Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet"

Transkript

1 Remissammanställning 10,5 GHz 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Spektrumavdelningen Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Post- och telestyrelsen (PTS) sammanfattar och besvarar härmed de synpunkter som inkommit under samrådet av begränsningsbeslut och allmän inbjudan inför tilldelningen av 10,5 GHz-bandet. PTS skickade ut förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan inför tilldelning av 10,5 GHz-bandet den 27 april Samrådet varade till den 25 maj Här nedan presenteras utdrag av de synpunkter som inkommit och som PTS bemöter i sina kommentarer. Utdragen är citat och markerade med citattecken De kompletta remissvaren finns publicerade på PTS webbplats 1 Inkomna remissvar Avseende remiss av PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet har följande fem intressenter inkommit med remissvar: Gemensamt svar från: 1. Tele2 Sverige AB 2. Hi3G Access AB 3. TeliaSonera AB 4. Telenor Sverige AB Kommer att kallas vidare för Operatörerna. Separata remissvar från: Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(11) 1. TeliaSonera AB 2. Tele2 Sverige AB 3. Hi3G Access AB 4. Svenska Samernas Riksförbund Svenska Samernas Riksförbund har inga synpunkter på PTS förslag till begräsningsbeslut. 2 Föreslaget begränsningsbeslut 2.1 Effektiv frekvensanvändning - blocktillstånd eller enskilda sändartillstånd Operatörerna Operatörerna är mycket förvånade över att PTS föreslår att frekvenserna i 10,5 GHz-bandet skall tilldelas i block genom en auktion och är av den bestämda uppfattningen att PTS inte bör gå vidare med förslaget. PTS har tidigare ställt frågan om vad marknadens syn är på en blocktilldelning i aktuellt band och Operatörerna har därvid var och en för sig anfört att en tilldelning i bandet bör ske genom individuella tillstånd efter sedvanlig ansökan och inte genom en auktion av blocktillstånd. En blocktilldelning i 10,5 GHz-bandet är inte en frekvenseffektiv tilldelningsform, utan kommer att leda till ett ineffektivt frekvensutnyttjande. en blocktilldelning kommer att begränsa tillgången på tillstånd för 56 MHzkanaler, vilket är vad marknaden i första hand efterfrågar. Den begränsade administrativa börda som blir en konsekvens av individuella tillstånd är således knappast något som kan anses motivera en blocktilldelning i aktuellt band. Det skall i detta sammanhang betonas att de s.k. trunkingsvinster som PTS menar motiverar en blocktilldelning torde vara försvinnande små jämfört med de sammantagna effektivitetsvinster en tilldelning av individuella tillstånd skulle medge. Hi3G Access AB Att tilldela radiolänkförbindelser genom nu föreslagna blocktillstånd utgör inte en effektiv användning av 10,5 GHz-bandet. Blocktillstånd kommer leda till outnyttjade frekvenser på flera platser i landet under en mycket lång tid. Post- och telestyrelsen 2

3 3(11) PTS kommentarer Blocktillstånd ger möjlighet för innehavaren att utforma ett frekvenseffektivt backhaulnät baserat på radiolänk till basstationsplatser och utnyttja så kallade trunkeringsvinster (eng. trunking gain) som sammanför trafik från flera basstationsplatser till aggregeringspunkter för vidare kommunikation i transmissionsnätet. Blockstillstånden ger därmed flexibilitet i utbyggnaden av transmissionsnätet och möjlighet att avpassa kapaciteten till önskat behov. Inom blocket kan tillståndshavaren planera och ta i drift radiolänknätet mycket snabbare och effektivare än vid enskilda sändartillstånd. PTS eftersträvar att kunna erbjuda möjlighet att få tillgång till såväl blocktillstånd som enskilda sändartillstånd inom frekvensband med liknande egenskaper eftersom operatörerna har olika behov av radiolänkar. En operatör som har behov av många länkar kan med fördel investera i ett blocktillstånd, medan en operatör med mindre behov istället kan söka enskilda sändartillstånd i ett frekvensband med liknande egenskaper. Att den som har stort behov av en viss sorts frekvenser kan ansöka om blocktillstånd avlastar de frekvensband där enskilda sändartillstånd kan erhållas. PTS erfarenhet från 28 GHz-bandet är att tilldelningen av blocktillstånd avlastade efterfrågan på enskilda sändartillstånd i t.ex. 32 GHz-bandet. När det gäller 10,5 GHz-bandet anser PTS att den mest effektiva användningen innebär att myndigheten bör dela in frekvensbandet i tre block. Utöver de blocktillstånd som PTS planerar att tilldela i 10,5 GHz-bandet har PTS frigjort ytterligare frekvensutrymme i de befintliga radiolänkbanden 13 och 15 GHz. De nya frekvenser som nu kan användas för tilldelning av enskilda sändartillstånd för radiolänk i närliggande band är följande: I 13 GHz-bandet utökas det med 28 MHz ( / MHz) som är tillgängliga i Stockholm, Skåne och en del av Västra Götalands län som tidigare utgjorde Göteborgs- och Bohuslän. I 15 GHz-bandet finns möjlighet att erhålla enskilda sändartillstånd om 56 MHz. Fler områden för fast radio väntas bli tillgängliga under 2011 och I 15 GHz-bandet utökas frekvensområdet med 84 MHz ( / MHz) över hela landet. PTS bedömer att den som vinner blocktillstånd kommer att använda det effektivt. Dessutom finns möjlighet att hyra frekvenser från tillståndshavaren på de platser där denne själv inte använder frekvenserna, vilket ökar sannolikheten för effektivt frekvensutnyttjande. Post- och telestyrelsen 3

4 4(11) För att uppnå ännu högre spektrumeffektivitet avser PTS att tillåta dynamisk spektrumaccess (DSA) i 10,5 GHz-bandet. Detta innebär att en radioanvändare kan komma att tillåtas använda andra tillståndshavares del av frekvensbandet förutsatt att användningen inte orsakar påvisbar störning för tillståndshavarna, (se punkt 9 i bilaga A, allmän inbjudan). Därmed ser inte PTS att det finns någon risk för en ineffektiv frekvensanvändning vid tilldelning av blocktillstånd i det aktuella frekvensbandet. Enskilda sändartillstånd för t.ex. radiolänk i 10,5 GHz-bandet innebär inte att alla intressenter som ansöker om tillstånd kommer att kunna få det. Det beror dels på bandets begränsade frekvensutrymme, dels på bristen på mastplatser. Höga master är för närvarande en bristvara vilket innebär att intressenterna oftast får nyttja samma mast. Finns det en tillståndshavare med en 56 MHzkanal i ett länkstråk innebär det att PTS inte kan tilldela ett annat 56 MHztillstånd på samma plats i samma eller nära riktning. En blocktillståndshavare kan planera effektivare nät med snävare marginaler frekvensmässigt och geografiskt jämfört med om PTS skulle planera enskilda sändartillstånd. Dels kan blocktillståndshavaren prova om störning uppstår och justera sändarnas placering i efterhand, medan myndigheten måste ha större marginaler för att ge tillståndshavaren garanterat skydd mot skadlig störning. Dels kan en blocktillståndshavare i mycket högre utsträckning välja teknik, tjänster och radionätsarkitektur. Det är tveklöst så att den administrativa bördan, för såväl PTS som aktuella tillståndshavare, är betydligt lägre vid en tilldelning av blocktillstånd jämfört med enskilda sändartillstånd. Blocktillstånd innebär att tusentals ansökningar om enskilda sändartillstånd istället blir en ansökan om ett tillstånd. Därmed sparar både aktörer och myndighet tid och pengar. PTS anser att det finns goda möjligheter för marknadens aktörer att välja mellan blocktillstånd och enskilda sändartillstånd för band med likande egenskaper, samt att föreliggande förslag är i överensstämmelse med PTS långsiktiga mål och spektrumpolicy. 2.2 Effektivt frekvensutnyttjande - allmän inbjudan är motiverad Operatörerna Operatörernas uppfattning att det inte föreligger grund för PTS att begränsa antalet tillstånd i 10,5 GHz i enlighet med 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation på det sätt myndigheten föreslår. Sådan begränsning får endast ske om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. I förevarande fall skulle en begränsning i Post- och telestyrelsen 4

5 5(11) enlighet med PTS förslag snarast leda till en ineffektiv radioanvändning, dvs stå i direkt motsatsförhållande till regleringen i 3 kap. 7. Med individuella tillstånd kommer efterfrågan på frekvenser i 10,5 GHz-bandet knappast heller överstiga utbudet, vilket också framgår av Operatörernas konsultationssvar. Någon allmän inbjudan till ansökan är därmed inte motiverad. Hi3G Access AB Det föreligger inte heller någon frekvensbrist om tilldelning sker genom sändartillstånd. 3 anser därför att det saknas förutsättningar för PTS att begränsa antalet tillstånd i 10,5 GHz-bandet enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Därmed saknas även förutsättningar att utfärda allmän inbjudan samt att tilldela tillstånd genom ett auktionsförfarande enligt 3 kap. 8 LEK. PTS bör därför inte gå vidare med Förslaget. Tele2 Sverige AB Som framgår av det gemensamma remissvaret är Tele2:s uppfattning att en allmän inbjudan till ansökan i 10,5 GHz-bandet vare sig kan eller bör användas som tilldelningsförfarande och det är Tele2:s förhoppning att PTS kommer att ta till sig marknadens synpunkter i denna del. TeliaSonera AB TeliaSonera förordar auktion som fördelningsmetod under förutsättning att det faktiskt behöver göras ett urval. PTS kommentar Med tre blocktillstånd i 10,5 GHz-bandet ges möjlighet för flest antal aktörer att använda det minst administrativt sett krävande sättet att erhålla tillstånd. Det möjliggör infrastrukturbaserad konkurrens och ger möjlighet för den som har stort intresse av radiolänk att förvärva spektrum. Storleken på blocken, 2 28 MHz, är tillräckligt för att kunna bygga kostnadseffektiva radiolänknät med bra kapacitet. Om användarna i genomsnitt förbrukar 0,1-0,5 Mbps skulle en sådan blockstorlek kunna stödja mobila bredbandsanvändare. PTS har dock förstått att marknadsefterfrågan framför allt gäller block om 2 56 MHz eller mer, men med det föreslagna auktionsformatet ökar sannolikheten för att den mest effektiva fördelningen av spektrum uppnås. Att inneha ett blocktillstånd medför ett strategiskt värde genom att nätplanering med backhaul kan göras med större flexibilitet i och med att tillståndshavaren kan utnyttja radiolänk mer flexibelt jämfört med att behöva söka individuella tillstånd. Hanteringen av egen planering av radiolänknätet går snabbare och är effektivare än hanteringen av radiolänknät med enskilda sändare via PTS. Post- och telestyrelsen 5

6 6(11) Effektivitetsvinsten består framförallt i att säkerhetsmarginalerna blir mindre vid egen planering av eget nät än vad som krävs vid myndighetens planering av nät. Eftersom auktionen inte har något spektrumtak tillförsäkras budgivarna också en möjlighet att kunna lägga bud på önskad mängd spektrum. Friheten att välja mängd spektrum parat med att myndigheten endast ställer begränsade tekniska krav samt inte ställer några krav på vissa tjänster i bandet gör att innovation, teknikutveckling och ett ökat utbud av radiobaserade tjänster främjas. Detta är i linje med PTS spektrumpolicy. Det innebär också att frekvensutnyttjandet i 10,5 GHz-bandet blir mest effektivt vid en begränsning av antalet tillstånd till tre blocktillstånd (3 kap. 7 LEK). Därmed är förutsättningarna uppfyllda för att genomföra en tillståndsprövning efter allmän inbjudan till ansökan i enlighet med 3 kap. 8 LEK. 2.3 Fråga om frekvensbrist Operatörerna Med individuella tillstånd kommer efterfrågan på frekvenser i 10,5 GHzbandet knappast heller överstiga utbudet, vilket också framgår av Operatörernas konsultationssvar. Någon allmän inbjudan till ansökan är därmed inte motiverad. Hi3G Av förarbetena till 3 kap.7-8 LEK framgår att en förutsättning för att PTS ska kunna meddela ett begränsningsbeslut är att råder frekvensbrist avseende det aktuella frekvensutrymmet. Av de svar som myndigheten erhöll vid den konsultation som genomfördes den 8 oktober 2010 framgår att de allra flesta intressenter förespråkar tillståndsgivning genom sändartillstånd, eftersom detta tillståndsförfarande på ett bättre sätt kan tillgodose respektive aktörs behov. 3, Telia och Tele2 framförde alla denna uppfattning. Detta innebär naturligtvis att intresserade aktörer till mycket stor del kan erhålla de tillstånd som de önskar och att någon frekvensbrist inte föreligger om sändartillstånd meddelas. Som beskrivits ovan kan operatörerna i de allra flesta fall samsas om frekvensbandet. PTS behandlar inte frågan om frekvensbrist i begränsningsbeslut men i allmän inbjudan anges att detta utgjort underlag för begränsningsbeslut. 3 anser mot bakgrund av det ovanstående att PTS inte haft, och alltjämt saknar, underlag för att begränsa antalet tillstånd i 10,5 GHz-bandet utifrån en konstaterad frekvensbrist. Därmed saknas stöd för PTS begränsningsbeslut. Post- och telestyrelsen 6

