Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009"

Transkript

1 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande och Lärcentret Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande och Lärcentret

2 2

3 1. INLEDNING STATISTIK ÖVER PERSONALUTBILDNINGEN ÅR Personalutbildningskurser år Kurser i IT för administration och undervisning Kurser i praktisk pedagogik Fortbildning för egenlärare och studierådgivare Kurser i ekonomi och kurser för ledare Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Nationella samarbetskurser och -konferenser Kvotplatser Universitetspedagogik 12 sp Former för personalutbildningen Enhetsvisa utbildningar Kurser på distans ADMINISTRATIVA FÖRBÄTTRINGAR PLANER FÖR BILAGOR: TABELLER ÖVER PERSONALUTBILDNING Pärmbild: Vi firar Henna Lassi och Katarina Humina som avlagt LIN 1 8 sp (juni 2009). 3

4 Årsrapport om personalutbildningen år 2009 Rapporten och bilagor är tillgängliga på 1. Inledning Planering och genomförande av enskilda kurser och seminarier sker som ett samarbete mellan bl.a. personalärenden, Lärcentret, Fortbildningscentralen/Centret för livslångt lärande och även med andra aktörer inom och utanför ÅA. I denna rapport ingår sammanställning av personalutbildning som erbjudits vid ÅA år Här ingår inte information om Lärocenter Tritonias utbildningar, vilka erbjudits åt personalen vid alla högskolor i Vasa. Personalutbildningen har planerats och/eller organiserats av Malin Siimes, personalärenden, Tove Forslund, Lärcentret, Carina Gräsbeck och Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande/lärcentret. Vissa kurser har även arrangerats av den enhet/den projektledare som ansvarar för verksamheten som lärs ut, t.ex. HR (Mattias Nordling, personalärenden), de nya ekonomisystemen (ekonomiärenden), lärandemål (Monica Nerdrum, lärcentret/alcuin-projektet). Samarbete med övriga högskolor i Åbo inom personalutbildning skedde inom ramen för erappu-nätverket och tillsammans med Opetuksen kehittäminen ja tuki vid TY och studieförvaltningen vid TuKKK. Personalutbildningsteamet bestående av Malin Siimes, Carina Gräsbeck, Johanna Quiroz-Schauman, Tove Forslund och från hösten Monica Nerdrum hade fem möten Dessutom hölls två möten med ÅAB för planering av en satsning på utbildning i sociala medier. Med DC hölls det årliga mötet om personalutbildningen i IT i november. Information om kommande personalutbildningar: Arkivet över personalutbildningar: https://www.abo.fi/personal/arkiv_personalutbildning. 4

5 2 Statistik över personalutbildningen år 2009 Under år 2009 har totalt ordnats nästan 500 h undervisning i 180 kurser. Ökningen i mängden utbildning jämfört med 2007 och 2008 är markant speciellt vad gäller IT-kurser och praktisk pedagogik. Orsaken till det stora et kurser i praktisk pedagogik är satsningen på lärandemål och möjligheten att beställa enhetsvisa introduktioner. Orsaken till det stora et kurser i ope.fi I/IT är bl.a. satsningen på HRkurser i början av året (47 kurser med totalt 450 deltagare) och informationssäkerhet på hösten. Urkund togs också i testbruk 2009, vilket betydde att det i början av året erbjöds rätt många kurser i Urkund. OBS! För lista över enskilda kurser och deltagare per fakultet/enhet, se bilaga 1. Tabell: Personalutbildningskurser arrangerade vid Akademin i Åbo åren Kurser h Delt. Kurser h Delt. Kurser h Delt. Ope.fi I-kurser (IT för undervisng. & admin) Ope.fi II-kurser Praktisk pedagogik ingick i Ope.fi II Ope.fi III-kurser Kurser i rådgivning/ för egenlärare Kurser för ledare Kurser i ekonomi Språk,kommunikation & presentationsteknik Övriga Totalt Tabell 1: Personalutbildningar åren Infon ej tillgänglig 2.1 Personalutbildningskurser år Kurser i IT för administration och undervisning År 2009 togs HR för lönesamtal i bruk. Det ordnades ett stort utbildningar för de olika användartyperna i HR. På hösten genomfördes också en kampanj om informationssäkerhet med ett stort kurser i Åbo och Vasa. Även e-lomake och Urkund togs i bruk 2009, i vilka det ordnades introduktionskurser. En tendens verkar vara att kurserna i IT-tillämpningar, efter att introduktionskurser ordnas då programvaran tas i bruk, skräddarsys för vissa enheter eller grupper av personal eller beställs som individuell handledning (jfr moodle, Adobe Presenter, e-lomake). Möjligheterna att ordna kurser i InDesign (för produktion av posters och andra trycksaker) förbättrades genom att det med personalutbildningsmedel skaffades åtta licenser till datorklassen i Chemicum. Nytt för den årliga, nu redan nionde minikonferensen om kursutvecklingen, var att en av föreläsarna deltog via Adobe ConnectPro. Alla presentationer spelades också in och finns tillgängliga på webben, se 5

6 Satsningen på temat sociala medier fortsatte i form av lunchseminarier på våren, samt ett seminarium och nätkursen Nästan 23 saker för ÅAB:s personal. Den första helt nätstödda kursen som arrangerats inom personalutbildningen var nätkursen i Ning för ÅAB:s personal ( Nästan 23 saker ). IT-kurserna planeras i samarbete med Datacentralen speciellt satsningen på informationssäkerhet genomfördes var ett nära samarbete med DC Kurser i praktisk pedagogik Som en avnämare av kvalitetsenhetens projekt Undervisningsmetoder och studentaktivitet tillkom lärarlunchseminarier och s.k. skuggning. Lärarluncherna går ut på att en lärare inleder kring ett för den egna undervisningen relevant tema och därefter ges möjlighet till diskussion. Under hösten ordnades fyra lärarluncher med deltagare. För 2010 har lärare redan föreslagit tema. Skuggningen går ut på att en kollega följer med undervisningen och ger feedback åt läraren på det som han/hon önskar feedback på. Skuggningen är också ett enkelt och informellt sätt för lärare som är nyfikna på hur andra gör i sin undervisning att få utbyta konkreta erfarenheter och tankar kring undervisningen samt att i konstruktiv anda diskutera hur man kunde utvecklas som lärare. Hösten 2009 deltog tre lärare i skuggningen. Se En särskild satsning 2009 var temat lärandemål, inom vilket det ordnades ett tvådagars seminarium med experter från Stockholms universitet, varefter enheterna kunde beställa workshops/handledning till den egna enheten. Bild 2: Seminarium om lärandemål : Workshop på torsdag under Fredrik Oldsjös och Stefan Ekecranz ledning. Fredrik och Stefan kom från Universitetspedagogiskt centrum vid Stockholms universitet. År 2009 inleddes också en handledarutbildning (2 sp) för speciellt nya kand- och pro graduhandledare. Se 6

7 2.1.3 Fortbildning för egenlärare och studierådgivare 14 seminarier för egenlärare och studierådgivande personal arrangerades av Lärcentret och fakulteterna. För lista över kurser och fördelning av deltagare per fakultet/enhet, se bilaga.. För rådgivande personalen skapades en rådgivningsportfolio. Den personal som arbetar med rådgivningsfrågor och som vill bygga upp en rådgivarkompetens uppmuntras att sammanställa en portfolio över de utbildningar de deltar i. Portfolion fungerar som ett verktyg för att synliggöra den egna rådgivarkompetensen. Den fungerar också som ett verktyg för självvärdering och kan användas t.ex. för utvecklingssamtal, samtidigt som den ger ökade möjligheter för rådgivarna att se hur de kan dela med sig av best practice. Se Kurser i ekonomi och kurser för ledare Övergången från statligt till privat universitet betyder att många administrativa system förändras, bl.a. ekonomisystemen, där SAP tas i bruk. Det ordnades därför i slutet av hösten åtta ekonomiutbildningar. Även kurser om arbetsavtal ordnades. För ledare satsades dessutom, förutom på kurser i utvecklingssamtal, på kurser om svåra samtal Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Under året arrangerades igen den uppskattade kursen Presentation Skills in English, en kurs där deltagarna i huvudsak har varit forskare från de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Önskemål har funnits om att arrangera en skild kurs för humanister. En skräddarsydd version av Presentation Skills in English arrangerades i år för historikerna Nationella samarbetskurser och -konferenser Tove Forslund deltog i planeringen av ett seminarium i FVU:s online-seminarieserie ( Plagioinnin tunnistaminen) och bidrog där även med en presentation. erappu arrangerade Verkkoja kokemassa-seminariet i Åbo (http://www.verkkojakokemassa.fi). Lärcentret representerades i arrangörskommittén av Johanna Quiroz- Schauman Kvotplatser ÅA-personalen kunde också delta gratis i vissa andra utbildningar och seminarier ( Verkkoja kokemassa, Kompetens, psykosynteskursen Nya synsätt och idéer till arbetet ). Dessutom erbjöds platser på TY:s universitetspedagogik (möjlighet att komplettera ÅA:s universitetspedagogik upp till 25 sp), men ingen utnyttjade detta (p.g.a. kort ansökningstid). På Lärocenter Tritonias kurs LIN 1 Introduktion till nätpedagogik 8 sp betalas skilt för åbodeltagare. Våren 2009 deltog tre lärare/kursplanerare från Åbo, se bilderna nedan för den högtidliga avslutningen i juni Personalen kunde också delta i Språkcentrets kurser där fylldes platserna snabbt Universitetspedagogik 12 sp PF handhar arrangemangen av Inlärning och undervisning för universitetslärare 12 sp. Läsåret deltog 23 lärare och deltar 22. Se https://www.abo.fi/personal/universitetspedagogik. 7

8 2.2 Former för personalutbildningen Enhetsvisa utbildningar På hösten 2008 skickades första gången ut en blankett till enheterna, där de ombads komma in med ansökningar om enhetsvisa utbildningar. Dessa kurser genomfördes under gjordes ett liknande utskick, med en blankett för ansökan av kurser som beviljas efter behandling och en blankett för sådana korta kurser i IT, informationssökning, organisationsutveckling samt undervisning och lärande, som bedöms som så viktiga för arbetet vid ÅA att de ordnas vid alla enheter som önskar dem. Särskilt utskick gjordes om beställningen av enhetsvisa utbildningar i skrivande av lärandemål; det var också det tema där det ordnades flest enhetsvisa workshops kurserna var av olika typ beroende på enheternas önskemål (ibland som föreläsning, ibland i datorklass, ibland i diskussionsform). Totalt ordnades femton sådana workshops i flera fall slog sig flera ämnen ihop för dessa workshops. Målet är att tillräckligt lärare från varje ämne skall ha deltagit i antingen introduktionsseminariet i oktober eller i enhetsvis utbildning att vi kan utgå från att lärandemål kan skrivas för alla kurser. Övriga teman för beställda utbildningar var Urkund, e-lomake, nätföreläsningar, konflikthantering, bildbehandling och presentationsteknik på engelska Kurser på distans År 2009 ökade möjligheterna att delta i distans i personalutbildningar, men här finns ännu mycket att förbättra. Följande kurser ordnades 2009 som videokonferens för Åbo och Vasa: Diskussionsseminarium om plagiathantering och referensgruppsseminarium. Följande kurser hölls via Adobe ConnectPro: Introduktion i ACP, en presentation på minikonferensen, en av lärandemålföreläsningarna. För följande programvaror producerades e-guider 2009: CMS (kommunikationsenheten), e-lomake (Lärocenter Tritonia). Följande seminarier spelades in och finns tillgänglig som videoföreläsning: minikonferensen, seminarium om lärandemål, Pimp my undervsning och informationssäkerhet. Följande kurser genomfördes på nätet: Nästan 23 saker -kursen för ÅAB:s personal (kursen var uppbyggd i Ning). 3 Administrativa förbättringar Kurskatalogen överflyttades från Lärcentrets webbsajt till Personalutveckling. Anmälningsdatabasen översattes till engelska, se https://web.abo.fi/personalutbildning/anmalan/index.php. Utvärderingsblanketterna överfördes till e-lomake och gjordes tvåspråkiga: https://www.abo.fi/personal/utvard_intyg. Principerna för annulleringsavgift och för vem som får delta i personalutbildningen sågs över. 8

9 4 Planer för 2010 Följande teman utgör särskilda tyngdpunktsområden 2010: - utbildning för nya ledare, personalen inom ekonomi- och personalfunktionerna; - videomöten via gruppvideokonferens och Adobe ConnectPro; - praktisk pedagogik: lärandemål, kursutvärdering och e-lomake, handledning av kand- och graduavhandlingar, vidareutveckling av introduktionen för ny undervisande personal, plagiatgranskning med Urkund; - studierådgivarfortbildning; - språkkurser (svenska och finska) för utländska forskare. Följande administrativa utveckling planeras för 2010: - Anmälningsdatabasen uppdateras för att motsvara den nya organisationsmodellen. - Webbinformationen om personalutbildning görs även på engelska. - Formerna för samarbete inom personalutbildningen med YH Novia utreds. - Processerna för genomförandet av kurser över distans mellan Åbo och Vasa klargörs och dokumenteras. - Fler kurser än 2009 erbjuds via videokonferens, ACP eller som nätföreläsningar. - För alla de IT-tillämpningar vid Akademin, där det är ändamålsenligt och där det nu saknas e-guider, görs sådana, dvs. i HR, Reportronic, Travel, Rondo, övriga program för ekonomin, Urkund, resterande funktioner i MinPlan, introduktion i ÅA:s IT-miljö, ACP och tentmoodle. - Alla nya användare bör få introduktionen i de IT-tillämpningar som används vid ÅA: o I DC:s info för nyanställda framgår vilka tillämpningar som personalen bör använda/ha tillgång till (inkl. hänvisning till antingen e-guider, kurser eller individuell handledning beroende på programvara). o För följande tillämpningar ordnas inte kurser utan användarna hänvisas till e-guider: HR, Reportronic, CMS, Travel, Rondo, övriga program för ekonomin, Urkund, MinPlan, introduktion i ÅA:s IT-miljö, Nelli. o För följande ordnas introduktionskurser (i form av demon eller i datorklass eller via ACP): Moodle, ACP, e-lomake, tentmoodle. o För följande ordnas individuell handledning vid behov: specialprogramvarorna i Mimers Brunn. o För följande finns skriftligt material: Infosäkerhet, TeRes. 9

10 BILAGOR: Tabeller över personalutbildning 2009 Ope.fi-kurser (IT för administration och i undervisningen) Kurser (ope.fi I) Datum Antal Totalt lektio ner HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Organisatör* av enhet: Urkund-demo Urkund-demo Urkund-demo Urkund-demo HR utbildning (47 kurser á 2 h) Urkund-demo/Vasa Sture-utbildning Sture-utbildning Lunchseminarium: Ning CMS-workshop Introduktion i elomake CMS-workshop Demo i elomake IMR Nätföreläsningar och Organisk webbkonferenser kemi Introduktion i elomake Lunchseminarium: Qik & Screentoaster InDesign - Posterproduktion 24 & Historia Introduktion i elomake CMS-workshop Introduktion i Moodle Reportronic (demo) Reportronic (demo) Introduktion i elomake CMS-workshop CMS-workshop CMS-workshop Demo i elomake Intro i Adobe Presenter Rel.vet. & folklor. Introduktion i Smartboard DC Bildbehandling för biologer Biologi Introduktion till användning av språkstudio, del Introduktion till användning av språkstudio, del Verktygslådan för ny undervisande personal, del TeRes sep ESF FoU Information om e-tent Information om e-tent Introduktion i Moodle TkF/KT labbar Introduktion i Ppt ÅAB MinPlan: Att skapa nya kurser och uppdatera gamla MinPlan: Att skapa nya kurser och uppdatera gamla Seminarier om informationssäkerhet Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet/hf & TF Seminarium om informationssäkerhet/esf Seminarium om informationssäkerhet/mnf Seminarium om informationssäkerhet/tkf Seminarium om informationssäkerhet/fä + frist.inst Seminarium om informationssäkerhet/ledare i Vasa Seminarium om informationssäkerhet/pf Seminarium om informationssäkerhet/svf Summa Ope.fi I-kurser: (97) Tabell 2: Ope.fi I-utbildning (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 10

11 Ope.fi-kurser (IT för administration och i undervisningen) Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Samarb av enhet, etspart/ vilken? organis atör* Ope.fi II Diskussionsseminarium: Urkund och plagiathantering (videokonferens Åbo-Vasa) Praktisk nätpedagogik del 1: Kursuppläggning och examination på nätet Praktisk nätpedagogik del 2: Handledning på nätet Minikonferens IX om kursutveckling YH Novia Referensgruppsseminarium (videokonferens Åbo-Vasa) LIN1-avslutning Kick-off för e-tentprojektet TY & TSE Sociala medier och biblioteket ÅAB ACP för webbmöten & undervisning (övning) Verkkoja kokemassa erappu Nästan 23 saker (nätkurs) ÅAB Slutseminarium för lärobjektprojekten Summa Ope.fi II-kurser: Summa Ope.fi III-kurser: Summa (ope.fi I+II+II): Tabell 3 : Ope.fi II-utbildning (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 11

12 Praktisk pedagogik Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Samarb av enhet, etspart/ vilken? organis atör* Opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät - aktiverande undervisning Att bygga upp en undervisningsportfolio, del Kvalitetsseminarium: Ska vi satsa på undervisning Arbetsmetoder och arbetsverktyg för handledning av examensarbeten YH Novia Verktygslådan för ny undervisande personal, del Introduktion till PBL - problembaserat lärande Lärarlunchseminarium: Studiecirkel Pimp my undervisning Kåren Handledarutbildning: Att sätta igång skrivprocessen med studerandena Lärarlunchseminarium: Peer instruction Introduktion till lärandemål Lärandemål: Workshop Lärandemål: Workshop Lärarlunchseminarium: Lärandemål, betygskriterier och bedömningsgrunder Lärarlunchseminarium: Handledrarens roll och ansvar i examensarbetet Enhetsbeställningar av kurser i lärandemål Lärandemål Tkf fakråd Lärandemål kvinnovet Lärandemål franska Lärandemål etnologi Lärandemål konstvet Lärandemål psyk+log Lärandemål datateknik Lärandemål (via ACP) tritonia Lärandemål musikvet Lärandemål biokemi, farmaci, biologi Lärandemål fyke, fysik Lärandemål HF:s handläggare Lärandemål praktisk teologi Lärandemål TkF Lärandemål filosofi Summa kurser: Tabell 4: Kurser i praktisk pedagogik (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). Kvalitetsenheten 12

13 Seminarier om rådgivning Datum / egenlärar- fortbildningar Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. MinPlan och egenlärarrollen HF:s egenlärarträff Introduktion för nya egenlärare MNF:s egenlärarträff Ansvaret för tryggheten vid ÅA som studieplats TkF:s egenlärarträff ESF:s egenlärarträff Introduktion för nya egenlärare TkF:s gulisegenlärarträff HF:s egenlärar- och tutorträff ESF:s egenlärar- och tutorträff (PM/RN-utbildningen) ESF:s egenlärar- och tutorträff (EM-utbildningen) MNF:s egenlärar- och tutorträff Att leda svåra samtal inom studierådgivningen Summa kurser: Tabell 5: Seminarier för rådgivare och egenlärare Kurser för ledare Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Utvecklingssamtal för samtalsledare, tillfälle Utvecklingssamtal för samtalsledare, tillfälle Utvecklingssamtal för samtalsledare, i Vasa Arbetsavtalsrätt för ledare Arbetsavtalsrätt för ledare, V En välfungerande arbetsgemenskap - att föra svåra samtal En välfungerande arbetsgemenskap - att föra svåra samtal, V Summa kurser: Tabell 6: Kurser för ledare Datum Antal Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. lektio ner Ekonomikurser Ekonomiutbildning Ekonomiutbildning, V SAP projekthantering SAP projekthantering SAP projekthantering SAP fakturering SAP projekthantering, V SAP fakturering Summa kurser: Tabell 7: Kurser i ekonomi

14 Språk, kommunikation och presentationsteknik Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd av enhet, vilken? Att skriva på svenska för personer med annat modermål vt English for administrators vt Samtal som redskap för konflikthantering CSK Effective Presentation Skills in English 5,11, Presentation Skills in English for the History Department 24 & Historia Retorik - konsten att tala övertygande Samtal som redskap för konflikthantering Summa kurser: Tabell 8: Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Kommunikation Sibeliusmuséet Övriga utbildningar Datum Antal Totalt lektio ner Åbouniversitetens gemensamma jämställdhetsseminarium - God praxis i vardagen HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Organisatör* TY Introduktion för nyanställda Information om överföring till arbetsavtal Information om överföring till arbetsavtal, V Första hjälp Arbetarskyddet Summa kurser: Tabell 9: Övriga utbildningar (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). Kvotplatser och smörgåsbordet Datum Totalt LIN1 - Learning in Networks 8 sp jan-juni Verkkoja kokemassa Lärocenter Tritonia erappu HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Organisatör* Kompetens november CLL Nya synsätt och idéer till Statskontoret arbetet CSK-språkstudier hela året CSK Smörgåsbord hela året ÖPU Tabell 10: Kvotplatser och köpta platser på utbildningar (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 14

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Åbo 28.1.2010 Tove Forslund Lärcentret 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 28.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Rektor Jorma Mattinen i diskussion med studierådgivarna i samband med tutorutbildningen

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 1. Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2002 har omfattat bl.a. utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Vision för virtualiseringen av undervisningen vid Åbo Akademi...4 3. Åtgärdsprogram

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia 3.11.26 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion...3

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd,

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Institutionen för rymd- och geovetenskap Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 1 Arto Heikkilä,

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

September 2014. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud.

September 2014. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud. PELU-bladet Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen September 2014 Nyhetsbrevet sänds ut från PELU 1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära

Läs mer

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET Eeva Dahlberg Novia, Formgivning, Åbo 2014 METODEN; HANDLEDNING ÖVER NÄTET Beskrivning av metoden för nätundervisning,

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken UniNet Kvarken Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken Per Andersson, UniNet-koordinator, Ped inst, Umeå Ulf Stödberg, IT-pedagog, Ped inst, Umeå Maria Byholm, UniNet-koordinator, Tritonia, Vasa

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Självständigt arbete Kandidatnivå, 15 hp All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Administrativt ansvarig: Ulf Grandin m.fl. Ansökan etc. fungerar som en

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Administrativa frågor 1. Varför har akademin skaffat Urkund? Universitetet är beroende av att omgivningen har förtroende för verksamheten. Ifall någon

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Vad lärare tycker om undervisningen i matematik på civilingenjörsprogrammen

Vad lärare tycker om undervisningen i matematik på civilingenjörsprogrammen Vad lärare tycker om undervisningen i matematik på civilingenjörsprogrammen Martina Persson och Raimundas Gaigalas Matematiska institutionen Uppsala universitet Box 4, S-75 6 Uppsala Sammanfattning Som

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

En verksamhetsanalys om vilka stödfunktioner som är avgörande för bra genomströmning av studerande och vilka stödfunktioner som utgör oumbärligt stöd

En verksamhetsanalys om vilka stödfunktioner som är avgörande för bra genomströmning av studerande och vilka stödfunktioner som utgör oumbärligt stöd En verksamhetsanalys om vilka stödfunktioner som är avgörande för bra genomströmning av studerande och vilka stödfunktioner som utgör oumbärligt stöd för forskning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013. Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund

Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013. Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013 Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om enkäten... 6 1.2 Om resultatrapporteringen... 8 2

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman

Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman Denna rapport innehåller kursplanen för kursen Integrerade affärssystem och affärsprocesser

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Undervisnings- och kulturministeriet Helsingfors Åbo 16.2.2012 Nr 284/20/2011 Hänvisning Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Ärende Rapport över de viktigaste strategiska

Läs mer

Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015

Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015 2015-09-29 Kvantmekanik II, 7,5 hp (FK5012) HT 2015 Innehåll: Fördjupad kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik: osäkerhetsprincipen; Dirac-notation; rörelsemängdsmoment,

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer