Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711,111 87 Stockholm"

Transkript

1 #/ KONKURRENSVERKET o J: U O A.. *. I Dnr 460/ (13) Anmälande företag HeidelbergCement Sweden AB, , Box 47055, Stockholm Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Contiga Holding AS, Postboks 207, 0510 Oslo, Norge KB Gruppen Kongsvinger AS, Postboks 1223, 2206 Kongsvinger, Norge Ombud: advokaten Ole-Andreas Torgersen och advokatfullmektige Andrea B. M. Artz, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo, Norge Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; betongelement Beslut Konkurrensverket lämnar HeidelbergCement Sweden AB:s förvärv av ensam kontroll över Contiga Holding AS utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon F(?.Y

2 KONKURRENSVERKET! Dhr 460/ Anmälan 1. HeidelbergCement Sweden AB har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll av Contiga Holding AS. Säljare är KB Gruppen Kongsvinger AS. Anmälan inkom den 11 juni Efter en inledande undersökning av företagskoncentrationen bedömde Konkurrensverket att det behövdes ytterligare analys av koncentrationens effekter på konkurrensen på marknaden. Den 15 juli 2015 beslutade Konkurrensverket därför att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. Företagskoncentrationen 3. HeidelbergCement Sweden AB (HeidelbergCement) avser att förvärva ensam kontroll över Contiga Holding AS med dotterbolag genom att ett av HeidelbergCement kontrollerat nybildat bolag, Goldcup AB (under namnändring till Nordic Precast Group AB), förvärvar 100 procent av aktierna och rösträttigheterna i Contiga Holding AS. Nordic Precast Group AB kommer även att förvärva 100 procent av aktierna och rösträttigheterna i Abetong AB med dotterbolag. Eftersom Abetong AB (Abetong) redan idag är ett helägt dotterbolag till HeidelbergCement uppstår inte någon kontrollförändring genom Nordic Precast Group AB:s förvärv av aktierna och rösträttigheterna i Abetong. 4. Enligt anmälan genomförs koncentrationen bl.a. för att stärka den sammanslagna enhetens konkurrenskraft ifråga om geografiska marknader, produktportföljer och marknadssegment. I anmälan beskrivs Abetongs och Contiga Holding AS verksamheter som kompletterande i stor utsträckning både vad gäller produktutbud och geografiska marknader. Företagen HeidelbergCement AG-koncernen 5. HeidelbergCement AG-koncernen är en multinationell koncern med det tyska bolaget HeidelbergCement AG som yttersta moderbolag. HeidelbergCement AG är primärlistat på Frankfurt-börsen och handlas även på ett flertal andra reglerade handelsplatser bl.a. i Mimenen, Stuttgart och Diisseldorf. HeidelbergCement AG-koncernens verksamhet omfattar bl.a. produktion och försäljning av olika typer av byggnadsmaterial, bl.a. cement och klinker, ballast, färdigblandad betong och betongelement. 6. HeidelbergCement är ett helägt dotterbolag i HeidelbergCement AGkoncernen. I HeidelbergCement ingår ett antal dotterbolag, varav Cementa

3 ^KONKURRENSVERKET « Dnr 460/2015 3(13) AB:s och Abetongs respektive verksamheter är av intresse för den aktuella koncentrationen. 7. Cementa AB (Cementa) är Sveriges enda producent av cement och är den klart största aktören avseende försäljning av cement i Sverige. 8. Abetongs verksamhet består av försäljning, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement för anläggning, lantbruk och hus. Contiga Holding AS 9. Contiga Holding AS ingår i en norsk koncern där KB Gruppen Kongsvinger är yttersta moderbolag. Contiga Holding AS är i sin tur moderbolag till det svenska dotterbolaget Contiga Holding AB som i sin tur är moderbolag till Contiga AB. 10. Contiga Holding AS bedriver rörelse i Sverige genom Contiga AB (Contiga). Contigas verksamhet omfattar projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och betongelement för industribyggnader, flervåningsbyggnader samt bostäder. Bakgrund Konkurrensverkets utredning 11. Under utredningen har Konkurrensverket inhämtat information från de samgående företagen, andra betongelementsproducenter, cementleverantörer samt bygg- och anläggningsentreprenörer som skulle kunna påverkas av en koncentration på marknaden för betongelement. Konkurrensverket har även varit i kontakt med branschorganisationer. Allmänt om marknadsförhållandena Cement 12. Kommissionen har i tidigare ärenden kommit fram till att marknaden för cement kan delas in i två typer, vit 1 respektive grå 2 cement. 3 Den huvudsakliga skillnaden mellan vit och grå cement ligger i kvaliteten på den kalk som Vit cement används i konstruktioner med höga krav på en vit eller mycket ljus betong. Av branschen även kallat byggcement. Se t.ex. M.2317 Lafarge/Blue Circle (II), Kommissionens beslut av den 1 mars 2001, M.3415 CRH/Semapa/Secil JV, Kommissionens beslut av den 28 maj 2004, M.3572 Cemex/RMC, Kommissionens beslut av den 8 december 2004, M.3713 HolcimI Aggregates Industries, Kommissionens beslut av den 14 mars 2005, M.7009 Holcim/Cemex West, Kommissionens beslut av den 5 juni 2014, M.7054 Cemex/Holcim Assets, Kommissionens beslut av den 9 september 2014, M.7252 Holcim/Lafarge, Kommissionens beslut av den 15 december 2014 och M.7550 CRH/Holcim Lafarge Divestment Business, Kommissionens beslut av den 24 april 2015

4 7' KONKURRENSVERKET " Dnr 460/2015 4(13) används vid tillverkningen. Den för ärendet relevanta sorten av cement är grå cement som är en viktig insatsvara i betongelement. 13. Cementa är Sveriges enda producent av grå cement. Cementa har 17 cementdepåer spridda över hela landet och kan från dessa leverera grå cement till produktionsanläggningar för betongelement över hela landet. 14. Cementas enda konkurrent i Sverige är Cemex AB (Cemex). Cemex importerar grå cement och har ingen egen produktion av grå cement i Sverige. Cemex har fem cementdepåer belägna i Landskrona, Surte, Västerås, Halmstad respektive Oxelösund. Cemex levererar cement främst till storstadsregionerna. Betongelement 15. Betongelement består bl.a. av betong som i sin tur består av bergmaterial och ballast sammanbundet av cementpasta (grå cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och grå cement. 16. Det finns en mängd olika användningsområden för betongelement inom byggbranschen. Betongelement används bl.a. inom bostadsproduktion, produktion av kommersiella och industriella lokaler, produktion av olika sorters anläggningar såsom vägar, broar och järnvägar samt inom produktion av olika byggnader för lantbruk. 17. Det finns flera olika sorter betongelement, t.ex. pelare, balkar, bjälklagselement (t.ex. håldäck), fasadelement, väggelement, trappelement, balkongelement, järnvägsslipers, tunnelelement, broelement, silos och stallbyggnader. 18. Betongelementsproducenter tillhandahåller vanligtvis s.k. totalentreprenader som kan omfatta projektering, tillverkning av betongelement, transport, montering på byggplats inklusive kompletterande arbeten som rör stomme och byggnadsskal samt upprättande av konstruktionshandlingar för produktionen. Ett fåtal aktörer har dock en större andel rena materialleveranser. Materialleveranser omfattar endast tillverkning och leverans av betongelement. 19. Det finns ett relativt stort antal svenska aktörer inom betongelementsbranschen, bl.a. AB Strängbetong, Skandinaviska Byggelement AB, Finja Prefab AB, Starka Betongelement AB, UBAB Ulricehamns Betong AB, Kynningsrud Prefab AB, Thomas Betong AB och SCF Betongelement AB. Vidare finns en icke obetydlig import från framförallt Baltikum, Polen och Tyskland. [»V*VåVfit«OtfitlMfsi.K*'/- 1 IKiSA

5 KONKURRENSVERKET Dnr 460/ Kunder till betongelementsproducenter är främst stora bygg- och anläggningsentreprenörer. Majoriteten av betongelementsproducenternas kundåtaganden är koncentrerade till storstadsregionerna. Bedömning Allmänt 21. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 22. För att kunna ta ställning till en företagskoncentrations effekter på konkurrensen är det nödvändigt att definiera den för bedömningen relevanta marknaden med avseende på produkter och geografiskt område. Relevanta marknader Inledning 23. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. 24. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Parternas verksamhet 25. Contiga erbjuder totalentreprenader inom framförallt vad Contiga benämner kommersiella byggnader (hotell och kontor), offentliga byggnader och bostäder. Contiga producerar främst håldäck men även väggelement, sockelelement och betongpelare och därtill stålkonstruktioner för användning inom samtliga sina marknadssegment. Contigas enda produktionsanläggning i Sverige ligger i Norrtälje. 26. Abetong konstruerar, tillverkar, monterar och säljer prefabricerade betongelementsprodukter inom vad Abetong benämner anläggning, lantbruk och hus. Inom anläggning tillverkar Abetong framförallt järnvägsslipers men även tanksystem för olika lagringsändamål samt vägprodukter (broar, vägbarriärer m.m.). Inom lantbruk tillverkas kompletta stallbyggnader och olika standardprodukter såsom t.ex. plansilos och gödselbehållare. Inom hus till-

6 KONKURRENSVERKET Dnr 460/2015 6(13) verkas betongelementsprodukter till bostäder och industribyggnader, i huvudsak lform av bjälklagselement innerväggar, skalväggar och fasadelement. Abetong har en större andel rena materialleveranser än de flesta andra betongelementsproducenter och kan enligt uppgifter från Abetong självt beskrivas som en materialleverantör snarare än en entreprenör. Abetong har sex stycken produktionsanläggningar i Sverige belägna i Falkenberg, Hallstahammar, Kvicksund, Varberg respektive i Vislanda där Abetong har två fabriker. Relevant marknad för betongelement 27. HeidelbergCement har angett att den relevanta marknaden för betongelement ska avgränsas till produktion och försäljning av betongelement i Sverige. 28. Konkurrensverket har i ett tidigare beslut från år 1995 avgränsat en produktmarknad för betongelement. 4 Kommissionen har i tidigare beslut inte tagit ställning till den exakta avgränsningen av produktmarknaden för betongelement. Kommissionen har dock behandlat marknaden för betongelement som en egen nedströmsmarknad i förhållande till marknaderna för insatsvarorna grå cement och ballast Konkurrensverkets marknadskontakter har indikerat att marknaden skulle kunna vara snävare och segmenteras utifrån de marknadssegment (bl.a. bostäder, kommersiella byggnader och anläggning) inom vilka betongelementen är tänkta att användas. Vid en sådan snävare avgränsning föreligger emellertid ett begränsat överlapp mellan parternas verksamheter då Contiga inte är verksamt inom segmenten anläggning och lantbruk som är Abetongs huvudsakliga verksamhet, och då Abetong enbart i begränsad utsträckning tillverkar betongelement för kontorsbyggnader vilket är Contigas främsta verksamhet. 30. Vidare gör marknadsaktörer skillnad på betongelementsproducenter som har sitt huvudsakliga fokus på entreprenader där betongelementsproduktionen enbart är en del och producenter som har en större andel rena materialleveranser. Vid en sådan snävare avgränsning av produktmarknaden föreligger ett begränsat överlapp mellan Contiga och Abetong då Contiga har sitt främsta fokus på entreprenader och då Abetong har större andel rena materialleveranser än Contiga. 4 5 Se Konkurrensverkets beslut av den 21 mars 1995 i ärende med dnr 240/95 Euroc Beton/Precon AB Se t.ex. M.1874 Lafarge/Blue Circle, Kommissionens beslut av den 7 april 2000, M.2317 Lafarge/Blue Circle (II), Kommissionens beslut den 1 mars 2001, M.2465 CVCIAmstellam, Kommissionens beslut av den 16 juli 2001, M3415 CRH/Semapa/Secil ]V, Kommissionens beslut av den 28 maj 2004, M.4719 HeidelbergCement/Hanson, Kommissionens beslut av den 7 augusti 2007 och M.6020 ACS/Hochtief, Kommissionens beslut av den 14 januari 2011

7 ^/KONKURRENSVERKET Dnr 460/ För bedömningen av koncentrationen har det dock inte funnits nödvändigt att fastställa den exakta avgränsningen av den relevanta produktmarknaden avseende betongelement. 32. Beträffande den geografiska marknaden har Konkurrensverket i ett tidigare beslut avgränsat denna till Sverige 6, vilket även Kommissionen gjort i ett ärende som rörde Sverige. 7 Kommissionen har i ett antal fall bedömt koncentrationer rörande betongelement mot bakgrund av nationella marknader 8, men i ett fall mot bakgrund av snävare geografiska marknader Konkurrensverkets marknadskontakter har indikerat att det normalt inte är lönsamt att transportera betongelement längre än 25 till 50 mil, vilket skulle kunna tala för att marknaden är snävare än nationell. 34. Konkurrensverkets utredning visar att Contiga huvudsakligen levererar till kunder i Mälardalsregionen vilket indikerar att detta kan utgöra den snävast möjliga geografiska marknaden för parternas överlappande verksamhet. Flera av Konkurrensverkets marknadskontakter beskriver även Mälardalen som ett särskilt viktigt område för försäljning av betongelement. 35. Konkurrensverket har för bedömningen av koncentrationen dock inte funnit det nödvändigt att slutligt fastställa avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden för betongelement. Relevant marknad för grå cement 36. HeidelbergCement har angett att den relevanta marknaden för cement ska avgränsas till produktion och försäljning av grå cement i Sverige. 37. Kommissionen har i tidigare beslut avgränsat separata produktmarknader för vit respektive grå cement. 10 Det har under Konkurrensverkets utredning inte framkommit några skäl att frångå denna praxis Se Konkurrensverkets beslut av den 21 mars 1995 i ärende med dnr 240/95 Euroc Beton/Precon AB M.1157 Skanska/Scancem, Kommissionens beslut av den 11 november 1998 Se t.ex. M.1157 Skanska/Scancem, Kommissionens beslut av den 11 november 1998, M.1874 Lafarge/Blue Circle, Kommissionens beslut av den 7 april 2000, M.2317 Lafarge/Blue Circle (II), Kommissionens beslut av den 1 mars 2001, M.3415 CRH/Semapa/Secil ]V, Kommissionens beslut av den 28 maj 2004, M.3713 Holcim/Aggregate Industries, Kommissionens beslut av den 14 mars 2005 och M.6020 ACS/Hochtief, Kommissionens beslut av den 14 januari M.1779 Anglo American/Tarmac, Kommissionens beslut av den 13 januari 2000 Se t.ex. M.2317 Lafarge/Blue Circle (II), Kommissionens beslut av den 1 mars 2001, M.3415 CRH/Semapa/Secil JV, Kommissionens beslut av den 28 maj 2004, M.3572 Cemex/RMC, Kommissionens beslut av den 8 december 2004, M.3713 Holcim/Aggregate Industries, Kommissionens beslut av den 14 mars 2005, M.7009 Holcim/Cemex West, Kommissionens beslut av den 5 juni 2014, M.7054 Cemex/Holcim Assets, Kommissionens beslut av den 9 september 2014, M.7252 Holcim/Lafarge, Kommissionens beslut av den 15 december 2014 och M.7550 CRH/Holcim Lafarge Divestment Business, Kommissionens beslut av den 24 april 2015

8 KURRENSVERKET Dnr 460/2015 8(13) 38. Det har för bedömningen av koncentrationen dock inte funnits nödvändigt att slutligt fastställa den exakta avgränsningen av den relevanta produktmarknaden för cement. 39. Beträffande avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden för grå cement har Kommissionen i äldre beslut ansett denna som åtminstone nationell. 11 Kommissionen har även framhållit att grå cement handlas i hela Europa vilket skulle kunna tala för en vidare geografisk marknad I sina senaste beslut har dock Kommissionen avgränsat den relevanta geografiska marknaden för grå cement till en radie på mellan ca km från en produktionsanläggning. 13 Även Konkurrensverkets marknadskontakter har indikerat att grå cement normalt inte transporteras längre än ca km från en cementdepå. 41. För bedömningen av koncentrationen har det dock inte funnits nödvändigt att fastställa den exakta avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden för cement. Inget påtagligt hämmande av effektiv konkurrens 42. Konkurrensverket har att bedöma huruvida koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk eller potentiell konkurrens och motverkande köparmakt. 43. Såväl Abetong som Contiga producerar och säljer betongelement. Det föreligger alltså ett horisontellt överlapp mellan parterna på en övergripande marknad för betongelement. Även vid en möjlig snävare avgränsad produktmarknad föreligger ett visst, om än mer begränsat, horisontellt överlapp. 44. Genom dotterbolaget Cementa producerar och säljer HeidelbergCement även grå cement som är en viktig insatsvara i betongelement. HeidelbergCement är genom Cementa och Abetong således vertikalt integrerat i olika led i värdekedjan. 11 Se t.ex. M.1874 Lafarge/Blue Circle, Kommissionens beslut av den 7 mars 2000, M.2317 Lafarge/Blue Circle (II), Kommissionens beslut av den 1 mars 2001 och M.4719 HeidelbergCement/Hanson, Kommissionens beslut av den 7 augusti Se M.4719 HeidelbergCement/Hanson, Kommissionens beslut av den 7 augusti 2007 M.7009 Holcim/Cemex West, Kommissionens beslut av den 5 juni 2014, M.7054 Cemex/Holcim Assets, Kommissionens beslut av den 9 september 2014, M.7252 Holcim/Lafarge, Kommissionens beslut av den 15 december 2014 och M.7550 CRH/Holcim Lafarge Divestment Business, Kommissionens beslut av den 24 april 2015

9 f KONKURRENSVERKET Dnr 460/2015 9(13) 45. Konkurrensverket har utrett koncentrationens vertikala såväl som horisontella aspekter. Bedömning av koncentrationens horisontella effekter 46. Abetongs och Contigas gemensamma marknadsandel på en nationell marknad för betongelement uppgår till omkring 20 procent. Konkurrensverket har även utrett marknadsförhållandena i Mälardalsregionen. Även vid en sådan snävare avgränsning av marknaden uppgår parternas totala marknadsandel inte till mer än omkring 20 procent. Parternas sammantagna marknadsandel är inte i sig så hög att koncentrationen ska få konkurrensbegränsande horisontella effekter Det finns ett betydande antal betongelementsproducenter i Sverige utöver Abetong och Contiga. Flertalet av dessa producenter är verksamma inom Mälardalsregionen. Av Konkurrensverkets utredning framgår vidare att import står för en inte obetydlig andel av de totala inköpen av betongelement i Sverige. Importen har ökat och nationella betongelementsproducenter upplever ett allt starkare konkurrenstryck från utländska aktörer. 48. Det får därmed sammantaget anses att det även efter koncentrationen kommer att finnas ett tillräckligt konkurrenstryck från andra betongelementsproducenter, bl.a. från marknadens största aktör AB Strängbetong. Denna slutsats gäller oavsett om den relevanta geografiska marknaden avgränsas till Sverige eller Mälardalsregionen. 49. Vid en snävare avgränsning av produktmarknaden indikerar Konkurrensverkets utredning att det föreligger ett begränsat överlapp mellan Abetongs och Contigas respektive verksamheter. Marknadsaktörer bekräftar att Abetong och Contiga har sina respektive huvudsakliga fokus inom olika marknadssegment och att andra betongelementsproducenter sällan möter Abetong och Contiga i samma upphandlingar. Majoriteten av de aktörer som Konkurrensverket har varit i kontakt med beskriver vidare Abetong som en materialleverantör medan Contiga beskrivs som en totalentreprenör. 50. Parternas och andra betongelementproducenters främsta kunder är byggoch anläggningsföretag. De kunder som Konkurrensverket har varit i kontakt med har uppgett att det finns flera betongelementsproducenter att välja bland och att det inte föreligger några större svårigheter att byta leverantör vid omotiverade prishöjningar eller annat missnöje. Konkurrensverkets utredning visar även att flera kunder köper betongelement från flera olika producenter. 14 Jfr Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (2004/C 31/03) p

10 7 KONKURRENSVERKET Dnr 460/ (13) 51. Ingen av Konkurrensverkets marknadskontakter har uttryckt några större farhågor avseende koncentrationens horisontella effekter. 52. Mot bakgrund av de skäl som angivits ovan, ger Konkurrensverkets utredning inte stöd för att koncentrationen skulle leda till några konkurrensbegränsande horisontella effekter avseende produktion och försäljning av betongelement. Bedömning av koncentrationens vertikala effekter 53. Det är i allmänhet mindre sannolikt att vertikala koncentrationer leder till påtagligt hämmande av effektiv konkurrens jämfört med horisontella koncentrationer. Vertikala koncentrationer leder inte till att den direkta konkurrensen mellan de samgående företagen går förlorad. Vertikala koncentrationer ger dessutom normalt stort utrymme för effektivitetsvinster I vissa fall kan vertikala koncentrationer dock medföra negativa effekter på konkurrensen. Detta gäller framförallt om koncentrationen kan leda till konkurrensbegränsande avskärmning av insatsprodukter i efterföljande marknadsled (här betongelement) eller avskärmning av kundmarknaden för konkurrenter i föregående marknadsled (här grå cement) Vid bedömning av risken för avskärmning av insatsvaror och/eller kundmarknader ska hänsyn tas till om det sammanslagna företaget skulle få (i) möjlighet till en avskärmning, (ii) incitament till en avskärmning samt (iii) om avskärmningsstrategin skulle ha en betydande negativ inverkan på konkurrensen i efterföljande respektive föregående marknadsled. 17 Avskärmning av insatsvara 56. När ett företag som producerar en insatsvara i föregående marknadsled förvärvar ett annat företag som är verksamt i efterföljande marknadsled, är ett tänkbart scenario att företaget helt eller delvis försöker stänga av konkurrenters tillgång till den aktuella insatsvaran i det efterföljande marknadsledet. Om insatsvaran svårligen kan ersättas får de konkurrerande företagen i efterföljande marknadsled höjda produktionskostnader. 57. Det har under utredningen framförts farhågor om att HeidelbergCement, som genom Cementa är Sveriges enda producent av grå cement, stärker sin ställning i ett efterföljande marknadsled genom koncentrationen och att detta 15 Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07) p Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07) p Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07) p. 32 och 59

11 KONKURRENSVERKET Dnr 460/ skulle kunna leda till högre priser på grå cement för konkurrenter till Abetong och Contiga. 58. Grå cement är en viktig komponent i betongelement och kan svårligen ersättas i produktionen av betongelement. Cementas enda konkurrent avseende försäljning av grå cement i Sverige, Cemex, erbjuder en likvärdig produkt och expanderar för närvarande sin verksamhet i Västerås. Dock medför Cementas marknadsstyrka som Sveriges enda producent av grå cement och rikstäckande leverantör av grå cement, att det inte kan uteslutas att HeidelbergCement har en möjlighet att avskärma insatsvaran grå cement för konkurrerande betongelementsproducenter. 59. Faktorer som påverkar HeidelbergCements incitament att avskärma grå cement är bl.a. Contigas storlek samt Abetong och Contigas sammantagna storlek till följd av koncentrationen i efterföljande marknadsled. 60. Konkurrensverkets utredning visar att Contigas marknadsandel, såväl på ett nationellt plan som i Mälardalsregionen, understiger tio procent och att Contiga står för en mycket begränsad andel av de totala inköpen av grå cement i Sverige. Contiga och Abetongs sammanlagda marknadsandel, oavsett geografisk marknadsavgränsning, uppgår till omkring 20 procent. 61. Vidare har det framkommit att HeidelbergCements marginaler avseende försäljning av grå cement är betydligt högre än dess marginaler för försäljning av betongelement. En avskärmning av grå cement kommer därför sannolikt inte att vara lönsam för HeidelbergCement, eftersom en liten omsättningsminskning avseende grå cement då måste kompenseras av en stor omsättningsökning avseende betongelement. 62. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att koncentrationen inte påverkar HeidelbergCements incitament att avskärma betongelementsproducenter från tillgång till grå cement. Avskärmning av kundmarknaden 63. En konkurrensbegränsande avskärmning av kundmarknaden innebär att det vertikalt integrerade företaget begränsar möjligheten för sina konkurrenter i föregående marknadsled att sälja till företagets aktörer i efterföljande marknadsled. På så sätt kan det vertikalt integrerade företaget avskärma en del av kundmarknaden från sina konkurrenter i föregående marknadsled, vilket i vissa fall kan leda till en konkurrensbegränsning i det föregående marknadsledet.

12 KONKURRENSVERKET Dnr 460/ (13) 64. Av betydelse för bedörnningen av om HeidelbergCement har möjlighet att avskärma kundmarknaden är huruvida Contiga är en viktig kund med betydande marknadsmakt på betongelementsmarknaden Som ovan framgår finns det ett flertal betongelementsproducenter i Sverige. Contiga har en begränsad marknadsandel och står för en mycket begränsad andel av de totala inköpen av grå cement i Sverige. Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som talar för att Contiga skulle ha någon betydande grad av marknadsmakt inom produktion av betongelement. 66. Härutöver bedöms Abetongs och Contigas sammantagna marknadsandel och totala inköp av grå cement inte vara av sådan storlek att koncentrationen påverkar HeidelbergCements möjlighet att avskärma kundmarknaden. 67. Vidare är Cementa redan idag Contigas enda leverantör av grå cement. Koncentrationen påverkar därmed inte Cementas konkurrenters försäljningsvolymer i föregående marknadsled. Det har inte heller framförts några farhågor om att koncentrationen riskerar att medföra en avskärmning av kundmarknaden. 68. Konkurrensverkets sammantagna slutsats är därmed att koncentrationen inte kan förväntas påverka HeidelbergCements möjligheter att avskärma kundmarknaden. 18 Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (2008/C 265/07) p. 61

13 KONKURRENSVERKET Dnr 460/ Sammanfattande bedömning 69. Sammanfattningsvis har Konkurrensverkets utredning inte visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 70. Koncentrationen ska därför lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Ida Blomqvist. Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-04-15 Dnr 186/2015 1 (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, 769605-2856, Box 30192, 104 25 Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 1(13) Anmälande företag 1. Arla Foods AB, 556579-4400, Lindhagensgatan 126,105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni, Bokwall

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-06-22, dnr 1219/93, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Swerock AB, 556081-3031, Box 177,

Läs mer

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 0 BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION 2012-09-19 Dnr 370/2012 1 (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online KKV1004, v1.7, 2015-12-16 BESLUT 2016-04-14 Dnr 658/2015 1 (5) Apphero Sweden AB Strandvägen 16 791 42 FALUN Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2000-12-07 i mål nr T 5403-99, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE AGA Gas AB, 556069-8119, 172 83 SUNDBYBERG

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:5 2010-02-05 Dnr A 3/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 23 oktober 2009 i ärende dnr 542, dnr 547 och dnr 561/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Luftfartsverket,

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:6 2000-02-29 Dnr A 4/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:6 2000-02-29 Dnr A 4/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:6 2000-02-29 Dnr A 4/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-01-08 i ärende Ä 8-166-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konkurrensverket,

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 14.1.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 11/1 IV (Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 2009-05-28 1 (8) Asfaltkartellen fälld i högsta instans Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 Asfaltkartellen, den största kända kartellen hittills i Sverige, är nu slutligen avdömd i Marknadsdomstolen.

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority u ^ 2013-11-18 Dnr 636/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Polismyndigheten i Skåne, 205 90

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 3/2011 Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK Konkurrensverkets riktlinjer Prövning av påföljdsavgiftens storlek Design Harri Heikkilä

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

spännteknik En säker förbindelse

spännteknik En säker förbindelse Spännteknik Spännsystem Lagersystem Fogsystem Offshore Specialtjänster spännteknik En säker förbindelse En säker förbindelse Spännteknik AB är ett dotterbolag till det norska KB Spennteknikk AS. Montering,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05 KÄRANDE LPAB Produktion AB, Trastvägen 2, 890 51 LÅNGVIKSMON Ombud: Advokaten Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 STOCKHOLM

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

Strukturerad projektering. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, IT)

Strukturerad projektering. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, IT) Strukturerad projektering Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet, Miljö, IT) Strukturerad projektering - en lönsam investering Kapitalmarknadsdag 27 november 2007 2 Projekteringsanvisningar

Läs mer

DOM 2014-03-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-03-31 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Genom processråden Daniel Severinsson och Mårten Hyltner SVARANDE Borås kommun, 212000-1561, 501 80 Borås Ombud: Advokaterna

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressrelease 2016-05-31 Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pilum AB ( Pilum eller Bolaget ) har den 31 maj 2016 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN EUROPEISKA KOMMISSIONEN FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN 27 augusti 2012 Alltsedan antagandet av den nya gruppundantagsförordningen för motorfordon 1 och

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-14105 Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:17 2003-06-04 Dnr C 18/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:17 2003-06-04 Dnr C 18/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:17 2003-06-04 Dnr C 18/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

Individuella lösningar

Individuella lösningar för alla ändamål Familjeägt Temahallen är idag ett familjeföretag och vi har vår produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv i norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, som tar

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority 41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2015-05-27 Dnr 406/2015 1 (218) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader KKV1025, v1.8, 2015-01-09 BESLUT 2015-09-11 Dnr 818/2014 1 (5) Swedavia AB 190 45 Stockholm Arlanda Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2015 Ö 3223-13 KLAGANDE Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial, 516405-3497 c/o CB Technology AB Box

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Detta uttalande är såvitt avser frågan om dispens från skyldigheten att inom fyra veckor upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC. Härmed intygas att. Skanska Sverige AB SVERIGE

Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC. Härmed intygas att. Skanska Sverige AB SVERIGE DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikat Nr. 2004-SKM-AQ-1970 / 2004-SKM-AE-781/ 106709-2011-AHSO-SWE-SWEDAC Härmed intygas att Skanska Sverige AB uppfyller kraven i standarden för

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:3 2001-01-30 Dnr A 15/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:3 2001-01-30 Dnr A 15/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:3 2001-01-30 Dnr A 15/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-11-23, dnr 618/1999, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Interflora AB, 556184-8499, Box 808,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:15 2004-06-22 Dnr C 24/03 KÄRANDE Nielsen Försäljning i Osby Aktiebolag, Box 160, 283 23 OSBY Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 1166, 251 11

Läs mer

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB

ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB 1(8) ADVOKATFIRMAN BOMAN & HESSLE HB Till Solna tingsrätt ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: MB Högalid AB, 556651-7156 Knutstigen 10 147 31 TUMBA Ombud: 1. Advokaten Anders Hessle 2. Jur kand Karin Lundqvist

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Internationella Inköp för byggföretag

Internationella Inköp för byggföretag Internationella Inköp för byggföretag EU Betong-element AB Algatan 7 261 51 Landskrona Sweden Phone: +46 (0)761 692 740 E-post: info@betong-element.se Hemsida: www.betong-element.se Vilka är vi? En nätverk

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-05-05 Dnr 198/2010 1 (11) Upplands Väsby kommun 194 80Upplands Väsby Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft Beslut Det vindkraftsverksavtal som Upplands Väsby kommun

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-04 219 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Procter & Gamble Sverige AB Box 27303 102 54 Stockholm Ombud Advokaterna Peter v H och Lars-Göran N Gozzo Advokater

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12

MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12 MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12 KÄRANDE Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman Konsultbyrån

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 Målnummer: 3947-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-05-08 Rubrik: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov

Läs mer