7 7(11) Tele2 AB Genom att PTS delar upp bandet i tre blocktillstånd skapar myndigheten en frekvensbrist som inte skulle ha förelegat om individuella tillstånd efter ansökan användes istället. PTS kommentar PTS bedömning är att antalet tillstånd i 10,5 GHz-bandet måste begränsas för att främja en effektiv frekvensanvändning. PTS har under beredningen av ärendet funnit att effektivitetsvinsterna överväger jämfört med tilldelning av enskilda sändartillstånd, bl.a. eftersom enskilda sändartillstånd antas orsaka trängsel på många platser med hänsyn till behovet av mastdelning. PTS kommer att tydliggöra begränsningsbeslutet vad gäller omständigheterna som ligger till grund för avgörandet. PTS har en lagstadgad skyldighet enligt bestämmelserna i LEK att, som huvudregel, genomföra tillståndsprövningen efter allmän inbjudan till ansökan när antalet tillstånd har begränsats. Det rekvisit i 3 kap. 8, första stycket LEK, som gällde krav på antaganden om att frekvensbrist 1 ska föreligga, ströks i samband med de lagändringar som trädde i kraft den 1 augusti PTS menar därför att tillståndsprövningen ska ske i enlighet med 3:8 LEK, nämligen genom ett urvalsförfarande. När ett urvalsförfarande blir aktuellt ska auktion tillämpas i enlighet med PTS spektrumpolicy. 2.4 Spektrumtak Tele2 Sverige AB Som framgår av det gemensamma remissvaret är Tele2:s uppfattning att en allmän inbjudan till ansökan i 10,5 GHz-bandet vare sig kan eller bör användas som tilldelningsförfarande och det är Tele2:s förhoppning att PTS kommer att ta till sig marknadens synpunkter i denna del. Skulle PTS trots detta välja att gå vidare med en auktion av det slag myndigheten föreslagit, vilket vore högst olyckligt, vill Tele2 trycka på vikten av att myndigheten tillämpar ett spektrumtak i auktionen. Genom att PTS delar upp bandet i tre blocktillstånd skapar myndigheten en frekvensbrist som inte skulle ha förelegat om individuella tillstånd efter ansökan användes istället. Denna frekvensbrist måste PTS i så fall ta ansvar för genom att säkerställa att inte även konkurrensen, förutom spektrumeffektiviteten, riskeras genom auktionsförfarandet. Det kan 1 3 kap. 8, första stycket LEK i dess gamla lydelse; När det uppkommer fråga om att meddela tillstånd att använda radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändning och det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill och skulle kunna bedriva sådan verksamhet, skall prövning ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder annat. Den tidigare kopplingen mellan 3 kap. 8 beträffande antaganden om frekvensbrist och förutsättningarna för att tillämpa 3 kap. 7 LEK om begränsningstillstånd återfinns i prop. 2002/03:110, s Post- och telestyrelsen 7

8 8(11) då inte rimligen vara acceptabelt att en enskild aktör ges möjlighet att ropa in hela det lediga frekvensutrymmet i 10,5 GHz-bandet, vilket PTS nu föreslår. Det finns en uppenbar risk för att detta kan komma att få mycket allvarliga följdverkningar på sikt. Tele2:s bestämda uppfattning är därför att ett spektrumtak måste användas i en eventuell auktion. HI3G Access AB Om PTS trots det ovanstående går vidare med Förslaget och avser att tilldela 10,5 GHz-bandet genom ett auktionsförfarande, anser 3 att ett spektrumtak är nödvändigt för att inte konkurrensen på marknaden ska snedvridas. Med hänsyn till att 10,5 GHz-bandet enbart omfattar tre tillstånd om 2 28 MHz vardera, bör ingen budgivare tillåtas att förvärva mer än ett tillstånd (2 28 MHz) var, dvs. total 56 MHz. Därmed säkerställs att det blir tre olika tillståndshavare i 10,5 GHz-bandet. PTS kommentar När det gäller 10,5 GHz-bandet finns det andra alternativa frekvensband som kan erbjuda likvärdiga möjligheter. Budgivare som inte får tillstånd i 10,5 GHzbandet kan istället ansöka om enskilda sändartillstånd i t.ex. 13 och 15 GHzbanden. I vissa fall kan även fiberanslutningar nyttjas. PTS anser att det är bättre att låta utfallet av auktionen styra huruvida 10,5 GHz-bandet ska delas in i tre eller färre blocktillstånd, än att redan innan sätta ett spektrumtak som innebär att friheten begränsas för operatörerna att välja den form de anser vara den mest effektiva. Sammantaget anser PTS att ett spektrumtak i 10,5 GHz-bandet inte ska införas. 2.5 Försvarets frekvensanvändning HI3G Access AB Tillstånden 3 noterar att tillgängligt frekvensutrymme i 10,5 GHz-bandet har minskat från inledande förslag om tre tillstånd om 2 56 MHz vardera till tre tillstånd om 2 28 MHz vardera, vilket tycks bero på att Försvarsmakten meddelat att de ser att fortsätt behov av frekvensbandet. 3 tycker det är beklagligt att tillgängligt frekvensutrymme i förevarande frekvensband har minskat. Behovet av spektrum för radiolänkförbindelser är idag, men än mer framöver, mycket stort. 3 efterfrågar således att PTS fortsätter att kontinuerligt utvärdera Försvarsmaktens behov av frekvenser i 10,5 GHz-bandet med förhoppningen att mer spektrum kommer att friöras i detta frekvensband. Post- och telestyrelsen 8

9 9(11) 3 önskar framhålla att det är mycket olyckligt om PTS nu kommer att tilldela en viss mängd frekvenser i 10,5 GHz-bandet om det framöver visar sig att ytterligare mängd frekvenser i detta band kan komma att frigöras. Ovissheten i om PTS kommer att frigöra mer spektrum i 10,5 GHz-bandet leder till svårigheter i värderingen av detta frekvensband. Tele2 Sverige AB Tele2 tycker härutöver att det är mycket beklagligt att PTS inte lyckats frigöra de frekvenser i 10,5 GHz-bandet som Försvarsmakten använder. Tele2 ifrågasätter starkt om Försvarsmaktens användning verkligen är spektrumeffektiv och skulle gärna se att PTS lägger ner ytterligare resurser på att försöka frigöra mer spektrum i bandet. PTS kommentarer PTS arbetar med att frigöra så mycket spektrum som möjligt och därmed utvärderar PTS kontinuerligt Förvarsmaktens frekvensanvändning vilket avspeglas i beslut om Försvarsmaktens frekvensanvändning. 3 Förslaget till allmän inbjudan 3.1 Auktionsförfarandet TeliaSonera AB Generellt förordar TeliaSonera auktion i flera rundor så att deltagarna kan få information om marknadsvärderingen under auktionens gång. Auktion i en runda skapar stora osäkerheter för budgivarna särskilt när betalningsregeln eget bud ( first price ) tillämpas. Med den föreslagna utformningen kommer utvärderingen av lämnade bud onekligen att vara enkel att genomföra. Däremot är enkelheten för budgivarna skenbar eftersom en rationell budgivning måste göras utifrån spekulationer om förekomsten av andra budgivare och vilka värderingar dessa gör. Det är i grunden positivt att det ges möjlighet att lämna bud på olika kombinationer och att dessa kan värderas var för sig. Av regler och exempel framgår emellertid att flera vinnande bud från samma budgivare samtidigt kan godtas. (I exempel 1 får budgivare C buden på både B1 och B2 godtagna som högsta bud för vidare utvärdering.). Detta komplicerar arbetet för budgivarna ytterligare. Den som endast efterfrågar ett block kan inte bjuda på flera alternativ utan att riskera att bli köpare av flera block. Även på annat sätt kan budgivaren ha nackdel av att ge bud på olika alternativ. Post- och telestyrelsen 9

10 10(11) De givna exemplen är helt inriktade på hur utvärderingen skall göras. De innehåller en mängd bud som, med givna förutsättningar, inte kan bli slutligt vinnande eftersom budgivaren själv har högre sammanlagt bud på de ingående delarna (exempel 1: B6<B1+B3 för alla budgivare). Illustrerande exempel bör ha en viss inneboende logik om de skall var till hjälp för förståelsen. HI3G Access AB 3 noterar att PTS motiverar valet av en kombinatorisk auktion med slutna bud i en budrunda med att detta innebär mindre arbete och tidsåtgång för respektive budgivare. Även om auktioner med budgivning i en sluten budrunda typiskt sett är snabba och enkla, och därmed billiga att administrera, anser 3 att det faktum att auktionen gjorts kombinatorisk (bud kan läggas på kombinationer av paket) gör den ganska komplex för budgivarna. Nackdelen med slutna bud i en budrunda jämfört med (öppna) bud i flera rundor är att utfallet inte med säkerhet speglar det egentliga marknadsvärdet av spektrumet; budgivarna saknar möjlighet att anpassa sina bud till de andra budgivarnas bud. Av detta skäl hade möjligen en enklare variant av en auktion med budgivning i flera budrundor varit att föredra. PTS kommentarer PTS gör bedömningen att föreslagen auktionsmetod möjliggör en effektiv allokering av tillstånd att använda radiosändare varför det inte påverkar slutkundpriser, tjänstekvalitet eller tjänsteutbud. Det beror på att fastställande av pris, täckning och tjänsteutbud görs utifrån konsumenternas efterfrågan och konkurrenssituationen på marknaden varvid nivån på auktionslikviden ej bör ha någon inverkan för en rationell aktör. PTS menar därför att föreslagen auktionsmetod inte påverkar slutkonsumenterna negativt. Bland annat mot denna bakgrund görs bedömningen att auktionen ska ske i ett steg för att det aktuella frekvensbandet så snabbt och smidigt som möjligt ska tillgängliggöras för marknadens aktörer. PTS bedömer att exponeringsrisken att vinna fler tillstånd än man egentligen efterfrågar är försumbar, då allt talar för att intresset är störst av att vinna minst två och gärna tre tillstånd. Med andra ord är det rationellt att bjuda högst för kombinationer av två eller tre tillstånd. PTS avser att justera buden i exempelt i allmän inbjudan för att bättre avspegla en rationell budgivares relativa värdering av de olika kombinationerna av tillstånd. Det finns förvisso en viss komplexitet för budgivarna att bedöma vad de är beredda att betala för respektive budpaket, men det arbetet måste även göras inför en auktion med flera budrundor. Och i en multirundeauktion tillkommer Post- och telestyrelsen 10

11 11(11) dessutom en stor arbetsinsats bara för att bevaka auktionen och lägga bud, i kanske flera veckor. Med andra ord minskas inte de administrativa bördorna av en auktion med flera budrundor, utan ökar istället rejält. Delar av PTS ökade kostnader för en multirundeauktion skulle överföras på budgivare via handläggningsavgifter och kan till och med riskera att överstiga värdet av frekvenserna. PTS bedömning är alltså att de administrativa kostnader som en auktion med flera budrundor innebär för såväl PTS som budgivarna är alltför höga i förhållande till det värde som aktuellt frekvensband uppskattas ha. Vad gäller frågan om first price vill PTS framföra att i en auktion där slutlikviden bestäms av det näst högsta budet s.k. second price innebär det, som framförs, att slutpriset bygger på en värdering som gjorts av en annan budgivare än den som lämnat högst bud. Som anges i PTS spektrumpolicy 2 ska spektrum fördelas på ett effektivt sätt. Om budgivarna beter sig rationellt är både förväntad auktionslikvid och vinnare densamma vid en first respektive en second price auktion. Det är förvisso sant att det innebär större osäkerhet för en budgivare med en first price auktion. Det beror på att budgivaren i det fallet på förhand inte kan veta hur långt under sin maximala värdering den kan lägga ett bud och ändå vinna auktionen. Denna osäkerhet kan emellertid innebära fördelar från en konkurrenssynpunkt eftersom mindre företag med relativt sett mindre marknadsmakt får större incitament att delta i auktionen vilket torde ge fler deltagande budgivare. PTS har vid en sammantagen bedömning kommit fram till att möjligheten för fler budgivare att delta väger tyngre än möjligheten för en budgivare att tilldelas spektrum till ett pris långt under sin betalningsvilja. 2 PTS-VR-2006:2 Post- och telestyrelsen 11

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson PTS spektrumpolicy Joakim Persson Bakgrund Traditionell spektrumhantering Central planering av frekvensband Tilldelning av band till specifika tekniker, tjänster och marknadsaktörer ofta med exklusiv nyttjanderätt

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet. Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor

Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet. Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor Auktion i 28 GHz-bandet Förslag till auktionsdesign Projektledare Ola Wimo Allmänt om 28 GHz-auktionen

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Datum 2011-10-28 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Bilaga 1 till begränsningsbeslut avseende 10,5 GHz-bandet Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk. Lars Lundgren

En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk. Lars Lundgren En möjlig lösning till ny avgiftsmodell för radiolänk Lars Lundgren 08-6785622 Agenda Vilka förutsättningar för PTS avgifter finns gällandes Radio och RTTE Varför har PTS tagit fram en ny avgiftsmodell

Läs mer

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 20 oktober 2005 Jan Boström HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum/Fast radio och satellit -tillstånd 08 678 5886 jan.bostrom@pts.se Samanställning

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST-

FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST- PTS-ER-2010:9 FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST- OCH TELESTYRELSEN FEBRUARI 2010 SAMMANFATTNING Den svenska lagen om elektronisk kommunikation, ger Post- och telestyrelsen

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet.

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. Datum Vår referens Sida 2010-10-20 Dnr: 10-8330 1(16) Spektrummarknadsavdelningen Konsekvensutredning för PTS förslag om föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig och Joakim Persson, PTS Post- och telestyrelsen Sverige behöver

Läs mer

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad Hinder 1: Marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet Hinder 2: Tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning Önskemål från

Läs mer

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 13-169 1(8) Spektrumavdelningen Cecilia Östrand 08-6785758 Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14)

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14) Datum 2016-07-04 Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14, dnr 15-11708 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775 1780/1870 1875 MHz

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: 2009-003 Datum: 2009-03-05 Utredare: Mårten Hyltner Micha Velasco Utredning avseende Post-

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet INBJUDAN DATUM DIARIENUMMER 28 juni 2007 Dnr 07-2206 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet Information för sökande POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Uppföljningsstudie PTS spektrumauktioner. Mars 2012

Uppföljningsstudie PTS spektrumauktioner. Mars 2012 Uppföljningsstudie PTS spektrumauktioner Mars 2012 Sammanfattning Syftet med denna studie är att utvärdera spektrumauktioner som metod för tilldelning av spektrum ur myndighetens och marknadens perspektiv.

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009 Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen PTS, 16 oktober 2009 I denna presentation finns frågor och svar om auktionen i 3,7 GHz-bandet. För komplett information: läs allmän inbjudan

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 1 (9) Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET 2500-2690 MHZ Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 Kommunikationsverket har med stöd av 5 och 10 i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser av den

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Faktablad. 3G i Sverige

Faktablad. 3G i Sverige 3G i Sverige Uppdaterat 2007-06-01 För mer information Jonas Wessel jonas.wessel@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2005:5 Faktablad finns på www.pts.se Faktablad 3G i Sverige Vad är 3G? 3G 1 är tredje generationens

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2013:6 beslutade

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Post- och telestyrelsen Att: Anna Beckius Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till följande adress: 700MHzbandet@pts.se Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Tele2 Sverige

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Tilldelning i 3,7 GHz-bandet -fas 2

Tilldelning i 3,7 GHz-bandet -fas 2 Tilldelning i 3,7 GHz-bandet -fas 2 Informationsmöte 2009-05-12 Agenda Bakgrund Tidplan Teknik- och tjänsteneutralitet Geografisk avgränsning Blockstorlek Auktionens utformning Budformulär Mer information

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindkraftspark i Gnesta och Flens kommuner

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindkraftspark i Gnesta och Flens kommuner REMISS 1 (2) 2017-01-10 Dnr: 551-1650-14 Anl.nr: 0461-064-001 Bernt Forsberg Tel: 010-22 33 249 bernt.forsberg@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindkraftspark

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer