Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning kring grundprinciperna av upphandling."

Transkript

1 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över (omkring kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig upphandling för leverantörer av byggnationen samt kommunikationsoperatör. Därför ska du tillsammans med första Ansökan om utbetalning också skicka in, för de kostnader du begär stöd för, följande: Anbudsförfrågan Annonsunderlag Underlag för utvärdering, ex protokoll Avtal Punkt 4 samt 13 skall också skickas in skriftligt, se vidare respektive punkt. Förklaringslista I denna bilaga hittar du förklaringar till de olika delarna som ska vara uppfyllda vid upphandling av bredbandsprojekt när det gäller: o o o Grundprinciperna enligt LOU Kriterierna för prioritering och bedömning av anbuden samt Villkoren som ska ställas vid anbudsförfarandet

2

3 1. Grundprincipen öppet anbudsförfarande Att genomföra upphandlingen på ett öppet sätt innebär att den ska göras känd för marknaden. Det vill säga göras känd på ett så bra sätt som möjligt så att så många som möjligt kan lämna anbud. Detta moment är mycket viktigt för att konkurrensen på marknaden ska fungera trots att det kommer in ett stort statligt stöd som kan störa den naturliga konkurrensen. Det öppna sättet innebär också att anbudsförfrågan ska innehålla alla krav och villkor som kommer att användas när anbuden utvärderas. Anledningen är att det ska vara tydligt för den som tänker lämna anbud hur värderingen kommer att göras och vilka villkor som kommer att ställas när avtal ska tecknas, som kan påverka anbudets innehåll. Leverantören ska veta på förhand att det inte dyker upp nya villkor och krav. Öppenheten är viktig för att leverantören ska kunna lämna ett relevant anbud. För Kommunikationsoperatör måste annonsering ske via en nationell databas, ex OPIC. För byggnationen bör annonsering ske via en nationell databas men måste åtminstone vara annonserad i en lokaltidning. (Till exempel kan man ej ringa runt till flera leverantörer och be dem inkomma med offerter.) 2. Grundprincipen icke-diskriminerande villkor Leverantörer som har tänkt lämna anbud får inte diskrimineras. Det betyder att anbudstagaren inte får ställa upp villkor i anbudsförfrågan som inte är relevanta. Till exempel får anbudstagaren inte skriva att bara svenska leverantörer får lämna anbud eller att lokala leverantörer inom ett visst geografiskt område har företräde. Det är diskriminering. Här kontrollerar vi mot anbudsförfrågan. 3. Grundprincipen proportionella villkor Ett proportionellt krav eller villkor är relevant det vill säga har ett naturligt samband och står i rimlig proportion till det som ska upphandlas. I anbudförfrågan kan krav ställas på leverantörerna om till exempel kompetens och ekonomisk status. Ett oproportionellt villkor på kompetens är att en grävmaskinist ska vara ingenjör. Det ställs också upp en specifikation på den tjänst eller de varor som behövs. Ett oproportionellt krav på en vara kan i det här fallet vara en orimligt hög kvalitet. Om det finns flera alternativ för någon vara eller tjänst så bör upphandlaren välja den lägsta godtagbara nivån för det man behöver. Här kontrollerar vi i anbudsförfrågan om det finns orimliga krav på kompetens hos leverantören. Eventuella underleverantörers ekonomiska ställning får inte finna med som krav.

4 4. Grundprincipen likabehandling Alla leverantörer som tänker lämna eller har lämnat anbud ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Det innebär att så länge anbudsförfrågan ligger ute så ska inga förhandlingar med leverantörerna ske. Anbudstagaren får naturligtvis svara på frågor om det finns oklarheter i vad villkoren innebär. Om det vid ett sådant samtal kommer fram någon ny förutsättning som anbudstagaren vill lägga till så måste alla andra anbudsgivarna också få den informationen. För att kontrollera detta vill vi ha in ett intyg där föreningen skriver hur de har hanterat de eventuella frågor som uppkommit under upphandlingsperioden. Intyget skall undertecknas av behörig firmatecknare. 5. Grundprincipen ömsesidigt erkännande Principen innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en behörig huvudman i en annan medlemsstat också ska godkännas i Sverige. Det betyder att stödmottagare som får ett anbud från en utländsk leverantör inte får sortera bort den leverantören utifrån att den inte har svenska intyg eller certifikat. Det kan till exempel vara en behörighet för ett visst arbetsmoment eller ett intyg som visar en viss kompetens men kan också handla om intyg om ekonomisk ställning. Leverantören ska alltså inte behöva skaffa sig motsvarande svenska certifikat. Varken i anbudsförfrågan eller i utvärderingen får det förekomma någon skrivning om att leverantörer väljs bort på grund av icke svenska intyg eller certifikat. 6. Kriterium begärt pris i anbudsförfrågan När anbuden ska utvärderas och rangordnas är priset ett kriterium som ska vara beaktat. Att priset har beaktats i både anbudsförfrågan samt i utvärderingen. 7. Kriterium bredbandets kvalitet och omfattning (Gäller endast byggnationen) Med kriteriet menas kvalitet på material och utförande på det fysiska nätet. Kriteriet behöver alltså bara användas när själva byggnationen av nätet upphandlas. I både anbudsförfrågan och utvärderingen kring de tjänster som rör byggnationen skall dessa kriterier finnas med.

5 8. Kriterium tidsperiod för tjänsten Detta kriterium gäller bara när kommunikationsoperatör upphandlas. Det används alltså inte vid upphandling av till exempel grävning eller material. Kommunikationsoperatören upphandlas för att sköta den tekniska delen i nätet och skapa bredbandssignalen som gör det möjligt för tjänsteoperatörerna att få ut sina bredbandstjänster till kunderna. Både anbudsförfrågan samt utvärderingen skall innehålla tidsperiod för tjänsten. 9. Kriterium pris till slutanvändaren Detta kriterium gäller bara när kommunikationsoperatören upphandlas. Kriteriet innebär att leverantören anger vilket pris som kommer att debiteras varje anslutning. När leverantörerna ombeds att ange priset på det här sättet blir anbuden lättare att jämföra för stödmottagaren. Vi kontrollerar att pris till slutanvändaren finns med i både anbudsförfrågan samt används när anbuden utvärderas. 10. Villkor viktning av kriterierna I landsbygdsförordningen anges att kriterierna som används vid utvärderingen av anbuden ska vara viktade, alltså vilken betydelse de har i förhållande till varandra. Det är sällan anbudstagaren väljer ett anbud bara på lägsta pris, utan anbudstagaren vill ofta väga in andra saker också för att få fram det totalt sett ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Då kan ett viktningssystem användas. Stödmottagaren kan sätta all viktning på ett kriterium och noll på de övriga. Vanligen använder man procenttal och ett poängsystem, men även andra varianter kan förekomma. Att det i anbudsförfrågan finns ett viktningssystem. Kontroll görs också för att verifiera att denna har följts i utvärderingen.

6 11. Villkor 3:e part pris 7 år När någon vill hyra in sig i nätet för att sälja tjänster eller för att koppla upp en enskild anläggning eller liknande eller för att kunna passera nätet över till ett annat nät så ska priset för detta vara rimligt. Priset ska inte vara högre än allmänt gällande priser för jämförbara tjänster. Det är också viktigt att stödmottagaren har skrivit in i avtalet att leverantören ska betala tillbaka pengar till stödmottagaren. Det är dock en överenskommelse som ska gälla mellan stödmottagaren och leverantören och är inte villkor för att få stödet. En skrivning skall finnas i anbudsförfrågan samt finnas med i avtalet som behandlar pris för 3:e part i nätet. 12. Villkor 3:e partstillträde 7 år Det här villkoret liknar villkoret om flera operatörer samtidigt i nätet men riktar sig mer till den som är kommunikationsoperatör (KO) i nätet. KO:n är den som sköter om att skapa signalerna i nätet, ibland kallas detta att lysa upp nätet. Den som sedan vill sälja själva bredbandstjänsten (tjänsteoperatören) till exempel Telia, Tele 2 med flera gör det genom kommunikationsoperatören. KO:ns roll är att skicka tjänsten i nätet. En KO får inte säga nej till en tjänsteoperatör som vill komma in i nätet och sälja tjänster till exempel bredband, telefoni och TV. Tjänsteoperatören är alltså tredjeparten i detta fall. KO:n får ta betalt av tjänsteoperatören för att skicka tjänster i nätet men till ett rimligt pris. Villkoret ser till att nätet är öppet. Öppenheten i nätet är viktig för att inte stödet ska snedvrida konkurrensen på marknaden. När stöd (skattemedel) används för att skapa något för allmännyttan så är det viktigt att alla som vill och behöver använda nätet ges möjlighet till det. Att det finns möjlighet för alla tjänsteleverantörer som är intresserade av att erbjuda tjänst ska kunna göra detta. KO får inte neka tillträde till nätet. Detta villkor skall finnas med i både anbudsförfrågan samt i avtalet. 13. Villkor flera operatörer samtidigt Villkoret innebär att nätet ska vara dimensionerat så att fler än en operatör får plats i nätet och kan få tillträde till svartfiber eller bitström. Enligt villkoren skapas öppenhet genom att nätägaren eller den som driver nätet ger tillträde till nätet vid förfrågan från annan aktör som önskar leverera bredbandstjänster. Tillträdet ska antingen ske till svart fiber, det vill säga en fysisk fiberledning utan elektronisk utrustning, eller till bitström. Bitström är ett förädlat tillträde som inte förutsätter att den tillträdande operatören investerar i egen aktiv utrustning. Här vill vi ha in ett intyg som skriftligen visar att nätet är dimensionerat så att fler än en operatör får plats. Intyget skall undertecknas av behörig firmatecknare.

7 14. Villkor separat redovisning leverantör (Gäller endast KO) För att kunna följa upp vilken eventuell vinst en leverantör gjort måste utgifter och intäkter för det aktuella nätet kunna särskiljas i bokföringen hos leverantören. Villkoret om separat redovisning av vinst ska därför stå med vid anbudsförfrågan och i avtalet med kommunikationsoperatören. Villkoret skall finnas i både anbudsförfrågan samt i avtal med kommunikationsoperatören. Har du ytterligare frågor så maila eller ring oss. Thérèse Klevvall-Ingvarsson, handläggare utbetalning Mail: Telefon : Pernilla Svensson, handläggare utbetalning Mail: Telefon: Monica Ek-Remmerth, handläggare beslut Mail: Telefon:

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för kommunikationsoperatörstjänster för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer

Upphandlingsunderlag

Upphandlingsunderlag LIEN PÅLGÅRD FIBER EKONOMISK FÖRENING Upphandling av kommunikationsoperatör samt drift och underhållsansvar för aktivt såväl som passivt fiberoptiskt nät för bredband Upphandlingsunderlag 2014-04-10 Lien

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. 2 Datum 2013-09-05 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för offerering

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet 2013-10-10

Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet 2013-10-10 Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet 2013-10-10 Upplägg Bredband i Kalmar län, hur ser det ut? Genomgång av beslut och villkor Att tänka på under projekttiden Genomgång av utbetalning

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer