RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson, V Thomas Håkansson, C Övriga deltagare Laila Andersson, M, observerande ersättare Övriga deltagare, delvis Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Johan Braw, kommunjurist Kenneth Karlsson, verksamhetschef Utses att justera Thomas Håkansson, C Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby, måndagen den 12 juni 2006 Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: , Sekreterare: Kristiina Kosunen Eriksson Paragrafer: 149 Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Thomas Håkansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Iréne Robertsson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 146 Dnr Utbildningsenhetens ansökan om dispens för inköp av konsulttjänster hösten 2006 Verksamhetschef Tommy Ahlquist lämnar följande redogörelse. Ang utnyttjande av externa konsulter hösten 2006 Som ett led i den fortsatta sammanslagningen FoG/GyV ämnar jag använda en del konsulter under hösten Det mesta bekostas av externa medel - Växtkraft Mål 3 (medel till kompetensutveckling). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått 500 tkr till den s.k. analysfasen. Efter analysen ansöker vi om medel till den s.k. genomförandefasen. Konsulterna kommer att användas till - Analysfasen - Växtkraft Mål 3 - samtliga personalgrupper GyV. - Teamutveckling för den nya ledningsgruppen (Knut Hahnsskolan), men också för att samtrimma rektorsgrupperna FoG/GyV. - Teamutveckling för hela kanslifunktionen på Knut Hahnsskolan (en av mig beställd utredning genomförd av Previa visar ett stort behov av teamautveckling inom kansliet.) I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige ang. restriktivitet vad gäller konsultköp anhåller jag härmed att få genomföra ovan enligt min plan för sammanslagningen FoG/GyV. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, samt observerande ersättare Laila Andersson, M. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inom ramen för befintliga medel får inhandla konsulttjänster. Exp: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomienheten

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 147 Dnr Förslag till besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Ronny Pettersson, V, angående genom bättre samverkan kan vi bli både starkare och få pengar över till våra kärnverksamheter Kommunfullmäktigeledamoten Ronny Pettersson, V, lämnar in följande motion daterad Genom bättre samverkan kan vi bli både starkare och få pengar över till våra kärnverksamheter I början av oktober kunde jag läsa följande i en dagstidningen: Genom samordnad upphandling av teletjänster sparar landsting, länsstyrelse och kommuner i Västernorrland 12 miljoner kronor. Genom att byta ut Telia mot billigare Ventelo som största leverantör av teletjänster görs dessa stora besparingar. Upphandlingen blev klar i dagarna och har genomförts som samverkansprojekt med offentlig verksamhet inom Västernorrland. Syftet har varit att hitta rationella och kostnadseffektiva lösningar. Besparingar görs genom lägre trafik- och abonnemangsavgifter, lägre avgifter för samtal mellan deltagarnas egna abonnemang och mobiler, samt mobil till mobil. Detta gäller även för samtal (fast och mobil) mellan länets kommuner, landsting och länsstyrelse. Upphandlingen omfattar anknytningar i växel, vanliga abonnemang, mobilabonnemang, service av cirka 15 växlar samt internet och Wan-tjänster för fyra kommuner. Värdet av upphandlingen beräknas till cirka 40 miljoner kronor per år. Naturligtvis ställer man sig frågan: Kan vi göra motsvarande i Blekinge och finns det andra områden som vi också kan samverka runt? Svaret på de två frågorna är detsamma och givet: Ja! Själv ser jag en mängd områden där vi bör kunna samordna oss, ex: - personal- och ekonomiadministrativa system, - verksamhetsmässiga system, ex Magna Cura, - tekniska system, ex telefon, It-system, mailsystem etc

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 147 Vilka vinster kan vi uppnå? Ekonomiska - Vi bör kunna få betydligt lägre kostnader om vi har större volym i upphandlingen? Kompetensmässigt Om vi har samma administrativa system kan vi på ett bättre sätt stödja varandra i hur man bäst tar till vara de möjligheter som systemen har. Tekniskt Vi bör tillsammans kunna erhålla tillräcklig egen teknisk kompetens om vi tillsammans överlappar varandra kompetensmässigt. Säkerhetsmässigt - Ex två gemensamma fristående telefonväxlar. Om en telefonväxel faller ifrån så har vi en i reserv. Idag har varje kommun en telefonväxel vilket innebär att vi är mer sårbara. Verksamhetsmässigt Genom att ha samma administrativa verksamhetsmässiga system, ex Magna Cura, kan kommunerna jämföra sig med varandra. Personalbyte En stor del av den personalomsättning som finns är personal som byter en kommunal arbetsgivare till en annan kommunal arbetsgivare. Genom att ha samma personaladministrativa system bör vi lättare kunna hantera den information som är nödvändig för såväl att hantera lön som anställdas kompetensplaner m.m. Ovanstående beskrivning, som inte på något sätt utger sig för att vara komplett, visar på att det finns möjligheter till en rationellare bedriven kommunal verksamhet om vi ökar vår samverkan med andra liknande organisationer. Med hänvisning till ovanstående förslår undertecknad att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen - att kartlägga vilka administrativa och tekniska system som är lämpliga att samordna med andra kommuner, - att efterhöra intresset hos kommunerna i länet, Landstinget Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge att delta i arbetet samt - att redovisa resultatet för fullmäktige senast i samband med fullmäktigemötet i maj 2005.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 147 Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson lämnar följande förslag. Förslag till svar avseende motion "Genom bättre samverkan kan vi bli både starkare och få pengar över till våra kärnverksamheter" Bakgrund I motion till Kommunfullmäktige (daterad ) har Ronny Pettersson, V, med utgångspunkt i en tidningsartikel som behandlade vinsten av att genomföra samordnad upphandling av teletjänster i Västernorrland bl.a. ställt frågan om inte motsvarande kan göras i Blekinge. Motionären redovisar olika områden där samordning bör kunna ske, - personal- och ekonomiadministrativa system, - verksamhetsmässiga system, exempelvis Magna Cura, - tekniska system, exempelvis telefon, IT-system, mailsystem etc. Motionären ställer vidare frågan "Vilka vinster kan vi uppnå?" och besvarar den enligt följande: Ekonomiska Vi bör kunna få betydligt lägre kostnader om vi har större volym i upphandlingen? Kompetensmässiga Om vi har samma administrativa system kan vi på ett bättre sätt stödja varandra i hur man bäst tar tillvara de möjligheter som systemen har. Tekniskt Vi bör tillsammans kunna erhålla tillräcklig egen teknisk kompetens om vi tillsammans överlappar varandra kompetensmässigt. Säkerhetsmässigt Ex två gemensamma fristående telefonväxlar. Om en telefonväxel faller ifrån så har vi en i reserv. Idag har varje kommun en telefonväxel vilket innebär att vi är mer sårbara. Verksamhetsmässigt genom att ha samma administrativa verksamhetsmässiga system, ex Magna Cura, kan kommunerna jämföra sig med varandra. Personalbyte En stor del av den personalomsättning som finns när personal som byter kommunal arbetsgivare till en annan kommunal arbetsgivare. Genom att ha samma personal administrativa system bör vi lättare kunna hantera den information som är nödvändig för såväl att hantera lön som anställdas kompetensplaner m.m. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen - att kartlägga vilka administrativa och tekniska system som är lämpliga att samordna med andra kommuner,

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU att efterhöra intresset hos kommunerna i länet, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge att delta i arbetet samt - att redovisa resultatet för fullmäktige senast i samband med fullmäktigemötet i maj Sammanfattning av synpunkter - bedömning Internremiss har i mitten av november 2004 ställts till samtliga verksamhetschefer i förvaltningsorganisationen med begäran om synpunkter och redovisning av de eventuella verksamheter som samordnas. Svar har lämnats av verksamhetscheferna för Förskoleoch grundskoleenheten, Gatuenheten, Gymnasie- och Vuxenutbildningsenheten, Individ- och familjeomsorgsenheten, Informationsenheten, Personal- och löneenheten samt Upphandlingsenheten. Därutöver har svar lämnats från Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Omsorgsnämnden. Av svaren som lämnats under våren 2005 kan utläsas att det tänkesätt som förs fram av motionären, d.v.s. samverkan i syfte att nå rationella och kostnadseffektiva lösningar delas av flertalet. Framförallt pekas i svaren på de positiva effekter som gemensamma upphandlingar gett genom lägre kostnader, exempelvis telefoni, inköp av varor och tjänster såväl inom omsorgs- och utbildningsverksamheten som tekniktypiska verksamheter. Gemensamma upphandlingar har genomförts med enstaka annan kommun, med Landstinget och Blekinges fem kommuner eller via de av Statskontoret administrerade upphandlingarna. IT-enheterna från respektive kommun i länet har tillsammans med Landstinget en väl fungerande samverkan. I remissvaren lyfts vidare fram att det är önskvärt att fortsätta och utveckla samarbetet i upphandlingsfrågor både i regionalt perspektiv och mellan kommuner för att exempelvis upprätthålla specifik kompetens. Från flera verksamheter har redovisats deltagande i olika former av nätverk. Nätverksdeltagande som t.ex. Carelink eller Sambruk, ger tillgång till utvecklingsarbete och bidrar med kompetens och erfarenheter. Undertecknad vill i sammanhanget peka på att det i nuläget pågår arbete med att bl.a. integrera Omsorgsverksamhetens verksamhetssystem MagnaCura med PS självservice (personalsystem). Detta är ett arbete som i första hand är inriktat mot att säkerställa funktionen inom den egna förvaltningsadministrationen. Det är viktigt att vid val av verksamhetssystem även tillse att det fungerar tillsammans med de system som redan finns eller bedöms komma att finnas internt.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 147 Remissvaren, tillsammans med en uppdatering till nu rådande förhållande, visar på en situation där samverkan och systemsamordning såväl med externa som interna aktörer genomförs i varierande grad. En viss övergripande samordning sker genom att frågor lyfts till IT-gruppen, i vilken flertalet verksamheter är representerade. I IT-gruppen kan behov och möjligheter presenteras. Vissa inriktningsbeslut avseende systemsamordning har efter diskussion i IT-gruppen fattats av kommundirektören 1. En översyn och planering av vårt framtida arbete inom Ronneby kommunkoncern i syfte att få fram en beskrivning av helheten - vilket saknas för närvarande, behöver genomföras. I arbetet bör ingå, i enlighet med motionärens förslag, att också att efterhöra intresset hos kommunerna i länet, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge att delta i arbetet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att kartlägga vilka administrativa och tekniska system som är lämpliga att samordna med andra kommuner. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även att ta reda på intresset hos kommunerna i länet, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge för att delta i arbetet. 1 Bl.a. har rekommendationen lämnats att PS självservice ska utgöra det system som andra system ska kunna fungera tillsammans med. Det är i det personaladministrativa systemet som uppgifter om den anställde ska införas. Denna regel syftar till att undvika att det i flera system förekommer uppgifter om en anställd. Vid avslut av anställning ändras uppgifterna i PS självservice vilket i sin tur styr och ändrar med automatik i övriga system. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Boo-Walter Eriksson, M, samt Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att kartlägga vilka administrativa och tekniska system som är lämpliga att samordna med andra kommuner. I Kommunstyrelsens uppdrag ingår även att ta reda på intresset hos kommunerna i länet, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt Region Blekinge för att delta i arbetet. Motionen anses besvarad med ovanstående.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 148 Dnr Samverkansavtal med Landstinget ARBETSUTSKOTTET Uppsägning av Samverkansavtalet med Landstinget Verksamhetschef Peter Jansson redogör för ärendet. I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Boo-Walter Eriksson, M, samt Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets beslut Kommundirektören skall tillsammans med verksamhetschefen redovisa vad avtalet med Landstinget innebär liksom en uppsägning av detsamma, samt formulera ett intentionsavtal. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tar ställning till Omsorgsnämndens förslag efter ovan gjord komplettering. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Arbetsutskottet 386/2005. Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson lämnar följande förslag. Ärende: Samverkansavtal med Landstinget AU 386, Omsorgsnämnden har den 15 november 2005 ( 197) beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att säga upp samverkansavtalet med Landstinget i Blekinge för omförhandling.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 148 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 december 2005 ( 386). Arbetsutskottet gav mig i uppdrag att tillsammans med verksamhetschefen redovisa vad avtalet med Landstinget innebär liksom en uppsägning av detsamma, samt formulera ett intentionsavtal. I handläggningen av ärendet har uppmärksammats proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen (16 mars 2006). Av propositionen framgår bl.a. att regeringen under hösten 2006 avser att återkomma med lagförslag avseende överförande av huvudansvaret för hemsjukvården till kommunerna. I propositionen föreslås att landstinget och kommunen ska samverka så att den som får hemsjukvård, i ordinärt eller särskilt boende eller deltar i dagverksamhet, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar. Av från verksamhetschefen lämnat underlag framgår att det inte ligger rätt i tiden att formulera något intentionsavtal eftersom det tillsatts en arbetsgrupp med tjänstemän från länets kommuner och landsting för att lägga fram förslag på ansvarsgränser för hemsjukvård. Ärendet kan således inte kompletteras med de uppgifter som beslutats ingå i Kommunstyrelsens underlag. Mot denna bakgrund föreslår jag att avtalet inte sägs upp utan att kommande lagreglering inväntas. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, samt Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att avvakta kommande lagregleringen innan Ronneby kommun säger upp avtalet med Landstinget.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 149 Dnr Förslag till anpassning av förvaltningsorganisationen för genomförande av utvecklings- och förändringsarbete PU 34 Förslag till utveckling och förändring inom förvaltningsorganisationen Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson redovisade ett förslag till utveckling- och förändring av Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Förslaget diskuterades. Personalutskottets beslut: Att återuppta ärendet i KSAU sammanträde den 5 juni Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson redogör för förslag till anpassning av förvaltningsorganisation. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, samt observerande ersättare Laila Andersson, M. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att revidera förslaget gällande anpassning av förvaltningsorganisation i enlighet med de under sammanträdet förda diskussionerna till Arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2006.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 150 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Inkomna kursinbjudningar läggs utan beaktande till handlingarna.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 151 Dnr Delgivningsärenden Hela Sverige ska leva, orosmoln på landsbygdens himmel inför nästa EUprogramperiod Kommittén för EU-debatt, vad tycker du att EU ska göra nu Landstinget, årsredovisning för år 2005 Länsstyrelsen författningssamling, förordnande om upphävande av strandskydd inom detaljplanelagt område, Yxnarum 19:1 Länsstyrelsen författningssamling, föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 673 Länsstyrelsen, samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken om nedläggning av spillvattenledning på fastigheterna Trolleboda 1:47 m fl Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, angående budget 2007 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden NTF-Blekinge, verksamhetsplan 2006 Percy och Gunilla Petersson, överklagande av Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för del av Yxnarum 19:1 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär 2006:28 TeliaSonera, inbjuder till information/dialog efter stormen Gudrun Våra Gårdar, demokrati kräver mötesplatser

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 151 Protokoll Biblioteks- och kulturnämnden Fritid- och turistnämnden MFA Sydost AB Miljö- och hälsoskyddsnämnden st Region Blekinge Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Tekniska nämnden st Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 45/2006

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer