RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson, S, ordf. S M C V Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Tore Rova, personalchef Per Drysén, utredare Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Sekreterare: Paragrafer: Tore Rova Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens Personalutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Personal- och löneenheten Underskrift: Tore Rova

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) PU 13 CSG redovisning av enkätverktyg för arbetsmiljöundersökningar Utredare Per Drysén avrapporterade centrala samverkansgruppen (CSG) uppdrag gällande redskap för arbetsmiljöundersökningar. I uppdraget ingick också att föreslå hur arbetsmiljön i stort skall kunna följas upp inom kommunen. CSG förslag: Att enkätverktyget Query & Reports (Q&R) skall användas som redskap för undersökning av den psykosociala arbetsmiljön. Undersökning av arbetsmiljön i övrigt bör ske genom teknisk skyddsrond och upprättande av handlingsplaner. Arbetsmiljöundersökning med hjälp av Q&R skall ske minst vartannat år i hela kommunen. Det bör övervägas att det sker vartannat år vid samma tidpunkt för att kunna ge en helhetsbild. Uppföljning av arbetsmiljön i stort skall ske inom ramen för samverkanssystemet med återkoppling till nämnder och styrelser. CSG skall årligen återrapportera arbetsmiljön i stort till personalutskottet. Den närmare formen för återrapporteringen skall utarbetas av CSG. Att enkätverktyget Ouery & Reports (Q&R) skall användas för att genomföra psykosociala arbetsmiljöundersökningar och att det ska genomföras verksamhetsvis minst vartannat år. Att respektive verksamhetschef åläggs ansvaret för att samtliga medarbetare har möjlighet att delta i och att svara på enkätfrågor då Q&R används. Att personal- och löneenheten ansvarar för kommungemensamma frågor som alltid skall ingå i samtliga undersökningar då Q&R används. Att CSG årligen skall återrapportera arbetsmiljön i stort till personalutskottet samt att CSG utarbetar en modell för denna återrapportering. - Per Drysén, utredare Samtliga verksamhetschefer Samtliga fackliga organisationer

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12) PU 25/2004 Förhandlingsläge avseende arbetstidsmodeller Utredare Per Drysén informerade personalutskottet om gällande förhandlingsläge avseende arbetstidsmodeller som främst har förts med Kommunal. Parterna har för närvarande inte möjlighet att sluta ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsmodeller förrän tidigast efter det att avtalsförhandlingarna, Avtal-05, har avslutats på central nivå. Parterna är emellertid överens om att försöket/projektet med olika arbetstidsmodeller inom omsorgsverksamheten kan förlängas. Förlängningen omfattar dock endast de grupper som tidigare ingick i försöket/projektet. Informationen noteras till protokollet. - Per Drysén, utredare Peter Jansson, verksamhetschef för äldre- och handikappomsorgen Samtliga verksamhetschefer Kommunal sekt 6 och 7

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) PU 14 Tidsplan för rekrytering av verksamhetschef till GyV Personalchef Tore Rova redovisade ett förslag till tidsplan för rekryteringsarbetet av verksamhetschef till gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten. Tidsplan: Tid Händelse Anmärkning w.15, 13/4 Sista ansökningsdag. w.16 Urval. Utforma förslag till vilka sökande som ska kallas till intervju. K-dir, Persch och tf. chef GyV w.17, GyV presidium inbjuds till PU. Fastställa vilka sökande som ska kallas till intervju. w.18, Genomföra intervjuer. Tre täter: PU, verksamhetschefer samt fackliga Före KSAU w.31, representanter. Målsättning att ny chef tillträder tjänsten. Informationen noteras till protokollet. Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Agneta Larsson, tf. chef för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(12) PU 15 Förslag till tidsplan för PU lönerevisionsarbete, Avtal-05 Personalchef Tore Rova redovisade ett förslag till tidsplan för arbetet lönerevisionen, Avtal-05. Tidsplanen och det faktum att samtliga avtal på central nivå ännu inte har slutits diskuterades. Att lönerevisionsarbetet påbörjas till del genom att verksamhetschefer kallas till verksamhetschefsföredragning inför personalutskottet. Föredragningarna planeras till kl.11:00-16:30 och kl. 11:00-16:30. Tidsschema upprättas av personal- och löneenheten. Samtliga verksamhetschefer

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) PU 16 Omvandling av tjänst vid IFO/socialbidragssektionen Personalchef Tore Rova informerade om IFO/socialbidragssektion skrivelse , förslag om att genomföra en organisationsförändring i samband med en kommande pensionsavgång. Förslaget innebär att en social assistenttjänst omvandlas (kompetensväxlas) mot en socialsekreterartjänst. Förslaget stöds av socialnämndens samverkansgrupp, protokoll , som hänskjuter ärendet vidare till personalutskottet. Att hänskjuta till Kommunfullmäktige att besluta att omvandla tjänsten genom att indra en social assistenttjänst respektive att inrätta en socialsekreterartjänst vid IFO/socialbidragssektion. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Eira Bring, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) PU 17 Organisationsförslag inom fritid- och turistenheten Ett av Kenneth Karlsson inlämnat organisationsförändringsförslag inom fritid- och turistenheten diskuterades. Personalutskottets beslut Att verksamhetschefen för fritid- och turistenheten skall inkomma till Kommunfullmäktige med en begäran om förändring av antalet tjänster. Kenneth Karlsson, verksamhetschef för fritid- och turistenheten

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) PU 18 Personal- och lönenehetens tidsplan för policyarbete Personalchef Tore Rova informerade om personal- och löneenhetens tidsplan för revideringsarbetet med de i PU prioriterade policierna. Tidsplan: Klar Policy Anmärkning Policy mot kränkande särbehandling Rehabiliteringspolicy xx Lönekartläggning Till lönerevisionen Lönepolicy Till PU Jämställdhetsplan Till PU jan 2006 alt Personalutskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) PU 19 Uppsägning av LAS-konventeringsavtalet med Kommunal Personalchef Tore Rova informerade om att lokalt kollektivavtal med Kommunal, det så kallade LAS-konventeringsavtalet, är uppsagt och upphör att gälla fr.o.m Personalutskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) PU 20 Enskilt personalärende Ett personalärende diskuterades. Att personalchef Tore Rova återrapporterar till personalutskottet när handläggningen av ärendet har avslutats.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) PU 21 Överläggning med Vårdförbundet avd Blekinge Personalchef Tore Rova informerade om Vårdförbundet avd Blekinges förnyade hemställan om överläggning avseende skolsköterskornas anställningsform. Då ärendet av okända anledningar inte kunnat väckas av jämlikt samverkansavtalet till samverkan i Förskole- grundskoleenhetens samverkansgrupp. Så har parterna personalchef Tore Rova och Vårdförbundets ombudsman Hans Elmskog enats om att överta och föra överläggningen. Personalchef Tore Rova gavs inom angivna ramar mandat att fortsätta överläggningen med Vårdförbundet avd Blekinge. Tommy Ahlqvist, verksamhetschef för förskole- och grundskoleenheten Agneta Larsson, tf. verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(12) PU 22 Rekrytering av Turismhandläggare Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson och Personalchef Tore Rova informerade om en uppkommen -och av verksamhetschefen Kenneth Karlsson anmäld rekryteringsfråga. Personalutskottets beslut Att verksamhetschefen Kenneth Karlsson kallas till den 4 april, kl. 08:30 (KSAU) att klargöra och belysa rekryteringsfrågan. Kenneth Karlsson, verksamhetschef för fritid- och turismenheten

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15

PERSONALUTSKOTTET. Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 104 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 17 december 2009 kl 13.15 Bo Lager (M) ordförande Lennart Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer