_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)"

Transkript

1 _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Beslutande ersättare Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) Ersättare Ulrica Truedsson (S), Gunnar Ljungqvist (S) ö~~~9a deltagande ~~SeS a«;~s~efa Justeringens plats och tid Underskrifter Handläggare/sekreterare Karin Rytter, personalchef Mikael Gustavsson, personalspecialist Håkan Sundqvist, personalspecialist Christina Bergström Anneli Hedberg (S) Gröna Kulle, onsdagen den 18 februari e ~ r. Sekreterare ~~~ ~~ ~~.. ~ ~ Paragrafer ~ _p.~..'. O Ordförande (~f ~ ~~ Justerande /i ~~f'f ` / ~~~L... BEVIS Justeringen har tillkånnagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdes datum Datum för g Datum för anslags anslags nedtagande uppsättande Forvaringsplats av protokollet Underskrift Utdragsbeslyrkande

2 px1 f TI 1 ~F. 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l PERSONALUTSKOTTET Arbetsgivareuppdraget Personalchefen Mikael Gustavsson informerar om personalutskottets beslut från oktober 2014, vad gäller uppföljning och fokusområden 2015: Fokus ska läggas på sjukfrånvaron i procent och dess utveckling samt tillhörande kostnadsutveckling ikronor, samt rehabiliteringshanteringen iorganisationen jämfört med rehabiliteringsriktlinjerna. Att skapa förutsättningar för att möta framtida personalförsörjningsbehov, genom att utbilda cheferna i kompetensbaserad rekrytering och använda sig av kompetensbaserad rekrytering vid rekryteringar. Följa utveckling av antalet utbildade chefer. Att samtliga chefer genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning och rehabiliteringsutbildning. Följa utveckling av antalet utbildade chefer. Till personalutskottets sammanträde den 4 mars 2015 ska personalchefen ta fram ett underlag för uppföljning av målen. Under personalutskottets överläggning yttrar sig Gunnar Ljungqvist (S) samt personalchefen Mikael Gustavsson. Personalutskottet lägger redogörelsen till handlingarna. ~ G ~~ Kommunledningsförvaltningen, akten

3 ~~`'~ ` I~atiiiieholms l~ommtln SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Dnr KS/2015: Arbetsmiljöpris Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att frågan ska ställas till Katrineholms kommuns personalförening, om de är villiga att ta över ansvaret för arbetsmiljöutmärkelse samt individuell utmärkelse. Ärendebeskrivning Personalchefen Mikael Gustavsson redogör för hur arbetet med arbetsmiljöutmärkelse samt individuell utmärkelse fortlöper. Det är personalanvdelningen som ansvarar för handläggning och överlämning av utmärkelserna. Under de senaste åren har inga nomineringar inkommit. Det har tidigare diskuterats om utmärkelserna ska avvecklas eller finnas kvar. Under personalutkottets överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Gudrun Lindvall (MP) samt personalchefen Mikael Gustavsson. ~~~ Kommunledningsförvaltningen, akten

4 ~~ `~ l~atlineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~~- ~; PERSONALUTSKOTTET KS/2015: Personalpolitiska programmet Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att redivera det Personalpolitiska programmet och att återkomma till personalutskottet under hösten Ärendebeskrivning Personalchefen Mikael Gustavsson informerar om det Personalpolitiska programmet. Nuvarande program. arbetades fram under år 2005 och antogs av kommunfullmäktige år Det finns nu ett behov av revidering. Strukturen i programmet behöver också arbetas om. Under personalutskottets överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S) samt personalchefen Mikael Gustavsson..~/,' ~~;' i) ~ / Kommunledningsförvaltningen, akten Utdragsbestyrkande

5 F~, _;. `, ;, l~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Dnr KS/2015: Avsteg pension Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att undantag ska ges gällande villkoret om anställningstiden som förvaltningschef för pension vid 62 års ålder, för tillförordnande förvaltningschef Lorraine Fröberg. Lorraine Fröberg erbjuds pension enligt villkoren, från 62 års ålder. Reservation Mot personalutskottets beslut reserverar sig Gudrun Lindvall (MP) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 7. Ärendebeskrivning På uppdrag av kommunchef Sari Eriksson lämnas följande skrivelse till personalutskottet. Enligt gällande dokument om Anställningsvillkor för förvaltningschefer, gäller bland annat följande. "För att bli erbjuden möjlighet till pension vid 62 års ålder ska den totala anställningstiden omfatta tolv år varav minst sex fullgjorts som förvaltningschef." Under medarbetarsamtal mellan kommunchef Sari Eriksson och tillförordnad förvaltningschef Lorraine Fröberg har önskemål lyfts om att villkoret om anställningstiden som förvaltningschef för pension vid 62 års ålder ska ges undantag. Enligt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen har beslut om "Särskild avtalspension enligt pensionsavtal samt avvikelse från gällande pensionsavtal" delegerats till personalutskottet. Ärendet föreläggs personalutskottet för ställningstagande, idetta enskilda fall om avsteg från gällande anställningsvillkor för förvaltningschefer. Kommunledningsförvaltningens bedömning För att attrahera och behålla duktiga ledare föreslår kommunledningsförvaltningen att ett undantag görs, i detta fall gällande Lorraine Fröberg och låter erbjudandet gälla trots ej uppfyllda 12 år som förvaltningschef. Ärendets handlingar Tj änstskrivelse kommunledningsförvaltningen, ~~ ~s~~~ Utdragsbestyrkande

6 ~' ~ ~, I~~itrlriel101ri1S ICOrilrilllri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V), Gundrun Lindvall (MP), Gunnar Ljungkvist (S) samt personalspecialisten Håkan Sundqvist och personalchefen Mikael Gustavsson. Förslag och yrkanden Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förslaget. Gudrun Lindvall (MP) och Tony Rosendahl (V) yrkar på återremmittering av ärendet, med uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att diskutera med Lorraine Fröberg om intresse finns för att senarelägga tiden för en eventuell pension med något eller några år. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på personalutskottets förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att personalutskottet bifaller personalutskottets förslag. Kommunledningsförvaltningen, akten, Fröberg Utdragsbestyrkande

7 ~ f ~. `'f~. l~atlineholms l~ommtin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET m~ljöpc~r#et de grörto Reservation Ärende: Avsteg pension Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras med uppdrag åt förvaltningen att diskutera med Lorraine Fröberg om intresse finns för att senarelägga tiden för eventuell pensionering med något eller några år och då med bättre förmåner än de, som utfaller vid uppnådda 62 år enligt förslaget och därefter återkomma med ärendet till personalutskottet i nrars. Anledningen till detta är följande: Socialförvaltningen genomgår enligt vår uppfattning stora förändringar till det bättre sedan Lorraine Fröberg övertog ledarskapet. Vi är angelägna att detta arbete fortsätter och ser med oro på möjligheten att förvaltningen ånyo måste byta chef, om Lorraine Fröberg väljer att sluta vid uppnådda 62 år enligt förslaget. Detta skulle i så fall ske under För att försäkra oss om att så inte sker anser vi att tiden för möjlighet till pensionering bör flyttas fram något eller några och då med en högre månatlig pension än den som erbjuds vid pensionering vid 62 års ålder, allt i syfte att få behålla Lorraine Fröberg längre som chef för socialförvaltningen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 11 februari Gudrun Lindvall (mp) Tony Rosendahl (v) G". ~~ /'~~

8 %~ 'd Ia~iinehol~~ls ko~n~ntur~ ~ s,~rn~~~ ~~~s~~o~o~col~ SammantrAdesdatum PERSONALUTSI~OTTET Dnr KS/2015: Särskild avtalspension Person~lutskot#ets beslut Personalutskottet beslutar att bevilja Lotten Arklöf hel särskild avtalspension motsvarande 73,5 procent av pensionsunderlaget från och med 2015-OS-01. Kostnaden kommer belasta kommunledningsförvaltningen. Ärendeb~skri~ning Kommunledningsförvaltningen ansöker om att erbjuda Lotten Arklöf särskild avtalspension (SAP) under perioden 2015-OS från sin befattning som personaladministratör med placering vi personalenheten, kommunledningsförvaltningen, Katrineholms kommun. Lotten Arklöf arbetar på personalenhetens expedition med att lägga ut jobbannonser i kommunens rekryteringsverktyg, besvara frågor kring antalet LAS-dagar, sköter personalavdelningens diarium, postgång och viss ekonomihantering. Som en följd av att allt mer automatiseras, innebär. det att behovet av administratör förändras. Beräkningsunderlag Kommunledningsförvaltningen föreslår att personalutskottet beviljar Lotten Arklöf hel särskild avtalspension motsvarande 73,5 procent av pensionsunderlaget från och med 2015-OS-01. Kostnaden kommer belasta kommunledningsförvaltningen. Ärendets handlingar ~ Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Personalutskottets önerläggning Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Gudrun Lindvall (MP) samt personalchefen Mikael Gustavsson. ~~ ~~

9 ~^ h ~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Y PERSONALUTSKOTTET Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) och Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till förslaget. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden propostition på ordförandens förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta. Kommunledningsförvaltningen, akten, Arklöf Utdragsbestyrkande

10 ~''f" ~ +, 1\atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Dnr KS/2015: Löneprioriteringar 2015 Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att prioriteringar i löneöversyn 2015 ska göras enligt kommunledningsförvaltningens förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen lämnar ett förslag till prioriteringar/åtgärder i löneöversyn Till grund för förslaget ligger en analys av kommunens lönestruktur. Prioriteringarna är framtagna i samråd med förvaltningscheferna. Kommunledningsförvaltningens bedömning och förslag på prioriteringar i löneöversyn 2015 Kommunledningsförvaltningen föreslår att nedanstående grupper prioriteras. Socialsekreterare Socialförvaltningen har idag svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare till enheten som arbetar med bistånd barn, unga och vuxna. Jämfört med vår omvärld är medianlönen lägre, vilket innebär att erfarna socialsekreterare ivår kommun har lägre lön än i andra kommuner. Därför föreslås att gruppen tillförs 500 kronor per person och heltid. Högpresterande lärare Enligt de centrala lönekollektivavtalen och för att lärarna är en grupp Katrineholms kommun ska satsa på av strategiska skäl, prioriteras duktiga lärare som bidrar till måluppfyllnad och positiv utveckling av verksamheten. 0,2 procent skjuts till extra till lärargruppen utöver 2,7 procent. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Bo Sivars (M) samt personalspecialisten Håkan Sundqvist och personalchefen Mikael Gustavsson. ~~ ~~f~ Kommunledningsförvaltningen, akten

11 -` ~:-:~ -.: _`~`~ ~~~.~ I~atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om över motion om anhörigvänlig arbetsgivare Personalutskottets beslut Personalutskottet föreslår att motionen om anhörigvänlig arbetsgivare ska avslås, mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har inkommit med en motion om anhörigvänlig arbetsgivare. Motionen har följande lydelse: "Yrkande: Katrineholms kommun arbetar in motionens intentioner i det personalpolitiska programmet. Bakgrund Kommunerna kommer att få möta allt större utmaningar i att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Katrineholms kommun kommer inte att vara något undantag. För att möta utvecklingen, när det gäller detta, krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (Anhöriga som ger omsorg till närstående, 2012) vårdar eller stödjer nästan var femte person i vuxen ålder en närstående. Minst av dem är yrkesverksamma och ungefär personer tvingas gå ner i tid eller säga upp sig helt, eftersom de behöver hjälpa en anhörig. Det finns all anledning att tro att en liknande situation gäller även för de anställda inom Katrineholms kommun. Kommunens personalförsörjning och personalpolitik är inte en fråga som så ofta toppar dagordningen, vilket Centerpartiet anser att den borde göra. Nu pågår en översyn av det personalpolitiska programmet. Centerpartiet anser att det då är viktigt att ta upp frågan om hur kommunen som arbetsgivare kan hjälpa anställda som gör en insats som anhörigvårdare eller som anhörigstödjare. Att ha förståelse för de anställdas situation som anhöriga är en början. Nästa steg är att erbjuda förmånliga möjligheter till ledigheter och mer flexibla arbetstider för att bli en mer attraktiv arbetsgivare som också kan behålla kompetent personal. En välvillig inställning kan dessutom minska sjukfrånvaron. 9 ~ ~L- G~p~r Utdragsbestyrkande

12 ~:' TI ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET Anhörigvänliga arbetsplatser är lönsamma. I Storbritannien vittnar ett 70-tal arbetsgivare om att de lyckats behålla kompetent personal som också mår bättre och gör ett bättre arbete vilket leder till en ökad produktivitet i företagen. Detta tack vare att man uppmärksammat de problem som dubbelarbetande medarbetare kan ställas inför. På regeringens uppdrag pågår nu ett projekt "Arbetsgivare för anhöriga" vars syfte är att uppmärksamma och skapa förståelse för en hittills ganska osynlig medarbetargrupp. Mycket stöd finns alltså redan som kan användas för att göra Katrineholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Det som Centerpartiet ser saknas är ett politiskt beslut att börja arbetet." Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har ett gediget arbete framför sig att säkra personalförsörjningen inför kommande period av förändrade förutsättningar iform av behov av bland annat förändrade kompetenser och nyrekrytering av personal vid stora kommande pensionsavgångar. Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått ett särskilt uppdrag att ta fram en personalförsörjningsstrategi. Denna strategi fokuserar på hela anställningsflödet; attrahera, rekrytera, behålla utveckla och avveckla - ARUBA. Utifrån denna strategi är det menat att det årligen kommer att genomföras analyser om vad som är viktigt att belysa och sätta in åtgärder kring genom så kallade kompetensförsörjningsplaner med tillhörande handlingsplaner på vad som ska åtgärdas. I ovanstående motion belyses ett exempel på vad som kan komma fram i analyserna och på ett eller annat sätt lyftas som särskilt prioriterat. Förvaltningens bedömning är att denna fråga täcks in i personalförsörjningsstrategin och det inte är aktuellt att täcka denna fråga i det personalpolitiska programmet. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Motion om anhörigvänlig arbetsgivare, Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), samt personalchefen Mikael Gustavsson. ~~ G ~ Uldragsbestyrkande Kommunledningsförvaltningen, akten

13 _C~ ~f TI ~, -:T ; 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET g 13 Tillkommande informationsärende Personalchefen Mikael Gustavsson informerar om ett tillkommande informationsärende, för kännedom. Skollärarförbundets lokalavdelning i Katrineholm har inkommit med en framställan inför 2015 års löneförhandlingar. Personalchefen Mikael Gustavsson och personalutskottets ordförande Johan Söderberg (S) kommer att skriva samman ett svar till Skolledarförbundet. Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Gudrun Lindvall (MP), Gunnar Ljungqvist (S) samt personalspecialisten Håkan Sundqvist och personalchefen Mikael Gustavsson. ~ ~C Kommunledningsförvaltningen, akten v) G; Utdragsbestyrkande

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Granskning av personalförsörjningen

Granskning av personalförsörjningen SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-03-12 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 2013-02-19 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg, kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer