Posten AB, org. nr: Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm"

Transkript

1 FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Dnr: Sida Postavdelningen Joakim Levin Posten AB Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell Part Posten AB, org. nr: Stockholm Saken Kostnadsorienterad prissättning enligt 3 kap. 2 1 postlagen (2010:1045). Redovisning i överensstämmelse med 3 kap. 2 2 postlagen jämte tillståndsvillkoren p 6.1 och 6.2. Post- och telestyrelsens avgörande 1. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Posten AB (Posten) att justera Postens Stand Alone Cost-modell (SAC-modellen) i den del som rör antalet modellerade utdelningsdagar (från 2 till 2,5) i utdelningsmodellen för Ekonomibrev. 2. PTS förelägger Posten att ändra fördelningen av samordningsvinsten mellan 1:a klassbrev och Ekonomibrev så att den sker enligt samma principer som kostnadsfördelningen i de övriga delarna av SAC-modellen. Ovan nämnda justeringar avseende antalet modellerade utdelningsdagar i utdelningsmodellen för Ekonomibrev samt fördelningen av samordningsvinsten ska genomföras i kalkyleringen fr.o.m. den 1 januari En presentation av en justerad SAC-modell enligt ovan ska vara PTS tillhanda senast den 31 januari Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2 3. PTS förelägger Posten att justera sina priser för 1:a klassbrev respektive Ekonomibrev ifall dessa inte skulle stå i överensstämmelse med resultaten från den justerade SAC-modellen, inbegripet fördelningen av samordningsvinsten, enligt ovan. En eventuell prisändring ska vara genomförd senast den 1 mars Bakgrund PTS tillsyn över Postens prissättning och kalkylering Posten är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige enligt beslut av PTS 1. Posten ska därför tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten till priser som är rimliga, öppna för insyn, ickediskriminerande och kostnadsorienterade. 2 Vidare ska Postens redovisning och kalkylering medge kontroll att så är fallet 3. PTS är tillsynsmyndighet och har bland annat till uppgift att övervaka prisutvecklingen och att utöva tillsyn enligt postlagen. Som ett led i detta arbete granskar PTS årligen den ekonomiska kalkylmodell som Posten är ålagd att redovisa. Syftet är att PTS ska kunna kontrollera att Postens prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten följer gällande regelverk. Den aktuella SAC-modellen är en del av den kalkylmodell som avser Postens tjänster för 1:a klassbrev respektive Ekonomibrev (se beskrivning nedan). 1:a klassbrev respektive ekonomibrev 1:a klassbrev (nedan kallat A-post) delas enligt Postens tjänstevillkor ut första vardagen måndag fredag efter inlämningsdagen (5-dagarsutdelning). Ekonomibrev (nedan kallat B-post) delas ut senast tredje vardagen efter inlämningsdagen (0-3 utdelning). Med vardag avses enligt tjänstevillkoren helgfri måndag fredag med undantag av midsommar-, jul- och nyårsafton. A- post betingar ett högre pris än B-post. Av Postens totala brevvolym utgör A- post cirka 40 % och B-post cirka 60 %. I Sverige har Posten de facto monopol på A-post medan B-posttjänsten är konkurrensutsatt i vissa delar av landet. Grundläggande antaganden i Postens SAC-modell Postens SAC-modell bygger på idén att två separata nätverk modelleras för A- respektive B-post. SAC-modellen innebär alltså att de två tjänsteslagen förutsätts distribueras var för sig och att man därigenom kan beräkna vad kostnaden skulle vara om A- respektive B-post distribuerades skilda från varandra (därav namnet stand alone cost). Härmed tydliggörs kostnaderna som 1 Postens tillståndsvillkor av den 30 september 2010, PTS Dnr punkt Postens tillståndsvillkor punkt Postens tillståndsvillkor punkt 6.1

3 3 orsakas av respektive tjänst. I verkligheten sker emellertid distributionen samordnat (A+B-nätverk). I det verkliga samordnade A+B-nätverket blir totalkostnaden för distributionen av de båda tjänsteslagen lägre än summan av stand alone-kostnaderna för de båda tjänsteslagen. Skillnaden häremellan, samordningsvinsten, ska fördelas mellan A- respektive B-post. Postens fördelning av samordningsvinsten Posten har i sin nuvarande modell fördelat samordningsvinsten lika per försändelse. Detta medför att den tjänst som har störst volym också får störst del av samordningsvinsten, dvs. B-posttjänsten. Skäl Tillämpliga bestämmelser: A) I 3 kap. 2 1 och 2 postlagen anges följande: Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, ickediskriminerande och kostnadsorienterad, samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten. För den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten gäller utöver vad som anges i första stycket att 1. den interna redovisningen ska ha olika konton för att tydligt skilja mellan tjänster och produkter som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten och de som inte gör det, 2. den interna redovisningen, förutom vad som anges i 1, ska ställas upp i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG, och 3. verksamheten årligen ska redovisas för tillståndsmyndigheten i enlighet med direktiv 97/67/EG. B) I 4 kap. 16 postlagen anges följande: Tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag eller föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

4 4 C) Enligt artikel 14 i postdirektivet 4 gäller bland annat följande för dem som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster: 1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster sköter sin redovisning i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. 2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster ska i den interna redovisningen ha skilda konton för att tydligt skilja mellan tjänster och produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och de som inte gör det. Denna särredovisning ska användas när medlemsstaterna beräknar nettokostnaden för den samhällsomfattande tjänsten. Sådana interna redovisningssystem ska bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning. 3. I de redovisningssystem som avses i punkt 2 ska, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, kostnaderna fördelas på följande sätt: a. Kostnader som direkt kan hänföras till en bestämd tjänst eller produkt ska hänföras till den tjänsten. b. Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som inte direkt kan hänföras till en bestämd tjänst eller produkt, ska fördelas på följande sätt: i) När det är möjligt, ska gemensamma kostnader fördelas utifrån en direkt analys av vad som förorsakade dem. ii) iii) iv) När en direkt analys inte är möjlig, ska gemensamma kostnadskategorier fördelas utifrån en indirekt koppling till en annan kostnadskategori eller grupp av kostnadskategorier som det är möjligt att direkt hänföra eller fördela; den indirekta kopplingen ska grunda sig på jämförbara kostnadsstrukturer. När varken direkta eller indirekta åtgärder för att fördela kostnader står till buds, ska kostnadskategorin fördelas utifrån en allmän fördelningsnyckel uträknad från förhållandet mellan alla utgifter som direkt eller indirekt har hänförts till eller fördelats dels på varje samhällsomfattande tjänst, dels på de andra tjänsterna. Gemensamma kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla både samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster ska fördelas på lämpligt sätt. Samma kostnadsdrivande faktorer ska tillämpas på både samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG

5 5 4. Andra kostnadsredovisningssystem får tillämpas endast om de är förenliga med punkt 2 och har godkänts av den nationella tillsynsmyndigheten. Kommissionen skall informeras innan de tillämpas. / / D) I Postens tillståndsvillkor 5 anges bland annat följande: 1.5 Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten till priser som är rimliga, öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. 6.1 Posten AB:s redovisning och kalkylering ska medge kontroll av att priserna för de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten är rimliga, ickediskriminerande och kostnadsorienterade. Med samhällsomfattande posttjänst avses i denna punkt 6 förmedling av brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg. 6.2 Posten AB ska redovisa kostnader och intäkter för varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten i ett dokumenterat och transparent kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning. Kostnaderna och intäkterna ska kunna härledas från reviderat bokslut. Det ska framgå vilka fördelningsnycklar som har använts och vilka belopp som därmed fördelats till berörda tjänster. Självkostnaden ska således kunna beräknas för varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Förändringar jämfört med föregående år ska också redovisas. Samtliga omställnings-, utvecklings- och extraordinära poster ska redovisas tydligt. Detsamma gäller samtliga koncernmässiga justeringar och andra förändringar. För gemensamma funktioner avseende verksamhet i olika länder ska kostnadsfördelning och underliggande fördelningsprinciper mellan respektive lands verksamhet redovisas tydligt. / / Med transparent kalkylsystem avses även de förkalkyler som ligger till grund för Posten AB:s prissättning. Posten AB ska kunna visa enligt vilka principer tjänsternas prissättning har gjorts. Med enskild tjänst avses en tjänst som finns angiven i de officiella prislistorna. Posten AB ska även kunna redogöra för den interna prissättningen av sålda produktionsmoment inom koncernen. 5 PTS ärende Dnr

6 6 Generella principer för SAC-modellen SAC-modellen ska återge hur de verkliga tjänsterna i praktiken skulle tillhandahållas ifall de levererades genom separata nätverk. Detta eftersom syftet med modellen är att beräkna kostnaderna för de verkliga A- och B-posttjänsterna med utgångspunkt från principen om orsakande. Stand alone-kostnaden i SAC-modellen beräknas utifrån modellerade nätverk som inte är observerbara i verkligheten och därigenom är den inte direkt verifierbar mot redovisningsdata. Därför måste stora krav ställas på att grunderna till modellen är objektiva och går att belägga. Ett grundkrav är att de modellerade nätverken på ett rimligt sätt kan hantera de existerande tjänsternas egenskaper både vad gäller tjänstevillkor och hur de i praktiken utförs gentemot tjänsternas köpare. Utdelningsmodellen för A-post I Postens nuvarande utdelningsmodell för A-post antas utdelning ske 5 av 5 dagar. För den övernattbefordrade A-posten blir därmed stand alone-nätverket i fysisk mening väsentligt likt Postens verkliga A+B-nätverk, även om volymerna som hanteras blir avsevärt lägre eftersom B-posten inte innefattas. Kopplingen mellan kostnaden för det modellerade stand alone-nätverket för A- post och den mätbara kostnaden för det verkliga nätverket bedöms därför av PTS som väl underbyggd och någon justering i denna del krävs därför inte för närvarande. Utdelningsmodellen för B-post I Postens nuvarande utdelningsmodell för B-post antas utdelning ske 2 av 5 dagar. Kostnaden för det separata nätet blir därför något förenklat 2/5 = 40 % av det befintliga gemensamma nätverket för A- och B-post. Dock har en viss justering skett av kostnadsposterna jämfört med det observerade gemensamma nätet, med hänsyn tagen till bl.a. att volymerna blir större per utdelningsdag och att antalet försändelser per avlämningsställe därmed blir annorlunda. Analys av utdelningsmodellen för B-post Aktuell modell Posten har i den nuvarande SAC-modellen gjort ett antagande innebärande att B-posten delas ut 2 dagar per vecka. Antagandet strider mot orsakandeprincipen som anges i artikel 14 3 b) i postdirektivet (vars tillämning följer av 3 kap. 2 2 postlagen). Anledningen är att antagandet om 2-dagars utdelning per vecka i Postens modell inte återspeglar dagens verkliga B-posttjänster på ett rimligt sätt. Skulle ett stand alone-nätverk byggas för att distribuera dagens B- posttjänster, skulle det inte kunna se ut på det sätt som Posten modellerar.

7 7 Därmed kan den aktuella utformningen av modellen inte anses mäta kostnader enligt orsakandeprincipen för dagens verkliga A- och B-posttjänster. PTS utgår i sin analys, som åskådliggörs i Figur 1, från en enskild utdelningsslinga med utdelning tisdag och fredag. Av maximal leveranstid med denna utdelningsmodell framgår att 2-dagarsnätet klarar av att fylla B-postens utdelningsvillkor med utdelning inom tre dagar. I fall man utgår från den tjänst som kunden rent faktiskt skulle få givet en viss destination, om 2-dagarsnätet skulle genomföras, framgår det av analysen i Figur 1 att alla brev inlämnade på måndagen måste hanteras precis som A-post, med övernattbefordran. Detta för att klara utdelningsvillkoret med utdelning inom tre dagar. Även om kombinationen av utdelningsdagar (måndag/torsdag, tisdag/fredag, tisdag/torsdag, etc.) varieras vecka från vecka, så uppstår denna effekt med övernattbefordran - minst en gång per vecka. Kombinationen med utdelning måndag och fredag samma vecka är överhuvudtaget inte genomförbar, eftersom det förutsätter att all post inlämnad måndag också måste delas ut samma dag för att inte bryta mot tjänstevillkoren (kundlöftet), vilket blir en praktisk omöjlighet. Därmed faller ett av Posten tidigare framfört argument om att varje B- nätsutdelare [ ] alternerar mellan två olika distrikt Må-Ti och To-Fr, så kunden kan inte förutsäga mottagandetid för varje kund [mottagare] exakt. 6 En alternering förutsätter alltså enbart kombinationer där exempelvis det ena distriktet betjänas måndag och torsdag och det andra distriktet tisdag och fredag en viss vecka. Har utdelning ena veckan skett en fredag, är det inte praktiskt hållbart att nästa utdelningsdag infaller redan följande arbetsdag, måndag, eftersom detta i sin tur leder till att andelen inlämnad post som måste övernattbefordras ökar ytterligare, se vidare Figur 2. Slutsatsen blir att det enda praktiska schemat är att ha fasta utdelningsdagar (måndag/torsdag eller tisdag/fredag) på varje slinga, som i fallet i Figur 1. Postens 2-dagarsutdelningsmodell uppges utgå från kundlöftet och visar endast att det är möjligt att uppfylla tjänstevillkoren. Däremot tar den inte hänsyn till att 2-dagarsutdelning alltså inbegriper en väsentligt annorlunda tjänst än den som faktiskt erbjuds enligt tjänstevillkoren. Inte minst kan en kund vid en viss inlämningsdag få tillgång till en A-posttjänst (eftersom övernattbefordran är en förutsättning) till priset av ett B-postporto, för en uppskattningsbar andel av försändelserna. Detta krav på övernattbefordran har även implikationer för kostnaderna i leden före utdelning, i exempelvis sorterings- och transportsystemen, som därmed 6 Kylén, B (1998), Dokumentation: Beräkning av utdelningskostnader för A- och B-post med hänsyn till skillnader i krav på turtäthet tvådagarseffekten. Cepro:

8 8 ökar till A-postnivå för dessa volymer. En kund kan vidare med tvådagarsutdelning välja att göra inlämningen på sådant sätt att denne med stor säkerhet vet vilka dagar posten kommer att delas ut. Sammantaget kan inte 2-dagarsutdelningsmodellen på ett rimligt sätt anses korrespondera mot de B-posttjänster som Posten i dagsläget tillhandahåller, vilket strider mot orsakandeprincipen. Förordad modell varannandagsutdelning Enligt PTS ska SAC-modellen för B-post modifieras vad gäller antalet utdelningsdagar per vecka så att utdelning sker i snitt 2,5 av 5 dagar per vecka (2 dagar ena veckan, 3 dagar nästa vecka), se Figur 3. Då blir stand alonekostnaden för det separata nätet 2,5/5 = 50 % av kostnaden för det befintliga gemensamma nätverket. Detta skulle på ett rimligare sätt återspegla de verkliga B-posttjänsternas egenskaper och är därmed en lämpligare utgångspunkt för en SAC-modell avseende B-post. Förordad modell - fördelning av samordningsvinsten Valet av princip för fördelning av samordningsvinsten är av stor betydelse för modellens slutliga resultat när det gäller utdelningskostnaden för tjänsterna. Fördelningen av samordningsvinsten kan teoretiskt göras på många olika sätt, varför det är väsentligt att den görs på välmotiverade grunder. Den fördelningsprincip som Posten använder (lika per försändelse), leder i en beräkning per försändelse (styckkalkyl) till en procentuellt sett avsevärt större effekt på styckkostnaden för B-post än för A-post. Konsekvensen av detta blir en högre utdelningskostnad per försändelse för A-posten och en motsvarande lägre utdelningskostnad för den konkurrensutsatta B-posten, vilket i sin tur påverkar priserna för de olika tjänsterna eftersom dessa ska grunda sig på kostnaderna. Postens fördelningsprincip saknar logisk koppling till kostnadsfördelningsmodellen i övrigt. Att i kalkylens slutled frångå orsakandeprincipen och istället fördela samordningsvinsten helt efter volymandelar, rimmar illa med den logik som ligger bakom resten av modellen. Denna fördelningsprincip ger därmed inte en rättvisande bild av upphovet till samordningseffekterna. Fördelningen av samordningsvinsten ska istället ske enligt samma principer som kostnadsfördelningen, dvs. med grund i modellens beräknade stand alonekostnader baserat på orsakande i överensstämmelse med artikel 14 3 b) i postdirektivet. PTS numeriska tester av Postens SAC-modell visar att en sådan logisk SAC-baserad fördelning ger en annorlunda och enligt myndighetens mening mer rättvisande styckkostnad än Postens nuvarande modell.

9 9 Därmed kommer alla poster i kalkylen, såväl positiva som negativa, att utgå från orsakandeprincipen vid beräkningen av stand alone-kostnaderna. Sammanfattande bedömning Enligt 3 kap. 2 postlagen ska prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten vara kostnadsorienterad. Posten, som är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, ska årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i enlighet med postdirektivet. Av artikel 14 3 b) i postdirektivet följer att kostnaderna ska fördelas utifrån en analys om vad som förorsakade dem. Enligt tillståndsvillkoren p 6.1 ska Postens redovisning och kalkylering medge kontroll av att priserna är rimliga, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. Av tillståndsvillkoren p. 6.2 följer att Posten ska redovisa intäkter och kostnader för varje enskild tjänst, som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten, i ett dokumenterat och transparent kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning. Postens SAC-modell uppfyller inte dessa regler beträffande utdelningsmodellen för B-post. Reglerna uppfylls inte heller vid fördelningen av samordningsvinsten. För att SAC-modellen i dess helhet ska överensstämma med postlagens, postdirektivets och tillståndsvillkorens krav behöver modellen därför åtgärdas både vad gäller antalet modellerade utdelningsdagar för B-postnätverket (från 2 till 2,5 utdelningsdagar) och vad gäller principen för fördelning av samordningsvinsten. En justerad SAC-modell i enlighet med detta föreläggande ska tillämpas i kalkylen från och med den 1 januari Skulle det visa sig att den aktuella prissättningen för A- respektive B-post inte skulle vara i överensstämmelse med den justerade SAC-modellen, ska Posten även justera priserna för A- respektive B-post så att de står i överensstämmelse med modellen. Sådan eventuell prisförändring ska vara genomförd senast den 1 mars En presentation av en justerad SAC-modell som följer postlagen, postdirektivet och tillståndsvillkoren, i enlighet med detta föreläggande, ska vara PTS tillhanda senast den 31 januari 2010.

10 Figur 1 "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" 2-dagarsutdelning (inkl inl. "sön") d1v1 d2v1 d3v1 d4v1 d5v1 d1v2 d2v2 d3v2 d4v2 d5v2 Teckenförklaring: Utdelningsfri dag Utdelningsdag Inlämning Utdelning Resultat: Leveranstid 1 arbetsdag, måste övernattbefordras: 1 av 5 inlämningsdagar Leveranstid 2 arbetsdagar 2 av 5 inlämningsdagar Leveranstid 1 eller 3 arbetsdagar 1 av 5 inlämningsdagar Leveranstid 3 arbetsdagar 1 av 5 inlämningsdagar (Leveranstid 1 dag, dvs måste övernattbefordras) (Leveranstid 3 dagar) (Leveranstid 2 dagar) Etc. (Leveranstid 1 eller 3 dagar) (Leveranstid 2 dagar) Figur 1. Tvådagarsutdelning för B-post 7 7 Utdelningsdagarna tisdag/fredag är bara ett exempel, det kan lika gärna vara mån-tor, tis-fre, etc - resultatet blir detsamma. Poängen är att post inlämnad dagen innan den utdelningsdag som infaller före ett 2-dagars utdelningsuppehåll måste behandlas som A-post.

11 Figur 2 "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" 2-dagarsutdelning (inkl inl. "sön") (inkl inl. "sön") Alternering tis/fre-mån/tor d1v1 d2v1 d3v1 d4v1 d5v1 d1v2 d2v2 d3v2 d4v2 d5v2 d1v3 d2v3 d3v3 d4v3 d5v3 Teckenförklaring: Utdelningsfri dag (Leveranstid 1 dag, dvs måste övernattbefordras) Utdelningsdag (Leveranstid 3 dagar) (Leveranstid 2 dagar) Inlämning (Leveranstid 1 eller 2 dagar) Utdelning (Leveranstid 1 dag, dvs måste övernattbefordras) Resultat: (Leveranstid 3 dagar) Leveranstid 1 arbetsdag, måste övernattbefordras: 3 av 10 inlämningsdagar (Leveranstid 2 dagar) Leveranstid 1 eller 2 arbetsdagar 1 av 10 inlämningsdagar (Leveranstid 1 dag, dvs måste övernattbefordras) Leveranstid 2 arbetsdagar 3 av 10 inlämningsdagar (Leveranstid 3 dagar) Leveranstid 3 arbetsdagar 3 av 10 inlämningsdagar (Leveranstid 2 dagar) Figur 2. Tvådagarsutdelning för B-post, alternerande utdelningsdagar

12 Figur 3 "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" "mån" "tis" "ons" "tor" "fre" Varannandagsutdelning (inkl inl. "sön") d1v1 d2v1 d3v1 d4v1 d5v1 d1v2 d2v2 d3v2 d4v2 d5v2 Utdelningsfri dag Utdelningsdag Inlämning Utdelning Resultat: Leveranstid 2 arbetsdagar Leveranstid 1 eller 3 arbetsdagar 2 av 5 inlämningsdagar 3 av 5 inlämningsdagar (Leveranstid 1 eller 3 dagar) (Leveranstid 2 dagar) Etc. (Leveranstid 1 eller 3 dagar) (Leveranstid 2 dagar) (Leveranstid 1 eller 3 dagar) Figur 3. Utdelningsmodell med varannandagsutdelning, dvs. i snitt 2,5 utdelningsdagar per vecka.

13 Underrättelse om överklagande Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Om något är oklart kan ni vända er till PTS. Beslutet har fattats av generaldirektören Göran Marby. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen Sten Selander, analytikern Joakim Levin och juristen Åsa Gustafsson deltagit.

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun Datum Vår referens Sida 2015-05-07 Dnr: 14-8047 1(7) Postavdelningen Pär Lindberg 08-678 57 64 par.lindberg@pts.se PostNord Group AB Att: Fredrik Hammarqvist Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m.

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m. BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 Spektrumavdelningen, S4 Birger Hägg 08-678 5641 birger.hagg@pts.se HIPS AB Box 4335 102 67 Stockholm Saken Återkallelse av såld utrustning

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-02 Dnr: 13-6315 Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen. De lagändringar

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-01-25 Dnr: 14-11120 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-14 Dnr: 11-9665 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559)

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998 L 101/24 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1.4.98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Beslut Diarienr 1 (8) 2016-07-01 1863-2015 Ert diarienr 1503313 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hjälpmedelshanteringssystemet Sesam Datainspektionens

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut. BESLUT 1(19) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-11 Dnr: 13-9358 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559) Saken Villkor enligt 2

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm Mål nr 1919-12 Enhet 17 1 KLAGANDE Arbetsmiljöverket distriktet i Malmö Box 21019 200 21 Malmö MOTPART Skåne läns landsting, 232100-0255 291 89 Kristianstad Ombud: Anders

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:12 2013-07-11 Mål nr C 8/12 KÄRANDE Plaza Publishing Group AB Att: C. Ö. Box 30210, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. F., H. Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:4 2013-02-26 Mål nr C 23/11 KÄRANDE Skånemejerier Ekonomisk Förening, 205 03 Malmö Ombud: Chefsjuristen A. J., adress som käranden SVARANDE Arla Foods AB, 105 46 Stockholm

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad Mål nr 4896-14 1 KLAGANDE Förskottslön Sverige AB, 556792-0474 Box 583 801 08 Gävle MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad ÖVERKLAGAT BESLUT Konsumentverkets

Läs mer

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839 1 %yi3fc#* KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2013-07-08 Meddelad i Göteborg Mål nr 1336-13 KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013-2

Vägledning Postförmedling 2013-2 Vägledning Postförmedling 2013-2 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 Tjänsteområden... 6 Hur använder du tjänsterna?... 6 Sida 1 av 6 Allmänt om Postförmedlingstjänster

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten)

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-11 Dnr: 15-8920 Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se Tillståndsvillkor för PostNord Group AB (556128-6559) Saken Villkor enligt

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS

Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden. Göran Marby, Generaldirektör PTS Välkomna! Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden Göran Marby, Generaldirektör PTS Brevmarknadens utveckling Joakim Levin Analytiker, ekonomisk tillsyn Brevmarknaden i Sverige

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1647-2014 Socialnämnden Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV XV/6026/99 SV UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument har utarbetats

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM [2012] 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM [2012] 11 slutlig) REMISSYTTRANDE 1(4) Datum Diarienr 2012-03-27 AdmD-116-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-02-08 Ju2012/1000/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM

Läs mer

Småviltjakt i Norrbotten

Småviltjakt i Norrbotten ON YTTRANDE SOLVIT Dnr 313-995-2006 För kännedom GD, Statens Jordbruksverk G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo E Gustavsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län Jan Olov Westerberg, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm Datum 2014-12-17 1(7) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17

Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17 Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17 Alla blanketter finns tillgängliga på Region Skånes hemsida; www.skane.se/bredband, under fliken Statligt IT-stöd. 1. Om kanalisationsstödet Kanalisationsstöd

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution. Instruktioner för postproducenter och reklambyråer

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution. Instruktioner för postproducenter och reklambyråer Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution Instruktioner för postproducenter och reklambyråer BDR Brevlådeadresserad direktreklam. Med hjälp av BDR hjälper vi kunder att nå

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

DOM 2015-04-20 Stockholm

DOM 2015-04-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-20 Stockholm Mål nr M 2791-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-03-25 i mål nr M

Läs mer

"SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU!

SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! "SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! Projektet "Sätt spår i framtiden nu!" handlar om att genomföra en aktion för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här får du möjligheten att fördjupa dig i kopplingen mellan

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning

Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning Kreativa upphandlingar - smarta metoder för bättre affärer Stockholm 14/10 Anders Lunander, Ph D Trade Extensions AB,

Läs mer