Kräftriket Hus 8c Roslagsvägen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm"

Transkript

1

2 Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet denna vårtermin. Den 29 mars fick studenter möjlighet att uttrycka sina åsikter i första hand genom att fylla i enkäter men även genom att prata med representanter från utskottet. Inspirationen till denna dag har vi fått genom andra lärosäten där det har varit ett uppskattat koncept. Resultatet från enkäterna ger oss en generell bild av studenters åsikter som kan utgöra ett bra komplement till kursutvärderingar. Trevlig läsning! Sebastian Ahlström Mikael Frööjd Matilda Elf Projektledare Speak-up day Projektledare Speak-up day Ordförande Utbildningsutskottet Tommy Manderlöw Vice ordförande Föreningen Ekonomerna

3 Vad är Speak-up day? Speak-up day hölls den 29 mars 2012 i Ljusgården på den företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Detta var första gången konceptet genomfördes men förhoppningsvis blir det ett återkommande event för att kontinuerligt följa utvecklingen och förbättra studiemiljön. Under dagen fanns Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott på plats för att svara på frågor och prata om utbildningarna med studenter. Det delades även ut en enkät som samlades in. Enkäten bestod av två kvalitativa frågor där studenten fritt fick uttrycka sig om vad som är bäst med utbildningen men även vad som kan förbättras. Enkäten bestod även av två kvantitativa frågor där studenterna dels fick ranka hur pedagogiska lärarna generellt är och om de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Enkäten fanns i två versioner: en svensk och en engelsk, detta för att även få med engelsktalande studenters åsikter. Inför det kommande Ballerinapriset fick studenterna även lämna in nomineringar av lärare. Det fria formatet är en medveten strategi för att samla in generella åsikter om utbildningarna i förhoppning om att utgöra ett bra komplement till kursutvärderingarna och kommande fokusgrupper.

4 Diagram Påbörjade studier Svarsstatistik Tidigare Vi samlade in enkäter från 217 studenter. Diagrammet intill visar fördelningen över när studenterna påbörjade sina studier. Förhoppningen var att samla in åsikter från olika årskullar för få en så bred bild av utbildningarna som möjligt. Majoriteten av svar fick vi från 63 studenter som påbörjade sina studier Studenter fick även frågan vad de läser på institutionen, fördelningen ses i diagrammen nedan. Där majoriteten utgörs av 105 studenter som läser ett kandidatprogram, följt av 71 personer som läser civilekonomprogrammet. Majoritet inom inriktning är 67 personer som har redovisning som huvudämne. Diagram Vad studenterna läser Diagram Inriktning Kandida tprogra m 105 Enstaka kurs 17 Civileko nompro gram 71 Masterp rogram 8 Annan 4 Har ej valt/ing en 44 Manage ment 16 Ekonom i/it 11 Redovis ning 67 Finansie ring 54 Markna dsföring 23

5 Positiva kommentarer om Företagsekonomiska institutionen Vi har kategoriserat de kvalitativa svaren i sju återkommande områden som vi anser fångar upp studenters åsikter om utbildningarna. Svarsfördelningen kan ses i diagrammet nedan. Diagram 1.3 Vad är det bästa med din utbildning? Informatio Arbetsstruk n 2 tur 34 Studieliv 9 Lärare 13 Kurslitterat ur 2 Schemat 6 Framtida möjligheter 113 Framtida möjligheter Majoriteten utgörs av kategorin framtida möjligheter, i denna kategori anser studenterna att de har en bred och relevant utbildning, bra valmöjligheter till arbete efter utbildningen samt bra anknytning till arbetslivet. Studenterna anser att de är väl förberedda inför arbetslivet efter utbildningen då man under studierna kombinerat praktiskt lärande och aktuella ämnen med relevant innehåll. Uppskattat är även det breda kursutbudet samt möjligheten till utlandsstudier.

6 Arbetsstruktur Den näst största kategorin är arbetsstruktur, vad som ingår i denna kategori är allt från seminarier och föreläsningar till kursplanering mellan lärare. Vad som är uppskattat av studenter är att det är lagom utmanande med seminarieuppgifter och arbetstempo. Många studenter var nöjda med studiemiljön som råder på institutionen och tycker det är bra med mycket eget ansvar. Den internationella inriktningen är uppskattad av studenter och tycker det är bra att vi även läser kurser på engelska. Studenter har även lyft fram en positiv aspekt på strukturen när det gäller integration och närhet kurser emellan. Lärare I kategorin Lärare har vi sammanställt alla kommentarer om lärare på institutionen. De positiva och återkommande kommentarerna vi fick in var att lärarna är väldigt kunniga inom sitt område, ambitiösa och engagerade vilket är uppskattat av studenterna. Studieliv I denna kategori har studenter lyft fram att ett rikt studieliv är det bästa med utbildningen. En frihet att engagera sig i studentaktiviteter för att exempelvis applicera teorin är ett uppskattat komplement. Att engagera sig i Föreningen Ekonomerna genom diverse utskott har lyfts fram som en del som bidrar till en givande studietid. Schemat En positiv aspekt angående schemaläggningen är att man själv kan disponera sin tid väldigt bra. En uppskattad förändring är även att man endast läser en kurs i taget och kan fokusera på den till 100 procent. Kurslitteratur Den näst sista kategorin är kurslitteratur, där några studenter ansett att det bästa med utbildningen är kurslitteraturen då den är givande och relevant.

7 Information Den sista kategorin är information som består av kommunikation mellan lärare och studenter. Denna har lyfts fram av studenter som ansett att Fastreg och kommunikationen fungerar väldigt bra och uppskattar tillgängligheten av information, exempelvis föreläsningsanteckningar. Förbättringsområden Alla utbildningar har rum för förbättringar, och så även Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Nedan beskrivs studenters generella åsikter om förbättringsområden. I diagrammet nedan presenteras fördelningen inom de olika kategorierna. Diagram 1.4 Vad kan förbättras? Information 35 Studieliv 2 Lärare 27 Kurslitteratur 3 Framtida möjligheter 10 Schemat 16 Arbetsstruktur 122 Arbetsstruktur En av de åsikter som mest frekvent återfinns är i kategorin arbetsstruktur. Vad som bland annat förekommer är att studenter vill ha fler lärarledda timmar samt mindre klasser för att skapa en bättre studiemiljö, exempelvis mer räknestugor. En återkommande kommentar var att fler studenter vill att seminarieuppgifterna ska

8 utgöra en större del av betyget på kursen så att inte resultatet på tentamen slår lika stort och att man får lite mer återkoppling på seminarieuppgifter. Något som många har påpekat är att det skulle vara uppskattat om det fanns möjlighet att spela in föreläsningar som kunde laddas upp på kurshemsidan. Information Vad gäller kategorin information har åsikter från studenter lyfts fram angående kommunikationen mellan lärare och studenter. Många studenter har påpekat vikten av att föreläsningsanteckningarna läggs upp innan föreläsningen. Schemat Angående schemaläggningen har studenter lyft fram vissa förbättringspunkter. Exempel är tider på tentamen som vissa ansett legat olämpligt då de varit schemalagda på helger/kvällstider. Många återkommande kommentarer har varit angående skrivtiden, som de önskar borde vara längre för vissa kurser. Studenter har även lyft fram att man bör sträva efter att inte behöva läsa kurser parallellt. Lärare Vi har haft positiva kommentarer om lärarnas engagemang och kunskap, men studenterna anser att ett förbättringsområde är pedagogiken. En kommentar som även lyfts fram är att lärare inom samma kurs bör diskutera hur kraven och upplägget för kursen ser ut så att det ställs samma krav på alla studenter. Framtida möjligheter Angående framtida möjligheter var studenter mycket nöjda med de framtida möjligheter som utbildningen erbjuder, men finns även utrymme för förbättringar. Man vill se en större interaktion mellan utbildning och arbetsliv, exempelvis genom fler gästföreläsningar.

9 Kurslitteratur Även om kurslitteraturen fått positiva omdömen så har några mindre positiva kommentarer förekommit. Bland annat då studenter ansett att vissa kursböcker ibland varit onödiga och inte behövts under kursen såväl som att vissa kurser skulle behöva förändra kurslitteraturen då den inte alla gånger är uppdaterad. Studieliv Kommentarer har förekommit om att man vill se mer studentaktiviteter. Är min utbildning värd att rekommendera andra? Diagram 1.5 Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? Studenterna fick frågan om de skulle rekommendera utbildningen till någon annan och de fick då välja på en siffra mellan 1 till 6, där 1 motsvarar att de absolut inte skulle rekommendera utbildningen och 6 är absolut. Majoriteten skulle rekommendera utbildningen till andra vilket är en bra indikation på att många studenter överlag är nöjda med sin utbildning. Siffrorna ovan tyder på att många studenter, förbättringsområden till trots, tycker att utbildningen på Företagsekonomiska institutionen håller en hög standard.

10 Diagram 1.6 Fördelning inom de olika inriktningarna Finansiering Redovisning Organisering Marknadsföring Ingen/Ej valt Ekonomi/IT Annan Diagram 1.6 ovan visar fördelningen över, huruvida studenterna inom de olika inriktningarna skulle rekommendera utbildningen. Som vi kan utläsa i diagrammet så är studenter inom inriktningarna Finansiering och Redovisning samt de som ej valt ännu överrepresenterade, de är dock överlag nöjda med utbildningen och skulle rekommendera utbildningen till andra. Tyvärr har vi inte lyckats fånga upp lika många inom övriga inriktningar men de vi fått tag i verkar även de nöjda och skulle rekommendera utbildningen.

11 Bilaga 1 - Enkät Speak-up day 2012 Ringa in det alternativ som Du tycker passar bäst! Jag är: Man / kvinna Jag började studera: Tidigare Jag läser: Civilekonom Kandidat Fristående Master Annat Vilken inriktning? Finanisering Marknadsföring Organisering Redovisning Annan: Ingen specifik/ej valt Hur pedagogiska tycker du lärarna är? (1= opedagogiska 6 = Väldigt pedagogiska) Föredrar att inte svara Vad är det bästa med din utbildning? Vad kan förbättras? Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? (1= Absolut inte 6 = Absolut) Vilken lärare skulle du vilja nominera till Ballerinapriset för 2011 och varför? Tack för ditt bidrag! Din röst hjälper oss att utveckla utbildningen här på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet! Som tack för din tid får du gärna ta dig en kopp kaffe!

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Signalera tidigt att det är aktivitet som gäller o Ange redan i kursbeskrivningen att kursen från start kräver studentaktivitet. Motivera

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet. En undersökning av Uppsala studentkår 2012/2013

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet. En undersökning av Uppsala studentkår 2012/2013 Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet En undersökning av Uppsala studentkår 2012/2013 Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet En undersökning av Uppsala studentkår Verksamhetsåret 2012/2013

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Projekt Skola Näringsliv Utredare: Niclas Bergeskans/William Vitikainen Augusti 2012 Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners (BVCP)

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer