Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29"

Transkript

1 Sida 1 av 8 Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm Glocalnet ABs synpunkter på rapporten Pricing of Shared Access in Sweden Glocalnet ger här, på inbjudan av PTS, sina synpunkter på den rapport avseende prissättning av delad ledning Pricing Shared Access in Sweden som publicerats på PTS hemsida under senare delen av oktober Innehåll 1 KOMMENTARER TILL RAPPORTENS INNEHÅLL AVSAKNAD AV KONSEKVENSANALYS FÖR OLIKA DELMARKNADER VALET AV LRIC SOM GRUNDLÄGGANDE PRISMETOD TILLÄMPNINGEN AV LRIC EXTRAKOSTNADER FÖR DELAD LEDNING GLOCALNETS FÖRSLAG PÅ RAMVERK FÖR NÖDVÄNDIG REGLERING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN SUND KONKURRENSSITUATION PÅ OLIKA DELMARKNADER FÖRSLAGETS GRUNDPRINCIPER PRISSÄTTNING AV FULL OCH DELAD LEDNING GIVET LRIC REGLERAD SKYLDIGHET FÖR TELIASONERA ATT ERBJUDA GROSSISTPRODUKTER MOTSVARANDE EGNA SLUTKUNDSPRODUKTER BASERADE PÅ DET RIKSTÄCKANDE KOPPARNÄTET REGLERING AV TELIAS SLUTKUNDSPRIS KONSEKVENSER FÖR OLIKA DELMARKNADER OCH OLIKA DELAR I VÄRDEKEDJAN...8

2 Sida 2 av 8 1 Kommentarer till rapportens innehåll 1.1 Avsaknad av konsekvensanalys för olika delmarknader Rapporten diskuterar i huvudsak principer för prissättning av full och delad ledning. Dock återfinns endast en mycket begränsad konsekvensanalys av hur olika delmarknader påverkas av föreslagna grundprinciper. Därmed ger rapporten varken PTS eller marknadens aktörer någon bredare vägledning, vilket även försvårar Glocalnets möjlighet att fullt ut kommentera rapportens förslag. Glocalnet anser att det är viktigt att det framgår för marknadens aktörer vilken strategi som PTS kommer att ha framåt för att uppnå fullgod konkurrens på olika delmarknader, innan slutgiltigt beslut tas av PTS i frågan kring kopparprisättningen. Ett område där PTS har givit begränsad vägledning hittills och därmed kan tjäna som exempel vad gäller behovet av konsekvensanalys är delmarknaden för telefoniabonnemang. Glocalnet anser att PTS behöver klargöra hur kommande beslut på delad och full ledning påverkar den kommande reglerade abonnemangsprodukten (GTA), ställt i relation till TeliaSoneras som dominerande aktör. TeliaSoneras prissättningsmakt representeras dels av abonnemangsprodukten som marknadsförs av Telia mot slutkonsument, såväl genom den frivilliga och påstått kommersiella abonnemangsprodukt TAB som marknadsförs mot operatörer. I båda dessa fall är det viktigt att PTS skaffar sig en strategi för att förhindra olika klämeffekter mellan den dominerande aktören och övriga operatörer, så att regleringen via kommande beslut kring kopparprissättning i kombination med GTA verkligen bidrar till att främja konkurrensen på marknaden. Ett annat exempel är delmarknaden kring DSL, där det är svårt att få ett helhetsgrepp när PTS endast hittills indikerat sin strategi runt kopparprissättningen, men utelämnat hur delmarknaderna för grossistprodukter såsom bitströmsaccess och wholesaleprodukter påverkas. Behovet att PTS tydligt kommunicerar en strategi för hur ADSL-marknadens konkurrenssituation ska säkerställas har aktualiserats i och med TeliaSoneras nyligen kommunicerade avsikt att sluta utveckla sitt grossisterbjudande för ADSL (Se Skanova nyhetsbrev om bredband, nr ). 1.2 Valet av LRIC som grundläggande prismetod Rapporten argumenterar för att LRIC är det mest lämpliga valet för att bestämma reglerade (kostnadsorienterade) priser i accessnätet. Ett av de viktigaste argumenten som framförs i rapporten med att använda LRIC för prissättning av full och delad ledning är att modellen på ett neutralt sätt ska främja utbyggnad av konkurrerande infrastruktur. Det finns idag två större konkurrerade tekniker, fiber/lan och kabel-tv nät. Det har skett och sker fortfarande stora investeringar i båda dessa nättyper och det erbjuds redan idag konkurrerande bredbandsoch telefonitjänster både över fiber/lan och via kabel-tv. Detta under en tidsperiod då kopparaccessen inte varit prissatt enligt LRIC, utan snarare billigare att köpa än vad den kommer bli framgent, givet att LRIC-modellen används. Glocalnet tror att införandet av LRIC kan överstimulera utbyggnaden av konkurrerande nät, speciellt i tätbebyggda områden vilket till slut skulle kunna slå undan benen för hela LRIC-modellen. Exempel på vad som kan hända:

3 Sida 3 av 8 LRIC inkluderar kostnader för hela kopparnätet, inklusive glesbygd där det idag inte går att försvara utbyggnad av wireline. Detta göra att konkurrerande investeringar i annan infrastruktur i tättbebyggda områden blir onaturligt bra i jämförelse med koppar Med tiden tar de konkurrerande accessteknikerna över såväl bredband som telefoni i tättbebyggda områden. Då blir, över tiden, vikten av kopparkostnaden i glesbygd i LRIC modellen ännu högre Det leder till en ond spiral där kopparaccessen blir dyrare och dyrare i förhållande till andra accessformer Görs inte därmed kopparaccess över tiden till ett oförtjänt dåligt alternativ med en kostnadsberäkningsmodell som inte är lämpad till accessprodukter? Glocalnet vill understryka att detta inte är en inlaga där vi förespråkar olika prissättning på full och delad ledning i olika geografiska områden, och, än mer skadligt, en inlaga där Telia ges friheten att prissätta full och delad ledning olika i olika geografiska områden. Glocalnet har vidare i tidigare informella samråd kring förslag till skyldigheter för SMPoperatörer (mars 2004) pekat på brister i att använda LRIC för accessprodukter. En utförlig analys avseende LRIC-problematiken, som Glocalnet instämmer i, återfinns även i Tele2s framförda åsikter i samma informella samråd. Glocalnet hänvisar till ovan nämnda tidigare svar från Glocalnet och Tele2 men vill framförallt betona att ett grundläggande problem med att tillämpa LRIC-modellen på accessprodukter är att konsekvensen blir i ena ändan en överkompenserad ägare av kopparnätet (TeliaSonera) samt i andra ändan att en överprissatt grundprodukt vältras över på Sveriges konsumenter. 1.3 Tillämpningen av LRIC extrakostnader för delad ledning Utöver den överkompensation till TeliaSonera som LRIC-modellen generellt sett medför tillämpad på accessprodukter, är det oroväckande att de sist publicerade LRICberäkningarna innehåller ytterligare kostnader i förhållande till tidigare beräkningsresultat som presenterades i somras. Rapportens förslag innebär att TeliaSonera medges en övervinst på delat tillträde i stället för en omfördelning av kostnader mellan delad och full ledning. Mot bakgrund av att antalet linjer som utnyttjas för delad ledning växer snabbare än det minskade antalet PSTN-abonnemang så kommer TeliaSoneras övervinst att fortsätta att öka under de kommande åren. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort att dessa extrakostnader i motsvarande grad drabbar slutkonsumenterna med ytterligare cirka 200 MSEK/år. Glocalnet ifrågasätter att detta är förenligt med tillämpningen av LRIC och ersättning till TeliaSonera som effektiv operatör. Glocalnet menar att detta visar att det är viktigt att PTS måste iaktta en försiktighet i hur LRIC-modellen slutgiltigt tillämpas. Målet med kommande reglering är en fungerande konkurrens mellan marknadens aktörer. Att balansen mellan säljande part (TeliaSonera) och köpande parter (övriga operatörer) förskjuts med så stora belopp årligen innebär en riskfylld förskjutning i balansen mellan dominantens och de övriga marknadsaktörernas relativa förmåga till intjäning och lönsamhet.

4 Sida 4 av 8 2 Glocalnets förslag på ramverk för nödvändig reglering för att säkerställa en sund konkurrenssituation på olika delmarknader 2.1 Förslagets grundprinciper Glocalnet uppfattar den publicerade rapporten i kombination med PTS tidigare kommentarer till remissvar som att LRIC trots ovan nämnda brister planeras att tillämpas. Om så är fallet, och om införandet av nya LRIC-baserade kostnader skall ske över en 4-årsperiod, är det viktigt att hitta en balans, där varje delmarknad fungerar på bästa möjliga sätt under hela perioden fram till och med att LRIC är helt införd. Det är oerhört viktigt att PTS inför kommande regleringsbeslut - då LRIC slutligen skall tillämpas - gör en heltäckande konsekvensanalys där det framgår hur olika delmarknader kan förväntas fungera ur ett konkurrensperspektiv, både på kort och lång sikt. I samband med detta är det Glocalnets övertygelse att PTS kommer att finna att prissättningen på full och delad ledning måste kompletteras med ett ramverk med andra regleringsåtgärder. Glocalnets förslag på motsvarande ramverk tar sin självklara utgångspunkt i att det under hela övergångsperioden från idag till 2007 måste säkerställas att det finns utrymme till konkurrens på flera olika delmarknader och i samtliga delar av värdekedjan. Tre viktiga grundprinciper krävs för detta: A. En prissättning på full och delad ledning som startar på en nivå som ger det nödvändiga grundutrymmet för andra infrastrukturaktörer än TeliaSonera att producera alternativa abonnemangsprodukter för röst såväl som fast Internetaccess B. En reglerad skyldighet för TeliaSonera att kontinuerligt utveckla grossistprodukter som motsvarar deras portfölj av slutkundstjänster vilket är en grundförutsättning för att en konkurrensutsatt marknad skall kunna utvecklas utifrån Ladder of Investment -principen C. Ett reglerat prisgolv för Telias slutkundsprissättning med en tillräcklig marginal - mot både grundkomponenterna hel och delad ledning såväl som mot TeliaSoneras grossistprodukter - för att förhindra klämeffekter mot konkurrerande slutkundsoperatörer såväl som konkurrerande infrastrukturoperatörer De senaste LRIC-uträkningarna har kommit fram till att full ledning ska kosta ca 114 kr/mån, vilket innebär en klart högre kostnad än i dagsläget. För tydlighets skull redovisas Glocalnets ramverk nedan utifrån de kostnadsberäkningar på full och delad ledning som presenterats. Att dessa nivåer finns med i förslaget skall inte ses som att Glocalnet ställer sig bakom utfallet. Tvärtom, noterar Glocalnet att de kostnadsnivåer som fallit ut i presenterade LRIC-beräkningar innebär en överkompensation till TeliaSonera och en överprissättning mot slutkonsumenten, vilket känns mycket tveksamt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 2.2 Prissättning av full och delad ledning givet LRIC Utifrån den av PTS uttalade principen att teleabonnemanget ska bära hela kopparkostnaden, så anser Glocalnet att den nuvarande produkten S50 är en naturlig startnivå vad gäller prissättningen av full ledning. Hela slutkundprissättningen av

5 Sida 5 av 8 teleabonnemanget är idag baserad på att underliggande koppar kostar runt 70 kr/mån. TeliaSonera har även själva, när de tagit fram sin egen TAB-produkt, använt detta som bas för prissättningen. Då prissättningen ser ut som den gör på marknaden, så kan vi inte utgå från ett pris om 105 kr/mån för full ledning och samtidigt tro att vi skall få en fungerande värdekedja om inte slutkundspriset för teleabonnemanget omedelbart chockhöjs. Priset för hel ledning bör därmed regleras till att starta från lägsta möjliga nivå. Med nuvarande LRICtillämpning motsvaras detta av 71kr/mån. En gradvis infasning följer, med en viktning mellan 71 kr/mån och de 114 kr/mån som PTS har räknat ut med LRIC-modellen. Period Hel ledning h h h h h- 114 Vad gäller delad ledning utgår vi ifrån PTS uttalade princip för marginalprissättning. De senaste LRIC-uträkningarna pekar på att delad ledning ska kosta ca 23 kr/mån (en marginalprissättning baserad på kostnader som Glocalnet för övrigt ifrågasätter enligt avsnitt 1.3). Med PTS tidigare princip för en gradvis övergång från dagens nivå om 50 kr/mån till 23 kr/mån på fyra år ger det följande nivåer för delad ledning över tiden. Period Hel ledning Delad ledning h h h h h Reglerad skyldighet för TeliaSonera att erbjuda grossistprodukter motsvarande egna slutkundsprodukter baserade på det rikstäckande kopparnätet Rapporten Pricing Shared Access in Sweden tar mycket relevant upp begreppet Ladder of Investment och pekar på att nya aktörer ofta behöver starta sin konkurrerande verksamhet baserat på färdiga wholesaleprodukter, dvs agera som rena Service Providers. Skalnackdelar gör att det är svårt, i vissa fall omöjligt, att med rimliga riskpremier räkna hem stora konkurrerande infrastrukturinvesteringar utan att äga en initial kundbas.

6 Sida 6 av 8 Det är också självklart att ett mycket större antal aktörer, stora såväl som små, kommer kunna agera som rena Service Providers, jämfört med det fåtal aktörer som över tiden kommer att ha de finansiella förutsättningarna att satsa på utbyggnad av konkurrerande infrastruktur. I praktiken kommer det endast finnas ett mindre antal aktörer specialiserade på infrastruktur med tillhörande grossistprodukter. På motsvarande sätt kommer endast ett fåtal av de aktörer som startar som Service Providers att ha förutsättningar att själva integrera bakåt i värdekedjan. Den totala mängd slutkunder som samtliga Service Providers sammantaget samlar på sig ökar dock incitamentet och reducerar risknivån för de fåtal aktörer som investerar i nätinfrastruktur. Service Providers nuvarande och prognosticerade totala kundstock representerar en adresserbar marknad att utveckla och marknadsföra konkurrerande grossistprodukter mot. Glocalnet menar att det för att resonemanget kring Ladder of Investment ska i grunden ska kunna fungera, ligger ett tvingande nödvändigt krav på reglering av den nätägande dominanten att erbjuda färdiga wholesaleprodukter. Detta för att de marknader som bygger på produktion via det av TeliaSonera kontrollerade rikstäckande kopparnätet inte ständigt ska riskera att starta som de facto-monopol och också riskera att kvarstå som sådant över tiden. Den enda rimliga bärande grundprincipen över tiden är därför att TeliaSonera ska vara skyldiga att utveckla och erbjuda en portfölj med grossistprodukter i samma takt som Telias portfölj med slutkundsprodukter utvecklas. Kommande reglering av en grossistprodukt för PSTN-abonnemanget GTA, tillsammans med Glocalnets förslag på kopparprissättning samt ett prisgolv för TeliaSoneras egna slutkundsprodukter (se nedan), ger en bra grundförutsättning vad gäller en mer utvecklad konkurrens avseende telefoniabonnemanget över tiden än vad den initiala GTA-produkten medger. För att motsvarande ska gälla för bredbandsmarknaden är det nödvändigt med en reglering som säkerställer att TeliaSonera levererar grossistprodukter motsvarande de slutkundsprodukter för bredband som säljs mot slutkonsumenten. I och med att teknikutvecklingen kring bredband med högre överföringshastigheter för närvarande går mycket snabbt är TeliaSoneras nuvarande grossistprodukt och grossistförsäljning på intet sätt tillräcklig för att säkra en sund konkurrenssituation över tiden. Glocalnet noterar att TeliaSonera annonserat att de inte kommer att vidareutveckla sin portfölj med grossistprodukter för ADSL (Se Skanova nyhetsbrev om bredband, nr ). Detta är ett självklart drag sett ur TeliaSoneras perspektiv då detta kraftigt försämrar konkurrensen över tiden vilket gynnar Telias egen slutkundsverksamhet. Glocalnet anser enligt resonemanget ovan att detta dessutom riskerar att hämma konkurrensen inte bara på slutkundsmarknaden utan dessutom hotar den gryende grossistmarknad för ADSL-produkter som tagit fart under Glocalnet anser i enlighet med det generella resonemanget ovan att det för en fungerande delmarknad för ADSL-produkter krävs att TeliaSonera är skyldig att erbjuda följande grossistprodukter för ADSL: Wholesaleprodukter, motsvarande samma produktutbud som Telia själva har ut mot slutkund, prissatta enligt principen retail minus

7 Sida 7 av 8 Bitströmsaccessprodukter, motsvarande samma produktutbud som Telia själva har ut mot slutkund, prissatta enligt principen retail minus Glocalnet vill även hänvisa till en separat skrivelse till PTS med mer detaljer kring aktuell problematik avseende TeliaSoneras agerande på grossistmarknaden för ADSL samt nödvändiga åtgärder från PTS sida. Denna skrivelse bifogas även som bilaga till detta dokument Reglering av Telias slutkundspris Det kan ur ett teoretiskt perspektiv diskuteras kring lämpligheten att reglera priset på slutkundsmarknaden jämfört med en reglering längre bak i värdekedjan. I praktiken är dock reglering av dominantens slutkundspriser det enda riktigt säkra sättet att motverka klämeffekter. Därför anser Glocalnet, åtminstone på kort till medellång sikt och allra kortast till utgången av 2007, att Telias slutkundspriser regleras. Särskilt vad gäller det fasta teleabonnemanget får risken för klämeffekter anses som mycket stor givet den överkompensation som TeliaSonera som koncern får givet nuvarande utfall från LRIC. På teleabonnemanget måste därför ett prisgolv införas, vilket ger en garanterad marginal för konkurrerande slutkundsoperatörer givet att det minst har samma pris som TeliaSonera ut mot slutkonsumenten. Glocalnet ser även en reglering av Telias slutkundspris som en nödvändig förutsättning för att GTA-produkten skall nå framgång över tiden. Detta särskilt om GTA kommer att prissättas enligt retail minus-principen. Ett prisgolv kan sättas enligt två metoder, antingen genom procentuellt påslag eller med ett absolut påslag. Då teknikprodukter ständigt kan antas bli billigare att producera är ett absolut påslag den metod som Glocalnet förordar. Med dagens situation skulle prisgolvet bli 29 kr högre än priset på full ledning, skillnaden mellan 71 kr/mån och 100 kr/mån. Delad ledning Prisgolv Telias slutkundspris på Period Hel ledning abonnemanget h h h h h I tabellen kan man tydligt se att priset för en fungerande värdekedja på teleabonnemangsmarknaden - med kostnader för full och delad ledning framräknade med LRIC i botten - är kraftiga höjningar av priset mot slutkonsumenten under perioden fram till I detta sammanhang vill Glocalnet återigen betona vikten av att PTS är försiktig i sin tillämpning av LRIC för accessprodukter avseende vilka kostnader som tillåts inkluderas däri. 1 Se Begäran om åtgärder mot TeliaSonera, skickat till PTS

8 Sida 8 av 8 Gapet i kronor räknat mellan kostnaden för grundkomponenterna full och delad ledning och Telias prissättning av egna slutkundsprodukter för ADSL är betydligt större än motsvarande skillnad för teleabonnemangsmarknaden. I dagsläget är därmed en reglering av Telias slutkundspriser inte nödvändig, ett tillräckligt stort utrymme för att få en fungerande värdekedja existerar. Det viktigaste på kort och medellång sikt för att säkra konkurrensen på ADSL-marknaden är därför att med reglering säkerställa att TeliaSoneras grossisterbjudanden för ADSL utvecklas från dagsläget, såsom beskrivits under avsnitt Sammanfattande konsekvenser för olika delmarknader Sammanfattningsvis menar Glocalnet att ovanstående förslag till ramverk för reglering innehållande tre bärande grundprinciper som tillsammans säkerställer att det över tiden finns förutsättningar och utrymme för konkurrens genom hela värdekedjan på olika delmarknader. På delmarknaden för telefoniabonnemang ger ramverket förutsättningar för: att en kommande GTA-produkt ger ServiceProviders en möjlighet att ta en relevant del av totalmarknaden vilket både leder till grundläggande valfrihet för konsumenten såväl som en bas för ytterligare konkurrens över tiden att ett par infrastrukturaktörer har utrymme att börja konkurrera med egna PSTNabonnemangsprodukter. Detta förutsätter ett tillräckligt utrymme mellan kopparpriset, GTA (samt eventuellt även TeliaSoneras egen TAB-produkt) och Telias slutkundspris. Glocalnet tycker att presenterad modell ger detta utrymme. att någon eller några aktörer, efter att ha byggt upp sin abonnemangskundbas som Service Provider, tar steget och bygger eget nät för PSTN-abonnemangstjänster Då balansen mellan råkoppar och slutkundpriset för Telias slutkundsprodukt för teleabonnemanget kvarstår under hela övergångsperioden så finns det även förutsättningar för: att wholesaleaktörer köper full ledning och producerar både DSL och teleabonnemang. Detta kan ske med både traditionell teknik, men ger även utrymme för konkurrerade teknik såsom VoDSL. På delmarknaden för bredbandsaccess via DSL ger ramverket förutsättningar för: att en marknad för rena ServiceProviders säkerställs över tiden genom tillgång till ett wholesaleerbjudande från TeliaSonera som utvecklas i takt med teknikutvecklingen utan att Telia får ett ständigt försprång på stora delar av marknaden att infrastrukturaktörer bibehåller en möjlighet producera egna DSL-tjänster, antingen för konkurrerande grossistprodukter eller till egen kundbas att någon eller några aktörer, efter att ha byggt upp sin egen kundbas som ServiceProvider, tar steget och bygger egen infrastruktur för ADSL-tjänster Glocalnet anser att PTS inför, eller allra senast i samband med, kommande beslut vad gäller prissättning av full och delad ledning, måste presentera en konsekvensanalys av hur konkurrensen på olika delmarknader påverkas. Vidare efterfrågar Glocalnet en sammanhängande strategi kring vilka regleringsinstrument som myndigheten planerar att använda sig av för att säkra konkurrensen på olika delmarknader över tiden.

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

11-6823, Tele2 kommentarer till PTS utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknad 1-3

11-6823, Tele2 kommentarer till PTS utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknad 1-3 smp@pts.se Peter von Wowern 2012-04-02 11-6823, Tele2 kommentarer till PTS utkast till beslut avseende TeliaSonera för marknad 1-3 Tele2 Sverige AB (Tele2), som givits tillfälle därtill, kommenterar i

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum 2014-06-23 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Post- och telestyrelsen Med E-post (smp@pts.se) 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post-

Läs mer

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström Stockholm den 15 september Er referens: /23

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström   Stockholm den 15 september Er referens: /23 Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström e-mail: robert.liljeström@pts.se Stockholm den 15 september 2006 Er referens: 06-12672/23 Med anledning av det samrådsdokument avseende modell för beräkning

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod Stockholm 2016-08-31 Svar på samråd, Netnod Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr 14-6236) inlaga från Netnod Sammanfattning Netnod anser att tillgänglighet till passiv infrastruktur är

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-12-07 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Telenors synpunkter på PTS utkast till föreskrifter om LRICmetoden

Telenors synpunkter på PTS utkast till föreskrifter om LRICmetoden Post- och telestyrelsen Anders Öhnfeldt anders.ohnfeldt@pts.se Stockholm den 21 januari 2010 Telenors synpunkter på PTS utkast till föreskrifter om LRICmetoden Telenor 1 lämnar i det följande synpunkter

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: 06-3299 Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 Metodbeskrivning och beräkningar Innehåll Sammanfattning...5 1 Inledning...7

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde SAMRÅDS- DOKUMENT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Eivor Westerblom Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5500 eivor.westerblom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 14 februari 2007 07-1697/23

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta

Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt förslag till uppdaterad kalkylränta Sidnr 1 (6) Post- och telestyrelsen prisreglering@pts.se Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum 2013-06-03 2013-06-19 Tillhör objekt Er referens 13-1949 Konsultation

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Ställningstagande till grund för påverkan på regleringsarbete inom digitalinfrastruktur

Ställningstagande till grund för påverkan på regleringsarbete inom digitalinfrastruktur STÄLLNINGSTAGANDE Dnr nr 17/02424 2017-06-09 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dan Lems Avdelningen för juridik Per Henningsson Ställningstagande till grund för påverkan på regleringsarbete

Läs mer

Rekommendation om ickediskriminering. kostnadsmodeller. Informationsmöte 11 mars 2013. Post- och telestyrelsen

Rekommendation om ickediskriminering. kostnadsmodeller. Informationsmöte 11 mars 2013. Post- och telestyrelsen Rekommendation om ickediskriminering och kostnadsmodeller Informationsmöte 11 mars 2013 Post- och telestyrelsen Dagordning Välkomna Ola Bergström Rekommendationen Jenny Bohman och Emilie Fridensköld Rapport

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Telenors synpunkter i PTS remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för infrastrukturtillträde.

Telenors synpunkter i PTS remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för infrastrukturtillträde. Post- och telestyrelsen smp@pts.se Stockholm den 8 juli 2014 Telenors synpunkter i PTS remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för infrastrukturtillträde. 1.

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0 Post- och telestyrelsen Torsten Löfvenholm Box 5398 102 49 Stockholm Kista 2006-10-23 Yttrande i ärende 06-13607 angående Fast LRIC-modell v4.0 Tele2 Sverige AB har givits möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se

Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se Handläggare: 2013-06-03 Yttrande Camilla Jönsson 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org N2013/2375/ITP Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Maria Solberg Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 DATUM RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN 1650-9862 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 Innehåll Innehåll 1 Uppdraget... 1 2 Marknaden för

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Datum Sidnr 2011-11-29 1 (7) Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Syfte och bakgrund TeliaSonera

Läs mer

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 2016-09-16 IT & Telekomföretagen ealmeoa gemensamma_principer@pts.se IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet IT& Telekomföretagen tackar för möjligheten

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

REMISSVAR GÄLLANDE EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL NYTT RAMVERK FÖR ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER.

REMISSVAR GÄLLANDE EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL NYTT RAMVERK FÖR ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER. Handläggare: Camilla Jönsson 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org 2016-10-24 Näringsdepartementet Jörgen Sameulesson, Jorgen.samuelsson@regeringskansliet.se Marcus Boklund, Marcus.boklund@regeringskansliet.se

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde

Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde Post- och telestyrelsen 2013-10-18 11-9313 Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande marknaden för bitströmstillträde Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera PTS första

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderad hybridmodell och prismetod

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderad hybridmodell och prismetod Post- och telestyrelsen Emma Närvä Box 5398 102 49 STOCKHOLM prisreglering@pts.se Sidnr 1 (21) Handläggare Per Hemrin Per.Hemrin@teliasonera.com 08-504 522 47 HkJR 133-6/2010 Ert datum Tillhör objekt Er

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser)

PTS tredje samråd om förslag till beslut på marknaden för hyrda förbindelser (terminerande lågkapacitetsförbindelser) Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-06-20 10-9331 PTS tredje samråd om förslag

Läs mer

MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT

MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT SAMRÅD I POST- OCH TELESTYRELSENS ÄRENDE NR 08-11309 MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I XX INDIVIDUELLA ALLMÄNNA TELEFONNÄT VIA EN FAST NÄTANSLUTNINGSPUNKT Kommentarer från Ventelo Sverige AB Innehåll

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Yttrande beträffande förslag till LRIC pricing methodology

Yttrande beträffande förslag till LRIC pricing methodology Post- och telestyrelsen Torsten Löfvenholm Box 5398 102 49 STOCKHOLM 1 (5) Handläggare Åke Danielsson ake.danielsson@teliasonera.com Tel: 08-713 62 14 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2003-11-07, 2003-11-14

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Netnod inkommer härmed med följande synpunkter på EU-Kommissionen förslag till moderniserat regelverk för elektroniska kommunikationer

Netnod inkommer härmed med följande synpunkter på EU-Kommissionen förslag till moderniserat regelverk för elektroniska kommunikationer 2016-10-17 Näringsdepartementet Enheten för Digitalisering Netnod inkommer härmed med följande synpunkter på EU-Kommissionen förslag till moderniserat regelverk för elektroniska kommunikationer Den 14

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera

Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera Chefsjurist Per Karlsson Bergen den 13 juni 2013 Vad målet handlade om Vid framväxten av bredbandsmarknaden runt millennieskiftet marginalklämde dominanten Telia

Läs mer

Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet

Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet Yttrande Sida 1(8) Diarienr Handläggare Godkänd av ST2011-286-4 Marguerite Sjöström- Josephson VD Yttrande över hybridmodell ver 8.06 och prismetod för det fasta nätet 1 Sammanfattning Post- och Telestyrelsen

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Principer för kommunala insatser bredbandsområdet. Här är Bahnhof AB:s synpunkter på det PTS frågat om avseende kommunala insatser på

Principer för kommunala insatser bredbandsområdet. Här är Bahnhof AB:s synpunkter på det PTS frågat om avseende kommunala insatser på Från: Jon Karlung Skickat: den 9 september 2016 17:35 Till: Ämne: gemensamma_principer Principer för kommunala insatser bredbandsområdet Hej, Jag sänder detta enbart som mejl.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång till särkostnad för samtrafikpriser

Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång till särkostnad för samtrafikpriser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-07 Dnr: 12-1779 1(34) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Uppföljning av samrådsvar på PTS konsekvensanalys om övergång

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer