Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor"

Transkript

1 BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr Box Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor Post- och telestyrelsens avgörande PTS beslutar att tillståndsvillkor 3a - i den del som avser tekniska krav för att skydda GSM-R vid användning av annan teknik än GSM - förenat med Hi3G Access AB:s tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme i 900 MHz-bandet, beviljat den 13 mars 2009 (dnr ), ska ha följande innehåll. Skydd av GSM-R vid användning av annan teknik än GSM. A. Högsta tillåten utstrålad effekt från radiosändare som sänder i tilldelat frekvensutrymme inom frekvensbandet MHz är -64 dbm/100 khz e.i.r.p. i frekvensbandet MHz. Nedanstående värden avser 0 dbi-antenn 4 meter ovanför järnväg i det GSM-R nät som fanns på plats den 1 januari 2011, samt Inlandsbanan längs sträckan mellan Mora och Gällivare. B. Radiosändare som sänder i tilldelat frekvensutrymme inom frekvensbandet MHz får inte alstra en aggregerad signalstyrka som överstiger -107 dbm/200 khz i frekvensbandet MHz. C. Den signalnivå som anges i punkten ovan får, för radiosändare som sänder i frekvensbandet MHz, lokalt höjas till -95 dbm/200 khz i frekvensbandet MHz, under förutsättning att berörd tillståndshavare för GSM-R i / MHz-bandet Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(11) informerats. Den högre nivån får verkställas vid en tidpunkt som anvisas av tillståndshavaren för GSM-R-verksamheten, dock inte senare än sex (6) månader efter tidpunkten när meddelandet lämnades. D. Inom frekvensbandet MHz får tillståndshavarens radiosändare inte alstra en aggregerad signalstyrka som överstiger -33 dbm/5 MHz. Den angivna begränsningen gäller till och med den 30 juni 2015 eller till det tidigare datum som kan inträffa enligt följande: skyddsfilter har installerats på samtliga tågmonterade GSM-Rterminaler i relevant tågtrafik eller två år efter publicering i Official Journal of the European Union av standardiserade krav som tillåter mottagning begränsad till frekvensområdet MHz för GSM-R-terminaler Därefter får signalstyrkan inte överstiga -5 dbm/5 MHz. De angivna villkoren i B, C och D ovan får överskridas efter överenskommelse med den operatör som ansvarar för driften av GSM-R-nätet inom området. Bakgrund PTS beslutade den 13 mars 2009 (dnr ) att förnya tillstånden att använda radiosändare i frekvensbandet / MHz (900 MHzbandet) och medge partiella överlåtelser från två av tillståndshavarna till Hi3G Access AB. Tillstånden och villkoren gäller till och med den 31 december De nya villkoren trädde i kraft den 24 maj 2011och tillåter användningen av mer bredbandig teknik, såsom UMTS och LTE, i bandet. Hi3G Access AB:s frekvensutrymme utgörs av / MHz (2x5 MHz). Verksamhet för GSM-R 1 bedrivs i frekvensbandet / MHz. I nedanstående tabell återfinns placeringarna av tillstånden i 900 MHz-bandet och Trafikverkets tillstånd för GSM-R GSM-R Hi3G Swefour , ,5 Tele2 942, ,5-905 Telenor TeliaSonera 1 GSM-R är ett tillägg till mobiltelefonistandarden GSM (Globalt System för Mobil kommunikation) avsett för järnvägskommunikation (Railways)

3 3(11) Tillstånden i 900 MHz-bandet är förenade med följande villkor för att skydda GSM-R vid användning av annan teknik än GSM. Högsta tillåten utstrålad effekt från basstation och repeater i upplänk är -64 dbm/100 khz e.i.r.p. i frekvensbandet MHz. Nedanstående värden avser 0 dbi antenn 4 m ovanför järnväg i det GSM-R nät som fanns på plats den 1 januari Basstationer och repeatrar som sänder i frekvensbandet MHz får inom frekvensbandet MHz inte alstra en signalstyrka som överstiger -107 dbm/200 khz. Det ovannämnda gränsvärdet i frekvensbandet MHz får överskridas vid järnvägsspår om GSM-R-signalen överstiger signalstyrkan från basstationen som sänder i bandet MHz med mer än 14 db inom de GSM-R kanaler som används på platsen. Den maximala nivån som då tillåts inom en GSM-R kanal gäller hela bandet MHz. En GSM- R kanal anses som använd om dess fältstyrka överskrider den lägsta nivå som angivits i skyddsplanen. Basstationer och repeatrar som sänder i frekvensbandet MHz får inom frekvensbandet MHz inte generera en signalstyrka som överstiger -23 dbm/5 MHz. Användningen av ny teknik, UMTS och LTE, ökar generellt störrisken för GSM-R-verksamheten i angränsande frekvensband. Tillstånden i 900 MHzbandet är därför förenade med ett förbehåll om att de tekniska villkoren kan komma att ändras, även i betungande riktning, med hänsyn till GSM-Ranvändningen. Såväl Trafikverket (dåvarande Banverket) - tillståndshavaren för GSM-Rverksamhet - som 900 MHz-operatörerna har uttryckt ett missnöje med de tekniska kraven för skyddet av GSM-R. Trafikverket hävdar att villkorets andra och tredje punkter ( Basstationer och repeatrar respektive Det ovannämnda gränsvärdet ) inte tar hänsyn till att GSM-R-nätet byggts för att garantera full funktionalitet även i de fall då en basstation, eller delar av det ena nätet, skulle sluta fungera. Trafikverket menar att effekten av ett villkor med en signalnivå relativt GSM-R-nätets normala signalnivå får till följd att 900 MHz-operatörerna kommer att ha en högsta signalstyrka i närheten av en GSM-R-basstation. Om denna basstation slutar fungera har GSM-R-nätet i stället sin miniminivå på platsen. Relationen mellan

4 4(11) signalnivåerna för GSM-R och 900 MHz-näten kan då medföra att den lokala uppkopplingen för GSM-R-terminalerna bryts. Redundansen i GSM-R-nätet äventyras därmed. Trafikverket menar också att skrivningen gör det svårt att förstärka GSM-R-nätet eftersom det saknas kännedom om vilka basstationer i 900 MHz-bandet som nyttjar en nivå som överstiger -107 dbm/200 khz. Tillståndshavarna i 900 MHz-bandet uppger att tredje punkten i villkoret är oklart, eftersom det är angivet relativt den lokala signalstyrkan i GSM-R; förutsättningarna för kravet synes vara att tillståndshavarna ska känna till och utgå från den lokala signalstyrkan. Vid förändringar i GSM-R-nätet om t.ex. den lokala signalnivån sänks menar tillståndshavarna i 900 MHz-bandet att det är oklart hur de ska agera. Parterna har även haft synpunkter på det sista villkorskravet; kravet på en begränsning av signalstyrkan till -23 dbm/5 MHz inom frekvensbandet MHz. Trafikverket hävdar att nivån inte ger ett godtagbart skydd för GSM- R-terminalerna och borde skärpas till -40 dbm/5 MHz. Tillståndshavarna hävdar att villkoret redan i sig är mycket begränsande, särskilt när radionäten ska planeras i stadsmiljö. Parterna har, på PTS initiativ, fört diskussioner om en anpassning av villkoren och om lämpliga samarbetsformer för att koordinera användningen. Diskussionerna, som pågick under 2009, gav dock inga resultat. Sammanfattningsvis hävdas från Trafikverkets sida att nuvarande tillståndsvillkor för skydd av GSM-R inte ger ett förutsägbart och godtagbart skydd för verksamheten och från tillståndshavarnas i 900 MHz-bandet sida att villkoren begränsar flexibiliteten när det gäller nätplaneringen inom det egna tilldelade frekvensområdet samt ger viss osäkerhet om hur villkoren ska tolkas. PTS har mot denna bakgrund bedömt att det finns fog - med stöd av det ändringsförbehåll som finns i tillstånden att initiera en ändring av kravet på skydd för GSM-R. Samråd PTS har med stöd av 8 kap.8 lagen om elektronisk kommunikation inhämtat synpunkter på förslaget till detta beslut. Tillståndshavarna anser att de får ta en orimligt stor börda av samexistensproblematiken genom att signalstyrkenivåerna är för strikta; de tvingas sammantaget investera omkring 1 miljard kronor helt i onödan för att kunna erbjuda bredbandstäckning som matchar dagens GSM-täckning samtidigt som täckningen ombord på tågen skulle försämras. Tillståndshavarna

5 5(11) menar att en relativt enkel och kostnadseffektiv lösning istället vore att Trafikverket installerar mottagarfilter i sina GSM-R-terminaler på tågen. Det ifrågasätts om det finns legala hinder som begränsar Trafikverkets möjligheter härvidlag. Sådana installationer borde kunna genomföras till mitten av 2012, varför begränsningen för de kommersiella operatörerna endast ska gälla till denna tidpunkt. - Trafikverket anser att tillståndsvillkoren i huvudsak är bra utformade men att det finns en punkt som får negativa konsekvenser om den införs; Trafikverket ser stora störningsrisker om den aggregerade signalnivån tillåts vara -23 dbm eftersom detta medför extraordinära störningsrisker där stora delar av GSM-R-nätet (ca 80 procent) inte kan garanteras störningsfrihet. Trafikverket vill dessutom att begränsningarna ska gälla aggregerad effekt från alla tillståndshavare. - International Union of Railways, UIC, menar PTS beslut innebär att filter måste installeras även på internationella tåg och vill att beslutsförslaget helt omprövas. Skäl Internationell reglering Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv den 16 september 2009 (2009/114/EG) 2 ska medlemsstaterna göra frekvensbanden / MHz (900 MHz-bandet) tillängliga för såväl GSM- och UMTS-system som för andra markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som kan samexistera med GSM-system. Europeiska kommissionen beslutade den 16 oktober 2009 (2009/766/EG) 3 om de tekniska implementeringsåtgärderna. I bilagan fastställs vilka system som går att bedriva parallellt med GSM-system i 900 MHz-bandet (och även 1800 MHzbandet); UMTS, LTE och Wimax. Kommissionens beslut innehåller vidare krav på att medlemsstaterna ska se till att dessa system erbjuder lämpligt skydd för system i angränsande frekvensband. I Europaparlamentets och rådets direktiv den 17 juni 2008 (2008/57/EG) 4 fastställs de villkor som ska uppfyllas för att driftskompatibiliteten hos 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/114/EG av den 16 september 2009 om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG ( GSM-direktivet ) om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen 3 Kommissionens beslut av den 16 oktober 2009 (ändrat den 18 april 2011) om harmonisering av frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz i markbundna system med kapacitet för alleuropeiska tjänster för elektronisk kommunikation i gemenskapen 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

6 6(11) gemenskapens järnvägssystem ska kunna genomföras. Direktivet fastställer bland annat de tekniska specifikationerna för driftskompatibiliteten (TSD). Med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG beslutade kommissionen den 19 oktober 2009 (2010/79/EG) 5 att fastställa en justerad förteckning över obligatoriska specifikationer. Frekvensbanden / MHz är enligt ECC Decision harmoniserade för järnvägsverksamhet. 6 PTS bedömning Syftet med järnvägsdirektivet och underliggande tekniska styrdokument är att införa ett paneuropeiskt kommunikations- och signalstyrningssystem. Detta system använder GSM-R som radiobärare för tal och järnvägsspecifika funktioner som järnvägsnödanrop och samtalsprioritering samt det nämnda signalstyrningssystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Syftet med ändringen av det s.k. GSM-direktivet (2009/114/EG) är att möjliggöra introduktionen av ny radioteknik i 900 MHz-bandet och därmed ge Europeiska unionen tillgång till grundläggande bredbandstjänster senast 2013 och ännu högre hastigheter senast 2020, i enlighet med den digitala agendan för Europa. 7 Parternas verksamheter är harmoniserade för respektive ändamål, med vällovliga syften för Europas framtid. Den nu aktuella ändringen av de tekniska kraven för att skydda GSM-R genomförs för att nå en godtagbar och rimlig avvägning mellan de krav och syften som följer av EU-direktiven samt järnvägens och de kommersiella mobiloperatörernas respektive intressen. Utgångspunkten är att parterna ska dela på bördan för att få ett effektivt spektrumutnyttjande. Benämningarna basstationer och repeatrar bör ersättas med det generiska begreppet radiosändare. Den terminologiska förändringen förefaller att bättre säkerställa att benämningarna förblir giltiga över tid. Följdriktigt kan även kravet på viss länkriktning (upplänk respektive nedlänk) strykas. 5 Kommissionens beslut av den 19 oktober 2009 om ändring av besluten 2006/679/EG och 2006/860/EG i fråga om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystem i de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik respektive höghastighetstrafik 6 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the MHz and MHz bands 7 A digital Agenda for Europe (COM/2010/0245)

7 7(11) Högsta tillåten utstrålad effekt från radiosändare som sänder i tilldelat frekvensutrymme inom frekvensbandet MHz är -64 dbm/100 khz e.i.r.p. i frekvensbandet MHz. I ärendet har inte framkommit skäl att ändra det ovan angivna villkoret, bortsett från det i det föregående förklarade terminologiska valet radiosändare i stället för basstation och repeater i nedlänk. Som generell utgångspunkt ska gälla att det är den aggregerade effekten per tillstånd som gäller. Värdena avser 0 dbi-antenn 4 meter ovanför järnväg i det GSM-R nät som fanns på plats den 1 januari 2011, samt Inlandsbanan längs sträckan mellan Mora och Gällivare. Avgränsningen behövs för att tillståndshavarna å ömse sidor ska ha en rimlig förutsägbarhet när det gäller omfattningen av skyddskravet. Tidpunkten är senarelagd i villkorens nya utformning, till den 1 januari 2011, för att låsa skyddskravet vid en mer realistisk och uppdaterad bild av GSM-R-infrastrukturen. Radiosändare som sänder i tilldelat frekvensutrymme inom frekvensbandet MHz får inte alstra en aggregerad signalstyrka som överstiger -107 dbm/200 khz i frekvensbandet MHz. Det ovan angivna villkoret avser att ge GSM-R-nätet ett grundskydd. Bedömningen från det ursprungliga beslutet - att detta grundvillkor utgör en relevant och lämplig nivå - kvarstår. Det angivna villkoret innebär samtidigt att bördan för en störningsfri GSM-Rdrift helt läggs på tillståndshavarna i 900 MHz-bandet. Det behöver därför kompletteras med ett tillägg (se nedan) för att ge tillståndshavarna i frekvensbandet MHz ökad flexibilitet och förutsägbarhet så att de lokalt tillåts generera en högre signalstyrka inom frekvensbandet MHz. Samtidigt ger ändringen en ökad förutsägbarhet för GSM-R-tillståndshavaren så att denne kan vidta åtgärder i nätet om signalnivån från operatörerna i 900 MHz-bandet höjs. Den signalnivå som anges i punkten ovan får, för radiosändare som sänder i frekvensbandet MHz, lokalt höjas till -95 dbm/200 khz i frekvensbandet MHz, under förutsättning att berörd tillståndshavare för GSM-R i / MHz-bandet informerats. Den högre nivån får verkställas vid en tidpunkt som anvisas av tillståndshavaren för GSM-Rverksamheten, dock inte senare än sex (6) månader efter tidpunkten när meddelandet lämnades.

8 8(11) Villkoret i dess nya utformning enligt ovan anger inga värden relativt den lokala signalstyrkan i GSM-R. Syftet är att förenkla efterlevnaden. De valda nivåerna avser därutöver att ge en rimlig fördelning av bördan för att skydda GSM-R och representerar en balanserad lösning mellan de två intressena; skydd för GSM-R och flexibilitet för operatörerna i 900 MHz-bandet. Det bör i sammanhanget noteras att det i praktiken är utrustningsstandarderna som garanterar frånvaron för skadlig störning, men att det som regel är omöjligt att ge ett hundraprocentigt skydd mot risken för skadlig störning mellan användare i angränsande band. Utbyggnaden och dimensioneringen av GSM-R-nätet synes ha haft som utgångspunkt att det inte existerar några störningar från användare i grannbandet. En sådan utgångspunkt förefaller orimlig när det är fråga om ett av radiospektrums främsta och dessutom mest utnyttjade band; 900 MHzbandet. GSM-R-tillståndshavaren får till följd av ändringen av villkoret ta vad som bedöms vara en rimlig andel av bördan för att uppnå en godtagbar samexistens mellan användarna i de bägge frekvensbanden. GSM-Rtillståndshavaren kan således lokalt tvingas förstärka radionätet för att höja motståndskraften mot störningar från tillståndshavarna i 900 MHz-bandet. För samtliga tillståndshavare i 900 MHz-bandet, med undantag för Hi3G Access AB, som har tillståndet närmast GSM-R-bandet, finns möjligheter att installera extra filter på radiosändarna och därmed sänka den signalstyrka som genereras inom GSM-R-bandet. PTS bedömning är att -98 dbm/200 khz utgör en lämplig nivå för dessa tillståndshavare. Den relevanta nivån för Hi3G Access AB:s tillstånd bedöms i stället vara -95 dbm/200 khz. Den högre nivån motiveras av att det förmodligen saknas tekniska möjligheter att lindra den störande signalen förutom genom att sänka nyttosignalnivån inom det egna frekvensblocket i närheten av järnvägsspåret, med minskad kapacitet som följd i Hi3G Access AB:s nät. Enligt delningsstudier som utförts inom Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT) har identifierats att användningen av andra tekniker än GSM i 900 MHz-bandet lokalt kan generera ökade störnivåer i GSM-R-bandet upp till 4 km eller mer från järnvägsspåret. 8 En sådan geografisk restriktion för operatörerna i 900 MHz-bandet skulle innebära mycket stora inskränkningar för mobiltelefonin i Sverige och motverka de ambitioner som är kopplade till EU-institutionernas 8 T.ex. CEPT Report 41 Compatibility between LTE and WiMAX operating in the 900/1800 MHz bands and systems operating in adjacent bands Compatibility between LTE and WiMAX operating in the 900/1800 MHz bands and systems operating in adjacent bands

9 9(11) mål med användningen av 900 MHz-bandet. PTS bedömning är att några sådana geografiska inskränkningar inte ska ställas för det svenska skyddet av GSM-R. Villkoret, i dess ändrade form, bedöms beröra sändare i stadsmiljö inom ca 450 meter från järnvägsspåret för tillståndshavaren närmast GSM-R-nätet och ca 350 meter för övriga tillståndshavare. Utanför stadsmiljö bedöms avståndet till meter respektive 750 meter. Inom frekvensbandet MHz får tillståndshavarens radiosändare inte alstra en aggregerad signalstyrka som överstiger -33 dbm/5 MHz. Den angivna begränsningen gäller till den 30 juni 2015 eller till det tidigare datum som inträffar enligt följande: skyddsfilter har installerats på samtliga tågmonterade GSM-R-terminaler i relevant tågtrafik eller två år efter publicering i Official Journal of the European Union av standardiserade krav som tillåter mottagning begränsad till frekvensområdet MHz för GSM-R-terminaler. Därefter får signalstyrkan inte överstiga -5 dbm/5 MHz. Bakgrunden till utformningen av nuvarande villkor är de hänsyn som togs vid dåvarande beslutstillfälle till att GSM-R-terminalerna (CAB-radio) behandlar hela 900 MHz-bandet som mottagarfrekvensband. Detta för att möjliggöra roaming mellan GSM-R-nätet och de allmänna GSM-näten. Dessutom är mottagningsförhållandena för CAB-radio som är installerad i loken mycket olika de som förväntas för en vanlig publik GSM-mobil. CAB-radions antenn sitter monterad på lokets tak på ca 4 meters höjd över spåret, som i sin tur vanligen är placerad på upphöjda banvallar utanför stadskärnor och i breda korridorer genom stadskärnor. Detta innebär att CAB-radion tar emot en mycket högre signalstyrka jämfört med en mobil som någon håller i handen nära marken. Därutöver har ERTMS ett förhöjt krav på tjänstekvalitet jämfört med kravet i de publika mobiltelefoninäten. I ERTMS förväntas radiolänken vara kontinuerligt tillgänglig för att utan fördröjning överföra signalinformation. Sammanfattningsvis förväntas CAB-radio bli utsatt för högre signalstyrkor och samtidigt ha ett förhöjt krav på tillgänglighet jämfört med en vanlig GSMmobil, trots att de grundläggande tekniska kraven för båda terminaltyperna är desamma. Den bästa åtgärden borde därför vara att ställa högre krav på CABradiomottagarna. EU:s reglering syftar emellertid till full interoperabilitet på tåg på den gemensamma inre marknaden varför nationella särbestämmelser är problematiska. Sådana bestämmelser på en lokal marknad som Sverige skulle kunna medföra att tåg från andra länder hindras från att trafikera det svenska järnvägsnätet.

10 10(11) Det finns en förhöjd risk för att de signalnivåer som genereras i de kommersiella näten i 900 MHz-bandet kommer att orsaka störningar i CABradiomottagarna. Redan nuvarande krav på signalstyrka -23 dbm/5 MHz utgör dock en kraftig restriktion för tillståndshavarna i bandet. PTS finner därför i dagsläget inte skäl att ytterligare skärpa villkoret, med undantag för Hi3G Access AB:s tillstånd närmast GSM-R-bandet där en signalstyrka på -23 dbm/5 MHz bedöms utgöra en alltför stor risk för skadlig störning. PTS bedömer att -33 dbm/5 MHz är en nivå som bättre tillgodoser skyddet för GSM-R. Filterlösningar förväntas ge uppåt 30 db förbättring, samtidigt som de kommersiella näten i 900 MHz-bandet kontinuerligt förtätas med en ökad sändardensitet som följd. Som tidigare angivits är situationen beroende av förändringar i de tekniska kraven för CAB-radio på internationell nivå. Under ett par års tid har arbete pågått för att uppdatera de relevanta styrdokumenten, vilket förväntas ge resultat inom ytterligare några år. Mot denna bakgrund bedömer PTS att nivån generellt kan sättas till 0 dbm/5 MHz från och med den 1 juli Det får anses vara en rimlig tidsram för att uppdatera relevanta internationella styrdokument och efterföljande faktisk implementering av tilläggsinstallationer i tågen. För Hi3G Access AB, vars tillstånd är placerat längst ner i 900 MHz-bandet, närmast GSM-R-bandet, måste nivån dock fastställas till -5 dbm/5 MHz Underrättelse om överklagande Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

11 11(11)

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 4 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 3 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 5 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m.

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m. BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 Spektrumavdelningen, S4 Birger Hägg 08-678 5641 birger.hagg@pts.se HIPS AB Box 4335 102 67 Stockholm Saken Återkallelse av såld utrustning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

1. CEPT ECC/ERC-beslut

1. CEPT ECC/ERC-beslut Referensdokument 1. CEPT ECC/ERC-beslut ECC/DEC/(10)02: ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G 2011-02-18 Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 3G Sida 1 av 7 Innehållsförteckning ANSÖKAN OM MEDGIVANDE AVSEENDE ANVÄNDANDE AV FREKVENSUTRYMME FÖR REPEATERÄNDAMÅL...

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

1 Inledning. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

1 Inledning. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 7 februari 2007 07-1828 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning i fråga

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-05-18 Dnr: 15-4975 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista Saken Tillstånd

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz MSB-108.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (9) Ert datum 2015-02-25 Er referens PTS-ER-2015:10 Post och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie

Läs mer

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27 GSM-R-interferens Nuläge och statusbeskrivning Robert Hellström 2015-01-27 Bakgrund I takt med att nya teknologier för kommunikation (3G/UMTS, 4G/LTE) introduceras i 900Mhz-bandet har det visat sig att

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 2014-01-13 1 (5) ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt En repeater är en radiosändare och om den används på ett felaktigt sätt kan orsaka allvarliga störningar

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-05-18 Dnr: 15-4975 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-05-18 Dnr: 15-4975 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Telenor Sverige AB, 556421-0309 116 88 Stockholm Saken Tillstånd

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket Promemoria TIKU-SL-A 1 (6) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket 1 Utgångspunkter Denna promemoria har utarbetats som del av ett teleföretagssamarbete

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 2011-02-18 Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål Sida 1 av 7 Innehållsförteckning ANSÖKAN OM MEDGIVANDE AVSEENDE ANVÄNDANDE AV FREKVENSUTRYMME FÖR REPEATERÄNDAMÅL...

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

-avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

-avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål ANSÖKAN OM MEDGIVANDE -avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål Den som vill använda en repeater inom 3 s nät måste ansöka om detta, först hos 3 för medgivande (detta dokument) och sedan

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella teleunionens

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Datum 2015-05-11 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Diarienummer 15-1180 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Trådlöst bredband Nuläge, förutsättningar och framtid Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Agenda Vad är trådlöst bredband Omvärlden Nuvarande tillstånd i Sverige Eventuella

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 september 2010 Nya regler för trådlösa mikrofoner Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen), den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät 1(5) Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer