I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Plats och tid Atelj en klockan Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C) Beslutande Karin Frisk (S) ersättare Ersättare Tony Karlsson (S) Övriga Personalchef Mikael Brånn, sekreterare Karin Rytter samt personalstrateg Solbjörg Skarbödeltagande Bergkvist Utses attjustera Anneli Hedberg (S) Justeringens Gröna Kulle, plats och tid Underskrifter ~ i Sekreterare ~~1... ::~.... Paragrafer./ Ordförande ~~%l/~(~f/' Justerande...n`,/. - /`~i... ~ ~~~ %~..L....L... ~ BEVIS,._._ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Personalutskottet Sammanträdes datum Datum för Datum för anslags anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen av protokollet Underskrift

2 I\at~ineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET ~ 21 2 Information Återkoppling kring traineeprogrammet Personalstrategen Solbjörg Skarbö-Bergkvist ger en återkoppling kring traineeprogrammet. Traineeprogrammet startade hösten 2011 och avslutades under mars/apri Syftet med programmet var bland annat att tillvarata medarbetares förmågor. Samtliga 12 personer som deltog på utbildningen, två män och tio kvinnor, fullföljde den. Utbildningen innehöll bland annat seminarier med personlig utveckling och kommunkunskap, reflektionsgrupper samt verksamhetsskuggning. Efter genomgången utbildning har Solbjörg upprättat personliga handlingsplaner som överlämnats till respektive chef. I november kommer en uppföljning att göras. Åtta stycken av deltagarna har idag någon form av chefsfunktion. Två personer har valt att för närvarande inte bli chef och två deltagare arbetar på strategisk nivå. Möjlighet till extern utvärdering av utbildningen undersöks. Övrigt Personalchefen Mikael Brånn introducerade ett kommande arbete för personalutskottet, att uppdatera Personalpolitiska programmet för Katrineholms kommun. I anslutning till varje sammanträde, ska delar av programmet tas upp för diskussion. Arbetet kommer både att leda till en uppdatering av programmet och till en kompetensutveckling för ledamöterna. Vid första tillfället kommer avsnitt ett att behandlas, vilket är personaletik. Vid följande möten tas områdena medarbetarskap ledarskap, personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lön, arbetstid samt jämlikhet, jämställdhet och etnisk mångfald upp. Under personalutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Johan Hartman (M), Pat Werner (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), personalchefen Mikael Brånn samt personalstrategen Solbjörg Skarhö-Bergkvist. ~~ `

3 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Dnr KS/2013: Handlingsplan för information kring rökfri arbetstid Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra de informationsinsatser samt aktiviteter kring rökfri arbetstid, som föreslås i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ikatrineholms kommun beslutade den 14 december 2009, 220, att rökfri arbetstid skulle införas under hösten. Syftet med införandet var att: Skapa bra förutsättningar för god hälsa Förbättra arbetsmiljön Medborgare inte ofrivilligt ska utsättas för rök eller lukten av rök Kommunens personal är en förebild för t ex elever och barn Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller kortare pauser. Lunchrasten räknas inte som arbetstid och är därmed undantagen. Alla anställda och förtroendevalda omfattas av policyn. Kommunledningsförvaltningens bedömning och/eller förslag till beslut På uppdrag av personalutskottet kommer personalkontoret under perioden 2013 och 2014på olika sätt informera om kommunens policy om rökfri arbetstid. För att förbättra resultaten föreslås följande åtgärder för ökat resultat. Uppföljning sker genom mätning med samma enkät som redan använts. Följande aktiviteter föreslås av personalchefen: 1. Att på den centrala introduktionen för nyanställda och introduktion för nya chefer informera om att kommunen tillämpar rökfri arbetstid och att kommunen erbjuder anställda rökavvänjning. 2. Att ge i uppdrag till personalspecialisterna, beteendevetarna och hälsopedagogerna att ta fram förslag på stöd till förvaltningarna kring rökfri arbetstid. Att ta fram en presentation kring "Rökfri arbetstid" som kan användas som verktyg för information vid arbetsplatsträffar inom Katrineholms kommun. Personalchef informerar förvaltningschefer som förmedlar presentationen i sina respektive förvaltningar. Juster es ign `~~

4 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Att ta med information om rökfri arbetstid i våra rekryteringsannonser genom offentliga jobb, platsbanken med flera. 5. Repetera undersökningen kring rökfri arbetstid igen oktober 2014 för att se förändringen. 6. Att tydligare lägga material och kontaktvägar inom området på kommunens intranät. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Under personalutskottets överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Johan Hartman (M), Karin Frisk (S) samt personalchefen Mikael Brånn. G 1~~ Protokollsutdrag till

5 I\atrineholins kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Dnr KS/2013: Handlingsplan arbetsmiljöutmärkelse Personalutskottets beslut 1. Personalutskottet beslutar att utmärkelserna om arbetsmiljöutmärkelse och individuell utmärkelse ska finnas kvar. 2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att utarbeta en handlingsplan för att marknadsföra arbetsmiljöutmärkelsen under år i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 3. En upp%ljning och utvärdering ska presenteras för personalutskottet under våren Ärendebeskrivning På personalutskottets sammanträde den 13 februari 2013, 4, fck personalkontoret i uppdrag att utreda om utmärkelserna om arbetsmiljöutmärkelse och individuell utmärkelse ska finnas kvar i oförändrad form, förändras eller tas bort. Kommunledningsförvaltningens bedömning och/eller förslag till beslut Utifrån personalutskottets beslut föreslås personalkontoret utarbeta en handlingsplan för att marknadsföra arbetsmiljöutmärkelsen under år En uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska presenteras för personalutskottet under våren Aktivitetsplan Att personalkontoret genomför marknadsföring genom kommunmässan november genom monterplats och en föreläsning i biblioteket lyfta arbetsmiljöutmärkelsen. Att ge personalkontorets personalspecialister Tuppdrag att på olika sätt marknadsföra utmärkelsen i sina roller som kontaktpersoner ute i förvaltningarna. Att ta fram nytt marknadsföringsmaterial kring arbetsmiljöutmärkelsen och sprida till förvaltningarna. Att personalchefen lyfter arbetsmiljöutmärkelsen iolika sammanhang såsom ledningsgrupper och interna nätverk. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Under personalutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S) samt personalchefen Mikael Brånn. ~~~

6 I~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET Blad Dnr KS/2013: Marknadstillägg Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att anta förslaget om att införa möjligheten till marknadstillägg till personer på nyckelpositioner, i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Som en del i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna attrahera och anställa kvalificerad personal till nyckelpositioner inom kommunen, läggs som förslag att införa ett marknadstillägg. Marknadstillägget innebär en möjlighet för chef att vid exempelvis vid nyanställning, utöver lön, kunna ge ett marknadstillägg under en tidsbegränsad period, som kan vara maximalt tre (3)år. Efter varje tidsperiod omprövas beslutet. Marknadstilläggets syfte är att ge större utrymme att kunna möta de marknadsmässiga lönerna. Marknadstillägget är konstant under sin utbetalningstid och inte föremål för revidering vid den årliga löneöversynen. För att få tillstånd att erbjuda en sökande marknadstillägg skickas en ansökan till kommunens personalchef för bedömning och beslut. Beslutet sker i samråd med ansvarig chef. Kommunledningsförvaltningens bedömning och/eller förslag till beslut Personalkontoret föreslår personalutskottet att anta förslaget och införa möjligheten till ett marknadstillägg till personer på nyckelpositioner, där det finns endast en eller ett par tjänster i kommunen, till exempelvis kommunjurist eller annat specialistyrke. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Under personalutskottets överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Inger Fredriksson (C) samt personalchefen Mikael Brånn. ~/V Protokollsutdrag till ~~

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008 Lisa Petrelius hälsoutvecklare Kommunhälsan Roland Norrman personalstrateg Personalenheten handläggare i ärendet och samordnande för genomförandet Bakgrund

Läs mer

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.05 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (m), ordförande Lennart Haraldsson, (s), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer