Halvårsrapport Föreningsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12"

Transkript

1 Halvårsrapport Föreningsstämma Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten har styrelsen fokuserat på följande: Dynamicus har i höst bytt värdinstitution till sociologiska institutionen. Ordförande har i samarbete med den nya programsamordnaren Michael Allvin och studievägledaren Annica Eriksson börjat arbeta med hur de praktiska detaljerna ska fungera i och med bytet av värdinstitution. Samarbetet med sociologiska institutionen har fungerat bra. Styrelsen har haft ett öppet kreativt möte där alla medlemmar bjöds in för att diskutera hur föreningen kan utvecklas och förbättras. Detta för att medlemmarna ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter under mer avslappande former än föreningsmötet och årsstämman. Styrelsen har efter den vinst som PVD 2011 genererade beslutat att öka startbidraget för PVD med kronor per år, de kommande tre åren till och med år 2014, som en del i en kvalitetshöjning. Styrelsen har tagit beslut om att särskilja FA-utskottet och utbildningsutskottet då de tenderat att konkurrera internt genom att anordna liknande aktiviteter. FA-utskottets aktiviteter ska vara mer interaktiva och praktiskt inriktade, de ska anordna workshops, studiebesök och case. Utbildningsutskottet aktiviteter ska vara inriktad på att komplettera utbildningen och de ska anordna gästföreläsningar. Ordförande och vice ordförande har besökt alla utskott och haft utvecklingssamtal med alla styrelsemedlemmar. Detta för att få en bättre insikt vad de olika utskotten gör, vilka som sitter i utskotten samt för att få möjlighet att ge och få feedback av styrelsemedlemmarna. Representation Ordförande och p-riks representanten representerade Dynamicus under p-riks årsmöte den oktober i Karlstad. Fyra representanter från styrelsen har även deltagit under Uppsala 1

2 HR Arena. Dynamicus är en av medarrangörerna för evenemanget och har deltagit under två seminarier för att diskutera personalfrågor tillsammans med representanter från näringslivet. Ordförande och samordnaren för utbildningsutskottet har även deltagit i två samrådsmöten med programsamordnaren och representanter från de olika institutionerna som rör PAprogrammet för att diskutera programmet. Under Kompetensmässan som anordnades den november i Stockholm var ett flertal av styrelsens medlemmar på plats för att representera föreningen. Även medlemmar ur PVD-gruppen var där för att knyta gynnande kontakter inför PVD Intern representation har skett genom att styrelsen presenterade Dynamicus under AOP A:s introduktionsföreläsning, under insparken samt under Dynamicuskvällen. Vidare har styrelsen deltagit under insparken samt vid andra föreningsaktiviteter. På engagemangsfesten tackade styrelsen alla engagerade medlemmar genom att dela ut av styrelsen handmålade muggar. Under insparksgasquen genomfördes ett spexnummer baserat på händelser under insparken. Medlemmar Insparken 2011 medförde 59 nya medlemmar till föreningen. Utöver insparken har det tillkommit fem nya medlemmar vilket gör att föreningen fått 64 nya medlemmar under terminen. Dynamicus har än så länge fått in 108 nya medlemmar under 2011, vilket överstiger målet på 90 nya medlemmar. Elisabeth Larsson, Ordförande Vice ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Tillsammans med ordförande har jag under hösten arbetat för att ha en övergripande koll på vad som sker i Dynamicus verksamhet och även verkat för att leda, planera och stärka det strategiska arbetet inom föreningen. Detta arbete har främst skett genom planering inför och deltagande på styrelsemöten varannan vecka och genom individuella samtal med respektive utskottssamordnare. Vidare har jag representerat Dynamicus internt på terminens inspark, gasquer och gästföreläsningar. Som vice ordförande har jag även haft ansvaret för att svara på de mail gällande annonsering på hemsidan och i nyhetsbrevet, samt att se till att annonsera skickas vidare till webmaster och sekreterare som förmedlar ut informationen till medlemmarna. Sponsring och samarbeten Då jag i rollen som vice ordförande har det huvudsakliga ansvaret för kontakten med våra samarbetspartners och andra företag främst gällande sponsringsarbetet har jag under terminen haft kontinuerlig korrespondens med dessa parter för att upprätthålla en god kontakt och samtidigt kunna utvärdera samarbetet under tiden det löper. Vid de tillfällen som våra sponsorer anordnat gästföreläsningar och liknande aktiviteter har jag tagit tillfället i akt att träffa deras representanter. Detta har lett till att jag har träffat samtliga kontaktpersoner med undantag för Trias representant som inte varit i Uppsala vid anordnade event. Vidare har jag även ansvarat för att Dynamicus har genomfört våra åtaganden enligt avtal gentemot sponsorerna. 2

3 Under höstens inspark anordnade Akademikerförbundet SSR ett skrattyoga-event för alla medlemmar. Tyvärr gick inte detta event helt hem hos våra medlemmar vilket har lett till att det under vårens inspark kommer att bytas ut mot en annan aktivitet, dock fortfarande ledd av representanter från Akademikerförbundet SSR då avtal skrivits om detta. Omförhandlingar av avtal Till årsskiftet löper avtalen med Akademikerförbundet SSR och Academic Work ut, samarbeten som Dynamicus givetvis vill fortsätta varför detta ämne även har tagits upp med aktuella sponsorer. Endast positiva reaktioner har förekommit varför det i skrivande stund kan antas att dessa avtal kommer fortlöpa. Jag har kontaktat de berörda sponsorerna gällande detta och förnyade avtal är på gång under december. Med Tria har vi ett löpande avtal vilket har stämts av via telefonkontakt med deras representant. Hon lät mig då veta att Trias budget för Dynamicus kan komma att bli åtstramad inför Under december månad kommer omförhandling av avtalet ske. Tidigare har avtalet med Tria inkluderat sponsring till föreningen, sponsring till Dynamicuskvällarna och sponsring till PVD. Vilken budgetpost som kan komma att bli drabbad kommer att förhandlas om under omförhandlingsmötet. Tria ställer gärna upp med ytterligare produktsponsring till olika aktiviteter och olika utskott inom föreningen får gärna vända sig till dem vid behov av föreläsare, tips på studiebesök med mera. Det är alltså fritt fram att kontakta Tria vid behov! Kontaktuppgifter finns hos vice ordförande. Det avtal som Dynamicus har med Sveriges HR-förening löper ut den 1 juni 2012 och därför kommer omförhandling av detta avtal ske under våren. Nya samarbeten och sponsringsprojekt Under hösten har jag varit på möte med andre kurator på Västmanland-Dala nation. Detta med anledning av att eventuellt ingå ett avtal där Dynamicus förbinder sig till att ha ett visst antal gasquer och andra aktiviteter hos dem till förmån för ett lägre kuvertpris. Han lovade då att återkomma till mig då frågan tagits upp i deras styrelse. I dagsläget har han inte återkommit vilket betyder att lokalen bokas på samma sätt som tidigare. Trots uteblivet avtalsskrivande har både Dynamicuskvällen och insparksgasquen hållits på nationen. Båda dessa evenemang gick helt utan komplikationer och uppskattades mycket av föreningens medlemmar. Även terminens julgasque kommer att hållas på nationen, likaså vårens PVD-gasque. Inför vårens inspark har de nya generalerna tagit kontakt med bemanningsföretaget ineed med önskemålet att dessa ska vara insparkens huvudsponsor och därmed bidra till att sänka priset för deltagarna. I skrivande stund har de ej fått någon återkoppling från företaget. Om ineed bestämmer sig för att inte sponsra insparken har generalerna som mål att hitta en annan sponsor. Matilda Milton, Vice ordförande 3

4 Sekreterare, HT 2011 Protokoll Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten, dessa äger rum varannan vecka. Protokollen bör vara skrivna kortfattat och informativt så att frånvarande styrelsemedlemmar som föreningens medlemmar kan förstå vad som behandlats under mötet och för att kommande styrelser ska kunna se vad som ligger till bakgrund för beslut som tagits. Protokollet godkänns av ordförande och justeringspersonen, efter detta läggs det upp på hemsidan och sätts in i en pärm som förvaras i Dynamicusrummet. I skrivande stund har sju protokoll skrivits under terminen. Medlemsregister Sekreterarens uppgift är även att sköta och uppdatera de medlemsregister som finns för föreningen. Registret är uppdelat i aktiva medlemmar, de som fortfarande studerar, och det vilande medlemsregistret, som består av alla medlemmar som Dynamicus haft sedan föreningen grundades Denna vårtermin finns det 436 medlemmar registrerade i den aktiva medlemslistan. Av de 436 är det 64 stycken nya medlemmar för terminen. Insparken genererade 59 nya medlemmar och de fem resterande har tillkommit efter insparken. Nyhetsbrev I slutet av varje vecka skickas det ut ett nyhetsbrev till alla föreningens aktiva medlemmar och sponsorer. I detta nyhetsbrev ska det finnas aktuell information för föreningens medlemmar, information om kommande aktiviteter och arrangemang samt jobbannonser. Informationen distribueras från medlemmarna i styrelsen för att sedan sammanställas till ett mail. E-post adressen som används vid utskick av nyhetsbreven används även vid andra utskick av t.ex. möteshandlingar. Under sommaren har utformningen av nyhetsbrevet ändrats och det första nya nyhetsbrevet kom ut som det första på terminen. Detta innebär att man idag kan lägga in bilder och loggor. Syftet var att nyhetsbrevet ska vara roligare att läsa för våra medlemmar för att vi ska kunna locka fler medlemmar att läsa den information som kommer ut och förhoppningsvis därmed kunna få fler deltagare till våra event. Representation Som medlem av Dynamicus styrelse har jag, under höstterminen, representerat föreningen vid olika aktiviteter arrangerade av föreningen såsom inspark, engagemangsfest, föreläsningar och workshops. Jag har även suttit med vid den rekrytering som företags- och arbetslivsutskottet anordnat tillsammans med och för kontaktdagarna. Katarina Gard, Sekreterare Kassör, HT 2011 Vi har de senaste åren vant oss vid att Dynamicus har haft en extremt god ekonomi, och det senaste halvåret är inget undantag. Alla intäktsposter i budget för 2011 har överstigit det uppskattade beloppet, förutom sponsringen där vi haft gällande avtal med våra samarbetspartners och där summan alltså varit bestämd på förhand. 4

5 PVD Personalvetarnas dag arrangerades förvisso i april men allt efterarbete samt bokslutet kunde inte hinnas med före sommaren. PVD resulterade i en vinst på kr, vilket kan jämföras med budgeterade kr. Detta är ingen engångshändelse utan flera år i rad har PVD renderat i stora överskott vilket såklart är fantastiskt bra, dock inte helt i linje med föreningens och projektets målsättning. Vi vill att PVD ska vara en arbetsmarknadsdag av högsta klass där huvudsyftet inte enbart ska vara att dra in pengar till Dynamicus. Om dagen fortsätter generera lika stor vinst finns det risk att man missar poängen med höja projektets kvalitet. Vårt önskemål är att fokus de kommande åren ska ligga på att utveckla PVD genom att framför allt locka dit större och bättre föreläsare och workshophållare, dvs. välkända namn, för att på så sätt få dit fler besökare samt göra det mer attraktivt för företag att ställa ut. Inspark Insparken är det andra stora projektet som arrangerats. Styrelsen valde att skjuta till kr för att underlätta kostnaderna för de recentiorer som betalade för hela insparkspaketet. Detta har man kunnat göra tack vare föreningens goda ekonomi. Även insparken gick med vinst: kr, och framför allt var den uppskattad av de flesta deltagarna, både reccar och faddrar. Engagemangsfest Klubb har även anordnat en engagemangsfest, där styrelsen också valt att gå in med extra pengar för att man ska kunna vara i en annan lokal. Detta har gjort att vi överskridit den budgetposten men vi ser inte detta som ett problem eftersom det gjorts genom ett aktivt styrelsebeslut då det varit i kvalitetshöjande syfte för föreningens engagerade medlemmar. Även i det här beslutet har hänsyn tagits till det ekonomiska klimat som råder inom Dynamicus för tillfället. Styrelsen har fått flera indikationer på att den nya lokalen var uppskattad av de som var med på festen. Nya medlemmar Tack vare framför allt en lyckad inspark har vi dessutom fått 64 nya medlemmar, vilket innebär att den siffran för den här terminen liksom vårterminen översteg det som budgeterats. Hemsidesannonser Vi har sålt tre hemsidesannonser till företag hittills under höstterminen. Priset för dessa ligger på 900 kr/styck. Detta innebär att annonseringen både är lönsam och en bra länk mellan föreningens medlemmar och företag som vill annonsera ut tjänster och praktikplatser hos blivande personalvetare. Vi upplever inte att det höjda priset är avskräckande för företag som är intresserade av att annonsera. Kårbidrag -> sektionsbidrag I och med kårobligatoriets avskaffande har det verksamhetsbidrag vi tidigare fått upphört. Studentkårens samhällsvetenskapliga sektion ger istället ut ett grundbidrag på kr/termin plus möjlighet att söka pengar för enskilda projekt och aktiviteter. Ett av kriterierna för att söka bidrag är att projektet ska vara knutna till ett eller flera av sektionens verksamhetsområden som innefattar: utbildning, studentinflytande samt sektionens och studentföreningens synlighet. 5

6 Sammanfattningsvis har Dynamicus fortsatt god ekonomi och alla engagerade anstränger sig för att förbättra föreningen på bästa sätt. Man kan dock se spår av utökade kostnader jämfört med tidigare. Detta ses i stora drag som någon positivt, då det är första steget i den strategiska utvecklingsplan som på längre sikt ska höja kvaliteten på Dynamicus projekt och aktiviteter samt stärka föreningen och dess varumärke. Johan Regnéll, Kassör Klubb, HT 2011 Utskottets arbete Utskottet består för närvarande av 13 medlemmar. Alla medlemmar har i olika projektgrupper under hösten arbetat med de olika aktiviteterna. Varannan till var tredje vecka hålls det möte som syftar till att informera utskottets medlemmar om föreningens löpande verksamhet samt att planera utskottets egna aktiviteter. Utöver detta har de olika projektgrupperna egna möten. Aktiviteter under höstterminen 2011 Insparken HT 2011 Insparken pågick under tre veckor i början av terminen med tema Circus. Den började med en smygstart på Upplands nation. Efter detta bjöds det på en välkomstkväll med lagindelning och lekar. Under insparken anordnades även en sittning på Värmlands nation, en förfesttävling, en pubrunda, en dygnsresa till Norreda torp och avslutades med en fantastisk gasque på Västmanland-Dala nation. Insparken genererade 59 st nya medlemmar till föreningen och många nya engagerade i de olika utskotten. Pubrunda Pubrundan arrangerades fredagen den 28 oktober. Det var många dynamicusare som gick med på rundan som denna termin hade temat färger. Det var mycket folk ute denna kväll men många avslutade sedan kvällen på Värmlands nation. Engagemangsfest Engagemangsfesten gick av stapeln den 16 november med tema Caribbean Fiesta. I år bytte vi lokal och höll till på Hantverkarföreningens festlokal på nedre slottsgatan. Det bjöds på middag i form av cous-coussallad och bröd. Dessutom bjöds det på dricka, en öl/cider och ett glas vin. Under kvällen hölls det lite lekar borden emellan och senare drogs det igång musik och dansgolv. Till festen kom det cirka 110 personer fullt utklädda. Engagemangsfesten är till för att uppmärksamma alla som arbetar i föreningen, därför går dessa gratis på festen. Idrottsaktiviteterna Denna termin hade vi buggkväll med Matilda Stigell, vilket blev mycket lyckat! Vi var 24 stycken som lärde oss grunderna i bugg. Tanken med idrottsaktiviteterna är att vi även skall erbjuda alkoholfria aktiviteter där folk från olika terminer kan ha kul tillsammans och lära känna varandra bättre. 6

7 Sexa Sexan som hålls efter föreningsstämman har inte ägt rum när detta skrivs. Sexan kommer att hållas på Hugos Kaffe i parken mittemot Ekonomikum, där det kommer att bjudas på middag, dryck och trevligt sällskap. Endast personer som deltagit på föreningsstämman får komma på sexan. Tanken med sexan är att styrelsen vill avsluta föreningsstämman på ett festligt sätt samt även fira de nya som valts till styrelsen. Julgasque Fredagen den 16 december kommer klubb anordna en Julgasque, som ett terminsavslut för alla i PA. Det kommer bli en fullspäckad kväll med middag, presentutdelning, spex, tal och liveband, så se till att inte missa det! Insparken VT 2012 Fyra generaler har tagit på sig uppdraget att välkomna vårens nya recentiorer och planeringen är i full gång! Utspark Detta är ett event där nuvarande T5:or anordnar en avslutningsfest för nuvarande T6:or. Vi har fyra stycken tjejer som har börjat arrangera det och de är i full gång. Vemdalen 2012 Vemdalen är ett mycket populärt event och i år kommer vi att vara 100 personer som intar skidorten under fyra dagar i januari. Fanny Cygnaeus, Klubbsamordnare Utbildningsutskottet, HT 2011 Utbildningsutskottet består för tillfället av åtta medlemmar, inklusive samordnare. Fem nya medlemmar har tillkommit efter Dynamicuskvällen och två var med föregående termin. Möten har hållits med cirka två veckors mellanrum då vi har diskuterat utskottets arbete med studiebevakning, gästföreläsningar, kursvärderingar och utlandsstudieinformation. Gästföreläsningar och informationstillfällen För studenterna inne på sin fjärde termin och i färd med att välja inriktning genomförde vi ett informationstillfälle i samband med institutionernas presentation av inriktningar. Då de fick chans att träffa studenter som läser respektive inriktning på B och C nivå, för att underlätta valet av inriktning. Sveriges HR förening höll i början av terminen en gästföreläsning, den inleddes med en introduktion om föreningen och sen tog en yrkesverksam över och berättade om sitt yrke och hennes erfarenheter som PA-student. Stefan Gunnarsson från Feedback Akademin höll den här terminens andra gästföreläsning. Konflikthantering stod på agendan och det var lyckat. 40 personer kom och alla som vi talat med var nöjda. 7

8 Kursvärderingar Utskottet har sammanställt utvärderingarna från förra terminen och presenterat resultatet för PA-programmets samrådsgrupp. Vi fick en mycket bra respons. På samma möte presenterades utvärderingarna från de två första delkurserna på samtliga terminer och inriktningar. Höstterminens kursvärderingar kommer att genomföras i januari efter juluppehållet. Vi håller på att utforma ett nytt format för enkäten, men inte allt för stora ändringar kommer att ske. Detta gör utbildningsutskottet för att ta reda på studenternas åsikter och kunna underrätta PA-programmets samrådsgrupp och de berörda institutionerna, med syftet att förbättra utbildningen. Information om utlandsstudier Då en utlandsstudie kväll har efterfrågats håller vi på att planera in en i mitten av februari Vi vill bjuda in respektive institutioner, internationella kansliet, Annica Eriksson och studenters som tidigare varit iväg. Johanna Airas, Utbildningssamordnare Företags- och Arbetslivsutskottet, HT 2011 HT 2011 inleddes i vanlig ordning med att närvara på Dynamicuskvällen och där försöka generera fler medlemmar till utskottet. Dynamicuskvällen genererade i sig inga nya medlemmar till utskottet men under hösten har vi ändå fått in två nya medlemmar i utskottet. En del av de gamla medlemmarna har även slutat så i skrivande stund är vi 6 medlemmar. Under hösten har vi i utskottet arbetat vidare med de olika projekten. Möten har hållits varannan vecka. På mötena har information från styrelsen delgivits samt lägesrapporter från de olika arbetsgrupperna för de olika projekten. Tanken med mötena har varit att hålla det kort och koncist. Som samordnare har målet varit att låta varje arbetsgrupp jobba så självständigt som möjligt och försöka att endast finnas där som ett bollplank för de olika arbetsgrupperna. Detta har fungerat mycket bra. Projekt Mentorskapsprojektet Den 21 september hölls den första inledande träffen med mentorer och adepter på Västmanland-Dala nation. Adventum höll i kvällen som innefattade en kort introduktionsföreläsning om vad mentorskap innebär samt tips och råd. Det var en väldigt lyckad och uppskattad kväll av både mentorer och adepter. Interaktiva gästföreläsningar Vi kom under hösten fram till att inte längre kalla gästföreläsningar för P-Pub då detta namn var förvirrande för många. I dagsläget har vi istället kommit fram till att det ska vara mer interaktiva gästföreläsningar där man ska delta aktivt i föreläsningen. Vi har under hösten haft två interaktiva gästföreläsningar. Den första var med Capto HR och den andra med regissören Mikael Riise. 8

9 Studiebesök Under hösten har vi bokat in ett studiebesök på Klarna AB. Detta studiebesök kommer skilja sig lite i sin utformning mot tidigare år. Det kommer vara en företagskväll med middag och sedan en case-tävling. Utbildningseftermiddag med Academic Work Den 26 oktober ordnade FA tillsammans med vår sponsor Academic Work en utbildningseftermiddag. Detta var ett nytt samarbete, men även ett väldigt lyckat sådant. Under eftermiddagen höll Academic Work en föreläsning om kompetensbaserad intervjuteknik samt en kortare presentation av företaget och vilka tjänster/möjligheter de kan erbjuda studenter under studietiden. Rekrytering Kontaktdagarna Vi har även detta år varit med och rekryterat företagsvärdar till Uppsalaekonomernas Kontaktdagarna. Ett lyckat och kul samarbete som har utvecklats från föregående år och som vi i FA hoppas blir ett bestående projekt. Alumnicus Det har tyvärr inte varit något styrelsemöte med Alumnicus under hösten. Varför är oklart då samordnaren var med på ett möte innan sommaren och då planerade man att hålla ett möte under hösten men så har inte inträffat. Samarbete med Uppsalaekonomernas Näringslivsutskott Det skulle under hösten hållas en Case-tävling tillsammans med ett företag för studenter från Dynamicus och Uppsalaekonomerna. Då företaget drog sig ur sent blev denna aktivitet inställd. Förhoppningen är att återuppta arbetet under vårterminen. Camilla Dahlström, Företags- och Arbetslivssamordnare Kommunikationsutskottet, HT 2011 Under Höstterminen har Kommunikationsutskottet bestått av fyra medarbetare samt en samordnare. Utskottet består av elever från både termin ett, tre och fem, med huvuddelen pluggar just nu termin tre. Alla i utskottet har deltagit efter bästa förmåga och arbetat gemensamt med de flesta projekten. Möten sker varannan vecka, då så många som möjligt i utskottet kan närvara. Mellan mötena är det bra kommunikation på utskottets Facebooksida där mindre planering sker. Projekt under höstterminen Redan i början av terminen skötte utskottet välkomstutskicken till de nya studenterna på programmet, Sociologi AOP A samt Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A. I dessa utskick fanns information om Dynamicus samt en flyer om Dynamicuskvällen. Detta utskick är framförallt till för att de nya studenterna ska känna sig välkomna och veta vad Dynamicus är och står för. För att locka fler och höja statusen på Dyanmicuskvällen, jobbade vi under hösten med att återigen kunna dela ut en goodiebag under denna kväll. 9

10 Ett par veckor in på terminen anordnades Dynamicuskvällen, en tillställning för att informera de nya studenterna om Dynamicus arbete. Den genomfördes på Västmanland-dala Nation tredje året i rad, ett lyckat samarbete och bra lokaler är skälen till varför vi återkommer dit. Hela utskottet deltog i förberedelserna och allt flöt på bra. Under kvällen bjöds det på information från utskotten, fika, goodiebags, bildspel samt presentation av Tria. Det kom cirka personer och många utskott rekryterade flera nya medlemmar. Under terminen har vi arbetat med en online medlemsundersökning, den första någonsin. Frågorna berör de områden som de olika utskotten har visat intresse för. Projektet är ännu inte sammanställt och om vi ska fortsätta med online baserade eller återgå till pappers undersökningar inte bestämt. Ett nytt projekt är att vi år har arbetat med att ta fram en Dynamicus-scarf till Vemdalsresan. Tanken är att den ska fungera som merchandise och delas ut gratis till medlemmarna på resan och fungerar som ett sätt att känna igen andra PA-studenter i backen. Idéerna hur detta projekt skulle fungera har diskuterats länge och nu är det klart att det kostnaderna kommer delas mellan kommunikation och klubbutskottet. Vi har även arbetat med fortsatt försäljning av Dynamicusprodukterna, dvs tröjan, påsen och sångboken. Försäljningen och reklam har skett genom nyhetsbrevet, Facebook samt hemsidan. Intresset har varit väldigt litet, den produkt som har sålt någorlunda bra av är sångboken och då endast i samband med sittningar och gasquer. Någon ny beställning av tröjor är ännu inte aktuell. Under november har vi börjat arbetet med planera en adventsfika för medlemmarna där vi även ska försöka sälja ytterligare produkter. Det projekt som tagit upp större delen av terminen är p-riks årsstämma som kommer att ta plats i Uppsala i samband med PVD under mars För detta projekt har ytterligare två personer anslutit till utskottet. Arbetet kring stämman har tagit bra fart och samarbetet med PVD underlättar mycket. Ungefär 35 personer beräknas komma och till dessa ska, förutom boende, transporter och mat, även nöjen under en helg planeras. Marcus Lindgren, Kommunikationssamordnare Dynamiquen, HT 2011 Flera av de tidigare redaktionsmedlemmarna bestämde sig för att ge plats åt nya medlemmar och tackade för sig. I och med insparken och Dynamicuskvällen rekryterade vi hela nio stycken recentiorer till utskottet. Totalt är vi idag 16 personer i redaktionen, varav 15 av oss jobbar med text och layout och en är fotograf. Under hösten har vi haft möten varannan vecka, jobbat med årets sista nummer som vi lämnade för tryck i slutet av november och vi har också hunnit med en lyckad kickoff där vi lärde känna varandra. 10

11 Tidningen kom snabbt efter att vi skickade den på tryck och resultatet blev mycket bra och vi är fortfarande väldigt nöjda med samarbetet med Trycksaksmäklarna. Temat för höstens nummer var kärlek. Vi fortsatte med direktivet vad gäller innehållet, det vill säga 30% roligt och 70% matnyttigt. Utdelningen av tidningen till Dynamicus medlemmar har skötts av redaktionen i den mån det har varit möjligt. I annat fall har vi tagit hjälp av klassrepresentanter eller andra medlemmar som har kunnat tänka sig att hjälpa till. I sista hand skickade vi ut via post. När numret hade anlänt anordnades en releasefest för redaktionen. Pauline Polat, Chefredaktör PVD, HT 2011 Maj Efter vi blev valda så började vi arbetet med att vår vision och våra mål med dagen var. Vi började även sökandet efter en projektgrupp och fick in ett par ansökningar. Juni Augusti Vi höll kontakten under sommaren och fortsatte tankeverksamheten över hur dagen skulle utformas. Projektledarna beslutade att den tidigare Gasquegruppen skulle tillsättas samtidigt som resten av projektgruppen och valde att byta namn på gruppen till Event. De fick även ett större ansvar än tidigare år. September När höstterminen drog igång prioriterade vi att hitta en projektgrupp. Vi var med och informerade om projektet på Dynamicuskvällen och sökte projektgrupp via olika kommunikationskanaler, såsom Facebook, nyhetsbrev och headhunting. Oktober I början av oktober hade vi vårt första möte med projektgruppen och även vår kickoff. Under denna månad bestämde vi tidsplan och övriga viktiga detaljer. Vi har valt detta år att inte ha ett genomgående tema som de tidigare varit utformat utan 3 ledord som ska genomsyra dagen. Dessa ledord är inspireras, motiveras och mötas. Gruppen beslutade att PVD även i år kommer att hållas på Blåsenhus den 9 mars Att det blev så tidigt på året beror på att vi kommer samköra med P-riks årsmöte som kommer hållas i Uppsala under samma datum. Projektgruppen började arbetet i de olika grupperna. Vi har stormöten en gång varannan vecka och ser till att träffa de olika grupperna mer kontinuerlig. Vi fortsatte söka efter en ekonomiansvarig vilket har visat sig vara väldigt svårt. Projektgruppen fick träffa den tidigare projektgruppen och få tips och råd om hur arbetet kan utföras för att underlätta för gruppen. Detta har varit mycket lärorikt. 11

12 November Arbetet flyter på bra i de olika projektgrupperna. Vårt arbete som projektledare denna månad innehöll arbete med budgeten och tidsplan. Sponsringsgruppen och arrangemangsgruppen åkte till Kompetensmässan i Stockholm och promotade dagen samt knöt nya kontakter. Arrangemangsgruppen har arbetat på bra med att boka workshopshållare, och har många bra idéer på föreläsare. Projektledarna annonserade på Ekonomikum efter en ekonomiansvarig och fick en ansökan, men tyvärr blev det ingenting därför kommer ekonomiansvaret att ligga under projektledarna. Sponsgruppen har börjat ringa sponsorer och pengar börjar trilla in. Projektledarna har sökt bidrag från institutionerna och börjat skriva avtal. Eventgruppen har bokat lokal till Gasquen och börjat planera lunch, fika och frukost. Arrangemang har bokat workshopshållare och funderar över föreläsare som är relevanta för dagen samt andra arrangemang. PR-gruppen har styrt upp hemsidan och jobbar hårt med att marknadsföra dagen genom sociala medier. I skrivande stund så pågår arbetet för fullt inför dagen. Vi känner oss trygga med vår projektgrupp och tror att denna dag kommer bli något alldeles särskilt. Marielle Hallberg & Saga Betts, Projektledare PVD 2012 Webmaster, HT 2011 Under hösten har arbetet främst kretsat kring att stegvis förbättra hemsidan som i oktober månad blev ett år gammal. Förbättringarna har dels legat i textuppdateringar och korrigerar av olika slag, och dels i några mindre kodförändringar. Ambitionen har varit att fortsätta underhålla nyhetsflödet med matnyttig information till våra medlemmar, ständigt söka feedback och även fortsättningsvis vara lyhörda för åsikter och idéer. Höstterminen har också handlat om att försöka sprida vårt varumärke ytterligare, bredda vyerna och få upp ögonen för nya marknader. Vår omfattande närvaro på Facebook fungerar idag som mer än bara ett komplement till vår hemsida, främst genom den smidiga Event-funktionen. Vi finns också, sedan slutet av oktober, på den välkända nätverkarsajten Linked In, ytterligare en plattform som möjliggör än mer arbetslivskontakt för våra medlemmar. En länk till vår grupp finns numera ibland våra banners till höger på hemsidan. Diskussioner förs också gällande blogg-funktionen, och hur detta kan utvecklas. Bloggen har under perioder uppdaterats med allt för långa uppehåll, varpå en lösning bearbetas och hoppas kunna lanseras under vårterminen Vår mail-repertoar har utökats med bland annat adresser specifika för annons- och medlemsfrågor, något som hoppas kunna underlätta föreningens övriga arbete. Antalet besökare fortsätter att öka, och har under september, oktober och november i snitt legat på 138 unika besökare per dag. Robert Persson, Webmaster 12

Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12

Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12 Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande Styrelsen Löpande verksamhet Under 2011 kommer styrelsen fortsättningsvis att sammanträda två gånger i månaden för att diskutera och arbeta med den

Läs mer

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Ordförande, Ht 2013 Styrelsen har haft möten varannan måndag under hela höstterminen. Utöver det har jag haft möten med utskottssamordnare och övriga styrelsemedlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer:

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 Datum: 3 oktober 2016 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 Närvarande Sara Enlingfors Fanny Olsson Madeleine

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 2015-09-16, 18.00 H432, Ekonomikum Närvarande: Axel Göras Sofia De Waal Viktor Fornander Carl Hofverberg

Läs mer

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Dagordning årsmöte 11 maj 2015

Dagordning årsmöte 11 maj 2015 Dagordning årsmöte 11 maj 2015 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS

Protokoll från styrelsemöte FLiNS 5/8/12 2:55 PM Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-04-02 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. 1. Mötets öppnande Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Universitetsgatan KARLSTAD Postadress Internet Bankgiro Organisations nr

Universitetsgatan KARLSTAD  Postadress Internet Bankgiro Organisations nr Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2012-04-23 Plats: 1B-347 Närvarande: Stefan Orbaum Fredriksson, Viktoria Pettersson, Hampus Gerlach, Jonas Björkman, Kristin Eriksson, Simon Strid, Gustav Johansson,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-09-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 6 2.1 Ordförande... 6 2.1.1 Ansvarsområde... 6 2.1.2 Arbetsformer... 6 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden VT16 - VT17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden VT16 - VT17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden VT16 - VT17 Fakta om året som gått: Ett nytt jubileumsmärke har tagits fram. Ett näringslivsutskott har skapats för att öka kontakten med näringslivet och ett stort antal

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Protokoll arbetshelg. Rapporter

Protokoll arbetshelg. Rapporter Protokoll arbetshelg 2 september 2017 1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 09:11 Närvarande: Desirée Ernestad, Anna Svensson, Amanda Wessne, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Cornelia Nellgård,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 16 2013-04-09 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 9 April 2013. Department of Peace and Conflict Research, Gamla

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 02 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet IDIOT Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1 Öppnande

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer