Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel."

Transkript

1 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm från servicelägenheter skall följande larm ingå: - Hissar. - Porttelefon vid huvudentré, med möjlighet till dörröppning. - Summalarm A och B, enligt 64.CB - RWC, vilrum, tvättstugor m.m., enligt 64.CBH Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. Anläggningsdel: Ansvarsområden: Leverans Montage Inkoppling Funktion Anslutningar till 230 V. EE EE EE EE Kanalisation, tomrör & dosor. EE EE EE EE Telesystem. EE EE EE EE Hiss. HE HE HE HE Utrustning till hiss. EE HE HE EE Telefonabonnemang. Telia Telia Telia B/Telia Ange om gränsdragningslistan är gemensam för samtliga berörda entreprenader. Förklaringar till gränsdragningslista. B: Beställare. HE: Hissentreprenör BE: Byggentreprenör. Telia: Telia EE: Elentreprenör. Särskilda samordningskrav. Undertak utförs med omfattning och utförande enligt bifogade informationsritningar. Personals kvalifikationer. Entreprenören är skyldig att anlita personal (arbetsledning, montörer) med dokumenterat mångårig erfarenhet inom det teletekniska området. Entreprenören skall hålla montageledare under hela arbetstiden. Material i och metod för uppförande av byggnad. Nybyggnaden uppförs med valv av platsgjuten betong och mellanväggar av gips på stålreglar.

2 64 TELESYSTEM Sid 2 (9) För ombyggnadsdel åligger det anbudsgivare att själv genom studier av relationsritningar på befintlig byggnad samt genom besök på platsen, inhämta de upplysningar som kan erfordras för avgivande av anbud. El- och Teleförsörjning. Inkommande teleservis är inkopplad av Telia till ställ i elcentral. Miljöbetingelser. Elanläggningarna utförs med tillämpning av Starkströmsföreskrifterna, kap 750, varvid utrymmena i huvudsak klassificeras som "Torra icke brandfarliga utrymmen". Utrymmen. Utrustning uppställs och samordnas så att framtida utbyggnad inom respektive elutrymme underlättas. Samordning skall ske mellan kraft- och teletekniska system, i de fall de placeras inom samma utrymmen. Övrigt. Tekniska uppgifter i anbud. Tekniska uppgifter i anbud skall innehålla data, beskrivningar, fabrikat, och typbeteckningar för offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet. I anbudet skall anges om offererad utrustning får plats inom angivna utrymmen och om angivna vägar för intransport kan användas. SYSTEM OCH FUNKTIONER. När larm utlösts inom en lägenhet, hiss eller från porttelefon, skall larmet sändas ut till larmottagningstelefoner/personsökare och larm ska kunna besvaras direkt eller via s.k. Call-back, där personalgruppen själv ges möjlighet att välja larm efter prioritet. Larm, återställning, in och utcheckning samt övrig relevant data ska loggas i särskild mjukvara i dedikerad loggdator med ansluten skrivare. Möjlighet att ansluta till web-baserad loggprogramvara ska finnas. Varje lägenhet etc. skall indikeras individuellt. När anropet besvaras i larmmottagaren skall högtalande, dubbelriktad talförbindelse automatiskt uppkopplas med den larmande lägenheten eller om s.k. Call-back önskas ska larmet presenteras på sökardel i telefonen och personalen ska därefter kunna välja, utifrån prioritet att göra högtalande återkoppling eller återställa larmet. Vid larm från RWC, vilrum, tvättstugor etc. skall ej talförbindelse upprättas, utan enbart larmmeddelande sändas till larmtelefon samt larm till PC/skrivare

3 64 TELESYSTEM Sid 3 (9) Talförbindelsen mellan lägenheter och larmmottagare skall vara med sekretess, d.v.s. att avlyssning av lägenheten ej skall vara möjlig, utan att akustisk signal först givits

4 64 TELESYSTEM Sid 4 (9) Till varje lägenhet skall levereras en bärbar radiolarmknapp. I lägenheten skall även installeras radiomottagare for detektering av utsänt larm. Larmet ansluts till lägenhetens rumsenhet. Inom vissa lägenheter installeras sänglarm, larmmatta, passivlarm samt spisvakt. Vissa larmtyper styrs via tidkanal från centralutrustning. Lägenhetsdörr försedd med dörrlarm för överföring av larm via trygghetstelefon till larmmottagaren. Förbikopplare av dörrlarm monteras i korridor vid resp.1ägenhetsdörr. Lägenhetsapparat skall ha möjlighet till bortkoppling temporärt så kallat. bevakningsläge (15 min) med automatisk återinkoppling. Tiden ska vara programmerbar. Vid bevakningsläge ska alla händelser i lägenhetsapparaten loggas på PC. Larm skall kunna besvaras såväl hög- som lågtalande och i valfri lägenhetsapparat, om personsökar- eller display system är installerat. Med ett enkelt tryck på lägenhetsapparat skall personallarm utställas med prioritet och avsändaridentifikation. Personallarm ska även kunna skickas från den bärbara larmknappen och/eller till rumsenheten fast anslutna larmgivare, om närvaromarkering är gjord. Larm från rum som saknar talförbindelse skall vara så inkopplade, att larm ej kan återställas via larmtelefon innan återställning utförs på återställningsapparat i aktuellt rum. Varje lägenhetsapparat respektive larmgivare skall fritt kunna programmeras att, via sekvensringning, överföra larm till en serie av larmmottagare. Omkoppling mellan skift styrs av tidzoner i centralutrustningen. Till trygghetslarmsystem kan även anslutas brandlarm och driftlarm. Vid brandlarm inom lägenhet, skall individuell information erhållas i larmmottagare och larmtelefon. För larm från övriga delar av byggnaden skall allmän information BRANDLARM erhållas. Vid driftlarm skall allmän information, driftlarm (klass A resp. B) erhållas i larmtelefon samt skrivas ut på skrivare/pc. Samtliga larmhändelser skall loggas på lokal loggdator eller via webbaserad logg med tidpunkt, åtgärd, identifiering av larmsvarsapparat samt antal larmrepetitioner för larmsvar.

5 64 TELESYSTEM Sid 5 (9) Trygghetssystemet ska ha fullständig systemövervakning och ett systemlarm ska erhållas vid fel på ledningsnät, lägenhetsapparat eller på anslutet telefonabonnemang. Systemet ska även övervaka att programmerade lägenhetsapparater är anslutna till respektive väggjack. Trygghetssystemet skall tillsammans med trådlöst telefonsystem presentera larmet både med talsyntes (som ska kunna väljas bort om så önskas) och i display på bärbar telefon. B BE BEC BEC.6 BEC.61 SB SBD FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING. DEMONTERING DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER. DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER FÖR ÅTERANVÄNDNING. ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Horisontell kanalisation, i huvudsak via ledningskanaler. Kanalisationen i övrigt utförs med ledningsrännor och kabelstegar, avdelade med separata kanaler för kraft, rikstelefon samt övriga teletekniska system. SBE.4 KOPPLINGSDOSOR FÖR KABLAR I TELESYSTEM För denna anläggningsdel skall användas 10-pars skruv-/lödplintar. SBJ.15 BRANDAVSKILJANDE KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG ELLER BJÄLKLAG EE utför alla ljud- och brandtätningar för ledningar för ledningar, så att den håller minst samma ljus- och brandtekniska klass som byggnadsdelarna. Brandtätningar utförs med godkänd brandskyddsmassa. SCF TELE- OCH DATAKABLAR Ledningsnätet består av kabeltyp EKKX. Omfattning framgår av planritningar och nätscheman. Ledningsnätet skall utgöras av halogenfria ledningar med brännbarhetsklass F2-F4. Vid anhopning av ledningar skall strömbelastade ledningar, såsom huvudoch gruppledningar, skiljas från ledningar för telesystem.

6 64 TELESYSTEM Sid 6 (9) SJF.1 LIKRIKTARE FÖR SAMDRIFT MED BATTERIER Erforderlig strömförsörjning av samtliga, i systemet ingående apparater inkl. n timmars reservdrift med laddningsbara batterier placeras i stativ vid centralutrustning. Larm för utlösta säkringar för strömförsörjning skall indikeras i larmmottagare. TBB.4 TBB.41 APPARATER I TRYGGHETSLARMSYSTEM. CENTRALAPPARATER. Centralutrustning monteras i ställ i telerum. Centralutrustning skall vara utrustad för anslutning av upp till 144 larmingångar med talapparat och upp till 128 fasta larmknappar, samt för vidaresändning av larm till personsökare/bärbar telefon. Lokal larmdator med skrivare, eller nätverksanslutning för web-baserad tjänst för logg av larm. Centralutrustning skall kunna programmeras med en direktansluten PC eller via nätverksanslutning. Systemet skall medge enkel uppgradering via utbyte av minnes/datakort alternativt omprogrammering. Till larmdator används grafisk skrivare. Centralutrustning skall vara utrustad med kösystem for prioritering av vissa larm enligt fastställd prioriteringslista där brandlarm har högsta prioritet. Prioriterade larm (brandlarm och personallarm) skall meddelas medelst syntetiskt tal i larmmottagare. Utrustningen skall även kunna ta emot larm från yttre lägenheter, via telelinje (n st. linjer). Till skrivaren skall levereras 1 kartong papper. TBB.43 MANÖVERAPPARATER. Radiolarmtryckknapp. Bärbar larmtrycknapp. Vid tryckning på larmknappen skall en individuellt kodad radiosignal översändas till radiolarmmottagare. Tryckknappen skall vara mekaniskt tålig och helt vattentät, skyddsform IP 67. Vid låg batterispänning skall avges larm om, att batteribyte erfordras, Erforderligt batteri skall ingå. Möjlighet till testlarm ska även finnas.

7 64 TELESYSTEM Sid 7 (9) n st. radiolarmtryckknappar skall överlämnas till beställaren mot mottagningsbevis. Dörrlarmsenhet Till respektive lägenhetsapparat ansluts dörrlarm bestående av magnetkontakt i entrédörr samt larmförbikopplare i infälld apparatdosa på utsidan av respektive lägenhetsdörr. Dörrlarm skall aktiveras mellan kl och via tidkanal i centralutrustning. Radiolarmmottagare Radiolarmmottagare monteras i lägenhetsapparat. Radiolarmmottagare skall vara avsedd för mottagning av larm från minst 3 st radiolarmtryckknappar. Radiomottagare skall vara kodad att enbart registrera larm från den radiolarmtryckknapp som tillhör den "egna" lägenheten. Radiomottagaren skall vid larm känna av om batteribyte på sändaren erfordras och i så fall överföra den informationen till larmcentralen. Radiolarmmottagaren skall vara inbyggd i lägenhetsapparat. Rumsenheter Lägenhetsapparat med sladd, för anslutning via fast förlagt ledningsnät till centralutrustning inom servicehuset. Lägenhetsapparat försedd med dragsnöre for aktivering av trygghetslarm och minst 5 st larmingångar för yttre larmgivare. I lägenhetsapparat skall finnas utgångar för närvaromarkering samt larmindikering i form av lampor utanför entrédörrar. Lägenhetsapparater monteras på vägg med placering enligt ritningar. Lägenhetsapparat, porttelefon/hisstelefon för fast anslutning via fast förlagt ledningsnät till centralutrustning inom servicehuset. Lägenhetsapparat skall anslutas via modularjack. Larmmottagningstelefon För mottagning av larm och för samtalsförbindelse med larmande lägenhet samt för uppringning via telenätet skall levereras n st bärbara, trådlösa larmtelefoner, samt med möjlighet att koppla ihop flera basenheter for att erhålla större täckningsområde.

8 64 TELESYSTEM Sid 8 (9) Larmtelefon skall vara försedd med erforderliga funktioner, display och laddningsbara batterier. Till respektive telefon levereras laddningsfack för laddning av batterier. Bärbar telefon skall ha fullgod täckning inom samtliga utrymmen i byggnaden. Larmmottagningstelefoner skall överlämnas till beställaren mot mottagningsbevis. Möjlighet till överfallsfunktion ska finnas i larmmottagningstelefon. Före utplacering av basstationer skall erforderliga mätningar utföras. Basstationer och laddningsfack ansluts till UPS för centralutrustningar. Y YTB.1643 YTB.264 YTC.164 YTC.264 YU YUD.64 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. MÄRKNING AV PLATSUTRUSTNINGAR I TELEINSTALLATIONER SKYLTNING FÖR TELEINSTALLATIONER PROVNING AV TELESYSTEM INJUSTERING AV TELESYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER All teknisk dokumentation skall levereras insatta i pärmar. Pärmar skall vara med trärygg, samt försedda med register och innehållsförteckning. RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Följande handlingar skall tillhandahållas: Monteringsritningar över ställ o dyl. Plintkort. Förbindningsschema. Blockschema. YUH.64 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Följande instruktioner skall tillhandahållas: Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för utrustning bör medfölja. Handhavandeinstruktioner för centralutrustningar samt apparater som kräver särskild instruktion. Driftinstruktioner levereras i 2 exemplar som överlämnas vid slutbesiktning.

9 64 TELESYSTEM Sid 9 (9) YUP.64 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR TELEINSTALLATIONER I entreprenaden ingår 8 timmars utbildning av nyttjarens personal angående anläggningens funktionssätt, drift samt underhåll. Utbildningen skall vara såväl teoretisk som praktisk. Repetitionsutbildning, 8 timmar ska ske 2 månader efter inflyttning.

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Rev. datum 2014-10-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM...

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer