Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 89/ (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, , Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen 2. Zitius Service Delivery Aktiebolag, , Greta Garbos väg 11, Solna Ombud: advokaten Kent Karlsson, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, Stockholm 3. Quadracom Networks AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda Ombud: advokaten Anders Holmgren, Setterwalls Advokatbyrå, Box 11235, Göteborg 4. Quadracom Services AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda 5. QMarket AB, , c/o Quadracom AB, Gruvgatan 31B, Västra Frölunda 6. Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 89/ (11) Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; telekommarknaden Beslut Konkurrensverket lämnar TeliaSonera Aktiebolags förvärv av ensam kontroll över Zitius Service Delivery Aktiebolag, Quadracom Networks AB, Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB, Quadracom Services AB och QMarket AB, utan åtgärd. Anmälan 1. TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Zitius Service Delivery Aktiebolag (Zitius), Quadracom Networks AB (QNetworks), Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (Riksnet), Quadracom Services AB (QServices) och QMarket AB (QMarket). Säljare är Quadracom AB (Q AB) och MTG Broadcasting AB (MTG). Anmälan var fullständig den 4 februari Konkurrensverket beslutade den 10 mars 2014 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. Företagskoncentrationen 2. Koncentrationen omfattar två transaktioner, dels TeliaSoneras förvärv av samtliga aktier i Zitius från MTG (80 procent) och Q AB (20 procent), dels TeliaSoneras förvärv av samtliga aktier i QNetworks, Riksnet, QServices och QMarket från Q AB. Förvärven sker samtidigt, har ett nära samband och är villkorade av varandra. Förvärven ska därför bedömas som en koncentration. 3. De berörda företagens sammanlagda omsättning översteg år 2012 en miljard kronor i Sverige. TeliaSonera hade samma år en omsättning som översteg 200 miljoner kronor i Sverige. Likaså uppgick målbolagens omsättning i Sverige sammanlagt till över 200 miljoner kronor. Koncentrationen är därmed anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 KL och Konkurrensverket är behörigt att pröva koncentrationen.

3 Dnr 89/ (11) Företagen TeliaSonera AB 4. TeliaSonera är moderbolag i en koncern med ett antal dotterbolag i olika länder. Såvitt är av intresse för det aktuella förvärvet är TeliaSonera via olika dotterbolag verksamt i Sverige inom bland annat följande områden. 5. TeliaSonera erbjuder fasta och mobila bredbandstjänster till slutkund (via xdsl/koppar, fiber och mobilt bredband) genom TeliaSonera Sverige. 6. TeliaSonera tillhandahåller bitströmstjänster till grossistkunder över kopparnät genom TeliaSonera Network Sales Aktiebolag (TeliaSonera Networks Sales). 7. TeliaSonera tillhandahåller kapacitetsförbindelser och återförsäljartjänster i Sverige genom TeliaSonera Network Sales. 8. TeliaSonera tillhandahåller kommunikationsoperatörstjänster (KO-tjänster) till öppna fibernät i Sverige genom enheten Öppen Fiber, där operatörsverksamheten bedrivs av Telia Operator Business, i dotterbolaget TeliaSonera Sverige Aktiebolag (TeliaSonera Sverige). En begränsad kommunikationsoperatörsverksamhet bedrivs även i Svenska Stadsnät AB (SSAB). 9. TeliaSonera är verksamt inom svartfiberförbindelser i Sverige genom TeliaSonera Skanova Access Aktiebolag (Skanova) och SSAB. 10. Teliakoncernens omsättning uppgick till drygt 105 miljarder kronor år 2012, varav cirka 36,7 miljarder kronor var hänförligt till Sverige. Zitius Service Delivery Aktiebolag 11. Zitius är verksamt som kommunikationsoperatör och erbjuder öppna helhetslösningar (tv, bredband och telefoni) till stadsnät, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggherrar och villaägare. Zitius omsättning uppgick till cirka 121 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige. Quadracom-bolagen 12. QNetworks tillhandahåller bitströmstjänster till grossistkunder över kopparnät, där kopparaccesserna hyrs av TeliaSoneras dotterbolag Skanova. Bolaget tillhandahåller även kapacitetsförbindelser via fiber och koppar till kommuner och företag och erbjuder fiber till byalag och villasammanslutningar. QNetworks äger en mycket liten andel av den totala svartfibern i Sverige. Företagets omsättning uppgick till cirka 128,5 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige.

4 Dnr 89/ (11) 13. Riksnet erbjuder bredbandstjänster till företag och privatpersoner. Företaget är också verksamt på grossistnivå genom försäljning av färdigpaketerade återförsäljartjänster för bredband och telefoni via fiber. Företagets omsättning uppgick till cirka 35 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige. 14. QServices ska bedriva kundtjänst och supportverksamt och därmed förenlig verksamhet. Företaget hade inte någon omsättning år QMarket ska bedriva återförsäljning, e-handel och support av tjänster inom bredband, tv och telefoni. QMarket är en beställnings- och tjänsteportal där slutkunder kan välja mellan olika tjänster och produkter inom bredband och kommunikation. Företaget hade inte någon omsättning år Parternas överlappande verksamheter 16. Det föreligger en horisontell överlappning mellan parternas verksamhet avseende fast bredband till slutkund, kapacitetsförbindelser (förbindelser med dedikerad bandbredd), återförsäljartjänster (färdigpaketerade tjänster som tillhandahålls tjänsteleverantörer), KO-tjänster, fibernätinfrastruktur samt grossistförsäljning av bitström via xdsl. Bakgrund Konkurrensverkets utredning 17. Under utredningen har Konkurrensverket bland annat inhämtat information från de samgående företagen, tjänsteleverantörer, nätägare, konkurrenter till parterna, olika intresse- och branschorganisationer samt Post- och Telestyrelsen (PTS). Konkurrensverket har genomfört två kundundersökningar, en riktad mot offentliga nätägare och en mot privata nätägare. Konkurrensverket har även inhämtat upphandlingsunderlag för att analysera konkurrensen inom KO-segmentet, samt undersökt tjänsteleverantörers konkurrensförutsättningar hos olika kommunikationsoperatörer. Allmänt om marknadsförhållandena 18. För att slutkunder ska kunna erhålla bredbandstjänster via fiber krävs att bredbandsleverantörer har tillgång till infrastruktur och utrustning som möjliggör överföring av signaler som når slutkunderna. Denna överföring sker genom elektroniska kommunikationsnät, som utgörs av ett flertal sammankopplade nätdelar. 19. Stomnät (stamnät/transportnät) är ett nationellt fibernät som binder samman huvudorterna i landets kommuner. Regionnät är ortssammanbindande nät mellan kommuner. Accessnät är den yttersta delen av ett kommunikationsnät, dvs. den del som når användaren. Stadsnät är en typ av accessnät som är

5 Dnr 89/ (11) lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Fastighetsnät är den del av accessnätet som når in i fastigheten. 20. I accessnät tillämpas både så kallade stängda och öppna affärsmodeller för leverans av fasta bredbandstjänster till slutkund. Den stängda modellen innebär att en operatör erhåller exklusiv nyttjanderätt till ett fastighetsnät samt en exklusiv distributionsrätt av bredbandstjänster till slutkunderna under en viss tidsperiod. Modellen tillhandahålls av vertikalt integrerade operatörer. 21. I den öppna modellen görs nätet tillgängligt för, och kan användas av, olika tjänsteleverantörer för att leverera bredbandstjänster till slutkunder. Den öppna modellen används både i vertikalt integrerade nät och i kommunalägda stadsnät, där kommunen anlitar en extern eller intern aktör för att leverera KO-tjänster. Den öppna modellen tillämpas även i vissa privatägda fastighetsnät. Ingripande mot företagskoncentrationer 22. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 23. Parterna har marginellt överlappande verksamhet avseende fast bredband till slutkund, kapacitetsförbindelser och återförsäljartjänster. Konkurrensverket finner att den aktuella koncentrationen inte kommer att leda till att konkurrensen påtagligt kommer att hämmas avseende dessa verksamheter. 24. Under utredningen har det framkommit synpunkter på att TeliaSonera genom koncentrationen utökar sitt redan stora innehav av fibernätinfrastruktur. Konkurrensverket konstaterar att koncentrationen innebär att TeliaSonera förvärvar långt mindre än en procent av den totala fibern i Sverige. Konkurrensverket finner inte att koncentrationen därigenom leder till att konkurrensen påtagligt hämmas avseende fibernätinfrastruktur. 25. När det gäller TeliaSoneras och QNetworks verksamheter avseende tillhandahållande av grossistprodukten bitström föreligger ett större horisontellt överlapp. 26. Bitström är färdiga signaler som behöver någon form av förädling och som tillhandahålls till andra operatörer för vidare utveckling. Bitström kan tillhandahållas både via fiber och koppar/xdsl. Parternas överlappande verksamheter avser extern försäljning av bitström via xdsl.

6 Dnr 89/ (11) 27. TeliaSoneras kopparnät når i princip samtliga hushåll och företag i Sverige. PTS har, inom ramen för den sektorspecifika regleringen i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), beslutat att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för bitströmstillträde 1. Genom beslutet åläggs TeliaSonera ett antal skyldigheter som syftar till att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Bland annat ska bolaget vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde till bitströmsförbindelse, hålla ett kostnadsorienterat pris för tillträdet och tillämpa villkor som inte är diskriminerande. 28. Bredband via xdsl minskar kontinuerligt till förmån för fiber och andra accessformer. TeliaSonera har anfört att den minskade användningen av xdsl har medfört att det finns mycket ledig kapacitet i kopparnäten. Parterna menar att koncentrationen kommer att medföra en förbättring av effektiviteten genom en ökad utnyttjandegrad av befintlig utrustning. 29. Konkurrensverket finner att den aktuella koncentrationen inte kommer att leda till att konkurrensen påtagligt hämmas avseende tillhandhållande av bitström. 30. I det följande kommer endast de delar av koncentrationen som rör parternas överlappande verksamhet avseende tillhandahållande av KO-tjänster till öppna fibernät att behandlas. Relevant marknad Inledning 31. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Produktmarknad 32. KO-tjänster tillhandahålls i öppna nät och innebär bland annat drift och underhåll av ett stads- eller fastighetsnät. En leverantör av KO-tjänster har även i uppgift att ansluta olika tjänsteleverantörer till nätet och tillhandahålla en plattform, t.ex. en hemsida, där slutkunder kan välja mellan olika bredbandstjänster och tjänsteleverantörer. En kommunikationsoperatör ska 1 PTS dnr /23, Marknaden för bitströmstillträde (marknad 5),

7 Dnr 89/ (11) således både ta hand om nätet och utgöra en länk mellan tjänsteleverantörer och slutkunder. 33. KO-tjänster har därmed vissa egenskaper som skiljer sig från andra grossisttjänster. Eftersom KO-tjänsten innebär konkurrens på slutkundsnivå kan den inte heller jämföras med den tjänst som erbjuds i en stängd modell. Vidare har en leverantör av KO-tjänster två typer av kunder att förhålla sig till, nätägare och tjänsteleverantörer. Som nämnts ovan är de aktörer som efterfrågar KO-tjänster främst stadsnätsägare och fastighetsägare. 34. De kommunala stadsnätsägarna har en stark, ofta politisk, preferens för den öppna modellen och ett incitament att skapa möjlighet för flera tjänsteleverantörer att vara verksamma i nätet. När ett stadsnät väl är anlagt i syfte att förse kommuninvånarna med bredbandstjänster efterfrågar stadsnätsägare endast öppna lösningar. I de fall stadsnätsägaren inte väljer att själv driva och förvalta nätet anlitas en extern kommunikationsoperatör. 35. Stora kommunalägda bostadsbolag har ofta både incitament och finansiell möjlighet att investera i fibernät som ska vara öppna i syfte att erbjuda hushållen olika tjänsteleverantörer att välja mellan. Sådana fastighetsägare efterfrågar därför liksom stadsnäten den öppna modellen och KO-tjänster. 36. Även större, privata fastighetsägare har ett incitament att välja en öppen modell mot bakgrund av att en hyresvärd i vissa fall kan överföra investeringskostnaden att anlägga ett fibernät på hyresgästen, via hyran. 37. Konkurrensverkets utredning tyder på att de privata fastighetsägare som har valt en öppen fiberlösning inte ser det som ett alternativ att gå över till en stängd lösning. Detta oavsett om fastighetsägaren är en stor eller liten aktör. En anledning till detta kan vara att när investeringen för infrastrukturen väl är gjord, finns det mindre incitament att överge möjligheten för hushållen att kunna välja mellan olika tjänsteleverantörer. 38. Sammantaget talar ovan för att KO-tjänster till öppna nät (både kommunalt och privat ägda nät) kan anses utgöra en relevant produktmarknad. 39. Under utredningen har det framkommit synpunkter på att KO-tjänster som tillhandahålls i kommunal regi inte bör anses ingå på den relevanta produktmarknaden, eftersom vissa kommuner aldrig har konkurrensutsatt verksamheten. Konkurrensverket gör följande bedömning. 40. I ett kommunalt stadsnät äger kommunen fibernätet fram till fastigheterna. Fastighetsnäten ägs i sin tur av exempelvis kommunala bostadsbolag eller privata fastighetsägare. Kommunala kommunikationsoperatörer har både

8 Dnr 89/ (11) privata och kommunala fastighetsägare som kunder och är således verksamma och konkurrerar på en öppen marknad. 41. Ett flertal kommunala kommunikationsoperatörer erbjuder, genom kommunala samarbeten, verksamhet i kringliggande kommuner. Konkurrensverkets utredning visar på att kommunala kommunikationsoperatörer lägger anbud vid upphandlingar. Dessa omständigheter talar för att de KO-tjänster som tillhandahålls av kommunala aktörer ska ingå i den relevanta marknaden Konkurrensverket bedömer att den i ärendet relevanta produktmarknaden är tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät. Geografisk marknad 43. De privata kommunikationsoperatörerna i Sverige är verksamma i hela landet eller har möjlighet att vara det. Kommunala kommunikationsoperatörer vidkänns vissa begränsningar att erbjuda sina tjänster utanför de egna kommungränserna. 44. Mot bakgrund av att det inte föreligger några väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren oavsett var i landet tjänsterna efterfrågas, bedömer Konkurrensverket att marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät är nationell. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 45. Faktorer som har betydelse för att bedöma om företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens, är parternas marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens samt köparmakt. Marknadsandelar och marknadsstruktur 46. På den svenska marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät kommer TeliaSonera och Zitius efter förvärvet att bli den största aktören med en marknadsandel om ca 30 procent. 47. Marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät präglas av anbudsgivning. Även om många kommuner inte tilldelar kontrakt genom offentligt upphandlingsförfarande eller koncessionsupphandling, är både stadsnäts- och fastighetsägare prismedvetna och konkurrensutsätter 2 Angående kommuners verksamhet på bredbandsmarknaden, se Principer för kommunala insatser på bredbandsmarknaden, en vägledning gemensamt framtagen av Konkurrensverket, PTS och Sveriges Kommuner och Landsting, 2010.

9 Dnr 89/ (11) upphandling av kommunikationsoperatör genom att exempelvis begära in offerter från flertalet aktörer. 48. Konkurrensverket konstaterar att TeliaSonera även efter förvärvet kommer att möta konkurrens från större, vertikalt integrerade aktörer (itux, OpenUniverse) och andra privata aktörer (AllTele, Lidero, ViaEuropa m.fl.). Utöver dessa nationella aktörer möter TeliaSonera konkurrens från kommunala kommunikationsoperatörer vid vissa regionala upphandlingar. 49. Vidare visar utredningen att det finns ett potentiellt konkurrenstryck från dels kommunala aktörer som har lagt ut KO-verksamheten i extern regi och som ser det som en trolig strategi att i framtiden driva verksamheten i egen regi, dels andra aktörer som kan röra sig i värdekedjan och komma in på KO-marknaden. Ett exempel på en aktör som gjort detta är IP-Only (ägare av fibernätinfrastruktur). 50. Konkurrensverkets utredning har inte visat på några begränsningar för konkurrenterna att öka kapaciteten och ta fler kontrakt, om TeliaSonera efter förvärvet skulle höja sina priser eller på annat sätt försämra utbudet. Det finns med andra ord inte några uppenbara hinder för de befintliga konkurrenterna att möta en eventuell ökad efterfrågan som riktas mot dem, snarare kännetecknas marknaden av skalfördelar. Utredningen har visat att marknaden präglas av låga marginaler, vilket antyder att den befintliga konkurrensen på KO-marknaden är betydande. Motverkande köparmakt 51. Nätägare som upphandlar KO-tjänster ställer regelmässigt krav på bland annat lägsta antal leverantörer av bredbandstjänster, visst tjänsteutbud, likabehandling av tjänsteleverantörer och låga priser gentemot tjänsteleverantörer. Nätägarna använder sig således av möjligheten att påverka vilken konkurrenssituation bland tjänsteleverantörerna som kommer att råda efter upphandlingen. 52. Konkurrensverkets utredning visar att en stor andel av de kommunala aktörer som har lagt ut KO-verksamhet i extern regi ser det som en trolig strategi att i framiden driva verksamheten i egen regi. Denna möjlighet stärker de kommunala aktörernas köparmakt gentemot de privata aktörerna.

10 Dnr 89/ (11) Vertikala effekter 53. I samband med utredningen har Konkurrensverket tagit del av synpunkter om att TeliaSonera efter förvärvet skulle kunna utestänga andra tjänsteleverantörer eller tillämpa villkor som gör det mindre lönsamt för dessa att verka i de nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör. Detta skulle leda till ett sämre utbud och/eller högre priser för konsumenterna. 54. Möjligheten för en kommunikationsoperatör att minska antalet tjänsteleverantörer i ett nät får enligt Konkurrensverkets bedömning anses vara begränsad. Som nämnts ovan har utredningen bekräftat att nätägare regelmässigt ställer krav i bland annat detta hänseende, vid upphandlingar av KO-tjänster. 55. Konkurrensverket har även undersökt incitamenten att avskärma tjänsteleverantörer. 56. Utredningen har visat att en kommunikationsoperatörs intäkter är beroende av kundpenetrationen i näten, dvs. hur många hushåll som köper en eller flera bredbandstjänster av en eller flera aktiva tjänsteleverantörer. Samtliga aktörer som Konkurrensverket varit i kontakt med bekräftar att en kommunikationsoperatör uppnår lönsamhet genom hög kundpenetration. Sämre villkor gentemot andra tjänsteleverantörer riskerar att leda till lägre kundpenetration. 57. För att en avskärmningsstrategi ska vara lönsam måste den lägre kundpenetrationen uppvägas av att tillräckligt många slutkunder går över till den egna, vertikalt integrerade tjänsteleverantören och/eller att leverantören kan ta ut högre priser av slutkunderna. Eftersom såväl kommunikationsoperatörs- som tjänsteleverantörssegmentet kännetecknas av låga marginaler är det inte troligt att ett sådant agerande skulle vara lönsamt. 58. Det har även framförts att TeliaSonera redan idag tillämpar en ogynnsam prismodell, och att andra tjänsteleverantörer har lägre marknadsandelar i nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör. Konkurrensverket har därför analyserat parternas och ytterligare en kommunikationsoperatörs prismodeller, samt tagit in uppgifter om tjänsteleverantörers marknadsandelar hos parterna och ytterligare två kommunikationsoperatörer. 59. Av vad som framkommit under utredningen kan Konkurrensverket inte dra slutsatsen att TeliaSonera innan förvärvet tillämpar villkor i sin prissättning som påverkar andra tjänsteleverantörers möjlighet att konkurrera på ett effektivt sätt, eller att TeliaSonera kommer att tillämpa sådana villkor efter ett förvärv. Därutöver har TeliaSonera uppgett att Zitius nuvarande prismodell kommer att behållas efter ett förvärv.

11 Dnr 89/ (11) 60. Beträffande tjänsteleverantörernas marknadsandelar i olika nät visar utredningen att dessa generellt är något lägre hos TeliaSonera än hos övriga kommunikationsoperatörer, med några undantag. Tjänsteleverantörernas marknadsandelar varierar emellertid också mellan olika nät som drivs av en och samma kommunikationsoperatör. Konkurrensverket har inom ramen för denna utredning inte funnit att lägre eller varierande marknadsandelar i de nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör beror på ett utestängande agerande från bolagets sida. Sammanfattande bedömning 61. Utredningen har inte visat att koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 62. Koncentrationen ska lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Eva Svalfors. Dan Sjöblom Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Eva Svalfors

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf )

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) PROMEMORIA Till: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) Från: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB ( MAQS ) Datum: 2011-06-30 Angående: Undantag

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (AllTele Allmänna), 556626-2407 Att: Peter Bellgran och Niklas Norberg Box 42017 126 12 STOCKHOLM

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (AllTele Allmänna), 556626-2407 Att: Peter Bellgran och Niklas Norberg Box 42017 126 12 STOCKHOLM BESLUT 1(12) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr: 13-6921 31 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Detta förfrågningsunderlag innehåller villkoren for upphandling

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN Christer Fallenius, ordförande, Lars Borg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 och 2011

Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 och 2011 Antal kommuner PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-11-28 Dnr: 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén karin.fransen@pts.se Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala

Läs mer

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås Alf Edgren, ECTAB Vaasa 2010-03-17 1 Om Mälarenergi och ME Stadsnät AB Fjärrvärme, Vatten, Elproduktion, Eldistribution

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati 0 ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson VD Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät,

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 4 juni 2014 Tore Johnsson Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16. Stefan Hedin Ordförande

Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16. Stefan Hedin Ordförande Bredband i Framtiden Sjöbo 2011-09-16 Stefan Hedin Ordförande Stadsnäten i Sverige Nästan 50% av fibernäten i Sverige drivs av Stadsnäten 85% av Stadsnäten är kommunalt ägda Viktiga kunder: Operatörer

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

Svart fiber marknad och konkurrenssituation

Svart fiber marknad och konkurrenssituation PTS utkast till rapport Svart fiber marknad och konkurrenssituation Svar på frågor och kommentarer till PTS rapport. Från representanter för Stadsnätsverksamheten i Skellefteå. (Stadsnätet heter SkeKraft.net

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer