Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)"

Transkript

1 Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren ) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år Rapporten och bilagor är tillgängliga på Denna rapport hittas även via Forslund

2 1 Arrangerade och avlagda nätkurser 1.1 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÅA som helhet och vid ÖPU 2006 Under år 2006 producerades vid akademienheterna i Åbo totalt i nätkurser ca sp (av dessa 36 % inom ÖPU). År 2005 var motsvarande summar ca sv (av dessa 58 % inom ÖPU) och ca sp (21 % inom ÖPU). Antalet deltagare år 2006 var totalt ca (år 2005 ca 2.600), varav 37 % var ÖPU-deltagare. I Vasa är ÖPU:s andel av totalt producerade sp på nätkurser ca 6 % och av antalet deltagare ca 12 %. Notera att statistiken över antal deltagare samt arrangerade och producerade sp vid fakulteterna baserar sig på manuell insamling av data. Siffrorna är också beroende av hur enheterna har definierat nätstödd kurs: i vissa fall har kurser där nätet, dvs. en inlärningsplattform eller webben, används endast för materialdistribution tagits med, och i vissa fall har man tagit med endast de kurser där en plattform eller webben används för såväl distribution som kommunikation. För förteckning över nät- och flerformskurser vid Akademin, se sammanställning enligt information från referensgrupperna och öppna universitetet (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns på Tabell: Erbjudna och avlagda nätstödda kurser vid enheterna i Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo (omräknat till sp) (omräknat till sp) studerande ca ca ca avlagda SP ca ca ca ca 4500 antal kurser som ordnats ca 130 ca 50 ca 110 ca 55 Tabell: Arrangerade nätbaserade kurser (antal kurser och antal sp) totalt vid enheterna i Åbo och relaterat till nätkurser inom ÖPU i Åbo år 2006 Arrangerade kurser Arrangerade sp Totalt ÖPU Andelen ÖPU Totalt ÖPU Andelen ÖPU HF % % MNF * % % ESF/ekon * % % ESF/pol % % TkF/IT-avd.* % % TkF/Proc.avd (KTF)* TF % % CSK/Åbo % % ÅBO TOTALT % % 2

3 Antal arrangerade nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol 7 24 TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Antal arrangerade sp i nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF 7 23 CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Tabell: Avlagda nätkurser per fakultet och för ÖPU (hela ÅA) åren Totalt stud. på nätkurser Totalt avlagda nät-sp ÖPU-stud. av totalt på nätkurser ÖPU-sp av totalt avlagda nät-sp ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala 3 antalet nätsp Totalt stud. på nätkurser Totalt antal nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU-stud. av totalt på nätkurser 2005 ÖPU nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala antalet nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) HF % 61 % % 64 % MNF * % 4 % % 36 % ESF/ekon * % 27 % % 23 % ESF/pol % 81 % % 73 % TkF/IT-avd.* % 17 % TkF/Proc.avd (KTF)* 0 % 0 % TF % 85 % % 59 % CSK/Åbo % 37 % % 61 % Åbo totalt % 36 % % 46 % PF % 0 % % 6 % SVF % 35 % % 3 % CSK/Vasa % 0 % % 0 % Vasa totalt % 6 % % 5 % 0 0 ÅA TOTALT % 29 %

4 * Fr.o.m har ämnena informationsbehandling från MNF och informationssystem från ESF flyttat över till TkF/ITavd (TkF hette fram till 2005 KTF). Kurser som avlagts i sv är omräknade i sp (*1.8). 1.2 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÖPU åren Tabell: Nätkurser vid ÖPU Åbo samt jämförelse med ÖPU Vasa och ÖPU totalt (sv är omräknade till sp (*1.8) för ) ht 2000 ÖPU/totalt ÖPU/Åbo ÖPU/Vasa ÖPU totalt ÖPU Åbo ÖPU Vasa ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo studerande avlagda sv avlagda sp antal kurser som ordnats antal sv som ordnats antal sp som ordnats antal kurser som erbjudits antal sv som erbjudits antal sp som erbjudits Inom Öppna universitetet i Åbo har antal studerande och arrangerade nätkurser statistikförts under hela den period som det arrangerats nätkurser, dvs. åren Totalt har det arrangerats ca 260 nätkurser inom ÖPU i Åbo (ca 110 kurser och ca 150 kurser ). Tabell: Arrangerade nätkurser inom Öppna universitetet (enheterna i Åbo) åren (sv är omräknade till sp *1.8 för åren ) ht 2000 Totalt Antal studerande Antal avlagda SV Antal avlagda SP Antal nätstödda kurser som ordnats Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns i BILAGA 1 samt på adressen Antal studerande på nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal studerande år 4

5 Antal arrangerade nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal kurser år 2 Nätkursutbudet vid enheterna i Åbo 2.1 Producerade nätkurser vid Akademin i Åbo (inkl. ÖPU) åren Med Öppna universitetsmedel har det åren producerat nätkurser omfattande ca 490 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Dessutom har kurser överförts från Lotus Learning Space till Blackboard eller Moodle (ca 170 sp). Med specialmedel för virtualisering från UVM och Stiftelsen för Åbo Akademi producerats nätkurser omfattande ca 400 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Total har alltså nätkurser omfattande ca 900 sp producerats vid Akademins enheter i Åbo under åren , dels med medel från UVM (för virtualisering och ÖPU), dels med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi. En stor del av kurserna som producerats är vid periodens slut fortfarande i bruk. Tabell: Totalantal nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi Totalt UVM, Stiftelsen + ÖPU (sv omräknade till sp) UVM, Stiftelsen + ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Totalt ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Antal sv Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle ÖPU Tabell: Nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU Stiftelsen UVM ÖPU UVM ÖPU ingår i siffran Antal sv för 2002 Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle

6 I tabellen nedan framgår antal nätkurser vid de olika fakulteterna i Åbo siffrorna är ungefärliga, eftersom det varierar hur enheten definierat nätkurs. Totalt finns det vid enheterna i Åbo ungefär 190 nätkurser (ca sp). 2.1 Existerande nätkurser vid Akademin i Åbo år 2006 Notera förteckningen över nät- och flerformskurser vid Akademin (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Tabell: Nätbaserade kurser vid Akademins enheter i Åbo som finns/kan erbjudas (situationen ) Antal nätbaserade kurser (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU Antal sp i nätform (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU HF MNF ESF/ekon ESF/pol TkF/IT-avd TkF/Proc.avd. (KTF) 0 0 TF CSK/Åbo I de fall samma kurs ingår i flera ämnen räknas den flera gånger. I siffrorna ingår inte kurser under planering. 3 Utvärdering av nätkurser inom ÖPU/Åbo 2006 Inom öppna universitetet har en sammanställning gjorts på basen av utvärderingar genomförda 2006 i 31 nätkurser. I sammanställningen ingår utvärderingar gjorda av totalt ca 590 personer av ca 1230 som börjat på nätkurser). Sammanställningen baseras alltså på utvärderingar av ca 48 % av deltagarna (alla kurser utvärderas inte med utvärderingsblanketten och i vissa kurser är svarsprocenten låg). I de kurser där kursutvärderingen var obligatorisk var svarsprocenten naturligtvis högre. Resultaten (dvs. de statistiska uppgifterna) är i de flesta fall nästan identiska med resultaten från år 2005 (och även 2004). Utvärderingsfrågorna uppdaterades på sommaren 2006, då över hälften av frågorna ändrades, vilket innebär att informationen i alla fall inte är jämförbar med tidigare år. Skalan i frågorna har varit utmärkt ganska bra inte så bra dåligt. Av de svarande har 70 % (2005: samma siffra) tidigare deltagit i nätkurser, vilket är bra att hålla i minnet då man analyserar resultaten. 65 % (2005: 70 %) tycker att arbetsmängden varit lagom (dvs. motsvarat antalet sp) och 29 % (2005: 27 %) ansåg att kurserna varit för arbetskrävande, dvs. rätt många upplever alltså att arbetsmängden är för stor beror det på att kurserna i sp jämfört med i sv blivit mer arbetskrävande, att nätkurserna har för mycket övningsuppgifter, eller finns det en förväntning att komma lättare undan? Av de svarande föredrog 81 % (2005: 82 %) att delta i kursen som nätkurs framom att delta i kursen om den hade erbjudits som närstudiekurs. (Tillgängligheten till kursen, dvs. möjligheten att kunna delta pga. flexibiliteten i rum, är ju ofta avgörande för ÖPU-studerande. Dessutom var ju de som tillfrågades personer som valt att delta i nätkurs dock erbjuds samma kurs mycket sällan i olika form, så deltagarna har inte 6

7 möjlighet att välja hur de avlägger kurserna.) 52 % (2005: samma siffra) av de svarande tycker ändå att närstudieträffarna i allmänhet fyller en viktig funktion också på nätkurser. Målsättningen med nätkurserna har ju i många fall varit att aktivera deltagarna mer än på en traditionell kurs: 88 % (2005: 80 %) av de svarande upplever att de varit tillräckligt aktiva på kursen. Med handledningen är deltagarna överlag nöjda: 97 % ansåg att instruktionerna för uppgifter och arbetsgång varit utmärkta eller ganska bra (33 % utmärkt, 64 % bra). I våra nätkurser har betydelsen av tydliga instruktioner också betonats det är trevligt att se att detta också märks. Kursens schema och tidtabell är ofta en av utmaningarna i nätkurser och det är svårt att hitta ett schema som passar alla deltagare. 31 % tyckte att tidtabellen passade dem utmärkt och 41 % ganska bra. 26 % tyckte att tidtabellen var för snabb (och endast 2 % upplevde att den var för långsam). Med tanke på ÖPU-terminer och helhetsutbud inom ett ämne kan det vara svårt att göra ett schema med långsammare studietakt, men speciellt i vissa kurser bör man kanske ändå överväga detta. Över 80 % anser att handledning och instruktioner fungerat bra och som vi såg ovan är deltagarna speciellt nöjda med instruktionerna för nätkurserna som erbjudits. Denna fråga formulerades om i den nya kursutvärderingen, för att vi i fortsättningen skulle få fram ännu bättre hur de olika formerna av handledning ( före kursen börjar, under kursens gång, efter övningsuppgift ) fungerar. 81 % (2005: 85 %) ansåg att handledningen (definierad som "instruktioner för att göra uppgifter samt svar på frågor och råd under arbetets gång") varit utmärkt eller ganska bra. 87 % ansåg att handledningen (definierad som handledning av läraren under kursens gång, dvs. svar på frågor och råd t.ex. på kursens anslagstavla, i samband med föreläsningar, i diskussionsforum ) varit utmärkt eller ganska bra. Med feedbacken på övningsuppgifter var 77 % (2005: 79 %) nöjda eller mycket nöjda (Enligt 29 % har den fungerat utmärkt, enligt 64 % bra). 23 % (2005: 20 %) tyckte att feedbacken var dålig eller inte så bra siffran är så pass hög att det nog finns skäl att se över detta. I deltagarnas fria kommentarer kritiseras det direkt om läraren inte synts till tillräckligt ofta på kursen och om feedbacken kommer sent. Av deltagarna på Blackboard-kurser tycker 96 % (2005: 85 %) att plattformen fungerar utmärkt eller ganska bra, och av deltagarna på kurser i Moodle ansåg 94 % att den fungerat utmärkt eller ganska bra - överlag fungerar alltså båda miljöerna bra (antalet svar var ungefär lika många per plattform). Endast 6 % upplevde att de under kursen haft andra tekniska problem (som inte gällde inlärningsplattformarna). 97 % (2005: 94 %) ansåg också att de fått tillräckligt tekniskt stöd under kursens gång. Deltagarna uppmanades också i fritext ange vilka problem de upplevt med inlärningsplattformarna och annan teknik dessa går vi igenom för att kunna förbättra tekniken. För att få en bättre bild av deltagarnas lärandemiljö frågar vi i den nya kursutvärderingen även vilken webbläsare de använder och var de loggar in. 80 % loggade in hemifrån via bredband och 11 % via jobbet. Internet Explorer (48 %) och Mozilla (43 %) är de vanligaste webbläsarna. Några kursdeltagares kommentarer sammanfattar ganska bra vad vi vill uppnå med nätkurserna: Jag hade inte förväntat mig så mycket arbete, men just pga. detta så lärde man sig massor. Jag hade inga speciella förväntningar på nätkursen, men jag var ganska skeptisk till att det skulle vara ett bra sätt att lära sig på. Men jag tycker att det funkar bättre och är mycket mer lärorikt än vanliga föreläsningar. 7

8 BILAGA 1 Nätkurser arrangerade vid Öppna universitetet (http://www.abo.fi/fc/opu/natlager.htm ) FC/ÅA: Hösten 2006 erbjöds 25 nätkurser (totalt 153 sp + 9 sv), av vilka 24 förverkligades (150 sp + 9 sv, totalt 701 ALLMÄN TEOLOGI: Gamla testamentet I, 5 sp /Grundstudier inleds, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Predikan i historia och nutid, 5 sp /Ämnesstudier 35 sp fortsätter, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Kyrka och folk, 5 sp (Läskurs) /Ämnesstudier, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Proseminarieuppsats, 5 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 4 sp, FC-Åbo ENGELSKA: Engelska för HF/TF, 5 sp, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Folkloristikens källor och arkivpraktik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk ledning, 5 sp /Grundstudier pågår, FC-Åbo/Högskolan på Åland FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk praxis, 5 sp, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp /Grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 5 sp /Grundstudier pågår, FC- Åbo/Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 8 sp, FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv /Ämnesstudier avslutas, FC-Åbo : Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 10 sp/70 sp pågår, Österbotten (12 samarbetsparter) INFORMATIONSSYSTEM: Grundkurs i informationssystem, 10 sp, FC-Åbo INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, VNF/Vasa sommaruni KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP: Miljö och etik, 5 sp/grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP/OFFENTLIG FÖRVALTNING/RÄTTSVETENSKAP: Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp/grundstudier inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland/Pedersöre mbi (Norra ligan) NATIONALEKONOMI/EUROPAKUNSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor/grundstudier 25 sp pågår, FC-Åbo RELIGIONSVETENSKAP: Genus och religion, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI/SAMHÄLLSLÄRA : Grundkurs i sociologi, 10 sp, Högskolan på Åland/Kronoby mbi (Norra ligan) STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp, FC-Åbo STATSKUNSKAP: Specialkurs i politisk delaktighet och demokratifostran ur ett statskunskapligt perspektiv, 3 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Hösten 2006 erbjöds 3 nätkurser (totalt 20 sp), av vilka 2 förverkligades (10 sp, totalt 95 HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION: Ledarskapsteorier, 5 sp, Helsingfors sv. arbis PEDAGOGIK: Mediekultur 5 sp, FC-Vasa i Åbo VÅRDVETENSKAP: Grundkurs i intercultural caring, 10 sp, FC-Vasa/ INHIBERAD Sommaren inga nätkurser FC/ÅA: Våren 2006 erbjöds 28 nätkurser (totalt 151 sp + 15 sv), av vilka 25 förverkligades (137 sp +12 sv, totalt 841 ALLMÄN TEOLOGI: Praktisk teologi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland 8

9 ALLMÄN TEOLOGI: Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ALLMÄN TEOLOGI: Inledning till cum laude i kyrkohistoria o. praktisk teologi, 10 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 2 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Att berätta, tala och sjunga, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Organisation och ledning - en introduktion, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Logik, 3 sv (5 sp), FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 5-8 sp: FC-Åbo/ INHIBERAD : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo : Introduktion till Information Management, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter)/inhiberad INFORMATIONSSYSTEM: Managing the Digital Enterprise, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland KOMMUNIKATION: Vetenskapligt skrivande, 2 sp, FC-Åbo / Vasa su / Karlebynejdens institut KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, Högskolan på Åland / INHIBERAD KVINNOVETENSKAP: Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del I, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del II, 5 sp, FC-Åbo NATIONALEKONOMI: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland OFFENTLIG FÖRVALTNING: Organisationsteori I, 5 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, Östra & VästraNyland/ Österbotten/FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 3 sp, Helsingfors stads sv ai SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Skärgårdsnatur, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Grundkurs i sociologi, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologins historia och klassiker, 5 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Våren 2006 erbjöds 5 nätkurser (totalt 30 sp), av vilka 5 förverkligades (30 sp, totalt 61 SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 2, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 2, 5 sp, FC-Vasa VÅRDVETENSKAP: Intercultural Caring, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Hösten 2005 erbjöds 23 nätkurser (totalt 14 sv sp), av vilka 20 förverkligades (14 sv sp, totalt 560 ALLMÄN TEOLOGI: Kyrkohistoria I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ENGELSKA: Specialkurs i engelska för HF, 5 sp, Karlebynejdens institut INHIBERAD pga för få deltagare. FOLKLORISTIK: Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 3 sv (5 sp), FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv, Helsingfors stads sv ai : Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, FC-Åbo : Databaskonstruktion, 3sv, FC-Åbo : Kommunikation och inlärning, 3 sp, Vasa Sommaruni INFORMATIONSSYSTEM: Futures1 - How Can We Explore the Future, 6 sp, Högskolan på Åland INHIBERAD pga för få deltagare. 9

10 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp, FC-Åbo / Borgå mbi/ Högskoland på Åland KOMMUNIKATION: Kommunikationsprocesser, 3 sp, Vasa sommaruni/karlebynejdens institut "KULTURLINJEN" / OFFENTLIG FÖRVALTNING: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, FC-Åbo / Vasa su LATIN: Latin 1, 5 sp, Vasa sommaruni/vasa su filialen i Jakobstad LITTERATURVETENSKAP: Från duk till berättande, 10 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 1, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 2, 5 sp, FC-Åbo PSYKOLOGI: Introduktion till psykologin, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Arbetsrätt, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologisk teori, 5 sp, FC-Åbo STATISTIK: Baskurs i statistik, 5 sp, Nykarleby arbetarinstitut TEOLOGISK ETIK MED RELIGIONSFILOSOFI: Kristen sexualetik, 10 sp, FC-Åbo Vid FC/Vasa erbjöds hösten nätkurs (totalt 10 sp), av vilka 1 förverkligades (10 sp, totalt 15 MASSKOMMUNIKATION: Medier och masskommunikation, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Sommaren 2005 erbjöds 6 nätkurser (totalt 24 sv), av vilka 4 förverkligades (14 sv, totalt 80 : Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, FC-Åbo : Interaktiva medier, 5sv, Hangö Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RELIGIONSVETENSKAP: Religion och Internet, 5sv, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RÄTTSVETENSKAP: Bolagsrätt, 5sv, Vasa Sommaruni STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 5 sv, FC-Åbo SVENSKA SPRÅKET: Namnforskning, 2-3 sv, FC-Åbo/Norra ligan Vid FC/Vasa erbjöds sommaren nätkurs (totalt 2 sv), av vilka 1 förverkligades (totalt 2 sv, 10 FC/ÅA: Våren 2005 erbjuds 32 nätkurser (totalt 120,5 sv), av vilka 31 förverkligades (115,5 sv, totalt 531 ALLMÄN TEOLOGI: Religionsvetenskap I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Nya testamentet I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Laudatur i allmän teologi, 25 sv (6 kurser: Block I: Kyrkans liturgi och kyrkorummets teologi, 3 sv; Block II: Kvinnogestalter i kyrkohistorien, 3 sv: Block III: Kyrkoliv och prästroll, 3 sv; Block IV: Döpande och lärande, 3 sv; Block V: Slutseminarium, 3 sv; Laudaturuppsats, 3 sv); FC-Åbo BIOLOGI: Introduktion till molekylär genetik, 1 sv, FC-Åbo FILOSOFI: Vetenskapsfilosofi, 2-4 sv, FC-Åbo FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN: Från Aleksis Kivi till Eeva Joenpelto, 3 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Grundkurs i folkloristik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Företagets organisation och ledning - en introduktion, 5 sv, Högskolan på Åland HISTORIA: Miljöhistoria, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Datorteknik, 3 sv, FC-Åbo : Informationskällor, 4 sv, FC-Åbo : Grundkurs i informationssökning, 2 sv, FC-Åbo 10

11 : Interaktiva medier, 5 sv, Högskolan på Åland : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo INFORMATIONSSYSTEM: Redovisningens informationssystem, 3 sv, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Högskolan på Åland INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby) KONSTVETENSKAP: Konstvetenskapliga Generalia, 5 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskapen, 5 sv, VNF/Karis INHIBERAD pga få delt. LATIN: Grundkurs i latin, 2,5 sv, FC-Åbo SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Samhälle och näringar, 5 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Aktuell sociologisk forskning, 3 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo SVENSKA SPRÅKET: Språket på webben, 2 sv, Borgå/Lovisa/Sibbo mi, Högskolan på Åland SVENSKA SPRÅKET: Språkriktighet, 3-5 sv, Helsingfors stads sv ai SVENSKA: Svenska II A, 2 sv, Högskolan på Åland Vid FC/Vasa erbjöds våren nätkurser (totalt 22 sv), av vilka 5 förverkligades (13 sv, 76 FC/ÅA: Hösten 2004 erbjöds 26 nätkurser (totalt 102 sv), av vilka 19 förverkligades (74 sv, totalt 519 ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC-Åbo ENGELSKA Proseminarium i lingvistik, 5 sv, FC-Åbo FILOSOFI Vetenskapsfilosofi för ekonomutbildningen, 4 sv, Högskolan på Åland FOLKLORISTIK Kulturproduktion i media, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Nykarleby arbis INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Vasa su / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, fortsättningskurs, 3 sv, FC-Åbo Prosemi, 4 sv ÖPU/Exfort, FC-Åbo Interaktiva medier, 5 sv, FC-Åbo Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, Helsingfors stads sv ai Databaskonstruktion, 3 sv, Helsingfors stads sv ai Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD Interaktiva medier, 5 sv, Vasa sommaruni INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby)/FRAMSKJUTEN till vt 2005 KOMMUNIKATION Kommunikationsprocesser, 2 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP 1900-talets konst i Finland och internat., 5 sv, FC-Åbo KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla, 3 sv, FC-Åbo, Kristinestad, Närpes & Kaskö mi MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, Norra ligan (Kronoby) / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare NATIONALEKONOMI Världsekonomi, 2-3 sv, FC/Åbo PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo RÄTTSVETENSKAP Familje- o kvarlåtenskapsrätt/del I, 5 sv, FC/Åbo STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv, FC/Åbo 11

12 FC/ÅA: Sommaren 2004 erbjöds 6 nätkurser (totalt 17 sv), av vilka 4 förverkligades (13 sv, 110 INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkrs, 3 sv Högskolan på Åland st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Bok och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 04 Kommunikation och inlärning, 2 sv FC/Åbo st 04 Bok och bibliotekshistoria, 1 sv Vasa sommaruni st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare LITTERATURVETENSKAP II Litteraturhistorisk kurs, 5 sv Vasa sommaruni st 04 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv FC/Åbo st 04 FC/ÅA: Våren 2004 erbjöds 20 nätkurser (totalt 85,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 80,5 sv, 394 ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv FC/Åbo vt 04 ALLMÄN TEOLOGI Gamla testamentet I, 3 sv FC/Åbo vt 04 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga, 5 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv FC/Åbo vt 04 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Högskolan på Åland vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland vt 04 Informationskällor, 4 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Grk i informationssökning, 2 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv FC/Åbo vt 04 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv Cityfolkhögskolan, Högskolan på Åland vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv Nykarleby AI vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv FC/Åbo vt 04 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv Nykarleby AI vt 04 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 04 RELIGIONSVETENSKAP Religion och Internet, 5 sv FC/Åbo vt 04 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 04 SPRÅKKURS/ENGELSKA Specialkurs i engelska för HF & TF, 2,5 sv FC/Åbo vt 04 FC/ÅA: Hösten 2003 erbjöds 24 nätkurser (totalt 103,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 83 sv) ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I, 3 sv FC/Åbo ht 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 14 sv forts. (5 sv) FC/Åbo ht 03 BIOLOGI Artkännedom vertebrater, 2 sv Kronoby MBI m.fl. ht 03 FOLKLORISTIK Introduktion till folkloristiken, 4+1 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare HISTORIA / MILJÖKUNSKAP Miljöhistoria, 5 sv FC/Åbo ht 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Interaktiva medier, 5 sv H:fors stads sve. Arbis ht 03 Introduktion till Information Management, 3 sv FC/Åbo ht 03 Interaktiva medier, 5 sv FC/Åbo ht 03 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5 sv Nykarleby AI ht 03 12

13 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv FC/Åbo ht 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv YH Sydväst (Esbo) ht 03 KONSTVETENSKAP Finland med närområden, del I, 2sv Finlands konst fram till 1900-talet (del II), 3 sv FC/Åbo ht 03 KVINNOVETENSKAP/ HISTORIA Mellan Stormskär och Blåkulla, 3 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP / KEMI Miljökemi, 2 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv FC/Åbo ht 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv DISTIS / INHIBERAD PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv FC/Åbo ht 03 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv Högskolan på Åland, Cityfolkhögskolan / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare RELIGIONSVETENSKAP Evas dilemma: Religion och kön, 5 sv FC/Åbo ht 03 SPRÅKKURS/TYSKA Forts.kurs i tyska, 2,5 sv FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv Västra Nylands folkhögskola ht 03 STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv FC/Åbo ht 03 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv Borgå folkhögskola, Borgå MBI, Västra Nylands folkhögskola ht 03 FC/ÅA: Våren och sommaren 2003 erbjöds 16 nätkurser (totalt 66 sv) ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria I, 3 sv FC/Åbo vt 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 4 sv FC/Åbo inl. vt 03 FOLKLORISTIK Folkloristikens källor och material, 4 sv FC/Åbo vt 03 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Ålands högskola vt 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 03 Datastrukturering och design av databaser, 3 sv FC/Åbo vt 03 Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 03 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv Helsingfors arbis vt 03 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv FC/Åbo vt 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 03 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 03 MUSIKVETENSKAP Finlands och Europas folkmusik, 3 sv FC/Åbo vt 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 03 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv, FC/Åbo, Nykarleby ai vt 03 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 03 FC/ÅA: Hösten 2002 erbjöds 19 nätkurser (totalt 76 sv) ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC/Åbo ht 02 FOLKLORISTIK Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC/Åbo ht 02 13

14 GEOGRAFI Ekonomisk geografi, 2sv, FC/Åbo ht 02 HISTORIA Miljöhistoria, 5 sv, FC/Åbo / Nykarleby ai ht 02 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC/Åbo ht 02 Elektronisk publicering, 1 sv, FC/Åbo ht 02 Beståndsutveckling och externa informationsresurser, 2 sv, FC/Åbo ht 02 Introduktion till Information Management, 3 sv, Helsingfors arbis ht 02 INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i informationssystem, 5 sv, FC/Åbo/Vasa su ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5sv, FC/Åbo ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET European Business Environment, 5 sv, FC/Åbo ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Turun kristillinen opisto ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola/SÖFF ht 02 MILJÖKUNSKAP Miljökemi, 2sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola ht 02 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv, Cygnus-nätverket ht 02 FC/ÅA: Våren 2002 erbjöds 18 nätkurser (totalt 75,5 sv). ALLMÄN TEOLOGI Religionsvetenskap I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ALLMÄN TEOLOGI Nya testamentet I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ENGELSKA/CUM LAUDE Proseminarier i Lingvistik (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Pedersöre medborgarinstitut vt 02 GEOGRAFI Geomorfologi (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Informationskällor (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Grk i informationssökning (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 14

15 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), Diktyon Ab vt 02 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), YH Sydväst/Esbo vt 02 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 REDOVISNING 15 sv Bokslut och balansanalys (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 02 SOCIOLOGI 10 sv Grundkurs i sociologi del 2 (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SPRÅKSTUDIER Fortsättningskurs i tyska (2,5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Jakobstads svenska arbetarinstitut vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Ålands högskola vt 02 FC/ÅA: Hösten 2001 erbjöds 16 nätkurser (totalt 62 sv). ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 FOLKLORISITK Grk i folkloristik och Finlands svenska folkdikting (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 GEOGRAFI Geografins grunder (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Finlands geografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Introduktion till kartografi (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Kulturgeografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 HISTORIA Miljöhistoria (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkurturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Transportekonomi och logistik (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen ht-vt REDOVISNING Bokslut och balansanalys (5 sv) Fortbildningscentralen ht 01 SOCIOLOGI Aktuell sociologisk forskning (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Korsholms vuxeninstitut ht 01 FC/ÅA: Vårterminen 2001 erbjöds 17 kurser (totalt 67 sv). 274 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Gamla testamentet 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 INFORMATIONSBEHANDLING Datakommunikation (3 sv) Fortbildningscentralen vt 01 15

16 Fortsättningskurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Webbdesign (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Introduktion till Information Management (3 sv), Fortbildningscentralen vt01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Helsingfors Arbis vt 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 European Business Environment (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla - en introducerande kurs i kvinnohistoria (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 MEDIAKUNSKAP Innehållsanalys av Internet och film (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 REDOVISNING Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), SÖFF vt 01 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 FC/ÅA: Höstterminen 2000 erbjöds 9 nätkurser (totalt 37 sv). 259 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INFORMATIONSBEHANDLING Datakunskap I (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Grundkurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3sv), Ålands högskoal ht 00 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Developing Cultural Awareness (5 sv), Fortbildningscentralen st-ht 00 Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 MEDIAKUNSKAP Introkurs i mediakunskap (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 16

Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007 2012. Erik Geber

Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007 2012. Erik Geber Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007 2012 Erik Geber Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007 2012 Erik Geber Erik

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial UTBILDNINGSSTYRELSEN Duplikat 4/2002 Utbildningsstyrelsen Ombrytning: Layout Studio

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer