1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders Palmqvist Tommy Andersson Ej närvarande: Sune Håkansson (M) (C) (Fp) (S) (S) (Rp) Övriga deltagare: Jörn Wahlroth, Tore Rova, Tommy Ahlquist Utses att justera: JanAnders Palmqvist (S) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Tore Rova Paragrafer: Ordförande: Roger Fredriksson Justerande: Roger Fredriksson Justerande: JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Personalenheten jämte Winess Underskrift: Tore Rova

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(8) 1101 Arbetsmiljö inom utbildningsenheten Utbildningschef Tommy Ahlquist redovisade arbetsmiljöarbetet vid Naturbruksgymnasiet och Hoby skogs- och lantbruk. Redovisningen omfattade information om genomförda åtgärder och pågående arbete efter Arbetsmiljöverkets inspektion, efter de fackliga organisationers kritik över bristande rutiner gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Personalutskottet beslutar att notera informationen till protokollet, och att utbildningschef Tommy Ahlquist återaktualiserar ärendet under höstterminen 2011, och informerar om vilka resultatet som uppnåtts gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Utbildningsenheten, Tommy Ahlquist * * Genom Tore Rova försorg

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(8) 1102 Förslag ledarutvecklingsprogram Personalchef Tore Rova redovisade ett förslag till ett ledarutvecklingsprogram för chefer inom Ronneby kommun. Redovisningen omfattade bland annat ett förslag på detaljinnehåll för ledarutvecklingsprogrammet, vilka deltagare/elever som avses och för hur programmet skulle kunna finansieras. Personalutskottet beslutar att personalchef Tore Rova kompletterar föreslaget ledarutvecklingsprogram så det framgår att åtgärder skall genomföras efteråt för att befästa varje genomgånget utbildningsmoment. Personalutskottet beslutar att förslå kommunstyrelsen besluta att fastställa kompletterat förslag till ledarutvecklingsprogram för chefer i Ronneby kommun, och att uppkomna kostnader för genomförande av programmet skall fördelas per förvaltning och antal deltagare. Kommunstyrelsen Samtliga verksamhetschefer * * Genom Tore Rova försorg

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(8) 1103 Förslag förändrad hantering av personalfrågor Personalchef Tore Rova redovisade ett förslag till en förändrad hantering av personalfrågor. Förslaget omfattar i förslag till: -upphävande av mjukt anställningsstopp och konsultstödsinköpsstopp, -upphävande av beslut gällande inrättande och tillsättande av tjänster, -upphävande av personalutskottets undantag gällande hantering av AVA-anställningar, -förslag till en förändrad delegationsordning för kommunstyrelsen avseende pkt. 6 personalfrågor och 7 verkställighet samt -förändrade uppgifter för PU och planerade sammanträden för år Yrkanden JanAnders Palmqvist (S) yrkar att föreslagna förändringar till kommunstyrelsens delegationsordning, att punkterna 6.01 och skall vara oförändrade. Roger Fredriksson (M) yrkar att förslagna förändringar till kommunstyrelsens delegationsordning ska vara enligt redovisat förslag, att det för punkterna 6.01 och skall vara kommundirektör respektive förvaltningschef som delegater. Propositionsordning Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på sitt yrkande om att det för pkt och skall vara kommundirektör respektive förvaltningschef som delegater mot JanAnders Palmqvist (S) yrkande om att pkt 6.01 och skall vara oförändrade, och finner att personalutskottet beslutar enligt sitt eget yrkande. Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare KF-beslut; KF 196/2005 inklusive 176/2006 vad avser anställningsstopp och stopp för konsultinköp. Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare KF-beslut; KF 109/1991 avseende inrättande och tillsättande av tjänster. Personalutskottet beslutar upphäva egna beslut gällande undantag avseende AVA-anställningar, PU beslut i 52/2007, 42/2008, 74/2008 och 1020/2010. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt kompletterat förslag till förändringar av kommunstyrelsens delegationsordning gällande pkt 6 personalfrågor och pkt 7 verkställighet. Reservation JanAnders Palmqvist (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig mot personalutskottets beslut gällande förslag till förändring av kommunstyrelsens delegationsordning för pkt och , att kommundirektör respektive förvaltningschef skall vara delegater.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(8) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Samtliga verksamhetschefer * */ Genom Tore Rova försorg

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(8) 1104 Tidsbegränsade förordnanden Personalchef Tore Rova redovisade ett principförslag gällande regler för införande av tidsbegränsade chefsförordnanden för chefer i Ronneby kommun. Yrkanden JanAnders Palmqvist (S) yrkar att tidsbegränsade chefsförordnanden inte ska införas för chefer i Ronneby kommun. Roger Fredriksson (M) yrkar att tidsbegränsade chefsförordnanden ska införas för chefer i Ronneby kommun. Propositionsordning Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på sitt yrkande om att tidsbegränsade chefsförordnanden ska införas för chefer i Ronneby kommun mot JanAnders Palmqvist (S) yrkande om att tidsbegränsade chefsförordnanden inte ska införas för chefer i Ronneby kommun, och finner att personalutskottet beslutar enligt sitt eget yrkande. Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att tidsbegränsade chefsförordnanden ska införas för chefer i Ronneby kommun, med följande huvudsakliga regler: att kommundirektör och förvaltningschefer vid nyanställning ska erbjudas tidsbegränsade chefsförordnanden, och att andra chefstjänster får komma ifråga därefter, att grundanställningen bör definieras som kvalificerad samordnare/utredare inom kommunledningen och inom vederbörandes kompetensområde. att förordnandetiden skall vara fyra år och att förlängning sker med fyra år i taget, att lönen indelas i en grunddel och en chefstilläggsdel och att delarna förändras beroende på antalet förordnandeperioder varpå skillnaden mellan grunddelen och chefstillägget förändras med; 80 % grunddel och 20 % chefstillägg under förordnandeperiod 1 och 2, 85 % grunddel och 15 % chefstillägg under förordnandeperiod 3 samt 90 % grunddel och 10 % chefstillägg från och med förordnandeperiod 4. att övergångsregler för verksamhetschefer ska tillämpas enligt följande; - att verksamhetschef som erbjuds förvaltningschefstjänst som i huvudsak innebär oförändrade arbetsuppgifter bibehåller nuvarande anställnings- och löneförmåner, - att verksamhetschef som inte erbjuds förvaltningschefstjänst men som behåller i huvudsak oförändrade arbetsuppgifter bibehåller nuvarande anställnings- och löneförmåner samt - att verksamhetschef ensidigt får förflyttas stadigvarande såväl inom som utom anställningsavtalet mot ett bibehållande av nuvarande anställnings- och löneförmåner. Reservation JanAnders Palmqvist (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig mot personalutskottets beslut om att tidsbegränsade chefsförordnanden ska införas för chefer i Ronneby kommun. De båda deltar ej i personalutskottets beslut rörande övergripande principer för tidsbegränsade chefsförordnanden för chefer i Ronneby kommun, då de anser att ärendet ska diskuteras med de fackliga organisationerna innan beslut fattas. De anser också att frågan om tidsbegränsade förordnanden och inrättande av bastjänster är ett fullmäktigeärende.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(8) Kommunstyrelsen Samtliga verksamhetschefer * */ Genom Tore Rova försorg

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(8) 1105 Rekrytering av förvaltningschefer Ärende gällande rekrytering av förvaltningschefer aktualiserades. Yrkanden JanAnders Palmqvist (S) yrkar vad avser rekrytering av förvaltningschefer, att rekrytering av förvaltningschef till den tekniska förvaltningen i första hand ska ske internt inom kommunkoncernen. Roger Fredriksson (M) yrkar att rekrytering av förvaltningschef till den tekniska förvaltningen ska ske genom extern rekrytering. Propositionsordning Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på sitt yrkande om att rekrytering av förvaltningschef till den tekniska förvaltningen ska genom extern rekrytering mot JanAnders Palmqvist (S) yrkande om att rekrytering av förvaltningschef till den tekniska förvaltningen i första hand ska ske internt inom kommunkoncernen, och finner att personalutskottet beslutar enligt sitt eget yrkande. Personalutskottet beslutar att extern rekrytering ska ske till tjänsterna som förvaltningschef för den tekniska förvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. Personalutskottet beslutar att verksamhetscheferna för IFO-enheten och handikappomsorgsenheten ska kallas till samtal med personalutskottet, för avgörande av vem som ska erbjudas tjänsten som förvaltningschef för socialförvaltningen. Personalutskottet beslutar att verksamhetscheferna för utbildningsenheten och äldreomsorgsenheten ska erbjudas förvaltningschefstjänsterna för utbildningsförvaltningen respektive äldreförvaltningen. Samtliga verksamhetschefer * * Genom Tore Rova försorg

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer