ÖPPNA UNIVERSITETET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007"

Transkript

1 ÖPPNA UNIVERSITETET Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi och Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i kursprogrammet ISSN Åbo Akademis tryckeri Åbo Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, Åbo tfn (02) fax (02) Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola, Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2, våning B7, Vasa tfn (06) fax (06)

2 L DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI Det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder över 50 olika ämnen. Du väljer själv hur du studerar - du kan avlägga en enskild kurs eller ta flera kurser med sikte på att avlägga en studiehelhet eller en examen. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo ifall du senare söker in och blir antagen till universitetet. Öppna universitetet vid ÅA är en samarbetsorganisation mellan Fortbildningscentralerna vid ÅA och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Öppna universitetets kurser hittar du bl.a. vid sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid ÅA. Så gott som alla kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid ÅA. Examenssystemet Universiteten i Finland följer ett nytt examenssystem. Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). De akademiska vitsorden approbatur/grundstudier, cum laude approbatur/ämnesstudier och laudatur/fördjupade studier används fortsättningsvis för att ange studiernas nivå. Grundstudierna omfattar vanligen 25 sp och ämnesstudierna ytterligare 35 sp, varierande något mellan olika ämnen. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp. En studiepoäng (1 sp) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 25 timmar och innefattar t.ex. föreläsningar, muntliga övningar, skriftliga arbeten, litteraturstudier m.m. Studier som är avlagda i studieveckor förfaller inte, utan fås till godo även inom det nya examenssystemet. Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten tillämpas en 10-årsregel, så att kurser äldre än 10 år automatiskt förfaller. Inom öppna universitetet avslutas ännu under detta läsår påbörjade studiehelheter och en del kurser kommer därför fortsättningsvis att anges i studieveckor. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. "Öpu-leden" - en väg till examen Åbo Akademi har särskilda regler för antagning av studerande via den s.k. öpu-leden, dvs. antagning för examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att studierna inom det öppna universitetet kan ingå i den examen som ansökan avser. Antagningskriterierna skiljer sig mellan fakulteterna. ÅA:s fakulteter har som målsättning att årligen anta 40 studerande via ÖPU-leden. Här nedan anges X riktlinjerna: Humanistiska fakulteten 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till (undantag engelska, logopedi och psykologi). Antagningen sker utan urvalsprov. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning den studerande söker till vid fakulteten. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 60 sp för ekonomie resp. politices kandidat- eller magisterexamen. Studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp (15 sv) vara avlagda i något av de huvudämnen som finns företrädda vid fakulteten. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år. Om antalet sökande överstiger 5 prioriteras sökande i första preferens. Därefter rangordnas de sökande enligt det totala antalet studier i ekonomi, respektive samhällslära. Då medräknas kurser i ämnena som ingår i fakultetens studiehandböcker, språkstudier som uttryckligen hör ihop med utbildningsområdet samt de obligatoriska kurserna i vetenskapsfilosofi/teori och grundkurserna i statistik. 60 sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet sv/sp som kan inräknas i rättsnotarieexamen. De som antas inom denna kvot har inte, såvida de inte godkänns i gängse urvalsprov ett annat år, rätt att fullfölja sina studier för juris magisterexamen vid Åbo universitet Teologiska fakulteten 60 sp för TM-examen. Studerande som inom ramen för det öppna universitetet vid något universitet i Finland avlagt minst 60 sp i allmän teologi eller i ett enskilt teologiskt examensämne med minst goda insikter kan antas till utbildningsprogrammet utan urvalsprov. Ansökningstider: maj och oktober. Tekniska fakulteten 60 sp för teknologie kandidat- och DI-examen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller utbildningsprogrammets studier. 60 sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem. 60 sp för kandidat- och magisterexamen med informationsbehandling som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationsbehandling. 2

3 DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI sp Öpu-led (fastställt program) för antagning till Utbildningsprogrammet i informationsbehandling a) studenter som i gymnasiet har läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i informationsbehandling (goda insikter) b) övriga som har avlagt 25 sp i informationsbehandling (goda insikter) Pedagogiska fakulteten 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik. Antagning inom samantagningen i maj. Antagningen sker utan urvalsprov. Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 60 sp för kandidat- och magisterexamen varav minst 25 sp i det tilltänkta huvudämnet. De som antas på basen av öppna universitetsstudier bör delta i lämplighetsprov. Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får du från Fortbildningscentralerna i Åbo, tfn (02) och i Vasa, tfn (06) Ansökningstiden för att söka in via öpu-leden följer ÅA:s beslut om antagningstider (d.v.s. i slutet av maj samt till TF även i slutet av oktober). Observera att de sökande som inte har fått sin skolutbildning på svenska skall genomgå språkprov i svenska. När du väl kommit in vid Åbo Akademi för examensstudier, bör du notera att studierna i huvudsak bedrivs dagtid och kräver flexibilitet av dig som vuxenstuderande. Om du vill veta mer om studier vid Åbo Akademi se eller Läs mera om öpu-leden: Hur studerar man? Kurserna erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer och allt fler kurser består av föreläsningar, självständiga arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, nätstudier och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja din egen studiemotivation. Vad innebär nätkurser? Kort sagt är det fråga om kurser där undervisningen helt eller delvis sker i ett "virtuellt" klassrum. Antalet närstudier är färre än på en traditionell föreläsningskurs men kurserna inleds ibland med en närstudieträff. Kurserna är indelade i flera avsnitt eller moduler som innehåller olika arbetsmoment så som diskussioner, övningsuppgifter och essäer samt som avslutning uppsats, projektarbete eller tentamen. Läraren fungerar som handledare och ger feedback på nätet antingen individuellt eller gruppvis. L När du som studerande väljer att delta i en nätkurs får du ett personligt användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till den Internetadress där kursen finns. Du loggar in på kurser via: Här får du också närmare information och kan anmäla dig till kurserna. Du kan inte börja på kurserna när som helst, utan alla kurser har ett startdatum och följer ett givet schema. Nätstudierna kräver självdisciplin, även om studierna följer en fastslagen tidtabell. Inom vissa ramar har du möjlighet att arbeta med kursen när det passar dig bäst. Du måste dock se till att disponera din tid samt bestämma när och vad du skall läsa. För att delta i en nätkurs bör du ha en viss datorvana samt tillgång till dator med Internetanslutning. G Kurslitteratur/Biblioteksservice och informationssökning Examinations- och arbetssätt varierar mellan olika kurser, men på alla kurser behöver du relevant kursmaterial. I början av varje kurs får du i regel en lista på litteraturen och/eller adresser till kursmaterial på nätet. En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i det öppna universitetets kurser. Om det är svårt att få tag på aktuell litteratur rekommenderas kursdeltagarna att gemensamt tillsammans med utbildningsarrangören, via ett lokalt bibliotek, fjärrlåna tentamenslitteratur från ÅA:s Kursbibliotek. För kurser som arrangeras i samarbete med ÅA i Vasa kan litteratur fjärrlånas från Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia. Uppge att du är studerar vid ÅA när du vill fjärrlåna. Lånetiden vid Kursbiblioteket är 2 veckor, vid fjärrlån 4 veckor. De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservices bl.a. för att täcka fraktkostnaderna. Du kan även fjärrlåna litteratur från andra universitetsbibliotek. Kursböcker och annan vetenskaplig litteratur kan du också låna direkt från ÅA:s kursbibliotek eller huvudbibliotek (ÅAB) i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Mot uppvisande av legitimation erhåller du kostnadsfritt ett bibliotekskort. Du kan bläddra och söka i ÅAB:s katalog ALMA på adressen och i Tritonias databas Tria på adressen Under dessa adresser hittar du länkar till elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga i ÅAnätet och till andra fritt tillgängliga biblioteksdatabaser, virtuella bibliotek och elektroniska skrifter. Biblioteken står till tjänst med undervisning och handledning i hur man söker i elektroniska resurser som inhemska och utländska databaser. Servicen är i en del fall avgiftsbelagd. Du kan även lära dig att söka med hjälp av ÅAB:s elektroniska informationssökningskurs 3

4 L DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI En sökguide för Internet finns på adressen larare/material/instruerande_material/sokguide.rtf En nyttig länksamling som hjälper dig att söka information från nätet: Utförlig information om biblioteksservice och materialsökning: Vi har också en bokmarknad på nätet där du kan sälja kurslitteratur du inte längre behöver, eller själv köpa kurslitteratur. Den hittar du på studievägledningens ingångssidor under Bokmarknad. Tentamen, tentamensresultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. Fortbildningscentralen ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad. För att få tentera skall du anmäla dig till tentamensarrangören minst två veckor före tentamen. I anslutning till en kurs erbjuds tre tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör du särskilt komma överens om med examinator och vara beredd att betala extra examinationsarvode. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till Fortbildningscentralen i Åbo eller till Fortbildningscentralen i Vasa beroende på vilken fakultet kursen hör till. Vid Fortbildningscentralen registreras dina studieprestationer i ett studieprestationsregister. + Avgiften uppbärs för de rådgivnings-, handlednings-, informations- och intygstjänster som ansluter sig till den öppna universitetsundervisningen. Avgiften bör erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oberoende av om man har för avsikt att tentera kursen eller inte. Studieavgiften skall betalas med angivandet av det kontonummer och det referensnummer som finns på bankgirot i anslutning till deltagarblanketten. Blanketten får du av den lokala kursarrangören. Är du inskriven för avläggande av grundexamen vid Åbo Akademi är du befriad från studieavgiften men om deltagarantalet till en kurs är begränsat så har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Material- och serviceavgift ca 7-20 euro - nätkurs i FC:s egens regi I anslutning till en nätbaserad kurs i FC:s egen regi tillkommer en material- och serviceavgift på ca 7-20 euro beroende på materialets omfattning. Även i anslutning till övriga kurser kan förekomma en studiematerialavgift beroende på studiematerialets omfattning. Den lokala arrangörens avgift Om kursen arrangeras i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer även arrangörens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. 3 Intyg Intyg över avlagda studieprestationer kan du få genom att kontakta respektive Fortbildningscentral. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men ämnar du fortsätta dina studier rekommenderas att du väntar tills du har avlagt hela studiehelheten. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Kom ihåg att intyg skrivs ut endast på begäran! Beställningarna kan göras per tfn (02) , (FC-Åbo) eller tfn (06) (FC-Vasa). Vad kostar studierna inom det öppna universitetet? Studieavgift 70 Euro per läsår Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 70 euro för läsåret (inkl. sommaren 2007). Har du för avsikt att delta i endast en kurs inom det öppna universitetet kan du erlägga en kursavgift om 40 euro i stället för läsårsavgiften. Om du ändå vill delta i flera kurser under läsåret erlägger du ytterligare 40 euro och summan 80 euro gäller samtidigt som läsårsavgift. Skillnaden på 10 euro återbetalas inte. Ifall du erlagt läsårsavgift 70 euro men senare märker att du deltagit i endast en kurs återbetalas inte skillnaden. 4 Anmälningar Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. Till de kurser som ordnas av Fortbildningscentralerna tas anmälningar emot från till höstens kurser och fr.o.m till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser utgår senast två veckor innan respektive kurs inleds. Du kan anmäla dig via webben: En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos FC:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden. Den som anmält sig till en kurs via Fortbildningscentralerna men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart debiteras 10 euro i annulleringsavgift förutom i force majeuresituationer (såsom sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även dem som är befriade från läsårsavgiften.

5 KONTAKTUPPGIFTER STUDERANDE PÅ KVOTPLATS OCH EXTRA STUDERANDE L Vid kursens början fyller du i en deltagarblankett som sänds till respektive Fortbildningscentral. Deltagarblanketten är viktig eftersom det på den finns person- och andra uppgifter som behövs för uppdatering av studieprestationerna. Kontaktuppgifter Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (FC/ÅA) Adress: Fabriksgatan 2, Åbo tfn (02) Tina Engblom, utbildningschef tfn (02) Majlen Saarinen, studievägledning (deltid; träffas säkrast förmiddagar) tfn (02) Maria Koppe, kansli, intyg, avgifter, tentanmälning tfn (02) Christel Söderholm, kansli, intyg, tentamensresultat tfn (02) , Maria Jalava, FC:s infokansli Kontaktuppgifter till de ansvariga planerarna hittar du under respektive ämne. Fax (02) , e-post: eller Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa (FC/Vasa) Adress: Strandgatan 2, våning B7, Vasa tfn (06) Terese Ahlström, planerare för samhälls- och vårdvetenskapliga ämnen, studievägledning tfn (06) Tina Selänniemi, planerare för utvecklingspsykologiska ämnen tfn (06) Pernilla Rauma, planerare för pedagogiska ämnen tfn (06) Kerstin Kullbäck, byråsekreterare; intyg, tentamensresultat Fax (06) , e-post: eller Våra kurser hittar Du också i Finlands Öppna Universitets databas: U Studerande på kvotplats och extra studerande vid Åbo Akademi Studerande på kvotplats Studier vid öppna universitet innefattar kurser som erbjuds och arrangeras i samarbete mellan Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi (FC) och olika vuxenutbildningsenheter runtom i Svenskfinland eller i FC:s egen regi. En särvariant inom det öppna universitetet är studier på kvotplats. I samarbete med vissa ämnen har överenskommits om ett visst antal kvotplatser för ÖPU-studerande på kurser inom universitetets ordinarie kursutbud på dagtid. Information om kvotplatserna finns på öppna universitetets nätsidor (fr.o.m. september). Ansökan till studier på kvotplats är löpande under hösten. För studier våren 2007 går ansökan ut Sökanden antas i ansökningsordning. FC uppbär en avgift om 70 euro per läsår av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift inom det öppna universitetets vanliga utbud. För att kunna ansöka om studierätt på kvotplats bör man kontakta FC:s studievägledare för rådgivning. Därefter sänds ansökan till Fortbildningscentralen på respektive ort. Studierätten gäller för högst ett läsår. Blanketter för ansökan fås av FC:s studievägledare och via Åbo Akademis nätsidor. Extra studerande Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller i ett enskilt ämne vid universitetet. Studerande som vill fördjupa sig i ett ämne eller avlägga enskilda kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet (som särskilda kurser eller som studier på kvotplats) kan ansöka om att bli extra studerande. Den som önskar få lärarbehörighet i ett ämne eller vill komplettera en tidigare examen från ÅA eller annat universitet kan m.a.o. ansöka om studier på kvotplats eller, om detta inte är möjligt, ansöka om att få bli extra studerande. Ansökan för extra studerande är löpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Som extra studerande har man inte rätt att avlägga examen. Att vara extra studerande innebär att man deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid tillsammans med andra universitetsstuderande. FC uppbär en avgift på 70 euro per läsår av alla extra studerande. Extra studerande har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. För att kunna ansöka om studierätt som extra studerande bör man kontakta FC:s studievägledare för rådgivning. Därefter sänds ansökan om studierätt till FC. Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har man möjlighet att ansöka om ny studierätt. Blanketter för ansökan fås av FC:s studievägledare och via Åbo Akademis nätsidor. 5

6 L KURSUTBUDET: NÄT- OCH LÄSKURSER KURSUTBUDET PER REGION ÖPPNA UNIVERSITE- TETS KURSUTBUD LÄSÅRET Nätkurser erbjuds i följande ämnen: Kurserna kan vara utan närstudier eller ha en/två närstudieträffar, ämnen markerade med * innehåller kurser med närstudier Allmän teologi Grundstudier, 25 sp, 11 Ämnesstudier, 35 sp* 12 Biologi 14 Folkloristik 19 Företagets organisation och ledning 19 Hälsovårdsadministration* 24 Informationsbehandling Grundstudier, 25 sp 24, 25 Informationsförvaltning* 25, 26 Informationssystem* 26, 27 Interkulturell kommunikation 27 Internationell marknadsföring* 28 Konstvetenskap Grundstudier, 25 sp 30 Kvinnovetenskap 32 Miljökunskap Grundstudier, 25 sp 36 Nationalekonomi Grundstudier, 25 sp 37 Offentlig förvaltning Grundstudier, 25 sp 38 Pedagogik* 42 Psykologi 43 Religionsvetenskap 45, 46 Rättsvetenskap 47, 48 Samhällslära 49, 50, 51 Skärgårdskunskap 52 Sociologi Grundstudier, 25 sp 53 Språk/kommunikation*; - Engelska 56 Statistik* 59 Statskunskap* 60 Vårdvetenskap* 64 Läskurser Biologi 14 Informationsförvaltning 26 6 KURSUTBUDET PER REGION I de fall en ny helhet inleds finns helheten utsatt under ämnesnamnet, men inte då det gäller enskilda intressanta specialkurser eller helheter som pågår. ÖSTRA NYLAND - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Barnpedagogik 14 Hälsokunskap 23 Interkulturell kommunikation 27 Kultur- och socialantropologi 31 Masskommunikation 34 Mediepsykologi 35 Pedagogik 41 Psykologi 43 Rättsvetenskap 46 Samhällslära 49 Sociologi 53 Språkkurs - Engelska 56 Statskunskap Grundstudier- delar, 20 sp 59 Svenska språket 61 HUVUDSTADSREGIONEN - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Allmän teologi Grundstudier, 25 sp 12 Finska språket med litteraturen 18 Hälsovårdsadministration 23 Konstvetenskap 30 Kultur och socialantropologi 31 Matematik 35 Religionsvetenskap 45 Rättsvetenskap 46 Specialpedagodik Grundstudier, 25 sp 54, 55 Språk/Kommunikation - Academic Writing in English 57 Vårdvetenskap Grundstudier, 25 sp 64

7 KURSUTBUDET PER REGION L VÄSTRA NYLAND - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Arbetsplatspykologi 13 Barnpedagogik 14 Interkulturell kommunikation Grundstudier, 25 sp 27 Internationell marknadsföring 28 Psykologi Grundstudier, 25 sp 44 Redovisning 45 Religionsvetenskap 46 Rättsvetenskap - Juridisk linje 47 Samhällslära 50 Sociologi Grundstudier, 25 sp 53 Språk/kommunikation - Arabiska 57 - Engelska 57 Ungdomsvetenskap 61 Utvecklingspsykologi 62 (INKL. ÅBO) - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Akademicafé 10 Allmän teologi Grundstudier, 25 sp 11 Ämnesstudier, 35 sp 12 Anläggningsteknik 12 Biologi 14 Etnologi 15 Europakunskap Grundstudier, 25 sp 16 Filosofi Grundstudier, 25 sp 17 Finska språket med litteraturen 18 Folkloristik 19 Fysik 19 Företagets organisation och ledning 19 Geografi Grund- och ämnesstudier 60 sp 20 Geologi 21 Historia 21 Informationsbehandling Grundstudier, 25 sp 24 Informationsförvaltning 25 Informationssystem 26 Interkulturell kommunikation Grundstudier, 25 sp 28 Internationell marknadsföring Grundstudier, 25 sp 28 Konstvetenskap Grundstudier, 25 sp 30 "Kulturlinje" 31 Kultur- och socialantropologi Grundstudier, 25 sp 32 Kvinnovetenskap 32 Kyrkohistoria 33 Litteraturvetenskap 33 Miljökunskap Grundstudier, 25 sp 36 Nationalekonomi Grundstudier, 25 sp 37 Offentlig förvaltning Grundstudier, 25 sp 38 Pedagogik Grundstudier, 25 sp 41 Praktisk teologi 42 Privaträtt Grundstudier, 25 sp 42 Psykologi Grund- och ämnesstudier, 60 sp 43, 44 Religionsvetenskap 45, 46 Rättsvetenskap 47 Samhällslära, 60 sp 50 Skärgårdskunskap Grundstudier, 25 sp 51 Socialpedagogik Grundstudier, 25 sp 52 Sociologi 54 Språkkurser - Danska 57 - Engelska 57 - Finska 57 - Japanska 57 - Spanska 57, 58 - Svenska 57, 58 Statistik 59 Statskunskap 60 Svenska språket 61 Teknik 61 Vårdvetenskap Grundstudier, 25 sp 64 7

8 L KURSUTBUDET PER REGION ÅLAND - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Arbetsplatspsykologi 13 Barnpedagogik Grundstudier, 25 sp - förskoleundervisning 14 Europakunskap 16 Filosofi Grundstudier, 25 sp 17 Finska 18 Företagets organisation och ledning 19 Historia 21 Hälsovårdsadministration Grundstudier, 25 sp 24 Internationell marknadsföring 29 Konstvetenskap Grundstudier, 25 sp 30 Nationalekonomi Grundstudier, 25 sp 38 Pedagogik 39 Psykologi Grund- och ämnesstudier, 35 sp 44 Redovisning Grundstudier, 25 sp 45 Rättsvetenskap 48 Samhällslära 50 Sociologi Grundstudier, 25 sp 53 Specialpedagogik 55 Språkkurser - Italienska 58 - Ryska 58 - Spanska 58 Statistik 59 Statskunskap 60 Vårdvetenskap Grundstudier, 25 sp 64 SYDÖSTERBOTTEN - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Filosofi Grundstudier - delar, 20 sp 17 Informationsförvaltning 20 Informationssystem 27 Livsåskådningskunskap Grundstudier, 2 5 sp 34 Mediepsykologi 35 Psykologi Grundstudier, 25 sp 44 Utvecklingspsykologi 62 VASAREGIONEN - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Allmän teologi Ämnesstudier, 35 sp 12 Arbetsplatspsykologi Grundstudier, 25 sp 13 Dramapedagogik Grundstudier, 25 sp 15 Globalisering och internationalisering Grundstudier, 25 sp 21 Hälsokunskap Grundstudier, 25 sp 23 Ämnesstudier, 35 sp 23 Informationsförvaltning 26 Interkulturell kommunikation Grundstudier, 25 sp 27, 28 Internationell marknadsföring 29 Masskommunikation 34 Mediepsykologi Grundstudier, 25 sp 35 Nationalekonomi 38 Offentlig förvaltning Grundstudier, 25 sp 39 Pedagogik Grundstudier, 25 sp 39, 40 Psykologi Grundstudier, 25 sp 44 Samhällslära 50 8

9 KURSUTBUDET PER REGION L Skolpsykologi Grundstudier, 25 sp 51 Socialpolitik 52 Sociologi Grundstudier, 25 sp 54 Specialpedagogik Grundstudier, 25 sp 55 Statskunskap 60 Ungdomsvetenskap Grundstudier, 25 sp 62 Utvecklingspsykologi grundstudier, 25 sp 63 Vårdvetenskap Grundstudier, 25 sp 65 NORRA SVENSKA ÖSTERBOTTEN - se även Nätkurser/Läskurser - en del kan tas i samtliga regioner Allmän teologi Grundstudier, 25 sp 12 Ämnesstudier, 35 sp 12 Europakunskap 16 Finska språket med litteraturen Grundstudier, 25 sp 18 Hälsovårdsadministration Grundstudier, 25 sp 24 Informationsförvaltning 26 Litteraturvetenskap 33 Nationalekonomi Grundstudier, 25 sp 38 Pedagogik Grundstudier, 25 sp 40, 42 Psykologi Grund- och ämnesstudier, 60 sp 44 Redovisning 45 Rättsvetenskap 48 Samhällslära, 60 sp 50 Skolpsykologi 51 Sociologi Grundstudier, 25 sp 53 Specialpedagogik 56 Språk/kommunikation - Franska 58 Utvecklingspsykologi 63 9

10 L AKADEMICAFÉ - ALLMÄN TEOLOGI AKADEMICAFÉ Tema: Ryssland Tidpunkt: varannan måndag - fr.o.m. slutet av september 2006 (4-gånger) Ryssland, geografiskt nära men ändå främmande och exotiskt. I S:t Petersburg samlades europeisk kulturelit samtidigt som Ryska naturresurser skapade goda vinstmöjligheter för investerare. Kanske dagens värld inte är så annorlunda? Under höstens akademicafé kommer vi att tala om historiska, kulturella, ekonomiska och samhälleliga teman som berör både Ryssland och Finland. Mera information fås i augusti-september på öppna universitets webbplats eller av Christian Wulff, tfn , e-post: Mikael Agricola År 2007 är det 450 år sedan Mikael Agricola dog ( ). Med anledning av detta arrangerar vi under våren ett Akademicafé som behandlar Mikael Agricolas liv och gärning. Mera information fås i december-januari på öppna universitets webbplats eller av Maria Söderbacka, tfn , e-post: ALLMÄN TEOLOGI Studiehelheten är avsedd för dem som önskar avlägga fristående kurser eller vitsord i teologi. Ämnet allmän teologi består av studiehelheterna approbatur, cum laude approbatur samt en påbyggnadskurs (laudatur). Avlagda 60 sp i allmän teologi ger ämneskompetens att undervisa i religion i t.ex. grundskola och gymnasium (som andra undervisningsämne). Man kan även avlägga enskilda kurser i teologi. För närmare information se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Maria Söderbacka, tfn , e-post: APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundstudierna (approbatur) i allmän teologi sker genom att avlägga 5 av de 7 första grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i approbaturstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Approbaturkurserna förutsätter inga förkunskaper. Approbatur i allmän teologi består av 5 av följande kurser. Gamla testamentet I, 5 sp Kursen ger en introduktion till gammaltestamentlig exegetik och biblisk arkeologi. Under kursen granskas bl.a. Gamla testamentets uppkomst, utformning och upphovsmän samt dess förhållande till den dåtida kulturen och religionen. 10 /ÖSTERBOTTEN Arrangör: Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi, Åbo och Vasa Senioruniversitetet Öppna universitetet vid Åbo Akademi har för avsikt att inleda Senioruniversitetet som en ny verksamhetsform. Målet med verksamheten är att lyfta fram universitetets specialområden samt aktuella samhällsfrågor och erbjuda föreläsningar och föredrag med aktuella teman på universitetsnivå för seniorer. Verksamheten kommer bl.a. att ha formen av studia generaliaföreläsningar, diskussioner samt studiebesök och utgöra en mötesplats för vetenskapligt tänkande och livserfarenhet. Senioruniversitetet erbjuder tillfällen att ta del av aktuell forskning, ger möjlighet till diskussion, förbättrad nutidsorientering och samhällskunskap samt en möjlighet för seniorerna att aktivt ta del av och medverka i ett nytt sammanhang. Verksamheten planeras under hösten med avsikt att Senioruniversitetet vid Åbo Akademi skall kunna inleda sin verksamhet under våren För närmare information se öppna universitetets webbplats december-januari eller kontakta studievägledaren på respektive ort. Nya testamentet I, 5 sp Kursen ger en första introduktion till nytestamentlig exegetik. Den ger en grundläggande översikt över Nya testamentets uppkomst och innehåll samt nytestamentlig tids- och kanonhistoria. Kyrkohistoria I, 5 sp I kyrkohistorien undersöks kristendomens framväxt och utbredning, den kristna trons utveckling och utgestaltning under olika perioder samt dess följdverkningar i det världshistoriska skeendet. Kursen är en första introduktion till allmän kyrkohistoria med missionshistoria samt till Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria. Praktisk teologi I, 5 sp Den praktiska teologin granskar kyrkans praxis i historia och nutid. Målet med kursen är att ge en introduktion till praktiska teologin, med särskild hänsyn till kyrkokunskap, liturgi, själavård och homiletik. Dogmatik I, 5 sp Kursen ger en överblick över det mest centrala innehållet i den kristna trosläran samt över de viktigaste skedena och gestalterna i teologins historia. Kursen ger även en förmåga att redogöra för innebörden i de viktigaste dogmatiska och etiska begreppen, kännedom om olika uppfattningar om dogmatikens uppgift och metod, förmåga att redogöra för grundläggande drag i luthersk teologi samt förmåga att föra diskussion om grundläggande dogmatiska frågor.

11 ALLMÄN TEOLOGI L Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Kursen ger grundläggande insikter i olika kristna och filosofiska sätt att se på religiös tro och på kristen moral i historia och nutid. Särskild vikt läggs vid luthersk tradition. Kursen ger exempel på hur Finlands evangelisk-lutherska kyrka officiellt resonerat i en rad aktuella frågor. Kursen ger även grundläggande kännedom om religionsfilosofiska sätt att resonera. Religionsvetenskap I, 5 sp Kursens erbjuder en grundläggande kännedom om världens stora religioner, särskilt hinduism, buddhism, och islam. En översikt över religionernas historia ges. Texter, ikonografi, myter och riter i olika religioner introduceras. Kursen har även som målsättning att tillgodose ett jämförande perspektiv. CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna (cl) byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena på Teologiska fakulteten. Deltagande i programmet förutsätter att man avlagt approbatur i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om inträde till Åbo Akademis teologiska fakultet via den s.k. öpu-leden. Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. Kyrkohistorien är intresserad av t.ex. kristendomens utbredning, de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling, ledande religiösa personligheter, väckelserörelser och mission. Den praktiska teologin undersöker kyrkans verksamhet och praxis i historia och nutid. Ämnet omspänner flera deldiscipliner och behandlar bl.a. frågor som berör kyrkans gudstjänst, predikan, undervisning, själavård och diakoni. Under cum laude kursen behandlas främst kyrkans förkunnelse, samt kyrkans roll i dagens samhälle. Utöver detta aktualiseras även fromhetslivets betydelse och inverkan på kyrka och samhälle i såväl ett historiskt som ett dagsaktuellt perspektiv. I Inledande seminarium, 5 sp Kursen ger en introduktion till ämnesstudierna i kyrkohistoria och praktisk teologi. Kursen ger grundläggande insikter i forskningsmetodik och historisk metod samt fördjupade kunskaper i den praktiska teologins arbetsfält. Målet är att den studerande uppnår färdigheter att vetenskapligt bearbeta tematiska frågeställningar och tillämpa vetenskapliga metoder i arbetet med en pro seminarieuppsats. II Predikan i historia och nutid, 5 sp I föreläsningarna i homiletik behandlas predikans roll och förutsättningar med beaktande av dels en historisk, dels en nutida kontext. Kursen består även av samtal kring homiletisk litteratur som läses och recenseras på förhand. Handledning och genomgång av uppsatser. III Kyrka och folk, 5 sp Kursen ger den studeranden djupare kunskaper om kyrkans situation i dagens samhälle och en allmän kännedom om huvuddragen i förhållandet mellan kyrka och stat under vissa tidsperioder i vårt lands historia. Kursen är en läskurs och avläggs genom litteraturstudier. IV Kurs kring väckelsen i Österbotten/Väckelse förr och nu, 5 sp Studieperioden syftar till att ur olika synvinklar belysa frågan om väckelserörelserna i Finland och hur dessa har påverkat det kyrkliga livet i vårt land. Den avser att behandla olika typer av väckelserörelser och att undersöka deras roll i det finländska samhället, särskild vikt läggs dock vid väckelserörelserna i Österbotten. Tidsmässigt kommer studieperioden att omspänna både och 1900-talet. Kursen innehåller även handledning och genomgång av uppsatser. V Avslutande seminarium/proseminarieuppsats, 5 sp I kursen ingår författande av en vetenskaplig uppsats. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Specialkurserna i teologi förutsätter i allmänhet inga förkunskaper utan kan läsas av alla med intresse för ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (10 sp) kan räknas till godo för studier för cum laude approbatur i teologi. Se Kyrkohistoria och Praktisk teologi. HELA LANDET NÄTKURSER APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: prof. Antti Laato Anmälan senast Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: docent Bernice Sundkvist Anmälan senast Religionsvetenskap I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FM Christian Wulff Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. 11

12 L ALLMÄN TEOLOGI - ANLÄGGNINGSTEKNIK CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Predikan i historia och nutid, 5 sp Tidpunkt: inleds , närstudieträff Lärare: lektor Birgitta Sarelin, TM Maria Söderbacka, Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Anmälan senast Kyrka och folk, 5 sp/läskurs Tidpunkt: Enligt överenskommelse med examinator Lärare: lektor Birgitta Sarelin, TM Maria Söderbacka Anmälan senast och Väckelse förr och nu, 5 sp Tidpunkt: inleds Lärare: lektor Birgitta Sarelin, TM Maria Söderbacka Anmälan senast Proseminarieuppsats, 5 sp Tidpunkt: inleds , närstudieträff Lärare: lektor Birgitta Sarelin, TM Maria Söderbacka Anmälan senast NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (25 SP)- GRUNDSTUDIER Kyrkohistoria I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: 6.11, 13.11, och Lärare: TM Marika Björkgren-Thylin, TD Leif-Göte Björklund Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: 7.3, 14.3, 21.3 och Lärare: TD Stefan Djupsjöbacka Studiehelheten fortsätter under följande läsår. Predikan i historia och nutid, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Kyrka och folk, 5 sp/läskurs Tidpunkt: Enligt överenskommelse med examinator Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Väckelsen i Österbotten, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Avslutande seminarium, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Studiehelheten fortsätter under följande läsår. Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet, Karleby APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Kyrkohistoria I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TM Marika Björkgren-Thylin, TD Leif-Göte Björklund Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TL Trygve Cederberg Religionsvetenskap I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: FM Christian Wulff Praktisk teologi I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: prof. Sixten Ekstrand, TD, lektor Mårten Björkgren 12 ÖSTERBOTTEN Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Inledande seminarium, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, prof. Sixten Ekstrand Nya testamentet I, 5 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD, FK, lektor Sven-Olav Back ANLÄGGNINGSTEKNIK Teknik - etik - ansvar, 3 sp Tidpunkt: hösten 2006 Se Teknik

13 ARBETSPLATSPSYKOLOGI L ARBETSPLATS- PSYKOLOGI Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade. För närmare information se Kontaktperson vid FC/Vasa: Tina Selänniemi, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUND- STUDIER (PÅGÅR) Konflikthantering, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , Lärare: PK Mika Lindfors Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Organisationspsykologi, 5 sp (20 h) Lärare: PeM Carola Lindholm Att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation. Ledarskap I, 5 sp (20 h) Lärare: PeM Carola Lindholm Att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledarskap II, 5 sp (20 h) Tidpunkt: Våren 2007 Lärare: PeM Carola Lindholm Att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Burnout-problematik, 5 sp (20h) Tidpunkt: Våren 2007 Lärare: PeM Carola Lindholm Att ge kunskaper om stress och burnout-problematik och hur de kan motverkas. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUND- STUDIER (PÅGÅR) Konflikthantering, 5 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: fil.dr. Mia Örndahl Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Ledarskap, 5 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm Att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Arbetsplatsmobbning, 5 sp (20h) Lärare: PK Mika Lindfors Att ge kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas. Burnout-problematik, 5 sp (20h) Lärare: PK Mika Lindfors Att ge kunskaper om stress och burnout-problematik och hur de kan motverkas. ÖSTERBOTTEN Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUND- STUDIER Organisationspsykologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, Lärare: psykolog Bo Mellberg Att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation. Ledarskap I, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledarskap II, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , Lärare: psykoterapeut MPF Tine Sylvest Att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Konflikthantering, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Burnout-problematik, 5 sp (20h) Tidpunkt: , Lärare: psykolog Bo Mellberg Att ge kunskaper om stress och burnout-problematik och hur de kan motverkas. Studiehelheten avslutas följande läsår med kursen Arbetsplatsmobbning, 5 sp. 13

14 L BARNPEDAGOGIK - BIOLOGI BARNPEDAGOGIK Förskoleundervisning, 25 sp är en didaktiskt inriktad studiehelhet som i första hand riktar sig till den som arbetar med förskoleundervisning men även andra intresserade av pedagogik för de minsta barnen. Studierna ger ingen särskild behörighet men kan räknas som biämne vid institutionen för barnpedagogik. Studiehelheten består av tre delar - Den nya barnsynen, Det lärande barnet och Didaktisk ämnesteori för de tidiga barnaåren. Tyngdpunkten ligger på synliggörandet av det kompetenta barnet och betydelsen av kvalitativt kompetenta pedagoger som kan utmana och utveckla barns lärande. För närmare information, se Kontaktperson vid FC/Vasa: Pernilla Rauma, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Lovisa svenska medborgarinstitut Bild och slöjd, 2 sp Tidpunkt: Lärare: Magister inom konstvetenskap Malin Simons Kursens mål: att de studerande erhåller grundläggande insikter i och intresse för den visuella kulturen och den visuella miljön; färdigheter i visuella uttrycksformer samt förmåga att anpassa bildkonstens uttrycksformer till det egna undervisningsämnet. Studiehelheten fortsätter våren 2007 med Musikdidaktik, 2 sp och Tidig läs- och skrivutveckling 2 sp. Studiehelheten fortsätter under följande läsår. BIOLOGI Biologin - "läran om livet" - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. För närmare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: ENSKILD KURS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING Den nya barnsynen, 3 sp Lärare: PeM Marita Westerlund Kursens mål: att synliggöra barns kompetens på ett sätt som kan göra de studerande medvetna om förutsättningar för barns utveckling, erfarande och lärande, samt att synliggöra pedagogrollens betydelse för att på ett pedagogiskt didaktiskt sätt erbjuda en sådan läromiljö som utmanar och utvecklar barns tänkande. 14 Arrangör: Lärkkulla-stiftelsens folkakademi FÖRSKOLEUNDERVISNING (25 SP) - GRUND- STUDIER (PÅGÅR) Musikdidaktik, 2 sp Lärare: PeM Johanna Still Kursens mål: att studerande utvecklar en inre förmåga (kompetens) i ämnet musikdidaktik, att öka studerandes medvetenhet om musikens betydelse för barns allsidiga utveckling, samt att studerande utvecklar insikter och färdigheter för att kunna leda och inspirera barn i olika musikaktiviteter. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRSKOLEUNDERVISNING (25SP) - GRUNDSTUDIER Lek och drama, 2 sp Tidpunkt: Lärare: Neppe Pettersson Kursens mål: att de studerande lär sig se de pedagogiska dimensionerna i lek och estetisk fostran. Att de studerande skaffar sig kunskaper och insikter i barns fria lek. HELA LANDET ENSKILDA KURSER I BIOLOGI LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: hösten 2006-våren 2007 Lärare. FM Sinikka Suomalainen Kursen ger grundinsikter i artkännedom som fordras av ämneslärare i biologi. Kursen kan tenteras vid ett tillfälle på hösten samt två på våren, i Åbo eller enligt överenskommelse på annan ort. För närmare information se: NÄTKURS Artkännedom; vertebrater 4 sp Tidpunkt: hösten 2006-våren 2007 (inga närstudier) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna ingen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Kursen ger grundinsikter i artkännedom som fordras av ämneslärare i biologi. Kursen kan tenteras vid ett tillfälle på hösten samt två på våren, i Åbo eller enligt överenskommelse på annan ort. För närmare information se: GIS - introduktion, 4 sp Tidpunkt: hösten 2006 Se Geologi GIS - fortsättningskurs, 4 sp Se Geologi

15 DRAMAPEDAGOGIK - EUROPAKUNSKAP L DRAMAPEDAGOGIK Dramapedagogik är ett konstpedagogiskt, erfarenhetsbaserat ämne som rör sig inom och mellan pedagogik och (teater) konst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och fostran i olika inlärningskontexter. I grundstudierna fokuseras på konstnärliga läroprocesser och betydelseskapande i dem samt på utvecklande av dramaturgiskt tänkande. Under studierna ges en allmän översikt över dramapedagogikens olika områden och genrer samt en introduktion till dramapedagogikens teori, med syfte att ge en praktisk-teoretisk förståelse. Dramapedagogik är godkänt biämne vid Pedagogiska fakulteten och kan med fördel utgöra biämne i pedagogie magisterexamen. För närmare information se Kontaktperson vid FC/Vasa: Terese Ahlström, tfn , e-post: ÖSTERBOTTEN Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa DRAMAPEDAGOGIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundstudierna i dramapedagogik, 25 sp inleds redan på hösten 2006 med kursen Dramapedagogikens genrer och arbetssätt 5 sp och Berättarkonst, 5 sp. Grundstudierna avslutas med kursen Regi, 5 sp våren Dessa kurser anordnas vid ped. fakulteten dagtid, men man kan ansöka om att delta för att kunna avlägga grundstudierna i sin helhet, 25 sp. Ansökan görs till Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola, Åbo Akademi, Vasa. Kurserna Mim och dans som berättarspråk, 5 sp och Filmspråk, 5 sp anordnas inom öppna universitetet: Mim och dans som berättarspråk, 5 sp (30h) Tidpunkt: , Lärare: Mimare Daniel Andersson, danspedagog Tone Östern Kursen ger inblick i konstnärlig kommunikation genom dans och mim och därigenom i förkroppsligat lärande. Vidare ges en introduktion till dans i skolan. Kursen behandlar mim och fysisk teater, dans och rörelseimprovisation. Filmspråk, 5 sp (30h) Tidpunkt: , Lärare: Docent Leidulv Risan, försteamanuensis Arne Engelstad Kursen ger kunskap om filmens kommunikationsspråk, om hur film läses, analyseras och produceras. Kursen behandlar grunderna i filmvetenskap, filmgenrer, film som text, filmens koder, berättarteknik och dramaturgi. SPECIALKURSER I ETNOLOGI Europeiska kulturmiljöer, 7 sp Tidpunkt: 7.10, 10.10, och Lärare: FL Yrsa Lindqvist, FL Ole Rud-Nielsen, FL Anna-Liisa Kuczynski m.fl. Kursen ger en allmän översikt av europeiska kulturmönster med en särskild fördjupning kring irländsk, baltisk och polsk kultur. Kursens målsättning är att deltagarna skall kunna se och analysera gemensamma och särskiljande drag inom den europeiska kulturkretsen. Etnologi och turism, 7 sp Tidpunkt: 24.2, 3.3 och Lärare: FL Ole Rud-Nielsen Turism är ett omfattande och dynamiskt fält med många olika intressegrupper. Man återfinner exempelvis forskare (humanister, ekonomer, naturvetare m.fl.) samhällsdebattörer, stora företagare i den s.k. "hospitality-sektorn" och små aktörer för vilken turism är en bisyssla. Mångfalden av perspektiv presenteras utgående från en etnologisk tolkningsram för att på så sätt skapa en utgångspunkt från vilken man kan förstå fältet. Kursen utgår från en diskuterande undervisningsform. EUROPAKUNSKAP/ EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25-27 SP) - GRUND- STUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi, religionsvetenskap. För ytterligare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Kurt Långkvist, tfn , e- post: eller Carina Gräsbeck, tfn , e-post: ETNOLOGI Etnologi handlar om människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella och sociala men också mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. För ytterligare information, se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Christian Wulff, tfn , e-post: 15

16 L EUROPAKUNSKAP - FILOSOFI EUROPAKUNSKAP (25-27 SP)/EUROPEAN STUDIES(25-27 CR.) - GRUNDSTUDIER Integrationens grunder, 5-7 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: PL Kurt Långkvist Kursen ger en insikt i den europeiska integrationens historia, nuläge och visioner. Kursen utgör en obligatorisk introducerande del till studiehelheten Europakunskap. Kursen består av en obligatorisk del (5 sp) och en frivillig tillvalsdel (2 sv) som består av uppgörande av ett skriftligt arbete och seminarier. Regional Utveckling i Europa, 10 sp/regional Development in Europe, 10 cr. Tidpunkt: inleds i oktober Lärare: ED Christer Lindholm och PD Anders Kjellman Målsättningen är att ge praktiska tillämpbara insikter i EU:s regionalpolitik och tillgänglig EU-finansiering för regionala utvecklingsprojekt samt att analysera de faktorer som gör regioner framgångsrika, med tonvikt på entreprenörskapets och kreativitetens betydelse. Economic Integration in Europe, 10 cr./ekonomisk integration i Europa, 10 sp Time: The lectures start in January 2007 Lecturers: ED Christer Lindholm and PD Anders Kjellman General Background and the Theory of Customs Unions; the Theory of Common Markets and Non-tariff Barriers to Trade; the Institutions of the EU and Decision-Making; EU Policies (economic, social, industrial and agricultural); Social Integration; the European Monetary System; the Economic and Monetary Union; Economic Policy Coordination in the EU; the Future of the EU: Deepening and Enlargement. Credits: 10 cr.; Political Economy, optional as a cum laude course in Economics at Åbo Akademi University. Prerequisites: A basic course in Economics Europeiska kulturmiljöer, 7 sp Tidpunkt: 7.10, 10.10, och Se Etnologi Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor, 5 sp Tidpunkt: Inleds , slutseminarier 7.12 och Se Nationalekonomi A Europe of Regions, 10 sp (10 h) Tidpunkt: Se Offentlig förvaltning EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v 3 Anmälan senast Se Rättsvetenskap NÄTKURS ÅLAND NÄTKURS Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan ENSKILD KURS I EUROPAKUNSKAP Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor, 5 sp Tidpunkt: Inleds , slutseminarier Se Nationalekonomi ÖSTERBOTTEN NÄTKURSER Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut/norra ligan ENSKILD KURS I EUROPAKUNSKAP Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor, 5 sp Tidpunkt: Inleds , slutseminarier Se Nationalekonomi FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge de studerande färdigheter att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. För ytterligare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Katarina Humina, tfn , e-post: FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundstudier i filosofi (25 sp) består av följande kurser: 1. Introduktion till filosofin, 5 sp Kursen är en orientering i filosofins centrala problem och sätten att argumentera kring dem. Presentationen illustreras genom en diskussion av särskilda filosofiska frågeställningar, exempelvis några av följande: Hur formas våra begrepp? Finns det en objektiv sanning? Ser vi tingen som de är? Har människan en fri vilja? Vad kan jag veta om andras själsliv? Hur är tvärkulturell förståelse möjlig? Finns det en gemensam logik för alla kulturer? Tonvikten i kursen läggs på att presentera de olika typer av argument som framförts i dessa frågor. 16

17 FILOSOFI - FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN L 2. Filosofins historia, äldre delen, 5 sp Kursen behandlar centrala gestalter i antikens och medeltidens filosofi, deras åsikter om metafysiska och kunskapsteoretiska frågor, om människans själsliv, samhället och etiken. 3. Filosofins historia, nyare delen, 5 sp Kursen behandlar centrala gestalter i filosofin från och med nya tidens början, deras åsikter om metafysiska och kunskapsteoretiska frågor, om människans själsliv, samhället och etiken. 4. Moralfilosofi, 5 sp Kursen ger en introduktion till filosofiska diskussioner angående människan, moralen och samhället. Vari ligger det moraliska i ett moraliskt problem? Hur förhåller sig det moraliskt problematiska till det moraliskt goda? Vilken 'tyngd' eller auktoritet har det goda? - Vi kommer att ställa de klassiska moralteorierna inför de här frågorna för att se vilken bild av det moraliska de olika teorierna ger. 5. Logik, 5 sp Logikens grundbegrepp. Intuitiv och formell logik. Logiken i praktiken. Bevismetoder. Axiomatisering. Induktiv och deduktiv logik. Satslogik. Boolesk algebra. Predikatlogik. Modal och deontisk logik. Den formella logikens gränser. Representationens problem i början av 2000-talet, 5 sp (26h) Tidpunkt: inleds i mars 2007 Lärare: FM Anthony Fredriksson Kursen ger en inblick i centrala estetiska frågeställningar. Dels innehåller kursen en genomgång av avbildningens idéhistoria från upplysningens renässansperspektiv till dagens dokumentärfilm. Utöver dethär kommer vi att behandla vissa specifika moderna frågeställningar som förhållandet mellan dokumentation/fiktion, förhållandet mellan konst och moral, bilder som förmedlare av verklighet samt bild och identitet. Ovanstående kurser kan ingå i ämnesstudier (cl) i filosofi. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till filosofin, 5 sp (24h) Lärare: FM Martin Nybom ÖSTERBOTTEN FILOSOFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Filosofins historia, äldre del, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FL Anssi Hynynen Filosofins historia, nyare del, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och Lärare: FL Anssi Hynynen ENSKILDA KURSER I FILOSOFI Vetenskaplig objektivitet, 3 sp (22h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FL Hans Rosing Under kursen diskuteras begreppen objektivitet, sanning, neutralitet och värdefrihet. Är objektivitet alltid önskvärd? Finns det objektiva observationer? Vad menas med intersubjektivitet? Finns det en objektiv verklighet? Är kunskapen en social konstruktion? Är naturvetenskapen objektiv? Kan samhällsvetenskap/historia vara objektiva? Ungdom och livsåskådning, 3 sp (24h) Tidpunkt: 17.3, 31.3, 14.4 och Lärare: FM Martin Nybom Kursen strävar efter att klargöra frågor angående livsåskådning och ungdom. Under kursen utförs filosofiska betraktelser över begrepp i anknytning till 'livsåskådning', 'världsåskådning' och 'ungdom'. Ett centralt tema kommer att vara relationen mellan ungdomar och vuxna. Arrangörer: Närpes medborgarinstitut, Kristinestads medborgarinstitut, Svenska Österbottens folkakademi FILOSOFI ( SP) Vissa av de kurser som erbjuds inom ramen för ämnet Livsåskådningskunskap i Österbotten utgör delar av grund- eller ämnesstudier i filosofi Grundstudier: Introduktion i filosofin, 5 sp Filosofins historia, äldre delen, 5 sp Moralfilosofi, 5 sp Filosofins historia, nyare delen, 5 sp samt Ämnesstudier: Religionsfilosofi med livsåskådningskunskap, 5 sp Se Livsåskådningskunskap FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Målet för studierna i finska språket med litteraturen är att ge god förtrogenhet med det finska språkets struktur och variation. Ämnet ger också kännedom om finsk skönlitteratur, finsk kultur och de faktorer som mest påverkat finskans utveckling. En del av studierna syftar till att ge praktiska färdigheter i finska i olika kontexter. För uppläggning av studierna i finska, se / Kontaktperson vid FC/ÅA: Kim Lindén, tfn (02) , e- post: 17

18 L FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILDA KURSER I FINSKA Muntliga övningar, 2 sp (10 h) Skriftlig översättning, 4 sp (10 h) Tidpunkt: , och Lärare: FM Kim Lindén. Målet för de muntliga övningarna är att ge en säker behärskning av finskan i olika talsituationer. Kursen innehåller olika slags muntliga övningar, t.ex. presentationer, korta tal, inledningsanföranden, föredrag samt diskussioner och debatter. Målet för skriftlig översättning är att ge deltagarna ökad säkerhet i översättandet av olika slags svenska texter till finska. Hjälpmedel får användas och en bra ordbok rekommenderas. Översättningarna ges ut och kommenteras. Felen som begåtts rättas och bakomliggande grammatik presenteras. Kurserna ingår i grundstudier i finska. Förkunskaper: Gymnasiekursen i finska som A-språk eller motsvarande. Sluttentamen, 5 sp Tidpunkt: Tidpunkten anges senare i samband med Vetenskaplig argumentation och skrivning. Lärare: FD Juhani Löflund Kursens mål är att bibringa de studerande en sammanfattande helhetssyn av de kunskaper om finska språket som de tillägnat sig under tidigare studier. ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILDA KURSER I FINSKA Muntliga övningar, 2 sp (10 h) Skriftlig översättning, 4 sp (10 h) Tidpunkt: tre veckoslut våren 2007 Lärare: FM Kim Lindén. Förkunskaper: Gymnasiekursen i finska som A-språk eller motsvarande. För kursinnehåll se ovan Helsingfors stads svenska arbetarinstitut FINSKA (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Under de ämnesstudier, som avslutas under våren i Åbo, ordnas varje termin 2-4 närstudieträffar. Även om du inte studerat grundkurserna i finska har du möjlighet att delta i de flesta kurserna. Textanalys och pragmatik, 3 sp (15 h) Tidpunkt: Lärare: FM Tommi Brask Kursen ger grundläggande insikter om språkets använding. Textanalys koncentrerar sig på texter. Pragmatikens mål är att undersöka hur språket används i olika situationer. Skönlitteratur i språkundervisningen, 2-6 sp (20 h) Tidpunkt: och Lärare: FD Yvonne Nummela Målet med kursen är att undersöka den finska skönlitteraturens betydelse och roll i finskundervisningen. Under kursens gång bekantar kursdeltagarna sig med olika skönlitterära genrer. Textutdrag, noveller och lyrik diskuteras mot bakgrunden av ändamålet och innehållet för undervisningen av finska som andra inhemska språk. Vetenskaplig argumentation och skrivning, 3 sp (25 h) Biämnesuppsats, 5 sp Tidpunkt: och Lärare: FD Juhani Löflund Kursens mål är att ge de studerande kännedom om vetenskapligt skrivande och förmåga att analysera och beskriva ett konkret språkmaterial. Uppsatsen godkänns efter korrigeringar och eventuella kompletteringar som biämnesuppsats (5 sp). ÖSTERBOTTEN Arrangör: Nykarleby arbetarinstitut/norra ligan FINSKA (25 SP)- GRUNDSTUDIER Eftersom målsättningen är att i framtiden även erbjuda ämnesstudier lämpar sig programmet även för dem som vill få behörighet i att undervisa i finska. Studiehelheten består av enskilda kurser och det är möjligt att delta i de flesta utan förhandskunskaper. Grammatik, 15 sp Tidpunkt: , , , , och Lärare: FM Sofia Virtanen och FM Tommi Brask Kursen är tredelad. Fonetik- och fonologiavsnittet behandlar de viktigaste talorganen, deras uppbyggnad och funktion, samt finskans ljudsystem med jämförelser till svenska. Morfologiavsnittet behandlar stadieväxlingen samt böjningen av nomen och verb. Inom syntaxen fokuseras speciellt på subjekt, predikat, objekt, predikativ, vissa adverbial, subjektets och predikatets kongruens samt de olika attributen. Muntliga övningar, 2 sp (10 h) Skriftlig översättning, 4 sp (10 h) Tidpunkt: , och Lärare: FM Tommi Brask Förkunskaper: Gymnasiekursen i finska som A-språk eller motsvarande. För kursinnehåll se ovan Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Studiehelheten fortsätter följande läsår. 18

19 FOLKLORISTIK - FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING L FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar både på dagens folk- och populärkultur samt att olika vardagliga kulturella uttryck studeras in ett historiskt och socialt perspektiv. För ytterligare information, se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Christian Wulff, tfn , e-post: HELA LANDET NÄTKURS FOLKLORISTIK (20SV) - GRUNDSTUDIER (AVSLUTAS) Folkloristikens källor med arkivpraktik, 5 sv Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Sofie Strandén och tutor stud. C. Hellman Målet med kursen är att lära kursdeltagarna att identifiera olika slag av material och att själva skapa sådant. I kursen går vi igenom fältmetodik, frågelistmetoden, intervjuteknik, deltagande observation och arkivteknik. Praktiska övningar ingår i kursen. Anmälan senast ENSKILD KURS I FOLKLORISTIK Dödens etnografi, 5 sp Lärare: prof. Nils G. Holm, prof. A. Nenola, FM C. Sandberg Utgör döden, och olika perspektiv på den, ett av de grundelement som "förenar" människor över tid och rum eller är gemenskapen en illusion? I kursen behandlas bland annat olika kulturer och religioners syn på döden och hur berättande påverkas av sorgeprocesser. I kursen balanseras således breda jämförande perspektiv mot mera detaljerade studier av processer och fenomen. Kursen är en specialkurs i folkloristik. FYSIK Fysiken beskriver hur naturen och dess beståndsdelar fungerar. Fenomenen som beskrivs kan variera i storlek från hela universum och dess komponenters växelverkan med varandra till objekt som är mindre än atomkärnan och allt där emellan. Sålunda inkluderas vardagliga företeelser som energiproduktion, telekommunikation, väderlek, bilkörning, frisbeekastning mm. Kontaktperson vid FC/ÅA: Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: ENSKILD KURS I FYSIK Grundkurs i astronomi, 4 sp - Universum i fokus Tidpunkt: (ej 6.12), tisdagar Lärare: doc. Tom Lönnroth Kursen behandlar Newtons gravitation, planeter och månar, vintergatan och galaxer, stjärnornas uppkomst, universum och dess expansion samt Big Bang. Kursen kan räknas till godo inom studier i fysik. Den kan ingå i utbildningsprogrammet i fysik (allmänna studier), biämnesstudier (ämnesstudier) eller i Science approbatur FÖRETAGETS ORGANI- SATION OCH LEDNING Ämnet företagets organisation och ledning behandlar frågor som rör bl.a. organisationskultur, ledarskap, strategisk styrning och personalledning. Vårt angreppssätt kan utgå såväl från individer i organisationer, enskilda organisationer samt organisationsnätverk. Centrala teman i studierna utgörs av beslutsfattande, makt, kontroll, konflikt och förändring. Helheten 25 sp i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av den s.k. öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till ekonomexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. För ytterligare information, se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Anne Lindgren, tfn , e- post: NÄTKURSER FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP)- GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff), kursen pågår under v Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen ger grunderna i strategisk ledning och insikter i det strategiska perspektivet på organisationer. Under kursen får deltagarna en inblick i företagsledningens grunder samt blir förtrogna med olika skolbildningar som existerar i studiet av strategisk ledning. Under kursen går vi igenom grunderna i strategisk ledning där särskilt förståelse för hur olika perspektiv på strategi betonas. Kursen behandlar olika skolbildningar inom strategisk ledning genom följande teman: strategi som rationell process, strategi som kulturellt fenomen, strategi som 19

20 L planering och positionering, strategi som kreativitet, strategi, kunskap och lärande samt strategi och entreprenörskap. Deltagarna har en aktiv roll under kursen. Förutom självständigt arbete i form av litteraturläsning och individuella övningar diskuterar deltagarna de olika synsätten på strategi och sambanden mellan dem under nätdiskussioner. Anmälan senast Strategisk praxis, 5 sp Tidpunkt: pågår under v. 46, , 2007 (inga närstudier) Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen bygger på kursen strategisk ledning och den behandlar strategisk handling och strategisk praxis, med en betoning på att utveckla deltagarnas praktiska färdigheter i att hantera strategiska frågeställningar. Kursen ger insikter i konkret strategiskt arbete genom strategiska fallstudier. Under kursen analyserar, löser och diskuterar deltagarna fallstudierna. Anmälan senast Human Resource Management, 5 sp (en närstudieträff) Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen skall öka förståelsen för hur organisering och ledning av personalresurser hänger ihop med företagets verksamhet. Vidare ger kursen grundläggande färdigheter för att sköta personalfunktionen i små- och medelstora företag. Kursen behandlar personalarbetet som arbetsfält där centrala områden utgör bl.a. personalplanering, urval, belöningssystem samt personalavveckling. Även teman som jämställdhet och kulturell mångfald behandlas från både personallednings- och individperspektiv. Kursens teman är följande: från personaladministration till HRM, rekrytering och urval, personalutveckling, bedömning och belöningssystem, hälsa, säkerhet och välbefinnande, personalavveckling, strategisk personalplanering och HRM i dagens organisationer. Anmälan senast FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING - GEOGRAFI ÅLAND NÄTKURSER Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: inleds (närträff), kursen pågår under v Lärare: EM Eerika Saaristo För kursinnehåll se ovan Fortbildningscentralen vid ÅA Strategisk praxis, 5 sp Lärare: EM Eerika Saaristo För kursinnehåll se ovan Fortbildningscentralen vid ÅA ENSKILD KURS I FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 10 sp Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen är en introduktionskurs i ämnet företagets organisation och ledning och ger en övergripande bild av hur organisationer fungerar. Målet är att ge deltagarna grundläggande begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av organisationer. GEOGRAFI Studiehelheten är i första hand avsedd för dem som önskar få lärarbehörighet i geografi, men är öppen för alla intresserade. Det är även möjligt att delta i enskilda kurser enligt överenskommelse. Grundstudierna 25 sp kommer att byggas på med ämnesstudier 35 sp (totalt 60 sp). Grundstudierna ges under oktober september Studiehelheten ges i form av föreläsningar, självstudier, nätbaserade och fältstudier. För närmare information se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Johanna Fredenberg, tfn , e-post: GEOGRAFI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Geografins grunder, 1 sp Tidpunkt: inleds i oktober 2006 Introduktion till geografin som vetenskap samt geografins grunddrag, delar och funktion. Undervisningsmetoder i geografi. Anmälan senast Naturgeografi, 6 sp Kursen ger grundläggande kunskaper inom naturgeografi. På kursen behandlas geomorfologi (jordklotets uppbyggnad, berggrund och landformer), klimatologi (meteorologi, klimatologi och hydrologi) m.m. Kartografi med GIS, 4 sp Kursen ger grundläggande kunskaper om kartografi, fjärranalys och geografisk informationsteknik. På kursen behandlas allmän introduktion till kartografi, fjärranalys och geografisk informationsbehandling. Övningar med ett GIS program. Kulturgeografi, 6 sp Kursen ger grundläggande kunskaper om kulturgeografi. På kursen behandlas: kulturgeografin som vetenskap, befolkningsutveckling och ekonomisk geografi, naturresurser och hållbar utveckling. Finlands geografi med fältstudier, 4 sp Kursen ger grundläggande kunskaper om olika typer av geografiska fältmetoder samt en grundläggande översikt om Finlands geografi. På kursen behandlas Finlands geografi, geografiska metoder och geografisk fältmetodik.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET

ÖPPNA UNIVERSITETET ÖPPNA UNIVERSITETET 2005-2006 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2005 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet SAMARBETSGUIDE för 2011-2012 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER / www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Nya testamentet I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten 2007 Välkommen på kurs! Denna studieguide ger dig en kort introduktion till hur man studerar på denna nätkurs. I guiden

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för läsåret

SAMARBETSGUIDE för läsåret SAMARBETSGUIDE för läsåret 2010-2011 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER http://www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE, Åboenheten Adress:

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

STUDIEGUIDE. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, våren 2008

STUDIEGUIDE. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, våren 2008 STUDIEGUIDE Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, våren 2008 Välkommen på kurs! Varmt välkommen på den genom tiderna fjärde Internetkursen i teologisk etik

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0 flera - Exegetiska textinterpretationer 2 sp 582500.1 Syreeni 36-43 (vid behov även 42-43) + biblisk hermeneutik

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Vi har en stol ledig just för dig Nätkurser  eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig eller släng dig i soffan och ta en nätkurs! våren 2014 Nätkurser Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Huvudämnesstudier i pedagogik

Huvudämnesstudier i pedagogik 5 Huvudämnesstudier i pedagogik Grundstudier Introduktion till pedagogik del I Introducera den studerande i det pedagogiska verksamhetsområdet med dess deldiscipliner, samt kännedom om pedagogikens centrala

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA kurser som kan erbjudas i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2005-2006 1 1. Innehåll 2. Inledning sid. 3 3. Nätkurser sid. 4 4. Humanistiska fakulteten

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer