Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter."

Transkript

1 Datum: Post- och telestyrelsen Box Stockholm Inskickat via e-post: Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag på kompletterad konsekvensutredning ifråga om myndighetens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter. 1. Sammanfattning I missiv till remiss angående Post- och Telestyrelsens kompletterade konsekvensutredning ifråga om myndighetens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet framgår det att PTS har mottagit synpunkter från branschen avseende föreskrifter och konsekvensutredning. Vidare framgår det specifikt att Regelrådets synpunkter, om att konsekvensutredningen är bristfällig, nu lett till att PTS har förtydligat och kompletterat utredningen. I Regelrådets yttrande daterat med Dnr 2008:05/2010/328 framgår följande: Den i konsekvensutredningen lämnade redovisningen av förslagets ekonomiska effekter för berörda företag är allmänt hållen och innehåller inte några beloppsmässiga beräkningar. Regelrådet saknar även en diskussion om mindre företag i praktiken har möjlighet att delta i auktionsförfarandet. Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed bristfällig. När Com Hem jämför (jämförelsedokument bifogat som bilaga 1) den ursprungliga konsekvensutredningen med den reviderade utredningen som nu är föremål för yttrande, konstateras att myndigheten i kapitel 5 och 8 har tagit hänsyn till Regelrådets kommentarer och förtydligat och kompletterat delar avseende ekonomiska effekter. Samtidigt kan man konstatera att PTS utöver dessa förtydliganden och kompletterande även omarbetat stora delar av den övriga konsekvensutredningen. PTS har inte motiverat detta, vilket Com Hem finner minst sagt anmärkningsvärt. I likhet med Regelrådets synpunkter framgår det i Com Hems synpunkter, daterade , på remiss angående Post- och Telestyrelsens förslag till föreskrifter och konsekvensutredning samt förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd Com Hem AB, Box 8093, SE Stockholm, Sweden. Telephone

2 att använda radiosändare i 800 MHz-bandet, att förslaget är behäftat med en rad brister. I det bifogade jämförande dokumentet kan man konstatera att PTS istället för att utveckla dessa brister i stora delar omarbetat eller helt tagit bort de avsnitt som Com Hem haft synpunkter på. Denna åtgärd finner Com Hem anmärkningsvärd och uppmanar därför PTS att motivera sitt tillvägagångssätt. Com Hem föreslår därutöver att PTS utvecklar, förtydligar och kompletterar utredningen enligt nedan. Härvidlag påminner Com Hem om portalparagrafen i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), enligt vilken det vid lagens tillämpning särskilt ska beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet. Enligt Com Hem bör denna portalparagraf vara vägledande för PTS:s arbete inom såväl konsekvensanalysen som själva tillståndsgivningen. 2. Com Hems detaljerade synpunkter 2.1 Kapitel 5, Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen I den reviderade texten i kapitel 5 har PTS tagit bort det ursprungliga kapitel 5.2 (Täckningskrav) och stora delar av kapitel 5.4 (Spektrumtak). I och med denna förändring har man tagit bort den del i utredningen som hänvisar till Regeringens Bredbandsstrategi för Sverige samt beskrivningen av att PTS anser att konkurrensen mellan flera operatörer är en förutsättning för att uppnå PTS målsättning om ett brett utbud av prisvärda tjänster till konsumenter. Com Hem ställer sig härvidlag frågan hur det faktum att PTS plötsligt väljer att ta bort denna text, trots att Regelrådet inte har haft kommentarer avseende denna del, ska tolkas. Anser PTS att de konsekvenser som tidigare analyserats inte längre kan förväntas komma i fråga eller gör PTS en annan relevansbedömning? Enligt Com Hem vore båda dessa alternativ anmärkningsvärda. Som framgår av Com Hems synpunkter på den ursprungliga utredningen saknas en konsekvensanalys av det faktum att en tilldelning i enlighet med remissen försämrar möjligheten till infrastrukturkonkurrens, vilket också är ett högt prioriterat mål enligt Bredbandsstrategi för Sverige. Com Hems förslag: Com Hem föreslår att PTS i Kapitel 5 återinför kopplingen till Regeringens Bredbandsstrategi för Sverige och genom en konsekvensanalys redovisar hur myndigheten kommit fram till att man inte anser att tilldelningen i enlighet med remissen skapar en målkonflikt inom ramen för Bredbandsstrategin. 2.2 Kapitel 7.2, Särskilda informationsinsatser I den reviderade texten har PTS tagit bort villkor om att intressenter, för att delta i urvalsförfarandet, måste lämna åtagande om att samarbeta och avhjälpa sådana störningar som TV-tittare kan komma att utsättas för när 800 MHz-bandet tas i bruk. Com Hem AB, Box 8093, SE Stockholm, Sweden. Telephone

3 Vidare har myndigheten tagit bort hänvisningen till vilka som kommer att beröras av informationsinsatser vid störning som uppträder på TV-mottagare. I den ursprungliga versionen av konsekvensutredningen angavs bland annat tv- och kabel-tv-operatörer, tvinstallatörer och Konsumenternas tele-, TV- och Internetbyrå. Den ursprungliga skrivningen där PTS påvisar vikten av information om störningar visar enligt Com Hem att PTS är fullt medvetet om att all tv-utrustning, oavsett över vilka distributionsplattformar som tv-signalerna distribueras över, kommer att drabbas av störningar. Com Hem ställer sig återigen frågan hur det faktum att PTS plötsligt väljer att ta bort denna text, trots att Regelrådet inte har haft kommentarer avseende denna del, ska tolkas. Anser PTS att de konsekvenser som tidigare analyserats inte längre kan förväntas komma i fråga eller gör PTS en annan relevansbedömning? Enligt Com Hem vore båda dessa alternativ anmärkningsvärda. I det nya förslaget till skrivning i kapitel 7.2 framgår det att för det fall störningar på marksänd tv uppkommer när 800-MHz bandet tas i bruk är det viktigt att allmänheten får en samlad och klar bild över vilken hjälp som kan erhållas och från vem. Com Hem vidhåller i likhet med tidigare synpunkter att det är märkligt att PTS begränsar tillståndsintressenternas ansvar till de tv-tittare som tar emot tv via marknätet. Dessa tvtittare utgör endast cirka 35 procent av marknaden. Inte heller i denna del finns någon hänvisning till Regelrådets kommentarer, varför Com Hem ställer sig frågan hur det faktum att PTS plötsligt väljer att förändra denna text ska tolkas. Com Hems förslag: Com Hem föreslår att PTS i kapitel 7.2 genom konsekvensanalys redovisar hur man kommit fram till att informationsinsatser endast ska täcka de problem som kan hänföras till störningar på marksänd tv då det genom ett flertal rapporter framgår att störningar på konsumenternas hemelektronik kommer att ha mycket större omfattning. 2.3 Kapitel 8.5, Påverkan i andra avseenden I den reviderade texten i kapitlet framgår det att PTS bedömer att förslaget inte medför någon påverkan i andra avseenden Som framgår av Com Hems synpunkter på den ursprungliga utredningen har det genom en rad rapporter konstaterats att en etablering av mobila lösningar i MHz kommer att störa konsumenternas hemelektronik i form av bland annat LCD-, LED- och plasma-tv oavsett vilken distributionsplattform som konsumenterna utnyttjar för att ta emot signalerna. Vidare framgår i Com Hems synpunkter att det är märkligt att PTS har synen att det inte medför någon påverkan i andra avseenden trots att PTS, som ordförande i ETSI och CENELEC:s samarbetsgrupp avseende Digital Dividend, konstaterar att störningar kommer Com Hem AB, Box 8093, SE Stockholm, Sweden. Telephone

4 att förekomma och att det är tid att sluta bortse från problemet och att konsumenterna måste få information om risken för störning i samband med att LTE-näten börjar byggas. ETSIS/CENELEC arbetsgrupps slutsatser är teknikneutrala och begränsas inte till störningar på den kundutrustning som mottar TV-signaler via marknätet. Denna teknikneutralitet borde i större utsträckning prägla PTS:s svenska arbete. Com Hems förslag: Com Hem föreslår att PTS i kapitel 8.5, genom redovisning av analys av de påvisade riskerna för störning på hemelektronik oavsett distributionsplattform, visar hur man kommit fram till resultatet att man bedömer att förslaget inte medför någon påverkan i andra avseenden. 2.4 Övrigt I övrigt hänvisar Com Hem till inlämnade synpunkter samt övriga synpunkter inlämnade i tidigare remissomgångar avseende 800 MHz-bandet. Med vänlig hälsning Bosse Bredby Carrier Relation and Regulatory Manager Com Hem AB Com Hem AB, Box 8093, SE Stockholm, Sweden. Telephone

5 Bilaga 1 till Com Hems yttrande avseende kompletterad konsekvensutredning Jämförelsedokument mellan ursprunglig och kompletterad Konsekvensutredning Konsekvensutredning för PTS förslag påom föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet 1 Inledning och bakgrund Post- och telestyrelsen (PTS) avser att besluta om föreskrifter avseendeom ett kombinerat urvalsförfarande för ett nationellt tillstånd att använda radiosändare i ett frekvensblock i MHz-bandet (800 MHz-bandet). Frekvensblocket omfattar frekvensutrymmet / MHz (fortsättningsvis kallat FDD6). PTS får med stöd av 3 kap. 8 tredje stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK ) och 19 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation besluta om sådana föreskrifter. På global nivå planeras frekvensband genom de beslut som antas vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferenser. Vid världsradiokonferenserna behandlas förslag från ITU:s medlemsländer och träffas överenskommelser om revideringar av ITU:s Radioreglemente (ITU-RR) för att göra det möjligt för radioanvändningen att utvecklas. Vid världsradiokonferensen 2007 beslutades att i region 1 (som Sverige tillhör) ska del av tv-band V ( MHz) som varit primärallokerat för rundradio också vara primärallokerat för mobil tjänst. För Europa reglerades tidigare användningen av tv-banden I (47 68 MHz), III ( MHz), IV ( MHz) och V ( MHz) för analog tv och koordinering av radiosändare för analog tv från 1961 fram till 2006 av ett regionalt avtal inom den ITU, kallat Stockholm 61 eller ST61Föreskrifterna har framarbetats eftersom det träffades i Stockholm Nu gällande kanalplan beslutades vid den regionala planeringskonferensen som hölls inom ITU år Vid konferensen beslutades således att ersätta tillämpningen av ST61-avtalet med ett nytt avtal, Genève 06 eller GE06, avseende digital radio och tv i banden III-V. Regeringens beslut den 19 december 2007 om sändningsutrymme för digital marksänd tv innebär att digital marksänd tv 1 ska använda banden III och IV samt del av bandet V. Resterande del av band V, MHz, frigjordes därmed och är tillgängligt för andra markbundna system. Detta senare frekvensband benämns 800 MHz-bandet. PTS under 2011 avser att under år 2011 tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. Myndigheten har 1 Sändningsutrymme för tv-sändningar (Ku2007/455/ME m.fl.) 1

6 1.1 Bakgrund till tilldelningen av 800 MHz-bandet Frekvensbandet 800 MHz har tidigare använts för analog marksänd tv men efter övergången till digital marksänd tv har frekvensutrymmet frigjorts. Den 19 december 2007 beslutade regeringen 2 att frekvensbanden MHz och MHz ska användas för digital marksänd tv medan frekvensbandet MHz ska kunna upplåtas för andra ändamål enligt LEK. Även inom EU och den Internationella teleunionen (ITU) har arbete bedrivits för att göra 800 MHzbandet tillgängligt för andra elektroniska kommunika-tionstjänster än marksänd tv. Inom EU har bl.a. Europeiska kommissionen beslutat om harmoniserade tekniska implementeringsåtgärder för MHz-bandet. Inför tilldelningen av 800 MHz-bandet har PTS utarbetat ett förslag att begränsa antalet tillstånd i bandetfrekvensbandet med stöd av 3 kap. 7 LEK. Enligt beslutsförslaget ska bandet delas upp i sex Begränsningsbeslutet innebär att antalet tillstånd i frekvensbandet ska begränsas till sex tillstånd som omfattar ett frekvensblock om 2x5 MHz vardera. Frekvensarrangemanget bygger på den FDDbandplan Tillstånden kommer att förenas med krav på frekvensdelning (Frequency Division Duplex), 4 vilket medför att kommunikationen från basstation till terminal, s.k. nedlänk, och från terminal till basstation, s.k. upplänk, sker i skilda frekvensutrymmen. Nedlänksbandet och upplänksbandet hör dock ihop. Frekvensblocken kallas fortsättningsvis FDD1, FDD2, FDD3, FDD4, FDD5 och FDD6. Det valda frekvensarrangemanget bygger på ovan nämna kommissionsbeslut. Tillstånden för fem av frekvensblocken (FDD1-FDD5) i 800 MHz-bandet ska tilldelas genom en auktion. Tillståndet för frekvensblocket FDD6, vilket omfattar frekvensutrymmet och MHz, ska emellertid förenas med ett villkor om täckning och utbyggnad och bör därför enligt förslaget tilldelas genom ett kombinerat urvalsförfarande, dvs. en kombination av ett jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) och en auktion. 1.2 Bakgrund till täckningskravet i tillståndet för FDD6 Villkoret om täckning och utbyggnad (täckningskrav) i tillståndet för FDD6 ska uppställas för att bidra till målen i regeringens bredbandsstrategi 5. Ett av dessa mål är att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Med samhällstjänster och service avses bl.a. myndighetsinformation och myndighetskontakter, att ansöka om arbete och studieplats, att uträtta bankärenden m.m. Dessa tjänster tillhandahålls idag i stor utsträckning elektroniskt via Internet och privatpersoner och företag behöver därför tillgång till bredband. Även om bredbandstäckningen i Sverige är god finns det bostäder och verksamhetsställen som saknar tillgång till bredband, vilket beror på att de är belägna i områden där utbyggnad på kommersiella grunder saknas. 2 Sändningsutrymme för tv-sändningar (Ku2007/455/ME m.fl.) 3 Kommissionens beslut den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen. 4 FDD: Frequency Division Duplex, kommunikation från basstation till terminal (nedlänk) och kommunikation från terminal till basstation (upplänk) sker i skilda frekvenskanaler 5 Näringsdepartementets rapport N2009/8317/ITP. 2

7 PTS har fått i uppdrag att ge förslag på hur tillgången till bredband kan säkerställas med hjälp av frekvenstilldelning och har funnit att 800 MHz-bandet är särskilt lämpligt för täckning i glesbygd 6. För att möjliggöra elektroniska samhällstjänster och service via bredband i dessa områden ska PTS således förena tillståndet för FDD6 med ett lämpligt täckningskrav. PTS täckningskrav ska ge bredband till hushåll och företag som saknar sådan tillgång. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband ger. För företag innebär IT och goda elektroniska kommunikationer en bättre och effektivare verksamhet, med nya tjänster och affärsmodeller samt nya verktyg för bl.a. administration och organisation. Att kunna använda bredband har betydelse för företagens tillväxt och konkurrenskraft. För privatpersoner innebär bredband en möjlighet till en förenklad vardag med tillgång till nya tjänster och produkter, kommunikation, samt framförallt tillgång till ett basutbud av samhällstjänster och service. Att kunna delta i informationssamhället på samma villkor som utarbetades för 800 MHz-bandet inom Conférence Europeénne des Administration des Postes et des Télécommunications (CEPT) 7 och som har fastställts i Europeiska kommissionens beslut om tekniska implementeringsåtgärder för 800 MHz-bandet 8. Frekvensarrangemanget omfattar således 60 MHz för markbundna system, frekvensseparation med 1 MHz till bandet MHz, och ett mittengap på 11 MHz ( MHz).övriga delar av befolkningen är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Idag omfattar målgruppen för täckningskravet ca stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen och värdet av att kunna erbjuda dessa bredband är mycket stort för det svenska samhället. Berörda parter ges tillfälle att lämna synpunkter på det ovan nämnda förslaget att begränsa antalet tillstånd i 800 MHz-bandet i ett samrådsförfarande som löper parallellt med remissen på de nu föreslagna föreskrifterna. För att kunna tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat förfarande har PTS framarbetat nu aktuellt förslag till reglering. I enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning redovisas i det följande konsekvenser i anledningkonsekvenserna av förslaget påom föreskrifter avseendeom tillstånd att använda radiosändare i frekvensblock FDD6 i 800 MHz-bandet. 2 Varför behövs föreskrifterna? 2 Varför behövs föreskrifterna? 2.1 Intresset för 800 MHz-bandet 6 PTS rapport den 28 maj 2010, Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning, PTS-ER-2010:14. 7 CEPT Report 31; Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate Frequency (channelling) arrangements for the MHz band (Task 2 of the 2nd Mandate to CEPT on the digital dividend) 8 Kommissionens beslut den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen 3

8 PTS genomförde i oktober 2009 en undersökning av intresset för Allmänt om tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet 800 MHz-bandet 9. En förutsättning i intressentundersökning var att bandet skulle planeras för FDD-användning på sammanlagt 2 30 MHz. Resultatet visade på ett stort intresse för bandet. Totalt efterfrågades MHz. 2.2 Beslut att begränsa antalet tillstånd. För att få använda radiosändare i Sverige, eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands, krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 LEK. Tillstånd att använda radiosändare beviljas efter ansökan om förutsättningarna i 3 kap. 6 LEK är uppfyllda. Tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme, s.k. blocktillstånd, används för utbyggnad av radiobaserade nät, t.ex. mobilnät och nät för trådlöst bredband. Tillgången på spektrum är emellertid begränsad, särskilt när det gäller frekvenser under 1 GHz. Låga frekvenser under 1 GHz har utbredningsegenskaper som gör dem väl lämpade för yttäckning och inomhustäckning. 800 MHz-bandet, som är ett sådant frekvensband, är dessutom särskilt väl lämpat för utbyggnad av framtidens elektroniska kommunikationssystem eftersom bandet är relativt brett, vilket möjliggör tjänster med hög datakapacitet. Dess placering gör det också attraktivt för tillverkning av bl.a. terminaler (mobiltelefoner). Blocktillstånd i 800 MHzbandet är därför mycket värdefulla för teleoperatörer och andra som vill tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och det råder en mycket stor efterfrågan på dessa tillstånd. När efterfrågan på tillstånd att använda radiosändare överstiger utbudet, ska tillstånden fördelas genom ett urvalsförfarande enligt 3 kap. 7-8 LEK. Antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme får under sådana omständigheter begränsas, enligt 3 kap. 7 LEK, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. Förslaget på ett sådant beslut ska offentliggöras för samråd med berörda parter enligt 8 kap. 10 LEK. När antalet tillstånd inom ett frekvensutrymme begränsats enligt 3 kap. 7 LEK Vidare ska prövning ske efter en allmän inbjudan som utfärdas i enlighet med 3 kap. 8 LEK, om inte särskilda skäl föranleder annat. En sådan prövning får ske efter ett jämförande urvalsförfarande, (skönhetstävling), efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande (auktion), eller efter en kombination av dessa förfaranden. 2.2 Tilldelningsprocessen för 800 MHz-bandet PTS genomförde i oktober 2009 en undersökning av intresset för tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet 10. En förutsättning i intressent-undersökningen var att frekvensbandet skulle 9 Undersökning av intresse för tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet ( MHz) 800 MHz-bandet (den 28 september 2009, dnr ) 10 Undersökning av intresse för tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet ( MHz) 800 MHz-bandet den 28 september 2009, dnr

9 planeras för FDD-användning på sammanlagt 2 30 MHz. Resultatet visade på ett stort intresse och totalt efterfrågades MHz i 800 MHz-bandet. PTS har funnit att antalet tillstånd i 800 MHz-bandet måste begränsas för att få en så effektiv frekvensanvändning som möjligt. Parallellt med remissen av förslaget på de nu aktuella föreskrifterna genomför PTS, som omnämnts under avsnitt 1.1, samråd på förslag att begränsa antaletdärmed föreligger också förutsättningar att utfärda en allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 800 MHzbandet. 2.3 Allmän inbjudan Med hänvisning till ovanstående föreligger förutsättningar att utfärda allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. PTS ska därför besluta om innehållet i en sådan inbjudan och om förfarandet. Förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan har varit föremål för samråd med marknaden i september PTS föreskrifter om spektrumauktioner PTS har genomi föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner generiskt reglerat förfarandet för tillståndsgivning efter allmän inbjudan till ansökan där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande. Fem av de sex parade blocken ska fördelas genom auktion med stöd av dessa föreskrifter och beslutet att begränsa antalet tillstånd i bandet och utfärda allmän inbjudan till ansökangenom en auktion. Föreskrifterna utgör en basuppsättning regler som alltid gäller vid auktionsförfaranden. De kompletteras av ett begränsningsbeslut och en allmän inbjudan till ansökan som innehåller regler som är specifika för den aktuella auktionen 11. Ett tillstånd kommer, till skillnad från övriga tillståndfem av de sex parade frekvensblocken i 800 MHz-bandet, FDD1-FDD5, ska tilldelas genom en auktion med stöd av föreskrifterna om spektrumauktioner samt begränsningsbeslutet och allmän inbjudan. Föreskrifterna om spektrumauktioner omfattar dock inte skönhetstävlingar eller kombinerade urvalsförfaranden. 2.4 PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för FDD6 Vid ett urvalsförfarande enligt 3 kap. 8 LEK behövs föreskrifter om förfarandet och innehållet i en allmän inbjudan för att skapa tydliga regler och förutsebarhet om tilldelningen. De föreslagna föreskrifterna reglerar urvalsförfarandet för tillståndet för FDD6. Som angivits inledningsvis kommer tillståndet för FDD6 att förenas med villkor om täckning och utbyggnad somett täckningskrav. Detta krav innebär att tillståndshavaren ska tillhandahålla bredbandstäckning till de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen, dvs. hushåll och verksamheter, som saknar denna möjlighet och som PTS identifierar. Utgångspunkten för PTS är att urvalsförfarandet ska vara utformat på ett sätt som ger täckning och utbyggnad, och samtidigt medger budgivning på 11 Konsekvensutredning för PTS förslag på föreskrifter om spektrumauktioner, dnr

10 täckningens omfattning. Det aktuella blocket (FDD6) är placerat högst upp i bandet ( / MHz).sådan täckning och som PTS identifierar. PTS vill skapa incitamentutgångspunkten för PTS är att åstadkommadet urvalsförfarande som används ska vara utformat på ett sätt som ger täckning och har valt ett urvalsformat som är utbyggnad och samtidigt medger budgivning på täckningens omfattning. PTS anser, av skäl som utvecklas under avsnitt 3 nedan, att det lämpligaste sättet för att uppnå detta är att tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat urvalsförfarande, dvs. en kombination av ett jämförande urvalsförfarande ( en skönhetstävling ) och anbudsförfarande (en auktion).. Eftersom det saknas föreskrifter som reglerar ett sådant kombinerat urvalsförfarande måste nya föreskrifter beslutas av PTS. Enligt de föreslagna föreskrifternaförslaget till föreskrifter ska ett lägsta bud föri täckning (minimibud) för att få delta i auktionen fastställas samt ett högsta belopp (takbelopp). Minimibudets och takbeloppets storlek återfinns i beslutet att begränsa antalet tillstånd med stöd av 3 kap. 7 LEKbud i täckning (takbelopp) fastställas. Minimibudet är det lägsta bud som beaktas i 800 MHzbandetdet kombinerade urvalsförfarandet. Samtliga bud i urvalsförfarandet ska uttryckas i svenska kr. Minimibudet kommer att bestämmas till 150 miljoner kr och att utfärda allmän inbjudantakbeloppet till 300 miljoner kr 12. Förslaget innebär att alla bud upp till och med takbeloppet är bindande löften om täckning. Så långt utgör förfarandet en skönhetstävling.. Bud som överstiger takbeloppet kommer att utgöra bud i en auktion och ska således betalas in till staten. Den föreslagna utformningen av förfarandet innebär således i korthet att den operatör som får tillståndet iför FDD6-blocket ska använda sitt bud upp till och med takbeloppet för att täcka demde hushåll och verksamheter som saknar bredband. Tillståndshavaren ska således använda utlovade medel i budgivningen för att bygga ut infrastruktur i 800 MHz-bandet till de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen och som PTS identifierar. Endast den del av budet som eventuellt överstiger takbeloppet ska betalas in till staten som auktionslikvid. PTS generiska föreskrifter om spektrumauktioner reglerar enbart anbuds-förfaranden och kan därför inte tillämpas på ett kombinerat förfarande. De aktuella föreskrifterna ska således göra det möjligt att fördela frekvensblocket FDD6 i 800 MHz-bandet genom ett kombinerat urvalsförfarande. I de föreslagna föreskrifterna regleras även bl.a. ansökan om deltagande i urvalsförfarandet, ställande av bankgaranti, spektrumtak, budgivning, förbud mot samarbete och avstängning från att delta i urvalsförfarandet. Dessa bestämmelser står i överensstämmelse med vad som föreskrivs i PTS föreskrifter om spektrumauktioner. De är dock, såsom ligger i sakens natur, specifikt anpassade efter vad som ska gälla i just urvalsförfarandet för tillståndet för FDD6 och saknar den allmänna prägel som återfinns i de generiska föreskrifterna om spektrumauktioner. Eftersom föreskrifterna endast gäller urvalsförfarandet för tilldelning av tillstånd för FDD6 så kommer föreskrifterna att ha en begränsad giltighetstid. 12 Minimibudets och takbeloppets storlek återfinns i begränsningsbeslutet och den allmänna inbjudan. Beloppen har bestämts utifrån kostnaden att bygga ut bredband i 800 MHz-bandet. Beräkningar av kostnaden har gjorts av bl.a. Netlight Consulting AB, se Rapport, Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet, dnr

11 3 Alternativa lösningar och effekter av utebliven reglering 3.1 Alternativa lösningar Det finns alternativa metoder att fördela frekvensblock FDD6, t.ex. genom en auktion på samma sätt som för övriga frekvensblock i 800 MHz-bandet. PTS har emellertid bedömt att det nu föreslagna urvalsförfarandet är bäst för att få en ändamålsenlig täckning på platser där det inte är kommersiellt motiverat med utbyggnad. Enligt förslaget ska tillståndshavaren bygga ut täckning med de utlovade medlen. 3.2 Effekter av När PTS har utformat täckningskravet har en avgörande faktor varit att antalet stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknar bredbands-täckning kan komma att förändras över tid. För att täckningskravet ska följa det faktiska behovet anges löftet om täckning i pengar, istället för som en statisk andel av befolkningen. Budgivarna ska tävla om tillståndet för FDD6 genom löften om täckning och får själva bestämma omfattningen av täckningskravet, eftersom villkoret är begränsat till en utbyggnad som kostar vad budgivaren lovat i täckning. Alternativa urvalsförfaranden, än det genom föreskrifterna valda kombinerade urvalsförfarandet, är enligt 3 kap. 8 LEK skönhetstävling eller auktion. Samtliga typer av urvalsförfaranden kan varieras i viss omfattning; en auktion kan t.ex. genomföras i en eller flera budrundor, vilket kan påverka utfallet på olika sätt. Det kan konstateras att en skönhetstävling också kräver nya föreskrifter, medan sådana redan finns för auktioner. Täckningskrav kan uppställas inom ramen för en ren skönhetstävling, dvs. där urvalet baseras på sökandens utfästelser om att bygga nät. Den eller de ansökningar som bäst svarar mot de uppställda kriterierna tilldelas tillstånd. PTS har dock sedan 2006 som policy att i första hand tilldela spektrum genom en auktion, eftersom det typisk sett är det effektivaste och mest transparenta sättet att fördela frekvensutrymme till de sökande som värderar tillgången högst. PTS har inte sett skäl att göra avsteg härifrån genom att förespråka en ren skönhetstävling bl.a. eftersom urvalskriterierna lätt blir vaga, svåra att tillämpa och kan ge utrymme för godtycke. En auktion innebär att den budgivare som är villig att betala mest för ett tillstånd vinner tillståndet. Auktion av tillståndet för FDD6, innehållande täckningskravet, skulle kunna utformas så att det uppställs krav på utbyggnad till en viss bestämd kostnad för att få delta i auktionen. Budgivarna får sedan tävla om tillståndet genom bindande löften om betalning för tillståndet. Genom ett sådant förfarande skulle emellertid tillståndshavarens möjlighet att välja omfattning på täckningskravet gå förlorad. Täckningskravets utformning har medfört att PTS har ansett det lämpligast att tilldela tillståndet för FDD6 genom ett kombinerat urvalsförfarande. I korthet är det fråga om en skönhetstävling eftersom de bud som läggs är löften om täckning upp till och med takbeloppet. Något pris för tillståndet ska inte betalas i denna del. När ett belopp som är tillräckligt för avsedd täckning (takbeloppet) har erbjudits, får budgivarna fortsätta tävla genom en auktion. Härigenom är urvalsförfarandet utformat på ett sätt som ger täckning och utbyggnad samtidigt som det medger ett inslag av frivillighet avseende täckningens omfattning. En utebliven reglering 7

12 PTS har till uppgift att främja tillgången på säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att se till att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster (4 förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen). Regeringen har även gett PTS i särskilt uppdrag att ge förslag på hur tillgången till bredband kan säkerställas i alla delar av landet med hjälp av frekvens-tilldelning. Ett sådant förslag ska syfta till att främja uppfyllelsen av målet om att alla hushåll och verksamheter bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Enligt regeringsuppdraget ska PTS fokusera på ökad tillgänglighet i områden som saknar tillgång till bredband eller har bredband med låg kapacitet och kvalitet. PTS har i en rapport konstaterat att av de frekvensområden som är tillgängliga för tilldelning, är 800 MHz-bandet särskilt lämpligt för täckning 13. Frekvensbandet 800 MHz är således mycket väl lämpat för utbyggnad av framtidens elektroniska kommunikationssystem. Frekvenser under 1 GHz har utbredningsegenskaper som gör dem väl lämpade för yttäckning och inomhustäckning. Bandets placering i radiospektrum gör det också attraktivt för tillverkning av bl.a. terminaler ( mobiler ). Internationellt, inom såväl Internationella teleunionen 14 som Europeiska unionen 15, har bandet utpekats primärt för mobil tjänst. Det skapar goda förutsättningar för att utrustning för bandet ska kunna tillverkas i stora volymer skulle innebära att det kombinerade urvalsförfarandet inte kan genomföras och därmed till låga kostnaderkan inte täckningskravet med önskad utformning uppställas. Effekterna av utebliven regleringen är att frekvensblocket FDD6 inte kan tilldelas i ett urval med det format som presenterats under avsnitt 2.3 och med de fördelar som beskrivits ovan i avsnitt Vilka berörs av regleringen? Radiospektrum är en viktig insatsvara för verksamhet inom telekomområdetverksamheter som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster över elektroniska kommunikationsnät. Den föreslagna regleringen berör därför de aktörer på den svenska och internationella telekommarknadenmarknaden för elektronisk kommunikation som har intresse av åtkomst till frekvensutrymme i 800 MHz-bandet i Sverige. Förslaget torde vara av särskilt intresse för företag som tillhandahåller eller vill tillhandahålla mobiltelefoni och trådlöst bredband, även om tillstånden i 800 MHz-bandet är teknik- och tjänsteneutrala. Förslaget är utformat så att både befintliga och nya aktörer bereds åtkomstmöjligheterkan delta i det kombinerade urvalsförfarandet. TillgångenDet kombinerade urvalsförfarande i förslaget möjliggör att täckningskravet kan uppställas. Täckningskravet i sig uppställs dock först i samband med att tillstånd att använda radiosändare i 13 PTS rapport den 28 maj 2010, Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning, PTS-ER-2010:14 14 Under senaste världsradiokonferensen, WRC 2007, beslutades att i region 1, vilket Sverige tillhör, ska frekvensbandet MHz primärallokeras för mobil tjänst. I fotnoterna 5.316, 5.316A och 5.316B finns mera information om allokeringen. 15 Kommissionens beslut av den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen (2010/267/EU) 8

13 FDD6 beviljas. Föreskrifterna leder till bredband är viktigt både för privatpersoner och företag. Privatpersoner, företag och andra organisationer är i ökande grad beroende av att hushåll och verksamheter får tillgång till Internet för att på ett fullgott och effektivt sätt kunna delta i samhället. Förslaget innehåller därför krav på täckning. Personer ibredband och de berörs därmed indirekt och gynnas när tillståndshavaren uppfyller täckningskravet. I PTS bredbandskartläggning 2009 var det ca stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknarsaknade grundläggande förutsättningar för bredband berörs därmed särskilt av förslaget 16. Frekvensbandet direkt under 800 MHz-bandet används för tv, vilket bandmarksänd tv och kan komma att störas av den nya användningen av 800 MHz-bandet. Påverkan blir sannolikt störst i s.k. kanal 60-områden, dvs. vissa geografiska platser i Sverige där frekvensutrymmet direkt under 790 MHz används. Radiokom-munikation som har med yttrandefrihet att göra har en prioriterad ställning enligti LEK. Generellt vidinför tilldelningen av samtliga tillstånd i 800 MHz-bandet gäller att intressenterna för att få delta i auktionen och det kombinerade urvalsförfarandet, måste lämnadärför sökandena göra ett generellt åtagande om att samarbeta och avhjälpa sådana störningar som tv-tittare eventuellt kan komma att utsättas föruppleva när 800 MHz-bandet tas i bruk. TV av tillståndshavarna. Åtagandet blir ett villkor i samtliga tillstånd, även tillståndet för FDD6, och tv-tittarna är således också indirekt berörda av de föreslagna reglerna, även om. Det kan dock noteras att avståndet till mellan frekvensbandet MHz och det översta blocket, FDD6, i 800 MHz-bandet frekvensblocket FDD6, som förslaget till föreskrifter gäller, borgar för mycket liten påverkan. 5 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen Det kombinerade urvalsförfarandet medför vissa kostnadsmässiga och andra konsekvenser för deltagarna. Kostnader uppkommer inför och under förfarandet men framförallt uppkommer utgifter vid tilldelning, när priset för tillståndet ska betalas och/eller de bindande löften som gjorts under urvalsförfarandet ska realiseras. Det sistnämnda är normalt ett mått på tillståndets värde. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att deltagandet i urvalsförfarandet är frivilligt samt att vinnande budgivare tilldelas någonting som denne tycker är mycket värdefullt och anser sig kunna skapa intäkter genom. 5.1 Värdet på radiospektrum800 MHz-bandet och tillståndet för FDD6 Radiospektrum är en naturtillgång som har ett värde och som därför också kan värderas. Den är eftersom det är en nödvändig som insatsvara vid produktionenproduktion av trådlösa tjänster för bl.a. datakommunikation, mobiltelefoni och radio- och tv-utsändning. En generell utgångspunkt är att den samhälleliga nyttan av spektruman-vändningen blir störst om spektrum används för tjänster där respektive betalningsvilja är störst. utsändningar. På en fungerande marknad är priset en funktionett resultat av utbud och efterfrågan, där priset motsvarar varans kommersiella värde. När det gäller frekvenser är auktion därför ett vanligt sätt att fastställa marknadspriset. Resultatet av auktionen påverkas dock av yttre faktorer som konjunktur, konkurrens samt villkor och utformning i auktionen men ger en bild av hur marknaden vid auktionstillfället beräknar värdet för att använda ett visst frekvensband. på. 16 Bredbandskartläggning 2009, PTS-ER-2010:5. 9

14 När marknadens aktörer värderar vilket pris de är beredda att betala för ett visst frekvensband tar de hänsyn till en lång rad omständigheter. Viktigamånga olika faktorer vid värderingen. Dessa faktorer är bl.a. det aktuella frekvensbandets potentiella användning och de intäkter dedet kan tänkas generera, storlek på frekvensutrymmetfrekvensutrymmet, internationell harmonisering, om bandet kan användas på ett teknikoch tjänsteneutralt sätt, storlek på eventuella avgifter, antal licensertillstånd, tekniska villkor, täckningskrav, konjunkturläge, om utrustning finns tillgänglig samt risken för störning. Det kan sammanfattningsvis antas att konsekvenserna av att tilldela Tillstånden i 800 MHz-bandet genom ett urvalsförfarande, huvudsakligen auktion,gör det möjligt att bygga radiobaserade nät billigare och frekvenserna ger bättre inomhustäckning än de flesta andra frekvensband. Vidare ger 800 MHz-bandet goda förutsättningar att tillhandahålla höghastighetstjänster och att tillverka terminaler. En stor utrustningsmarknad främjas också av internationell harmonisering. Tillstånden som ska tilldelas är teknik- och tjänsteneutrala, vilket medför stor frihet för tillståndshavaren i valet av teknik och tjänster. Eftersom det endast finns 60 MHz att fördela i 800 MHz-bandet förväntas efterfrågan på tillstånd bli mycket stor vid tilldelning. Det kan sammanfattningsvis antas att den totala tilldelningen av 800 MHz-bandet kommer att ge stora intäkter för staten; som. Som exempel på vilka belopp det kan handla om kan nämnas 2,6 GHz-auktionen i maj 2008, som resulterade i auktionsintäkter på 2,1 miljarder SEK. Belopp motsvarande auktionsintäkterna kommer därmed att blir en kostnad för intressenterna i urvalsförfarandetkr. Det går inte att i förväg fastställa några belopp avseende frekvensblocket FDD6 eftersom PTS inte kan avgöra vare sig vilka som kommer delta eller hur deltagarna värderar de olika frekvensblocken. En tillkommande faktor är att den som får tillståndet för FDD6-blocket får använda sitt bud upp till och med takbeloppet för utbyggnad av egen infrastruktur för att uppnå täckning. Valet av tilldelningsmetod för frekvensblocket FDD6 en kombination av "skönhetstävling och auktion innebär att en viss del av priset för tillståndet kommer att stanna hos sökanden och användas för utbyggnad och täckning. 5.2 Täckningskrav I Bredbandsstrategi för Sverige, publicerad 2009, presenteras regeringens mål på bredbandsområdet för att uppnå bredband i världsklass. Regeringens vilja är att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Detta inkluderar således de hushåll och verksamheter som är belägna utanför de områden där en kommersiell utbyggnad av bredband kan förväntas. Enligt PTS förslag till reglering ska frekvensblocket FDD6 förenas med ett täckningskrav. Av förslaget följer således att tillståndshavaren ska täcka alla stadigvarande bostäder och verksamhetsställen som saknar bredband. PTS ska identifiera vilka bostäder och verksamhetsställen som saknar tillgång på bredband. Kostnaden för tillståndshavaren ska inte uppgå till ett högre belopp än denne är villig att utlova i täckning. Lägsta och högsta möjliga belopp för täckningen bestäms av PTS. Täckningsbudet stannar hos tillståndshavaren och är avsett att brukas av denne. En konsekvens av regleringen är således att 10

15 tillgången på bredband säkerställs på orter där det annars saknas kommersiella incitament för sådana investeringar. 5.3 Krav för att få delta i förfarandet Fastställd blankett Avseende tillståndet för FDD6 är emellertid det kombinerade urvalsförfarandet utformat på ett sådant sätt att det eventuellt inte blir andra intäkter för staten än värdet av ökad bredbandstäckning. Detta kan inträffa om budgivarna inte värderar tillståndet till mer än takbeloppet. Under sådana omständigheter medför täckningskravet att hushåll och företag som idag saknar bredband får en sådan tillgång, vilket i sig har ett stort samhällsekonomiskt värde. Tillgången till bredband har betydelse för företagens tillväxt och konkurrensförmåga samt för privatpersoners tillgång till information och andra samhällstjänster, så att de kan delta i informationssamhället på samma villkor som alla andra. Det kombinerade urvalsförfarandet innebär, såsom nämnts tidigare, bl.a. att den aktör som vinner tillståndet ska använda sitt bud upp till och med takbeloppet för att täcka de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknar bredband och som PTS identifierar. Dessa pengar behöver således inte betalas in till staten utan ska användas för utbyggnad av egen infrastruktur. Tillståndshavaren kommer att spendera mellan 150 miljoner kr och 300 miljoner kr för sådan utbyggnad. Utbyggnaden, som kommer ske på platser som tillståndshavaren troligen inte själv hade valt eller bedömt som lönsamma, kommer dock aldrig kosta tillståndshavaren mer än dennes bud upp till och med takbeloppet i urvalsförfarandet. Det bör understrykas att tillståndet för FDD6 berättigar till användning av radiospektrum i 800 MHz-bandet på kommersiella grunder i hela Sverige. Dessutom ligger frekvensblocket FDD6 längst bort från det frekvensband där marksänd tv används, vilket begränsar eventuella störningar. PTS har valt att placera täckningskravet i detta frekvensblock för att göra täckningskravet så attraktivt som möjligt allt i syfte att kunna erbjuda hushåll och verksamheter tillgång till bredband. 5.2 Kostnader inför och under deltagande i det kombinerade urvalsförfarandet Förslaget till reglering innehåller bl.a. krav på ansökan och bankgaranti för att få delta i det kombinerade urvalsförfarandet. Vidare omfattar förslaget regler om hur förfarandet går till enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.4 ovan. Det ska inledningsvis noteras att de kostnader som uppkommer inför och under det kombinerade urvalsförfarandet är gemensamma med kostnaderna för auktionen av tillstånden för FDD1-FDD5. Detta beror på att båda urvals-förfarandena genomförs i samma auktionssystem (den programvara som används för förfarandet) och föregås av en ansökan och en bankgaranti. Kostnaderna skulle således ha varit desamma även om alternativet auktion hade valts för att tilldela tillståndet för FDD6. De administrativa kostnaderna inför och under det kombinerade urvals-förfarandet kan variera mycket, men är kopplade till hur högt företaget värderar tillståndet för FDD6. Ett högt värde medför att det kan vara meningsfullt att lägga ner mer tid på förberedelser och deltagande. En uppskattning av personalkostnaden för att förbereda sig och delta i urvalsförfarandet ger att det skulle krävas att 2-4 anställda arbetar med frågor kopplade till förfarandet under 2-4 månaders tid. Denna totalkostnad uppkommer framförallt p.g.a. följande inslag i tilldelningen. 11

16 Ansökan och deltagande föregås normalt av interna diskussioner. Insatserna i denna del kan variera avsevärt men är kopplade till hur högt frekvensutrymmet värderas av intressenterna. Den föreslagna regleringen innehåller ett krav på att ansökan ska göras på en blankett som PTS tillhandahåller. En konsekvens av bestämmelsen är att den intressent som inte använder blanketten inte får delta i förfarandetsökande som inte använder blanketten inte får delta i förfarandet. Kostnader förenade med ansökan och tillhörande bilagor, utöver tiden för själva upprättandet, är kostnaden för ett registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande handlingar för utländska sökande. Denna kostnad kan uppskattas till kr. Om någon annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan måste också en fullmakt ges in och denna kostnad kan uppskattas till kr Åtagande Av den föreslagna regleringen följer att sökandena, i samband med ansökan, måste lämna ett åtagande om att samarbeta och avhjälpa sådana störningar som tv-tittare i det angränsande tvbandet ( MHz), eventuellt kan komma att utsättas för när 800 MHz-bandet tas i bruk. Formkravet är detsamma som föreslås gälla vid tilldelningen av övriga frekvensblock i 800 MHzbandet. Tillstånshavaren måste således etablera och vidmakthålla en godtagbar administration som service för tv-tittarna. Åtagandet är en förutsättning för att tilldela 800 MHz-bandet till följd av det förhöjda skyddet för rundradio Bankgaranti Den föreslagna regleringen innehåller också ett krav på att sökanden ska ställa bankgaranti. En konsekvens av bestämmelsen är att sökanden Sökanden måste ombesörja de åtgärder som krävs för att få en bankgaranti utfärdad. Den intressent som inte ställt bankgaranti, annars får denne inte delta i förfarandet. 5.4 Spektrumtak Förslaget innehåller en bestämmelse om att den mängd spektrum som får förenas med Bankgarantins belopp i nuvarande fall ska vara minst 25 eller 50 miljoner kr, beroende på om sökanden vill kunna bjuda på ett eller två frekvensblock. En bankgaranti kan jämföras med ett lån och medför därför en kostnad som är beroende av sökandens kreditvärdighet hos utfärdande bank. Kostnaden uppgår normalt till mellan 1,5-5 procent per år av garantibeloppet. Bankgarantin måste vara giltig i ca 3 månader. Om sökanden vill bjuda på ett frekvensblock uppgår kostnaden för bankgarantin till ca kr. Denna kostnad uppkommer oavsett om sökanden vinner ett tillstånd i 800 MHz-bandet för en och samma budgivare är begränsad i enlighet med vad som anges i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudaneller ej. Det är brukligt enligt internationell praxis att ställa krav på bankgaranti (eller deposition) och anledningen till att kravet ställs är för att motverka oseriös budgivning. Med spektrumtak avses den största mängd radiospektrum som kan förenas med tillstånd för en och samme sökande i förfarandet. Konkurrens mellan flera operatörer är en förutsättning för att uppnå PTS målsättning om ett brett utbud av prisvärda tjänster till konsumenter. En förutsättning för en 12

17 långsiktig hållbar konkurrens på marknaden är att ingen operatör får en alltför stor andel av vare sig de låga eller höga frekvensband som används för att leverera tjänsten mobiltelefoni och mobilt bredband till konsumenter. En konsekvens av regleringenurvalsförfarandena för tillstånden i 800 MHz-bandet bedöms pågå i 2-10 arbetsdagar. Det kan dock inte uteslutas att urvalsförfarandena tar längre tid. Som jämförelse kan nämnas 2,6 GHz-auktionen, som pågick i 16 dagar. Medan urvalsförfarandena pågår har budgivarna auktionsteam med personal som jobbar med auktionen. Ett auktionsteam består uppskattningsvis av 2-4 anställda och därutöver kan kortare arbetsinsatser för personal i lednings-ställning och dyl. tillkomma. I sammanhanget ska även noteras att de budgivare som tilldelas tillstånd i 800 MHz-bandet ska betala en handläggningsavgift om högst 2 miljoner kr. Beloppet fördelas mellan de vinnande budgivarna. Handläggningsavgiften, som motsvarar PTS externa kostnader, regleras i PTS föreskrifter (PTSFS 2009:2) om avgifter och är således inte en konsekvens av förslaget. Om en ren skönhetstävling hade använts för att tilldela tillståndet för FDD6 hade snarlika kostnadsposter förelegat, dock hade kostnaderna sannolikt varit högre. Sökandena hade t.ex. behövt underbygga och presentera sina löften om utbyggnad m.m. i ansökan på ett mer omfattande sätt. 5.3 Kostnader efter tilldelning Täckningskravet som sådant medför också vissa kostnadsmässiga konsekvenser för tillståndshavaren. Exempelvis kommer under utbyggnadsfasen vissa kostnader för att redovisa fullgörelse av villkoret att belasta tillståndshavaren. Företagen får dock förutsättas ha viss redovisning redan idag och tillkommande kostnader för redovisning av täckningskravet får bedömas som relativt låga. Vidare kommer kostnader för drift och underhåll av den färdiga infrastrukturen att föreligga under tillståndstiden. PTS kan dock inte uppskatta dessa kostnader eftersom de är beroende av vem tillståndshavaren är, dvs. dennes befintliga infrastruktur, avtal med underentreprenörer m.m. Dessutom innehåller tillstånden i 800 MHz-bandet ett villkor avseende åtagandet, som innebär att tillståndshavarna ska etablera, vidmakthålla och bekosta en godtagbar administration för att avhjälpa störningar på marksänd tv. Det är svårt för PTS att uppskatta dessa kostnader eftersom påverkan på marksänd tv är oklar och beror på hur utbyggnaden genomförs. Åtagandet är också utformat på ett sätt som låter tillståndshavarna avgöra samarbetsformen. Kostnader för informationsinsatser kan eventuellt tillkomma. Det är inte föreskrifterna i sig som för med sig ovan nämnda kostnader, utan villkoren i tillståndet för FDD6, men PTS har ändå valt att kortfattat behandla dem. För de indirekt berörda grupperna medför tillståndet för FDD6 inga särskilda kostnadsmässiga konsekvenser. De stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som får tillgång till bredband har möjlighet att själva välja om de vill nyttja bredbandet, och måste då, liksom alla konsumenter, bekosta ett tjänsteabonnemang och en radiomottagare för inomhusbruk. De tv-tittare som får sin mottagning av marksänd tv störd (enligt villkorets definition) ska kostnadsfritt få hjälp med att undersöka och avhjälpa störningen. 5.4 Andra konsekvenser 13

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet.

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. Datum Vår referens Sida 2010-10-20 Dnr: 10-8330 1(16) Spektrummarknadsavdelningen Konsekvensutredning för PTS förslag om föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14)

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14) Datum 2016-07-04 Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14, dnr 15-11708 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775 1780/1870 1875 MHz

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet

Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Post- och telestyrelsen Att: Anna Beckius Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till följande adress: 700MHzbandet@pts.se Yttrande över konsultation om tilldelningen av 700 MHz-bandet Tele2 Sverige

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010 800 MHz-tilldelningen hearing nr 3 19 april 2010 Syfte med hearingen Syftet är att ge intressenter möjlighet att lämna muntliga och skriftliga synpunkter på de förslag som PTS arbetar med för närvarande.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Remissammanställning 10,5 GHz 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-08-29 Dnr: 11-4937 Spektrumavdelningen Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz.

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz. 1 (5) Kopia: Sally Ibrahim, PTS Urban Landmark, PTS Lasse Wieveg, Director, LM Ericsson AB Anders Blomgren, Vice President, Ericsson Sverige AB Till: Post och Telestyrelsen Ericssons yttrande ang. PTS

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson PTS spektrumpolicy Joakim Persson Bakgrund Traditionell spektrumhantering Central planering av frekvensband Tilldelning av band till specifika tekniker, tjänster och marknadsaktörer ofta med exklusiv nyttjanderätt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad Hinder 1: Marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet Hinder 2: Tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning Önskemål från

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig och Joakim Persson, PTS Post- och telestyrelsen Sverige behöver

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet. Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor

Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet. Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor Tilldelning av spektrum i 28 GHz-bandet Genomgång av förslag Frågor och kommentarer kring detta Övriga frågor Auktion i 28 GHz-bandet Förslag till auktionsdesign Projektledare Ola Wimo Allmänt om 28 GHz-auktionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 22 december 2004 04-1167/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Satpoint AB Box 1253 181 24

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST-

FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST- PTS-ER-2010:9 FEM ÅR MED SPEKTRUMAUKTIONER EN UNDERSÖKNING PÅ UPPDRAG AV POST- OCH TELESTYRELSEN FEBRUARI 2010 SAMMANFATTNING Den svenska lagen om elektronisk kommunikation, ger Post- och telestyrelsen

Läs mer

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009 Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen PTS, 16 oktober 2009 I denna presentation finns frågor och svar om auktionen i 3,7 GHz-bandet. För komplett information: läs allmän inbjudan

Läs mer

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 20 oktober 2005 Jan Boström HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum/Fast radio och satellit -tillstånd 08 678 5886 jan.bostrom@pts.se Samanställning

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-07-04 Dnr:11-5602 Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella teleunionens

Läs mer

Datum Rapportnummer PTS-ER-2015:5. Förstudie 1800 MHz. Delband / MHz

Datum Rapportnummer PTS-ER-2015:5. Förstudie 1800 MHz. Delband / MHz Rapportnummer PTS-ER-2015:5 Datum 2015-07-01 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer PTS-ER-2015:5 Diarienummer 15-728 ISSN 1650-9862 Författare Anders Palmberg

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, Karlskrona

BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, Karlskrona BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: 09-7795 Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, 556421-0309 371 80 Karlskrona Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde. MHz. ( i Hallands och Gotlands län)

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde. MHz. ( i Hallands och Gotlands län) Bilaga A: Tillståndsvillkor för att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde Frekvensområde Kommentarer Tillstånd 1

Läs mer

Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning

Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning Rapportnummer PTS-ER-2010:14 Datum 2010-05-28 Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning Rapportnummer PTS-ER-2010:14 Diarienummer 10-1952 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Mälarstig och Anders

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 5 oktober 2004 04-704/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Maritime Communications Partner

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll

Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll Bilaga 1. Ansökningars struktur och innehåll Ansökningarna skall ha den struktur som beskrivs nedan. Om den information som skall lämnas i olika avsnitt är alltför omfångsrik skall sökanden även tillhandahålla

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer