BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren åtgärdsplan (ver. 2, , uppföljning )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)"

Transkript

1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren åtgärdsplan (ver. 2, , uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren Allmänt Information om strategin och åtgärdsförslagen Ledningsgruppens för virtualisering av undervisningen (LG) uppgift/beslut och konkreta åtgärder Informationsmöten för olika målgrupper: - referensgrupperna - studiecheferna och fakultetsdirektörerna - kontaktpersoner för lärcenterverksamheten, ämnesansvariga - undervisande personalen - studenterna Presentation av strategins innehåll och åtgärdsförslag samt diskussion om hur resp. målgrupp deltar i förverkligandet av strategin. Tidpunkt Feb april 2008 Uppföljning Strategin har presenterats för och diskuterats med referensgrupperna (dvs. ämnenas kontaktpersoner på referensgruppsseminarium i Åbo i maj 2008). LG har diskuterat genomförandet av åtgärderna, där även studenterna var representerade. LG för virtualiseringsverksamheten i Vasa har på sitt möte beslutat att under vt ta fram en kompletterande lokal åtgärdsstrategi. Förverkligande enhet: De båda lärcentra tills. med resp. målgrupp. Uppföljning av strategin Ledningsgruppen utvärderar hur strategin har uppföljts i samband med årsrapportering 31.1 varje år. I årsrapporteringen noteras vilka åtgärdsförslag som förverkligats och vilka inte. 5.2 Organisation och finansiering Organisationsplanen för lärcenter- och virtualiseringsverksamheten kompletteras med uppgiftsbeskrivningar för vissa personer/ grupper som nämns i strategin (i syfte att att klargöra de olika gruppernas/ personernas roller och behovet av dem). Detta gäller - referensgrupperna, kontaktpersonerna för lärcenterverksamheten och ämnesansvariga - utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön och tekniska uppföljningsgruppen. (OBS I texten nedan kan förverkligande enhet förändras beroende på hur de olika gruppernas roller och uppgifter definieras i organisationsplanen). Ledningsgrupper, fakulteternas och de fristående LG uppdaterar organisationsplanen för lärcenter- och institutionernas referensgrupper samt kontaktpersoner för virtualiseringsverksamheten, dvs. beslutar om lärcenterverksamheten vid ämnena utses. kontaktpersonernas, referensgruppernas och 1 Januari varje år. LG har utvärderat hur strategin har uppföljts på sitt möte den En ny organisationsplan godkändes av LG på dess möte Referensgruppernas liksom utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön (VUG) uppgifter har specificerats Ledningsgruppen ombad enheterna komplettera sina referensgrupper så att alla ämnen vid fakulteterna är representerade i referensgrupperna (detta har gjorts vid alla fakulteter i Åbo förutom

2 Lärcenterverksamheten i Åbo tilldelas tillräckligt med resurser för effektiv stödverksamhet i Åbo. För lärcenterverksamheten utarbetas rutiner och organisatoriska och fysiska förutsättningar för teamarbete. Lärocenter i Vasa och Datacentralen tilldelas tillräckligt med resurser för effektiv stödverksamhet i Vasa och Jakobstad. Arbetsfördelningen mellan de olika stödenheterna i Vasa klargörs. För uppföljning av den tekniska utvecklingen och det tekniska stödet tillsätts en koordineringsgrupp med representanter för Datacentralen och de båda lärcentra, vilken sammanträder regelbundet. Datacentralen ges resurser för att utveckla orakel- och närstödsfunktionen. Samarbetsformer mellan Akademin och YH Novia inom virtualiserings- och lärcenterverksamheten utarbetas genom att en gemensam arbetsgrupp tillsätts. 5.3 Nätstödd undervisning vid ÅA Ämnena ställer årligen upp målsättningar för användningen av nätet i undervisningen samt utvärderar genomförd nätundervisning och utreder utvecklingsbehoven inom undervisningen. De båda lärcentra planerar tillsammans med de ämnesansvariga olika åtgärder för att öka användningen av nätstöd i undervisningen vid ämnet (t.ex. handledningar och utbildningar i användningen av nätstödda verktyg för personalen). ämnesansvariga uppgifter och ansvar i frågor som berör utvecklingen av nätstödd undervisning. (Möte jan.2008) LG uppmanar enheterna att utse referensgrupper samt kontaktpersoner, i enlighet med uppdaterad organisationsplan. (Möte jan.2008) Kontaktpersoner och referensgrupper utses. Förverkligande enhet: Fakulteternas studiechefer. LG föreslår äskande av resurser inför resultatförhandlingarna. (Möte juni) Förverkligande enhet: Ledningsgruppen för Lärcentret. LG föreslår äskande av resurser inför resultatförhandlingarna. (Möte juni) Ledningsgruppen i Vasa vidtar behövliga åtgärder för att klargöra arbetsfördelningen. Prorektor tillsätter alt. ber att behövliga grupper tillsätts i enlighet med den uppdaterade organisationsplanen (Möte jan.2008). Grupperna fastslår regelbundna möten och arbetssätt för mötena. DC äskar om resurser i resultatförhandlingarna. LG aktualiserar ärendet med Broo som ansvarar för ÅA- Novia-projektet. LG uppmanar ämnena att ställa upp målsättningar. De båda lärcentra sammankallar lämpliga kontaktpersoner (se den i januari 2008 uppdaterade organisationsplanen) på resp. ort till planeringsmöten om hur ämnena gör upp sina målsättningar, hur de rapporterar sin verksamhet och möjliga åtgärder för att öka användningen av nätstöd i undervisningen vid ämnena. (Möte för lämpliga kontaktpersoner på resp. ort våren 2008) Juni 2008 Vt 2008 ESF). Alla undervisande enheter har referensgrupper i Åbo, efter att FC utsåg sin referensgrupp på hösten. I Vasa har referenspersoner för ytterligare ämnen utsett Lärcentret i Åbo har för år tillräckliga resurser för att genomföra den planerade verksamheten. En delegation för lärcenterverksamheten har tillsatts i Vasa för detta syfte och har under 2008 sammanträtt sex ggr VUG skall handha detta (hade sex möten 2008, fastslagna i början av varje termin). Vt 2008 I Åbo hölls referensgruppsseminarium i maj Fakulteterna/ ämnena ställde upp målsättningar för sin nätstödda undervisning för år i samband med rapporteringen av verksamheten år LG för virtualiseringsverksamheten i Vasa har på sitt möte beslutat att i Vasa ordna liknande seminarium under. 2

3 Medel för nätkursproduktion ges till sådana projekt som är i linje med Akademins målsättningar. Ledningsgruppen skaffar och fördelar resurser för nätkursproduktion. LG ansöker om finansiering för nätkursproduktion -. LG fördelar beviljade medel 3 LG ansökte om och beviljades från Stiftelsen för ÅA medel för kvalitetsförbättring av undervisningen resp. överföring av kurser från Blackboard till moodle. Fakulteterna ges resurser för de studerandes JOO-studier. Ärendet har diskuterats på ledningsgruppens möte. 5.4 Undervisnings- och studiemiljön Lärcentret i Åbo och Lärocenter Tritonia i Vasa garanteras ändamålsenliga utrymmen. Alla allmänna undervisningsutrymmen utrustas med fungerande föreläsningsutrustning och det uppgörs processbeskrivningar för hur servicen i utrymmena sköts. Studentdatorerna förses med multimedieutrustning och en del placeras så att möjligheterna till ostörd självinlärning beaktas. Fakulteterna i samarbete med Datacentralen ansvarar för att lärarnas datorer är tillräckligt uppdaterade för att möjliggöra användningen av olika lärverktyg. Vid de båda lärcentra avdelas personal som har som uppgift att stöda lärare och övrig personal samt studerande i användningen av teknisk utrustning och programvara. De båda lärcentra utrustas med ändamålsenlig utrustning och programvaror, som testas, dokumenteras och presenteras för Akademins personal. Nya nätstödda lärverktyg testas och tas först i testbruk av intresserade för att sedan snabbt kunna introduceras för övrig personal. Rutiner skapas för gemensamma anskaffningar av programvara för Akademins personal och Lärocenter Tritonias kunder. Blackboard avvecklas inom strategiperioden. Resursering av överflyttningen av material till annan plattform planeras. LG följer upp att LC i Åbo får tillräckliga utrymmena i ASA och att Lärocenter i Vasa får behålla sina utrymmen. DC och AVC går igenom och dokumenterar hur servicen sköts Beaktas i planeringen av de båda lärcentras utrymmen. LG äskar om finansiering inför resultatförhandlingarna. (Möte juni) Förverkligande enhet: Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo. Lärocenter Tritonias direktion. DC De båda lärcentra och Datacentralen skaffar in programvaror till multimediarum, där intresserade lärare och planerare kan testa dem. (Aktuella programvaror: wiki, blogg,) Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön / Tekniska uppföljningsgruppen sammanträder regelbundet för att utvärdera och sköta i bruktagning av programvaror. Behovet av mediaserver utreds. Delegationen för Lärocenter utreder. LG besluter om tidtabell för avvecklingen. (Möte mars2008) LG skaffar resurser för överföringsarbetet. LG informerar om avvecklingen till lärarna. Tidtabell för avvecklingen görs upp. Äskande om finansiering för överföring för -. De båda lärcentra stöder överföringsarbetet genom handledning och kurser. Ht 2008 Stöd kan ordnas för de flesta lärare som efterfrågar det. Åbo: Adobe Captivate och Adobe Presenter har uppgraderats i Mimers Brunn. Presenter ver.7 möjliggör även synkronisering av video till PPt. En bärbar dator har försetts med programvarorna och kan bokas. Licenserna för Blackboard upphör i juni. Avvecklingen har pågått sedan maj (Stöd och info via infoseminarier, mejlutskick, administratörernas exportering av kurser). Medel för finansiering av lärarnas arbete beviljades från Stiftelsen.

4 Akademins webbpubliceringssystem anpassas för undervisningens behov. Möjligheterna till utveckling av funktionerna i CMS för att passa för kursmaterial utreds. Förverkligande enhet: Utvärderingsgruppen för den virt. inlärningsmiljön eller de båda lärcentra tillsammans med webbprojektet. 4 Ht 2008 För kurswebbsidor rekommenderas den webbtemplate som följer ÅA:s grafiska rekommendation. Programvara för plagiathantering införskaffas. Ärendet hänförs till kvalitetsnämnden. Kvalitetsenheten har för införskaffat Urkund. Ett system för elektronisk tentamen under övervakning Förverkligande enhet: Ledningsgruppen för LC En arbetsgrupp utredde ärendet 2008, vilket nu framskrider i (tentakvarium) utreds. samarbete med TY och TuKKK. Lärarna uppmuntras använda och ges handledning i användningen av elektroniska böcker och tidskrifter i ÅAB informerar lärarna. ÅAB och Tritonia ordnar kurser i informationssökning. undervisningen. 5.5 Stöd för utvecklingen av nätstödd undervisning år I Åbo grundas en multimedieverkstad vid Lärcentret, Beaktas i planeringen av Lärcentrets utrymmen. Beaktas i planeringen av ASA. utrustad med behövlig programvara och med tillgänglig Se även 5.4 stödperson specialiserad på produktion av multimedia. Ledningsgruppen för LC beaktar i äskande om finansiering Även för IT-planerare för lärplattformarna och pedagogisk handledning finns resurser. behovet av stödpersoner. I Vasa tilldelas Lärocenter resurser för att i samarbete Förverkligande enhet: Ledningsgruppen för med Datacentralen utveckla EduTechLab-verksamheten. virtualiseringsverksamheten i Vasa Mervärdet av nätundervisning dokumenteras. Åtgärder vidtas för att uppmuntra all undervisande personal att utnyttja de möjligheter som nätundervisning erbjuder. Detta kan göras t.ex. genom att erbjuda demonstrationer och introduktioner i ny programvara vid ämnena, genom att fakulteterna på personaldagar tar upp nätstödd undervisning och genom att ämnesansvariga ser till att det ställs upp ämnesvisa målsättningar för den nätstödda undervisningen. LG tar ställning till arbetsgruppens förslag och besluter om fortsatta åtgärder. (Möte mars2007) En av ledningsgruppen utsedd arbetsgrupp utreder hur dokumentationen kan göras för att fylla virtualiseringsverksamhetens behov. Förverkligande enhet: Särskild arbetsgrupp. LG planerar åtgärder vid fakulteterna. Se punkt 5.3 om planering i samarbete med referensgrupperna. Förverkligande enhet: De båda lärcentra tillsammans med referensgrupperna/ fakulteterna/ ämnena Utveckling av personalens ope.fi-färdigheter LG uppmuntrar personalen att skaffa sig ope.fi IIfärdigheter Kartläggningar av ope.fi-färdigheter och kursbehov Gemensamt planeringsmöte för alla referensgrupper för att genomförs kontinuerligt bland Akademins lärare. planera hur behoven kartläggs och hur personalen fås att Referensgrupperna definierar årligen fakultetsvisa behov. delta i de kurser som ordnas. Detta utgör underlag för planeringen av kursverksamheten, som dels utgörs av allmänna kurser (Möte för alla referensgrupper på resp. ort feb.2008) öppna för alla och dels av skräddarsydda utbildningar. Övergipande kartläggning med hela personalen av ope.fifärdigheter och kursbehov genomförs. Vt Vt 2008 En arbetsgrupp diskuterade ärendet 2008 och avgav en rapport till LG för virtualiseringsverksamheten. Målsättningar för nätstödd undervisning har uppgjorts vid x av de nio undervisande enheterna. Referensgrupperna i Åbo har definierat behoven av personalutbildning i samband med målsättningarna för nätstödd undervisning för. Fr.o.m. begär personalutbildningen i Åbo årligen in ansökningar om enhetsvisa utbildningar.

5 För personalens deltagande i Learning in Networksutbildningarna, kurser som kan ingå i Ope.fi-portfolion 2-10 sp och lokala nationella seminarier/konferenser avsätts tillräcklig finansiering för att möjliggöra att den undervisande personalen når ope.fi II-nivån. Ope.fi-portfolion och Learning in Networksutbildningarna görs meriterande vid tjänstetillsättningar och tas i beaktande för den personliga lönedelen. De båda lärcentra utnyttjar videokonferens och nätföreläsningar för genomförandet av gemensamma informationsseminarier och personalutbildningar i Åbo, Vasa och Jakobstad. Förverkligande enhet: Referensgrupperna och de båda lärcentra Beaktas i personalutbildningsbudgeten. Förverkligande enhet: Personalärenden. LG aktualiserar ärendet med personalärenden. De båda lärcentra planerar personalutbildningar tillsammans (att genomföra tillsammans eller i både Vasa och Åbo). För utbildningarna finns tillräcklig finansiering, men inte tillräckligt intresse bland åbopersonalen. För ny undervisande personal erbjuds ett introduktionspaket omfattande information om stödtjänster för undervisningen och en individuell plan för utvecklandet av ope.fi-färdigheter. Kursen i Universitetspedagogik genomförs i samarbete med de båda lärcentra och innehåller ett större inslag av IT och nätpedagogik. Utvecklingen av en större helhet (25-60 sp) i Universitetspedagogik initieras, där det ingår kurser i nätpedagogik (Learning in Networks, TieVie eller motsarande) Utveckling av de studerandes allmänna kompetenser år De båda lärcentra koordinerar de särskilda kurserna i allmänna färdigheter och utarbetar tillsammans med Arbetsforum en portfolio för studerandenas dokumentation av sina allmänna färdigheter. Förverkligande enhet: De båda lärcentra Programmet från sep2007 utvecklas vidare. Underlag görs för individuella planeringen av utvecklingen av ope.fi-färdigheterna. Förverkligande enhet: De båda lärcentra (tillsammans med personalärenden) LG aktualiserar ärendet med ansvariga för kursen i Universitetspedagogik LG aktualiserar ärendet med ansvariga för kursen i Universitetspedagogik och PF LC i Åbo/studierådgivaren tillsammans med studiecheferna, arbetsforum, egenlärarna, studentrepresentanter och planerarna för kurser i allmänna färdigheter ser över studenternas behov, behoven inom utbildningsprogrammen, kursernas integrering i utbildningarna, marknadsföringen till/motiveringen av studerande samt underlag för beskrivningen av allmänna färdigheter i kursbeskrivningarna i MinPlan. För ny undervisande personal ordnas i Åbo introduktionen Verktygslådan för ny undervisande personal. I Vasa har Lärocenter erbjudit kortkurser sedan hösten Lärcentret i Åbo, med studiesociala gruppen som referensgrupp, planerar kurser i allmänna färdigheter. Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp är också öppne för vasafakulteternas studerande enligt behov. 5

6 För särskilda färdighetskurser avsätts finansiering. LG äskar för ev. utökad finansiering (Möte juni) 2008 För kurserna finns tillräcklig finansiering. Fakulteterna fastställer vilka allmänna färdigheter som krävs inom fakultetens examina och ger sp för kurser i allmänna färdigheter. Egenlärarna uppmuntrar sina studeranden att utnyttja stöd för nätstudier och kurser i allmänna färdigheter. Underlag utarbetas för beskrivningar av allmänna färdigheter i kursdatabasen i MinPlan. 5.7 Forskning och utvärdering år Virtualiseringsverksamheten utvecklas i samarbete med forskningsprojekt om virtualiseringen vid Akademin. Ledningsgruppen ansöker om och delar ut medel för forskningsprojekt om nätstödd undervisning och nätstött lärande. Referensgrupperna och de båda lärcentra genomför kontinuerligt utvärderingar av virtualiseringsverksamheten. Underlag för jämförbar statistik och rapportering utarbetas utgående från nationella rekommendationer för mätare. Fakultetsledningen samlar in statistiken. 5.8 Åbo Akademi som partner i nätverk år Lärcentret i Åbo och Lärocenter i Vasa följer med utvecklingen vid Finlands virtuella universitet och bevakar den svenskspråkiga servicen. Fakulteterna och språkcentret ser till att de, där det finns anledning, är representerade och tar en aktiv roll i ämnesnätverken inom Finlands virtuella universitet. Ämnena tar en aktiv roll i att skapa kontakter till lämpliga utländska samarbetsparter med tanke på kursutveckling och virtuellt studentutbyte inom det egna ämnet. De båda lärcentra och internationella enheten utreder möjligheterna till internationellt virtuellt studentutbyte. LC informerar på egenlärarträffar. Vissa egenlärare och referensgruppsmedlemmar ser till att deras studerande får information. LG ansöker om och delar ut finansiering. LG beslutar om kriterier och tidtabell för utvärdering. LG:s sekreterare och referensgrupperna utarbetar underlag för utvärderingarna. Referensgrupperna genomför utvärderingarna. LG beslutar om vilken statistik och rapportering som fakulteterna bör göra. KoMiTi-projektets rekommendationer för statistikföring utnyttjas om möjligt för underlag vid ÅA > nytt underlag för insamling av informationen görs till årsskiftet 09. Genom representation i FVU:s olika organ. FVU genomför ett pilotprojekt där ÅA deltar ht 2007 och ansöker om finansiering för vidareutveckling av virtuellt studentutbyte. Resultaten utnyttjas också vid ÅA för kartläggning av utökade möjligheter inom ramen för annat internationellt studentutbyte. Förverkligande enhet: Internationella enheten. Ht 2008 och ht Årsskiftet Underlag för jämförbar statistik inom ÅA används. Kräver dock för mycket manuellt arbete. 6

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009)

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information

Läs mer

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 27.1.2011 2 Innehåll 1 Om rapporten... 4 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2010... 4 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid

Läs mer

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Tove Forslund, Lärcentret Dam Holm, Datacentralen Mars 2009 4.3.2009 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 25.5.2007 Utskick till fakulteterna för utlåtande Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Beskrivning av hur strategin har utarbetats...3

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Lärcentret i Åbo 2008 Introduktion För att bättre kunna stöda egenlärarna i framtiden och för att få en bättre översikt över hur egenlärarverksamheten

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen Dagens program Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Aktuellt från institutionerna Rådgivning

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET Uppföljning av utbildningsresultaten har sin utgångspunkt i de allmänna mål som finns i utbildningsplanen och kursmålen i de olika kurserna. Uppföljningarnas

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Åbo 31.1.2008 Tove Forslund Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/vuarkiv.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4 Innehå ll 1. Mata in information om kursanmälan... 4 1.1. Förhandsanmälan kopplas på samtidigt som en kurs skapas eller uppdateras inför ett nytt läsår... 4 1.2. Förhandsanmälan kopplas på i efterhand

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL)

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL) Page 1 (6) Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 och Psykoterapiprogrammen (PRL) Organisation och ledningsfunktioner Programrådet består av 11 ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna tre ledamöter. Administrationen

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Nr 591 070829 1(9) HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Giltighetstid: 1 oktober 2007 30 juni 2010 Det övergripande målet för KTHs policy och handlingsplan för hållbar utveckling är Högskolelagens

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Kursplan för Gamemaker Luleå Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Gamemaker Luleå är en 39-veckors folkhögskoleutbildning i spelutveckling (distans, halvtid med några platsträffar per

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA "! #$&% '( )(*++, Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA www.abo.fi/lc/, tove.forslund@abo.fi 1 Startade som virtuellt lärcenter 1.9.2003 nya webbsidor www.abo.fi/lc/ all service från ett ställe: en konktaktperson,

Läs mer

Pedagogisk planering i systemet

Pedagogisk planering i systemet Pedagogisk planering i systemet Planeringen kan göras för en årskurs, klass, grupp eller elev En planering som är skapad för en klass kan man enkelt ändra och anpassa för en enskild elev Till en planering

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 Uppdaterat 2013-10-21 Detta underlag är baserat på de högskolegemensamma målen för hållbar utveckling 2014-2016 (dnr 555-13) samt institutionens verksamhetsplan

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finland har enligt flera internationella jämförelser, såsom Digibarometri och Världsekonomiforum jämförelse över konkurrenskraften, de bästa

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Matias Erlund Arbetsforum 1 Arbetsforums karriäruppföljning Utexaminerade magistrar sedan 1995 Normalt 1 år efter examen Magistrar regelbundet, doktorer

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen Handläggare: Nya Ladok (L3) Utbildningsplan Version Historik Version Datum Kommentar Ändrad av 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig välkommen! Med hjälp av din kurskod eller anmälningskod

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion läsåret /2017 Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

Lärcenterverksamhet 2008

Lärcenterverksamhet 2008 Lärcenterverksamhet 2008 Nuvarande tjänst Stabilisering Utveckling Ny tjänst Studerande Studierådgivning Kontinuerlig uppdatering av webben. Mottagning. Servicekarta, ev. fakultetsspecifik. Studieorientering

Läs mer

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning

1. Student i akademin 1.1. Avgifter. 1.2. Studentinflytande. 1.3. Studievägledning 1 / 5 1. Student i akademin 1.1. Avgifter all utbildning vid högskolor och universitet i Sverige ska vara avgiftsfri 1.2. Studentinflytande Studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön,

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 6.11.2013 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten

Läs mer

Syftet med detta dokument

Syftet med detta dokument 1(5) Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2010-2011 och utgöra underlaget för HiGs samlade miljömål för åren 2010-2011. Övergripande

Läs mer

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta?

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Elinor Edvardsson S-wne IBL/CUL E6 rundabordsamtal om vad pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering betyder

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Utvärderingsprocessen och utveckling av utvärderingsverktyg vid avd. för vård och det sociala området

Utvärderingsprocessen och utveckling av utvärderingsverktyg vid avd. för vård och det sociala området Utvärderingsprocessen och utveckling av utvärderingsverktyg vid avd. för vård och det sociala området - Ett samarbete mellan lärare och studerande Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer