Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 89/ (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, , Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen 2. Zitius Service Delivery Aktiebolag, , Greta Garbos väg 11, Solna Ombud: advokaten Kent Karlsson, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, Stockholm 3. Quadracom Networks AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda Ombud: advokaten Anders Holmgren, Setterwalls Advokatbyrå, Box 11235, Göteborg 4. Quadracom Services AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda 5. QMarket AB, , c/o Quadracom AB, Gruvgatan 31B, Västra Frölunda 6. Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB, , Gruvgatan 31B, Västra Frölunda Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 89/ (11) Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; telekommarknaden Beslut Konkurrensverket lämnar TeliaSonera Aktiebolags förvärv av ensam kontroll över Zitius Service Delivery Aktiebolag, Quadracom Networks AB, Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB, Quadracom Services AB och QMarket AB, utan åtgärd. Anmälan 1. TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Zitius Service Delivery Aktiebolag (Zitius), Quadracom Networks AB (QNetworks), Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (Riksnet), Quadracom Services AB (QServices) och QMarket AB (QMarket). Säljare är Quadracom AB (Q AB) och MTG Broadcasting AB (MTG). Anmälan var fullständig den 4 februari Konkurrensverket beslutade den 10 mars 2014 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. Företagskoncentrationen 2. Koncentrationen omfattar två transaktioner, dels TeliaSoneras förvärv av samtliga aktier i Zitius från MTG (80 procent) och Q AB (20 procent), dels TeliaSoneras förvärv av samtliga aktier i QNetworks, Riksnet, QServices och QMarket från Q AB. Förvärven sker samtidigt, har ett nära samband och är villkorade av varandra. Förvärven ska därför bedömas som en koncentration. 3. De berörda företagens sammanlagda omsättning översteg år 2012 en miljard kronor i Sverige. TeliaSonera hade samma år en omsättning som översteg 200 miljoner kronor i Sverige. Likaså uppgick målbolagens omsättning i Sverige sammanlagt till över 200 miljoner kronor. Koncentrationen är därmed anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 KL och Konkurrensverket är behörigt att pröva koncentrationen.

3 Dnr 89/ (11) Företagen TeliaSonera AB 4. TeliaSonera är moderbolag i en koncern med ett antal dotterbolag i olika länder. Såvitt är av intresse för det aktuella förvärvet är TeliaSonera via olika dotterbolag verksamt i Sverige inom bland annat följande områden. 5. TeliaSonera erbjuder fasta och mobila bredbandstjänster till slutkund (via xdsl/koppar, fiber och mobilt bredband) genom TeliaSonera Sverige. 6. TeliaSonera tillhandahåller bitströmstjänster till grossistkunder över kopparnät genom TeliaSonera Network Sales Aktiebolag (TeliaSonera Networks Sales). 7. TeliaSonera tillhandahåller kapacitetsförbindelser och återförsäljartjänster i Sverige genom TeliaSonera Network Sales. 8. TeliaSonera tillhandahåller kommunikationsoperatörstjänster (KO-tjänster) till öppna fibernät i Sverige genom enheten Öppen Fiber, där operatörsverksamheten bedrivs av Telia Operator Business, i dotterbolaget TeliaSonera Sverige Aktiebolag (TeliaSonera Sverige). En begränsad kommunikationsoperatörsverksamhet bedrivs även i Svenska Stadsnät AB (SSAB). 9. TeliaSonera är verksamt inom svartfiberförbindelser i Sverige genom TeliaSonera Skanova Access Aktiebolag (Skanova) och SSAB. 10. Teliakoncernens omsättning uppgick till drygt 105 miljarder kronor år 2012, varav cirka 36,7 miljarder kronor var hänförligt till Sverige. Zitius Service Delivery Aktiebolag 11. Zitius är verksamt som kommunikationsoperatör och erbjuder öppna helhetslösningar (tv, bredband och telefoni) till stadsnät, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggherrar och villaägare. Zitius omsättning uppgick till cirka 121 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige. Quadracom-bolagen 12. QNetworks tillhandahåller bitströmstjänster till grossistkunder över kopparnät, där kopparaccesserna hyrs av TeliaSoneras dotterbolag Skanova. Bolaget tillhandahåller även kapacitetsförbindelser via fiber och koppar till kommuner och företag och erbjuder fiber till byalag och villasammanslutningar. QNetworks äger en mycket liten andel av den totala svartfibern i Sverige. Företagets omsättning uppgick till cirka 128,5 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige.

4 Dnr 89/ (11) 13. Riksnet erbjuder bredbandstjänster till företag och privatpersoner. Företaget är också verksamt på grossistnivå genom försäljning av färdigpaketerade återförsäljartjänster för bredband och telefoni via fiber. Företagets omsättning uppgick till cirka 35 miljoner kronor år 2012, varav allt var hänförligt till verksamhet i Sverige. 14. QServices ska bedriva kundtjänst och supportverksamt och därmed förenlig verksamhet. Företaget hade inte någon omsättning år QMarket ska bedriva återförsäljning, e-handel och support av tjänster inom bredband, tv och telefoni. QMarket är en beställnings- och tjänsteportal där slutkunder kan välja mellan olika tjänster och produkter inom bredband och kommunikation. Företaget hade inte någon omsättning år Parternas överlappande verksamheter 16. Det föreligger en horisontell överlappning mellan parternas verksamhet avseende fast bredband till slutkund, kapacitetsförbindelser (förbindelser med dedikerad bandbredd), återförsäljartjänster (färdigpaketerade tjänster som tillhandahålls tjänsteleverantörer), KO-tjänster, fibernätinfrastruktur samt grossistförsäljning av bitström via xdsl. Bakgrund Konkurrensverkets utredning 17. Under utredningen har Konkurrensverket bland annat inhämtat information från de samgående företagen, tjänsteleverantörer, nätägare, konkurrenter till parterna, olika intresse- och branschorganisationer samt Post- och Telestyrelsen (PTS). Konkurrensverket har genomfört två kundundersökningar, en riktad mot offentliga nätägare och en mot privata nätägare. Konkurrensverket har även inhämtat upphandlingsunderlag för att analysera konkurrensen inom KO-segmentet, samt undersökt tjänsteleverantörers konkurrensförutsättningar hos olika kommunikationsoperatörer. Allmänt om marknadsförhållandena 18. För att slutkunder ska kunna erhålla bredbandstjänster via fiber krävs att bredbandsleverantörer har tillgång till infrastruktur och utrustning som möjliggör överföring av signaler som når slutkunderna. Denna överföring sker genom elektroniska kommunikationsnät, som utgörs av ett flertal sammankopplade nätdelar. 19. Stomnät (stamnät/transportnät) är ett nationellt fibernät som binder samman huvudorterna i landets kommuner. Regionnät är ortssammanbindande nät mellan kommuner. Accessnät är den yttersta delen av ett kommunikationsnät, dvs. den del som når användaren. Stadsnät är en typ av accessnät som är

5 Dnr 89/ (11) lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Fastighetsnät är den del av accessnätet som når in i fastigheten. 20. I accessnät tillämpas både så kallade stängda och öppna affärsmodeller för leverans av fasta bredbandstjänster till slutkund. Den stängda modellen innebär att en operatör erhåller exklusiv nyttjanderätt till ett fastighetsnät samt en exklusiv distributionsrätt av bredbandstjänster till slutkunderna under en viss tidsperiod. Modellen tillhandahålls av vertikalt integrerade operatörer. 21. I den öppna modellen görs nätet tillgängligt för, och kan användas av, olika tjänsteleverantörer för att leverera bredbandstjänster till slutkunder. Den öppna modellen används både i vertikalt integrerade nät och i kommunalägda stadsnät, där kommunen anlitar en extern eller intern aktör för att leverera KO-tjänster. Den öppna modellen tillämpas även i vissa privatägda fastighetsnät. Ingripande mot företagskoncentrationer 22. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 23. Parterna har marginellt överlappande verksamhet avseende fast bredband till slutkund, kapacitetsförbindelser och återförsäljartjänster. Konkurrensverket finner att den aktuella koncentrationen inte kommer att leda till att konkurrensen påtagligt kommer att hämmas avseende dessa verksamheter. 24. Under utredningen har det framkommit synpunkter på att TeliaSonera genom koncentrationen utökar sitt redan stora innehav av fibernätinfrastruktur. Konkurrensverket konstaterar att koncentrationen innebär att TeliaSonera förvärvar långt mindre än en procent av den totala fibern i Sverige. Konkurrensverket finner inte att koncentrationen därigenom leder till att konkurrensen påtagligt hämmas avseende fibernätinfrastruktur. 25. När det gäller TeliaSoneras och QNetworks verksamheter avseende tillhandahållande av grossistprodukten bitström föreligger ett större horisontellt överlapp. 26. Bitström är färdiga signaler som behöver någon form av förädling och som tillhandahålls till andra operatörer för vidare utveckling. Bitström kan tillhandahållas både via fiber och koppar/xdsl. Parternas överlappande verksamheter avser extern försäljning av bitström via xdsl.

6 Dnr 89/ (11) 27. TeliaSoneras kopparnät når i princip samtliga hushåll och företag i Sverige. PTS har, inom ramen för den sektorspecifika regleringen i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), beslutat att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för bitströmstillträde 1. Genom beslutet åläggs TeliaSonera ett antal skyldigheter som syftar till att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Bland annat ska bolaget vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde till bitströmsförbindelse, hålla ett kostnadsorienterat pris för tillträdet och tillämpa villkor som inte är diskriminerande. 28. Bredband via xdsl minskar kontinuerligt till förmån för fiber och andra accessformer. TeliaSonera har anfört att den minskade användningen av xdsl har medfört att det finns mycket ledig kapacitet i kopparnäten. Parterna menar att koncentrationen kommer att medföra en förbättring av effektiviteten genom en ökad utnyttjandegrad av befintlig utrustning. 29. Konkurrensverket finner att den aktuella koncentrationen inte kommer att leda till att konkurrensen påtagligt hämmas avseende tillhandhållande av bitström. 30. I det följande kommer endast de delar av koncentrationen som rör parternas överlappande verksamhet avseende tillhandahållande av KO-tjänster till öppna fibernät att behandlas. Relevant marknad Inledning 31. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Produktmarknad 32. KO-tjänster tillhandahålls i öppna nät och innebär bland annat drift och underhåll av ett stads- eller fastighetsnät. En leverantör av KO-tjänster har även i uppgift att ansluta olika tjänsteleverantörer till nätet och tillhandahålla en plattform, t.ex. en hemsida, där slutkunder kan välja mellan olika bredbandstjänster och tjänsteleverantörer. En kommunikationsoperatör ska 1 PTS dnr /23, Marknaden för bitströmstillträde (marknad 5),

7 Dnr 89/ (11) således både ta hand om nätet och utgöra en länk mellan tjänsteleverantörer och slutkunder. 33. KO-tjänster har därmed vissa egenskaper som skiljer sig från andra grossisttjänster. Eftersom KO-tjänsten innebär konkurrens på slutkundsnivå kan den inte heller jämföras med den tjänst som erbjuds i en stängd modell. Vidare har en leverantör av KO-tjänster två typer av kunder att förhålla sig till, nätägare och tjänsteleverantörer. Som nämnts ovan är de aktörer som efterfrågar KO-tjänster främst stadsnätsägare och fastighetsägare. 34. De kommunala stadsnätsägarna har en stark, ofta politisk, preferens för den öppna modellen och ett incitament att skapa möjlighet för flera tjänsteleverantörer att vara verksamma i nätet. När ett stadsnät väl är anlagt i syfte att förse kommuninvånarna med bredbandstjänster efterfrågar stadsnätsägare endast öppna lösningar. I de fall stadsnätsägaren inte väljer att själv driva och förvalta nätet anlitas en extern kommunikationsoperatör. 35. Stora kommunalägda bostadsbolag har ofta både incitament och finansiell möjlighet att investera i fibernät som ska vara öppna i syfte att erbjuda hushållen olika tjänsteleverantörer att välja mellan. Sådana fastighetsägare efterfrågar därför liksom stadsnäten den öppna modellen och KO-tjänster. 36. Även större, privata fastighetsägare har ett incitament att välja en öppen modell mot bakgrund av att en hyresvärd i vissa fall kan överföra investeringskostnaden att anlägga ett fibernät på hyresgästen, via hyran. 37. Konkurrensverkets utredning tyder på att de privata fastighetsägare som har valt en öppen fiberlösning inte ser det som ett alternativ att gå över till en stängd lösning. Detta oavsett om fastighetsägaren är en stor eller liten aktör. En anledning till detta kan vara att när investeringen för infrastrukturen väl är gjord, finns det mindre incitament att överge möjligheten för hushållen att kunna välja mellan olika tjänsteleverantörer. 38. Sammantaget talar ovan för att KO-tjänster till öppna nät (både kommunalt och privat ägda nät) kan anses utgöra en relevant produktmarknad. 39. Under utredningen har det framkommit synpunkter på att KO-tjänster som tillhandahålls i kommunal regi inte bör anses ingå på den relevanta produktmarknaden, eftersom vissa kommuner aldrig har konkurrensutsatt verksamheten. Konkurrensverket gör följande bedömning. 40. I ett kommunalt stadsnät äger kommunen fibernätet fram till fastigheterna. Fastighetsnäten ägs i sin tur av exempelvis kommunala bostadsbolag eller privata fastighetsägare. Kommunala kommunikationsoperatörer har både

8 Dnr 89/ (11) privata och kommunala fastighetsägare som kunder och är således verksamma och konkurrerar på en öppen marknad. 41. Ett flertal kommunala kommunikationsoperatörer erbjuder, genom kommunala samarbeten, verksamhet i kringliggande kommuner. Konkurrensverkets utredning visar på att kommunala kommunikationsoperatörer lägger anbud vid upphandlingar. Dessa omständigheter talar för att de KO-tjänster som tillhandahålls av kommunala aktörer ska ingå i den relevanta marknaden Konkurrensverket bedömer att den i ärendet relevanta produktmarknaden är tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät. Geografisk marknad 43. De privata kommunikationsoperatörerna i Sverige är verksamma i hela landet eller har möjlighet att vara det. Kommunala kommunikationsoperatörer vidkänns vissa begränsningar att erbjuda sina tjänster utanför de egna kommungränserna. 44. Mot bakgrund av att det inte föreligger några väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren oavsett var i landet tjänsterna efterfrågas, bedömer Konkurrensverket att marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät är nationell. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 45. Faktorer som har betydelse för att bedöma om företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens, är parternas marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens samt köparmakt. Marknadsandelar och marknadsstruktur 46. På den svenska marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät kommer TeliaSonera och Zitius efter förvärvet att bli den största aktören med en marknadsandel om ca 30 procent. 47. Marknaden för tillhandahållande av KO-tjänster till öppna nät präglas av anbudsgivning. Även om många kommuner inte tilldelar kontrakt genom offentligt upphandlingsförfarande eller koncessionsupphandling, är både stadsnäts- och fastighetsägare prismedvetna och konkurrensutsätter 2 Angående kommuners verksamhet på bredbandsmarknaden, se Principer för kommunala insatser på bredbandsmarknaden, en vägledning gemensamt framtagen av Konkurrensverket, PTS och Sveriges Kommuner och Landsting, 2010.

9 Dnr 89/ (11) upphandling av kommunikationsoperatör genom att exempelvis begära in offerter från flertalet aktörer. 48. Konkurrensverket konstaterar att TeliaSonera även efter förvärvet kommer att möta konkurrens från större, vertikalt integrerade aktörer (itux, OpenUniverse) och andra privata aktörer (AllTele, Lidero, ViaEuropa m.fl.). Utöver dessa nationella aktörer möter TeliaSonera konkurrens från kommunala kommunikationsoperatörer vid vissa regionala upphandlingar. 49. Vidare visar utredningen att det finns ett potentiellt konkurrenstryck från dels kommunala aktörer som har lagt ut KO-verksamheten i extern regi och som ser det som en trolig strategi att i framtiden driva verksamheten i egen regi, dels andra aktörer som kan röra sig i värdekedjan och komma in på KO-marknaden. Ett exempel på en aktör som gjort detta är IP-Only (ägare av fibernätinfrastruktur). 50. Konkurrensverkets utredning har inte visat på några begränsningar för konkurrenterna att öka kapaciteten och ta fler kontrakt, om TeliaSonera efter förvärvet skulle höja sina priser eller på annat sätt försämra utbudet. Det finns med andra ord inte några uppenbara hinder för de befintliga konkurrenterna att möta en eventuell ökad efterfrågan som riktas mot dem, snarare kännetecknas marknaden av skalfördelar. Utredningen har visat att marknaden präglas av låga marginaler, vilket antyder att den befintliga konkurrensen på KO-marknaden är betydande. Motverkande köparmakt 51. Nätägare som upphandlar KO-tjänster ställer regelmässigt krav på bland annat lägsta antal leverantörer av bredbandstjänster, visst tjänsteutbud, likabehandling av tjänsteleverantörer och låga priser gentemot tjänsteleverantörer. Nätägarna använder sig således av möjligheten att påverka vilken konkurrenssituation bland tjänsteleverantörerna som kommer att råda efter upphandlingen. 52. Konkurrensverkets utredning visar att en stor andel av de kommunala aktörer som har lagt ut KO-verksamhet i extern regi ser det som en trolig strategi att i framiden driva verksamheten i egen regi. Denna möjlighet stärker de kommunala aktörernas köparmakt gentemot de privata aktörerna.

10 Dnr 89/ (11) Vertikala effekter 53. I samband med utredningen har Konkurrensverket tagit del av synpunkter om att TeliaSonera efter förvärvet skulle kunna utestänga andra tjänsteleverantörer eller tillämpa villkor som gör det mindre lönsamt för dessa att verka i de nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör. Detta skulle leda till ett sämre utbud och/eller högre priser för konsumenterna. 54. Möjligheten för en kommunikationsoperatör att minska antalet tjänsteleverantörer i ett nät får enligt Konkurrensverkets bedömning anses vara begränsad. Som nämnts ovan har utredningen bekräftat att nätägare regelmässigt ställer krav i bland annat detta hänseende, vid upphandlingar av KO-tjänster. 55. Konkurrensverket har även undersökt incitamenten att avskärma tjänsteleverantörer. 56. Utredningen har visat att en kommunikationsoperatörs intäkter är beroende av kundpenetrationen i näten, dvs. hur många hushåll som köper en eller flera bredbandstjänster av en eller flera aktiva tjänsteleverantörer. Samtliga aktörer som Konkurrensverket varit i kontakt med bekräftar att en kommunikationsoperatör uppnår lönsamhet genom hög kundpenetration. Sämre villkor gentemot andra tjänsteleverantörer riskerar att leda till lägre kundpenetration. 57. För att en avskärmningsstrategi ska vara lönsam måste den lägre kundpenetrationen uppvägas av att tillräckligt många slutkunder går över till den egna, vertikalt integrerade tjänsteleverantören och/eller att leverantören kan ta ut högre priser av slutkunderna. Eftersom såväl kommunikationsoperatörs- som tjänsteleverantörssegmentet kännetecknas av låga marginaler är det inte troligt att ett sådant agerande skulle vara lönsamt. 58. Det har även framförts att TeliaSonera redan idag tillämpar en ogynnsam prismodell, och att andra tjänsteleverantörer har lägre marknadsandelar i nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör. Konkurrensverket har därför analyserat parternas och ytterligare en kommunikationsoperatörs prismodeller, samt tagit in uppgifter om tjänsteleverantörers marknadsandelar hos parterna och ytterligare två kommunikationsoperatörer. 59. Av vad som framkommit under utredningen kan Konkurrensverket inte dra slutsatsen att TeliaSonera innan förvärvet tillämpar villkor i sin prissättning som påverkar andra tjänsteleverantörers möjlighet att konkurrera på ett effektivt sätt, eller att TeliaSonera kommer att tillämpa sådana villkor efter ett förvärv. Därutöver har TeliaSonera uppgett att Zitius nuvarande prismodell kommer att behållas efter ett förvärv.

11 Dnr 89/ (11) 60. Beträffande tjänsteleverantörernas marknadsandelar i olika nät visar utredningen att dessa generellt är något lägre hos TeliaSonera än hos övriga kommunikationsoperatörer, med några undantag. Tjänsteleverantörernas marknadsandelar varierar emellertid också mellan olika nät som drivs av en och samma kommunikationsoperatör. Konkurrensverket har inom ramen för denna utredning inte funnit att lägre eller varierande marknadsandelar i de nät där TeliaSonera är kommunikationsoperatör beror på ett utestängande agerande från bolagets sida. Sammanfattande bedömning 61. Utredningen har inte visat att koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 62. Koncentrationen ska lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Eva Svalfors. Dan Sjöblom Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Eva Svalfors

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-04-15 Dnr 186/2015 1 (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, 769605-2856, Box 30192, 104 25 Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber KKV1004, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-07-13 Dnr 220/2015 1 (8) Bahnhof AB Box 7702 103 95 Stockholm TeliaSonera Skanova Access AB Box 93 123 22 Farsta Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 0 BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION 2012-09-19 Dnr 370/2012 1 (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde

Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde Post- och telestyrelsen 2013-10-18 11-9313 Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera PTS första

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-08-28 Dnr 527/2014 1 (6) Anmälande företag Spinnaker Norway AcquiCo AS, 913 809 017, c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge Ombud: advokaten

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-11 Dnr: 16-8191 14 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser)

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser) Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-06-20 10-9331 PTS tredje samråd om förslag

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren,

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, ann-sofie.fahlgren@pts.se 1 Anteckningar: 2 Anteckningar: 3 Anteckningar: 4 Anteckningar: 5 När det gäller det offentliga kan man säga att allt är förbjudet om det inte

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer