Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet."

Transkript

1 Datum Vår referens Sida Dnr: (16) Spektrummarknadsavdelningen Konsekvensutredning för PTS förslag om föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet 1 Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) avser att besluta om föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för ett nationellt tillstånd att använda radiosändare i ett frekvensblock i MHz-bandet (800 MHz-bandet). Frekvensblocket omfattar frekvensutrymmet / MHz (fortsättningsvis kallat FDD6). PTS får med stöd av 3 kap. 8 tredje stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 19 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation besluta om sådana föreskrifter. Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. 1.1 Bakgrund till tilldelningen av 800 MHz-bandet Frekvensbandet 800 MHz har tidigare använts för analog marksänd tv men efter övergången till digital marksänd tv har frekvensutrymmet frigjorts. Den 19 december 2007 beslutade regeringen 1 att frekvensbanden MHz och MHz ska användas för digital marksänd tv medan frekvensbandet MHz ska kunna upplåtas för andra ändamål enligt LEK. Även inom EU och den Internationella teleunionen (ITU) har arbete bedrivits för att göra 800 MHz-bandet tillgängligt för andra elektroniska kommunikationstjänster än marksänd tv. Inom EU har bl.a. Europeiska kommissionen 1 Sändningsutrymme för tv-sändningar (Ku2007/455/ME m.fl.) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(16) beslutat om harmoniserade tekniska implementeringsåtgärder för 800 MHzbandet. 2 Inför tilldelningen av 800 MHz-bandet har PTS utarbetat ett förslag att begränsa antalet tillstånd i frekvensbandet med stöd av 3 kap. 7 LEK. Begränsningsbeslutet innebär att antalet tillstånd i frekvensbandet ska begränsas till sex tillstånd som omfattar ett frekvensblock om 2x5 MHz vardera. Tillstånden kommer att förenas med krav på frekvensdelning (Frequency Division Duplex), vilket medför att kommunikationen från basstation till terminal, s.k. nedlänk, och från terminal till basstation, s.k. upplänk, sker i skilda frekvensutrymmen. Nedlänksbandet och upplänksbandet hör dock ihop. Frekvensblocken kallas fortsättningsvis FDD1, FDD2, FDD3, FDD4, FDD5 och FDD6. Det valda frekvensarrangemanget bygger på ovan nämna kommissionsbeslut. Tillstånden för fem av frekvensblocken (FDD1-FDD5) i 800 MHz-bandet ska tilldelas genom en auktion. Tillståndet för frekvensblocket FDD6, vilket omfattar frekvensutrymmet och MHz, ska emellertid förenas med ett villkor om täckning och utbyggnad och bör därför enligt förslaget tilldelas genom ett kombinerat urvalsförfarande, dvs. en kombination av ett jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) och en auktion. 1.2 Bakgrund till täckningskravet i tillståndet för FDD6 Villkoret om täckning och utbyggnad (täckningskrav) i tillståndet för FDD6 ska uppställas för att bidra till målen i regeringens bredbandsstrategi 3. Ett av dessa mål är att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Med samhällstjänster och service avses bl.a. myndighetsinformation och myndighetskontakter, att ansöka om arbete och studieplats, att uträtta bankärenden m.m. Dessa tjänster tillhandahålls idag i stor utsträckning elektroniskt via Internet och privatpersoner och företag behöver därför tillgång till bredband. Även om bredbandstäckningen i Sverige är god finns det bostäder och verksamhetsställen som saknar tillgång till bredband, vilket beror på att de är belägna i områden där utbyggnad på kommersiella grunder saknas. PTS har fått i uppdrag att ge förslag på hur tillgången till bredband kan säkerställas med hjälp av frekvenstilldelning och har funnit att 800 MHz-bandet 2Kommissionens beslut den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen. 3 Näringsdepartementets rapport N2009/8317/ITP.

3 3(16) är särskilt lämpligt för täckning i glesbygd. 4 För att möjliggöra elektroniska samhällstjänster och service via bredband i dessa områden ska PTS således förena tillståndet för FDD6 med ett lämpligt täckningskrav. PTS täckningskrav ska ge bredband till hushåll och företag som saknar sådan tillgång. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband ger. För företag innebär IT och goda elektroniska kommunikationer en bättre och effektivare verksamhet, med nya tjänster och affärsmodeller samt nya verktyg för bl.a. administration och organisation. Att kunna använda bredband har betydelse för företagens tillväxt och konkurrenskraft. För privatpersoner innebär bredband en möjlighet till en förenklad vardag med tillgång till nya tjänster och produkter, kommunikation, samt framförallt tillgång till ett basutbud av samhällstjänster och service. Att kunna delta i informationssamhället på samma villkor som övriga delar av befolkningen är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Idag omfattar målgruppen för täckningskravet ca stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen och värdet av att kunna erbjuda dessa bredband är mycket stort för det svenska samhället. För att kunna tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat förfarande har PTS framarbetat nu aktuellt förslag till reglering. I enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning redovisas i det följande konsekvenserna av förslaget om föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare i frekvensblock FDD6 i 800 MHz-bandet. 2 Varför behövs föreskrifterna? 2.1 Allmänt om tillstånd att använda radiosändare För att få använda radiosändare i Sverige, eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands, krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 LEK. Tillstånd att använda radiosändare beviljas efter ansökan om förutsättningarna i 3 kap. 6 LEK är uppfyllda. Tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme, s.k. blocktillstånd, används för utbyggnad av radiobaserade nät, t.ex. mobilnät och nät för trådlöst bredband. Tillgången på spektrum är emellertid begränsad, särskilt när det gäller frekvenser under 1 GHz. Låga frekvenser under 1 GHz har utbredningsegenskaper som gör dem väl lämpade för yttäckning och inomhustäckning. 800 MHz-bandet, som är ett sådant frekvensband, är dessutom särskilt väl lämpat för utbyggnad av framtidens elektroniska kommunikationssystem eftersom bandet är relativt brett, vilket möjliggör 4 PTS rapport den 28 maj 2010, Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning, PTS-ER-2010:14.

4 4(16) tjänster med hög datakapacitet. Dess placering gör det också attraktivt för tillverkning av bl.a. terminaler (mobiltelefoner). Blocktillstånd i 800 MHzbandet är därför mycket värdefulla för teleoperatörer och andra som vill tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och det råder en mycket stor efterfrågan på dessa tillstånd. När efterfrågan på tillstånd att använda radiosändare överstiger utbudet, ska tillstånden fördelas genom ett urvalsförfarande enligt 3 kap. 7-8 LEK. Antalet tillstånd får under sådana omständigheter begränsas om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. Vidare ska prövning ske efter en allmän inbjudan som utfärdas i enlighet med 3 kap. 8 LEK, om inte särskilda skäl föranleder annat. En sådan prövning får ske efter ett jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling), efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (auktion), eller efter en kombination av dessa förfaranden. 2.2 Tilldelningsprocessen för 800 MHz-bandet PTS genomförde i oktober 2009 en undersökning av intresset för tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. 5 En förutsättning i intressentundersökningen var att frekvensbandet skulle planeras för FDD-användning på sammanlagt 2 30 MHz. Resultatet visade på ett stort intresse och totalt efterfrågades MHz i 800 MHz-bandet. PTS har funnit att antalet tillstånd i 800 MHz-bandet måste begränsas för att få en så effektiv frekvensanvändning som möjligt. Därmed föreligger också förutsättningar att utfärda en allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 800 MHz-bandet. Förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan har varit föremål för samråd med marknaden i september PTS föreskrifter om spektrumauktioner PTS har i föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner generiskt reglerat förfarandet för tillståndsgivning genom en auktion. Föreskrifterna utgör en 5 Undersökning av intresse för tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet ( MHz) 800 MHz-bandet den 28 september 2009, dnr

5 5(16) basuppsättning regler som alltid gäller vid auktionsförfaranden. De kompletteras av ett begränsningsbeslut och en allmän inbjudan till ansökan som innehåller regler som är specifika för den aktuella auktionen. 6 Fem av de sex parade frekvensblocken i 800 MHz-bandet, FDD1-FDD5, ska tilldelas genom en auktion med stöd av föreskrifterna om spektrumauktioner samt begränsningsbeslutet och allmän inbjudan. Föreskrifterna om spektrumauktioner omfattar dock inte skönhetstävlingar eller kombinerade urvalsförfaranden. 2.4 PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för FDD6 Vid ett urvalsförfarande enligt 3 kap. 8 LEK behövs föreskrifter om förfarandet och innehållet i en allmän inbjudan för att skapa tydliga regler och förutsebarhet om tilldelningen. De föreslagna föreskrifterna reglerar urvalsförfarandet för tillståndet för FDD6. Som angivits inledningsvis kommer tillståndet för FDD6 att förenas med ett täckningskrav. Detta krav innebär att tillståndshavaren ska tillhandahålla bredbandstäckning till de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen, dvs. hushåll och verksamheter, som saknar sådan täckning och som PTS identifierar. Utgångspunkten för PTS är att det urvalsförfarande som används ska vara utformat på ett sätt som ger täckning och utbyggnad och samtidigt medger budgivning på täckningens omfattning. PTS anser, av skäl som utvecklas under avsnitt 3 nedan, att det lämpligaste sättet för att uppnå detta är att tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat urvalsförfarande, dvs. en kombination av en skönhetstävling och en auktion. Eftersom det saknas föreskrifter som reglerar ett sådant kombinerat urvalsförfarande måste nya föreskrifter beslutas av PTS. Enligt förslaget till föreskrifter ska ett lägsta bud i täckning (minimibud) samt ett högsta bud i täckning (takbelopp) fastställas. Minimibudet är det lägsta bud som beaktas i det kombinerade urvalsförfarandet. Samtliga bud i 6 Konsekvensutredning för PTS förslag på föreskrifter om spektrumauktioner, dnr

6 6(16) urvalsförfarandet ska uttryckas i svenska kr. Minimibudet kommer att bestämmas till 150 miljoner kr och takbeloppet till 300 miljoner kr. 7 Förslaget innebär att alla bud upp till och med takbeloppet är bindande löften om täckning. Så långt utgör förfarandet en skönhetstävling. Bud som överstiger takbeloppet kommer att utgöra bud i en auktion. Den föreslagna utformningen av förfarandet innebär således i korthet att den operatör som får tillståndet för FDD6 ska använda sitt bud upp till och med takbeloppet för att täcka de hushåll och verksamheter som saknar bredband och som PTS identifierar. Endast den del av budet som eventuellt överstiger takbeloppet ska betalas in till staten som auktionslikvid. I de föreslagna föreskrifterna regleras även bl.a. ansökan om deltagande i urvalsförfarandet, ställande av bankgaranti, spektrumtak, budgivning, förbud mot samarbete och avstängning från att delta i urvalsförfarandet. Dessa bestämmelser står i överensstämmelse med vad som föreskrivs i PTS föreskrifter om spektrumauktioner. De är dock, såsom ligger i sakens natur, specifikt anpassade efter vad som ska gälla i just urvalsförfarandet för tillståndet för FDD6 och saknar den allmänna prägel som återfinns i de generiska föreskrifterna om spektrumauktioner. Eftersom föreskrifterna endast gäller urvalsförfarandet för tilldelning av tillstånd för FDD6 så kommer föreskrifterna att ha en begränsad giltighetstid. 3 Alternativa lösningar och effekter av utebliven reglering När PTS har utformat täckningskravet har en avgörande faktor varit att antalet stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknar bredbandstäckning kan komma att förändras över tid. För att täckningskravet ska följa det faktiska behovet anges löftet om täckning i pengar, istället för som en statisk andel av befolkningen. Budgivarna ska tävla om tillståndet för FDD6 genom löften om täckning och får själva bestämma omfattningen av täckningskravet, eftersom villkoret är begränsat till en utbyggnad som kostar vad budgivaren lovat i täckning. Alternativa urvalsförfaranden, än det genom föreskrifterna valda kombinerade urvalsförfarandet, är enligt 3 kap. 8 LEK skönhetstävling eller auktion. Samtliga typer av urvalsförfaranden kan varieras i viss omfattning; en auktion 7 Minimibudets och takbeloppets storlek återfinns i begränsningsbeslutet och den allmänna inbjudan. Beloppen har bestämts utifrån kostnaden att bygga ut bredband i 800 MHz-bandet. Beräkningar av kostnaden har gjorts av bl.a. Netlight Consulting AB, se Rapport, Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet, dnr

7 7(16) kan t.ex. genomföras i en eller flera budrundor, vilket kan påverka utfallet på olika sätt. Det kan konstateras att en skönhetstävling också kräver nya föreskrifter, medan sådana redan finns för auktioner. Täckningskrav kan uppställas inom ramen för en ren skönhetstävling, dvs. där urvalet baseras på sökandens utfästelser om att bygga nät. Den eller de ansökningar som bäst svarar mot de uppställda kriterierna tilldelas tillstånd. PTS har dock sedan 2006 som policy att i första hand tilldela spektrum genom en auktion, eftersom det typisk sett är det effektivaste och mest transparenta sättet att fördela frekvensutrymme till de sökande som värderar tillgången högst. PTS har inte sett skäl att göra avsteg härifrån genom att förespråka en ren skönhetstävling bl.a. eftersom urvalskriterierna lätt blir vaga, svåra att tillämpa och kan ge utrymme för godtycke. En auktion innebär att den budgivare som är villig att betala mest för ett tillstånd vinner tillståndet. Auktion av tillståndet för FDD6, innehållande täckningskravet, skulle kunna utformas så att det uppställs krav på utbyggnad till en viss bestämd kostnad för att få delta i auktionen. Budgivarna får sedan tävla om tillståndet genom bindande löften om betalning för tillståndet. Genom ett sådant förfarande skulle emellertid tillståndshavarens möjlighet att välja omfattning på täckningskravet gå förlorad. Täckningskravets utformning har medfört att PTS har ansett det lämpligast att tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat urvalsförfarande. I korthet är det fråga om en skönhetstävling eftersom de bud som läggs är löften om täckning upp till och med takbeloppet. Något pris för tillståndet ska inte betalas i denna del. När ett belopp som är tillräckligt för avsedd täckning (takbeloppet) har erbjudits, får budgivarna fortsätta tävla genom en auktion. Härigenom är urvalsförfarandet utformat på ett sätt som ger täckning och utbyggnad samtidigt som det medger ett inslag av frivillighet avseende täckningens omfattning. En utebliven reglering skulle innebära att det kombinerade urvalsförfarandet inte kan genomföras och därmed kan inte täckningskravet med önskad utformning uppställas. 4 Vilka berörs av regleringen? Radiospektrum är en viktig insatsvara för verksamheter som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster över elektroniska kommunikationsnät. Den föreslagna regleringen berör därför de aktörer på den svenska och internationella marknaden för elektronisk kommunikation som har intresse av åtkomst till frekvensutrymme i 800 MHz-bandet i Sverige. Förslaget torde vara av särskilt intresse för företag som tillhandahåller eller vill tillhandahålla

8 8(16) mobiltelefoni och trådlöst bredband, även om tillstånden i 800 MHz-bandet är teknik- och tjänsteneutrala. Förslaget är utformat så att både befintliga och nya aktörer kan delta i det kombinerade urvalsförfarandet. Det kombinerade urvalsförfarande i förslaget möjliggör att täckningskravet kan uppställas. Täckningskravet i sig uppställs dock först i samband med att tillstånd att använda radiosändare i FDD6 beviljas. Föreskrifterna leder till att hushåll och verksamheter får tillgång till bredband och de berörs därmed indirekt och gynnas när tillståndshavaren uppfyller täckningskravet. I PTS bredbandskartläggning 2009 var det ca stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknade grundläggande förutsättningar för bredband. 8 Frekvensbandet direkt under 800 MHz-bandet används för marksänd tv och kan komma att störas av den nya användningen av 800 MHz-bandet. Påverkan blir sannolikt störst i s.k. kanal 60-områden, dvs. vissa geografiska platser i Sverige där frekvensutrymmet direkt under 790 MHz används. Radiokommunikation som har med yttrandefrihet att göra har en prioriterad ställning i LEK. Inför tilldelningen av samtliga tillstånd i 800 MHz-bandet måste därför sökandena göra ett generellt åtagande om att samarbeta och avhjälpa sådana störningar som tv-tittare kan komma att uppleva när 800 MHz-bandet tas i bruk av tillståndshavarna. Åtagandet blir ett villkor i samtliga tillstånd, även tillståndet för FDD6, och tv-tittarna är således också indirekt berörda. Det kan dock noteras att avståndet mellan frekvensbandet MHz och det översta frekvensblocket FDD6, som förslaget till föreskrifter gäller, borgar för mycket liten påverkan. 5 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen Det kombinerade urvalsförfarandet medför vissa kostnadsmässiga och andra konsekvenser för deltagarna. Kostnader uppkommer inför och under förfarandet men framförallt uppkommer utgifter vid tilldelning, när priset för tillståndet ska betalas och/eller de bindande löften som gjorts under urvalsförfarandet ska realiseras. Det sistnämnda är normalt ett mått på tillståndets värde. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att deltagandet i urvalsförfarandet är frivilligt samt att vinnande budgivare tilldelas någonting som denne tycker är mycket värdefullt och anser sig kunna skapa intäkter genom. 5.1 Värdet på 800 MHz-bandet och tillståndet för FDD6 Radiospektrum har ett värde eftersom det är en nödvändig insatsvara vid produktion av trådlösa tjänster för bl.a. datakommunikation, mobiltelefoni och 8 Bredbandskartläggning 2009, PTS-ER-2010:5.

9 9(16) radio- och tv-utsändningar. På en fungerande marknad är priset ett resultat av utbud och efterfrågan, där priset motsvarar varans kommersiella värde. När det gäller frekvenser är auktion därför ett vanligt sätt att fastställa marknadspriset på. När marknadens aktörer värderar vilket pris de är beredda att betala för ett visst frekvensband tar de hänsyn till många olika faktorer. Dessa faktorer är bl.a. det aktuella frekvensbandets potentiella användning och de intäkter det kan tänkas generera, storlek på frekvensutrymmet, internationell harmonisering, om bandet kan användas på ett teknik- och tjänsteneutralt sätt, storlek på eventuella avgifter, antal tillstånd, tekniska villkor, täckningskrav, konjunkturläge, om utrustning finns tillgänglig samt risken för störning. Tillstånden i 800 MHz-bandet gör det möjligt att bygga radiobaserade nät billigare och frekvenserna ger bättre inomhustäckning än de flesta andra frekvensband. Vidare ger 800 MHz-bandet goda förutsättningar att tillhandahålla höghastighetstjänster och att tillverka terminaler. En stor utrustningsmarknad främjas också av internationell harmonisering. Tillstånden som ska tilldelas är teknik- och tjänsteneutrala, vilket medför stor frihet för tillståndshavaren i valet av teknik och tjänster. Eftersom det endast finns 60 MHz att fördela i 800 MHz-bandet förväntas efterfrågan på tillstånd bli mycket stor vid tilldelning. Det kan sammanfattningsvis antas att den totala tilldelningen av 800 MHz-bandet kommer att ge stora intäkter för staten. Som exempel på vilka belopp det kan handla om kan nämnas 2,6 GHz-auktionen i maj 2008, som resulterade i auktionsintäkter på 2,1 miljarder kr. Avseende tillståndet för FDD6 är emellertid det kombinerade urvalsförfarandet utformat på ett sådant sätt att det eventuellt inte blir andra intäkter för staten än värdet av ökad bredbandstäckning. Detta kan inträffa om budgivarna inte värderar tillståndet till mer än takbeloppet. Under sådana omständigheter medför täckningskravet att hushåll och företag som idag saknar bredband får en sådan tillgång, vilket i sig har ett stort samhällsekonomiskt värde. Tillgången till bredband har betydelse för företagens tillväxt och konkurrensförmåga samt för privatpersoners tillgång till information och andra samhällstjänster, så att de kan delta i informationssamhället på samma villkor som alla andra. Det kombinerade urvalsförfarandet innebär, såsom nämnts tidigare, bl.a. att den aktör som vinner tillståndet ska använda sitt bud upp till och med takbeloppet för att täcka de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknar bredband och som PTS identifierar. Dessa pengar behöver således inte betalas in till staten utan ska användas för utbyggnad av egen infrastruktur. Tillståndshavaren kommer att spendera mellan 150 miljoner kr och 300 miljoner kr för sådan utbyggnad. Utbyggnaden, som kommer ske på platser som tillstånds-

10 10(16) havaren troligen inte själv hade valt eller bedömt som lönsamma, kommer dock aldrig kosta tillståndshavaren mer än dennes bud upp till och med takbeloppet i urvalsförfarandet. Det bör understrykas att tillståndet för FDD6 berättigar till användning av radiospektrum i 800 MHz-bandet på kommersiella grunder i hela Sverige. Dessutom ligger frekvensblocket FDD6 längst bort från det frekvensband där marksänd tv används, vilket begränsar eventuella störningar. PTS har valt att placera täckningskravet i detta frekvensblock för att göra täckningskravet så attraktivt som möjligt allt i syfte att kunna erbjuda hushåll och verksamheter tillgång till bredband. 5.2 Kostnader inför och under deltagande i det kombinerade urvalsförfarandet Förslaget till reglering innehåller bl.a. krav på ansökan och bankgaranti för att få delta i det kombinerade urvalsförfarandet. Vidare omfattar förslaget regler om hur förfarandet går till enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.4 ovan. Det ska inledningsvis noteras att de kostnader som uppkommer inför och under det kombinerade urvalsförfarandet är gemensamma med kostnaderna för auktionen av tillstånden för FDD1-FDD5. Detta beror på att båda urvalsförfarandena genomförs i samma auktionssystem (den programvara som används för förfarandet) och föregås av en ansökan och en bankgaranti. Kostnaderna skulle således ha varit desamma även om alternativet auktion hade valts för att tilldela tillståndet för FDD6. De administrativa kostnaderna inför och under det kombinerade urvalsförfarandet kan variera mycket, men är kopplade till hur högt företaget värderar tillståndet för FDD6. Ett högt värde medför att det kan vara meningsfullt att lägga ner mer tid på förberedelser och deltagande. En uppskattning av personalkostnaden för att förbereda sig och delta i urvalsförfarandet ger att det skulle krävas att 2-4 anställda arbetar med frågor kopplade till förfarandet under 2-4 månaders tid. Denna totalkostnad uppkommer framförallt p.g.a. följande inslag i tilldelningen. Ansökan och deltagande föregås normalt av interna diskussioner. Insatserna i denna del kan variera avsevärt men är kopplade till hur högt frekvensutrymmet värderas av intressenterna. Den föreslagna regleringen innehåller ett krav på att ansökan ska göras på en blankett som PTS tillhandahåller. En konsekvens av bestämmelsen är att den sökande som inte använder blanketten inte får delta i förfarandet. Kostnader förenade med ansökan och tillhörande bilagor, utöver tiden för själva upprättandet, är kostnaden för ett registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande handlingar för utländska sökande. Denna kostnad kan uppskattas till kr. Om någon annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan

11 11(16) måste också en fullmakt ges in och denna kostnad kan uppskattas till kr. Den föreslagna regleringen innehåller också ett krav på att sökanden ska ställa bankgaranti. Sökanden måste ombesörja de åtgärder som krävs för att få en bankgaranti utfärdad, annars får denne inte delta i förfarandet. Bankgarantins belopp i nuvarande fall ska vara minst 25 eller 50 miljoner kr, beroende på om sökanden vill kunna bjuda på ett eller två frekvensblock. En bankgaranti kan jämföras med ett lån och medför därför en kostnad som är beroende av sökandens kreditvärdighet hos utfärdande bank. Kostnaden uppgår normalt till mellan 1,5-5 procent per år av garantibeloppet. Bankgarantin måste vara giltig i ca 3 månader. Om sökanden vill bjuda på ett frekvensblock uppgår kostnaden för bankgarantin till ca kr. Denna kostnad uppkommer oavsett om sökanden vinner ett tillstånd eller ej. Det är brukligt enligt internationell praxis att ställa krav på bankgaranti (eller deposition) och anledningen till att kravet ställs är för att motverka oseriös budgivning. Urvalsförfarandena för tillstånden i 800 MHz-bandet bedöms pågå i 2-10 arbetsdagar. Det kan dock inte uteslutas att urvalsförfarandena tar längre tid. Som jämförelse kan nämnas 2,6 GHz-auktionen, som pågick i 16 dagar. Medan urvalsförfarandena pågår har budgivarna auktionsteam med personal som jobbar med auktionen. Ett auktionsteam består uppskattningsvis av 2-4 anställda och därutöver kan kortare arbetsinsatser för personal i ledningsställning och dyl. tillkomma. I sammanhanget ska även noteras att de budgivare som tilldelas tillstånd i 800 MHz-bandet ska betala en handläggningsavgift om högst 2 miljoner kr. Beloppet fördelas mellan de vinnande budgivarna. Handläggningsavgiften, som motsvarar PTS externa kostnader, regleras i PTS föreskrifter (PTSFS 2009:2) om avgifter och är således inte en konsekvens av förslaget. Om en ren skönhetstävling hade använts för att tilldela tillståndet för FDD6 hade snarlika kostnadsposter förelegat, dock hade kostnaderna sannolikt varit högre. Sökandena hade t.ex. behövt underbygga och presentera sina löften om utbyggnad m.m. i ansökan på ett mer omfattande sätt. 5.3 Kostnader efter tilldelning Täckningskravet som sådant medför också vissa kostnadsmässiga konsekvenser för tillståndshavaren. Exempelvis kommer under utbyggnadsfasen vissa kostnader för att redovisa fullgörelse av villkoret att belasta tillståndshavaren. Företagen får dock förutsättas ha viss redovisning redan idag och tillkommande kostnader för redovisning av täckningskravet får bedömas som relativt låga. Vidare kommer kostnader för drift och underhåll av den färdiga infrastrukturen

12 12(16) att föreligga under tillståndstiden. PTS kan dock inte uppskatta dessa kostnader eftersom de är beroende av vem tillståndshavaren är, dvs. dennes befintliga infrastruktur, avtal med underentreprenörer m.m. Dessutom innehåller tillstånden i 800 MHz-bandet ett villkor avseende åtagandet, som innebär att tillståndshavarna ska etablera, vidmakthålla och bekosta en godtagbar administration för att avhjälpa störningar på marksänd tv. Det är svårt för PTS att uppskatta dessa kostnader eftersom påverkan på marksänd tv är oklar och beror på hur utbyggnaden genomförs. Åtagandet är också utformat på ett sätt som låter tillståndshavarna avgöra samarbetsformen. Kostnader för informationsinsatser kan eventuellt tillkomma. Det är inte föreskrifterna i sig som för med sig ovan nämnda kostnader, utan villkoren i tillståndet för FDD6, men PTS har ändå valt att kortfattat behandla dem. För de indirekt berörda grupperna medför tillståndet för FDD6 inga särskilda kostnadsmässiga konsekvenser. De stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som får tillgång till bredband har möjlighet att själva välja om de vill nyttja bredbandet, och måste då, liksom alla konsumenter, bekosta ett tjänsteabonnemang och en radiomottagare för inomhusbruk. De tv-tittare som får sin mottagning av marksänd tv störd (enligt villkorets definition) ska kostnadsfritt få hjälp med att undersöka och avhjälpa störningen. 5.4 Andra konsekvenser Förslaget innehåller en bestämmelse om spektrumtak, vilken redogörs för närmare i avsnitt 8.4 nedan. Konsekvensen av denna bestämmelse, tillsammans med redan befintliga föreskrifter om spektrumauktioner, är att ingen enskild operatör kommer att kunna få en dominerande andel av det tillgängliga frekvensutrymmet i bandet. 6 Överensstämmelse med EU-reglering Den föreslagna regleringen sker i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 7-8 LEK. Dessa bestämmelser implementerar bestämmelserna i ramdirektivet 9 (framför allt artikel 8) och auktorisationsdirektivet 10 (framför allt artiklarna 6-7). Europeiska kommissionen beslutade den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet MHz för 9 Parlamentets och rådets direktiv av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2002/21/EG) 10 Parlamentets och rådets direktiv av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2002/20/EG)

13 13(16) markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen (2010/267/EU). Villkoren återfinns i en bilaga till beslutet. De villkor som ska förenas med tillståndet för FDD6 står i överensstämmelse med EU-beslutet. 7 Ikraftträdande och informationsinsatser 7.1 Ikraftträdande Utvecklingen i Europa har nyligen tagit flera steg framåt när det gäller inriktning och användning av 800 MHz-bandet. EU-kommissionen har fattat beslut om tekniska implementeringsåtgärder och Europeiska unionens råd har i slutsatser formulerat en agenda för hur den s.k. digitala dividenden (dvs. det överskott av spektrum som finns tillgängligt p.g.a. övergången från analog till digital marksänd tv) ska kunna omformas till sociala fördelar och ekonomisk tillväxt 11. Inom Radio Spectrum Policy Group, som lyder under EUkommissionen, pågår ett aktivt arbete för att främja en effektiv och harmoniserad användning av 800 MHz-bandet. PTS bedömning är att den internationella harmoniseringen av 800 MHz-bandet nu nått så långt att det finns förutsättningar att tilldela 800 MHz-bandet i Sverige. Sverige har ett intresse av att behålla sin ställning som föregångsland inom området för trådlös elektronisk kommunikation. Tilldelningen av 800 MHzbandet i Tyskland är avslutad och beslut har fattats av flera EU-länder (Danmark, Finland, Frankrike, Spanien och Storbritannien) att använda frekvensbandet för andra elektroniska kommunikationstjänster än marksänd tv. Dessa omständigheter får till följd att intresset från tillverkare bedöms vara stort för att ta fram utrustning för 800 MHz-bandet. PTS uppfattning är således att det finns starka skäl att tilldela tillstånd i 800 MHz-bandet, vilket är planerat till februari-mars Föreskrifterna bör därför träda i kraft så snart som möjligt. 7.2 Särskilda informationsinsatser Föreskrifterna föranleder inga särskilda informationsinsatser, utan presenteras tillsammans med begränsningsbeslut och allmän inbjudan. För det fall störningar på marksänd tv uppkommer när 800 MHz-bandet tas i bruk är det viktigt att allmänheten får en samlad och klar bild över vilken hjälp som kan erhållas och från vem. Informationsinsatser kan behövas i samband med detta. 11 Council Conclusions on Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth 2987th, Brussels, 17 December 2009

14 14(16) 8 Särskilda effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 8.1 Antalet berörda företag, branscher och storlek Förslaget berör, som angivits under avsnitt 4, nya och befintliga aktörer på den svenska och internationella marknaden för elektronisk kommunikation. 800 MHz-bandets egenskaper gör det troligt att frekvensbandet kommer att användas för att tillhandahålla trådlöst bredband. Alla företag som uppfyller uppställda krav på ansökan, bankgaranti och övrig reglering i förslaget kan delta i det kombinerade urvalsförfarandet. PTS har ingen kännedom om hur många företag som kommer att delta i tilldelningen av 800 MHz-bandet och att ange hur många aktörer som uttryckt intresse för frekvensbandet är av sekretesskäl inte lämpligt. Avseende små företags deltagande, se avsnitt 8.6 nedan. Förslaget berör även indirekt verksamheter i Sverige som kommer att få tillgång till bredband. PTS har i en rapport till regeringen om bredbandstäckning uppskattat att antalet fasta verksamhetsställen som för närvarande saknar tillgång till bredband uppgår till De fasta verksamhetsställen som PTS i nuläget känner till som saknar bredband har varierande verksamhetsområden. Exempel på verksamhetsområden som förekommer är skogsbruk, turistnäring, åkeriverksamhet, jordbruk, vård, butiker, bygg och anläggning, verkstäder samt reparation, uthyrning eller handel med maskiner. En övervägande andel av verksamhetsställena omfattar endast en person. De flesta av de resterande verksamhetsställena har under 10 anställda. 8.2 Tidsåtgång och administrativa kostnader I denna del hänvisas till redovisad tidsåtgång och kostnader i avsnitt 5 ovan. 8.3 Behov av förändringar i verksamheten Den tillståndshavare som tilldelas tillståndet för FDD6 kan komma att behöva göra mindre förändringar i sin verksamhet för att redovisa fullgörelsen av täckningskravet. Dessutom innehåller tillstånden i 800 MHz-bandet ett villkor om åtagandet som innebär att tillståndshavarna ska etablera, vidmakthålla och bekosta en godtagbar administration, t.ex. en help-desk, för att avhjälpa störningar på marksänd tv. 12 PTS rapporten den 28 maj 2010, Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning, PTS-ER- 2010:14, s. 12

15 15(16) 8.4 Påverkan på konkurrensen En skillnad mellan det kombinerade urvalsförfarandet och urvalsförfarandet för övriga tillstånd i 800 MHz-bandet är att bud upp till och med 300 miljoner kr inte behöver betalas in till staten som auktionslikvid. Överstiger det vinnande budet 300 miljoner kr ska dock överskjutande del betalas in av den budgivare som vinner tillståndet för FDD6. Den initiala fördel som denne budgivare har jämfört med övriga vinnande budgivare ska dock ställas mot den motprestation som täckningskravet innebär. Täckningskravet utgör en skyldighet att bygga infrastruktur till en kostnad motsvarande utlovat belopp i urvalsförfarandet (upp t.o.m. 300 miljoner kr) för att tillhandahålla bredbandstäckning till stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på platser där utbyggnad på kommersiella grunder saknas. PTS anser därför att förslaget inte påverkar konkurrensen mellan de företag som deltar i tilldelningen av 800 MHz-bandet. Det kombinerade urvalsförfarandet är öppet för alla företag som uppfyller kraven på ansökan, bankgaranti och övrig reglering och att bjuda på tillståndet för FDD6 är möjligt för alla budgivare. I sammanhanget kan nämnas att om stadigvarande bostäder och fasta verksamhetställen i glesbygd får täckning genom ökad kommersiell utbyggnad, kommer dessa bostäder och verksamhetsställen inte att ingå i PTS identifieringsprocess. Därmed konkurrerar inte den utbyggnad som följer av täckningskravet med utbyggnad som sker på kommersiella villkor. Förslaget innehåller en bestämmelse om att den mängd spektrum som får förenas med tillstånd i 800 MHz-bandet för en och samma budgivare är begränsad, dvs. ett s.k. spektrumtak, i enlighet med vad som anges i begränsningsbeslutet och allmän inbjudan. En bestämmelse med motsvarande innehåll finns även i föreskrifterna om spektrumauktioner och gäller således för samtliga tillstånd i 800 MHz-blocket. Med spektrumtak avses den största mängd radiospektrum som kan förenas med tillstånd för en och samma sökande i förfarandet. Konkurrens mellan flera operatörer är en förutsättning för att uppnå PTS målsättning om ett brett utbud av prisvärda tjänster till konsumenter. En förutsättning för en långsiktig, hållbar konkurrens på marknaden är att ingen operatör får en alltför stor andel av vare sig de låga eller höga frekvensband som används för att leverera tjänsten mobiltelefoni och mobilt bredband till konsumenter. En konsekvens av regleringen är att ingen enskild operatör kommer att kunna få en dominerande andel av det tillgängliga frekvensutrymmet i bandet. Tilldelningen av 800 MHz-bandet innebär att tillgången på spektrum för att tillhandahålla bl.a. bredbandstjänster ökar. Genom det kombinerade urvalsförfarandet får intresserade aktörer en möjlighet att på lika villkor tilldelas frekvenser för tillhandahållande av befintliga och nya tjänster till slutkunder.

16 16(16) Tilldelningen främjar således konkurrensen avseende tillhandahållande av olika typer av elektroniska kommunikationstjänster. 8.5 Påverkan i andra avseenden PTS bedömer att förslaget inte medför någon påverkan i andra avseenden. 8.6 Särskilda hänsyn till små företag Alla företag som uppfyller uppställda krav på ansökan, bankgaranti samt övrig reglering i förslaget kan delta i det kombinerade urvalsförfarandet. Den budgivare som är intresserad av tillståndet för FDD6 kommer dock att behöva spendera mellan 150 miljoner kr och 300 miljoner kr på att bygga ut infrastruktur och skapa täckning till de hushåll och verksamheter som PTS pekar ut. Om vinnande bud går utöver 300 miljoner kr måste budgivaren även betala in överskjutande belopp som auktionslikvid till staten. Till detta kommer administrativa kostnader för bl.a. utfärdande av bankgaranti, vilka uppkommer oavsett om tillstånd erhålles eller ej. De företag som väljer att lägga bud på tillståndet för FDD6 måste därför, oavsett storlek, ha eller kunna få tillgång till kapital. Mot bakgrund av 800 MHz-bandets stora värde och speciella egenskaper är detta något som måste anses naturligt. I övrigt syftar täckningskravet till att ge bredband till bl.a. små företag, se avsnitt 8.1 ovan. Detta är mycket viktigt för företagens tillväxt, konkurrensförmåga m.m. enligt vad som beskrivits ovan i avsnitt Eventuellt behov av anmälan enligt direktiv 98/34 Enligt 6 förordningen (1994:2029) om tekniska regler föreskrivs att en myndighet som avser fatta beslut om en teknisk regel i god tid ska underrätta Kommerskollegium om det förslag som den har utarbetat. Bestämmelserna i förordningen ansluter till Sveriges internationella förpliktelser enligt bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG, om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Enligt PTS bedömning är bestämmelserna i de föreslagna föreskrifterna inte sådana tekniska regler som medför behov av underrättelse enligt nämnda förordning. Någon underrättelse till Kommerskollegium behöver därför inte göras.

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Innehåll Dnr: (5)

Innehåll Dnr: (5) 2018-04-09 Konsekvensutredning om Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner PROMEMORIA Datum Vår referens

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet / MHz

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet / MHz BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-04 Dnr: 10-10534 56 Spektrumavdelningen Sally Ibrahim 08-678 57 48 sally.ibrahim@pts.se Enligt sändlista Beslut om tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter.

Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter. Datum: 2010-11-05 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Inskickat via e-post: 800-bandet@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag på kompletterad konsekvensutredning ifråga om

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-12-09 Dnr: 11-4937 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet Sökande HI3G Access AB, org.nr 556593-4899 Saken Tillstånd

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-12-14 Dnr: 17-9908 Telia Sverige AB 169 94 Solna Net4Mobility HB Box 1107 164 40 Kista Hi3G Access AB Box 7012 121 07 Stockholm-Globen Beslut om tillstånd

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende frekvensutrymmet 452,5 457,5/462,5 467,5 MHz

Begränsningsbeslut avseende frekvensutrymmet 452,5 457,5/462,5 467,5 MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-13 Dnr: 16-9255 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende frekvensutrymmet 452,5 457,5/462,5 467,5 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett

Läs mer

Beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2019-06-03 Dnr: 18-8496 Beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme och utfärdande

Läs mer

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Skälen för Regelrådets ställningstagande

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Skälen för Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

Dnr: (51) Spektrumavdelningen KONSEKVENSUTREDNING. Post- och telestyrelsen

Dnr: (51) Spektrumavdelningen KONSEKVENSUTREDNING. Post- och telestyrelsen KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens 2016-02-22 Dnr: 16-997 1(51) Spektrumavdelningen Konsekvensutredning om Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Dnr: (42) Spektrumavdelningen KONSEKVENSUTREDNING. Post- och telestyrelsen

Dnr: (42) Spektrumavdelningen KONSEKVENSUTREDNING. Post- och telestyrelsen KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens 2018-04-09 Dnr: 18-2482 1(42) Spektrumavdelningen Konsekvensutredning om Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Sammanställning av remissvar på PTS uppdaterade förstudierapport 700 MHz

Sammanställning av remissvar på PTS uppdaterade förstudierapport 700 MHz REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2017-12-06 Dnr: 17-7474 1(6) Sammanställning av remissvar på PTS uppdaterade förstudierapport 700 MHz Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) har i form av

Läs mer

PTS tillgängliggör spektrum för storskaliga 5G-tester

PTS tillgängliggör spektrum för storskaliga 5G-tester PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-31 Dnr: 17-1098 1(6) Spektrumavdelningen PTS tillgängliggör spektrum för storskaliga 5G-tester Sverige är en av dem framträdande industriländerna inom telekom

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14)

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14) Datum 2016-07-04 Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14, dnr 15-11708 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775 1780/1870 1875 MHz

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Nyström, Erica Skickat: den 16 mars :23

Nyström, Erica Skickat: den 16 mars :23 Från: Nyström, Erica Skickat: den 16 mars 2018 15:23 Till: Regelrådet Ämne: Inhämtande av yttrande från Regelrådet Bifogade filer: PTS förslag till föreskrifter om ett kombinerat

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

PTS kommer här nedan sammanställa inkomna remissvar samt myndighetens inställning till remissinstansernas synpunkter.

PTS kommer här nedan sammanställa inkomna remissvar samt myndighetens inställning till remissinstansernas synpunkter. PROMEMORIA Datum Vår referens 2016-04-14 Dnr: 16-997 1(8) Spektrumavdelningen Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. 700 MHz-bandet Informationsmöte om auktionsregler 4 maj 2018 Agenda 1. Inledning 2. Tidsplan

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Post- och telestyrelsen Att: Anna Beckius Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till följande adress: 700MHzbandet@pts.se Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Tele2 Sverige

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-30 Dnr: 11-1341 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Behov av spektrumtak i 700 MHz-auktionen. Möte med PTS,

Behov av spektrumtak i 700 MHz-auktionen. Möte med PTS, Behov av spektrumtak i 700 MHz-auktionen Möte med PTS, 2018-05-31 Agenda 1) Muntlig feedback från RFI-svar 2) Förstå PTS:s skäl till förslaget på spektrumtak om 40 MHz Efter flera möten och efter att ha

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010 800 MHz-tilldelningen hearing nr 3 19 april 2010 Syfte med hearingen Syftet är att ge intressenter möjlighet att lämna muntliga och skriftliga synpunkter på de förslag som PTS arbetar med för närvarande.

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden Informationsmöte om auktionsregler 10 juni 2019 Dagordning 1. Inledning

Läs mer

Samråd av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan (dnr )

Samråd av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan (dnr ) Post- och telestyrelsen Enbart via e-post: 3500MHzbandet@pts.se Stockholm 2019-07-08 Samråd av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

HI3G Access AB (Tre) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Konsultationen och får härmed lämna följande svar om Konsultationens förslag.

HI3G Access AB (Tre) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Konsultationen och får härmed lämna följande svar om Konsultationens förslag. Post- och telestyrelsen Spektrumavdelningen 3500MHzbandet@pts.se 5 mars 2019 Ang. Konsultation inför planerad tilldelning av frekvensutrymme i 2,3 och 3,5 GHz-banden samt tilldelning av frekvensutrymme

Läs mer

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Remissammanställning 10,5 GHz 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-08-29 Dnr: 11-4937 Spektrumavdelningen Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Konsultationssvar PTS Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden

Konsultationssvar PTS Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden Datum: 2018-10-16 Post och Telestyrelsen 3500MHzbandet@pts.se 115 31 STOCKHOLM Konsultationssvar PTS Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden Ericsson välkomnar möjligheten att yttra

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-30 Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009 Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen PTS, 16 oktober 2009 I denna presentation finns frågor och svar om auktionen i 3,7 GHz-bandet. För komplett information: läs allmän inbjudan

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Bahnhof AB (publ) inte följer skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 kap. 1 LEK

Underrättelse om misstanke att Bahnhof AB (publ) inte följer skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 kap. 1 LEK Underrättelse 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2019-04-17 Dnr: 19-2313 1 Bahnhof AB (publ) 556519-9493 Skickas endast med e-post Underrättelse om misstanke att Bahnhof AB (publ) inte följer skyldigheten

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2010:23)

Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2010:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet megahertz

MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet megahertz MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410 3800 megahertz Statsrådet förklarar med stöd av 7 i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Läs mer

Yttrande över betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (Ert diarienummer N2019/00192/D)

Yttrande över betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (Ert diarienummer N2019/00192/D) 1/5 2019-06-05 Dnr 19/00852 Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se kopia till: ingrid.karlsson@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (Ert diarienummer

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder (promemoria)

Yttrande över Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-06-04 Dnr: 18-7241 Spektrumavdelningen Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen Saken Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen (2016:392) beträffande

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Terminsstart telekom

Terminsstart telekom Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Terminsstart telekom Sara Andersson stf. generaldirektör Post- och telestyrelsen 20 september

Läs mer

Bilaga A Tillståndsvillkor för MHz

Bilaga A Tillståndsvillkor för MHz Bilaga A Tillståndsvillkor för 3400 3720 MHz Användningsområde och tekniska villkor 1. Tillståndet är nationellt. 2. Tillståndet ska användas för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster

Läs mer

Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria)

Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Konsultationssvar avseende förslag inför tilldelningen i frekvensutrymmena 2,3 GHz och 3,5 GHz

Konsultationssvar avseende förslag inför tilldelningen i frekvensutrymmena 2,3 GHz och 3,5 GHz Datum: 2019-03-05 Post- och telestyrelsen 3500MHzbandet@pts.se 115 31 STOCKHOLM Konsultationssvar avseende förslag inför tilldelningen i frekvensutrymmena 2,3 GHz och 3,5 GHz Ericsson välkomnar möjligheten

Läs mer