Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef"

Transkript

1 Protokoll 1 (19) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl För arbetsgivaren: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagaren: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR, Lena Kring, Lärarförbundet Ing-Marie Mårtensson, Lärarförbundet Eric Vahlberg, Kommunal Mitt Hudiksvall Kim Jutterström, Vision Laila Nilsson, Vision Övriga deltagare: Utses att justera: Anita Olsson, utredare, Ronny Lundberg It-strateg, Thomas Eriksson lokalstrateg, ekonom Bertil Westerberg Lena Kring Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare: Anita Olsson Ordförande: Bengt Friberg Justerande: Lena Kring

2 Protokoll 2 (19) Innehållsförteckning 26 Kommunens IT-arbete Lokalpolicy och andra lokalfrågor Föregående protokoll Rekrytering av ny ekonomichef Växel, telefoni och kundtjänst Information om utredningen kring socialt företagande Budget och riskbedömning Reviderade lönekriterier Medarbetarundersökning och årlig miljökartläggning Lokal lönebildning Rekryteringsenheten Kommunstyrelsen 4 juni Arbetsmiljö Aktuell Information Övriga frågor... 19

3 Protokoll 3 (19) 26 Kommunens IT-arbete It-strateg Ronny Lundberg informerar om kommunens it-arbete. It-plattform I stort är allt arbete klart kring omläggningen till den nya it-plattformen. Problem finns dock med att externt nå Raindance och Heroma. Målsättningen är att det ska fungera innan semesterstart. Gemensamt arbetssätt I projektet, Gemensamt arbetssätt, är den första etableringen av social välfärd klar. Arbetet med lärande påbörjas till hösten. Elevdatorer Vad gäller frågan ( 2015/ 17) om elevdatorer i lägre åldrar är svaret att det arbetas med flera scenarier som kommer att presenteras efter sommaren, viktigt är att tillräcklig kapacitet måste finnas innan en utökning av antalet datorer kan bli aktuell. Verksamhetsplanering - beslutsstöd Den 15 juni 2015, kl i Oceanen, hålls en träff med leverantörer och verksamhetsstöd. Sträng upphandlingssekretess råder. Samverkan sker 23 juni 2015, kl i Hörnrummet, plan 4. Facken inbjuds. Handläggarstödet Övergång till handläggarstödet kommer att ske i början av juni Handläggarstödet är den nya versionen av Diabas. Systemet kommer att få flera direkt anslutna användare. Trio Arbete kring hänvisningssystem pågår. Flexi 80/20 kommer att bytas ut mot Trio E-tjänster Samarbete pågår med Sundsvallsregionen om e-tjänster. Kommunen kan anslutas i årsskiftet. Ca 100 e-tjänster kan då bli tillgängliga

4 Protokoll 4 (19) Nya system Arbete pågår kring nya system inom omsorg, elevadministration och personal.

5 Protokoll 5 (19) 27 Lokalpolicy och andra lokalfrågor Lokalpolicy Lokalstrateg Thomas Eriksson informerar att inga förändringar skett sedan senaste information vad gäller Lokalpolicyn som nu kommer att framläggas för beslut vid nästa kommunfullmäktiges sammanträde. Fackliga lokaler Senast under september månad ska de nuvarande fackliga lokalerna lämnas. Ersättningslokaler finns vid badhuset i Hudiksvall. Thomas återkommer om tid för syn av lokalerna. Alternativa tider, 9/6, kl , 16/6 kl eller Facken påtalar behov av nya datorer. Miljöproblem i Guldsmeden 1 och 8 Kostenheten letar nya lokaler. Barn- och ungdomsenheten har flyttat från plan 3 till tillfälliga lokaler i plan 4. Plan- och bygglovskontoret har påbörjat en överflyttning till lokaler på Varvet, klart i september. I Guldsmeden 1 uppger flera att de upplever lokalrelaterade fysiska problem. Luft- och materialundersökningar har gjorts men inget har hittills hittats. Inre miljögrupp arbetar med frågan. Viktigt att felanmälan görs överskådlig så en samordning av problem lättare kan göras. Övergripande utmaningar: Jobbar vi likvärdigt med arbetsmiljöproblem som är kopplade till lokaler? Riskerar vi att missa andra typer av arbetsrelaterade problem? Är vi tillräckligt systematiska? Hur lär vi oss? - Hur ser värderingarna ut - Vilka angreppssätt - Resurser och verktyg

6 Protokoll 6 (19) Vision anser att det saknas dokumentation. Thomas Eriksson svarar att en skriftlig styrningsdel kommer att byggas in i den inre arbetsmiljögruppens arbete. Kan lämpligen också läggas ut på Hint. Fortsatta åtgärder: Fortsätta att kontrollera byggnaden tillsammans med fastighetsägaren Genomgång av ventilationen Steg 2: enkät, provtagning, andra åtgärder Ta fram riktlinjer/process för likformig handläggning av lokalrelaterade problem för hela kommunen, enligt SWESIAQ-modellen. Lokalstrategi: Service och felanmälan på Fastighets AB Glysis s hemsida, genomgång ett antal gånger/år Skötselanvisningar för städmaskiner Test av utökad ventilationstid Instrålningsskydd för värmen sommartid, film i första hand, markiser i andra hand.

7 Protokoll 7 (19) 28 Föregående protokoll Protokoll, 4 maj 2015 Kulturhuset drivs av entreprenör från den 1/6. Inrangeringar klara, två medarbetare i verksamhetsövergång. Återrapport ang. trapphuset: Kontakter har tagits mellan kommunens säkerhetsansvarige, fastighetsägaren och en arkitekt för att se över en lösning.

8 Protokoll 8 (19) 29 Rekrytering av ny ekonomichef Staffan Lindvall har slutat sin tjänst som ekonomichef och kommunen ska nu på börja rekrytering av en ny ekonomichef. Till dess en ny chef är på plats fungerar kommunchefen också som ekonomichef, personalchefen har personalansvaret även för ekonomienheten och ekonomifrågorna är fördelade ut på fem övriga medarbetare på ekonomienheten. Tjänst kommer att utlysas som är både operativ och har arbetsledarroll. Utgår från tidigare annons med kravprofil och uppdrag. Tidsplan: Annons innan midsommar Urval under sommaren Intervjuer i mitten av augusti Ett önskemål från facken att de meddelas tidigt via mail för att kunna besvara frågor när rekryteringen blir offentlig

9 Protokoll 9 (19) 30 Växel, telefoni och kundtjänst Kommunens telefonväxel övergår till Fiberstaden AB. Växelpersonalen följer med. Receptionister går från tekniska förvaltningen över till kommunikationsavdelningen. Frågan om fortsatt växelsamarbete är återremitterat i Nordanstigs kommun. Bollnäs kommun har avslutat fortsatta förhandlingar om samarbete. Övergång sker tidigast vid årsskiftet. APT med personal och fack sker den 1/6 2015

10 Protokoll 10 (19) 31 Information om utredningen kring socialt företagande Kommunen är positivt inställd till socialt företagande via Coompanion, som också ekonomiskt stöttas av kommunen. Kommunen har en önskan om utveckling och stabilitet med långsiktiga lösningar. En inventering ska göras om det finns kommunala verksamheter som kan utföras och upphandlas av sociala företag.

11 Protokoll 11 (19) 32 Budget och riskbedömning Ekonom Bertil Westerberg informerar i ärendet vid s sammanträde. Socialdemokraterna och vänstern har lämnat ett budgetförslag som har behandlats i allmänna utskottet. Fyra övriga budgetar kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni. Det kan bli förändringar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni. Preliminärt hålls ett extra den 5 juni, kl i Rådsrummet om budgetförslag blir klart i kommunstyrelsen den 4/ Kommunal Mitt ställer frågan om det är möjligt att se hur mycket arbetsgivaren avsatt i budget för löneförhöjning, år Arbetsgivaren svarar att löneförhöjningen ingår i den totala personalkostnaden och kan inte specifikt utläsas ur budget. Blir löneförhöjningarna för höga kan personalneddragningar bli aktuella.

12 Protokoll 12 (19) 33 Reviderade lönekriterier Hudiksvalls kommun har lönekriterier som är lika för hela kommunen. Lönekriterierna har en nära koppling till kommunens vision Sveriges bästa kommun att leva och verka i och de tre övergripande målen för kommunen; Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö. Tre lönekriterier: Flexibilitet Professionalitet Ansvarstagande Facken lämnar synpunkter till arbetsgivaren den 23/6-15.

13 Protokoll 13 (19) 34 Medarbetarundersökning och årlig miljökartläggning Syftet med medborgarundersökning är att få en övergripande bild för de förtroendevalda, underlag för att analysera och bedöma den psykosociala arbetsmiljön och för att föra samtal om hur vi pratar på jobbet Den årliga arbetsmiljökartläggningen redovisas i ett antal block. Målindikatorernyckeltal tas fram. Hållbart medarbetarengagemang, HME, kompletterar några frågor om häls, trygghet och relationer Sjukfrånvaro Arbetsskador och tillbud Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet Tidsplan, årlig arbetsmiljökartläggning: Aktivitet Bearbetning/Utskick Redovisning HME-undersökning Diskussion HME på APT Resultatpresenteras/diskuteras Prevents psykosociala kartläggning Åtgärder utifrån HME och ev, psykosocial kartläggning Analys sjukfrånvaro och ev. riskbed. Analys av arbetsskador och tillbud, ev. riskbed. Årlig uppföljning av miljöarbetet Kompletta boxar underlag för beslut Utvärdering av upplägg v nov-dec-jan jan (helårsbokslut) jan aug-sept v. 45 nov-dec nov-dec nov-dec-jan nov-dec-jan jan-feb jan-feb okt-nov i feb våren 2016

14 Protokoll 14 (19) 35 Lokal lönebildning Den lokala lönebildningen startar i höst med utbildning av chefer i september. En film ska visas och färdigt material ska användas. Information finns på Hint om lönekriterierna. Presentation av materialet den 11/ kl

15 Protokoll 15 (19) 36 Rekryteringsenheten Kommunchef Bengt Friberg informerar. Översyn av rekryteringsenheten I syfte att minska antalet visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställda inom omsorgsverksamheten, samt begränsa eller upphöra med så kallade delade turer, ska det göras en översyn inom omsorgen. En extern utredare kommer att anlitas och uppdraget kan påbörjas kvartal tre. Översyn av individ- och familjeomsorgen Vid allmänna utskottets sammanträde, 41/2015, gavs kommunchefen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för en genomlysning av individ- och familjeomsorgens verksamhet och ekonomi. Arbetet har fortskridit och en offert är lämnad av PwC. Översynen görs i tre steg enligt kommunens önskemål.

16 Protokoll 16 (19) 37 Kommunstyrelsen 4 juni 2015 Föredragningslista inför kommunstyrelsen är utskickad till de fackliga representanterna. Inga frågor uppkom vid dagens

17 Protokoll 17 (19) 38 Arbetsmiljö Inga frågor uppkom angående arbetsmiljö, vid dagens

18 Protokoll 18 (19) 39 Aktuell Information Kommunens nettoresultat, om man ser till nämndernas/förvaltningarnas verksamheter, uppvisade ett underskott på 22 miljoner för Tyvärr kan det nu konstateras att den prognos som upprättats för årets första kvartal pekar på ett förväntat underskott för 2015 på motsvarande cirka 30 miljoner. Ett brev har gått ut till samtliga, nämndsordföranden, gruppledare, förvaltningschefer och attestanter om ekonomisk återhållsamhet.

19 Protokoll 19 (19) 40 Övriga frågor Kultur- och fritidsförvaltningen Facken frågar: I rekryteringsprocessen av ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen utlovades utbildning för denne i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete, har det gjorts? Arbetsgivaren svarar: Kultur- och fritid har tillsammans med tekniska förvaltningen haft utbildning i arbetsmiljöarbete under två dagar. Kultur- och fritidschefen har en mentor i f.d. förvaltningschef för social- och fritid. Avlastning finns också för närvarande, via en vik. bibliotekschef, 50%. Ögonoperationer Facken frågar: Hur långt har ärendet gällande ögonoperationer kommit? Arbetsgivaren svarar: Första mötet med upphandling hålls nästa vecka. Information kommer på Hint.

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland - Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland Utredning och förslag i första fasen av projektet Else-Marie Nilsson 2014-06-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland Rubrik

Läs mer