8. Informationssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Informationssystem"

Transkript

1 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur genom att skriftligen meddela om detta till fakultetskansliet. Har studerande övergått till att studera enligt denna struktur kan han eller hon inte återgå att studera enligt tidigare struktur. En studerande övergår till att studera enligt denna struktur om han eller hon inte senast den avlagt sin examen. Huvudämnet informationssystem förenar kunskap i informationsteknologi med de företagsekonomiska ämnesområdena. Inriktiningen bearbetar och formaliserar lednings- och problemlösningskunskap, samt operativ och strategisk information som ligger till grund för planering, problemlösning och beslutsfattande inom alla företagsfunktioner. Informationssystem ger kunskap och färdigheter både i företagsekonomi och informationsteknologi, och skapar den vägen yrkesprofiler, som visat sig mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Informationssystem ger de studerande kunskap och professionella färdigheter i att planera, bygga och utveckla samt införa och underhålla informationssystem i en organisation. De studerande ges träning och färdigheter i att fungera som systemutvecklare och projektledare vid design, byggande och införande av informationssystem. Inom informationssystem kommer bl.a. följande temata att ingå i kursprogrammet: - kvantitativa problemlösningsmetoder, finansiell och investeringsplanering - modern informationsteknologi och beslutsstödsystem - interaktiv problemlösning i grupp med stöd av informationsteknologi - elektronisk och mobil handel - företagsledningens, marknadsföringens och redovisningens informationssystem - kunskapsbaserade och intelligenta system För utexaminerade för informationssystem kan följande typer av uppgifter bli aktuella: - systemutvecklare och -planerare - systemansvarig inom företagets ekonomi- och marknadsföringsfunktioner - projekt- och gruppledare för utveckling och införande av informationssystem - grupp-, avdelnings- och enhetschef - direktör med ansvar för informationssystem - motsvarande uppgifter med resultatansvar inom företagets funktioner - konsult eller företagare

2 36 8.a Ekonomie kandidatexamen Studierna för ekonomie kandidatexamen 180 sp utgörs av: gemensamma studier 60 sp språk och kommunikation 25 sp metodik 10 sp huvudämnesstudier 60 sp biämnesstudier 25 sp fritt valbara studier 10 sp. 8.a.1 Gemensamma studier I examen ingår 60 sp gemensamma studier som är gemensamma för alla som studerar till ekonomie kandidat. Studierna består av grundkurserna i de olika ekonomiska ämnena enligt följande: Gemensamma studier 60 sp a Organisation och ledning: en introduktion 10 sp b Grundkurs i juridik 10 sp c Grundkurs i informationssystem 10 sp d Grundkurs i marknadsföring 10 sp e Grundkurs i nationalekonomi 10 sp f Grundkurs i redovisning 10 sp 8.a.2. Språk och kommunikation I examen ingår 25 sp språk och kommunikation. a. de inhemska språken 13 sp Studerande vars skolutbildningsspråk är svenska avlägger : Kommunikation för ekonomutbildningen (5 sp) Vetenskapligt skrivande för ekonomie kandidatutbildningen (2 sp) Finska för ekonomutbildningen (6 sp) Studerande vars skolutbildningsspråk är finska avlägger: Svenska för ekonomutb (skolutbildningsspråk finska) (5 sp) Vetenskapligt skrivande för ekonomie kandidatutbildningen (2 sp) Svenska, inledande/ekonomutb. (2 sp) Finska för ekonomutbildningen (4 sp) b. det första främmande språket på Språkcentrets nivå 4 6 sp c. det andra främmande språket på Språkcentrets nivå 2 6 sp Speciella kurser för ekonomer värda 6 sp ordnas på nivå 4 i engelska och på nivå 2 i tyska och spanska. I övriga språk som kan läsas vid Språkcentret ordnas vanliga kurser värda 5 sp, men dessa kan kompletteras så att 6 sp uppnås. Om den studerande saknar tillräckliga grundkunskaper för att direkt påbörja en språkkurs på den nivå som krävs, bör han eller hon avlägga sådana kurser som ger dessa förkunskaper. Dessa kurser kan inräknas i de valbara studierna (punkt 8.a.6 nedan) i den mån de ryms. I främmande språk bestäms kunskapsnivån enligt följande krav:

3 37 nivå 4 innebär specialiserad språkbehärskning, dvs. sådana kunskaper i språket som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning; nivå 3 innebär allmän språkbehärskning, dvs. förmåga att förstå facktexter på språket; nivå 2 innebär elementär språkbehärskning, dvs. förmåga att använda språket i allmänna situationer. Med främmande språk avses latin eller moderna språk, med undantag för de inhemska språken samt danska och norska. Estniska, färöiska och isländska kan ingå i de obligatoriska språkstudierna. För icke nordiska studerande kan nordiska språk, dock inte svenska, betraktas som främmande språk. Språkcentrets nivå CEF-nivå Beskrivning Nivå 1 A1 Grundkurs som inte förutsätter förkunskaper. Nivå 2 A1-A2 Fortsättningskurs. De kommunikativa färdigheterna och ordförrådet utvecklas. Nivå 3 A2-B1 Kompletteringskurs. Ger större säkerhet i språkanvändningen. Man kan följa med dagsaktuella frågor och förstå facktexter i t.ex. tidskrifter. Nivå 4 B1-B2 Specialiserad kurs. Färdigheter på sådan nivå att man kan kommunicera relativt väl med personer som har språket som modersmål. Man kan följa med utvecklingen inom det egna området och delta i internationella sammanhang. Främmande språk vid centret för språk och kommunikation kursutbud SPRÅK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Engelska Tyska 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp Franska 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp Ryska 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp Spanska 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp Italienska 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp Latin 5 sp 5 sp 5 sp 3 sp Alla fakulteter 4-5 sp ESF/EK: engelska nivå 4 (6 sp), tyska nivå 2 (6 sp) och tyska nivå 3 (5 6 sp), spanska nivå 2 (6 sp) För mera detaljerad information om språk och kommunikation samt kursfordringarna hänvisas till Kontaktuppgifter: Åbo Akademi Centret för språk och kommunikation

4 38 Fabriksg.2, ÅBO tfn: (02) , fax: (02) e-post: 8.a.3 Metodik Obligatoriska kurser i metodik är: a Ekonomisk matematik 5 sp b Baskurs i statistik för ekonomer 5 sp 8.a.4. Huvudämnesstudier Huvudämnesstudierna i informationssystem omfattar 60 sp och består av grundstudier 25 sp, ämnesstudier 25 sp och kandidatavhandling 10 sp. a. grundstudier, 25 sp (inkluderar Grundkurs i informationssystem, 10 sp, som ingår i de gemensamma studierna) Alternativt valbara. Av nedanstående väljs 15 sp: Analys och design av informationssystem (5 sp) Verktygskurs i informationssystem (5 sp) Investment Planning (5 sp) Financial Planning (5 sp) b. ämnesstudier, 25 sp Alternativt valbara. Av nedanstående väljs 25 sp: IT and management (5 sp) Integrerade affärssystem och affärsprocesser (5 sp) Problem Solving Methods (5 sp) Projektstyrning (se KT-avdelningen) (6 sp) Databases and Data Warehousing (5 sp) Managing the Digital Enterprise (5 sp) Kvalitetsmedveten produktionsekonomi (se KT-avdelningen)(6 sp) eller kurs enl. överenskommelse med examinator (examinatorsbeslut bör inlämnas till studierådgivaren) c. kandidatavhandling samt tillhörande seminarier, 10 sp Kandidatavhandling i informationssystem I samband med kandidatavhandlingen skrivs ett mognadsprov. Mognadsprovet skrivs på svenska. Den som har finska som skolutbildningsspråk skriver ett mognadsprov på finska och svenska. Mognadsprov på finska skall inte göras om den studerande har minst M i modersmålet finska i studentexamen eller ett godkänt mognadsprov på finska i en tidigare examen. Se närmare Språkcentrets hemsida (www.abo.fi/csk). Kandidatavhandlingen och mognadsprovet/ mognadsproven skall språkgranskas av Språkcentret. 8.a.5. Biämne Till examen hör ett fritt valbart biämne omfattande 25 sp. Biämnet består av grundstudier i annat läroämne.

5 39 8.a.6. Valbara studier Inom ramen för de valbara studierna, 10 sp, kan vilket ämne som helst läsas. Den studerande kan välja att fördjupa sig i något ämne, anhålla om tillgodoräknande av prestationer avlagda under utlandsstudier eller läsa strökurser eller extra språk. Till valbara studier kan även följande tillvalskurser i informationssystem väljas (kan även ingå i valbara studier i magistersnivå) Informationssystem, laborationer I (5 sp) Informationssystem, laborationer II (10 sp) Rekommenderad studiegång för ekonomie kandidatexamen Årskurs 1 Under det första året skall den studerande läsa alla obligatoriska grundkurser i de ekonomiska ämnena. Studiegången är planerad så att en del grundkurser går på hösten och en del på våren. Tanken är att man skall ha stiftat bekantskap med alla ämnen det första året för att sedan övergå till att läsa huvudämnet. Därtill skall den studerande påbörja kurserna i de inhemska språken: - Finska för svenskspråkiga (eller årskurs 2) - Finska för finskspråkiga - Svenska dvs kursen Kommunikation som består av delarna Muntlig och skriftlig kommunikation + Affärssvenska Ytterligare bör studerande som inte har tillräckliga förkunskaper i främmande språk börja läsa grundkursen för att hinna ta den kurs som ger den erforderliga nivån. Årskurs 2 - Matematik för ekonomer - Baskurs i statistik för ekonomer - Engelska - Finska för svenskspråkiga (eller årskurs 1) - Vetenskapligt skrivande - Studier i huvudämne och biämne - Studier i det andra främmande språket - Valbara studier Årskurs 3 - Slutförande av studierna i huvudämnet samt kandidatseminarier och kandidatavhandling - Slutförande av studierna i biämne - Valbara studier

6 40 8.b Ekonomie magisterexamen Studierna för ekonomie magistersexamen, 120 sp, utgörs av: huvudämnesstudier 70 sp biämnesstudier 25 sp vetenskapsfilosofi 5 sp valbara studier 20 sp Den som avlägger ekonomie magisterexamen bör ha minst 20 sp i företagsekonomi. Med företagsekonomiska ämnen förstås företagets organisation och ledning, internationell marknadsföring, informationssystem och redovisning. Den som har huvudämnet informationssystem uppfyller kravet automatiskt. 8.b.1 Huvudämnesstudier 70 sp a. Fördjupade studier, 25 sp Alternativt valbara. Av följande kurser väljs 25 sp: Intelligent Systems in Business, del I och II (5+5 sp) Linking ICT and Business Strategy, del I och II (5+5 sp) Mobile Commerce (5 sp) Electronic Commerce (5 sp) User-centred design of information systems (5 sp) eller kurs enl. överenskommelse med examinator b Vetenskapligt skrivande, 3 sp eller Academic Writing, 3 sp (för den som skriver sin pro gradu-avhandling på engelska) c. Seminarium /metodik, 7 sp Pro gradu seminarier i informationssystem d. Avhandling Pro gradu avhandling i informationssystem 35 sp 8.b.2 Valfria biämnesstudier 25 sp Till examen väljs ett valbart biämne omfattande 25 sp. 8.b.3 Vetenskapsfilosofi Filosofi för ekonomer 5 sp 8.b.4. Valbara studier Inom ramarna för valbara studierna, 10 sp, kan vilket ämne som helst läsas. Den studerande kan välja att fördjupa sig i något ämne, anhålla om tillgodoräknande av prestationer avlagda under utlandsstudier eller läsa strökurser eller extra språk. Till valbara studier kan även följande tillvalskurser i informationssystem väljas (kan även ingå i valbara studier i kandidatnivå) Informationssystem, laborationer I (5 sp)

7 Informationssystem, laborationer II (10 sp) Praktik och utlandsvistelser I studierna för grundexamina kan ingå praktik till en omfattning om högst tio studiepoäng. För heltidsanställning hos en och samma arbetsgivare i minst tre månader erhålls fem studiepoäng. Två dylika praktikperioder kan ingå antingen i kandidatexamen eller i magisterexaemn, eller varsin praktiperiod i varsin examen. Praktiken bör vara relevant för utbildningen och vara förvärvad under studietiden, dvs. efter inledandet av kandidatexamen. Arbetsintyg och praktikberättelse, varav framgår praktikens omfattning, arbetets kvalitet samt varför praktiken är relevant för utbildningen skall inlämnas till huvudämnesansvarig för godkännande. Den huvudämnesansvariga bedömer om praktiken är relevant för examen. Studerande som vistas utomlands för studier under ett eller ett halvt läsår har möjlighet att erhålla 4 eller 8 studiepoäng för sin vistelse utomlands, såvida det ryms inom de valbara studierna. Studieprestationen är benämnd Interkulturell kännedom och examinationen sker genom en till internationella enheten inämnad dagbok och utvärdering över utlandsvistelsen. Ifall den studerande i examen önskar få 4-8 studiepoäng för utlandsvistelse bör dessa poäng ingå i maximalt tio studiepoäng för praktik. 8.c Biämnesstudier i informationssystem för studerande från andra utbildningar Kort biämne i informationssystem (25 sp): Grundstudier Obligatorisk (ingår i ekonomiekandidatexamens gemensamma studier) Grundkurs i informationssystem (10 sp) Alternativt valbara. Av nedanstående väljs 15 sp: Analys och design av informationssystem (5 sp) Verktygskurs i informationssystem (5 sp) Investment Planning (5 sp) Financial Planning (5 sp) Långt biämne i informationssystem (60 sp): Grundstudier och ämnesstudier Grundstudier (se ovan) + Alternativt valbara. Av nedanstående väljs minst 35 sp: Analys och design av informationssystem (5 sp) Verktygskurs i informationssystem (5 sp) Investment Planning (5 sp) Financial Planning (5 sp) IT and management (5 sp) Integrerade affärssystem och affärsprocesser (5 sp) Problem Solving Methods (5 sp) Projektstyrning (se KT-avdelningen) (6 sp)

8 Databases and Data Warehousing (5 sp) Managing the Digital Enterprise (5 sp) Kvalitetsmedveten produktionsekonomi (se KT-avdelningen)(6 sp)

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer