Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009"

Transkript

1 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret för livslångt lärande och Lärcentret Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande och Lärcentret

2 2

3 1. INLEDNING STATISTIK ÖVER PERSONALUTBILDNINGEN ÅR Personalutbildningskurser år Kurser i IT för administration och undervisning Kurser i praktisk pedagogik Fortbildning för egenlärare och studierådgivare Kurser i ekonomi och kurser för ledare Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Nationella samarbetskurser och -konferenser Kvotplatser Universitetspedagogik 12 sp Former för personalutbildningen Enhetsvisa utbildningar Kurser på distans ADMINISTRATIVA FÖRBÄTTRINGAR PLANER FÖR BILAGOR: TABELLER ÖVER PERSONALUTBILDNING Pärmbild: Vi firar Henna Lassi och Katarina Humina som avlagt LIN 1 8 sp (juni 2009). 3

4 Årsrapport om personalutbildningen år 2009 Rapporten och bilagor är tillgängliga på 1. Inledning Planering och genomförande av enskilda kurser och seminarier sker som ett samarbete mellan bl.a. personalärenden, Lärcentret, Fortbildningscentralen/Centret för livslångt lärande och även med andra aktörer inom och utanför ÅA. I denna rapport ingår sammanställning av personalutbildning som erbjudits vid ÅA år Här ingår inte information om Lärocenter Tritonias utbildningar, vilka erbjudits åt personalen vid alla högskolor i Vasa. Personalutbildningen har planerats och/eller organiserats av Malin Siimes, personalärenden, Tove Forslund, Lärcentret, Carina Gräsbeck och Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande/lärcentret. Vissa kurser har även arrangerats av den enhet/den projektledare som ansvarar för verksamheten som lärs ut, t.ex. HR (Mattias Nordling, personalärenden), de nya ekonomisystemen (ekonomiärenden), lärandemål (Monica Nerdrum, lärcentret/alcuin-projektet). Samarbete med övriga högskolor i Åbo inom personalutbildning skedde inom ramen för erappu-nätverket och tillsammans med Opetuksen kehittäminen ja tuki vid TY och studieförvaltningen vid TuKKK. Personalutbildningsteamet bestående av Malin Siimes, Carina Gräsbeck, Johanna Quiroz-Schauman, Tove Forslund och från hösten Monica Nerdrum hade fem möten Dessutom hölls två möten med ÅAB för planering av en satsning på utbildning i sociala medier. Med DC hölls det årliga mötet om personalutbildningen i IT i november. Information om kommande personalutbildningar: Arkivet över personalutbildningar: https://www.abo.fi/personal/arkiv_personalutbildning. 4

5 2 Statistik över personalutbildningen år 2009 Under år 2009 har totalt ordnats nästan 500 h undervisning i 180 kurser. Ökningen i mängden utbildning jämfört med 2007 och 2008 är markant speciellt vad gäller IT-kurser och praktisk pedagogik. Orsaken till det stora et kurser i praktisk pedagogik är satsningen på lärandemål och möjligheten att beställa enhetsvisa introduktioner. Orsaken till det stora et kurser i ope.fi I/IT är bl.a. satsningen på HRkurser i början av året (47 kurser med totalt 450 deltagare) och informationssäkerhet på hösten. Urkund togs också i testbruk 2009, vilket betydde att det i början av året erbjöds rätt många kurser i Urkund. OBS! För lista över enskilda kurser och deltagare per fakultet/enhet, se bilaga 1. Tabell: Personalutbildningskurser arrangerade vid Akademin i Åbo åren Kurser h Delt. Kurser h Delt. Kurser h Delt. Ope.fi I-kurser (IT för undervisng. & admin) Ope.fi II-kurser Praktisk pedagogik ingick i Ope.fi II Ope.fi III-kurser Kurser i rådgivning/ för egenlärare Kurser för ledare Kurser i ekonomi Språk,kommunikation & presentationsteknik Övriga Totalt Tabell 1: Personalutbildningar åren Infon ej tillgänglig 2.1 Personalutbildningskurser år Kurser i IT för administration och undervisning År 2009 togs HR för lönesamtal i bruk. Det ordnades ett stort utbildningar för de olika användartyperna i HR. På hösten genomfördes också en kampanj om informationssäkerhet med ett stort kurser i Åbo och Vasa. Även e-lomake och Urkund togs i bruk 2009, i vilka det ordnades introduktionskurser. En tendens verkar vara att kurserna i IT-tillämpningar, efter att introduktionskurser ordnas då programvaran tas i bruk, skräddarsys för vissa enheter eller grupper av personal eller beställs som individuell handledning (jfr moodle, Adobe Presenter, e-lomake). Möjligheterna att ordna kurser i InDesign (för produktion av posters och andra trycksaker) förbättrades genom att det med personalutbildningsmedel skaffades åtta licenser till datorklassen i Chemicum. Nytt för den årliga, nu redan nionde minikonferensen om kursutvecklingen, var att en av föreläsarna deltog via Adobe ConnectPro. Alla presentationer spelades också in och finns tillgängliga på webben, se 5

6 Satsningen på temat sociala medier fortsatte i form av lunchseminarier på våren, samt ett seminarium och nätkursen Nästan 23 saker för ÅAB:s personal. Den första helt nätstödda kursen som arrangerats inom personalutbildningen var nätkursen i Ning för ÅAB:s personal ( Nästan 23 saker ). IT-kurserna planeras i samarbete med Datacentralen speciellt satsningen på informationssäkerhet genomfördes var ett nära samarbete med DC Kurser i praktisk pedagogik Som en avnämare av kvalitetsenhetens projekt Undervisningsmetoder och studentaktivitet tillkom lärarlunchseminarier och s.k. skuggning. Lärarluncherna går ut på att en lärare inleder kring ett för den egna undervisningen relevant tema och därefter ges möjlighet till diskussion. Under hösten ordnades fyra lärarluncher med deltagare. För 2010 har lärare redan föreslagit tema. Skuggningen går ut på att en kollega följer med undervisningen och ger feedback åt läraren på det som han/hon önskar feedback på. Skuggningen är också ett enkelt och informellt sätt för lärare som är nyfikna på hur andra gör i sin undervisning att få utbyta konkreta erfarenheter och tankar kring undervisningen samt att i konstruktiv anda diskutera hur man kunde utvecklas som lärare. Hösten 2009 deltog tre lärare i skuggningen. Se En särskild satsning 2009 var temat lärandemål, inom vilket det ordnades ett tvådagars seminarium med experter från Stockholms universitet, varefter enheterna kunde beställa workshops/handledning till den egna enheten. Bild 2: Seminarium om lärandemål : Workshop på torsdag under Fredrik Oldsjös och Stefan Ekecranz ledning. Fredrik och Stefan kom från Universitetspedagogiskt centrum vid Stockholms universitet. År 2009 inleddes också en handledarutbildning (2 sp) för speciellt nya kand- och pro graduhandledare. Se 6

7 2.1.3 Fortbildning för egenlärare och studierådgivare 14 seminarier för egenlärare och studierådgivande personal arrangerades av Lärcentret och fakulteterna. För lista över kurser och fördelning av deltagare per fakultet/enhet, se bilaga.. För rådgivande personalen skapades en rådgivningsportfolio. Den personal som arbetar med rådgivningsfrågor och som vill bygga upp en rådgivarkompetens uppmuntras att sammanställa en portfolio över de utbildningar de deltar i. Portfolion fungerar som ett verktyg för att synliggöra den egna rådgivarkompetensen. Den fungerar också som ett verktyg för självvärdering och kan användas t.ex. för utvecklingssamtal, samtidigt som den ger ökade möjligheter för rådgivarna att se hur de kan dela med sig av best practice. Se Kurser i ekonomi och kurser för ledare Övergången från statligt till privat universitet betyder att många administrativa system förändras, bl.a. ekonomisystemen, där SAP tas i bruk. Det ordnades därför i slutet av hösten åtta ekonomiutbildningar. Även kurser om arbetsavtal ordnades. För ledare satsades dessutom, förutom på kurser i utvecklingssamtal, på kurser om svåra samtal Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Under året arrangerades igen den uppskattade kursen Presentation Skills in English, en kurs där deltagarna i huvudsak har varit forskare från de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Önskemål har funnits om att arrangera en skild kurs för humanister. En skräddarsydd version av Presentation Skills in English arrangerades i år för historikerna Nationella samarbetskurser och -konferenser Tove Forslund deltog i planeringen av ett seminarium i FVU:s online-seminarieserie ( Plagioinnin tunnistaminen) och bidrog där även med en presentation. erappu arrangerade Verkkoja kokemassa-seminariet i Åbo (http://www.verkkojakokemassa.fi). Lärcentret representerades i arrangörskommittén av Johanna Quiroz- Schauman Kvotplatser ÅA-personalen kunde också delta gratis i vissa andra utbildningar och seminarier ( Verkkoja kokemassa, Kompetens, psykosynteskursen Nya synsätt och idéer till arbetet ). Dessutom erbjöds platser på TY:s universitetspedagogik (möjlighet att komplettera ÅA:s universitetspedagogik upp till 25 sp), men ingen utnyttjade detta (p.g.a. kort ansökningstid). På Lärocenter Tritonias kurs LIN 1 Introduktion till nätpedagogik 8 sp betalas skilt för åbodeltagare. Våren 2009 deltog tre lärare/kursplanerare från Åbo, se bilderna nedan för den högtidliga avslutningen i juni Personalen kunde också delta i Språkcentrets kurser där fylldes platserna snabbt Universitetspedagogik 12 sp PF handhar arrangemangen av Inlärning och undervisning för universitetslärare 12 sp. Läsåret deltog 23 lärare och deltar 22. Se https://www.abo.fi/personal/universitetspedagogik. 7

8 2.2 Former för personalutbildningen Enhetsvisa utbildningar På hösten 2008 skickades första gången ut en blankett till enheterna, där de ombads komma in med ansökningar om enhetsvisa utbildningar. Dessa kurser genomfördes under gjordes ett liknande utskick, med en blankett för ansökan av kurser som beviljas efter behandling och en blankett för sådana korta kurser i IT, informationssökning, organisationsutveckling samt undervisning och lärande, som bedöms som så viktiga för arbetet vid ÅA att de ordnas vid alla enheter som önskar dem. Särskilt utskick gjordes om beställningen av enhetsvisa utbildningar i skrivande av lärandemål; det var också det tema där det ordnades flest enhetsvisa workshops kurserna var av olika typ beroende på enheternas önskemål (ibland som föreläsning, ibland i datorklass, ibland i diskussionsform). Totalt ordnades femton sådana workshops i flera fall slog sig flera ämnen ihop för dessa workshops. Målet är att tillräckligt lärare från varje ämne skall ha deltagit i antingen introduktionsseminariet i oktober eller i enhetsvis utbildning att vi kan utgå från att lärandemål kan skrivas för alla kurser. Övriga teman för beställda utbildningar var Urkund, e-lomake, nätföreläsningar, konflikthantering, bildbehandling och presentationsteknik på engelska Kurser på distans År 2009 ökade möjligheterna att delta i distans i personalutbildningar, men här finns ännu mycket att förbättra. Följande kurser ordnades 2009 som videokonferens för Åbo och Vasa: Diskussionsseminarium om plagiathantering och referensgruppsseminarium. Följande kurser hölls via Adobe ConnectPro: Introduktion i ACP, en presentation på minikonferensen, en av lärandemålföreläsningarna. För följande programvaror producerades e-guider 2009: CMS (kommunikationsenheten), e-lomake (Lärocenter Tritonia). Följande seminarier spelades in och finns tillgänglig som videoföreläsning: minikonferensen, seminarium om lärandemål, Pimp my undervsning och informationssäkerhet. Följande kurser genomfördes på nätet: Nästan 23 saker -kursen för ÅAB:s personal (kursen var uppbyggd i Ning). 3 Administrativa förbättringar Kurskatalogen överflyttades från Lärcentrets webbsajt till Personalutveckling. Anmälningsdatabasen översattes till engelska, se https://web.abo.fi/personalutbildning/anmalan/index.php. Utvärderingsblanketterna överfördes till e-lomake och gjordes tvåspråkiga: https://www.abo.fi/personal/utvard_intyg. Principerna för annulleringsavgift och för vem som får delta i personalutbildningen sågs över. 8

9 4 Planer för 2010 Följande teman utgör särskilda tyngdpunktsområden 2010: - utbildning för nya ledare, personalen inom ekonomi- och personalfunktionerna; - videomöten via gruppvideokonferens och Adobe ConnectPro; - praktisk pedagogik: lärandemål, kursutvärdering och e-lomake, handledning av kand- och graduavhandlingar, vidareutveckling av introduktionen för ny undervisande personal, plagiatgranskning med Urkund; - studierådgivarfortbildning; - språkkurser (svenska och finska) för utländska forskare. Följande administrativa utveckling planeras för 2010: - Anmälningsdatabasen uppdateras för att motsvara den nya organisationsmodellen. - Webbinformationen om personalutbildning görs även på engelska. - Formerna för samarbete inom personalutbildningen med YH Novia utreds. - Processerna för genomförandet av kurser över distans mellan Åbo och Vasa klargörs och dokumenteras. - Fler kurser än 2009 erbjuds via videokonferens, ACP eller som nätföreläsningar. - För alla de IT-tillämpningar vid Akademin, där det är ändamålsenligt och där det nu saknas e-guider, görs sådana, dvs. i HR, Reportronic, Travel, Rondo, övriga program för ekonomin, Urkund, resterande funktioner i MinPlan, introduktion i ÅA:s IT-miljö, ACP och tentmoodle. - Alla nya användare bör få introduktionen i de IT-tillämpningar som används vid ÅA: o I DC:s info för nyanställda framgår vilka tillämpningar som personalen bör använda/ha tillgång till (inkl. hänvisning till antingen e-guider, kurser eller individuell handledning beroende på programvara). o För följande tillämpningar ordnas inte kurser utan användarna hänvisas till e-guider: HR, Reportronic, CMS, Travel, Rondo, övriga program för ekonomin, Urkund, MinPlan, introduktion i ÅA:s IT-miljö, Nelli. o För följande ordnas introduktionskurser (i form av demon eller i datorklass eller via ACP): Moodle, ACP, e-lomake, tentmoodle. o För följande ordnas individuell handledning vid behov: specialprogramvarorna i Mimers Brunn. o För följande finns skriftligt material: Infosäkerhet, TeRes. 9

10 BILAGOR: Tabeller över personalutbildning 2009 Ope.fi-kurser (IT för administration och i undervisningen) Kurser (ope.fi I) Datum Antal Totalt lektio ner HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Organisatör* av enhet: Urkund-demo Urkund-demo Urkund-demo Urkund-demo HR utbildning (47 kurser á 2 h) Urkund-demo/Vasa Sture-utbildning Sture-utbildning Lunchseminarium: Ning CMS-workshop Introduktion i elomake CMS-workshop Demo i elomake IMR Nätföreläsningar och Organisk webbkonferenser kemi Introduktion i elomake Lunchseminarium: Qik & Screentoaster InDesign - Posterproduktion 24 & Historia Introduktion i elomake CMS-workshop Introduktion i Moodle Reportronic (demo) Reportronic (demo) Introduktion i elomake CMS-workshop CMS-workshop CMS-workshop Demo i elomake Intro i Adobe Presenter Rel.vet. & folklor. Introduktion i Smartboard DC Bildbehandling för biologer Biologi Introduktion till användning av språkstudio, del Introduktion till användning av språkstudio, del Verktygslådan för ny undervisande personal, del TeRes sep ESF FoU Information om e-tent Information om e-tent Introduktion i Moodle TkF/KT labbar Introduktion i Ppt ÅAB MinPlan: Att skapa nya kurser och uppdatera gamla MinPlan: Att skapa nya kurser och uppdatera gamla Seminarier om informationssäkerhet Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet för ledare Seminarium om informationssäkerhet/hf & TF Seminarium om informationssäkerhet/esf Seminarium om informationssäkerhet/mnf Seminarium om informationssäkerhet/tkf Seminarium om informationssäkerhet/fä + frist.inst Seminarium om informationssäkerhet/ledare i Vasa Seminarium om informationssäkerhet/pf Seminarium om informationssäkerhet/svf Summa Ope.fi I-kurser: (97) Tabell 2: Ope.fi I-utbildning (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 10

11 Ope.fi-kurser (IT för administration och i undervisningen) Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Samarb av enhet, etspart/ vilken? organis atör* Ope.fi II Diskussionsseminarium: Urkund och plagiathantering (videokonferens Åbo-Vasa) Praktisk nätpedagogik del 1: Kursuppläggning och examination på nätet Praktisk nätpedagogik del 2: Handledning på nätet Minikonferens IX om kursutveckling YH Novia Referensgruppsseminarium (videokonferens Åbo-Vasa) LIN1-avslutning Kick-off för e-tentprojektet TY & TSE Sociala medier och biblioteket ÅAB ACP för webbmöten & undervisning (övning) Verkkoja kokemassa erappu Nästan 23 saker (nätkurs) ÅAB Slutseminarium för lärobjektprojekten Summa Ope.fi II-kurser: Summa Ope.fi III-kurser: Summa (ope.fi I+II+II): Tabell 3 : Ope.fi II-utbildning (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 11

12 Praktisk pedagogik Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd Samarb av enhet, etspart/ vilken? organis atör* Opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät - aktiverande undervisning Att bygga upp en undervisningsportfolio, del Kvalitetsseminarium: Ska vi satsa på undervisning Arbetsmetoder och arbetsverktyg för handledning av examensarbeten YH Novia Verktygslådan för ny undervisande personal, del Introduktion till PBL - problembaserat lärande Lärarlunchseminarium: Studiecirkel Pimp my undervisning Kåren Handledarutbildning: Att sätta igång skrivprocessen med studerandena Lärarlunchseminarium: Peer instruction Introduktion till lärandemål Lärandemål: Workshop Lärandemål: Workshop Lärarlunchseminarium: Lärandemål, betygskriterier och bedömningsgrunder Lärarlunchseminarium: Handledrarens roll och ansvar i examensarbetet Enhetsbeställningar av kurser i lärandemål Lärandemål Tkf fakråd Lärandemål kvinnovet Lärandemål franska Lärandemål etnologi Lärandemål konstvet Lärandemål psyk+log Lärandemål datateknik Lärandemål (via ACP) tritonia Lärandemål musikvet Lärandemål biokemi, farmaci, biologi Lärandemål fyke, fysik Lärandemål HF:s handläggare Lärandemål praktisk teologi Lärandemål TkF Lärandemål filosofi Summa kurser: Tabell 4: Kurser i praktisk pedagogik (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). Kvalitetsenheten 12

13 Seminarier om rådgivning Datum / egenlärar- fortbildningar Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. MinPlan och egenlärarrollen HF:s egenlärarträff Introduktion för nya egenlärare MNF:s egenlärarträff Ansvaret för tryggheten vid ÅA som studieplats TkF:s egenlärarträff ESF:s egenlärarträff Introduktion för nya egenlärare TkF:s gulisegenlärarträff HF:s egenlärar- och tutorträff ESF:s egenlärar- och tutorträff (PM/RN-utbildningen) ESF:s egenlärar- och tutorträff (EM-utbildningen) MNF:s egenlärar- och tutorträff Att leda svåra samtal inom studierådgivningen Summa kurser: Tabell 5: Seminarier för rådgivare och egenlärare Kurser för ledare Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Utvecklingssamtal för samtalsledare, tillfälle Utvecklingssamtal för samtalsledare, tillfälle Utvecklingssamtal för samtalsledare, i Vasa Arbetsavtalsrätt för ledare Arbetsavtalsrätt för ledare, V En välfungerande arbetsgemenskap - att föra svåra samtal En välfungerande arbetsgemenskap - att föra svåra samtal, V Summa kurser: Tabell 6: Kurser för ledare Datum Antal Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. lektio ner Ekonomikurser Ekonomiutbildning Ekonomiutbildning, V SAP projekthantering SAP projekthantering SAP projekthantering SAP fakturering SAP projekthantering, V SAP fakturering Summa kurser: Tabell 7: Kurser i ekonomi

14 Språk, kommunikation och presentationsteknik Datum Antal lektio ner Totalt HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Beställd av enhet, vilken? Att skriva på svenska för personer med annat modermål vt English for administrators vt Samtal som redskap för konflikthantering CSK Effective Presentation Skills in English 5,11, Presentation Skills in English for the History Department 24 & Historia Retorik - konsten att tala övertygande Samtal som redskap för konflikthantering Summa kurser: Tabell 8: Kurser i språk, kommunikation och presentationsteknik Kommunikation Sibeliusmuséet Övriga utbildningar Datum Antal Totalt lektio ner Åbouniversitetens gemensamma jämställdhetsseminarium - God praxis i vardagen HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Organisatör* TY Introduktion för nyanställda Information om överföring till arbetsavtal Information om överföring till arbetsavtal, V Första hjälp Arbetarskyddet Summa kurser: Tabell 9: Övriga utbildningar (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). Kvotplatser och smörgåsbordet Datum Totalt LIN1 - Learning in Networks 8 sp jan-juni Verkkoja kokemassa Lärocenter Tritonia erappu HF MNF ESF TkF TF PF SVF CSK FC ÅAB DC FÄ stud övr. Organisatör* Kompetens november CLL Nya synsätt och idéer till Statskontoret arbetet CSK-språkstudier hela året CSK Smörgåsbord hela året ÖPU Tabell 10: Kvotplatser och köpta platser på utbildningar (*Organisatör om annan än personalärenden, LC eller CLL). 14

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information om strategin

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009)

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010 17.1.2011 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande och Lärcentret Monica Nerdrum,

Läs mer

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Åbo 28.1.2010 Tove Forslund Lärcentret 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011 26.1.2011 Tove Forslund, lärcentret Malin Siimes, personalärenden Johanna Quiroz-Schauman, lärcentret Monica Nerdrum, lärcentret Omslagsbild: Pedamessut-Pedamässan

Läs mer

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen.

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen. Maria Johansson KONTAKTUPPGIFTER Maria Johansson Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Åboenheten (f.d. Fortbildningscentralen) Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Besöksadress: Arken, byggnad G, vån. 1,

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Lärcenterverksamhet 2009

Lärcenterverksamhet 2009 Lärcenterverksamhet 2009 Nuvarande tjänst Stabilisering Utveckling Ny tjänst Studerande Studierådgivning Kontinuerlig uppdatering av webben. Mottagning. Servicekarta, ev. fakultetsspecifik. Studieorientering

Läs mer

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 27.1.2011 2 Innehåll 1 Om rapporten... 4 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2010... 4 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Åbo 31.1.2008 Tove Forslund Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/vuarkiv.

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 28.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Rektor Jorma Mattinen i diskussion med studierådgivarna i samband med tutorutbildningen

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter"

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen Akademiska studiefärdigheter Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro - erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter" Minikonferensen om kursutveckling 4 maj 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo KURSUTVÄRDERING Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 1 INNEHÅLL Kursutvärdering vid min fakultet och mitt ämne Olika

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011 Åbo 27.1.2012 Tove Forslund Lärcentret Omslagsbild: Seminarium om sociala medier, mars 2011: streaming + chatt och gemensamma mötesanteckningar i TitanPad

Läs mer

Lärcenterverksamhet 2008

Lärcenterverksamhet 2008 Lärcenterverksamhet 2008 Nuvarande tjänst Stabilisering Utveckling Ny tjänst Studerande Studierådgivning Kontinuerlig uppdatering av webben. Mottagning. Servicekarta, ev. fakultetsspecifik. Studieorientering

Läs mer

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN = ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT SÄTTA FOKUS PÅ UNDERVISNING Viktiga utvecklingsbehov: integrering av forskning och praxis, kontakter med fältet,

Läs mer

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Tove Forslund, Lärcentret Dam Holm, Datacentralen Mars 2009 4.3.2009 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Lärcentret i Åbo 2008 Introduktion För att bättre kunna stöda egenlärarna i framtiden och för att få en bättre översikt över hur egenlärarverksamheten

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 25.5.2007 Utskick till fakulteterna för utlåtande Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Beskrivning av hur strategin har utarbetats...3

Läs mer

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA "! #$&% '( )(*++, Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA www.abo.fi/lc/, tove.forslund@abo.fi 1 Startade som virtuellt lärcenter 1.9.2003 nya webbsidor www.abo.fi/lc/ all service från ett ställe: en konktaktperson,

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2007...3 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid Åbo Akademi...3 2.2 Organisationsplan...4 2.3 Lednings- och arbetsgruppernas

Läs mer

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi ÅAS utbildning för studentrepresentanter 19.1.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestödet tove.forslund@abo.fi 1 Åbo Akademi förbättrar uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Ronneby 10-12/5.2004 Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Innehåll Tillbakablick (UniNet I) - Bakgrund, syfte - Verksamhet -Resultat UniNet II - Medverkande -Aktiviteter - Varför

Läs mer

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Land Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Aalto-universitetet Design Factory F Clavert,

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på ! "#$ % & ' (*) ) +,.-0/2143658795:14; /@?BADCE/GF8HJILK4MBN Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/lcarkiv. Innehållsförteckning

Läs mer

[ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR...

[ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR... [ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR... Nu åker vi iväg Utbildningsdag för utbildningslinjeansvariga, utbildningskoordinatorer, egenlärare samt studierådgivare och studiesekreterare 29.9.2015 Monica

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Egenlärarträff för Biovet

Egenlärarträff för Biovet Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 9.5.2014 1 Dagens program

Läs mer

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 6.11.2013 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013

Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013 Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013 27.11.2012 Tove Forslund och Ole Karlsson Lärcentret Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål 907910.0 (2011-2012 version 1) (5 sp) västerländska språk. Efter avslutad kurs har den studerande en kännedom om Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens elementa.

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

BILAGA 1. Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år Språktjänst/AV-centralen. Verksamheten 2003

BILAGA 1. Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år Språktjänst/AV-centralen. Verksamheten 2003 BILAGA 1 Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år 2003 Språktjänst/AV-centralen Verksamheten 2003 Handledning. Som tidigare år har vi handlett lärare i bild- och ljudbehandling.

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 3.4.212 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten 211

Läs mer

( version 1) Latin 1

( version 1) Latin 1 1) Målsättningar och innehåll Studierna i latin ger studerandena större förståelse av vår kultur och många modersmålet. Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens

Läs mer

Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren

Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren 2001-2006 1. Inledning...2 2. Kursutveckling...3 2.1 Producerade nätkurser...3 2.2 Arrangerade nätkurser...4 2.3

Läs mer

Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2013

Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2013 Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2013 Åbo 28.1.2014 Tove Forslund, lärcentret Malin Siimes, personalärenden Johanna Quiroz-Schauman, lärcentret Monica Nerdrum, lärcentret Omslagsbild: Pedamässan

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010

Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010 Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010 1.9.2010 Inledning Det elektroniska informationssamhällets framfart har medfört stora utmaningar vad gäller

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek

ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek Att lära l ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek Eva Costiander-Huldén, bibliotekarie Triangeldagarna 29.10.2008 4.11.2008 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 1 ÅAB

Läs mer

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 1. Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2002 har omfattat bl.a. utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Nätbaserade farmaciutbildningar vid Umeå universitet

Nätbaserade farmaciutbildningar vid Umeå universitet Nätbaserade farmaciutbildningar vid Umeå universitet Nätbaserade farmaciutbildningar vid Umeå universitet Receptarieprogrammet (Bachelor of Science in Pharmacy) 180 hp Apotekarprogrammet (Master of Science

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen Dagens program Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Aktuellt från institutionerna Rådgivning

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter. Studierådgivningens webb och serviceguiden

Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter. Studierådgivningens webb och serviceguiden Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 22.8.2008 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, http://www.abo.fi/personal/egenlarare

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

RAPPORT ÖVER PERSONAL- UTBILDNINGEN VID ÅBO AKADEMI ÅR 2016

RAPPORT ÖVER PERSONAL- UTBILDNINGEN VID ÅBO AKADEMI ÅR 2016 RAPPORT ÖVER PERSONAL- UTBILDNINGEN VID ÅBO AKADEMI ÅR 2016 Åbo 21.3.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestöd Malin Siimes, HR Omslagsbild: Simon Holmbacka håller webbinarium; Utbildningsseminarium med Vicerektor

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Tove Forslund, projektledare,

Tove Forslund, projektledare, Kvalitetsprojektet vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi: Projektrapport för virtualiseringsprojektet och PedaQ för åren 1999-2001 http://www.abo.fi/fc/virtualisering/ Tove Forslund, projektledare,

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

SAMARBETSGUIDE för rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet SAMARBETSGUIDE för 2011-2012 rekommendationer i anslutning till kurser inom Åbo Akademis öppna universitet KONTAKTUPPGIFTER / www.abo.fi/opu CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet 8.2.2017 Tua Henriksson Joanna Anckar, Marina Hamberg, Minna Lostedt, Reeta Marjamaa, Monica Nylund,Tuija-Liisa Pohja

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015 Matematik Notera att utbildningen är planerad enligt ingången matematik/fysik. Se närmare information i studiehandboken. Tutorer: Oscar Granlund och

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål 1 (5) Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007 1. Resultat i sammandrag Allmänna utvecklingsmål Under året fortsatte uppbyggandet av organisationen för Yrkeshögskolan

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008

ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008 172 ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE 2007-2008 1. Läsåret Läsåret börjar den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Undervisningen pågår under de tider som anges i undervisningsplanen. Läsåret är indelat i två

Läs mer

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia 3.11.26 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion...3

Läs mer