ÖPPNA UNIVERSITETET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004"

Transkript

1 ÖPPNA UNIVERSITETET Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, Åbo tfn (02) fax (02) Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13, Vasa tfn (06) fax (06)

2 INNEHÅLL Det öppna universitetet vid Åbo Akademi... 3 Extra studerande vid Åbo Akademi... 6 Nätkurser eller läskurser... 6 Kursutbudet per region... 7 Kursutbudet ämnesvis... 9 Våra samarbetsparter Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2003 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi och Österbottens högskola förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i kursprogrammet ISSN Boktryckeri Fram Åbo/Vasa

3 DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI L Det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger Dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/ eller ämnesstudier vid universiteten. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo ifall Du senare söker in och blir antagen till universitetet. Det öppna universitetet vid Åbo Akademi är en samarbetsorganisation mellan fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Det öppna universitetets kurser hittar Du bl.a. vid sommaruniversitet, vid medborgaroch arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid Åbo Akademi (inkl. Österbottens högskola). Så gott som alla kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid Åbo Akademi. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv Dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. Vad kan man studera? Det öppna universitetet vid Åbo Akademi ger Dig möjlighet att välja bland närmare 40 olika ämnen. Du kan fritt välja hur Du studerar - Du kan avlägga en kurs eller ta flera kurser med sikte på att avlägga ett helt block eller en examen. De akademiska vitsorden approbatur/grundstudier, cum laude approbatur/ämnesstudier och laudatur/fördjupade studier används för att ange studiernas nivå. Ett grundstudieblock omfattar sv och ett ämnesstudieblock sammanlagt sv, varierande något mellan olika ämnen. En studievecka (1 sv) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 40 timmar och innefattar t.ex. föreläsningar, muntliga övningar, skriftliga arbeten och litteraturstudier. X En väg till examen? Om Du är intresserad av att studera mera målinriktat och vill avlägga en examen i framtiden, bör Du fästa större vikt vid hur du bygger upp dina studier. Fortbildningscentralens studievägledare kan hjälpa Dig att planera Dina studier angående t.ex. val av kurser och ämneskombinationer. Åbo Akademi har fastställda regler för antagning av studerande via den s.k. öpu-leden (antagning för examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet). En förutsättning är att studierna inom det öppna universitetet kan ingå i den examen som ansökan avser. Här följer en uppräkning av de olika kriterierna som gäller vid Åbo Akademi. Kom dock ihåg att nedanstående information endast är riktgivande. Humanistiska fakulteten 40 sv för FM-examen (undantag engelska och psykologi), varav minst 15 sv bör vara i det ämne man antas till. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 40 sv för FM och 30 sv för Farmaceutexamen. Studierna bör gå att passa in i den utbildning den studerande söker till vid fakulteten. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 50 sv för PM- och EM-examen. Studierna bör vara sådana att de kan tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör dessutom minst 15 sv vara avlagda i något av de huvudämnen som finns företrädda vid fakulteten. 40 sv för Rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Teologiska fakulteten 60 sv för TM. Kemisk-tekniska fakulteten 60 sv för DI-examen. Pedagogiska fakulteten 60 sv för PeM-examen/utbildningen i allmän pedagogik. Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 60 sv för PM-examen. Studierna bör kunna ingå i den examen ansökan avser. Närmare information och hjälp med uppläggning av studierna får Du från fortbildningscentralerna i Åbo, tfn: (02) och i Vasa, tfn: (06) eller tfn (06) Hur studerar man? Kurserna erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får Du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer och allt fler kurser består av föreläsningar, självständiga arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, studier via Internet och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om Du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra Dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan Du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja Din egen studiemotivation. 3

4 L Vad innebär nätkurser? I korthet kan man säga att nätkurser är kurser där undervisningen helt eller delvis sker på nätet (Internet). Antalet närstudier är färre än på en traditionell föreläsningskurs eller är helt ersatta av nätstudier - kurserna inleds dock i vissa fall med en närstudieträff. Inom det öppna universitetet använder vi främst inlärningsplattformerna Lotus Learning Space och Blackboard. När Du som studerande väljer en nätkurs får Du ett personligt användarnamn och ett lösenord som ger Dig tillgång till den Internetadress där kursen finns. För kurser som arrangeras av Fortbildningscentralen i Åbo kan Du logga in och få närmare information om kursen via öppna universitetets webbsida: För kurserna som arrangeras av Fortbildningscentralen i Vasa är adressen: Hur studerar man på nätet? Det kan kännas ovant i början att studera och kommunicera utan att se varandra. Var inte rädd för att förmedla Dina åsikter och Din kunskap. Detta studiesätt kräver tid, tålamod samt engagemang. Som kursdeltagare måste Du ansvara för Din del av arbetet. En av fördelarna med nätkurser är att det blir lättare att arrangera diskussioner och grupparbeten, att utbyta och kommentera åsikter och att ge varandra "feed back". En annan fördel med Internet är att distributionen av studiematerial underlättas. Det blir lättare att publicera egna texter och att ta del av och kommentera det som andra skrivit. Vad förväntas av mig som studerande på nätkurs? Studier på Internet innebär att Du studerar både självständigt och tillsammans med andra. När Du första gången deltar i en nätkurs bör Du ladda upp med mycket tålamod och inte genast ge upp inför sådant som inte fungerar klanderfritt. Det tar en tid att vänja sig vid ett nytt sätt att studera. Vid sidan av kursinnehållet måste kursdeltagarna även lära sig bemästra inlärningsmiljön på Internet, vilket innebär att två inlärningsprocesser är på gång samtidigt. Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för att bekanta sig med såväl kursens innehåll och uppläggning som med inlärningsmiljön. Kan jag studera hur som helst, var som helst och när som helst? Nätstudier kräver självdisciplin, även om studierna följer en fastslagen tidtabell. Inom vissa ramar har Du möjlighet att besvara Dina övningsuppgifter samt delta i gruppdiskussioner när det passar Dig bäst. Utbudet av nätkurser ger Dig som studerande större möjlighet att studera oberoende av tid och rum. Du måste på egen hand se till att disponera Din tid samt bestämma när och vad Du skall läsa. Vad behöver jag för teknisk utrustning? För att delta i en nätbaserad kurs bör Du ha en viss datorvana samt ha tillgång till dator med Internetanslutning (Netscape 4.x, Explorer 4.x). 4 DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI Vilket stöd får jag som studerande på en nätkurs? Vi strävar efter att det i varje region finns en s.k. teknisk tutor som kan handleda i tekniska frågor i samband med nätbaserade kurser. Läraren/handledaren, Fortbildningscentralens kursledare och studievägledare står till tjänst i övriga frågor som uppkommer i samband med kurserna. Kom ihåg att även gruppen är en resurs. Du kan alltid vända dig till Dina studiekamrater för att få hjälp med informationssökning, tekniken m.m. I varje nätkurs ingår en handledd introduktion till kursens inlärningsmiljö samt en studieguide med noggranna instruktioner för hur Du ska gå till väga i just Din kurs. Kurslitteratur Låna från bibliotek/fjärrlåna från Kursbiblioteket En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i det öppna universitetets kurser. Om det är svårt att få tag på aktuell litteratur rekommenderas kursdeltagarna att tillsammans med utbildningsarrangören, via ett lokalt bibliotek, fjärrlåna tentamenslitteratur från Åbo Akademis Kursbibliotek. Lånetiden vid Kursbiblioteket är 2 veckor, vid fjärrlån 5 veckor. De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservicen bl.a. för att täcka fraktkostnaderna. Bokmarknad på nätet Du har kanske kurslitteratur som Du inte längre behöver. På öppna universitetets hemsida under rubriken Praktisk information och studievägledning finns en bokmarknad där Du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Du behöver bara uppge Ditt namn och Dina kontaktuppgifter samt den litteratur Du är intresserad av att sälja eller köpa. Mera information om hur Du ska gå tillväga finns på webbsidorna. G Tentamen, tentamensresultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. Fortbildningscentralen ordnar tentamenstillfällen i Åbo ca en gång/månad och i Vasa enligt behov. För att få tentera skall Du anmäla Dig till tentamensarrangören minst två veckor före tentamen. I anslutning till en kurs erbjuds tre tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör Du särskilt komma överens om med examinator och vara beredd att betala extra examinationsarvode. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi eller till Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola. Vid Fortbildningscentralen registreras Dina studieprestationer i ett studieprestationsregister.

5 DET ÖPPNA UNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI L Intyg Intyg över avlagda studieprestationer kan Du få genom att kontakta respektive Fortbildningscentral. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men ämnar Du fortsätta Dina studier rekommenderas att Du väntar tills Du har avlagt hela studiehelheten. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Kom ihåg att intyg skrivs ut endast på begäran! Beställningarna kan göras per telefon (FC / Åbo) eller tfn (FC / Vasa). Vad kostar studierna inom det öppna universitetet? Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 70 euro för läsåret (inkl. sommaren 2004). Har Du för avsikt att delta i endast en kurs inom det öppna universitetet kan Du erlägga en kursavgift om 40 euro i stället för läsårsavgiften. Ångrar Du Dig och vill delta i flera kurser under läsåret erlägger Du ytterligare 40 euro och summan 80 euro gäller samtidigt som läsårsavgift. Skillnaden på 10 euro återbetalas inte. Ifall du erlagt läsårsavgift 70 euro men senare märker att du deltagit i endast en kurs återbetalas inte skillnaden. Avgiften uppbärs för de rådgivnings-, handlednings-, informations- och intygstjänster som ansluter sig till den öppna universitetsundervisningen. Avgiften skall erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oberoende av om man har för avsikt att tentera kursen eller inte. Är Du inskriven för avläggande av grundexamen vid Åbo Akademi är Du befriad från studieavgiften men om deltagarantalet till en kurs är begränsat så har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Studieavgiften till Fortbildningscentralen skall betalas med bankgirot som finns i anslutning till deltagarblanketten. Blanketten får Du av den lokala kursarrangören. Materialavgift I anslutning till en del kurser tillkommer en stöd- och materialavgift för studiematerial. Lokal kursarrangörs egen avgift tillkommer Arrangeras kursen i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer samarbetspartens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. och med till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser utgår senast två veckor innan respektive kurs inleds. Till kurser som arrangeras av Fortbildningscentralen i Åbo kan Du anmäla dig via webben: Till kurser som arrangeras av Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola kan Du anmäla dig via webben: Vid kursens början fyller Du i en deltagarblankett som sänds till Fortbildningscentralen. Deltagarblanketten är viktig eftersom det på den finns person- och andra uppgifter som behövs för uppdatering av studieprestationerna. 3 Kontaktuppgifter Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Adress: Biskopsgatan 10 A, Åbo tfn (02) Tina Engblom, utbildningschef tfn (02) Majlen Saarinen, studievägledare (tisdag och onsdag) tfn (02) Christel Söderholm, kansli, intyg, tentamensresultat, information tfn (02) Maria Koppe, kansli, avgifter, information tfn (02) Gunlög Söderman, kansli, information Kontaktuppgifter till de ansvariga planerarna hittar du under resp. ämne. Fax (02) , e-post: eller Anmälningar + Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola Adress: Kyrkoesplanaden 11-13, vån I, Vasa tfn (06) Tina Selänniemi, planerare, information om pedagogiska ämnen tfn (06) Terese Ahlström, planerare, information om övriga ämnen tfn (06) Kerstin Kullbäck, intyg, tentamensresultat tfn (06) Lena Loukasmäki-Björk, planeringssekr. Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, Fax (06) , sommaruniversitet o.s.v. anmäler Du Dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. e-post: Till de kurser som ordnas av Fortbildningscentralerna tas anmälningar emot från till höstens kurser och från 5

6 L EXTRA STUDERANDE KURSUTBUDET: NÄT- OCH LÄSKURSER Extra studerande vid Åbo Akademi Systemet med extra studerande är närmast tänkt för personer verksamma i yrkeslivet som vill förkovra sin yrkeskompetens. En person kan antas som extra studerande om särskilda skäl föreligger. Att vara extra studerande betyder att man får studierätt i en enskild kurs eller i ett enskilt ämne vid universitetet. Man deltar i ämnets normala undervisning på dagtid tillsammans med andra universitetsstuderande. En extra studerande har inte möjlighet att erhålla studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 70 euro av en extra studerande. För att få rätt att studera som extra studerande bör Du först ta kontakt med Fortbildningscentralen för rådgivning och därefter kontakta examinator/professor eller kursansvarig i ämnet i fråga för att höra Dig för om vilka möjligheter Du har att få studierätt. Därefter sänder Du ansökan om studierätt till Fortbildningscentralen. Läsåret vid Åbo Akademi är numera indelat i tre terminer. Under läsåret gäller följande datum för terminsindelningen; termin I termin II termin III Ansökningstiderna för studier som inleds termin I senast 15.8 termin II senast termin III senast 30.1 Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter det att studierätten upphört har Du möjlighet att ansöka om ny studierätt. Ansökningsblankett för extra studerande finns på Åbo Akademis hemsida för blanketter: ÖPPNA UNIVERSITETETS KURSUTBUD LÄSÅRET Våra kurser hittar Du också i Finlands Öppna Universitets databas: NÄTKURSER FINNS INOM FÖLJANDE ÄMNEN Kurserna kan ha en eller flera närstudieträffar, ämnen markerade med * innehåller kurser utan närstudier Allmän teologi* 10 Biologi 12 Folkloristik* 17 Företagets organisation och ledning 18 Historia* 20 Informationsbehandling* 22 Informationsförvaltning 23 Interkulturell kommunikation* 24, 25 Internationell marknadsföring 25, 26 Kemi 26 Konstvetenskap* 27 Kvinnovetenskap* 29 Mediepedagogik 31 Miljökunskap 33 Offentlig förvaltning* 35, 36 Pedagogik 37, 38 Psykologi* 39 Religionsvetenskap* 41 Socialpolitik* 46 Sociologi* 47 Språk; engelska, tyska 49 Statistik 51 Svenska språket 52 Transkulturell vård 54 U LÄSKURS Svenska språket 52 6

7 KURSUTBUDET PER REGION L KURSUTBUDET PER REGION ÖSTRA NYLAND - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Arbetsplatspsykologi 11 Biologi 12 Filosofi 15 Folkloristik 17 Historia 20 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 26, 27 Kvinnovetenskap 29 Masskommunikation 31 Mediepsykologi 32 Nationalekonomi 35 Offentlig förvaltning 35 Psykologi 39 Religionsvetenskap 41 Sociologi 46, 47 Specialpedagogik 48 Språkkurs -Engelska 49 Statskunskap 51 Svenska språket 52 HUVUDSTADSREGIONEN - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Arbetsplatspsykologi 11 Barnpedagogik 12 Etnologi 14 Folkloristik 17 Fysik 17 Historia 20 Hälsovårdsadministration 21 Informationsbehandling 22 Informationsförvaltning 23 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 27 Kultur-och socialantropologi 29 Kvinnovetenskap 29 Mediepedagogik 31 Mediepsykologi 32 Miljökunskap 32 Offentlig förvaltning 35, 36 Psykologi 39 Religionsvetenskap 41 Rättsvetenskap 41, 42 Skolpsykologi 43 Sociologi 47 Specialpedagogik 48 Vårdvetenskap 57 VÄSTRA NYLAND - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Arbetsplatspsykologi 11 Folkloristik 17 Historia 20 Hälsovårdsadministration 21 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 27 Kvinnovetenskap 29 Miljökunskap 32 Offentlig förvaltning 34 Pedagogik 37 Psykologi 39 Redovisning 40 Religionsvetenskap 41 Rättsvetenskap 42 Sociologi 47 Språkkurs - Engelska 49 Statistik 51 Svenska språket 52 Utvecklingspsykologi 56 Vårdvetenskap 58 (INKL. ÅBO) - se även Nätkurser Akademicafé 9 Allmän teologi 10 Anläggningsteknik 11 Engelska språket och litteraturen 14 Etnologi 14 Europakunskap 15 Filosofi 15 Finska språket med litteraturen 16 Folkloristik 17 Geografi 18 Geologi 19 Historia 20 Hälsovårdsadministration 21 Informationsbehandling 22 Informationsförvaltning 23 Informationssystem 24 Interkulturell kommunikation 24, 25 Internationell marknadsföring 25 Kemi 26 Konstvetenskap 27 "Kulturlinje" 28 Kultur- och socialantropologi 29 Kvinnovetenskap 29, 30 Kyrkohistoria 30 Litteraturvetenskap 30 Miljökunskap 33 Musikvetenskap 34 Nationalekonomi 35 Offentlig förvaltning 35 Pedagogik 37 Psykologi 39 Redovisning 40 Religionsvetenskap 41 Rättsvetenskap 42 7

8 L Skärgårdskunskap 44 Socialpedagogik 45 Socialpolitik 45 Sociologi 47 Språkkurser - Danska 49 - Engelska 49 - Hebreiska 50 - Holländska 50 - Spanska 50 - Svenska 50 - Tyska 49 Statistik 51 Svenska språket 53 Teknik 54 Tyska studier 55 Vårdvetenskap 58 ÅLAND - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Bildkonst 12 Dramapedagogik 13 Filosofi 16 Folkloristik 17 Företagets organisation och ledning 18 Historia 20 Hälsovårdsadministration 22 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 27, 28 Kvinnovetenskap 29 Nationalekonomi 35 Offentlig förvaltning 35 Pedagogik 37 Psykologi 39 Redovisning 40 Religionsvetenskap 41 Rättsvetenskap 43 Språkkurser - Engelska 50 - Franska 50 - Ryska 50 - Spanska 50 - Tyska 51 Svenska språket 53 Ungdom och samhälle 55 Utvecklingspsykologi 56 Vårdvetenskap 58 SYD - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Filosofi 16 Folkloristik 17 Historia 20 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 27 Kvinnovetenskap 29 Mediepedagogik 31 Nationalekonomi 35 Offentlig förvaltning 35 8 KURSUTBUDET PER REGION Psykologi 39, 40 Religionsvetenskap 41 Socialpolitik 45, 46 Svenska språket 53 Ungdom och samhälle 55 VASAREGIONEN - se även Nätkurser Allmän teologi 10 Arbetsplatspsykologi 11 Bildkonst 12 Dramapedagogik 13 Filosofi 16 Folkloristik 17 Globalt sett - tvärvetenskapligt om globalisering 19 Historia 20 Hälsokunskap 21 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Konstvetenskap 27 Kvinnovetenskap 29 Mediepedagogik 31 Mediepsykologi 32 Miljökunskap 33 Offentlig förvaltning 35 Pedagogik 36, 37, 38 Psykologi 39, 40 Religionsvetenskap 41 Skolpsykologi 44 Socialpolitik 46 Sociologi 47 Specialpedagogik 48, 49 Statskunskap 51 Transkulturell vård 54 Ungdom och samhälle 55 Utvecklingspsykologi 56 Vårdvetenskap 58 NORRA SVENSKA - se även Nätkurser/Läskurser Allmän teologi 10, 11 Biologi 12 Europakunskap 15 Folkloristik 17 Företagets organisation och ledning 18 Historia 20 Informationsbehandling 22 Interkulturell kommunikation 24, 25 Internationell marknadsföring 26 Konstvetenskap 27, 28 Kvinnovetenskap 29 Mediepedagogik 31 Miljöpedagogik 34 Offentlig förvaltning 35,36 Pedagogik 37 Psykologi 39, 40 Religionsvetenskap 41 Rättsvetenskap 43 Slöjdpedagogik 44 Socialpolitik 46 Svenska språket 53 Utvecklingspsykologi 56

9 AKADEMICAFÉ - ALLMÄN TEOLOGI L AKADEMICAFÉ Medborgaraktivitetens nya ansikten Tidpunkt: september-oktober / 4 måndagar kl Plats: ÅST:s café Målsättningen med höstens Akademicafé är att behandla medborgaraktiviteten och se hur den tar sig uttryck idag. Vi kommer att diskutera nya sätt att påverka, demokrati och aktivitet på gräsrotsnivå, men också i ett globalt sammanhang. Vad är det som driver främst unga, men även andra att delta i olika medborgarrörelser? Var går gränsen mellan civil olydnad och kriminell verksamhet? Tilläggsinformation: Carina Gräsbeck, tfn , e-post: ALLMÄN TEOLOGI Studiehelheten är avsedd för dem som önskar avlägga fristående kurser eller vitsord i teologi. Ämnet allmän teologi består av studiehelheterna approbatur, cum laude approbatur samt en påbyggnadskurs (laudatur). Man kan även avlägga enskilda kurser i teologi. För närmare information se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Maria Lund, tfn , e-post: APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (15 SV) Grundstudierna i allmän teologi sker genom att avlägga 5 av de sammanlagt 7 första grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i approbaturstudierna kan variera från kursort till kursort. Approbaturkurserna förutsätter inga förkunskaper. Approbatur i allmän teologi består av ett urval av 5 av följande kurser. Gamla testamentet I, 3 sv En introduktion till gammaltestamentlig exegetik och biblisk arkeologi. Nya testamentet I, 3 sv En introduktion till nytestamentlig exegetik samt till nytestamentlig tids- och kanonhistoria. Kyrkohistoria I, 3 sv En introduktion till allmän kyrkohistoria med missionshistoria samt till Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria Praktisk teologi I, 3 sv En introduktion till ämnet praktisk teologi, med särskild hänsyn till kyrkokunskap, liturgi, själavård och homiletik. Dogmatik I, 3 sv En överblick över det mest centrala innehållet i den kristna trosläran samt över de viktigaste skedena och gestalterna i teologins historia. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv Ger grundläggande kännedom om moralfrågor ovh om vad en kristen etik i modern tid kan innebära samt kännedom om olika filosofiska problem som hör ihop med religiös tro och religiöst språk och hur de kunde lösas. Religionsvetenskap I, 3 sv Världens religioner i ett jämförande perspektiv. Tyngdpunkten i framställningen läggs vid hinduismen, buddhismen, islam och judendomen. CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (20 SV) Ämnesstudierna (cl) byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 x 3 sv) samt av 14 sv fördjupning i ett av huvudämnena på Teologiska fakulteten. Studiehelheten kan avläggas på traditionellt sätt under fyra kursveckoslut med tillhörande föreläsningar, seminarier, litteraturtentamina och bokrecensioner. Det är även möjligt att avlägga studiehelheten med hjälp av Internet och flexibla arbetsmetoder. Deltagande i programmet förutsätter avlagd approbatur i allmän teologi. PÅBYGGNADSKURS (LAUDATUR) I ALL- MÄN TEOLOGI (25 SV) Påbyggnadskursen i allmän teologi avläggs i samma ämne som fördjupningen på cum laude-nivå och omfattar 25 sv. Programmet består av 5 kursveckoslut med tillhörande uppgifter samt en fackuppsats omfattande sidor. Avlagd cum laude approbatur i allmän teologi är en förutsättning för deltagande i denna kurshelhet. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper utan kan läsas av alla med intresse för ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (5 sv) kan räknas till godo för studier för cum laude approbatur i teologi. Se Kyrkohistoria. 9

10 L ALLMÄN TEOLOGI NYLAND Arrangör: Lärkkulla-stiftelsens folkakademi APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (15 SV) Dogmatik I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: docent Leif Erikson Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: TM Yvonne Terlinden Religionsvetenskap I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: FL Jan Svanberg Praktisk teologi I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: docent Yngvill Martola /ÅLAND NÄTKURSER APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (15 SV) Praktisk teologi I, 3 sv Tidpunkt: inleds 22.9 (inga närstudier) Lärare: TD Mårten Björkgren Anmälan senast 8.9 Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Åbo i januari Lärare: TD Bernice Sundkvist Gamla testamentet I, 3 sv Tidpunkt: inleds i april (inga närstudier) Lärare: prof. Antti Laato Studiehelheten fortsätter under följande läsår. CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (20 SV) Studiehelheten cum laude approbatur i allmän teologi via Internet inleddes i februari Den alternativa fördjupningen kan antingen göras i teologisk etik med religionsfilosofi eller i dogmatik. NÄTKURSER Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut Närpes medborgarinstitut i samarbete med Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (15 SV) Praktisk teologi I, 3 sv Tidpunkt: inleds 22.9, tutorträffar vid behov i regionen Lärare: TD Mårten Björkgren Anmälan till respektive lokalarrangör senast 8.9. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv Tidpunkt: inleds med närstudieträff i januari, tutorträffar vid behov i regionen Lärare: TD Bernice Sundkvist Anmälan till respektive lokalarrangör senast 2 veckor före kursstart. Gamla testamentet I, 3 sv Tidpunkt: inleds i april, tutorträffar vid behov i regionen Lärare: prof. Antti Laato Anmälan till respektive lokalarrangör senast 2 veckor före kursstart. Arrangörer: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Evangeliska folkhögskolan i Österbotten CUM LAUDE APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (20 SV) (PÅGÅR) Studiehelheten cum laude approbatur i allmän teologi inleddes våren Under läsåret erbjuds de resterande kurserna. Kurs i homiletik, 3 sv Tidpunkt: Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Lärare: docent Sixten Ekstrand, prof. Ingvar Dahlbacka Kurs kring väckelsen i Österbotten, 3 sv Tidpunkt: Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, docent Sixten Ekstrand Litteraturtentamen, 2 sv Tidpunkt: Enligt överenskommelse. Examinatorer: prof. Ingvar Dahlbacka, docent Sixten Ekstrand Avslutande seminarium, 3 sv Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, docent Sixten Ekstrand 10

11 ALLMÄN TEOLOGI - ARBETSPLATSPSYKOLOGI L Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet APPROBATUR I ALLMÄN TEOLOGI (15 SV) Kyrkohistoria I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, TM Marika Björkgren-Thylin Religionsvetenskap I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: FL Jan Svanberg Nya testamentet I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Sven-Olav Back Praktisk teologi I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: docent Sixten Ekstrand Dogmatik I, 3 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: TD Bernice Sundkvist ANLÄGGNINGS- TEKNIK Teknik - etik - ansvar, 2 sv Tidpunkt: inleds 23.9 Se Teknik ARBETSPLATS- PSYKOLOGI Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Kontaktperson vid FC/ÖH: Terese Ahlström, tfn , e-post: ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI Konflikthantering och personalpolitik, 5 sv (36 h) Tidpunkt: 13.9, 11.10, 22.11, 10.1, 7.2, 6.3 Lärare: Carola Lindholm Plats: Lovisa Arrangör: Esbo stads arbetarinstitut ARBETSPLATSPSYKOLOGI (15 SV) (PÅGÅR) Konflikthantering och personalpolitik, 5 sv (36 h) Tidpunkt: , , , Lärare: PeM Mia Örndahl Arrangör: Yrkeshögskolan Sydväst ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI Konflikthantering och personalpolitik, 5 sv (36 h) Tidpunkt: inleds 21.10, , , Lärare: psykolog Clas-Åke Storå Plats: Karis Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola ARBETSPLATSPSYKOLOGI (15 SV) Konflikthantering och personalpolitik, 5 sv (36 h) Tidpunkt: 1.10, 4.10, 15.10, 18.10, 29.10, 5.11, 8.11, Lärare: psykolog Bo Mellberg Ledarskap, 5 sv (20 h) Tidpunkt: 4.2, 11.2, 18.2, 3.3, 10.3 Lärare: psykolog Minna Björkman Studiehelheten avslutas med kursen Stress och burnout på arbetet 5 sv hösten NYLAND Arrangörer: Borgå medborgarinstitut Lovisa svenska medborgarinstitut Sibbo medborgarinstitut 11

12 L BARNPEDAGOGIK - BIOLOGI BARNPEDAGOGIK Kontaktperson vid FC/ÖH: planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I BARNPEDAGOGIK Kurs i Reggio Emilia, 5 sv Tidpunkt: samt 2 dagar under våren som meddelas senare Lärare: PeM Marita Westerlund BILDKONST Kontaktperson vid FC/ÖH: planerare Tina Selänniemi, tfn , e-post: ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland ENSKILD KURS I BILDKONST Bildkonst och tillämpad konst, 3 sv (40h) Konstens och den visuella konstens historia. Konstanalys och konstpedagogik. Utställningsbesök och exkursioner. Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola (kursplats Vasa) ÄMNESSTUDIER I BILDKONST (20 SV) Förkunskaper: Slutförda studier i bildkonst 15 sv. Tidpunkt: studierna inleds våren 2004 och pågår i ca 2 år. I studierna ingår konstkännedom 3 sv, mediafostran 4 sv, miljöfostran 3 sv, konstfostrans didaktik och praktik 5 sv, färdigheter i bilduttryck 5 sv BIOLOGI Hur ser celler ut i människokroppen och hur ser encelliga organismer i haven ut? Hur fungerar däggdjurens eller insekternas nerv- och hormonsystem? Varför slokar växter utan vatten? Vad händer med arterna A, B och C om art D dör ut i ett ekosystem? Biologin - "läran om livet" - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren och det som kan ge svar på ovanstående frågor. Kontaktperson vid FC/ÅA: Johanna Fredenberg, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Borgå folkhögskola ENSKILD KURS I BIOLOGI Djurfysiologi, 2 sv Tidpunkt: inleds v. 36 Lärare: Christina von Pfaler Kursen behandlar de grundläggande fysiologiska mekanismerna hos både vertebrater och evertebrater, såsom respiration, blodcirkulation, näring och energi, temperatur och värme, nervsystemet, hormonsystemet samt rörelser och muskler. För närmare information, kontakta Annette Meriluoto tfn Arrangör: Kronoby medborgarinstitut Studiehelheten inleddes våren 2002, men de enskilda kurserna är öppna för alla. ÄMNESSTUDIER I BIOLOGI (20 SV) (PÅGÅR) Allmän biologi del II, 3 sv Tidpunkt: , och Lärare: Inbjudna föreläsare Behandlar bl.a. evolutionen från encelliga organismer till mera komplexa djur, biologin hos blommande växter samt ekologi och biogeografi. NÄTKURS Artkännedom vertebrater, 2 sv Tidpunkt: hösten Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Helheten avslutas. 12

13 DRAMAPEDAGOGIK L DRAMAPEDAGOGIK Dramapedagogik är ett konstpedagogiskt, erfarenhetsbaserat ämne som rör sig inom och mellan pedagogik och (teater)konst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och fostran i olika inlärningskontexter. I grundstudierna fokuseras på konstnärliga läroprocesser och betydelseskapande i dem samt på utvecklande av dramaturgiskt tänkande. Kontaktperson vid FC/ÖH: Tina Selänniemi, tfn , e-post: * Muntlig förmedling, 3 sv (40h) Tidpunkt: och Lärare: forteller Heidi Dahlsveen och dramalärare Elizabet Knip- Häggqvist Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola DRAMAPEDAGOGIK (15 SV) DRAMAPEDAGOGIK (15 SV) Introduktion till dramapedagogik, 3 sv (30 h) Den studerande lär sig dramapedagogisk teori samt grundbegrepp. Dramapedagogikens genrer och arbetssätt, 3 sv (40 h) Den studerande fördjupar sig i dramapedagogikens genrer, i synnerhet processdrama. Dramaturgi 1, 3 sv (20 h) Den studerande får färdigheter att analysera (a) pjästext samt (b) processdramas struktur samt att själv planera dramatiska helheter. Introduktion till teaterns uttrycksspråk, 4 sv (64 h) Den studerande lär känna teaterarbetets element: rörelse, röst och improvisation. Under kursen produceras små föreställningar och den studerande lär sig elementär regi. Att fungera som dramalärare, 2 sv (15 h seminarier) Den studerande förmår beskriva centrala element i dramalärarens lärarskap. ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland ENSKILD KURS I DRAMAPEDAGOGIK Berättarkonst, 5 sv (30h) Kursen är en introduktionskurs i muntligt berättande, berättarkonstens tradition, teori och teknik. Avsikten med kursen är att deltagarna skall kunna inspirera barn och unga att berätta, redogöra för olika traditioner och riktningar inom berättarkonst, värdera när berättarkonst passar som ämne eller metod och skapa kontext för berättande. Kursen har framförande som fokus. Ämnen som behandlas är presentationsteknik, kroppsanvändning, röstanvändning och kommunikation, samspel, berättarteknik och ämnesdidaktik. *Introduktion till berättandet, 2 sv (30h) Tidpunkt: Lärare: Tv-redaktör Helena "Neppe" Pettersson och dramalärare Elizabet Knip-Häggqvist Introduktion till dramapedagogik, 3 sv (30 h) Tidpunkt: och Lärare: PeM Jonas Sonntag Studierna fortsätter med Dramapedagogikens genrer och arbetssätt 3 sv, Dramaturgi 1 3 sv, Introduktion till teaterns uttrycksspråk 4 sv, Att fungera som dramalärare 2 sv. ENSKILDA KURSER I DRAMAPEDAGOGIK Berättarkonst, 5 sv (30 h) Kursinnehåll se ovan Högskolan på Åland *Introduktion till berättandet, 2 sv (16 h) Tidpunkt: Lärare: Tv-redaktör Helena "Neppe" Pettersson och dramalärare Elizabet Knip-Häggqvist *Muntlig förmedling, 3 sv (40 h) Tidpunkt: och Lärare: forteller Heidi Dahlsveen och dramalärare Elizabet Knip- Häggqvist Danspedagogik, 5 sv (100 h) Studieenheten i danspedagogik är indelad i 2 huvudblock: Danstekniker, 2 sv a) Dansimprovisation och -improvisationsmetodik (1 sv) b) Folkdanser & internationella folkdanser (0,5 sv) c) Kroppstekniker (0,5 sv) Dans i skolan, 3 sv a) Barndans (1 sv) b) Dans med unga (1 sv) c) Ett pedagogiskt projekt (1sv) Barndans, 1 sv, och delar av det pedagogiska projektet (25 h) Tidpunkt: och Lärare: Danskonstnär Tone Pernille Østern Folkdanser och internationella folkdanser, 0,5 sv (10h) Tidpunkt: hösten Genomförande av det pedagogiska projektet, 1 sv (10h) Tidpunkt: Studierna fortsätter med Kroppstekniker 0,5 sv, Dansimprovisation och -improvisationsteknik 1 sv, Dans med unga 1 sv 13

14 L 14 ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN - EUROPAKUNSKAP ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna ( sv) riktar sig till personer som redan har approbatur i engelska (15 eller 20 sv i engelska från humanistisk eller pedagogisk fakultet). Studiehelheten består av 4 (eller 5 kurser) à 5 sv. Varje kurs består av 4 närstudieträffar i Åbo samt självstudier. Begränsat antal deltagare. För uppläggning av kurshelheten, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Kim Lindén, tfn , e-post: ÄMNESSTUDIER I ENGELSKA (20+5 SV) (PÅGÅR) Kärnkurs IV: engelska , 5 sv (40 h) Tidpunkt: , , och Lärare: DPhil Anthony Johnson, FL Brita Wårvik och MA Martin Gill Språkhistoria II, brittisk realia och brittisk litteratur Proseminarium om Shakespeare, 5 sv (40 h) Tidpunkt: , , , Lärare: prof. Roger Sell Studiehelheten fortsätter följande läsår med Proseminarium i lingvistik, 5 sv. Trots att helheten redan börjat är det fullt möjligt att inleda sina studier med Kärnkurs IV. ETNOLOGI Etnologi handlar om människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella och sociala men också mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. För ytterligare information, se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Kennet Granholm, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Cityfolkhögskolan ENSKILD KURS I ETNOLOGI Kulturekologi och miljöhistoria, 5 sv Lärare: FL Laura Hollsten, FM Niklas Hulden Se Miljökunskap SPECIALKURSER I ETNOLOGI Folkkultur och europeiska kulturmönster, 5 sv (20 h) Tidpunkt: 15.9, 22.9, , och Lärare: FM Yrsa Lindqvist, FL Kim Montin, FL John Hackman, FM Anna-Liisa Kuczynski Kursen ger kunskap om kulturvariationer, samhällstyper, livsmönster och sociala system inom olika samhällen i Europa. Kursen ingår i fördjupade studier i nordisk etnologi, men kan även tas som valbar specialkurs i etnologi. Staden är din, 3 sv (10 h) Tidpunkt: inleds 12.2 Lärare: prof. Anna-Maria Åström m.fl. Kursen behandlar staden ur flanörens och den vanliga stadsbons synvinkel. Vilka faktorer gör att en stad lockar till vandring? Är det stadens rytm, bänkar och caféer, parker och rabatter, statyerna och monumenten som gör en stad lockande att vandra i? Vad vet vi om vår stads gator och torg, gränder och stigar? Bland annat temat urbant beteende i urbana rum behandlas. Den postmoderna stadens olika uttrycksformer, begreppen storstad - småstad och torget som urbant rum. Vad är urbant beteende? Kursen kan ingå i ämnesstudier i etnologi som fritt valbar kurs. Kulturekologi och miljöhistoria, 5 sv Lärare: FL Laura Hollsten, FM Niklas Hulden Se Miljökunskap EUROPAKUNSKAP/ EUROPEAN STUDIES Studiehelheten kan läsas som första eller andra biämne till en omfattning av sv eller sv. GRUNDSTUDIER I EUROPAKUNSKAP (15-20 SV) 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5 sv 2) 2-3 valbara kurser à 5 sv med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi, religionsvetenskap. ÄMNESSTUDIER I EUROPAKUNSKAP (35-40 SV) 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5 sv 2) Ytterligare 2-3 valbara kurser à 5 sv med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi, religionsvetenskap. 3) Obligatoriskt avslutande seminarium, 5 sv

15 EUROPAKUNSKAP - FILOSOFI L För ytterligare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Kurt Långkvist, tfn , e-post: EUROPAKUNSKAP (35-40 SV)/EUROPEAN STUDIES(35-40 CREDITS) Integrationens grunder, 5 sv (30 h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: PL Kurt Långkvist Kursen ger en insikt i den europeiska integrationens historia, nuläge och visioner. Kursen utgör en obligatorisk introducerande del till studiehelheten Europakunskap. Folkkultur och europeiska kulturmönster, 5 sv (20 h) Tidpunkt: inleds 15.9 Se Etnologi EG-rätt: Individen och EU, 5 sv (30 h) Tidpunkt: , onsdagar Se Rättsvetenskap European Markets, 5 sv Time: v Se Internationell marknadsföring SPECIALKURSER I FILOSOFI Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut Miljöfilosofi, 2 sv (24 h) EUROPAKUNSKAP (15 SV) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FL Hans Rosing EG-rätt: Individen och EU, 5 sv (30 h) Analys av begrepp som natur, miljö, förstörelse, jämvikt, hållbar utveckling och rättighet. Granskning av olika teorier/ideal Tidpunkt: , för förhållandet mellan människa, kultur och natur. Vem har Lärare: PM Ann-Mari Fröberg rättigheter/skyldigheter och varför? Teknologimänniskan resp. Kursen omfattar frågor som anknyter till den enskilda individens ställning inom EU och förhållandet till den gemenskapstesen. naturmänniskan. Rädslan för det naturliga/döden. Gaia-hyporättliga lagstiftningen. I anslutning till kursen kan deltagarna ten- tera studieperioden EG-rätt som ingår i ämnesstudierna i handels-, privat- och sjörätt och i de fördjupade studierna i folkrätt inom pol.mag.- och ekon. mag.-utbildningen. Integrationens grunder, 5 sv (15 h) Tidpunkt: Lärare: PL Kurt Långkvist Kursen ger en insikt i den europeiska integrationens historia, nuläge och visioner. Kursen utgör en obligatorisk del av studiehelheten Europakunskap. Studiehelheten avslutas med kursen Political Economy of European Integration, 2-5 credits följande läsår. FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge de studerande färdigheter att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. För ytterligare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Katarina Humina, tfn , e-post: NYLAND Political Economy of European Integration, 2-5 credits A) Economics of European Integration (2 cr, 21 h) B) Seminars (3 cr, 10 h) Time: Starts in March Lecturers: ED Christer Lindholm, PD Anders Kjellman General Background and the Theory of Customs Unions; the Theory of Common Markets and Non-tariff Barriers to Trade; the Institutions of the EU and Decision-Making; EU Policies (economic, social, industrial and agricultural); Social Integration; the European Monetary System; the Economic and Monetary Union; Economic Policy Coordination in the EU; the Future of the EU: Deepening and Enlargement. Credits: 5 (2+3); Political Economy, optional as a cum laude course in Economics at Åbo Akademi. Prerequisites: A basic course in Economics Arrangör: Svenska folkakademin ENSKILD KURS I FILOSOFI Introduktion till filosofin, 5 sv (30 h) Tidpunkt: inleds 28.8, onsdagar Lärare: FL Jens Silfvast Kursen är en orientering i filosofins centrala problem och sätten att argumentera kring dem. Studieperioden inleder grundstudier (a) i filosofi. 15

16 L FILOSOFI - FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Renässansens tänkande, 2 sv (20 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FL Anssi Hynynen Kursen behandlar renässansens tänkande främst på moralfilosofins, vetenskapsfilosofins, samhällsteorins och estetikens områden. Tyngdpunkten ligger i Italien , men även några nordeuropeiska filosofer behandlas. Mediafilosofi, 2 sv (20 h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FL Hans Rosing Analys av begreppen massmedium, information, kunskap, underhållning, objektivitet, yttrandefrihet, reklam, censur och propaganda. Mediernas roll och uppgifter: fostrare, granskare eller affärsföretag? Vem har/borde ha kontrollen över medierna? Vad är mediademokrati? Vad är mediamoral? Har medierna något ansvar och i så fall vilket och inför vem? Innebär Internet en förstärkning eller försvagning av demokratin? ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland GRUNDSTUDIER I FILOSOFI (20 SV) (PÅGÅR) Filosofins historia, nyare delen, 5 sv (30 h) Tidpunkt: , , to-lö Lärare: FL Anssi Hynynen Kursen behandlar centrala gestalter i filosofin från och med renässansen. Ett urval originaltexter ur den relevanta perioden tenteras i samband med kursen. Logik, 5 sv Lärare: FD Ralf Wadenström En inledning till satslogik, predikatlogik, vissa begrepp ur mängdlära och modallogik, bevisteori och axiomatiska system. Aktivt deltagande förutsätts. I samband med kursen anordnas övningstillfällen. Ett urval originaltexter i logik tenteras i anslutning till studieperioden. Kursen kan inte avläggas som läskurs utan särskild överenskommelse. Arrangör: Vasa sommaruniversitet GRUNDSTUDIER I FILOSOFI (20 SV) (PÅGÅR) Filosofins historia, nyare delen, 5 sv Tidpunkt: , Lärare: FD Hannes Nykänen Kursen behandlar centrala gestalter i filosofin från och med renässansen. Ett urval originaltexter ur den relevanta perioden tenteras i samband med kursen. (kursplats Vasa) SPECIALHELHET: ETIK (15 SV) Studiehelheten i etik är under planering. Kurserna förläggs till Vasa. Närmare information av Katarina Humina, tfn , e-post: FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN Målet för studierna i finska språket med litteraturen är att ge god förtrogenhet med det finska språkets struktur och variation. Ämnet ger också kännedom om finsk skönlitteratur, finsk kultur och de faktorer som mest påverkat finskans utveckling. En del av studierna syftar till att ge praktiska färdigheter i finska i olika kontexter. Eftersom målsättningen är att i framtiden även erbjuda ämnesstudier lämpar sig programmet även för dem som vill få behörighet i att undervisa i finska. Studiehelheten består av 4 moduler à 5 sv uppdelat i mindre kurser (1-5 sv). Varje termin ordnas 3-4 närstudieträffar i Åbo samt självstudier. För uppläggning av kurshelheten, se Kontaktperson vid FC / ÅA: Kim Lindén, tfn , e-post: 16 Arrangörer: Kristinestads medborgarinstitut Närpes medborgarinstitut SPECIALKURS I FILOSOFI Fantasi, 2 sv Lärare: KH Göran Torrkulla En filosofisk undersökning av begreppet fantasi. Synen på fantasins karaktär och roll har varit och är alltjämt en omstridd fråga i vår tanketradition. Inställningen har vacklat mellan ensidig uppskattning, och en motreaktion som ofta medfört en lika ensisidig överskattning. Genom en kritisk granskning av såväl klassiska uppfattningar som moderna analyser av begreppet syftar kursen till att belysa fantasins komplexa karaktär. Kursen kan ingå i ämnesstudier i filosofi. GRUNDSTUDIER I FINSKA (20 SV) Muntliga övningar, 1 sv (10 h) Skriftlig översättning, 2 sv (10 h) Finsk fonetik och fonologi, 1 sv (10 h) Tidpunkt: , , Lärare: FD Juhani Löflund och stud. Tommi Martikainen Morfologi, 4 sv (20 h) Tidpunkt: , , Lärare: FL Eeva Lähdemäki Studiehelheten fortsätter nästa läsår med Grammatik 5 sv, Felanalys 2 sv, Grundkurs i finsk skönlitteratur 2 sv och Läskurs i skönlitteratur 3 sv.

17 FOLKLORISTIK - FYSIK L FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar både på dagens folk- och populärkultur samt att olika vardagliga kulturella uttryck studeras in ett historiskt och socialt perspektiv. För ytterligare information, se: Kontaktperson vid FC/ÅA: Kennet Granholm, tfn , e-post: HELA LANDET NÄTKURSER Arrangör: Grankulla stads medborgarinstitut FOLKLORISTIK (20 SV) Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 2(-5 sv) (20 h) Tidpunkt: , onsdagar och torsdagar Lärare: doc. Lena Marander-Eklund och FM Susanne Ådahl Medicinsk antropologi är ett tvärvetenskapligt ämne vars syfte är att forska i hälsa, sjukdom och vårdinstitutioner som kulturella frågor. Det handlar om hur man förklarar orsaker till ohälsa, vilka botemedel man tror på och vem man vänder sig till när man insjuknar. Hur upplever individen sjukdom och hur kommuniceras denna upplevelse till omvärlden? Hur påverkar sjukroller individens beteende? Kursen är en specialkurs inom folkloristik och kan enligt särskild överenskommelse och komplettering till 5 sv ingå som enskild modul inom biämnet Kultur- och socialantropologi. Folksaga, 3-5 sv Lärare: prof. Jan-Öjvind Swahn m.fl. På kursen behandlas folksagan, dess teorier och funktioner, samt dess anknytning till litteraturen, pedagogiken och psykologin. Kursen ingår i ämnesstudier eller som fritt valbar kurs i folkloristik. ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland Introduktion till folkloristiken, 4 +1 sv Tidpunkt: inl. med en frivillig närstudieträff 27.9 (inga närstudier) Lärare: FM Blanka Henriksson Kursen syftar till att lära deltagarna känna igen folkloren både i dagens samhälle och i ett historiskt perspektiv. Terminologi, material och metoder presenteras översiktligt, vidare bekantar vi oss med det finlandssvenska traditionsmaterialet och forskningshistorien. Samlingsverket Finlands svenska folkdiktning presenteras. Anmälningar tas emot från och med Sista anmälningsdag är Anmälning direkt till Grankulla stads medborgarinstitut; epost: telefon eller Att berätta, tala och sjunga, 5 sv Tidpunkt: inl. med en frivillig närstudieträff 7.2 (inga närstudier) Lärare: fil.stud. Mikael Sarelin Kursen baserar sig på läsning av olika typer av folkloristiska texter, så som sagor, sägner, ordspråk, vitsar, epos (nationalepos). Bland annat används verket Finlands svenska folkdiktning. En del av kursen går ut på att upptäcka folkloren i vardagen runt omkring oss. Under förutsättning att det finns tillräckligt många intresserade så fortsätter helheten läsåret SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK SPECIALKURS I FOLKLORISTIK Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 2(-5 sv) (20 h) Tidpunkt: januari-februari Lärare: FM Susanne Ådahl För kursinnehåll se ovan FYSIK Fysiken beskriver hur naturen och dess beståndsdelar fungerar. Fenomenen som beskrivs kan variera i storlek från hela universum och dess komponenters växelverkan med varandra till objekt som är mindre än atomkärnan och allt där emellan. Sålunda inkluderas vardagliga företeelser som energiproduktion, telekommunikation, väderlek, bilkörning, frisbeekastning m.m. Kontaktperson vid FC/ÅA: Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: NYLAND Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ENSKILD KURS I FYSIK Grundkurs i astronomi, 2 sv Tidpunkt: , , , + en vardagkväll besök till observatoriet. Lärare: FD Mats Braskén Kursen behandlar Newtons gravitation, planeter och månar, vintergatan och galaxer, stjärnornas uppkomst, universum och dess expansion samt Big Bang. Besök till observatoriet i Brunnsparken. Kursen kan ingå i utbildningsprogrammet i fysik (allmänna studier), biämnesstudier (ämnesstudier) eller i Science approbatur 17

18 L FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING - GEOLOGI FÖRETAGETS ORGA- NISATION OCH LED- NING Ämnet företagets organisation och ledning behandlar frågor som rör bland annat organisationskultur, ledarskap, strategisk styrning och personalledning. Centrala teman i studierna utgörs av beslutsfattande, makt, kontroll, konflikt och förändring. För ytterligare information, se: kursinfosidor/foretagets_organisation_och_ledning.htm Kontaktperson vid FC/ÅA: Monica Nyholm, tfn , e-post: ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (15 SV) Human Resource Management, 5 sv (34 h) Tidpunkt: , och Lärare: EM Petra Palmroos Kursen ger deltagarna kunskap om personalarbete som kunskaps- och arbetsfält. Centrala områden utgör bl.a. personalplanering, urval, belöning samt personalutveckling och -avveckling. Kursens mål är att öka förståelsen för hur organisation och ledning av personalresurser intimt hänger ihop med företagets verksamhet och strategiska ledning. Kursen riktar sig till alla intresserade av personalledning. Kursen är obligatorisk inom huvudämnet företagets organisation och ledning. Den kan även ingå som valbar kurs för ekonomstuderande med nödiga förkunskaper. NÄTKURS FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (15 SV) Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Tidpunkt: januari-april, närstudieträff Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen ämnar ge en övergripande bild av hur organisationer fungerar samt att ge deltagarna de grundläggande begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av organisationer. Organisationers strategier, mål, omgivning, kulturer och strukturer utgör viktiga områden. Centrala teman är beslut, makt och konflikter samt ledarskap. Obligatorisk grundkurs inom ämnet företagets organisation och ledning; kan även ingå som valbar grundkurs i företagsekonomi inom allmänna studier för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Arrangör: Karlebynejdens institut, medborgarinstitutet FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (15 SV) (PÅGÅR) Ledarskap, 5 sv (ca 30 h) Tidpunkt: , och Lärare: EM Eerika Saaristo Kursen har för avsikt att ge insikter i ledarskap, olika situationer som påverkar ledarskapet, dess innehåll och konsekvenser i organisationer. Målet är att öka kursdeltagarnas förståelse för de processer som rör ledarskap samt att förbättra förmågan att kritiskt reflektera kring ledarskap i praktiken. Kursen är den sista delen i grundstudiepaketet i ämnet. GEOGRAFI GEOGRAFI (20 SV) (PÅGÅR) Studiehelheten avslutas under hösten 2003, nya deltagare kan endast enligt separat överenskommelse medtas. Kontaktperson på FC/ÅA: Johanna Fredenberg, tfn , e-post: Seminarier, 2 sv Tidpunkt: oktober Lärare: FD Kurt-Viking Abrahamsson Miljöskydd, 2 sv Tidpunkt: hösten Lärare: FD Kurt-Viking Abrahamsson GEOLOGI Geologin spelar en viktig roll inom naturvetenskaperna och inom miljösektorn. Den moderna geologin bidrar väsentligt till kunnandet om processer som ökar vår förståelse om tillståndet på jordklotet i vår tid. För att förstå sammanhang i många komplicerade förlopp krävs kunskaper i jordklotets dynamiska geologiska processer. Kontaktperson vid FC/ÅA: Sinikka Suomalainen, tfn , e-post: 18

19 GEOLOGI - GLOBALT SETT-TVÄRVETENSKAPLIGT OM GLOBALISERING L GEOLOGI (15 SV) Jordklotets byggstenar, 6 sv Lärare: lektor Leif Bergman, FM Fredrik Strandman Kunskap om mineral, deras egenskaper och sammansättning samt förekomst i jordskorpan. Kristallografi, mineralkännedom och mineralens uppbyggnad, egenskaper och bildning. Föreläsningar i mineralogi (3 sv), övningar i mineralkännedom (2 sv) och kristallografi (1 sv) Övningar i bergartkännedom, 2 sv Lärare: FM Fredrik Strandman Klassificering och identifiering av bergarter med speciell hänsyn till Finlands geologi. Makroskopiska studier av mineralens fysikaliska och kemiska egenskaper genom praktiska övningar med exemplar från mineralsamlingen och medelst fältstudier. I helheten 15 sv ingår också kurserna Vårt levande jordklot 4 sv (nätbaserad) och Miljögeologi 3 sv som ges under läsåret ENSKILDA KURSER I GEOLOGI GIS - introduktion, 3 sv (Geografiska informationssystem) Tidpunkt: , , Lärare: FD Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Kursen skall ge grundläggande kunskaper i användandet av datorbaserade geografiska informationssystem (GIS). GIS har många tillämpningsområden i många yrken som behandlar geografiska data, bl.a. kartproduktion, geoinformatik. GIS i samhället och inom den gröna sektorn, datafångst, geodatabaser, spatial analys. Användning av digitalt kartmaterial, GPS-mottagare, utnyttjandet av GPS-data, data från kalkylprogram (t.ex. Excel) i ett GIS program GIS - introduktion, 3 sv Tidpunkt: vårterminen 3 fredagar - lördagar Lärare: FD Mikael von Numers, AFM Romi Rancken GLOBALT SETT - TVÄRVETENSKAPLIGT OM GLOBALISERING En tvärvetenskaplig studiehelhet med inslag från statskunskap, nationalekonomi, sociologi, socialantropologi, filosofi och socialpolitik. Kontaktperson vid FC/ÖH: Terese Ahlström, tfn , e-post: Arrangör: Fortbildningscentralen vid Österbottens högskola GRUNDSTUDIER (15 SV) Staten och globaliseringen, 3 sv (28 h) Tidpunkt: , Lärare: docent Steve Lindberg. Kursen innefattar en kritisk granskning av globaliseringens effekter på nationalstaterna och staternas möjligheter till att föra en självständig såväl global, regional som inrikes politik. Även om globaliseringens effekter på nationalstaterna har varit stora visar forskningen dock att effekterna inte har varit så dramatiska som vissa globaliseringskritiker hävdat. Ekonomiska aspekter på globalisering, 2 sv (16 h) Tidpunkt: 17.11, 19.11, 24.11, Lärare: lektor Tore Weijola. Att ge grundläggande insikter i globaliseringens ekonomiska logik och återverkningar på världsekonomin. Enligt det ekonomiska perspektivet är det vinsterna av arbetsfördelningen och nyttan av handeln som driver integrationsprocessen framåt. Kursens huvudpunkter är utrikeshandelsteori, integrationsteori och den internationella handelns konsekvenser. Folkrörelser och filosofi: teoretiska och praktiska perspektiv på globaliseringspolitiken, 1 sv (12 h) Tidpunkt: Lärare: docent Thomas Wallgren Globaliseringen beskrivs som politisk process. Studenterna stiftar bekantskap med de världsomfattande globaliseringskritiska folkrörelserna. Målet med kursen är att ge en teoretisk ram för att förstå globaliseringen som världshistoriskt betydelsefull händelse och att ge baskunskaper om de viktigaste initiativen för demokratisk globalisering. Globalisering, etnicitet och kultur - antropologiska tolkningsansatser, 2 sv (20 h) Tidpunkt: Lärare: FD Mikael Kurkiala Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i hur relationen mellan globalisering, etnicitet och kultur kan tolkas ur ett antropologiskt perspektiv. Tyngdpunkten förläggs till hur globalisering både hotar och möjliggör kulturell mångfald samt hur kollektiva identiteter omformuleras och transformeras. Broadcasting ur multikulturell synvinkel, 2 sv (20 h) Tidpunkt: 2-3.4, Lärare: FD Lars Lundsten, PhD Matteo Stocchetti. Studiehelheten avslutas med kursen Globalisering och socialpolitik 5 sv hösten

20 L HISTORIA HISTORIA NYLAND HISTORIENS SESAM - ÖPPNA DIG! (5 SV) Detta är en serie kurser som ingår i ämnesstudier i nordisk historia (20sv). Kurserna ger kunskaper i historieforskningens hjälpmedel. Kurserna kan även vara till nytta för släktforskare och lokalhistoriskt intresserade personer. I serien ingår fem kurser, av vilka Bildens budskap och Heuristik är alternativa. 1. Arkivkunskap, 1 sv (16 h) 2. Bildens budskap, 1 sv (16 h) 3. Gamla handstilar, 2 sv (24 h) 4. Heuristik, 1 sv (16 h) 5. Historisk symbolik, 1 sv (8 h) ENSKILDA KURSER I HISTORIA Utöver ovanstående helhet kan man studera enskilda kurser som kan räknas till godo inom ämnet historia. Miljöhistoria, 5 sv NÄTKURS Mellan stormskär och blåkulla. En introducerande kurs i kvinnohistoria, 3 sv NÄTKURS Kulturekologi och miljöhistoria, 5 sv För närmare information, se Kontaktperson vid FC/ÅA: Katarina Humina, tfn , e-post: 20 HELA LANDET NÄTKURSER SPECIALKURSER I HISTORIA Miljöhistoria, 5 sv Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Anders Ahlbäck. Hur har människan under olika epoker förhållit sig till och utnyttjat naturen? Kursen ger en introduktion till miljöhistorien med fokus på hur de kulturella föreställningarna kring naturen utvecklats i Europa under den Nya Tiden. Kursen ingår i cum laude i såväl allmän som nordisk historia. Grundkunskaper i historisk metod är önskvärda men inte nödvändiga. Begränsat antal platser. Anmälan senast den Arrangörer: Öppna högskolan/högskolan på Åland Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Mellan stormskär och blåkulla. En introducerande kurs i kvinnohistoria, 3 sv Tidpunkt: v 39-v 45 (inga närstudier) Lärare: FD Ann-Catrin Östman, FM Marika Kivinen Tutor: fil.stud. Salla Peltonen Se Kvinnovetenskap Arrangör: Cityfolkhögskolan ENSKILD KURS I HISTORIA Kulturekologi och miljöhistoria, 5 sv Lärare: FL Laura Hollsten, FM Niklas Hulden Se Miljökunskap HISTORIENS SESAM - ÖPPNA DIG! (5 SV) Arkivkunskap, 1 sv (16 h) Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FM Veli-Matti Pussinen Hur man hittar historiska källor i arkiv och vilka arkiv som finns. Bildens budskap, 1 sv (16 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FD Joachim von Mickwitz, FM Catherine af Hällström Hur man hittar och tolkar historiska bilder. Hur man använder bilden och vad den kan ge historieforskaren. Gamla handstilar, 2 sv (24 h) Tidpunkt: , tisdagar Lärare: FD Christer Kuvaja Att tyda texter från 1500-, och 1700-talet Historisk symbolik, 1 sv (8 h) Tidpunkt: april Lärare: FM Tom Bergroth Vad berättar vapensköldar och sigill? ENSKILD KURS I HISTORIA Kulturekologi och miljöhistoria, 5 sv Lärare: FM Niklas Huldén, FL Laura Hollsten Se Miljökunskap ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan/högskolan på Åland HISTORIENS SESAM - ÖPPNA DIG! (5 SV) Gamla handstilar, 2 sv (24 h) Lärare: FD Christer Kuvaja Att tyda texter från 1500-, och 1700-talet

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet SAMARBETSGUIDE för 2011-2012 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER / www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET

ÖPPNA UNIVERSITETET ÖPPNA UNIVERSITETET 2005-2006 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2005 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA kurser som kan erbjudas i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2005-2006 1 1. Innehåll 2. Inledning sid. 3 3. Nätkurser sid. 4 4. Humanistiska fakulteten

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK

BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK Kurser inom BIOLOGI, GEOGRAFI och MILJÖPEDAGOGIK Du som vill lära dig själv och andra: Om och för livet och världen! Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Strandgatan 2, 65100 VASA

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för läsåret

SAMARBETSGUIDE för läsåret SAMARBETSGUIDE för läsåret 2010-2011 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER http://www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE, Åboenheten Adress:

Läs mer

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Nya testamentet I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten 2007 Välkommen på kurs! Denna studieguide ger dig en kort introduktion till hur man studerar på denna nätkurs. I guiden

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0 flera - Exegetiska textinterpretationer 2 sp 582500.1 Syreeni 36-43 (vid behov även 42-43) + biblisk hermeneutik

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål 907910.0 (2011-2012 version 1) (5 sp) västerländska språk. Efter avslutad kurs har den studerande en kännedom om Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens elementa.

Läs mer

Skäl för revideringarna är att kursplanerna tydligare ska spegla kursernas innehåll och mål.

Skäl för revideringarna är att kursplanerna tydligare ska spegla kursernas innehåll och mål. Ulla Veres viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå Prefekten 2013-10-28 FÖRSLAG till beslut Fastställande och revideringar av kursplaner Lingvistik Ärendet med förslag till beslut Prefekten

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0-2 sp 582500.1 textinterpretationer 582500.3 m.fl. 36-43 On 15-17 Tryckerihusets seminarierum + biblisk hermeneutik

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Språk och språkvetenskap

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser på Åland Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer