Omställning till universietsstudier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omställning till universietsstudier"

Transkript

1 Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier jämfört med gymnasiestudier. Introduktion och Syfte Allmän kemi MN1 är den första kemikurs som ges för studenter vid universitetet. Kursen är uppbyggd för att försöka fungera som en introduktion och inspiration till fortsatta universitets studier samt en uppsamlingskurs vilken ger alla studenter lika förutsättningar på fortsatta kurser oberoende av vilka tidigare gymnasiekunskaper som studenten har med sig. Mitt syfte med undersökningen är att försöka ta reda på hur studenterna som mest nyligen upplevt gymnasiestudier på nära håll själva uppfattar denna första kontakt med kemistudier samt vad de tycker är mest positivt med att studera på universitet. Inledning Jag har undervisat på Allmän kemi MN1 vilket är den första kemikurs man normalt läser vid Uppsala universitet. Som ny lärare är jag väldigt intresserad av vad studenterna tycker om universitetsstudier i kemi. Vad som inte tas upp på de ordinarie utvärderingarna är hur väl deras förväntningar stämmer överens med hur de senare uppfattar studierna samt allmänt hur övergången från gymnasiestudier fungerar. Jag tycker att det är väsentligt att ha denna information för att kunna bemöta de nya kemistudenterna på ett så bra sätt som möjligt. Detta tror jag i längden även kan ha betydelse för studenternas entusiasmnivå för studierna. Metod och utformning Jag beslutade mig för att sammanställa en enkät (se bilaga 1) riktad till de studenter som läser kursen allmän kemi MN1 nu under VT Vid sammanställande av enkäten lade jag tyngdpunkten på vad studenterna hade för förväntan på studierna i kemi i jämförelse till hur undervisningen hade varit under deras gymnasietid samt hur de senare upplevde det när de väl påbörjade sina studier. En mängd faktorer som t.ex. studietakt, konkurrenssituation samt möjlighet att påverka sina studier gick att betygsätta i de båda fallen på en femgradig skala från mycket mindre/lägre nivå än gymnasiet till mycket mer/högre nivå. Några kompletterande skiftliga frågor lades till för att få lite mer levande svar. Ett avsnitt tillägnas även om det finns en fungerande introduktion till universitetsstudier och om studenterna tycker den är viktig. För att kunna se om det var skillnad mellan studenter med olika studiebakgrund lades ett par inledande frågor till formuläret. Enkäten gavs överskriften Omställning till universitetsstudier. Utförande Enkäter delades ut under ett laborationstillfälle av labbhandledarna. Därmed vet jag inte hur

2 enkäten introducerades till studenterna eller om det var några oklarheter med frågorna som de behövde ha förklarat. Av max 85 utdelade enkäter så fick jag in 43 stycken vilket gav en svarsfrekvens på över 50%. Utvärdering Enkäterna delades in i två högar: de som tidigare studerat något vid universitetet samt de som var helt nya. Tyvärr är fördelningen mellan de båda grupperna väldigt skev med överskott för de som tidigare studerat (34 mot 9). Antalet studenter som inte tidigare studerat är även så liten att man bör vara försiktig med en allt för hård tolkning av svarsresultatet. Jag har även själv upptäckt några olyckliga formuleringar i efterhand som gör att jämförelser mellan vissa andra grupper t.ex. de som förut studerat naturvetenskap på universitet mot de som studerat inom andra fakultet inte kan göras. Svaren på de skriftliga frågorna redovisas för de båda grupperna var för sig och sedan görs en jämförelse dem emellan. Vid sammanställningen av förväntade och upplevda studier graderades svaren från 1 5 och ett medelvärde räknades ut för varje svar för att få ett jämförbart resultat. Resultatet redovisas både som en jämförelse mellan de båda grupperna samt ett sammanslaget resultat (se även bilaga 2). Grupp 1 nya universitetsstudenter A: Inledande frågor Alla utom en har läst naturvetenskapligt linje innan påbörjade studier. Alla tog de studenten mellan inom ett fyraårs intervall, B: Förväntningar inför högre studier i kemi Ingen av studenterna i undersökningen hade diskuterat kemistudier med någon innan de påbörjade kursen. Detta medförde att 6 av 9 tyckte sig inte ha en bra bild över hur det är att läsa kemi. Trots det så kan man se att dessa studenter i fem punkter ligger närmare i svaret av vad de förväntade sig och hur det senare uppfattade studierna än grupp 2. I tre av de återstående frågorna är fallet däremot det motsatta. 8. Vad såg du mest fram emot av ovanstående faktorer (kan vara någon utöver de uppräknade)? Frihet 6 Eget ansvar 2 Studietakten 1 Samarbete 1 Studiesätt 1 9. Var det något du var lite fundersam inför? Kontakten/samarbetet med lärarna 2 Svårighetsgrad 2 Hur stort det egna ansvaret är 1

3 C: Upplevelse av universitetsstudier i kemi Kommentarer på fråga nummer: 11. Vad är för dig det mest positiva med universitetsstudierna i kemi jämfört med dina tidigare studier utanför universitetet? Eget ansvar 3 Färre ämnen samtidigt 3 Träffa människor som har ungefär samma intressen 1 Mindre schemalagd tid Finns det något du tycker var bättre på gymnasiet eller motsvarande utbildning? Kontakten med lärare/tillgänglighet 3 Mer hjälp med studierna 2 Mindre tidspress 2 Lärares vilja att hjälpa och få en att förstå 1 Pedagogiken 1 Bättre utrustning 1 Inte så petigt 1 Svårt att föra en dialog med föreläsare p.g.a. stora grupper 1 D: Introduktion till universitetsstudier 13. Tycker du dig ha fått en bra introduktion till studierna? Ja 4,5 Nej 4,5...till att lära känna kurskamraterna? Ja 6 Nej 3 Vilken typ av introduktion har det rört sig om i de båda fallen? Information på uppropsdagen 3 Nollning 2 Endast kurskatalogen 1 Rundvandring på fel institution 1

4 14. Tror du att denna typ av introduktion har gett dig bättre möjligheter att lyckas med dina studier? Motivera! Roligare att plugga när man känner sina 2 kurskamrater Möjligt 1 Nej, då lite information Är det något du saknar som du tror skulle hjälpt dig eller varit ett bra komplement till den introduktion du fått? Information om rätt institution 1 Bättre presentation av lärare samt personal 1 Rundvandring på kemikum 1 Grupp 2 studenter som tidigare studerat på universitet A: Inledande frågor 75% av studenterna i den här gruppen har läst en termin innan. Av dessa har 16 studenter läst Biologi, 6 geovetenskap och övriga icke naturvetenskapliga ämnen. Av de studenter som läst flera terminer innan har något över hälften av studenterna som första kurs läst en icke naturvetenskaplig kurs. B: Förväntningar inför högre studier i kemi 8. Vad såg du mest fram emot av ovanstående faktorer (kan vara någon utöver de uppräknade)? Frihet 12 Eget ansvar 5 Ökad svårighetsgrad 5 Djupare kunskaper 3 Ha en kurs i taget 3 Val av kurser 3 Samarbete med studenter 2 Samarbete med lärare 1 Nya kursare 1 Engagerade lärare 1 Minskad konkurrens 1 Sluttentan 1

5 9. Var det något du var lite fundersam inför? Svårighetsgraden 10 Studietakten för hög 3 Resultat på labbkurs 2 Gamla lokaler 1 Föreläsningar 1 Självdiciplinen 1 Om förkunskaper var tillräckliga 1 Möjligheten att få hjälp 1 Mycket schemabunden tid 1 Om utbildningen skulle vara rätt val 1 C: Upplevelse av universitetsstudier i kemi Kommentarer på fråga nummer: 11. Vad är för dig det mest positiva med universitetsstudierna i kemi jämfört med dina tidigare studier utanför universitetet? Större frihet (när, hur) 11 Ha en kurs i taget 4 Större ansvar 4 Fler och bättre laborationer 4 Val av kurser 2 Större förståelse 2 Roligare laborationer 2 Roligare 2 Många lärare 1 Mer samarbete 1 Samarbete med studenter 1 Fler kemitimmar 1 Bättre planerade kurser 1 Läser med andra som har samma intresse Finns det något du tycker var bättre på gymnasiet eller motsvarande utbildning? Personligare/bättre kontakt med lärare 6 Mer självstudier 1 Det var lugnare 1 Mer lärarledda timmar 1 Bättre lokaler 1 Lättare att få hjälp 1

6 Mindre klasser 1 Lektioner lättare än föreläsningar 1 Bättre struktur med en klass och en lärare 1 Finns det något som var bättre? 1 Möjligheten att påverka undervisningen 1 Bättre klassammanhållning (MatNat anonymt) 1 D: Introduktion till universitetsstudier Här skiftar svaren väldigt mycket. En möjlig förklaring jag kan finna till detta är att vissa studenter har sett till den första kursen de läste på universitetet medan andra syftar på kemikursen. 13. Tycker du dig ha fått en bra introduktion till studierna? Ja 24 Nej 6 Blanka 4...till att lära känna kurskamraterna? Ja 22 Nej 10 Blanka 2 Vilken typ av introduktion har det rört sig om i de båda fallen? Allmän information på uppropsdagen 10 Repetition av gymnasiekunskaper 3 Har ej deltagit/missat 3 Har inte märkt av någon introduktion 3 Tips om studieupplägg av lärare 1 Information från tidigare studenter 1 Broschyrer 1 Prata med faddrar 1 Studiebesök under basåret 1 Nollning 7 Ingen aktivitet för att lära känna kursarna 4 Nollning på biologikursen men inte nu 3 Eget initiativ 2 Jobba med olika personer på temaarbeten 2 Labbgruppen 2 Nollning men många deltog ej då de redan 1 nollats inför andra kurser, svårt att få kontakt med nya 14. Tror du att denna typ av introduktion har gett dig bättre möjligheter att lyckas med dina studier? Motivera!

7 Kanske 3 Ja, lite repetition skadar inte 3 Ja, man har folk att plugga med 2 Kanske, det är upp till en själv om man utnyttjar det 1 Man känner sig lugnare/säkrare allt går bättre 1 Roligare då man känner sina kursare 1 Stöd av de man lärt känna 1 Svårt att veta efter så kort tid 1 Något som kunde trycka in kunskaperna i huvudet 1 medan man sover så att man slipper att plugga 15. Är det något du saknar som du tror skulle hjälpt dig eller varit ett bra komplement till den introduktion du fått? Mer krav 1 Så mycket information som möjligt 1 Ett stort introduktionspartaj 1 Träff med ALLA som läser kursen middag, 1 fest eller dyligt Jämförelse mellan grupperna Grupperna är olika stora samt svarsfrekvensen samt omfattningen av svaret på vissa frågor varierar mycket mellan olika personer. Detta måste man vara medveten om så att inga förhastade slutsatser dras utifrån mina egna försök att tolka resultatet. Fråga nr Kommentar 8 För båda grupperna ligger friheten med studierna på topp samt det egna ökade ansvaret. Studenter som tidigare studerat tycks också se fram emot en högre nivå med djupare kunskaper och ökad svårighetsgrad. 9 Här ser vi än en gång att svårighetsgraden och studietakt på kursen är något en stor del av studenter i grupp 2 tycker är viktig och funderar mycket på inför kursstart. Det finns även de som funderar runt den egna förmågan. I grupp 1 är det förutom svårighetsgraden den allmänna kontakten/ relationen med lärarna som är en stor fråga vilket inte finns med på grupp 2s lista. Att så är fallet tror jag har att göra med att grupp 1 inte förut haft kontakt med den akademiska sfären och vet hur klimatet oftast är mellan studenter och lärare. 10/13 I bilaga 1 ser vi resultatet för både grupp 1 och två som stapeldiagram av förväntat och upplevt studiesituation. Som vi ser så skiljer sig inte resultatet nämnvärt ifrån varandra på de

8 flesta områden utan de ligger runt samma värden. Vid tre tillfällen anser däremot grupp 1 att det var mer än vad de förväntat sig medan det motsatta gällde för grupp 2. Dessa faktorer är studietakt, samarbete student student samt påverkan på kommande kurser. I sex fall, frihet när och hur, svårighetsgrad, arbetsinsats, ansvar samt konkurrens, minskade genomsnittet för de båda grupperna från förväntan till upplevt. I två fall, samarbete student lärare samt påverkan på pågående kurs, gällde det motsatta att snittet ökade. På de sex första frågorna låg snittet på hur studenterna upplevde universitetet i jämförelse med gymnasiet över medel (=samma nivå) medan de för de fem sista faktorerna låg på eller under medel. Vilken förväntan studenterna har skiljer sig mest angående konkurrenssituation och konkurrenssituation, samarbete student student och hur man kan påverka pågående och kommande kurser. I alla dessa fall blir det en utjämning av resultaten i hur de senare upplever studierna. Det kan vara så att de som redan har läst vid universitet har fått en förändrad förväntan mot när de gick på gymnasiet eftersom de har en annan referensram. 11. De studenter som läst tidigare tycker att den större friheten med universitetsstudier är oslagbart det som är den bästa förbättringen. Också i topp ligger ett större ansvar samt att enbart läsa en kurs i taget vilket även gäller för grupp Båda grupperna saknar en bättre kontakt med lärarna och lättare att så hjälp med studierna. Jag tror att om studenten känner sig mer synlig samt har fått en liten mer personlig kontakt med läraren i kursen så känns det inte lika främmande att fråga om hjälp. 13. Här är det väldigt skiftande resultat beroende på hur studenten tolkat frågan. Det verkar dock som om de i grupp1 gärna vill ha mer introduktion till vad som förväntas av dem i studierna samt vad det gäller att hitta på kemiinstitutionerna och hur de är uppbyggda. 14. Åsikterna går isär om huruvida introduktionen är viktig för att de ska lyckas bra i sina studier däremot så verkar alla vara ense om att det blir roligare att studera när man känner sina kurskamrater. 15. Studenter i grupp1 saknar mer information av institution, personal och kemikum medan grupp2 som läst tidigare ser ett större behov i att ordna någon tillställning för att lära känna alla kursare. Troligen är denna grupp redan så förtrolig med universitetet i sig att de inte behöver lika mycket information specifikt om den kemiska institutionen. Sammanfattning och förslag på förbättring Vilken studentens första kurs är på universitetet och under vilken termin de börjar verkar vara en avgörande faktor till hur mycket aktiviteter som anordnas för att studenterna ska lära känna

9 varandra. Av de individuella svaren kan man annars utläsa att hur universitetet uppfattas beror till stor del på vilken erfarenheter de bär med sig från sin gymnasietid. Något som verkar som en stor brist inom universitetsvärden är kommunikationen och kontakten mellan lärare och studenter. Det skulle säkerligen gå att få en mindre anonym atmosfär genom alla lärare på grundkursen tar tid att presentera sig själva och kanske till och med tar en rundtur enbart för att visa hur ens kontor finns och ser ut. Labblärare och lektionsledare skulle även kunna genomföra någon namnlek alternativt en rundgång då alla fick presentera sig själv kort för att på så vis visa mer intresse för studenten. Genom att göra detta krymper förhoppningsvis distansen mellan lärare och studenter. Man kan även utläsa att för att studierna ska fungera riktigt bra är även en sådan faktor som lokaler viktig för studenten. Eftersom studenterna verkar ha mycket olika behov av introduktion av universitetet och institutionen skulle man kunna lägga en mer avslappnad utökad rundvandring kombinerad med frågekväll och samkväm precis efter sista föreläsningen för dagen. För att inte hungern ska driva hem de studenter som vill vara med skulle det kunna bjudas på smörgås och dricka. Alla lärare på kursen skulle naturligtvis närvara vid träffen. Bilagor 1. Enkäten Omställning till universitetsstudier. Omställning till universitetsstudier Jag är doktorand vid fysikalisk-kemiska institutionen och går just nu en pedagogikkurs i universitetets regi. En del av kursen är att genomföra ett litet pedagogiskt projekt. Jag vill gärna undersöka hur ni studenter tycker att universitetsstudier i kemi skiljer sig från gymnasiestudier. Jag är mycket tacksam över Er hjälp med undersökningen. Enkäten besvaras anonymt. A Inledande frågor Jag avslutade min gymnasieexamen år 1. på gymnasieprogrammet Jag läste utbildningen på Komvux Ja Nej Annan förberedande utbildning? skriv vilken 2. Antal terminer på universitet/högskola (innan den nuvarande) Vilken var/är din första kurs vid universitet/högskola? B Förväntningar inför högre studier i kemi: 5. Jag hade innan kemikursen diskuterat hur det var att läsa kemi med någon som själv läst detta Ja Nej 6. Jag tyckte att jag hade fått en bra bild över hur det skulle bli att läsa kemi

10 Ja Nej 7. Vad förväntade du dig av studierna i kemi på universitetet jämfört med dina tidigare studier utanför universitetet? vmycket mindre/lägre Frihet: när man studerar Frihet: Hur man studerar Studietakt Svårighetsgrad Egen arbetsinsats Eget ansvar Konkurrenssituation Samma nivå vmycket mer/högre Samarbete mellan studenter Samarbete mellan lärare och studenter Möjlighet att påverka undervisning under pågående kurs Möjligheter att påverka kursen för kommande studenter annat 8.Vad såg du mest fram emot av ovanstående faktorer (kan vara någon utöver de uppräknade)? 9.Var det något du var lite fundersam inför) C Upplevelser av universitetsstudier i kemi: 10. Hur upplevde du studierna i kemi jämfört med tidigare studier på gymnasiet/komvux eller annat? Mycket mindre/lägre Samma nivå Mycket mer/högre

11 Frihet: när man studerar Frihet: Hur man studerar Studietakt vsvårighetsgrad Egen arbetsinsats Eget ansvar Konkurrenssituation Samarbete mellan studenter Samarbete mellan lärare och studenter Möjlighet att påverka undervisning under pågående kurs Möjligheter att påverka kursen för kommande studenter annat 11. Vad är för dig det mest positiva med universitetsstudierna i kemi jämfört med dina tidigare studier utanför universitetet? 12. Finns det något du tycker var bättre på gymnasiet eller motsvarande utbildning? D Introduktion till universitetsstudier 13. Tycker du dig ha fått en bra introduktion till studierna Ja Nej...till att lära känna kurskamraterna? Ja Nej Vilken typ av introduktion har det rört sig om i de båda fallen? Om jag svara på fråga 14: 14. Tror du att denna typ av introduktion har gett dig bättre möjligheter att lyckas med dina studier? Motivera!

12 15. Är det något du tror skulle hjälpt dig eller varit ett bra komplement till en introduktion du fått?

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer