Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin Tel: Ert datum Tillhör objekt Er referens , Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Inledning TeliaSonera har tagit del av PTS samråd om en substitutionsanalys avseende tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde. Som TeliaSonera redan framfört avseende substitutionsanalysen för fast och mobilt bredband anser TeliaSonera att det är positivt att PTS samråder bedömningar som påverkar det fortsatta SMP-arbetet. Även den nu gjorda analysen har en sådan påverkan och TeliaSonera får härmed återkomma med sina synpunkter. PTS bedömning av om kabel-tv-nät ingår direkt på marknaderna TeliaSonera har i princip inte något att erinra mot PTS bedömning att tillträde till kabel-tvnät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät inte ingår som produkter direkt på respektive marknader (4 resp. 5). Vad gäller bedömningen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde framför dock TeliaSonera några synpunkter i sak beträffande likheterna mellan kabel-tv-nät och LANnät, vilket PTS bör inarbeta i analysen. Vad gäller bitströmstillträde över kabel-tv-nät vill TeliaSonera ifrågasätta om de svårigheter som beskrivs i dokumentet är reella. Varje tredjepartstillträde till nät, även i kopparbaserade nät, är förenat med tekniska utmaningar och kostnader. Det är inte heller så att efterfrågan av bitströmstillträde till kabel-tv-nät saknas. TeliaSonera har för sin del begärt men nekats tillträde till Com Hems kabel-tv-nät. TeliaSonera utgår från att det enbart beror på Com Hems kommersiella intresse av att vägra tillträde snarare än att det tekniskt inte skulle vara möjligt. Som PTS berör i samrådet är också EU-kommissionen tveksam till att inkludera kabel-tvnät direkt i de två berörda marknaderna. Däremot, som PTS också berör, anser kommissionen att det indirekta konkurrenstryck som kabel-tv-näten står för ska beaktas i SMP-bedömningen. Mot bakgrund härav anser TeliaSonera att det är av vikt för det fortsatta SMP-arbetet att PTS även tidigt utreder, och samråder sin uppfattning om, det indirekta konkurrenstrycket och dess påverkan på SMP-bedömningen. TeliaSonera utvecklar sin uppfattning kring detta i det följande. Organisationsuppgifter Besöks- och postadress Kontaktinformation TeliaSonera AB Tel vx: Stab Juridik, Regulatoriska frågor Vitsandsgatan 9 Fax: FARSTA Säte: Stockholm FARSTA Org.nr:

2 2 (6) Kabel-tv-nät och indirekt konkurrens Kabel-tv-näten utgör en högst väsentlig andel av den svenska bredbandsmarknaden. Av de fasta bredbandsabonnemangen utgörs ca 20 % av bredband över kabel-tv-näten. Com Hem är den helt dominerande kabel-tv-aktören och har en andel på cirka 18% av alla fasta bredbandsabonnemang i Sverige. Kabel-tv-näten har i första hand etablerats i flerbostadshus vilket har inneburit att operatörer som Com Hem är särskilt stora i tätorter. Com Hem är idag den största leverantören av fast bredband i flerbostadshus. Kabel-tvoperatörer agerar dock i regel endast på slutkundsmarknaden och säljer inte grossistprodukter. Detta viktiga faktum innebär att kabel-tv-näten i regel inte utövar något direkt konkurrenstryck på grossistmarknaden. Däremot skapar kabel-tv-operatörernas så kallade self-supply ett indirekt konkurrenstryck via sin starka ställning på slutkundsmarknaden. BEREC beskriver self-supply och indirekt konkurrenstryck i en rapport om fast-mobil-substitution enligt följande. 1 Bilden visar att om det finns en tillräcklig konkurrens i slutkundsledet så begränsar det möjligheten för en operatör att utnyttja en stark ställning på grossistmarknaden. Detta eftersom tjänsteleverantörerna över fast infrastruktur (företag A och B) inte kommer kunna konkurrera med mobiloperatören på slutkundsmarknaden om grossistpriset är för högt. Motsvarande situation uppstår mellan koppar som säljs på en grossistmarknad och 1

3 3 (6) bredband över kabel-tv-nät som bara tillhandahålls via self-supply. Samma situation uppstår även på en marknad där exempelvis fiberägare A säljer fiber på grossistmarknaden medan fiberägare B bara säljer på slutkundsnivå. Hur kan indirekt konkurrens hanteras i marknadsanalysarbetet? Det är det ovan beskrivna indirekta konkurrenstrycket från slutkundsmarknaden som gjort att många länder i Europa valt att inkludera kabel på marknad 5 och även på marknad 4. Huruvida produkterna har samma eller liknande egenskaper på grossistnivå saknar ur detta perspektiv betydelse eftersom det är substituerbarheten på slutkundsnivå som avgör hur effektivt det indirekta konkurrenstrycket är. Det finns olika syn på om det indirekta konkurrenstrycket ska påverka själva marknadsavgränsningen eller om effekterna av det indirekta konkurrenstrycket istället bör inkluderas vid SMP-analysen. BEREC skriver bland annat följande om att exkludera eller inkludera self-supply i marknadsavgränsningen. 2 The inclusion of self-supply in the relevant market may have several consequences on the analysis carried out by NRAs. On the one hand, it affects the size of the relevant market, as lines which are not purchased by third parties would be included. On the other hand, as it is translating the retail competitive conditions to the wholesale level, the final conclusion of the market analysis could also change. In some cases, self- supply could even lead to changes regarding the relevant products included in the relevant market, such as self-supplied cable connections. On a final note, although most NRAs consider that the stage where self-supply is considered should not affect the final result of market analysis, its inclusion in the market definition stage seems more transparent to a number of NRAs, as the probability to misjudge the competitive situation is considered to be less apparent. On the other hand, other NRAs emphasize that it will be the strength and immediacy of potential constraints that should determine whether self-supply is considered within the relevant wholesale market or at the SMP analysis stage. Det finns alltså varierande syn på hur det indirekta konkurrenstrycket ska hanteras inom ramen för en SMP-analys. Även om slutresultatet åtminstone i teorin ska bli detsamma har olika länder valt varierande angreppssätt. Det som är märkligt är att PTS i substitutionsanalysen för kabel-tv-nät överhuvudtaget inte diskuterar eller lyfter frågan om kabel-tv-näten och övrig self-supply bör inkluderas i marknadsavgränsningen eller i den senare SMP-analysen. PTS nu aktuella substitutionsanalys som används för att definiera grossistmarknaderna bygger endast på jämförelsen mellan olika egenskaper som enligt PTS omöjliggör en direkt konkurrens. Det saknas varje form av utredning av det indirekta konkurrenstryckets betydelse för den svenska marknaden utan det omnämns endast under internationella erfarenheter. TeliaSonera har därför svårt att förstå PTS slutsats (s. 14): De situationer och skäl som åberopas av de andra länder som inkluderat kabel-tv på marknaden påverkar inte PTS bedömning av situationen i Sverige Genom att PTS inte avser att inkludera det indirekta konkurrenstrycket inom ramen för marknadsavgränsningen är det TeliaSoneras slutsats att PTS måste hantera effekterna av det indirekta konkurrenstrycket inom ramen för SMP-analysen. TeliaSonera vill därför 2

4 4 (6) betona vikten av att detta görs på ett lika genomarbetat och transparent sätt som om selfsupply var en del av marknaden. En sådan bedömning bör i likhet med PTS substitutionsanalyser bli föremål för samråd. Detta är särskilt viktigt eftersom den svenska bredbandsmarknaden karaktäriseras av en extremt hög andel infrastrukturkonkurrens där aktörer utifrån helt eller delvis egna parallella infrastrukturer konkurrerar på såväl slutkundsmarknaden men även på underliggande delar i värdekedjan såsom kommunikationsoperatörsnivån. Det är därför viktigt att bedömningen av det indirekta konkurrenstrycket får en central del i marknadsanalyserna för såväl marknad 4 som marknad 5 och att effekterna av den indirekta konkurrensen analyseras på ett transparent och konsekvent sätt. Marknad 5 Bitströmstillträde Bitströmstillträde är den marknad som i högst utsträckning karakteriseras av indirekt konkurrenstryck genom self-supply. Givet det stora utbudet av olika passiva infrastrukturer i Sverige produceras kapacitetstjänster av en mängd aktörer såsom teleoperatörer, kabel-tv-operatörer, kommunikationsoperatörer (inklusive stadsnät) och mobiloperatörer. Dessa operatörer säljer dock i regel inte produkter på bitströmsnivå utan en på en mer förädlad grossistnivå eller direkt på slutkundsnivå. Nedanstående produkter som erbjuds på marknaden begränsar prissättningen av bitströmstillträde över koppar och fiber. Bredband baserat på kabel-tv-nät Bredband baserat på fiber Bredband baserat på mobilnät Bredband baserat på koppar Bredband baserat på en kommunikationsoperatörsprodukt (som baseras på egen eller hyrd fiber) Givet att kabel-tv-nät inte inkluderas i marknaden är det sålunda nödvändigt att inom ramen för SMP-bedömningen bedöma vilken effekt en prishöjning av bitströmsprodukten skulle få för marknadsandelarna på slutkundsmarknaden mellan bredband över bitström och de ovan nämnda formerna av bredband. Om en stor del av slutkunderna flyttar bort från bredband via existerande grossisttjänster till bredband via kabel-tv-nät kommer höjningen av grossistpriset att bli olönsam. Som nämns i Berecs bild ovan avgörs detta av graden av substituerbarhet på slutkundsmarknaden mellan olika produkter och hur stor andel av slutkundspriset som utgörs av grossistpriset (bitström). Substituerbarheten på slutkundsmarknaden mellan exempelvis bredband över koppar och bredband över mobilnät respektive bredband över fiber och bredband över mobilnät kan skilja sig åt. Däremot är det ingen tvekan om att bredband via kabel-tv-nät och bredband via xdsl och fiber är fullt utbytbara. Detta kommer i sin tur att påverka bedömningen av såväl SMP som behovet av skyldigheter om någon operatör med SMP konstateras. En annan viktig aspekt vid bedömningen av indirekt konkurrenstryck är den geografiska dimensionen. Mängden av olika infrastrukturer varierar över landet. Detta innebär även att nivån av self-supply också varierar över landet. Exempelvis är bredband baserade på kabel-tv-nät och fibernät vanligast i tätorter medan ADSL och mobilt bredband finns över hela landet. Substituerbarheten på slutkundsmarknaden är därför sannolikt större i tätorter och därmed även det indirekta konkurrenstrycket. Vid bedömningen av indirekt

5 5 (6) konkurrenstryck inom ramen för SMP-bedömningen behöver därför även geografiska aspekter beaktas. Detta är särskilt viktigt när det indirekta konkurrenstrycket från exempelvis kabel-tv-nät inte har inkluderats i marknadsavgränsningen. Marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Även på marknad 4 finns en betydande mängd self-supply i form av produkter som säljs på slutkundsmarknaden baserade på helt eller delvis parallella infrastrukturer såsom koppar, kabel, FTTB+LAN, FTTH och mobilnät. TeliaSonera har nyligen annonserat en kopparkampanj med kraftigt reducerade priser på oanvända kopparledningar just för att möta det indirekta konkurrenstrycket från kabel-tv-nät och mobiloperatörer. Innan en bedömning av det indirekta konkurrenstrycket kan göras är det dock nödvändigt att först utreda vilka koppar- och fiberprodukter som ingår på samma grossistmarkmarknad utifrån direkt konkurrens på grossistnivå (PTS avser ju att inte använda self-supply och därmed det indirekta konkurrenstrycket för att definiera grossistmarknader). Eftersom PTS samråd syftar till att utreda om kabel-tv-nät ska ingå på marknaden har endast kabel-tv-nät ställts mot XDSL- och fiberbaserade nät ur ett tekniskt grossistperspektiv. Det som återstår att göra är en substitutionsanalys av de olika kopparoch fiberbaserade grossistprodukterna såsom: kopparaccess, FTTH, FTTB och FTTO. TeliaSonera ser gärna en öppen diskussion om skillnader mellan olika fiber/kopparprodukter som gör att det inte finns en direkt konkurrens mellan dem på grossistnivå. TeliaSonera har dock några kommentarer till den gjorda substitutionsanalysen för kabeltv-nät som kan ha betydelse även för ovan nämnda substitutionsanalyser. I jämförelsen mellan kabel-tv-nät och fibernät har PTS inkluderat fastighetsnäten i fibernäten. Detta innebär således att både den FTTB-fiber från stationen som normalt ägs av en infrastrukturägare och det fastighetsnät som normalt ägs av en förening eller hyresvärd är inkluderade i marknaden. Detta skulle innebära att alla fastighetsägares nät inkluderas i marknaden. En viktig anledning till att kabel-tv-näten inte inkluderas i marknaden är enligt PTS (s. 10): Om en grossistkund (tredje part) skulle efterfråga fysiskt tillträde till kabel-tv-nätet för anslutning av en enskild slutanvändare, skulle det innebära att även andra infrastruktursegment i kabel-tv-nätet än de som grossistkunden behöver för att ansluta slutanvändaren, kommer att beläggas/blockeras. Detta på grund av kabel-tvnätet är uppbyggt genom punkt-till-multipunkt. Den ersättning som grossistkunden (tredje part) då skulle behöva betala till ägaren av kabel-tv-nätet skulle även inkludera den del av nätet som blockeras. Detta skulle innebära att grossistkunden skulle få icke konkurrenskraftiga kostnader för att ansluta en slutanvändare. Det finns i detta fall en tydlig parallell till LAN-nät via FTTB som i de allra flesta fallen är byggda med ett fåtal fiber fram till fastigheten (väsentligt färre än det finns lägenheter). De fåtal fiber som är framdragna till fastigheten behöver därför kunna bära kostnaden för flera lägenheter. Att hyra en fiber fram till en enskild slutanvändare skulle innebära att grossistkunden skulle få ett icke-konkurrenskraftigt pris för en enskild slutanvändare.

6 6 (6) Detta eftersom om en grossistkund hyrde enskilda förbindelser till enskilda slutkunder så skulle bara ett litet fåtal av alla kunder i fastigheten få tillgång till infrastrukturen. Övriga kunder skulle blockeras och de fåtal kunderna skulle få bära hela kostnaden för anslutningen till fastigheten vilket inte skulle vara ekonomiskt möjligt. Ur detta perspektiv finns det därför väldigt liten skillnad mellan FTTB och kabel-tv-nät. Vidare skriver PTS (s. 10) att man skulle också kunna tänka sig en situation där det är tekniskt möjligt att en grossistkund (tredje part) får tillträde till en överlämningspunkt i den del av kabel-tv-nätet som används exklusivt för en enskild slutkund. Troligtvis skulle att sådant tillträde dock inte efterfrågas eftersom en grossistkund sannolikt skulle bedöma att ett sådant tillträde inte skulle vara kostnadseffektivt. Detta skulle i LAN/FTTB-fallet innebära att flera grossistkunder kunde etablera sig i källaren och få tillträde till fastighetsnätet. Detta faller dock redan inom den nya lagstiftningen avseende tillträde till fastighetsnät. Hittills har, såvitt TeliaSonera känner till, ingen begärt tillträde. Sammanfattning och slutsatser - TeliaSonera har i princip inte något att erinra mot PTS bedömning att tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät inte ingår som produkter direkt på respektive marknader (4 och 5.) - Den svenska marknaden har stora inslag av parallella infrastrukturer och därmed av self-supply och indirekt konkurrenstryck. På bitströmsmarknaden är self-supply helt dominerande och effekterna av denna bör därför analyseras och samrådas på ett transparent sätt. Detta kan göras genom att inkludera self-supply i marknaden eller genom att göra analysen vid SMP-bedömningen. Då PTS avser att inte inkludera self-supply från kabel-tv-nät i marknaden måste effekten av den indirekta konkurrensen från kabel-tv-nät och övriga infrastrukturer istället analyseras inom ramen för SMP-bedömningen. Den bedömningen bör också bli föremål för samråd i särskild ordning. På marknaden för nätinfrastrukturtillträde återstår att analysera vilka fiber- och kopparprodukter som ingår på samma marknad. Detta bör göras i samband med substitutionsanalysen avseende kabel-tv-nät för att få ett konsekvent angreppssätt. Med vänlig hälsning Per Hemrin

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862. Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet

RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862. Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet DATUM RAPPORTNUMMER 8 december 2005 PTS-ER-2005:39 ISSN 1650-9862 Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet Förord Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet inom sektorn för elektronisk

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Datum 2010-12-10 Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Diarienummer 10-9037 ISSN 1650-9862 Författare Maria Aust, Jacob Bolin, Stefan Carlsson

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell DATUM DIARIENUMMER 14 december 2012 12-6520 PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell Post- och telestyrelsen Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 3 1.1 Ändringar jämfört med utkasten... 4 2 Kommentarer

Läs mer

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-12 Dnr: 10-420 1(60) Konkurrensavdelningen Emma Närvä 08-6785763 emma.narva@pts,se PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Post- och telestyrelsen Med E-post (smp@pts.se) 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post-

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

BREDBAND I SVERIGE 2006

BREDBAND I SVERIGE 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 15 juni 2006 PTS-ER-2006:22 ISSN 1650-9862 BREDBAND I SVERIGE 2006 Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet BREDBAND I SVERIGE 2006 Förord Post- och telestyrelsen

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering 10 1.1.1 Tidigare fattade beslut 10 1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna 11 1.3 Lycamobile omfattas av

Läs mer

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Datum 2010-06-30 PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Diarienummer 10-6256 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén

Läs mer

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5 Bild Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna Uppdragsforskningsrapport 2012:5 En rapport skriven av Roger Pyddoke och Mattias Haraldsson på uppdrag av Konkurrensverket Utvecklingen på telemarknaderna

Läs mer

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Public Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Sidnr 1 (7) Handläggare Peter Holm Peter.Holm@teliasonera.com 070-262 06 50 Tillhör objekt Er referens N2015/2228/ITP Remiss

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Grossistmarknaden för fri-tv via marknät

Grossistmarknaden för fri-tv via marknät BESLUT 1(83) Datum Vår referens 2013-06-10 Dnr: 11-9384 Konkurrensavdelningen Anne Ronkainen 08-678 55 00 pts@pts.se Grossistmarknaden för fri-tv via marknät Parter Teracom AB, org.nr 556441-5098 Box 30150

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 1 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 7357-09 1 KLAGANDE tillika MOTPARTER 1. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 2. TeliaSonera AB, 556103-4249 3. TeliaSonera Network Sales

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson VD Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät,

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Transparenta internetaccesser

Transparenta internetaccesser Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum 2011-12-07 Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? -får

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer