Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION Dnr 370/ (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr , Box 3159, Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Pocket Shop AB, org.nr , Västmannagatan 81 A, Stockholm Saken Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; pocketböcker Beslut Konkurrensverket lämnar Bonnierförlagen AB:s förvärv av ensam kontroll över Pocket Shop AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 370/ (12) Anmälan 1. Bonnierförlagen AB har enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Pocket Shop AB. Företagen Bonnierkoncernen 2. Bonnierkoncernen är en svensk, privatägd koncern som omfattar ca 175 bolag, med Albert Bonnier AB som moderbolag. Bonnierkoncernens verksamhet omfattar utgivning och försäljning av böcker, morgonpress, kvällspress, affärspress, periodiska tidskrifter, film, radio/tv m.m. Bonnierkoncernens totala omsättning uppgick år 2011 till knappt 30 miljarder kronor, varav [10-20] miljarder kronor i Sverige. 3. Bonnierförlagen AB (Bonnierförlagen) är ett helägt dotterbolag i Bonnierkoncernen. I Bonnierförlagen ingår 16 svenska förlag, författaragenturen Bonnier Group Agency och bokdistributören Samdistribution AB. Bonnierförlagen är också verksamt i grossistledet avseende böcker, genom dotterbolaget Pocketgrossisten Bonnierförlagen AB (Pocketgrossisten). I återförsäljarledet är Bonnierförlagen verksamt genom internetbokhandeln Adlibris AB (Adlibris) samt ett antal bokklubbar. Pocket Shop 4. Pocket Shop AB (Pocket Shop) är sedan den 2 maj 2012 ett helägt dotterbolag till Bonnierförlagen. Innan detta datum hade Bonnierkoncernen inget ägande i Pocket Shop. Pocket Shop bedriver återförsäljning av böcker, främst i pocketformat. Försäljningsverksamheten är fokuserad till attraktiva butikslägen med tydlig exponering, främst centrala reselägen. Pocket Shop har i dag 17 butiker, varav 11 i Stockholm, två i Göteborg och en vardera i Malmö, Uppsala, Helsingfors respektive Berlin. Av de 15 butiker som är belägna i Sverige ligger 10 butiker vid reselägen. 5. I Pocket Shops sortiment ingår en stor del av den svenska pocketutgivningen, i dagsläget cirka [ ] titlar, samt ett stort urval av engelskspråkiga titlar. Pocket Shop har även ett mycket begränsat urval inbundna böcker, presentböcker, kokböcker, barnböcker och reseguider. I princip alla böcker som säljs av Pocket Shop utgör sådana böcker som faller inom kategorin allmänlitteratur. 6. Pocket Shops totala omsättning uppgick år 2011 till ca 122 miljoner kronor, varav merparten är att hänföra till Sverige.

3 Dnr 370/ (12) Bakgrund 7. Bonnierförlagen har genom aktieöverlåtelseavtal den 26 april 2012 förvärvat samtliga aktier i Pocket Shop. Den 6 maj 2012 ålade Konkurrensverket Bonnierförlagen att enligt 4 kap. 7 p. 1 KL anmäla sitt förvärv av Pocket Shop till Konkurrensverket. Anmälan var fullständig den 11 juni Efter en inledande undersökning av företagskoncentrationen fann Konkurrensverket att det behövdes ytterligare analys av koncentrationens effekter på konkurrensen på marknaden. Den 16 juli 2012 beslutade Konkurrensverket därför att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen. 8. I beredningen av ärendet har Konkurrensverket inhämtat information från de samgående företagen, från kunder och konkurrenter samt från branschorganisationer och författaragenturer. Konkurrensverket har låtit genomföra en kundundersökning med Pocket Shops kunder för att förstå deras köpvanor och alternativa handlingsmönster. Konkurrensverket har också genomfört ekonomisk analys för att bedöma hur koncentrationen kommer att påverka konkurrenssituationen på de marknader som berörs. Allmänt om marknadsförhållandena 9. Värdekedjan, som en bok följer från författare till läsare, innefattar affärsverksamhet på ett antal olika nivåer. Nedan följer en övergripande beskrivning av hur dessa verksamheter förhåller sig till varandra. Inköp av utgivningsrättigheter 10. Författaren ger genom ett författaravtal utgivande förlag ensamrätt att på svenska språket ge ut verket i bokform, exempelvis som inbunden bok, pocket, kartonnage, ljudbok eller i annan tryckt form. Utgivningsrättigheterna till respektive format utgör separata rättigheter. Om författaravtalet omfattar rättigheterna till samtliga format har originalförlaget rätt att publicera verket i alla format. När det gäller pocketutgivning kan originalförlaget välja att antingen själv nyttja utgivningsrättigheten och ge ut verket i sin egen pocketlinje, eller att sälja eller licensiera rätten till ett annat förlag. 11. Originalförlaget kan även förvärva rätten att tillgängliggöra verket på andra sätt, exempelvis som e-bok, mp3 eller annat ljudfilsformat, internet-streaming eller som beställningstryck. Vid tillgängliggöranden har förlaget rätt att sublicensiera verket till andra. Förlagsförsäljning 12. Förlagen finansierar tryckningen av en upplaga och utgör på så sätt ett mellanled mellan författare, tryckeri och bokhandel. Förlagen bedriver försäljning antingen direkt till återförsäljare eller till grossister. Vissa förlag driver även egna bokklubbar, genom vilka de säljer direkt till slutkund.

4 Dnr 370/ (12) Grossistförsäljning 13. Grossistförsäljning av böcker sker dels genom traditionell grossistförsäljning, bestående av inköp från förlag, lagerhållning och vidareförsäljning till återförsäljare, dels genom s.k. konsulentförsäljning. Vid konsulentförsäljning tillhandahåller grossisten (konsulenten) ett begränsat och anpassat sortiment av böcker till återförsäljare som inte är specialiserade på bokförsäljning, främst till varuhus, dagligvaruhandeln och små försäljningsställen. Konsulenttjänsten innefattar logistiktjänster såsom påfyllning och uppackning i butik, omhändertagande av returer etc. Tjänsten kan också omfatta försäljning till konsument, t.ex. genom s.k. shop-in-shop-lösningar. Återförsäljning till slutkunder 14. Återförsäljning av böcker sker genom fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, stormarknader, varuhus, dagligvaruhandel och servicebutiker. Rättslig bedömning Relevanta marknader Parternas verksamhet 15. Pocket Shop är verksamt inom återförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat. En klart övervägande del av denna verksamhet avser böcker på svenska. Bonnierförlagen är verksamt inom förlagsförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat, bl.a. genom Bonnier Pocket och Månpocket. Även denna verksamhet domineras kraftigt av böcker på svenska. Bonnierförlagen bedriver även grossist- och konsulentverksamhet av allmänlitteratur i pocketformat genom Pocketgrossisten, samt återförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat genom ett antal bokklubbar och genom internetbokhandeln Adlibris. 16. Det föreligger således dels ett potentiellt horisontellt överlapp mellan företagens verksamhet i återförsäljarledet, dels ett vertikalt samband mellan Bonnierförlagens förlags- och grossistverksamheter och Pocket Shops återförsäljarverksamhet. Relevant marknad i förlagsledet 17. Bonnierförlagen har angett att den relevanta marknaden i förlagsledet ska avgränsas till förlagsförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat på svenska. Den geografiska marknaden omfattar enligt Bonnierförlagen Sverige. 18. Mot bakgrund av Konkurrensverkets utredning i detta och tidigare ärenden 1 har Konkurrensverket, inom ramen för det aktuella ärendet, inte funnit skäl 1 Se närmast Konkurrensverkets ärende med dnr. 287/2010, Bonnierförlagen/Pocketgrossisten. Se också kommissionens ärenden COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP och COMP/M.4611 Egmont/ Bonnier.

5 Dnr 370/ (12) att frångå Bonnierförlagens marknadsavgränsning. Eftersom en definitiv avgränsning av denna marknad inte är avgörande för Konkurrensverkets beslut i ärendet har Konkurrensverket inte haft anledning att slutgiltigt ta ställning i frågan. Relevant marknad i grossistledet 19. Bonnierförlagen har angett att grossistförsäljning av böcker inte kan anses utgöra en fristående relevant eller berörd marknad. Från Pocket Shops perspektiv utgör Pocketgrossisten och Bonnierförlagen alternativa försäljningskanaler, men enligt Bonnierförlagen är det i förhållande till förlagen som Pocket Shop förhandlar och väljer vilka titlar som ska köpas in. Bonnierförlagen anger att Pocketgrossisten sålunda är helt passiv i sin relation till Pocket Shop. Traditionell grossistverksamhet är enligt Bonnierförlagen därför i realiteten inte en egen marknad utan enbart en annan distributionsmöjlighet. 20. Konkurrensverket har inte funnit anledning att slutgiltigt ta ställning till om grossistförsäljning utgör en separat marknad, eftersom ett sådant ställningstagande inte skulle påverka Konkurrensverkets beslut i ärendet. 21. Grossistförsäljningen kan möjligen delas in i traditionell grossistverksamhet respektive konsulentförsäljning, där grossisten i sin roll som konsulent intar en mer aktiv roll i såväl sortimentsurval som återförsäljningslogistik. Som exempel kan nämnas de ställ med pocketböcker som finns i dagligvaruhandeln och som ofta sköts av en konsulent. Konsulentförsäljning ligger därför närmare återförsäljningsmarknaden än vad traditionell grossistförsäljning gör. De konsekvenser detta kan få för bedömningen av koncentrationens konkurrensmässiga effekter diskuteras vidare nedan i p. 30. Relevant marknad i återförsäljarledet 22. Bonnierförlagen har angett att den relevanta marknaden i återförsäljarledet ska avgränsas till återförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat på svenska. Företaget anser inte att pocketmarknaden ska delas in ytterligare efter typ av återförsäljarkanal. Den geografiska marknaden omfattar enligt Bonnierförlagen Sverige. 23. Konkurrensverket delar Bonnierförlagens uppfattning om att marknaden för återförsäljning av böcker kan delas in i olika produktmarknader beroende på bokformat (t.ex. pocket) och bokkategori (t.ex. allmänlitteratur) Konkurrensverket finner det sannolikt att marknaden för återförsäljning av allmänlitteratur i pocketformat kan segmenteras ytterligare, beroende på typ 2 Denna uppfattning finner också stöd i kommissionens beslut i ärendena COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP och COMP/M.4611 Egmont/ Bonnier.

6 Dnr 370/ (12) av återförsäljarkanal (t.ex. fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar). Det kan inte heller uteslutas att den geografiska marknaden för vissa återförsäljarkanaler kan vara lokal eller regional. Den kundundersökning som Konkurrensverket har låtit utföra hos Pocket Shop indikerade att en förhållandevis liten andel av Pocket Shops kunder skulle övergå till att köpa böcker hos bokklubbar eller internetbokhandel om Pocket Shops priser skulle höjas med tio procent. Detta tyder på att utbytbarheten, från konsumentens perspektiv, mellan Pocket Shop och bokklubbar respektive internetbokhandel, är låg För att bedöma den aktuella koncentrationens effekter på konkurrensen är det dock inte nödvändigt att slutgiltigt fastställa relevant marknad i återförsäljarledet. 4 Påtaglig hämmande av effektiv konkurrens 26. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 27. Konkurrensverket har således att bedöma huruvida Bonnierförlagens förvärv av Pocket Shop påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Denna bedömning kräver en analys av koncentrationens horisontella, såväl som vertikala, effekter. Bedömning av koncentrationens horisontella effekter 28. Ett horisontellt överlapp mellan parternas verksamheter föreligger enbart om Pocket Shops återförsäljning i fysiska butiker ingår på samma relevanta produktmarknad som Bonnierförlagens återförsäljning i bokklubbar och/eller internetbokhandel. Som redan nämnts talar Konkurrensverkets kundundersökning för att så inte är fallet. 29. I det aktuella ärendet är det dock inte nödvändigt att slutgiltigt ta ställning i frågan. Oavsett om produktmarknaden avgränsas brett, utan indelning i återförsäljarkanaler, bedömer Konkurrensverket att parternas sammanlagda marknadsandel i återförsäljarledet inte är tillräcklig för att koncentrationen ska få påtagliga konkurrensbegränsande horisontella effekter. Bonnierförlagen (genom sina återförsäljare Pocket Shop, Adlibris och 3 Jfr. det så kallade SSNIP-testet (Small but Significant Non-transitory Increase in Price), som används för att uppskatta graden av utbytbarhet på efterfrågesidan mellan olika produkter; se Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p Se närmare under p nedan.

7 Dnr 370/ (12) Bonnierförlagens bokklubbar) kommer inte att få en så stark ställning i återförsäljarledet att konkurrensen riskerar att hämmas. 30. Även om man antar att Bonnierförlagen har ett ytterligare inflytande i återförsäljarledet i kraft av den konsulentförsäljning som Pocketgrossisten bedriver hos dagligvaruhandeln och andra återförsäljare, 5 förblir Bonnierförlagens högsta möjliga sammantagna andel av återförsäljarmarknaden av Konkurrensverket beräknad till ca [20-30] procent otillräcklig för att koncentrationen ska förväntas få mer påtagliga konkurrensbegränsande horisontella effekter. 31. Denna bedömning tycks delas av aktörer på marknaden. Ingen av de konkurrerande återförsäljare eller andra aktörer som Konkurrensverket har varit i kontakt med har uttryckt farhågor rörande koncentrationens horisontella effekter. Bedömning av koncentrationens vertikala effekter Allmänt 32. Det är i allmänhet mindre sannolikt att vertikala koncentrationer leder till påtagligt hämmande av effektiv konkurrens. Till skillnad från horisontella koncentrationer leder vertikala koncentrationer inte till att den direkta konkurrensen mellan de samgående företagen går förlorad. Vertikala koncentrationer ger dessutom stort utrymme för effektivitetsvinster I vissa fall kan vertikala koncentrationer dock medföra negativa effekter på konkurrensen. Detta gäller framförallt om koncentrationen kan leda till konkurrensbegränsande avskärmning av insatsprodukter, konkurrensbegränsande avskärmning av kundmarknaden eller spridning av kommersiellt känslig information. 7 Konkurrensbegränsande avskärmning av kundmarknaden 34. En konkurrensbegränsande avskärmning av kundmarknaden innebär att det vertikalt integrerade företaget (i detta fall Bonnierförlagen/Pocket Shop) begränsar möjligheterna för sina konkurrenter i uppströmsledet (i detta fall andra förlag) att sälja till företagets aktör i nedströmsledet (i detta fall Pocket Shop). På så sätt kan företaget avskärma en del av kundmarknaden från sina konkurrenter uppströms, vilket under vissa omständigheter kan resultera i en konkurrensbegränsning. 5 Jfr p. 21 ovan. 6 kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p. 30 och p. 78.

8 Dnr 370/ (12) 35. I det aktuella ärendet har vissa marknadsaktörer som Konkurrensverket kontaktat framfört farhågor om att koncentrationen ger Bonnierförlagen möjlighet att kontrollera Pocket Shops utbud eller exponering av boktitlar. Därigenom skulle volymen eller antalet titlar från konkurrerande förlag kunna minskas till förmån för titlar från Bonnierförlagen. Det mest sannolika scenariot är enligt dessa marknadsaktörer inte att Pocket Shop helt upphör med att sälja titlar från konkurrerande förlag (dvs. total avskärmning av kundmarknaden) 8, utan att Pocket Shop ger Bonnierförlagens titlar en bättre exponering i Pocket Shops butiker och på så sätt minskar försäljningen av konkurrerande förlags titlar (dvs. partiell avskärmning av kundmarknaden). Detta skulle i sin tur kunna leda till att konkurrerande förlag blir mindre attraktiva val för författarna och försvagas som köpare på marknaden för utgivningsrättigheter. Det senare anges framförallt vara ett problem när man adderar Bonnierförlagens ägande av Pocket Shop med dess ägande av andra återförsäljarkanaler, samt dess möjlighet att exponera sina egna titlar i Bonnierkoncernens massmedier. 36. Konkurrensverket har mot denna bakgrund utrett om Bonnierförlagens förvärv av Pocket Shop leder till risk för konkurrensbegränsande avskärmning av kundmarknaden. För att en vertikal koncentration ska leda till en sådan risk krävs att koncentrationen ger det sammanslagna företaget både möjlighet och incitament till avskärmning, samt att en sådan avskärmning skulle få en sannolik påverkan på konkurrensen totalt sett För att det ska föreligga möjlighet till avskärmning av kundmarknaden måste nedströmsföretaget (i detta fall Pocket Shop) vara en viktig kund för förlagen, med betydande marknadsmakt på marknaden i efterföljande led. Om det finns ett tillräckligt stort underlag av konsumenter som sannolikt skulle svara på en avskärmning (dvs. en begränsning av Pocket Shops utbud av icke- Bonniertitlar) genom att vända sig till andra, oberoende återförsäljare, är det inte sannolikt att koncentrationen orsakar konkurrensproblem. 10 En avgörande fråga är därför om det finns tillräckliga konkurrenskraftiga alternativ till Pocket Shop på återförsäljarmarknaden för Bonnierförlagens konkurrenter att sälja till. 8 En total avskärmning av andra förlag har inte heller skett i återförsäljarkanaler som Bonnierförlagen tidigare har tagit över. När det gäller Pocketgrossisten, som förvärvades av Bonnierförlagen år 2010, visar utredningen att Bonniertitlar svarar för en mindre andel av Pocketgrossistens försäljning nu än innan förvärvet, räknat i såväl volym som omsättning. 9 kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p. 61.

9 Dnr 370/ (12) 38. För att det ska föreligga incitament till avskärmning måste avskärmningen dessutom vara lönsam för det sammanslagna företaget. 11 Den förlust som nedströmsföretaget (Pocket Shop) skulle lida i form av minskad total försäljning på grund av avskärmningen måste alltså kunna vägas upp av uppströmsföretagets (Bonnierförlagens) ökade vinst som avskärmningen av dess konkurrenter resulterar i. En viss kritisk andel av Pocket Shops kunder måste med andra ord istället köpa en Bonniertitel om de avstår eller hindras från att köpa en titel från ett annat förlag i Pocket Shops butiker. 39. Slutligen, för att visa att avskärmningen får en negativ påverkan på konkurrensen totalt sett måste en tillräckligt stor andel av Bonnierförlagens konkurrenter i förlagsledet påverkas av den inkomstminskning avskärmningen orsakar, och detta måste i sin tur leda till högre priser på marknaden i efterföljande led, t.ex. genom ökade kostnader för Pocket Shops konkurrenter. 12 Avgörande är om det sammanslagna företagets konkurrenters ökade kostnader leder till högre priser för konsumenterna Konkurrensverkets utredning har visat att Pocket Shop visserligen är en viktig kund för förlagen, men att dess marknadsandel och ställning inte är sådan att företaget har marknadsmakt i återförsäljarledet. Såväl förlag som konsumenter har ett betydande antal andra återförsäljare att vända sig till om Pocket Shop skulle begränsa sitt sortiment. Pocket Shop är därför inte en så betydande kund för förlagen att en total eller partiell avskärmning av kundmarknaden, i form av utestängning av konkurrerande förlags titlar från Pocket Shops butiker, skulle vara möjlig eller lönsam för Bonnierförlagen. 41. Konkurrensverkets kundundersökning och ekonomiska analys indikerar också att koncentrationen inte kommer att ge Bonnierförlagen incitament att genomföra en avskärmning av kundmarknaden i Pocket Shops butiker. Den förlust av kunder och omsättning som Pocket Shop skulle lida på grund av avskärmningen, skulle sannolikt endast delvis vägas upp av ökad försäljning av Bonnierförlagens titlar i Pocket Shops butiker. Eftersom det finns alternativa vägar till konsumenterna för konkurrerande förlag, skulle en avskärmning därför endast leda till en nettoförlust i försäljning för det sammanslagna företaget. 42. Bonnierförlagen skulle i och för sig kunna tänkas acceptera en mindre förlust på kort sikt, om denna skulle kompenseras på längre sikt genom försvagad konkurrens i förlagsledet. För att en sådan utveckling ska vara sannolik 11 kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07), p. 58.

10 Dnr 370/ (12) måste det visas att Bonnierförlagen, genom en ökad exponering av egna titlar i Pocket Shops butiker, skulle stärka sin ställning som köpare på marknaden för utgivningsrättigheter och på så sätt minska effektiviteten hos konkurrerande förlag. Av vad som framkommit i utredningen förefaller dock risk för en sådan omexponering främst föreligga avseende titlar som av konsumenterna betraktas som utbytbara. När det gäller konkurrenternas bästsäljande titlar, vilka i mindre utsträckning är utbytbara, skulle en (total eller partiell) avskärmning vara alltför kostsam för Pocket Shop. Den sammantagna omexponeringen skulle därför sannolikt kunna röra endast mer utbytbara titlar i pocketformat hos en återförsäljare som saknar marknadsmakt och vars omsättning är relativt begränsad. Konkurrensverket bedömer mot denna bakgrund att sannolikheten för konkurrensbegränsande utestängning av konkurrerande förlag är för liten för att koncentrationen av denna anledning ska kunna anses leda till påtagligt hämmande av effektiv konkurrens. Mycket talar dessutom för att Bonnierförlagen redan innan förvärvet av Pocket Shop är det mest attraktiva förlaget för författarna. 43. Eftersom Konkurrensverkets utredning visat att Bonnierförlagen kommer att sakna såväl möjlighet som incitament att åstadkomma en avskärmning av kundmarknaden på grund av koncentrationen, saknas anledning att ta ställning till huruvida en sådan avskärmning skulle få en negativ påverkan på konkurrensen totalt sett. 44. Slutsatsen är att koncentrationen inte kan förväntas få konkurrensbegränsande effekter i form av en avskärmning av kundmarknaden i Pocket Shops butiker. Konkurrensbegränsande avskärmning av insatsvaror 45. När ett företag förvärvar ett annat företag i efterföljande produktionsled är ett tänkbart scenario att uppströmsföretaget helt eller delvis stänger av nedströmsföretagets (i detta fall Pocket Shops) konkurrenters tillgång till den insatsvara som produceras av uppströmsföretaget (i detta fall pocketböcker från Bonnierförlagen). Om insatsvaran svårligen kan ersättas får nedströmsföretagets konkurrenter höjda produktionskostnader och måste höja sina priser. Detta medför att nedströmsföretaget också kan höja sitt pris eller öka sin marknadsandel. 46. Eftersom vissa återförsäljare har uttryckt oro för att de efter förvärvet ska få sämre inköpsvillkor från Bonnierförlagen, har Konkurrensverket utrett Bonnierförlagens möjlighet och incitament att avskärma insatsvaror, helt eller delvis. Utredningen visar dock att Pocket Shop som försäljningskanal är för liten för att en sådan utestängningsstrategi skulle vara möjlig eller lönsam för Bonnierförlagen. Förluster till följd av minskad försäljning av Bonnierförlagens titlar till Pocket Shops konkurrenter skulle inte kunna uppvägas av en ökad försäljning till Pocket Shop.

11 Dnr 370/ (12) 47. Utredningen har således inte styrkt att koncentrationen ger Bonnierförlagen möjlighet att lönsamt tillämpa en konkurrensbegränsande avskärmningsstrategi på ett sådant sätt att det påtagligt skulle hämma konkurrensen. Spridning av kommersiellt känslig information 48. Ingen marknadsaktör som Konkurrensverket varit i kontakt med har uttryckt farhågor kring att Bonnierförlagen genom att ta över Pocket Shop får insyn i konkurrerande förlags prissättning etc. 49. Konkurrensverket bedömer att koncentrationen inte medför någon ytterligare risk för spridning av kommersiellt känslig information, eftersom Pocket Shop redan innan förvärvet köpte den helt övervägande delen av sitt sortiment genom Bonnierägda Pocketgrossisten. Koncentrationens effekter på det svenska kulturutbudet 50. Ett antal aktörer som Konkurrensverket har kontaktat har uttryckt särskild oro för att Bonnierkoncernens närvaro och inflytande på diverse media- och kulturrelaterade marknader i Sverige medför en risk att mångfalden och bredden i det svenska kulturutbudet begränsas. Vissa aktörer hyser farhågor om att den aktuella koncentrationen ytterligare stärker Bonnierförlagens ställning i bokbranschen, och att den i förlängningen ytterligare kommer att försämra mindre förlags möjligheter att ge ut ett brett sortiment av titlar och författare. Aktörerna ser en risk att litteraturutbudet i längden kan bli alltför likriktat om bara en aktör, Bonnierförlagen, kan kosta på sig att ge ut osäkra, smala titlar. 51. Konkurrensverket har beaktat dessa farhågor inom ramen för sin bedömning av koncentrationens konkurrensmässiga effekter, där Konkurrensverket funnit att koncentrationen inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Sammanfattande bedömning 52. Sammanfattningsvis har utredningen inte visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.

12 Dnr 370/ (12) Slutsats 53. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som har anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av stf generaldirektören. Föredragande har varit processrådet Johan Sahl. Anne Vadasz-Nilsson Johan Sahl Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-08-28 Dnr 527/2014 1 (6) Anmälande företag Spinnaker Norway AcquiCo AS, 913 809 017, c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge Ombud: advokaten

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711,111 87 Stockholm

Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711,111 87 Stockholm #/ KONKURRENSVERKET o J: U O A.. *. I. 2015-09-16 Dnr 460/2015 1 (13) Anmälande företag HeidelbergCement Sweden AB, 556000-6057, Box 47055,100 74 Stockholm Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand.

Läs mer

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-04-15 Dnr 186/2015 1 (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, 769605-2856, Box 30192, 104 25 Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-08-02 Dnr 270/2013 1 (10) Anmälande företag Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge Ombud: advokaten Katrin Salwén och jur.kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, Stockholm

Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-01-07 Dnr 795/2014 1 (9) Anmälande företag ICA Detalj AB, 556604-5448, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Cloetta AB (publ.), , Kista Science Tower, Kista

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Cloetta AB (publ.), , Kista Science Tower, Kista 2017-04-05 Dnr 122/2017 1 (11) Anmälande företag Cloetta AB (publ.), 556308-8144, Kista Science Tower, 164 51 Kista Ombud: advokaterna Fredrik Lindblom och Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederqvist, Box

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-28 Dnr 255/2011 1 (7) Anmälande företag Arla Foods AB, org. nr 556579-4400, Lindhagensgatan 126, 105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaten Olle Rislund och jur. kand. Amir

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:5 2002-02-22 Dnr A 8/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:5 2002-02-22 Dnr A 8/00 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:5 2002-02-22 Dnr A 8/00 1 KÄRANDE Svenska Bokhandlareföreningen, Skeppargatan 17, 114 52 STOCKHOLM Ombud: advokaten U. I., D. & Partners Advokatbyrå, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM

Läs mer

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation KKV1024, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2012-11-05 Dnr 601/2011 1 (6) Lantmäteriet Att: Ulrica Olsson 801 82 Gävle Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation Konkurrensverkets

Läs mer

1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM

1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2011-06-15 Dnr 353/2011 1 (9) Anmälande företag 1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM 2. Martin Oldmark, Lundhagens Strand 31,

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm

Anmälande företag. Saken. Beslut. Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm ^ 9 ^ K U? R? ) H '? V E R K E T 2010 07 15 Dnr219/2010 1(16) Anmälande företag Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm Ombud: advokaten Jonathan Clauss,

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Arlas regler för delleveranser

Arlas regler för delleveranser 2017-05-03 Dnr 630/2015 1 (8) Arla Foods amba Advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni Bokwall Rislund Advokatbyrå Funckens Gränd 1 111 27 Stockholm Arlas regler för delleveranser Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 1(13) Anmälande företag 1. Arla Foods AB, 556579-4400, Lindhagensgatan 126,105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni, Bokwall

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority fl KONKURRENSVERKET 2011-12-01 327/2010 1 (6) C ~ '? 7 1-1 r- Akihi! hf Företaget Björn Hägglunds Maskiner AB, 556745-4508, Högsta 29, 755 93 Uppsala Ombud: Advokat Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket KKV2007, v1.1, 2009-04-05 YTTRANDE 2009-11-26 Dnr 652/2009 1 (6) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket Med anledning av Marknadsdomstolens föreläggande

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority i/ 2012-06-18 Dnr607/2011 1 (6) Part RKV-köp, Rationella Kontors Varuinköp AB, org. nr. 556112-2358, Bryggaregatan 19-21,503 38 Borås Ombud: Advokaten Mikael Åström, Setterwalls Advokatbyrå AB, P.O. Box

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2011-11-02 Dnr 35/2011 1 (6) Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-05-12 i ärende Ä 8-19-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Västerbottens

Läs mer

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-05 Dnr 296/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) N2012/2150/TE Sammanfattning

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen

Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen 8 juli 2014 I Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen AVONOVA SVERIGE AB förvärv av ensam kontroll över SHV HOLDING AB KONKURRENSVERKET 20 14-01 -V\ Avd Dnr g / g p 1^ KSnr 232Aktbil

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2010-11-10 Dnr521/2007 1(6) AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad c/o Advokatfirman Vinge KB Att: Advokat Johan Karlsson Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk

Läs mer

Ställföreträdare och ombud: verkställande direktören Johan Korpås, adress som bolaget

Ställföreträdare och ombud: verkställande direktören Johan Korpås, adress som bolaget KKV2004, v1.4, 2016-01-29 2016-08-25 Dnr 118/2016 1 (8) Inges till Stockholms tingsrätt Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket 103 85 STOCKHOLM Motpart 1. Logstor

Läs mer

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-04-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 1.07 Till Näringsdepartementet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Tröskelvärden

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:17 2015-11-17 Mål nr A 6/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:17 2015-11-17 Mål nr A 6/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:17 2015-11-17 Mål nr A 6/14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, dom den 9 maj 2014 i mål T 9245-12, bilaga KLAGANDE ATV-MEDIA Aktiebolag, 556455-6917, Kabelvägen

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350, Box

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer