Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006"

Transkript

1 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

2 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år Aktörer inom virtualiseringen vid Akademienheterna i Åbo Samordningsgruppen för virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi Ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten i Åbo för år Fakulteternas referensgrupper för virtualiseringen Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid Akademin Arbetsgruppen för plagiathantering Bibliotekets användarutbildningsgrupp Finlands virtuella universitet Finansiering av virtualiseringsverksamheten Nätkurser år Erbjudna och avlagda nätkurser vid Åbo Akademi Användare i Blackboard och Moodle vid Åbo Akademi Nätkursutbudet vid enheterna i Åbo Utveckling av nätkurser år Utvärdering av nätkurser inom ÖPU/Åbo Infrastruktur Stöd för studerande Studierådgivningen Utveckling av allmänna färdigheter/akademiska studiefärdigheter Studieteknik Biblioteksorientering och handledning i informationssökning IT-kurser för studerande Tekniskt stöd och kännedom om ÅA:s IT-miljö Stöd för progradu-skribenter Stöd för personalen Handledning i utveckling av nätundervisningen Pedagogiskt stöd Inlärningsplattformarna Ljud och video i undervisningen Videokonferens E-böcker Stöd för rådgivning och handledning av studerande Stöd för egenlärarna Stöd i handledning av slutarbeten Ope.fi- och IT-utbildning och universitetspedagogiska seminarier år Kartläggning av personalens IT- och ope.fi-färdigheter och behov av personalutbildning Ope.fi-portfolio Statistisk information om personalutbildningen Utvärdering av personalutbildningen 2006: virtualiseringskurser (ope.fi I & II) och universitetspedagogiska seminarier (ope.fi II) Administrativa förbättringar inom personalutbildningen år De nationella TieVie-utbildningarna Universitetspedagogik 6 sv/12 sp Lärcenterpersonalens egen fortbildning Åbo Akademis kontakter utåt i virtualiseringsfrågor Deltagande i disciplinsspecifika nätverk inom Finlands virtuella universitet Finlands virtuella universitet och övriga samarbetsparter Internationella aktiviteter Information och utvärdering Intern och extern information om lärcentret och virtualiseringsverksamheten Utvärdering Utvärdering av virtualiseringsverksamheten i Åbo år Utveckling av nätkurser Stöd för personalen för utveckling av undervisningen

3 10.3 Stöd för studerande Administrativa åtgärder Virtualiserings- och lärcenterverksamheten vid akademienheterna i Åbo år Kursutveckling Stöd för personalen för utveckling av undervisning och rådgivning Stöd för studerande Administrativa åtgärder...36 BILAGOR Lista över nätkurser vid fakulteterna 2006 enligt rapportering från fakulteternas referensgrupper och Öppna universitetet. 3

4 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Rapporten och bilagor är tillgängliga på 1 Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2006 har omfattat bl.a. fortsatt utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning och öppen universitetsundervisning, olika former av stödverksamhet för virtualisering, fortbildning för personalen, studierådgivning och stöd åt studerande i att utveckla s.k. allmänna färdigheter, gradustöd, samt informationsverksamhet. Det vi speciellt vill lyfta fram inom virtualiserings- och lärcenterverksamheten i Åbo år 2006 är bl.a. gradustödet (Graduklubben och gradudag som lockat många deltagare), satsningen på ljud- och video i nätkurser, egenlärarverksamheten som börjar hitta sina former och de olika utvärderingar som gjordes i slutet av år 2006, vilka kommer att utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. De utvärderingar som genomfördes var bl.a. Kartläggning av personalens IT- och ope.fi-färdigheter och behov av personalutbildning, Utvärdering med instruktörerna i Blackboard och Moodle, Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens, Utvärdering av TieVie-mentorverksamheten vid ÅA/Åbo åren En studierådgivartjänst vid Lärcentret besattes från ; FM Johanna Hedenborg valdes till tjänsten. I projektrapporten har vi strävat efter att samla den information som berör virtualiserings- och lärcenterverksamheten, oberoende av aktör och finansiär. Rapporten har sammanställts av lärcenterchef Tove Forslund. Ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten har behandlat rapporten på sitt möte den 26 januari Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi Virtualiseringsverksamheten följer Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren (godkänd av Akademins styrelse ), se Samordningsgruppen för virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi har beslutat att strategin uppdateras under år 2007 så att fakulteterna under våren uppdaterar sina virtualiseringsstrategier, och beaktande innehållet i dessa strategier görs en virtualiseringsstrategi för hela Akademin, att gälla åren Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år Aktörer inom virtualiseringen vid Akademienheterna i Åbo Följande utgör för beslutsfattande och genomförande de viktigaste aktörerna inom virtualiseringsverksamheten i Åbo: - ledande tjänsteman: byråchefen för studieärenden - samordningsgruppen för virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi (representanter för Åbo och Vasa) - ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten i Åbo - referensgrupperna vid fakulteterna och språkcentret - lärcenterchefen och lärcentrets studierådgivare - personal vid stödenheterna för virtualisering (Datacentralen, Fortbildningscentralen, AV-centralen och Åbo Akademis bibliotek). - ledande studiekoordinatorn, studiecheferna och fakulteternas studierådgivare - lärarna och planerarna som utvecklar nätstödda kurser. 4

5 Organisationen följde den plan som godkändes av Rektor (vilken i stort sett motsvarade organisationsplanen från ): Verksamheten leddes av en ledningsgrupp med representanter för stödenheterna, fakulteterna, studieförvaltningen och studenterna. Den praktiska koordineringen av verksamheten har lärcenterchefen haft omhand. Projektkoordineringen av Akademins virtualisering i Åbo har omfattat bl.a. information om virtualiseringen inom och utanför Akademin, kontakter till fakulteternas referensgrupper och studiechefer, koordinering av de olika stödenheternas verksamhet och av produktionen och planeringen av stödtjänsterna, kontakter till Finlands virtuella universitet och arbete i de nationella intressegrupperna (AOR), marknadsföring av de nationella TieVie-utbildningarna och andra FVU-tjänster mm. För detaljinformation, se Samordningsgruppen för virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi Samordningsgruppen för virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi består av byråchefen för studieärenden, ledningsgruppernas ordförande och koordinatorerna för virtualiseringsverksamheten i Åbo resp. Vasa (dvs. lärcenterchefen i Åbo och lärocenterpedagogen i Vasa). Samordningsgruppen har sammanträtt två gånger gällande verksamheten år Ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten i Åbo för år 2006 Ledningsgruppen tillsattes av Rektor för tiden och har bestått av följande personer: Mary Dahlbacka (ordförande), Eva Costiander-Huldén (ÅAB), Gun Hedström (MNF), Stig-Göran Lindqvist (DC), Paula Lindroos (FC/ÅA), Monica Nyholm (ESF), Kenneth Sjölund (SPT), Darcy Hurford (studentrepresentant, HF), Ludvig Forsman (suppleant för studentrepresentanten, HF). Lärcenterchef Tove Forslund har fungerat som sekreterare. Ledningsgruppen för Akademins virtualiseringsverksamhet i Åbo har under perioden sammankommit till sex möten Fakulteternas referensgrupper för virtualiseringen I syfte att förbättra kontakten och informationsgången mellan fakulteterna och ledningsgruppen för virtualisering har referensgrupper för fakulteterna tillsatts fr.o.m Referensgrupperna har även som uppgift att utreda behov och dra upp riktlinjer i virtualiseringsärenden vid den egna fakulteten. Referensgrupperna/-personerna framgår av ÅA:s virtuella universitets hemsidor: Under 2006 deltog referensgrupperna bl.a. i att arrangera Moodle- och Blackboard-introduktioner vid ämnena och i insamlandet av statistiska uppgifter om nätstödd undervisning vid fakulteten Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid Akademin Gruppen utnämndes och har under år 2006 sammanträtt till fyra möten för att utvärdera programvara för desktopvideokonferens. Gruppens ordförande är Stefan Levander (DC i Vasa). Övriga medlemmar är Sol-Britt Arnolds-Granlund (Institutionen för lärarutbildning, PF), Maria Byholm (Tritonia), Mikael Ekblom (DC i Åbo), Tove Forslund (LC), Linda Grandell (Institutionen för informationsbehandling, MNF), Markus Heikkilä, (studerande i geologi, MNF), och Maria Sundström (FC i Åbo). I september inlämnade gruppen en rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens (se till Datadirektionen, vilken på sitt möte i oktober beslöt att Macromedia Breeze införskaffas. Programvaran har varit i testbruk under hösten

6 2.1.5 Arbetsgruppen för plagiathantering Arbetsgruppen skall bereda Akademins hantering av plagiat i utbildning och forskning. Gruppens uppdrag består särskilt i att testa programvara för plagiatdetektion och överväga rutiner för plagiathantering i utbildningsverksamheten. Arbetsgruppen är utsedd för tiden Gruppens slutsatser och förslag lämnas till Rektor senast Arbetsgruppen består av representanter för ESF, ÅAB, DC, LC och studenterna. Sammansättning: Malin Brännback (ordförande), Eva Costiander-Huldén, Mikael Ekblom, Dan Holm, Hans-Erik Krokfors, Håkan Sourander (studentrepresentant) och Tove Forslund (sekreterare). Se Bibliotekets användarutbildningsgrupp Gruppens uppgift är att utveckla användarutbildningen (i ÅAB:s resurser) för personal och studerande Bibliotekets au-grupp har år 2006 samlats två gånger för diskussion kring och koordinering av undervisningen. Målet är också att höja bibliotekariernas undervisningskompetens och att uppmuntra kollegerna att delta i relevant fortbildning och att utveckla samarbetet med ÅA:s olika ämnen Finlands virtuella universitet Johan Nikula, Tove Forslund och Maria Byholm (ÅA i Vasa) fungerade som Finlands virtuella universitets kontaktpersoner vid ÅA. Kontaktpersonernas uppgift är bl.a. att fungera som kontaktlänk mellan FVU och berörda personer/enheter vid det egna universitetet. Hösten 2005 tillsattes fem intressegrupper inom FVU, vilka har som uppgift att koordinera den nationella virtualiseringsverksamheten som stöder genomförandet av de fem strategiska målen i FVU:s strategi för åren Akademin är representerad av Tove Forslund i grupp tre ( Omfattande ibruktagande av gemensamt producerade utbildningstjänster och stödtjänster inom IKT ) och av Maria Byholm i grupp fyra ( Integrering av den virtuella universitetsverksamheten i det europeiska området för högre utbildning samt annat internationellt samarbete ). Se FVU:s strategi: Kenneth Sjölund (AVC) och Ola Österbacka (PF) är tillsammans med Tove Forslund och Maria Byholm Akademins representanter i IT-Peda-nätverket. Tove Forslund är medlem i ledningsgruppen för KoMiTi-projektets ledningsgrupp. (Inom projektet KoMiTi klarläggs kompetenser samt dimensionering och statistikföring av nätstudier). Kenneth Sjölund är kontaktperson för ett nationellt samarbete om videoteknologi i undervisningen. Eva Costiander-Huldén är kontaktperson för projektet Studieplan för informationskompetens - de finländska universitetsbibliotekens gemensamma virtualiseringsprojekt Projektet avslutas men fortsätter som ett nätverk, med gemensamma seminarier och hemsidan som gemensam plattform. Costiander-Huldén är också medlem i den projektgrupp som skall utveckla bibliotekspedagogiska frågor. Tove Forslund är Akademins kontaktperson inom TieVie-nätverket (nationella personalutbildningsprogram i användningen av IT i undervisningen). 2.2 Finansiering av virtualiseringsverksamheten Verksamheten har bl.a. finansierats med Undervisningsministeriets medel för virtualisering, med av UVM anvisade anslag för basfinansiering (för studierådgivning, öppen universitetsverksamhet, för tjänster vid Datacentralen, AV-centralen och Åbo Akademis bibliotek) samt med projektmedel från UVM för ope.fiportfolio för ämneslärarutbildare. 6

7 Budgetanslag för år 2006 (UVM/Nikula ): Lön för lärcenterchefen Lön för planeraren för det virtuella univ. (DC) Gemensamma anslag (TieVie-utbildning, Blackboardlicenser mm.) UVM-medel för ope.fi-portfolio/fc Ej specificerat: Virtualiseringsverksamhet i Åbo Rest från år 2005 ca Totalt Fördelning av ospecificerade anslaget: Delprojekt ( ) Ope.fi-utbildning för personalen Löner för planerare, stödpersoner och handledare, undervisningsarvoden tekniskt stöd för bl.a produktion av nätföreläsningar organisering av ope.fi-utbildning och utveckling av Ope.fi-portfolio 3 sp kartläggning av personalens ope.fi-kompetenser och behov pedagogisk handledning utveckling av tekniskt och pedagogiskt stödmaterial samt ev. tekniska tillämpningar genomförande av och utveckling av stödtjänster för personal och studerande (egenlärarstöd, Graduklubben, studieteknik, övriga allmänna färdigheter mm) Expenser Reservering för Rest Totalt Övrig finansiering: DC:s, ÅAB:s och AV-centralens stöd för virtualiserare (UVM anvisade anslag för basfinansiering). Uppgradering av datanätet och datorklasser samt multimedia-anskaffningar (UVM anvisade anslag för basfinansiering). Virtualisering av ÖPU-kurser och överföring av kurser från Lotus Learning Space till Blackboard/Moodle (UVM anvisade anslag för öppen universitetsverksamhet samt extra finansiering via resultatförhandlingarna 2005 för överföringen av kurser). Fortbildningscentralens anslag för IT-verktygslådans och ÅA-personalutbildning (UVM anvisade anslag för basfinansiering). 3 Nätkurser år Erbjudna och avlagda nätkurser vid Åbo Akademi Under år 2006 producerades vid akademienheterna i Åbo totalt i nätkurser ca sp (av dessa 36 % inom ÖPU). År 2005 var motsvarande summar ca sv (av dessa 58 % inom ÖPU) och ca sp (21 % inom ÖPU). Antalet deltagare år 2006 var totalt ca (år 2005 ca 2.600), varav 37 % var ÖPU-deltagare. Notera att statistiken över antal deltagare samt arrangerade och producerade sp vid fakulteterna baserar sig på manuell insamling av data. Siffrorna är också beroende av hur enheterna har definierat nätstödd kurs: i vissa fall har kurser där nätet, dvs. en inlärningsplattform eller webben, används endast för materialdistribution tagits med, och i vissa fall har man tagit med endast de kurser där en plattform eller webben används för såväl distribution som kommunikation. 7

8 För förteckning över nät- och flerformskurser vid Akademin, se sammanställning enligt information från referensgrupperna och öppna universitetet (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns på Tabell: Erbjudna och avlagda nätstödda kurser samt nätstödda kurser som kan erbjudas inom det nya examenssystemet vid enheterna i Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo (omräknat till sp) (omräknat till sp) studerande ca ca ca avlagda SP ca ca ca ca 4500 antal kurser som ordnats ca 130 ca 50 ca 110 ca 55 antal nätkurser som finns/kan erbjudas ca 195 ca 130 antal SP i nätform som finns/kan erbjudas ca ca 870 Tabell: Arrangerade nätbaserade kurser (antal kurser och antal sp) vid enheterna i Åbo Arrangerade kurser Arrangerade sp Totalt ÖPU Andelen ÖPU Totalt ÖPU Andelen ÖPU HF % % MNF * % % ESF/ekon * % % ESF/pol % % TkF/IT-avd.* % % TkF/Proc.avd (KTF)* TF % % CSK/Åbo % % ÅBO TOTALT % % Tabell: Avlagda nätkurser per fakultet och för ÖPU (enheterna i Åbo) åren Totalt stud. på nätkurser Totalt avlagda nät-sp ÖPU-stud. av totalt på nätkurser ÖPU-sp av totalt avlagda nät-sp ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala 8 antalet nätsp Totalt stud. på nätkurser Totalt antal nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU-stud. av totalt på nätkurser 2005 ÖPU nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala antalet nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) HF % 61 % % 64 % MNF * % 4 % % 36 % ESF/ekon * % 27 % % 23 % ESF/pol % 81 % % 73 % TkF/IT-avd.* % 17 % TkF/Proc.avd (KTF)* % 0 % TF % 85 % % 59 % CSK/Åbo % 37 % % 61 % Åbo totalt % 36 % % 46 % * Fr.o.m har ämnena informationsbehandling från MNF och informationssystem från ESF flyttat över till TkF/ITavd (TkF hette fram till 2005 KTF). Kurser som avlagts i sv är omräknade i sp (*1.8).

9 3.2 Användare i Blackboard och Moodle vid Åbo Akademi Antalet totalt registrerade användare (fysiska personer) i Blackboard var och i Moodle Siffrorna gäller hela Akademin Tabell: Registrerade användare på Blackboard och Moodle vid Åbo Akademi Studerande Instruktörer (lärare, planerare, Totalt kursassistenter) Blackboard * Moodle * här ingår 166 kursassistenter, bl.a. alla HF:s tutorer och egenlärare insatta på HF:s studieorienteringskurs för att de skulle kunna se vad kursen gick ut på. 3.3 Nätkursutbudet vid enheterna i Åbo I tabellen nedan framgår antal nätkurser vid de olika fakulteterna i Åbo siffrorna är ungefärliga, eftersom det varierar hur enheten definierat nätkurs. Totalt finns det vid enheterna i Åbo ungefär 190 nätkurser (ca sp). Tabell: Nätbaserade kurser vid Akademins enheter i Åbo som finns/kan erbjudas (situationen ) Antal nätbaserade kurser (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU Antal sp i nätform (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU HF MNF ESF/ekon ESF/pol TkF/IT-avd TkF/Proc.avd. (KTF) 0 0 TF CSK/Åbo I de fall samma kurs ingår i flera ämnen räknas den flera gånger. I siffrorna ingår inte kurser under planering. 3.4 Utveckling av nätkurser år 2006 Utgångspunkt för ledningsgruppens val av delprojekt som skulle virtualiseras med UVM:s projektmedel år 2006 var följande: - kurser med många deltagare från flera olika målgrupper (ämnets egna huvud- och biämnesstuderande, biämnesstuderande från andra fakulteter, öppna universitetsstuderande, ExFortstuderande, ÅA-personal) prioriterades framom kurser med potentiellt få deltagare, även i sådana fall där ämnet inte tidigare ansökt eller beviljats medel - ämnet strävar efter att kunna erbjuda en större helhet på ett flexibelt sätt - ämnet har inte tidigare beviljats finansiering för virtualisering - kursen erbjuds inom FVU-nätverk. Ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten i Åbo beslöt på sitt möte den 9 december 2005 föreslå att av de medel som Rektor har anvisat virtualiseringsverksamheten vid akademienheterna i Åbo för år 2006 reserveras medel för enskilda virtualiseringsprojekt enligt följande (beslut /Nikula): 9

10 Ledningsgruppen beslöt att fördela medel (totalt ) enligt följande: HF/ÖPU: Psykologi Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp MNF: Biologi Introduktionskurs i allmän biologi (komplettering till tidigare ansökan) MNF: Fysik Strålskydd, 4 sp MNF (TkF): Informationsbehandling Utbildningsteknologi/Didaktisk informationsbehandling, 5-8 sp Tvärvet./MNF (TF):Miljökunskap Miljö och etik, 5 sp (bidrag till virtualisering av ca 2 sp) 500 ESF (TkF): Informationssystem Grundkurs i informationssystem, 10 sp ESF: Företagets organisation och ledning För kurserna Strategisk ledning, 5 sp, Strategisk praxis, 5 sp och/eller Organisationsbeteende, 10 sp enligt överenskommelse CSK: Spanska Caminando por mundos hispanos, 4-5 sp Totalt utvecklades ca 70 sp under år 2006 med specialfinansiering från UVM:s virtualiseringsprojekt. Några nya ämnen kom med år 2006, dvs. fysik och spanska (CSK). Spanska-kursen utgjorde ett samarbetsprojekt, lett av ÅA:s språkcenter, inom ramen för Virtuella språkcentret/fvu. Inom ÖPU överfördes kurser från Lotus Learning Space till Blackboard eller Moodle (totalt 78 sp); dessutom producerades med ÖPU-medel nya nätkurser omfattande 36 sp (Cum laude i kyrkohistoria och praktiskt teologi/tf, miljö och etik/tf-mnf, Finland och EU/ESF, Politisk delaktigheter och demokratifostran/esf). Då projekten inleds skrivs för varje delprojekt en startrapport. Då utvecklingsarbetet är klart utvärderas arbetet mot denna slutrapport tillsammans med kursens lärare och övriga som varit involverade i utvecklingsarbetet. Studerande utvärderar varje kurs med hjälp av ett utvärderingsformulär som finns insatt som standard i alla kurser i inlärningsmiljön. För de kursprojekt som virtualiseras med medel från ÅA:s virtualiseringsprojekt eller ÖPU-medel uppgörs upphovsrättsavtal. 3.5 Utvärdering av nätkurser inom ÖPU/Åbo 2006 Inom öppna universitetet har en sammanställning gjorts på basen av utvärderingar genomförda 2006 i 31 nätkurser. I sammanställningen ingår utvärderingar gjorda av totalt ca 590 personer av ca 1230 som börjat på nätkurser). Sammanställningen baseras alltså på utvärderingar av ca 48 % av deltagarna (alla kurser utvärderas inte med utvärderingsblanketten och i vissa kurser är svarsprocenten låg). I de kurser där kursutvärderingen var obligatorisk var svarsprocenten naturligtvis högre. Resultaten (dvs. de statistiska uppgifterna) är i de flesta fall nästan identiska med resultaten från år 2005 (och även 2004). Utvärderingsfrågorna uppdaterades på sommaren 2006, då över hälften av frågorna ändrades, vilket innebär att informationen i alla fall inte är jämförbar med tidigare år. Skalan i frågorna har varit utmärkt ganska bra inte så bra dåligt. Av de svarande har 70 % (2005: samma siffra) tidigare deltagit i nätkurser, vilket är bra att hålla i minnet då man analyserar resultaten. 10

11 65 % (2005: 70 %) tycker att arbetsmängden varit lagom (dvs. motsvarat antalet sp) och 29 % (2005: 27 %) ansåg att kurserna varit för arbetskrävande, dvs. rätt många upplever alltså att arbetsmängden är för stor beror det på att kurserna i sp jämfört med i sv blivit mer arbetskrävande, att nätkurserna har för mycket övningsuppgifter, eller finns det en förväntning att komma lättare undan? Av de svarande föredrog 81 % (2005: 82 %) att delta i kursen som nätkurs framom att delta i kursen om den hade erbjudits som närstudiekurs. (Tillgängligheten till kursen, dvs. möjligheten att kunna delta pga. flexibiliteten i rum, är ju ofta avgörande för ÖPU-studerande. Dessutom var ju de som tillfrågades personer som valt att delta i nätkurs dock erbjuds samma kurs mycket sällan i olika form, så deltagarna har inte möjlighet att välja hur de avlägger kurserna.) 52 % (2005: samma siffra) av de svarande tycker ändå att närstudieträffarna i allmänhet fyller en viktig funktion också på nätkurser. Målsättningen med nätkurserna har ju i många fall varit att aktivera deltagarna mer än på en traditionell kurs: 88 % (2005: 80 %) av de svarande upplever att de varit tillräckligt aktiva på kursen. Med handledningen är deltagarna överlag nöjda: 97 % ansåg att instruktionerna för uppgifter och arbetsgång varit utmärkta eller ganska bra (33 % utmärkt, 64 % bra). I våra nätkurser har betydelsen av tydliga instruktioner också betonats det är trevligt att se att detta också märks. Kursens schema och tidtabell är ofta en av utmaningarna i nätkurser och det är svårt att hitta ett schema som passar alla deltagare. 31 % tyckte att tidtabellen passade dem utmärkt och 41 % ganska bra. 26 % tyckte att tidtabellen var för snabb (och endast 2 % upplevde att den var för långsam). Med tanke på ÖPU-terminer och helhetsutbud inom ett ämne kan det vara svårt att göra ett schema med långsammare studietakt, men speciellt i vissa kurser bör man kanske ändå överväga detta. Över 80 % anser att handledning och instruktioner fungerat bra och som vi såg ovan är deltagarna speciellt nöjda med instruktionerna för nätkurserna som erbjudits. Denna fråga formulerades om i den nya kursutvärderingen, för att vi i fortsättningen skulle få fram ännu bättre hur de olika formerna av handledning ( före kursen börjar, under kursens gång, efter övningsuppgift ) fungerar. 81 % (2005: 85 %) ansåg att handledningen (definierad som "instruktioner för att göra uppgifter samt svar på frågor och råd under arbetets gång") varit utmärkt eller ganska bra. 87 % ansåg att handledningen (definierad som handledning av läraren under kursens gång, dvs. svar på frågor och råd t.ex. på kursens anslagstavla, i samband med föreläsningar, i diskussionsforum ) varit utmärkt eller ganska bra. Med feedbacken på övningsuppgifter var 77 % (2005: 79 %) nöjda eller mycket nöjda (Enligt 29 % har den fungerat utmärkt, enligt 64 % bra). 23 % (2005: 20 %) tyckte att feedbacken var dålig eller inte så bra siffran är så pass hög att det nog finns skäl att se över detta. I deltagarnas fria kommentarer kritiseras det direkt om läraren inte synts till tillräckligt ofta på kursen och om feedbacken kommer sent. Av deltagarna på Blackboard-kurser tycker 96 % (2005: 85 %) att plattformen fungerar utmärkt eller ganska bra, och av deltagarna på kurser i Moodle ansåg 94 % att den fungerat utmärkt eller ganska bra - överlag fungerar alltså båda miljöerna bra (antalet svar var ungefär lika många per plattform). Endast 6 % upplevde att de under kursen haft andra tekniska problem (som inte gällde inlärningsplattformarna). 97 % (2005: 94 %) ansåg också att de fått tillräckligt tekniskt stöd under kursens gång. Deltagarna uppmanades också i fritext ange vilka problem de upplevt med inlärningsplattformarna och annan teknik dessa går vi igenom för att kunna förbättra tekniken. För att få en bättre bild av deltagarnas lärandemiljö frågar vi i den nya kursutvärderingen även vilken webbläsare de använder och var de loggar in. 80 % loggade in hemifrån via bredband och 11 % via jobbet. Internet Explorer (48 %) och Mozilla (43 %) är de vanligaste webbläsarna. Några kursdeltagares kommentarer sammanfattar ganska bra vad vi vill uppnå med nätkurserna: Jag hade inte förväntat mig så mycket arbete, men just pga. detta så lärde man sig massor. Jag hade inga speciella förväntningar på nätkursen, men jag var ganska skeptisk till att det skulle vara ett bra sätt att lära sig på. Men jag tycker att det funkar bättre och är mycket mer lärorikt än vanliga föreläsningar. 11

12 4 Infrastruktur I såväl kartläggningen av personalens ope.fi-färdigheter och kursbehov som i den externa utvärderingen av språkcentret och AC-centralen framkom att tekniken i auditorierna upplevs som bristfällig. Auditorieutrustningen (anskaffning och underhåll) has om hand av Datacentralen, AV-centralen och Teknisk service. Det brister ibland i koordineringen och dessutom tar arbetet för involverade väldigt lång tid eftersom många är inblandade. Under hösten inköptes programvara för desktopvideokonferens, Adobe Connect Pro, vilket under hösten varit i testbruk. För ytterligare information om infrastrukturen (bl.a. datorklasserna och rummen), se Datacentralens årsberättelse som publiceras i februari. 5 Stöd för studerande 5.1 Studierådgivningen Nyheterna inom studierådgivning år 2006 var följande: Studierådgivartjänst vid ÅA/Lärcentret fr.o.m Tutorverksamhet: Tvådelad tutorutbildning: maj (3 t/grupp, tot. 4 grupper) + tutorkryssning 28.8 Studieorientering: All info till nya studerande skickades endast som webbinfomation Serviceguide för ÅA-studerande I november 2005 grundades en studierådgivartjänst vid Lärcentret, vilken besattes från FM Johanna Hedenborg valdes till tjänsten. Studierådgivaren jobbar med rådgivning av nya och gamla studerande (e-post, telefon, personlig konsultering): studieplanering, MinPlan, rådgivning berörande inskrivning, närvaro, frånvaro mm. Studierådgivaren koordinerar också tutorverksamhet (koordinering, information, webbstöd, arvodesrapportering mm) och studieorienteringsveckans program för resp. fakultet (koordinering, bokningar, webbinformation). Studierådgivarens arbetsuppgifter som närmast berör studieärenden i allmänhet är - ABI-info: webbinformation, infotillfällen (besök till och av skolor i Åbo-trakten) - ABI-dagar; planering, administration (egna ABI-dagar 17.1, 20.1, 10.2, 10.3 och 31.5) - Rekrytering, bl.a. studentmässor (STUDIA2006/Helsingfors , SACO/Stockholm ) - Antagningsprocessen: webbinformation, uppdateringar ÅA:s ansökningsguide, Universitetens urvalsguide (YO-opas) mm - Representation/Johanna Hedenborg: Höstens Må Bra-dag 4.10 (arrangör: Studentkåren) - Johanna Hedenborg ÅA:s representant på Åbo stads Ready Study Go Turku!-möten (10.5, 16.8, 12.9). Handledningen av nya studerande vid ÅA var ett av Lärcentrets nya tyngdpunktsområden år 2005, men utvecklingen har naturligtvis fortsatt. Bl.a. har studieorienteringen setts över; nytt för i år har varit att all information rörande studieorienteringsveckans program, inskrivningen mm har samlats på webben Studierådgivningen som ett samarbete har betonats både i planerings- och genomförandeskedet. Lärcentrets personal träffar regelbundet såväl studentkåren som studiecheferna och praktikanter/amanuenser ansvariga för studierådgivning vid fakulteterna. Dessutom har olika personalgrupper (egenlärare, övrig undervisande personal, byråpersonalen) informerats om de olika former av studierådgivning som ges vid Akademin, så att de kan hänvisa studerande vidare till rätt person. För nya studerande gavs även ut en serviceguide, som skall 12

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia 3.11.26 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion...3

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna.

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Slutrapport Januari 2013 Catarina Player-Koro Niklas Karlsson Torbjörn Ott Martin

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 72 8.4.2009 Datacentralens informationstidning 2009 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 8.4.2009 Vårens DC-papper.......................................................

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer