Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010"

Transkript

1 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, Vasa Tel. (06) , fax (06) , e-post:

2 Det öppna universitetet Åbo Akademi, Vasa Till våra samarbetsparter Här presenterar vi de kurser som vi tillsammans med er kan erbjuda på olika orter i Svenskfinland. Vi erbjuder kurser inom de ämnen som är företrädda vid Åbo Akademis fakulteter i Vasa; samhällsoch vårdvetenskapliga fakulteten och pedagogiska fakulteten. Presentationen är inte uttömmande. Har ni andra önskemål så ta kontakt så diskuterar vi vidare. Öppen universitetsundervisningen arrangeras årligen i samarbete med ca 40 avtalsparter. Vi bildar ett heltäckande öppet universitetsnätverk i Svenskfinland. Studievägledning: I Åbo: Majlen Saarinen, tfn , i Vasa: Terese Ahlström, tfn e-post: ÖPPNA UNIVERSITETSTEAMET 2009 Grunden för vårt samarbete definieras i avtal och aktuell information om vårt samarbete hittar du på våra webbsidor för samarbetsparterna: Öpu-leden, en väg till akademisk examen Öppna universitetet är den tredje vägen till universitetsstudier vid sidan om studentexamen och yrkesutbildning. ÖPU-leden innebär att man kan antas till examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att studierna kan ingå i den examen som ansökan avser. Antagningskriterierna skiljer sig en del från fakultet till fakultet. Därför är vårt mål att erbjuda ett mångsidigt och målinriktat utbud av ämnen och ämneshelheter som kan räknas tillgodo om vuxna studerande önskar inleda examensstudier vid Åbo Akademi i framtiden. Om du anser att du har tillräckligt med studier inom det öppna universitetet, tag kontakt med studievägledarna vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi för att diskutera närmare. Dina gamla studieveckor omvandlas till studiepoäng och räknas till godo. Planerarna på öppna universitetet vid Åbo Akademi Vasa står till din tjänst med information om öppna universitetets kurser och ger också studiehandledning: Tina Selänniemi tel utvecklingspsykologiska ämnen Terese Ahlström, tel pedagogiska ämnen, vårdvetenskap Kerstin Kullbäck tel information om tentresultat Pernilla Rauma tel samhällsvetenskapliga ämnen, pedagogik e-post 2

3 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SOCIALPOLITIK Socialpolitik med inriktning på social förändring tar fasta på välfärdssamhället och med vilka medel man kan förbättra människors sociala levnadsförhållanden, samt om olika välfärdsproducenters åtgärder för att förbättra dessa. Frågor som berör samhällspolitik, socialskydd och social service är av central betydelse. Inom undervisningen betonas nya former av social service, bl.a. tredje sektorns ökande roll som välfärdsproducent samt frågeställningar som berör globaliseringen, den ökande individualiseringen och närsamhällets roll. Vid sidan av de teoretiska studierna får studerandena en praktisk inblick i lokalt utvecklings- och projektarbete. Internationella frågor och internationellt samarbete har hög prioritet. Socialpolitik/ Åbo Akademi Vasa tfn , Socialpolitik grundstudier, 30 sp Introduktion till socialpolitik, 10 sp Samhällsförändring och socialpolitik, 10 sp Socialpolitik i teori och praktik, 10 sp Socialpolitik ämnesstudier, 40 sp Socialpolitiska fördelningsprocesser, 10 sp Socialpolitiska modeller i förändring, 10 sp Forskningsmetodik, 10 sp Valbar specialkurs i socialpolitik, 10 sp Enskilda kurser i socialpolitik Samhället och de äldre, 10 sp (nätkurs) Familjepolitik, 10 sp Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, 10 sp (nätkurs) Det mångkulturella samhället, 10 sp Globalisering och socialpolitik, 5 sp Social service, 10 sp STATSKUNSKAP Statskunskap handlar om hur idéer blir till konkret politik. Studierna vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten har en speciell tyngdpunkt på politisk kommunikation, massmedia, val- och väljarstudier, internationell politik och säkerhetspolitik. Politik är emellertid ett mångfacetterat begrepp. Man kan skilja mellan olika nivåer av politik, såsom internationell politik, jämförande politik, nationell politik och kommunal politik. Man kan även skilja mellan olika processer inom politiken och mellan många olika typer av politiska aktörer: individer, grupper, partier, organisationer, massmedia, politiska institutioner, nationer, internationella förbund etc. Kursuppläggningen i ämnet är därför inte heltäckande. En ambition är dock att ge en mångsidig bild av ämnets studieobjekt och angreppssätt. Inom varje ämnesblock (grundstudier, ämnesstudier, fördjupade studier) finns kurser som behandlar internationell och jämförande politik, politiska val och valmetoder etc. Huvudämne vid ÅA. Statskunskap/Åbo Akademi Vasa tfn , Grundstudier i statskunskap, 30 sp Grundkurs i statskunskap, 10 sp Problemorienterad diskussionskurs, 10 sp Politisk historia, 10 sp Enskilda kurser i statskunskap Val och valmetoder, 10 sp Internationell politik, 10 sp Europeisk säkerhetspolitik, 10 sp Val och väljarbeteende, 10 sp USA som hypermakt, 5 sp Rysk säkerhetspolitik, 5 sp 3

4 MASSKOMMUNIKATION Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten arrangeras magisterprogram i masskommunikation och journalistik. Kurserna inom journalistutbildningen ger förutom rent praktiska färdigheter också beredskap att kritiskt granska vårt samhälle. Ämne i magisterutbildning vid ÅA. Masskommunikation/Åbo Akademi Vasa tfn , Enskilda kurser i masskommunikation Introduktion till skriven journalistik, 5 sp Introduktion till TV-journalistik, 5 sp GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING En tvärvetenskaplig studiehelhet med inslag från statskunskap, nationalekonomi, sociologi, socialantropologi, filosofi och socialpolitik. Globalisering och internationalisering grundstudier, 30 sp Staten och globaliseringen, 10 sp Globalisering och medierna, 5 sp Globalisering, etnicitet och kultur, 5 sp Globalisering och socialpolitik, 5 sp LANDSBYGDSSTUDIER Landsbygdsstudier (Rural Studies) vid Åbo Akademi i Vasa kan avläggas som ett tematiskt biämne omfattande 25 sp. Introduktionskursen i landsbygdsstudier (10 sp) och Metodstudier för landsbygdsutveckling (5 sp) är obligatoriska och därtill skall studerande avlägga två valbara kurser (2 x 5 sp). Under läsåret kommer undervisning i de två obligatoriska kurserna att ges under höstterminen och under vårterminen planeras två valbara kurser: Turism samt Naturresurspolitik och -förvaltning. Studerande kan enligt överenskommelse med professorn i landsbygdsforskning också välja att som valbara kurser avlägga någon till temat hörande kurs vid annan enhet. Avsikten med det tematiska biämnet i landsbygdsstudier är att studerande efter avlagda kurser skall känna till och förstå ekonomiska och sociala förändringsprocesser på dagens landsbygd (med fokus på Finland och EU), aktuella landsbygdpolitiska mål och program samt vara bekant med viktiga teoretiska traditioner och central forskning inom forskningsfältet Rural Studies. Landsbygdsstudier/ Åbo Akademi, Vasa tfn , Landsbygdsstudier, 25 sp Introduktionskurs i landsbygdsstudier, 10 sp Turism i ett historiskt och sociologiskt perspektiv, 5 sp Metodstudier för landsbygdsutveckling, 5 sp Valbar kurs, 5 sp (valbar lämplig kurs) UNGDOMSVETENSKAP En tvärvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdomar och ungdomsfrågor ur en samhällsvetenskaplig, utvecklingspsykologisk och vårdvetenskaplig synvinkel. Studiehelheten vänder sig till personer som i sitt nuvarande eller framtida arbete möter ungdomar samt till övriga som önskar få större förståelse för ungdomars livsvillkor. Ungdomsvetenskap/ Åbo Akademi, Vasa tfn , Kursfodringar: Ungdomsvetenskap grundstudier, 25 studiepoäng Ungdomar och kön, 5 sp Ungdomspsykiatri, 5 sp Ungdomar och hälsa, 5 sp Ungdomar och etnicitet, 5 sp Ungdomar och politik, 5 sp Ungdomsvetenskap, ämnesstudier, 35 studiepoäng Aktuell ungdomsvetenskaplig forskning -en mångvetenskaplig disciplin, 5 p Unga & familjen, 5 p Ungdomar, etik, värderingar och hälsomotiv, 5 p Ungdomar och genusforskning, 5 p Ungdomsarbete i praktiken, 5 p Ungdomspolitik, 5 p Arbete i projekt och organisationer, 5 p 4

5 VÅRDVETENSKAP Vårdvetenskap handlar om vårdandet av människor i olika livssituationer från födelse till död. Det innebär att främja hälsa och liv samt att lindra lidande. Vårdvetenskapen utgår från en autonom humanvetenskaplig tradition som innebär att värna om människans värdighet och frihet. Vårdvetenskapen utgår ifrån ett ethos som synliggör vårdandets värdegrund. Vårdvetenskapens ethos är den värderangordning som finns inbyggd i vårdvetenskapens grundantaganden och anger därmed siktet för sökandet. Vårdvetenskapens har grundkategorierna lidande, att lindra lidande och caritas och dess uppgift är därmed att lindra lidande i en anda av kärlek och barmhärtighet. En vårdvetenskap förankrad i en bild av människan som enheten kropp, själ och ande förutsätter en etik som bejakar tanken om människans absoluta värdighet. Huvudämne vid ÅA. Vårdvetenskap/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/Vasa: Terese Ahlström, tfn , e-post: Vårdvetenskap grundstudier, 25 sp 1. Vårdvetenskapens ontologiska och epistemologiska grunder, 10 sp 1.1. Grundkurs i vårdvetenskap 1.2. Vårdforskningens grunder 2. Vårdvetenskapens deldiscipliner, 5 sp 2.1. Vårdandets idéhistoria 2.2. Vårdetik 3. Vårdvetenskap i klinisk praxis, 5 sp 4. Klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap, 5 sp Vårdvetenskap ämnesstudier, 35 sp 5. Vårdvetenskapens substans och teori,15 sp 5.1. Den caritativa teorins begrepps- och substans utveckling, 5 sp 5.2. Begrepp och teori inom olika vårdvetenskapliga traditioner, 5 p 5.3. Vårdteologi och etik, 5 sp 6. Vårdvetenskapens metodologi och metodteori, 10 sp 6.1.Vårdvetenskapens metodologi och metoder, 5 sp 6.2. Kvalitativ forskningsdesign, 5 sp 7. Valbara vårdvetenskapliga studier, 10 sp HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskasutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Biämne, ämnesstudier vid ÅA. Vårdvetenskap/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/Vasa: Terese Ahlström, tfn , e-post: Hälsovårdsadministration grundstudier, 25 sp Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration: Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälsooch sjukvård, 5 sp Hälsovårdsjuridik, 5 sp INTERKULTURELL CARING Interkulturell caring är ett ämne, jämförbart med biämne. Enstaka kurser kan läsas som valbara kurser inom vårdvetenskap. Interkulturell caring är avsedd för studeranden med speciellt intresse för vård av patienter från andra kulturer eller mångkulturella vårdteam. En del av kurserna är virtuella kurser. Interkulturell caring är en utveckling från tidigare transkulturell vård Vårdvetenskap/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/Vasa: Terese Ahlström, tfn , e-post: 5

6 Interkulturell caring grundstudier, 25sp Grundkurs i interkulturell caring, 10 sp Interkulturell kommunikation i vårdkontext, 5 sp Interkulturella möten i vårdkontext, 5 sp Forskning inom interkulturell caring, 5 sp Interkulturell caring ämnesstudier, 35 sp Substans, teori och ethos inom interkulturell caring, 10 sp Metoder inom interkulturell caring, 5 sp Forskningsanknuten och handledd praktik i en annan kultur, 5 sp Valbara studier, 10 sp Litteraturstudier, 5 sp Studiehelheter i utvecklingspsykologiska ämnen (25 p/35 p) inom det öppna universitetet UTVECKLINGSPSYKOLOGI Avsikten med utbildningen är att förmedla kunskap om hur människan utvecklas under livsloppet, vilka beteendemönster som är typiska under olika livsskeden, samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Eftersom utvecklingen är snabbast under barn- och ungdomsåren är tyngdpunkten lagd vid denna period, men även människans utveckling under vuxenålder, samt människans förmåga att klara av olika livskriser behandlas. Utvecklingspsykologi/ Åbo Akademi, Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/Vasa: Tina Selänniemi, tfn , e-post: Utvecklingspsykologi grundstudier, 25 sp Grundkurs i psykologi, 5 sp Grundkurs i utvecklingspsykologi, 5 sp Personlighetens utveckling, 5 sp Fortsättningskurs i utvecklingspsykologi, 5 sp Dynamisk utvecklingspsykologi, 5 sp Utvecklingspsykologi ämnesstudier, 35 sp Fysiologisk psykologi, 5 sp Utvecklingspsykologisk teori, 5 sp Allmän psykiatri, 5 sp Barn- och ungdomspsykiatri, 5 sp Valbara studier, 15 sp Följande kurser kan ingå i ämnesstudier som valbara kurser. De kan också läsas som enskilda kurser: Kreativitet och självkännedom, 5 sp Tvärkulturell psykologi, 5 sp Småbarnspsykologi, 5 sp Fortsättningskurs i personlighet, 5 sp Sexologi, 5 sp Utvecklingsstörningar, 5 sp Religionspsykologi, 5 sp Krispsykologi, 5 sp Introduktion till barnpsykoterapi, 5 sp Människan och hennes symboler, 5 sp Cross-cultural psychology, 5 sp Autism, 5 sp SKOLPSYKOLOGI Studierna hör till den tillämpade psykologin och fokuserar på sju delkurser: Träning av sociala färdigheter hos barn, Social kompetens, Mobbning, Sexualkunskap, Ätstörningar och Missbrukarproblematik. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, pedagoger, lärarstuderande men även för övriga intresserade. Skolpsykologi 35 studiepoäng Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp Social kompetens, 5 sp Mobbning, 5 sp Sexualkunskap, 5 sp Ätstörningar, 5 sp Missbrukarproblematik, 5 sp ARBETSPLATSPSYKOLOGI Studierna hör till den tillämpade psykologin och fokuserar på sju delkurser: Organisationspsykologi, Ledarskap I, Ledarskap II, Konflikthantering, Burnout-problematik och Arbetsplatsmobbning. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer och andra intresserade. Arbetsplatspsykologi 25 studiepoäng Organisationspsykologi, 5 sp Ledarskap I, 5 sp Ledarskap II, 5 sp Konflikthantering, 5 sp Burnout-problematik, 5 sp Arbetsplatsmobbning, 5 sp 6

7 MEDIEPSYKOLOGI Studierna hör till den tillämpade psykologin och fokuserar på sju delkurser: Mediepsykologins grunder, Ungdom och Internet, Filmpsykologi, Musikpsykologi, Massmediepåverkan och Multimedial forskningsmetodik. Studiernas målsättning är att ge kunskap om psykologiska aspekter av film och musik. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, mediestuderande, pedagoger och övriga intresserade. Mediepsykologi 30 studiepoäng Mediepsykologins grunder, 5 sp Ungdom och Internet, 5 sp Filmpsykologi, 5 sp Musikpsykologi, 5 sp Massmediepåverkan, 5 sp Multimedial forskningsmetodik, 5 sp Kontaktperson för skolpsykologi, arbetsplatspsykologi och mediepsykologi vid FC/Vasa: Tina Selänniemi, tfn , e-post: tina. KRISPSYKOLOGI NY HELHET! Krispsykologi, 25 studiepoäng Kontaktperson vid FC/Vasa: Tina Selänniemi, tfn , e-post: Mera information vid den gemensamma träffen! 7

8 Pedagogiska fakulteten PEDAGOGIK (tillämpad lärarinriktning) Pedagogiska studier vid Institutionen för lärarutbildning har en allmändidaktisk betoning. Pedagogik på didaktisk linje har en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska pedagogiken belyser utbildning och undervisning i skola och samhälle. I teoretiskt orienterade kurser är syftet att erbjuda en vetenskapligt grundad kunskap och förståelse för ett praktiskt pedagogiskt handlande. En lärares ändamålsenliga handlande förutsätter en genomtänkt syn på människan och utbildningen. Pedagogik/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/ÅA Vasa: Pernilla Rauma, tfn 06- Kursfodringar: Pedagogik grundstudier, 25 sp Introduktion till pedagogik som vetenskap, 5 sp Fostran och utbildning i samhället, 3/5 sp + Mediekultur 2/5 sp Lärararbete 3/5 sp, + Lärararbete - Ämnesperspektiv 2/5 sp, Introduktion till pedagogisk psykologi 3/5 sp, +Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser 2/5 sp och antingen Orientering i pedagogiskt arbete, 5 sp (nätkurs) eller Inledande praktik, 5 sp i Vasa Genomförs i Vasa när man är antagen till pedagogiska studier för lärare vid Åbo Akademi. Enskild kurs i pedagogik Pedagogisk handledning, 10 sp ALLMÄN PEDAGOGIK Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik är en traditionell akademisk bildningsinstitution som hos sina studerande vill utveckla det vetenskapliga, kritiska och omdömesgilla tänkandet. Lika viktigt är att utbilda handlingskraftiga och professionella pedagogiska aktörer för samhällslivets olika fält. Teman för utbildningen är det livslånga lärandet, globalisering och internationell pedagogik, pedagogisk filosofi, demokrati, pedagogiskt ledarskap, etik, organisations- och kompetensutveckling, senmodernitet etc. Pedagogik/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/ÅA Vasa: Pernilla Rauma, tfn 06- Grundstudier i pedagogik, 25 sp Introduktiontill allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk psykologi I, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Enskilda kurser i pedagogik Undervisningsförvaltning, 5 sp Politik och förvaltning, 5 sp Tjänstemannarätt, 3 sp Allmän planeringsteori, 4 sp Undervisningsförvaltning, 5 sp Projektplanering och budgetering, 2 sp VUXENPEDAGOGIK Vuxenpedagogik är en till den allmänna pedagogiken anknuten vetenskapsdisciplin, vars studieobjekt är för de vuxna organiserad eller av den vuxne själv styrd studieverksamhet och inlärning i formella eller informella sammanhang utanför det normala skolsystemet. Vuxenpedagogiken som vetenskapsområde har stark anknytning till både humanvetenskaperna (den vuxne som lärande individ) och samhällsvetenskaperna (den samhälleliga kontexten för den vuxnes inlärning och utveckling samt vuxenutbildningen). Inom de vuxenpedagogiska studierna på Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik studeras de vuxnas inlärning och utveckling i dess olika kontexter och de olika formerna för vuxenutbildning från följande perspektiv: - Historiskt och filosofiskt perspektiv - Samhälleligt perspektiv - Inlärnings- och utvecklingsperspektiv 8

9 - Didaktiskt perspektiv - Framtidsperspektiv Vuxenpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa tfn , Grundstudier i vuxenpedagogik, 25 studiepoäng Introduktion till vuxenpedagogik, 10 sp Undervisning och inlärning i ett individoch grupperspektiv, 5 sp Vuxenutbildning, dess former och organisationer, 5 sp Vuxenutbildning i ett samhällsperspektiv, 5 sp SPECIALPEDAGOGIK Studierna i specialpedagogik syftar till att göra studerande förtrogna med variationer i individens utveckling och med teorier om inlärningsprocesser som främjar utvecklingen hos individer med behov av särskilt stöd. Studerande skall introduceras i specialpedagogik, dess historia samt olika utbildningssystem som särskilt betonar pedagogiska aspekter och tillämpningar i anslutning till fostran, undervisning och rehabilitering av individer med behov av särskilt stöd. Specialpedagogik/Åbo Akademi Vasa tfn , Kontaktperson vid FC/Vasa: Terese Ahlström, tfn , e-post: Specialpedagogik grundstudier, 25 sp Introduktion till specialpedagogik, 5 sp Inklusion och integrering, 5 sp Inlärningssvårigheter I, 5 sp Perspektiv på funktionshinder I, 5 sp Specialpedagogiken i samhället, 5 sp Enskilda kurser i specialpedagogik Koncentrationssvårigheter AD/HD, 5 sp Språkstörning dysfasi, 5 sp Utvecklingsstörning och autism, 5 sp Hörselskador och dövhet, 5 sp Tecken som stöd för tal- och språkutveckling, 3 sp Friluftspedagogik för specialgrupper, 5 sp Begåvade barn och ungdomar, 5 sp MEDIEPEDAGOGIK Mediepedagogik är ett relativt nytt ämnesområde inom finländska universitet. Vetenskapsområdet ligger i skärningspunkten mellan samhällsvetenskaper, informationsteknik och beteendevetenskaper och det studerar individen i relation till och i kommunikation med olika teknologier och produkter av teknologier. Det forskningsfält som mediepedagogiken studerar är lärandet av, lärandet om och lärandet med hjälp av (traditionella och nya) medier. Kontaktperson vid FC/Vasa: Tina Selänniemi, tfn , e-post: Mediepedagogik grundstudier, 25 sp Introduktion till mediepedagogiken (10 sp) Perspektiv på mediepedagogiken, 5 sp Mediekultur, 5 sp Medier i undervisningen, (10 sp) Mediearbete, 5 sp Pedagogiska tillämpningar av mediearbete, 5 sp Temaseminarier (5 sp) Temaseminarier, 5 sp BARNPEDAGOGIK Barnpedagogik/Åbo Akademi Jakobstad, tfn , Kontaktperson vid FC/ÅA Vasa: Pernilla Rauma, tfn 06- Förskoleundervisning grundstudier, 25 sp Förskoleundervisning, 25 sp är en didaktiskt inriktad studiehelhet som i första hand riktar sig till den som arbetar med förskoleundervisning men även andra intresserade av pedagogik för de minsta barnen. Studierna ger ingen särskild behörighet men kan räknas som biämne vid institutionen för barnpedagogik. Studiehelheten består av tre delar - Den nya barnsynen, Det lärande barnet och Didaktisk ämnesteori för de tidiga barnaåren. Tyngdpunkten ligger på synliggörandet av det kompetenta barnet och betydelsen av kvalitativt kompetenta pedagoger som kan utmana och utveckla barns lärande. 9

10 Den nya barnsynen 3 sp Det lärande barnet 6 sp Didaktisk ämnesteori för de tidiga barnaåren 16 sp, som innehåller följande delkurser: Lek och drama 2 sp Bild och slöjd 2 sp Tidig läs- och skrivutveckling 2 sp Musikdidaktik 2 sp Religionsdidaktik 2 sp Idrott 2 sp Matematik och naturvetenskap 2 sp Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, 2 sp 10

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, grundnivå Bachelor s Programme in Public Administration S1OFF 140619 2 (6) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Studera. samhällsvetenskaper!

Studera. samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper på svenska Är du intresserad av hur samhället fungerar eller av att studera de sociala relationerna mellan olika grupper? Vill du lära dig att analysera

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Undervisningsprogram Uppdaterat Socialvetenskaper. Kandidatstudier år 1

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Undervisningsprogram Uppdaterat Socialvetenskaper. Kandidatstudier år 1 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Undervisningsprogram 05-06 Uppdaterat 0.06.05 Socialvetenskaper Kursnamn Omf. Kurskod Lärare Dag och tid Auditorium Kandidatstudier år Akademiska studiefärdigheter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-189/2007 Sida 1 (10) PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Social and Behavioural Science Program, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Igelstavikens idrottsgymnasium

Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens gymnasium är Södertäljes kommunala Idrotts- och Hälsogymnasium. Här går elever som elitidrottar samtidigt som de vill ha en riktigt bra utbildning. Många av

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet kattegattgymnasiet sannarpsgymnasiet sturegymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet passar utmärkt för dig som vill inrikta dig mot att arbeta med

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Välkommen till höstens kurs! Startseminariet äger rum fredagen den 2/9 kl. 10.00-16.00 i sal I:206, I-huset, Campus Valla,. För att underlätta kommunikationen

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Huvudämnesstudier i pedagogik

Huvudämnesstudier i pedagogik 5 Huvudämnesstudier i pedagogik Grundstudier Introduktion till pedagogik del I Introducera den studerande i det pedagogiska verksamhetsområdet med dess deldiscipliner, samt kännedom om pedagogikens centrala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS AU200L Barn och ungdomar i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola 31-60 högskolepoäng Children and young people in pre-school, in

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

SVF. Vårdvetenskap Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Övriga anm. Period III: (2-11) Statistiska metoder, 5 sp, forts

SVF. Vårdvetenskap Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Övriga anm. Period III: (2-11) Statistiska metoder, 5 sp, forts 64 66 Period III: 8.1-16.3 (2-11) Statistiska metoder, 5, 700003.0 Finnäs 2-4 Teologins o etikens historia o grundbegrepp, 5 Filosofins historia och vetenskapsteori, 5 Andra inhemska råket, 5 Period IV:

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Glenn Hultman Professor i Pedagogiskt arbete Göteborgs universitet Mötesplats CUL 26-27 oktober 2010 Pedagogiskt arbete Filosofiska fak. rapport: lärarutbildningens

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Nordstedts akademiska förlag.

Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Nordstedts akademiska förlag. LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Forskarskolan i främmande språkens didaktik (FRAM) IKT undervisning och lärande i språk Jonas.Granfeldt@rom.lu.se Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Basic course in Psychology, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4 ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. ANSÖK! SE ARCADA.FI Gemensam ansökan, vuxenutbildning 7.3 12.4.2011. Välkommen tillbaka till högskolan för livet S. 2 Masterarbetet

Läs mer