Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)"

Transkript

1 Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren ) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år Rapporten och bilagor är tillgängliga på Denna rapport hittas även via Forslund

2 1 Arrangerade och avlagda nätkurser 1.1 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÅA som helhet och vid ÖPU 2006 Under år 2006 producerades vid akademienheterna i Åbo totalt i nätkurser ca sp (av dessa 36 % inom ÖPU). År 2005 var motsvarande summar ca sv (av dessa 58 % inom ÖPU) och ca sp (21 % inom ÖPU). Antalet deltagare år 2006 var totalt ca (år 2005 ca 2.600), varav 37 % var ÖPU-deltagare. I Vasa är ÖPU:s andel av totalt producerade sp på nätkurser ca 6 % och av antalet deltagare ca 12 %. Notera att statistiken över antal deltagare samt arrangerade och producerade sp vid fakulteterna baserar sig på manuell insamling av data. Siffrorna är också beroende av hur enheterna har definierat nätstödd kurs: i vissa fall har kurser där nätet, dvs. en inlärningsplattform eller webben, används endast för materialdistribution tagits med, och i vissa fall har man tagit med endast de kurser där en plattform eller webben används för såväl distribution som kommunikation. För förteckning över nät- och flerformskurser vid Akademin, se sammanställning enligt information från referensgrupperna och öppna universitetet (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns på Tabell: Erbjudna och avlagda nätstödda kurser vid enheterna i Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo (omräknat till sp) (omräknat till sp) studerande ca ca ca avlagda SP ca ca ca ca 4500 antal kurser som ordnats ca 130 ca 50 ca 110 ca 55 Tabell: Arrangerade nätbaserade kurser (antal kurser och antal sp) totalt vid enheterna i Åbo och relaterat till nätkurser inom ÖPU i Åbo år 2006 Arrangerade kurser Arrangerade sp Totalt ÖPU Andelen ÖPU Totalt ÖPU Andelen ÖPU HF % % MNF * % % ESF/ekon * % % ESF/pol % % TkF/IT-avd.* % % TkF/Proc.avd (KTF)* TF % % CSK/Åbo % % ÅBO TOTALT % % 2

3 Antal arrangerade nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol 7 24 TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Antal arrangerade sp i nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF 7 23 CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Tabell: Avlagda nätkurser per fakultet och för ÖPU (hela ÅA) åren Totalt stud. på nätkurser Totalt avlagda nät-sp ÖPU-stud. av totalt på nätkurser ÖPU-sp av totalt avlagda nät-sp ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala 3 antalet nätsp Totalt stud. på nätkurser Totalt antal nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU-stud. av totalt på nätkurser 2005 ÖPU nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala antalet nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) HF % 61 % % 64 % MNF * % 4 % % 36 % ESF/ekon * % 27 % % 23 % ESF/pol % 81 % % 73 % TkF/IT-avd.* % 17 % TkF/Proc.avd (KTF)* 0 % 0 % TF % 85 % % 59 % CSK/Åbo % 37 % % 61 % Åbo totalt % 36 % % 46 % PF % 0 % % 6 % SVF % 35 % % 3 % CSK/Vasa % 0 % % 0 % Vasa totalt % 6 % % 5 % 0 0 ÅA TOTALT % 29 %

4 * Fr.o.m har ämnena informationsbehandling från MNF och informationssystem från ESF flyttat över till TkF/ITavd (TkF hette fram till 2005 KTF). Kurser som avlagts i sv är omräknade i sp (*1.8). 1.2 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÖPU åren Tabell: Nätkurser vid ÖPU Åbo samt jämförelse med ÖPU Vasa och ÖPU totalt (sv är omräknade till sp (*1.8) för ) ht 2000 ÖPU/totalt ÖPU/Åbo ÖPU/Vasa ÖPU totalt ÖPU Åbo ÖPU Vasa ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo studerande avlagda sv avlagda sp antal kurser som ordnats antal sv som ordnats antal sp som ordnats antal kurser som erbjudits antal sv som erbjudits antal sp som erbjudits Inom Öppna universitetet i Åbo har antal studerande och arrangerade nätkurser statistikförts under hela den period som det arrangerats nätkurser, dvs. åren Totalt har det arrangerats ca 260 nätkurser inom ÖPU i Åbo (ca 110 kurser och ca 150 kurser ). Tabell: Arrangerade nätkurser inom Öppna universitetet (enheterna i Åbo) åren (sv är omräknade till sp *1.8 för åren ) ht 2000 Totalt Antal studerande Antal avlagda SV Antal avlagda SP Antal nätstödda kurser som ordnats Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns i BILAGA 1 samt på adressen Antal studerande på nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal studerande år 4

5 Antal arrangerade nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal kurser år 2 Nätkursutbudet vid enheterna i Åbo 2.1 Producerade nätkurser vid Akademin i Åbo (inkl. ÖPU) åren Med Öppna universitetsmedel har det åren producerat nätkurser omfattande ca 490 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Dessutom har kurser överförts från Lotus Learning Space till Blackboard eller Moodle (ca 170 sp). Med specialmedel för virtualisering från UVM och Stiftelsen för Åbo Akademi producerats nätkurser omfattande ca 400 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Total har alltså nätkurser omfattande ca 900 sp producerats vid Akademins enheter i Åbo under åren , dels med medel från UVM (för virtualisering och ÖPU), dels med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi. En stor del av kurserna som producerats är vid periodens slut fortfarande i bruk. Tabell: Totalantal nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi Totalt UVM, Stiftelsen + ÖPU (sv omräknade till sp) UVM, Stiftelsen + ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Totalt ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Antal sv Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle ÖPU Tabell: Nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU Stiftelsen UVM ÖPU UVM ÖPU ingår i siffran Antal sv för 2002 Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle

6 I tabellen nedan framgår antal nätkurser vid de olika fakulteterna i Åbo siffrorna är ungefärliga, eftersom det varierar hur enheten definierat nätkurs. Totalt finns det vid enheterna i Åbo ungefär 190 nätkurser (ca sp). 2.1 Existerande nätkurser vid Akademin i Åbo år 2006 Notera förteckningen över nät- och flerformskurser vid Akademin (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Tabell: Nätbaserade kurser vid Akademins enheter i Åbo som finns/kan erbjudas (situationen ) Antal nätbaserade kurser (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU Antal sp i nätform (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU HF MNF ESF/ekon ESF/pol TkF/IT-avd TkF/Proc.avd. (KTF) 0 0 TF CSK/Åbo I de fall samma kurs ingår i flera ämnen räknas den flera gånger. I siffrorna ingår inte kurser under planering. 3 Utvärdering av nätkurser inom ÖPU/Åbo 2006 Inom öppna universitetet har en sammanställning gjorts på basen av utvärderingar genomförda 2006 i 31 nätkurser. I sammanställningen ingår utvärderingar gjorda av totalt ca 590 personer av ca 1230 som börjat på nätkurser). Sammanställningen baseras alltså på utvärderingar av ca 48 % av deltagarna (alla kurser utvärderas inte med utvärderingsblanketten och i vissa kurser är svarsprocenten låg). I de kurser där kursutvärderingen var obligatorisk var svarsprocenten naturligtvis högre. Resultaten (dvs. de statistiska uppgifterna) är i de flesta fall nästan identiska med resultaten från år 2005 (och även 2004). Utvärderingsfrågorna uppdaterades på sommaren 2006, då över hälften av frågorna ändrades, vilket innebär att informationen i alla fall inte är jämförbar med tidigare år. Skalan i frågorna har varit utmärkt ganska bra inte så bra dåligt. Av de svarande har 70 % (2005: samma siffra) tidigare deltagit i nätkurser, vilket är bra att hålla i minnet då man analyserar resultaten. 65 % (2005: 70 %) tycker att arbetsmängden varit lagom (dvs. motsvarat antalet sp) och 29 % (2005: 27 %) ansåg att kurserna varit för arbetskrävande, dvs. rätt många upplever alltså att arbetsmängden är för stor beror det på att kurserna i sp jämfört med i sv blivit mer arbetskrävande, att nätkurserna har för mycket övningsuppgifter, eller finns det en förväntning att komma lättare undan? Av de svarande föredrog 81 % (2005: 82 %) att delta i kursen som nätkurs framom att delta i kursen om den hade erbjudits som närstudiekurs. (Tillgängligheten till kursen, dvs. möjligheten att kunna delta pga. flexibiliteten i rum, är ju ofta avgörande för ÖPU-studerande. Dessutom var ju de som tillfrågades personer som valt att delta i nätkurs dock erbjuds samma kurs mycket sällan i olika form, så deltagarna har inte 6

7 möjlighet att välja hur de avlägger kurserna.) 52 % (2005: samma siffra) av de svarande tycker ändå att närstudieträffarna i allmänhet fyller en viktig funktion också på nätkurser. Målsättningen med nätkurserna har ju i många fall varit att aktivera deltagarna mer än på en traditionell kurs: 88 % (2005: 80 %) av de svarande upplever att de varit tillräckligt aktiva på kursen. Med handledningen är deltagarna överlag nöjda: 97 % ansåg att instruktionerna för uppgifter och arbetsgång varit utmärkta eller ganska bra (33 % utmärkt, 64 % bra). I våra nätkurser har betydelsen av tydliga instruktioner också betonats det är trevligt att se att detta också märks. Kursens schema och tidtabell är ofta en av utmaningarna i nätkurser och det är svårt att hitta ett schema som passar alla deltagare. 31 % tyckte att tidtabellen passade dem utmärkt och 41 % ganska bra. 26 % tyckte att tidtabellen var för snabb (och endast 2 % upplevde att den var för långsam). Med tanke på ÖPU-terminer och helhetsutbud inom ett ämne kan det vara svårt att göra ett schema med långsammare studietakt, men speciellt i vissa kurser bör man kanske ändå överväga detta. Över 80 % anser att handledning och instruktioner fungerat bra och som vi såg ovan är deltagarna speciellt nöjda med instruktionerna för nätkurserna som erbjudits. Denna fråga formulerades om i den nya kursutvärderingen, för att vi i fortsättningen skulle få fram ännu bättre hur de olika formerna av handledning ( före kursen börjar, under kursens gång, efter övningsuppgift ) fungerar. 81 % (2005: 85 %) ansåg att handledningen (definierad som "instruktioner för att göra uppgifter samt svar på frågor och råd under arbetets gång") varit utmärkt eller ganska bra. 87 % ansåg att handledningen (definierad som handledning av läraren under kursens gång, dvs. svar på frågor och råd t.ex. på kursens anslagstavla, i samband med föreläsningar, i diskussionsforum ) varit utmärkt eller ganska bra. Med feedbacken på övningsuppgifter var 77 % (2005: 79 %) nöjda eller mycket nöjda (Enligt 29 % har den fungerat utmärkt, enligt 64 % bra). 23 % (2005: 20 %) tyckte att feedbacken var dålig eller inte så bra siffran är så pass hög att det nog finns skäl att se över detta. I deltagarnas fria kommentarer kritiseras det direkt om läraren inte synts till tillräckligt ofta på kursen och om feedbacken kommer sent. Av deltagarna på Blackboard-kurser tycker 96 % (2005: 85 %) att plattformen fungerar utmärkt eller ganska bra, och av deltagarna på kurser i Moodle ansåg 94 % att den fungerat utmärkt eller ganska bra - överlag fungerar alltså båda miljöerna bra (antalet svar var ungefär lika många per plattform). Endast 6 % upplevde att de under kursen haft andra tekniska problem (som inte gällde inlärningsplattformarna). 97 % (2005: 94 %) ansåg också att de fått tillräckligt tekniskt stöd under kursens gång. Deltagarna uppmanades också i fritext ange vilka problem de upplevt med inlärningsplattformarna och annan teknik dessa går vi igenom för att kunna förbättra tekniken. För att få en bättre bild av deltagarnas lärandemiljö frågar vi i den nya kursutvärderingen även vilken webbläsare de använder och var de loggar in. 80 % loggade in hemifrån via bredband och 11 % via jobbet. Internet Explorer (48 %) och Mozilla (43 %) är de vanligaste webbläsarna. Några kursdeltagares kommentarer sammanfattar ganska bra vad vi vill uppnå med nätkurserna: Jag hade inte förväntat mig så mycket arbete, men just pga. detta så lärde man sig massor. Jag hade inga speciella förväntningar på nätkursen, men jag var ganska skeptisk till att det skulle vara ett bra sätt att lära sig på. Men jag tycker att det funkar bättre och är mycket mer lärorikt än vanliga föreläsningar. 7

8 BILAGA 1 Nätkurser arrangerade vid Öppna universitetet (http://www.abo.fi/fc/opu/natlager.htm ) FC/ÅA: Hösten 2006 erbjöds 25 nätkurser (totalt 153 sp + 9 sv), av vilka 24 förverkligades (150 sp + 9 sv, totalt 701 ALLMÄN TEOLOGI: Gamla testamentet I, 5 sp /Grundstudier inleds, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Predikan i historia och nutid, 5 sp /Ämnesstudier 35 sp fortsätter, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Kyrka och folk, 5 sp (Läskurs) /Ämnesstudier, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Proseminarieuppsats, 5 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 4 sp, FC-Åbo ENGELSKA: Engelska för HF/TF, 5 sp, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Folkloristikens källor och arkivpraktik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk ledning, 5 sp /Grundstudier pågår, FC-Åbo/Högskolan på Åland FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk praxis, 5 sp, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp /Grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 5 sp /Grundstudier pågår, FC- Åbo/Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 8 sp, FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv /Ämnesstudier avslutas, FC-Åbo : Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 10 sp/70 sp pågår, Österbotten (12 samarbetsparter) INFORMATIONSSYSTEM: Grundkurs i informationssystem, 10 sp, FC-Åbo INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, VNF/Vasa sommaruni KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP: Miljö och etik, 5 sp/grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP/OFFENTLIG FÖRVALTNING/RÄTTSVETENSKAP: Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp/grundstudier inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland/Pedersöre mbi (Norra ligan) NATIONALEKONOMI/EUROPAKUNSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor/grundstudier 25 sp pågår, FC-Åbo RELIGIONSVETENSKAP: Genus och religion, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI/SAMHÄLLSLÄRA : Grundkurs i sociologi, 10 sp, Högskolan på Åland/Kronoby mbi (Norra ligan) STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp, FC-Åbo STATSKUNSKAP: Specialkurs i politisk delaktighet och demokratifostran ur ett statskunskapligt perspektiv, 3 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Hösten 2006 erbjöds 3 nätkurser (totalt 20 sp), av vilka 2 förverkligades (10 sp, totalt 95 HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION: Ledarskapsteorier, 5 sp, Helsingfors sv. arbis PEDAGOGIK: Mediekultur 5 sp, FC-Vasa i Åbo VÅRDVETENSKAP: Grundkurs i intercultural caring, 10 sp, FC-Vasa/ INHIBERAD Sommaren inga nätkurser FC/ÅA: Våren 2006 erbjöds 28 nätkurser (totalt 151 sp + 15 sv), av vilka 25 förverkligades (137 sp +12 sv, totalt 841 ALLMÄN TEOLOGI: Praktisk teologi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland 8

9 ALLMÄN TEOLOGI: Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ALLMÄN TEOLOGI: Inledning till cum laude i kyrkohistoria o. praktisk teologi, 10 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 2 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Att berätta, tala och sjunga, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Organisation och ledning - en introduktion, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Logik, 3 sv (5 sp), FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 5-8 sp: FC-Åbo/ INHIBERAD : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo : Introduktion till Information Management, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter)/inhiberad INFORMATIONSSYSTEM: Managing the Digital Enterprise, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland KOMMUNIKATION: Vetenskapligt skrivande, 2 sp, FC-Åbo / Vasa su / Karlebynejdens institut KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, Högskolan på Åland / INHIBERAD KVINNOVETENSKAP: Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del I, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del II, 5 sp, FC-Åbo NATIONALEKONOMI: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland OFFENTLIG FÖRVALTNING: Organisationsteori I, 5 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, Östra & VästraNyland/ Österbotten/FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 3 sp, Helsingfors stads sv ai SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Skärgårdsnatur, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Grundkurs i sociologi, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologins historia och klassiker, 5 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Våren 2006 erbjöds 5 nätkurser (totalt 30 sp), av vilka 5 förverkligades (30 sp, totalt 61 SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 2, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 2, 5 sp, FC-Vasa VÅRDVETENSKAP: Intercultural Caring, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Hösten 2005 erbjöds 23 nätkurser (totalt 14 sv sp), av vilka 20 förverkligades (14 sv sp, totalt 560 ALLMÄN TEOLOGI: Kyrkohistoria I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ENGELSKA: Specialkurs i engelska för HF, 5 sp, Karlebynejdens institut INHIBERAD pga för få deltagare. FOLKLORISTIK: Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 3 sv (5 sp), FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv, Helsingfors stads sv ai : Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, FC-Åbo : Databaskonstruktion, 3sv, FC-Åbo : Kommunikation och inlärning, 3 sp, Vasa Sommaruni INFORMATIONSSYSTEM: Futures1 - How Can We Explore the Future, 6 sp, Högskolan på Åland INHIBERAD pga för få deltagare. 9

10 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp, FC-Åbo / Borgå mbi/ Högskoland på Åland KOMMUNIKATION: Kommunikationsprocesser, 3 sp, Vasa sommaruni/karlebynejdens institut "KULTURLINJEN" / OFFENTLIG FÖRVALTNING: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, FC-Åbo / Vasa su LATIN: Latin 1, 5 sp, Vasa sommaruni/vasa su filialen i Jakobstad LITTERATURVETENSKAP: Från duk till berättande, 10 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 1, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 2, 5 sp, FC-Åbo PSYKOLOGI: Introduktion till psykologin, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Arbetsrätt, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologisk teori, 5 sp, FC-Åbo STATISTIK: Baskurs i statistik, 5 sp, Nykarleby arbetarinstitut TEOLOGISK ETIK MED RELIGIONSFILOSOFI: Kristen sexualetik, 10 sp, FC-Åbo Vid FC/Vasa erbjöds hösten nätkurs (totalt 10 sp), av vilka 1 förverkligades (10 sp, totalt 15 MASSKOMMUNIKATION: Medier och masskommunikation, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Sommaren 2005 erbjöds 6 nätkurser (totalt 24 sv), av vilka 4 förverkligades (14 sv, totalt 80 : Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, FC-Åbo : Interaktiva medier, 5sv, Hangö Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RELIGIONSVETENSKAP: Religion och Internet, 5sv, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RÄTTSVETENSKAP: Bolagsrätt, 5sv, Vasa Sommaruni STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 5 sv, FC-Åbo SVENSKA SPRÅKET: Namnforskning, 2-3 sv, FC-Åbo/Norra ligan Vid FC/Vasa erbjöds sommaren nätkurs (totalt 2 sv), av vilka 1 förverkligades (totalt 2 sv, 10 FC/ÅA: Våren 2005 erbjuds 32 nätkurser (totalt 120,5 sv), av vilka 31 förverkligades (115,5 sv, totalt 531 ALLMÄN TEOLOGI: Religionsvetenskap I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Nya testamentet I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Laudatur i allmän teologi, 25 sv (6 kurser: Block I: Kyrkans liturgi och kyrkorummets teologi, 3 sv; Block II: Kvinnogestalter i kyrkohistorien, 3 sv: Block III: Kyrkoliv och prästroll, 3 sv; Block IV: Döpande och lärande, 3 sv; Block V: Slutseminarium, 3 sv; Laudaturuppsats, 3 sv); FC-Åbo BIOLOGI: Introduktion till molekylär genetik, 1 sv, FC-Åbo FILOSOFI: Vetenskapsfilosofi, 2-4 sv, FC-Åbo FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN: Från Aleksis Kivi till Eeva Joenpelto, 3 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Grundkurs i folkloristik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Företagets organisation och ledning - en introduktion, 5 sv, Högskolan på Åland HISTORIA: Miljöhistoria, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Datorteknik, 3 sv, FC-Åbo : Informationskällor, 4 sv, FC-Åbo : Grundkurs i informationssökning, 2 sv, FC-Åbo 10

11 : Interaktiva medier, 5 sv, Högskolan på Åland : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo INFORMATIONSSYSTEM: Redovisningens informationssystem, 3 sv, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Högskolan på Åland INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby) KONSTVETENSKAP: Konstvetenskapliga Generalia, 5 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskapen, 5 sv, VNF/Karis INHIBERAD pga få delt. LATIN: Grundkurs i latin, 2,5 sv, FC-Åbo SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Samhälle och näringar, 5 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Aktuell sociologisk forskning, 3 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo SVENSKA SPRÅKET: Språket på webben, 2 sv, Borgå/Lovisa/Sibbo mi, Högskolan på Åland SVENSKA SPRÅKET: Språkriktighet, 3-5 sv, Helsingfors stads sv ai SVENSKA: Svenska II A, 2 sv, Högskolan på Åland Vid FC/Vasa erbjöds våren nätkurser (totalt 22 sv), av vilka 5 förverkligades (13 sv, 76 FC/ÅA: Hösten 2004 erbjöds 26 nätkurser (totalt 102 sv), av vilka 19 förverkligades (74 sv, totalt 519 ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC-Åbo ENGELSKA Proseminarium i lingvistik, 5 sv, FC-Åbo FILOSOFI Vetenskapsfilosofi för ekonomutbildningen, 4 sv, Högskolan på Åland FOLKLORISTIK Kulturproduktion i media, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Nykarleby arbis INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Vasa su / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, fortsättningskurs, 3 sv, FC-Åbo Prosemi, 4 sv ÖPU/Exfort, FC-Åbo Interaktiva medier, 5 sv, FC-Åbo Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, Helsingfors stads sv ai Databaskonstruktion, 3 sv, Helsingfors stads sv ai Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD Interaktiva medier, 5 sv, Vasa sommaruni INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby)/FRAMSKJUTEN till vt 2005 KOMMUNIKATION Kommunikationsprocesser, 2 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP 1900-talets konst i Finland och internat., 5 sv, FC-Åbo KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla, 3 sv, FC-Åbo, Kristinestad, Närpes & Kaskö mi MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, Norra ligan (Kronoby) / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare NATIONALEKONOMI Världsekonomi, 2-3 sv, FC/Åbo PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo RÄTTSVETENSKAP Familje- o kvarlåtenskapsrätt/del I, 5 sv, FC/Åbo STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv, FC/Åbo 11

12 FC/ÅA: Sommaren 2004 erbjöds 6 nätkurser (totalt 17 sv), av vilka 4 förverkligades (13 sv, 110 INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkrs, 3 sv Högskolan på Åland st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Bok och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 04 Kommunikation och inlärning, 2 sv FC/Åbo st 04 Bok och bibliotekshistoria, 1 sv Vasa sommaruni st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare LITTERATURVETENSKAP II Litteraturhistorisk kurs, 5 sv Vasa sommaruni st 04 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv FC/Åbo st 04 FC/ÅA: Våren 2004 erbjöds 20 nätkurser (totalt 85,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 80,5 sv, 394 ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv FC/Åbo vt 04 ALLMÄN TEOLOGI Gamla testamentet I, 3 sv FC/Åbo vt 04 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga, 5 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv FC/Åbo vt 04 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Högskolan på Åland vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland vt 04 Informationskällor, 4 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Grk i informationssökning, 2 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv FC/Åbo vt 04 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv Cityfolkhögskolan, Högskolan på Åland vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv Nykarleby AI vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv FC/Åbo vt 04 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv Nykarleby AI vt 04 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 04 RELIGIONSVETENSKAP Religion och Internet, 5 sv FC/Åbo vt 04 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 04 SPRÅKKURS/ENGELSKA Specialkurs i engelska för HF & TF, 2,5 sv FC/Åbo vt 04 FC/ÅA: Hösten 2003 erbjöds 24 nätkurser (totalt 103,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 83 sv) ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I, 3 sv FC/Åbo ht 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 14 sv forts. (5 sv) FC/Åbo ht 03 BIOLOGI Artkännedom vertebrater, 2 sv Kronoby MBI m.fl. ht 03 FOLKLORISTIK Introduktion till folkloristiken, 4+1 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare HISTORIA / MILJÖKUNSKAP Miljöhistoria, 5 sv FC/Åbo ht 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Interaktiva medier, 5 sv H:fors stads sve. Arbis ht 03 Introduktion till Information Management, 3 sv FC/Åbo ht 03 Interaktiva medier, 5 sv FC/Åbo ht 03 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5 sv Nykarleby AI ht 03 12

13 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv FC/Åbo ht 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv YH Sydväst (Esbo) ht 03 KONSTVETENSKAP Finland med närområden, del I, 2sv Finlands konst fram till 1900-talet (del II), 3 sv FC/Åbo ht 03 KVINNOVETENSKAP/ HISTORIA Mellan Stormskär och Blåkulla, 3 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP / KEMI Miljökemi, 2 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv FC/Åbo ht 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv DISTIS / INHIBERAD PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv FC/Åbo ht 03 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv Högskolan på Åland, Cityfolkhögskolan / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare RELIGIONSVETENSKAP Evas dilemma: Religion och kön, 5 sv FC/Åbo ht 03 SPRÅKKURS/TYSKA Forts.kurs i tyska, 2,5 sv FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv Västra Nylands folkhögskola ht 03 STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv FC/Åbo ht 03 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv Borgå folkhögskola, Borgå MBI, Västra Nylands folkhögskola ht 03 FC/ÅA: Våren och sommaren 2003 erbjöds 16 nätkurser (totalt 66 sv) ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria I, 3 sv FC/Åbo vt 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 4 sv FC/Åbo inl. vt 03 FOLKLORISTIK Folkloristikens källor och material, 4 sv FC/Åbo vt 03 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Ålands högskola vt 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 03 Datastrukturering och design av databaser, 3 sv FC/Åbo vt 03 Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 03 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv Helsingfors arbis vt 03 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv FC/Åbo vt 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 03 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 03 MUSIKVETENSKAP Finlands och Europas folkmusik, 3 sv FC/Åbo vt 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 03 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv, FC/Åbo, Nykarleby ai vt 03 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 03 FC/ÅA: Hösten 2002 erbjöds 19 nätkurser (totalt 76 sv) ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC/Åbo ht 02 FOLKLORISTIK Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC/Åbo ht 02 13

14 GEOGRAFI Ekonomisk geografi, 2sv, FC/Åbo ht 02 HISTORIA Miljöhistoria, 5 sv, FC/Åbo / Nykarleby ai ht 02 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC/Åbo ht 02 Elektronisk publicering, 1 sv, FC/Åbo ht 02 Beståndsutveckling och externa informationsresurser, 2 sv, FC/Åbo ht 02 Introduktion till Information Management, 3 sv, Helsingfors arbis ht 02 INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i informationssystem, 5 sv, FC/Åbo/Vasa su ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5sv, FC/Åbo ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET European Business Environment, 5 sv, FC/Åbo ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Turun kristillinen opisto ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola/SÖFF ht 02 MILJÖKUNSKAP Miljökemi, 2sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola ht 02 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv, Cygnus-nätverket ht 02 FC/ÅA: Våren 2002 erbjöds 18 nätkurser (totalt 75,5 sv). ALLMÄN TEOLOGI Religionsvetenskap I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ALLMÄN TEOLOGI Nya testamentet I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ENGELSKA/CUM LAUDE Proseminarier i Lingvistik (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Pedersöre medborgarinstitut vt 02 GEOGRAFI Geomorfologi (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Informationskällor (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Grk i informationssökning (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 14

15 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), Diktyon Ab vt 02 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), YH Sydväst/Esbo vt 02 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 REDOVISNING 15 sv Bokslut och balansanalys (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 02 SOCIOLOGI 10 sv Grundkurs i sociologi del 2 (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SPRÅKSTUDIER Fortsättningskurs i tyska (2,5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Jakobstads svenska arbetarinstitut vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Ålands högskola vt 02 FC/ÅA: Hösten 2001 erbjöds 16 nätkurser (totalt 62 sv). ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 FOLKLORISITK Grk i folkloristik och Finlands svenska folkdikting (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 GEOGRAFI Geografins grunder (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Finlands geografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Introduktion till kartografi (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Kulturgeografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 HISTORIA Miljöhistoria (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkurturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Transportekonomi och logistik (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen ht-vt REDOVISNING Bokslut och balansanalys (5 sv) Fortbildningscentralen ht 01 SOCIOLOGI Aktuell sociologisk forskning (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Korsholms vuxeninstitut ht 01 FC/ÅA: Vårterminen 2001 erbjöds 17 kurser (totalt 67 sv). 274 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Gamla testamentet 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 INFORMATIONSBEHANDLING Datakommunikation (3 sv) Fortbildningscentralen vt 01 15

16 Fortsättningskurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Webbdesign (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Introduktion till Information Management (3 sv), Fortbildningscentralen vt01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Helsingfors Arbis vt 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 European Business Environment (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla - en introducerande kurs i kvinnohistoria (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 MEDIAKUNSKAP Innehållsanalys av Internet och film (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 REDOVISNING Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), SÖFF vt 01 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 FC/ÅA: Höstterminen 2000 erbjöds 9 nätkurser (totalt 37 sv). 259 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INFORMATIONSBEHANDLING Datakunskap I (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Grundkurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3sv), Ålands högskoal ht 00 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Developing Cultural Awareness (5 sv), Fortbildningscentralen st-ht 00 Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 MEDIAKUNSKAP Introkurs i mediakunskap (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 16

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

15:E ÅRGÅNGEN FORUM FÖR FORTBILDNINGSCENTRALEN VID ÅBO AKADEMI PEDAGOGIK OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

15:E ÅRGÅNGEN FORUM FÖR FORTBILDNINGSCENTRALEN VID ÅBO AKADEMI PEDAGOGIK OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE 3/2007 15:E ÅRGÅNGEN FORUM FÖR FORTBILDNINGSCENTRALEN VID ÅBO AKADEMI PEDAGOGIK OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Med lärare till ishavskusten årets fältkurs Fullträffar i Åboland och Österbotten Pratstund med Henrik

Läs mer

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 1. Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2002 har omfattat bl.a. utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer