om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode."

Transkript

1 Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser eller studiehelheter bör ske inom utsatt tid. Till kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. När kursen inleds fyller du i en deltagarblankett som sänds till CLL. Deltagarblanketten bör fyllas i omsorgsfullt eftersom studieprestationerna registreras på basen av dessa uppgifter. Till kurser som ordnas av CLL tas anmälningar emot fr.o.m till höstens kurser och fr.o.m till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser bör göras senast två veckor innan respektive kurs inleds. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos CLL:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden. Den som anmält sig till en kurs via CLL men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart debiteras 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även examensstuderande vid ÅA. Avgifter Studieavgift 40 euro/termin I enlighet med Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) uppbär Åbo Akademis öppna universitet en studieavgift på 40 euro/termin. För kurser på 3 sp eller mindre är avgiften lägre. Avgiften erläggs för den termin då kursen inleds: hösttermin: , vårtermin: Avgiften bör erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oavsett om man har för avsikt att bli examinerad i kursen eller inte. CLL fakturerar studieavgiften direkt av alla kursdeltagare. I anslutning till kursen kan det också förekomma en studiematerialavgift Är du inskriven för lägre- eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är du befriad från studieavgiften (ÅA erlägger avgiften på annat sätt) men om deltagarantalet till en kurs är begränsat så har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Den lokala arrangörens avgift Om kursen arrangeras i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer arrangörens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. Tentamen, tentamensresultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. CLL ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad. För att få tentera skall du anmäla dig till tentamensarrangören minst två veckor före tentamen. Studerande bör uppvisa identitetsbevis vid tentamenstillfället. I anslutning till en kurs erbjuds tre tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör särskilt avtalas om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till CLL i Åbo eller till CLL i Vasa beroende på till vilken fakultet kursen hör. CLL registrerar dina studieprestationer. Intyg Intyg skrivs ut endast på begäran! Intyg över avlagda studieprestationer får du på begäran från CLL. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men om avsikten är att avlägga en hel studiehelhet rekommenderas att intyg tas ut först när helheten är klar. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Beställningarna kan göras per tfn: (02) , (CLL-Åbo) eller tfn: (06) (CLL-Vasa). Vad är det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder över 50 olika ämnen. Du kan avlägga en enskild kurs eller ta flera kurser med avsikt att avlägga en studiehelhet eller en examen. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. Öppna universitetet vid ÅA är en samarbetsorganisation mellan CLL och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Öppna universitetets kurser hittar du bl.a. vid sommaruniversitet, medborgaroch arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid ÅA. Samtliga kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid ÅA. 1

2 Studerande på kvotplats Öppna universitetet erbjuder även studier på kvotplats. I samarbete med vissa ämnen har överenskommits om ett visst antal kvotplatser för öppna universitetsstuderande på kurser inom universitetets ordinarie kursutbud på dagtid. Kvotplatskurserna är enskilda kurser som är specificerade särskilt. Kvotplatserna finns särskilt angivna i katalogen under respektive ämne samt uppdaterade på våra webbsidor. Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid respektive fakultet. Närstudierna försiggår dagtid och kan bestå av några timmars föreläsningar/seminarier per vecka under en hel termin. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. CLL uppbär en studieavgift om 40 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift på öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har som regel inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Studieprestationerna registreras vid CLL som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi. Denna studiemöjlighet finns inte heller på nätkurser arrangerade vid fakulteterna. En studiepoäng (1 sp) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 25 timmar och innefattar föreläsningar, skriftliga arbeten, litteraturstudier, diskussioner m.m. Studier som är avlagda i studieveckor förfaller inte, utan fås till godo även inom det nya examenssystemet, ibland dock efter viss komplettering. Inom det samhällsvetenskapliga fakultetsområdettillämpas i de flesta ämnen en 10-årsregel, så att kurser äldre än 10 år automatiskt förfaller. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. Hur studerar man? Kurserna erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer med föreläsningar, individuella arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, nätstudier och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja din egen studiemotivation. Examenssystemet Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Benämningarna grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier används för att ange studiernas nivå. Grundstudierna omfattar vanligen 25 sp och ämnesstudierna ytterligare 35 sp, varierande något mellan olika ämnen. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp. 2 Vad innebär nätkurser? Det är kurser där undervisningen helt eller delvis sker på Internet. Antalet närstudietimmar är färre än på en traditionell föreläsningskurs och en del kurser kan avläggas helt och hållet som nätkurser. Kurserna är indelade i avsnitt med olika arbetsmoment så som diskussioner, övningsuppgifter och essäer samt som avslutning uppsats, projektarbete eller tentamen. Läraren fungerar som handledare och ger feedback på nätet antingen individuellt eller gruppvis. När du som studerande väljer att delta i en nätkurs får du ett personligt användarnamn och ett lösenord som ger dig tillgång till kursen. Du kan inte börja på kurserna när som helst, utan alla kurser har ett startdatum och följer en fastslagen tidtabell. Inom vissa ramar har du möjlighet att arbeta med kursen när det passar dig bäst. Du måste dock se till att disponera din tid och planera dina studier. Kurslitteratur / Biblioteksservice och informationssökning Examinations- och arbetssätt varierar mellan olika kurser, men på alla kurser behöver du relevant kursmaterial. I början av varje kurs får du i regel en lista på litteraturen och/eller adresser till kursmaterial på nätet. En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i det öppna universitetets kurser. Om det är svårt att få tag på aktuell litteratur rekommenderas kursdeltagarna att gemensamt tillsammans med utbildningsarrangören, via ett lokalt bibliotek, fjärrlåna tentamenslitteratur från ASA-biblioteket. För kurser som arrangeras i samarbete med ÅA i Vasa kan litteratur fjärrlånas från Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia. Uppge att du är studerar vid ÅA när du vill fjärrlåna. Lånetiden vid Studentbiblioteket är 2 veckor, vid fjärrlån 4 veckor.

3 De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservice bl.a. för att täcka fraktkostnaderna. Du kan även fjärrlåna litteratur från andra universitetsbibliotek. Kursböcker och annan vetenskaplig litteratur kan du också låna direkt från ASA-biblioteket eller huvudbiblioteket (ÅAB) i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Mot uppvisande av legitimation erhåller du kostnadsfritt ett bibliotekskort. Du kan bläddra och söka i ÅAB:s katalog ALMA och i Tritonias databas Tria Här hittar du länkar till elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga i ÅA-nätet och till andra fritt tillgängliga biblioteksdatabaser, virtuella bibliotek och elektroniska skrifter. Biblioteken står till tjänst med undervisning och handledning i hur man söker i elektroniska resurser som inhemska och utländska databaser. Servicen är i en del fall avgiftsbelagd. Mera information: En nyttig länksamling för att söka information från nätet: Vi har också en bokmarknad på nätet där du kan sälja kurslitteratur du inte längre behöver, eller själv köpa kurslitteratur. Den hittar du på studievägledningens ingångssidor under Bokmarknad. Öpu-leden - en väg till examen Åbo Akademi har särskilda regler för antagning av studerande via öpu-leden, dvs. antagning för examensstudier på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de avlagda studierna inom det öppna universitetet kan ingå i den examen som ansökan avser. Antagningskriterierna skiljer sig mellan de olika utbildningarna. ÅA har som målsättning att årligen anta 40 studerande via öpu-leden. Här nedan anges riktlinjerna: Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Filosofie magister inom humaniora 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till. Antagningen sker vanligtvis utan urvalsprov. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Undantag är ämnena engelska, logopedi och psykologi, som man inte kan söka till via öpu-leden. Pedagogie kandidat eller magister 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik eller vuxenpedagogik, varav minst 25 sp i det tilltänkta huvudämnet. Sökande bör genomgå och godkännas i respektive ämnes urvalsprov. Teologie magister 60 sp för TM-examen. Studerande som inom öppna universitetet vid något universitet i Finland har avlagt minst 60 sp i allmän teologi eller i teologiska examensämnen med minst goda insikter kan antas utan urvalsprov. Ansökningstider inom samantagningen i april samt i oktober. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Ekonomie resp. politices kandidat eller magister 60 sp och studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp (15 sv) vara avlagda i något av huvudämnena. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år. Om antalet sökande överstiger 5 prioriteras sökande i första preferens. Därefter rangordnas de sökande enligt det totala antalet studier i ekonomi, respektive samhällslära. Då medräknas kurser i de ämnen som ingår i utbildningarnas studiehandböcker, språkstudier som uttryckligen hör ihop med utbildningsområdet samt de obligatoriska kurserna i vetenskapsfilosofi/teori och grundkurserna i statistik. För sökanden till magisterexamen krävs a) avlagd lägre högskoleexamen vid universitet (kandidat eller bachelor) inom det ekonomiska utbildningsområdet b) behörighetskrav är kunskaper som motsvarar 25 sp (15 sv) i det tilltänkta huvudämnet. För att kunna inleda fördjupade studier bör även ämnesstudierna (som kan avläggas som bryggstudier) vara avklarade. Sökanden med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör därtill ha studier som motsvarar 20 sp (13 sv) i minst ett, gärna flera andra ekonomiska vetenskaper. För sökande som avlagt en yrkeshögskoleexamen gäller samma behörighetskrav. Sökande till utvecklingspsykologi bör delta i lämplighetsprov. Rättsnotarie 60 sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagningen sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet sv/sp som kan inräknas i rättsnotarieexamen. De som antas inom denna kvot har inte, såvida de inte godkänns i gängse urvalsprov ett annat år, rätt att fullfölja sina studier för juris magisterexamen vid Åbo universitet. Magisterexamen i hälsovetenskaper 60 sp för kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i något av huvudämnena. Sökande till vårdvetenskap bör delta i lämplighetsprov. 3

4 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Filosofie magister inom biovetenskaper och naturvetenskaper 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning man antas till. Sökanden bör kontakta studiechefen för rådgivning. Filosofie kandidat eller magister inom datavetenskap 60 sp för kandidat- och magisterexamen med datavetenskap som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i datavetenskap sp öpu-led (fastställt program) för antagning till Utbildningsprogrammet i datavetenskap. a) studenter som i gymnasiet läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i datavetenskap med vitsordet goda insikter/c/3. b) övriga som har avlagt 25 sp datavetenskap med vitsordet goda insikter/c/3 DI inom datateknik och processteknik 25 sp öpu-led i Datateknik (fastställt program) för antagning till diplomingenjörsexamen. Studierna bör vara avlagda med minst vitsordet goda insikter/c/3. 30 sp öpu-led i Processteknik för antagning till diplomingenjörsexamen. Ekonomie kandidat eller magister 60 sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem. Ansökningstiden för att söka in via öpu-leden följer ÅA:s beslut om antagningstider, d.v.s. i mitten av april samt till teologiska och tekniska utbildningar även i oktober. Som grund för ansökan anges utbildning inom det öppna universitetet. Observera att de sökande som inte har fått sin skolutbildning på svenska skall genomgå språkprov i svenska. Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får du från CLL i Åbo, tfn (02) och i Vasa, tfn (06) Kandidatstudier på nätet Öppna universitetet vid ÅA erbjuder nätstudier inom kandidatutbildningen. Man kan välja mellan tre ämnesområden, det samhällsvetenskapliga, humaniora och det teologiska ämnesområdet. Kurserna är godkända vid respektive fakultetsområde. Inom den samhällsvetenskapliga inriktningen kan man välja att ha antingen sociologi eller informationsförvaltning som huvudämne. De som studerar inom det humanistiska ämnesområdet kan ha folkloristik som huvudämne och de som studerar inom det teologiska ämnesområdet har allmän teologi som huvudämne. Som biämnen erbjuds sju olika ämnen: folkloristik, sociologi, informationsförvaltning, konstvetenskap, kvinnovetenskap, miljökunskap, nationalekonomi och offentlig förvaltning. Valfriheten inom de valbara studierna är stor och ger därmed möjligheter till en studiehelhet enligt det egna intresseområdet. Under läsåret kan studier i folkloristik, historia, kvinnovetenskap, miljökunskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning,skärgårdskunskap, sociologi samt statskunskap inledas. För att avsluta studierna och kunna avlägga kan didatexamen bör varje studerande söka in för examensstudier till Åbo Akademi. Detta kan göras inom den allmänna ansökningen via öppna universitetsleden. Mera information hittar du här: Du kan även kontakta studievägledare Majlen 4 Saarinen, tfn: (02) , som ger mera information om kurserna och om planering av studierna. Extra studerande Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller ett enskilt ämne vid universitetet. Studerande som vill fördjupa sig i ett ämne eller avlägga enskilda kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet (som särskilda kurser eller som studier på kvotplats) kan ansöka om att bli extra studerande. Även den som önskar få lärarbehörighet i ett ämne eller vill komplettera en tidigare examen kan ansöka om att bli extra studerande. Personer som har avlagt examen vid Åbo Akademi har tidigare haft rätt att bedriva kompletterande studier. Sådana studerande registreras fr.o.m vid CLL som extra studerande. Som extra studerande har man inte rätt att avlägga examen utan att ha ansökt och blivit antagen till universitetet för examensstudier. Att vara extra studerande innebär att man deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande. Extra studerande har i regel inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Ansökan till extra studerande är fortlöpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Ansökningar och administration av extra studerande handhas av CLL som uppbär en studieavgift om 40 euro/termin av extra studerande. För att kunna ansöka om studierätt som extra studerande bör man kontakta CLL:s studievägledare för rådgivning. Därefter sänds ansökan till CLL. Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har man möjlighet att ansöka om ny studierätt. Blanketter för ansökan fås från CLL samt via Åbo Akademis nätsidor. Studieprestationerna registreras vid CLL som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer.

5 Våra kontaktuppgifter Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) Åboenheten Adress: Fabriksgatan 2, Åbo Tfn: (02) , Majlen Saarinen, Tf. utbildningschef, studievägledning Tfn: (02) , Carina Gräsbeck, extra studerande Tfn: (02) , Maria Saxén intyg, avgifter, tentamensanmälning,ekonomi Tfn: (02) , Christel Söderholm intyg, tentamensresultat Fax: (02) , e-post: eller Vasaenheten Adress: Strandgatan 2, våning B7, Vasa Tfn: (06) , Terese Ahlström studievägledning Tfn: (06) , Kerstin Kullbäck intyg, tentamensnmälning, tentamensresultat Fax: (06) , e-post: eller abo.fi Kontaktuppgifter till VÅRA samarbetsparter ÖSTRA NYLAND Borgå folkakademi Runebergsgatan 16-18, Borgå tfn (019) , fax (019) e-post: Borgå medborgarinstitut Skepparegatan 9, eller PB 220, Borgå tfn (019) , fax (019) e-post: Lovisa svenska medborgarinstitut Brandensteinsgatan 21, eller PB 68, Lovisa tfn (0440) , fax (019) e-post: Sibbo medborgarinstitut Sibbo skolcentrum, Sibbo tfn (09) , fax (09) e-post: HUVUDSTADSREGIONEN Esbo stads arbetarinstitut Besöksadress: Adjuntantsgatan1, Esbo Postadress: PB 3173, Esbo stad tfn (09) , fax (09) e-post: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Dagmarsgatan 3, PB 5200, Helsingfors stad tfn (09) , fax (09) e-post: VÄSTRA NYLAND Hangö sommaruniversitet Skolgatan 9-11, eller PB 22, Hangö tfn (019) , fax (019) e-post: Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Lärkkullavägen 22, Karis tfn (019) , fax (019) e-post: Västra Nylands folkhögskola Pumpviken 3, Karis tfn (019) , *, fax (019) e-post: ÅBOLAND/BJÖRNEBORG Länsi-Suomen Kesäyliopisto PL 52, PORI tfn (02) , fax (019) e-post: Turun kristillinen opisto (Åbo kristliga folkhögskola) Ringbrynjegatan 7, Åbo tfn (02) , fax (02) e-post: ÅLAND Högskolan på Åland/Öppna högskolan Neptunigatan 17, eller PB 1010, Mariehamn tfn (018) , (kvällar och helger vid kurs), fax (018) e-post: 5

6 SYDÖSTERBOTTEN Kristinestads medborgarinstitut Lappfjärdsvägen 163 C, Kristinestad tfn: (06) , , fax (06) e-post: Närpes vuxeninstitut Vasavägen 764, Yttermark tfn: (06) , fax (06) e-post: VASAREGIONEN Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Strandgatan 21-22, Vasa tfn: (06) , fax (06) e-post: Korsholms vuxeninstitut Skolvägen 1, Smedsby, Korsholm tfn: (06) , fax (06) e-post: NORRA SVENSKA ÖSTERBOTTEN Centret för livslångt lärande (se ovan) Kursplats i Jakobstad: Enheten för barnpedagogik Paul Hallvars gata 8, Jakobstad Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan 19, PB 46, Nykarleby tfn: (06) , fax (06) e-post: Mellersta Österbottens sommaruniversitet Bondegatan 2B eller PB 556, Karleby tfn: (06) , fax (06) e-post: Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad Skolgatan 20, PB 41, Jakobstad tfn: (06) , fax (06) e-post: Vasa arbetarinstitut Kyrkoesplanaden 15, Vasa tfn: (06) , , fax (06) e-post: Vasa sommaruniversitet Wolffskavägen 36 F 12, Vasa tfn: (06) , fax (06) e-post: 6

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet SAMARBETSGUIDE för 2011-2012 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER / www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för läsåret

SAMARBETSGUIDE för läsåret SAMARBETSGUIDE för läsåret 2010-2011 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER http://www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE, Åboenheten Adress:

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Statsrådets förordning om universitetsexamina

Statsrådets förordning om universitetsexamina Statsrådets förordning om universitetsexamina Given i Helsingfors den 19 augusti 2004 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 3

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen utbildning

Rapport från arbetsgruppen utbildning Rapport från arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens uppgift och process Rektor Jorma Mattinen tillsatte den 5.12 2012 ett antal arbetsgrupper och utredningar för att skapa förutsättningar för ett fortsatt

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4 Innehå ll 1. Mata in information om kursanmälan... 4 1.1. Förhandsanmälan kopplas på samtidigt som en kurs skapas eller uppdateras inför ett nytt läsår... 4 1.2. Förhandsanmälan kopplas på i efterhand

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten EKONOMI, SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAPER 39 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal.

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal. Föräldra Guide VÄLKOMMEN TILL ESBO BILDKONSTSKOLA! Esbo bildkonstskola grundades år 1979. Skolan ger grundundervisning i bildkonst enligt den den fördjupande lärokursen åt barn och unga i åldern 5 20 år.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 38 EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Nya testamentet I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten 2007 Välkommen på kurs! Denna studieguide ger dig en kort introduktion till hur man studerar på denna nätkurs. I guiden

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer