Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem"

Transkript

1 Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit en ny generation internsystem har vi tagit fram denna konsulthandling. Den nya generationens internsystem är byggt på en ny teknik som ger vårdpersonalen en större frihet eftersom de kan besvara ett avgivet larm antingen i lägenhetsapparaten eller i en bärbar telefon. Den uppkopplade talkommunikationen ger personalen möjlighet att göra nödvändiga bedömningar och prioriteringar om vilken hjälp som erfordras. I många fall kan det räcka med att tala med vårdtagaren och besök i lägenheten kan besparas. Internsystemet är ett rationellt och effektivt kommunikationshjälpmedel med valfrihet att välja olika sätt att kommunicera mellan vårdtagare och personal, men även mellan personalen. Det nya internsystemet erfordrar ingen konventionell larmmottagare med PC eftersom den nya tekniken ger möjlighet att besvara larm i en bärbar telefon. Därför finns inte larmmottagare med PC beskrivet i denna konsulthandling. Systemet ska kunna anslutas till de vanligast förekommande trådlösa personsökarsystemen på marknaden och av den anledningen är kravspecifikationen för dessa ej medtagen. Allmänt Här anges anläggningarnas gemensamma funktioner och funktionssamband som t.ex. om någon av anläggningssorterna är integrerad med telefonväxel, brandlarm eller om strömförsörjningen är gemensam med en annan anläggning. Följande funktionskrav bör kunna ställas på ett Trygghetslarmsystem: Avgivna larm ska kunna presenteras med talsyntes och eller i display i en bärbar telefon. Den bärbara telefonen används då även för larmsvaret. Alternativt kan larmet presenteras i en personsökare med display, varvid larmsvar då också kan göras i valfri lägenhetsapparat. Det bör även vara möjligt att välja att larmen ska presenteras på displayer i korridor och gemensamma utrymmen, displayen bör vara lättläst och ha skilda färger för larm och närvaro. et bör tillsammans med vissa trådlösa telefonsystem kunna presentera larmet både med talsyntes och i displayen på den bärbara telefonen. Larmadresser samordnas med brandlarm.

2 Sid 2 (14) Larm ska även kunna skickas till larmmottagare typ PNC4, Wilma, MIP, VIS och ALARM. et ska ha fullständig systemövervakning och ett systemlarm ska erhållas om det blir fel på ledningsnät, lägenhetsapparat eller på anslutet telefonabonnemang. Systemet ska även övervaka att programmerade lägenhetsapparater är anslutna till respektive väggjack. En lokal dator med skrivare eller centralt placerad dator med webbaserad mjukvara via nätverksanslutning ska kontinuerligt kunna logga samtliga larmhändelser i systemet. Varje aktivitet loggas med tid, händelse och larmkod. Av uppgifterna i loggen ska framgå när larmet aktiverades, när och vem som besvarade larmet, när larmet blev åtgärdat samt hur många gånger larmet repeterades innan det blev besvarat. Systemet bör ha en inbyggd larmkö med prioritering, väntfunktion och bevakningsläge med påminnelsefunktion. Bevakningsläget innebär att den som besvarar larmet kan, vid nedkopplingen, sätta larmet på bevakning så att ett påminnelselarm automatiskt skickas till den ansvarige om inte larmet blivit åtgärdat inom en viss tid. Personsökare Anläggningen bör kunna anslutas till en personsökare, och larmpresentationen sker då i personsökarens display. Efter larmpresentationen kan den som tar emot larmet antingen gå direkt till den lägenhet där larmet aktiverades och där trycka på lägenhetsapparatens återställningsknapp alternativt närvaromarkering, eller gå fram till någon annan lägenhetsapparat i systemet och där besvara larmanropet. Det ska även vara möjligt att välja mellan larm i larmkön innan larmet besvaras. Vid återställning eller larmsvar skickas ett återställningsbesked till samtliga personsökare och larmhändelsen skrivs då ut i loggen. Bärbar telefon av GSM och eller DECT typ I anläggningen ska finnas talsyntes som används för larmidentifiering när larmet rings ut till bärbar, mobil eller fast telefoni. Vid larm ringer telefonen och när man svarar så får man informationen Trygghetslarm lägenhet 35. Vid tryck på knapp 4 kvitteras larmet och därefter kan man prata direkt med den som har larmat. Om apparaten ansluts till ett DECT (fabrikat Cobs eller Ascom) telefonsystem med bärbara telefoner så kan larmidentifieringen även gå ut direkt till den bärbara telefonens inbyggda display och om Cobs telefonisystem används kan s.k. Call-back användas. Call-back innebär att en grupp telefoner erhåller sökning till personsökardelen i telefonen och efter att larmet visats i sökaren kan vem som helst i gruppen (via call-back) svara på larmet varvid återställning skickas till gruppen för att meddela att larmet besvarats. Larmmottagare Systemet ska också som alternativ kunna överföra samtliga larm till en larmmottagare typ PNC4, Wilma, MIP, VIS eller ALARM. Vid överföring till en vanlig larmmottagare så ska larmet presenteras som vanligt i den anslutna persondatorn. Samtliga larm i systemet ska loggas både lokalt och i larmcentralen.

3 Sid 3 (14) Gränsdragning Gränsdragning mot annan anläggningsdel. Här anges det som angränsar mot annan anläggningsdel. Anläggningsdel: Ansvarsområden: Leverans Montage Inkoppling Funktion Uttag 230 V. EE EE EE EE Fasta anslutningar till 230 EE EE EE EE VKanalisation, tomrör & EE EE EE EE dkorgkabel hiss. HE HE HE HE Utrustning till hiss. UE HE HE UE Lägenhetsutrustning. UE EE EE UE Porttelefon. UE EE EE UE Telefonabonnemang. Telia Telia Telia B/Telia Ange om gränsdragningslistan är gemensam för samtliga berörda entreprenader. Förklaringar till gränsdragningslista. B: Beställare. HE: Hissentreprenör BE: Byggentreprenör. UE: TeleLarm Care EE: Elentreprenör. Telia: Telia Särskilda samordningskrav Redovisa hur entreprenaden och sidoentreprenader samordnas i de fall utrustningar placeras i samma utrymmen. Personalens kvalifikationer För att kunna kvalitetssäkra bör det klart och tydligt anges vilka krav som här ställs. I princip skall installatören vara teletekniker eller 6-års montör med kunskaper i registrering. Material i och metod för uppförande av byggnad. Ange om särskilt byggnadssätt, t.ex. överkantsarmering, gjutning av väggar i stålform eller andra prispåverkande byggmetoder kommer att användas. Ange monteringsunderlag. El- och Teleförsörjning. Här kan man redovisa telenätsägarens överlämningspunkts placering. Miljöbetingelser Här är det viktigt att informera om de miljöbetingelser som kan påverka vid valet av material, t.ex. explosionsfarligt område, hygien, kemisk aggression, hög- eller låg temperatur samt störmiljö.

4 Sid 4 (14) Utrymmen Här anges hur centralapparat och annan utrustning (ställ, strömförsörjning, centralenheter, batterier m.m.) ska ställas upp i ett telerum, elnisch, etc, så att framtida utbyggnader underlättas. Övrigt Tekniska uppgifter i anbud Ange i de fall att det är särskilt motiverat att: anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer, mm som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet. i anbud skall anges om offererad utrustning inte får plats inom angivna utrymmen och om angivna vägar för intransport är otillräckliga. Anbudsgivare i anbud skall ange om redovisat ledningsnät är otillräckligt med hänsyn till den utrustning som är tänkt att ingå i entreprenaden. SYSTEM OCH FUNKTION Larmaktivering kan ske på följande sätt: Trygghetslarm Trygghetslarm aktiveras genom att lägenhetsinnehavaren trycker på den bärbara larmknappen eller använder det speciella dragsnöre som finns i lägenhetsapparaten. Larm kan även aktiveras med fasta larmknappar. Brandvarning Brandvarning aktiveras via en eller flera brandvarnare som anslutas via kabel till lägenhetsapparaten. Brandvarnaren strömförsörjs från lägenhetsapparaten och behöver alltså inget eget batteri. Dörrlarm Till lägenhetsdörren kan man ansluta ett dörrlarm vilket består av en magnetkontakt. Dörrlarmet kan styras av en tidzon i centralutrustningen så att det är aktivt endast under en del av dygnet, exempelvis nattetid, och kan då fungera som ett demenslarm. Dörrlarmet kan tillfälligt, via en förbikopplare utanför dörren, kopplas bort av personalen vid besök i lägenheten. Sänglarm Ett sänglarm kan enkelt anslutas till lägenhetsapparaten. Sänglarmet kan programmeras så att larm aktiveras om den boende lämnar sängen och inte återvänder inom en viss programmerad tid. Sänglarm kan även aktiveras av en larmmatta som placeras framfor sängen och indikerar när den boende stiger upp ur sängen. Sänglarmet kan styras av en tidzon i centralutrustningen så att larmet endast är aktivt under t.ex. nattetid.

5 Sid 5 (14) Presentation av larm - Larmmottagning Varje lägenhetsapparat eller larmgivare bör fritt kunna programmeras att, via sekvensringning, grupputringning eller via call-back, överföra larm till en serie av larmmottagare. För varje lägenhetsapparat eller larmgivare kan man då ha en lista för larmmottagare dagtid, kvällstid och nattetid. Omkopplingen mellan lägena ska styras av tidzoner i centralutrustningen eller med en yttre omkopplare. Under dagtid och kvällstid kan apparaten t.ex. fördela larmen till förutbestämda vårdlag och på natten kan samtliga larm gå till nattpersonalen eller till en extern larmcentral. Vissa larmtyper kan programmeras att gå till annan larmmottagare än den inprogrammerade sekvensringningen för lägenhetsapparaten. Exempelvis kan systemlarm alltid gå till vaktmästarens bärbara telefon. B BE BEC BEC.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING. DEMONTERING DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER. Ange här arbetets omfattning med begränsningslinjer på ritningen. Ta reda på om det är några kostnader förknippade med hanteringen av demonterat material (även om denna leverantör inte skulle få den nya entreprenaden). BEC.61 DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER FÖR ÅTERANVÄNDNING. Ange även om det finns material som ska återanvändas eller förbli beställarens egendom, samt hur detta ska hanteras och förvaras. S SB SBD APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Här redovisas vilken typ av kanalisation som tillhandahålls samt om någon speciell färgmarkering ska följas. Ange även om kanalisation/rörläggning för egna ledningar kan bli aktuellt där sådan saknas på kanalisationsritningar. Glöm ej att skicka med en omgång kanalisationsritningar som information. Ange om kablar för tele och data som förläggs på stege eller i ränna tillsammans med kabel för kraft skall ha avskilt utrymme. SBE.4 KOPPLINGSDOSOR FÖR KABLAR I TELESYSTEM

6 Sid 6 (14) Material- och varuföreskrifter. Ange om kopplingselement ska utföras med: Skruv/lödklämma Skruv/skruvklämma Slitsklämma Mantelslidklämma Utförandeföreskrifter: Ange om locket ska plomberas. Kopplingsdosa bör ej monteras över 3 meters höjd. SBJ.15 BRANDAVSKILJANDE KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG ELLER BJÄLKLAG Ange eventuell typ av brandtätningssystem, alternativt krav på ljud- och brandavskiljning. Tätningen måste uppfylla minst samma brandklass som väggen. SBK.2 STATIV FÖR TELEUTRUSTNING Ange placering och antal stativ (fält) på ritningen, samt hur stativ ska sättas fast och om dessa ska stagas. Ange även om stativen ska disponeras på ett visst sätt. SBQ.4 ELINSTALLATIONSRÖR PÅ KABELSTEGE, KABELRÄNNA E D Ange om ledning till platsutrustning på kabelstege (som saknar teleränna) ska förläggas i skyddsrör. Detta gäller även ledning som passerar genom vägg, tak eller golv. SCF TELE- OCH DATAKABLAR Se projekteringsanvisningar för Servicehuset Lövet. Ledningsnätet består av matarledning (oftast EKKX 10x2x0,2) samt spridningsledning (oftast 4x0,2). Eventuell dataledning för kommunikation med brandlarmcentral. Ange om ledningsnätet skall utgöras av halogenfria ledningar. SDC.422 KORSKOPPLINGSPANELER. Ange hur korskoppling skall utföras (visas även på ritning) och att denna i så fall sker med särskild korskopplingstråd i motsvarande area. SE SEB.2 RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM RELÄSKYDD

7 Sid 7 (14) SEB.23 SPÄNNINGSSKYDD Ange var skydden bör finnas (centralutrustning, ute på nätet etc.) Hänvisning kan göras till svensk standard SS (transient och spänningstålighet). SJB.1 SJB.112 LADDNINGSBARA BATTERIER VENTILREGLERADE BATTERIER Batterier bör placeras i ett utrymme som har en temperatur på max 20 C. Glöm inte att ange den reservdrifttid som är aktuell (vanligt med 2-4 timmar) Ange även: Hur batterierna skall ställas upp. Batteriets märkspänning. Batteriets kapacitet (Ah). Förväntad brukstid, t.ex. 10 år. SJF.1 LIKRIKTARE FÖR SAMDRIFT MED BATTERIER Likriktare kan byggas samman med centralenhet och batterier. I större system är det dock vanligt att den placeras intill centralenheten. Följande krav bör ställas: Larm vid nätbortfall. Automatisk uppladdning av batterier. Om ackumulatorerna faller bort måste nätaggregatet ensamt kunna strömförsörja anläggningen i driftläge. TBB.4 TBB.41 APPARATER I TRYGGHETSLARMSYSTEM. CENTRALAPPARATER. Centralutrustningen styr samtliga funktioner. Till centralutrustningen ansluts lägenhetsapparater eller hiss- och porttelefoner. Till centralutrustningen ska kunna anslutas upp till 144 st enheter för tal. Centralutrustningen bör kunna ha upp till 128 ingångar och styrbara utgångar för fast anslutna larmgivare av typ slutande eller brytande kontakter. Dessa fasta ingångar bör vara fritt programmerbara vad avser slutning/brytning, larmtyp och larmkod. De styrbara utgångarna ska kunna förses med reläer för att kunna styra högre strömstyrkor.

8 Sid 8 (14) Samtliga funktioner bör kunna programmeras via en PC som ansluts till centralutrustningen antingen lokalt eller fjärr via nätverksanslutning. Ett Web-baserat program används för att göra programmeringen. En viktig funktion är att via nätverksanslutning kunna programmera och fjärrserva anläggningen från t.ex. leverantörens servicekontor. Detta gör att driftsättning, service och framtida förändringar av systemet blir både enkla, snabba och billiga. Centralutrustningen bör kunna hantera ett avancerat kösystem där larmen är prioriterade enligt en fastställd prioritetslista. Brandvarning har högsta prioritet och skickas omedelbart ut till den bärbara larmmottagaren. Pågående larmsamtal blir uppmärksammade med Prioriterat larm, via talsyntesen, när brandvarning eller personallarm finns i kön. En speciell väntkö bör finnas i systemet. Ett larm som, under rundringningen, inte har blivit besvarat av någon av de programmerade larmmottagarna, läggs i väntkö. Larminformationen skrivs ut på skrivaren och efter en programmerbar tid, i minuter, görs ett nytt försök med uppringning till larmmottagarna. Om larmet fortfarande inte blir besvarat så läggs det i väntkön igen och nu blir väntan 3 minuter. Detta upprepas ytterligare en gång varvid väntan blir 5 minuter. Om fortfarande inget svar erhållits efter detta så avslutas larmet och informationen skrivs ut på skrivaren. Alla ovanstående tider ska vara programmerbara. En viktig funktion att kräva är bevakningskö som innebär att när ett larm blir besvarat i bärbar telefon kan den som besvarat larmet, i samband med nedkopplingen lägga larmet i en bevakningskö. Om den som tog emot larmet inte har gjort närvaromarkering i lägenheten inom en viss tid, t.ex. 15 minuter, skickas automatiskt ett påminnelselarm till samma person. Under tiden som larmet ligger i bevakningskön skickas inga nya larm, med samma larmkod och larmtyp, ut till larmmottagaren. Detta ger personalen trygghet och arbetsro, eftersom man aldrig kan glömma bort ett larm och man blir aldrig störd av att larm upprepas. All aktivitet i lägenheten ska loggas även om larmet lagts i bevakningskö. I centralenheten bör finnas möjlighet att programmera minst 16 tidzoner. Varje tidzon är veckobaserad och kan ha olika start och stopptider för måndag - fredag, lördag och söndag. Varje tidzon har en starttid och en stopptid per dygn. Tidzonerna kan lämpligen styra olika funktioner i systemet. Exempelvis kan en tidzon styra till- och frånkoppling av dörrlarm, sänglarm, porttelefon, m.m. Om närvaromarkering önskas kan personalen göra närvaromarkering när man finns i en lägenhet. Närvaromarkeringen indikeras med en lysdiod i lägenhetsapparaten och kan även, om så önskas, indikeras med en lampa

9 Sid 9 (14) utanför dörren. Larm från lägenheten indikeras med egan lampa på samma vis. När personalen lämnar lägenheten kopplar man bort närvaromarkeringen och då loggas händelsen med uppgift om när personalen kom till lägenheten samt när personalen lämnade lägenheten. TBB.43 MANÖVERAPPARATER Platsutrustningar Här bör man få med lägenhetsutrustningens placering med hänsyn tagen till ev möblering och lägenhetens utformning så att vårdgivaren lätt kan nå avsedd utrustning och en optimal talkommunikation kan uppnås. Lägenhetsapparat Lägenhetsapparaten ska ses som en kommunikationsapparat för den boende och en manöverapparat för personalen. Den bör alltid kunna monteras på vägg med en speciell medlevererad vägghållare. Lägenhetsapparaten bör lämpligast placeras i hallen. Varje lägenhetsapparat bör ha en inbyggd radiomottagare som kan hantera upp till 3 olika bärbara larmknappar. Radiomottagaren bör vara jackbar för att lätt kunna tas bort om bärbar larmknapp inte erfordras. På lägenhetsapparaten bör det finnas möjlighet att montera ett dragsnöre. Dragsnöret kan då användas för att aktivera ett trygghetslarm. Det bör finnas upp till 5 larmingångar för fast anslutning av yttre larmgivare. Det är en fördel om larmgivarna kan strömförsörjas via kabeln från centralutrustningen så att det ej behövs separat strömförsörjning eller egna batterier i lägenheten. Alla ingångar i lägenhetsapparaten bör kunna programmeras till valfri larmtyp. Detta gör att man kan ansluta många olika typer av larmgivare så som passivlarm, epilepsilarm, spisvakt m.m. Om närvaro görs i lägenheten bör larmknappen och även övrig till apparaten inkopplade larmgivare ändra karaktär från trygghetslarm till personallarm och prioriteten höjas på dessa larrm. Det bör även finnas två separata utgångar i lägenhetsapparaten som kan användas för att ge närvaromarkering samt för larmindikering med lampa utanför dörren. Närvaromarkering ska även kunna ges på personsökare och korridordisplayer, om så önskas.

10 Sid 10 (14) Följande manöverknappar avsedda för personalens manövrering av systemet bör finnas: Knapp för närvaromarkering Knapp för besvarande av larm (när systemet används tillsammans med ett personsökar- eller displaysystem) Personallarm, återställning av larm, manöver, m.m. Bärbar larmknapp Den bärbara larmknappen bör levereras med både ett armband och ett halsband. Larmknappen ska vara vattentät (IP67) så att man inte behöver ta av den vid bad eller dusch, eftersom de flesta olyckorna sker i badrummet och det då är viktigt att knappen är lätt tillgänglig. Till den bärbara larmknappen bör det också finnas ett speciellt väggfäste som kan fastas vid sängen och användas som förvaringsplats för larmknappen under nattetid. Väggfästet kan även användas för att få en väggmonterad larmknapp som då inte erfordrar någon kabeldragning. Larmknappen ska vara lätt att trycka även för äldre eller handikappade som har nedsatt kraft. Vid behov bör den bärbara larmknappen även förses med en liten tillsats som underlättar tryckningen. Larmknappen bör ha ett inbyggt batteri med lång livslängd och när detta börjar bli dåligt så skickas, vid varje aktivering, ett batterilarm till personalen eller till en speciell larmcentral. Om så önskas ska den bärbara larmknappen även kunna generera larm från gemensamhetsutrymmen så väl som från respektive lägenhet. Apparat för hiss/porttelefon Hiss/porttelefon bör vara försedd med talkommunikation och automatisk talväxling, samt med manöverutgång som kan styra ett ellås. Apparaten måste vara tillverkad av väderbeständigt och slagtåligt material. Y YTB.16 YTB.164 YTB.1641 YTB.1642 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. MÄRKNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV CENTRALUTRUSTNINGAR I TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV LEDNINGSNÄT I TELEINSTALLATIONER Ange om matarledningar ska märkas med ledningsbeteckning och om så är fallet vilken beteckning som gäller (nummerserie).

11 Sid 11 (14) Ange också hur långt det ska vara mellan respektive märkning (t.ex. var 30:e meter) och om det ska finnas t ex på varje sida om en vägg eller ett valv. Här anges lämpligen om monteringsritning ska sättas upp i plastram intill monteringsstativet. YTB.1643 MÄRKNING AV PLATSUTRUSTNINGAR I TELEINSTALLATIONER Ange de enheter som ska märkas. YTB.26 SKYLTNING FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER

12 Sid 12 (14) YTB.264 SKYLTNING FÖR TELEINSTALLATIONER Skyltar ska vara utförda i ett beständigt material och anbringas på ett varaktigt sätt. Montering på löstagbart lock bör undvikas. Ange om skylt ska anbringas på eller bredvid respektive apparat. Kulör på skylt anges, t.ex. svart text på vit botten. YTC.164 PROVNING AV TELESYSTEM Ange tider för provning. Anslå tillräckligt med tid för provning under entreprenadtiden (tiden innan brukaren övertar anläggningen eller installationen). Beakta att del av sidoentreprenad som kan påverka provning (så att funktionssamband kan provas), måste vara slutförd innan denna påkallas eller utförs. Samråd med berörd projektör. Det är viktigt att de funktionsprov som görs omfattar hela funktionskedjan, så att totalt funktionssamband erhålls. Provningar ska verifieras med protokoll. YTC.264 INJUSTERING AV TELESYSTEM Ange tider för provning. Anslå tillräckligt med tid för injustering under entreprenadtiden (tiden innan brukaren övertar anläggningen eller installationen). Beakta att del av sidoentreprenad som kan påverka injusteringen (så att funktionssamband kan provas), måste vara slutförd innan denna påkallas YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Ange här hur de olika dokumenten ska levereras, t ex insatta i pärmar, i rullar, mappar etc. Pärmar bör vara med stålrygg, innehållsförteckning samt register. YUC.64 BYGGHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Ange om entreprenören ska tillhandahålla beställaren bygghandlingar för granskning, t ex: Monteringsritningar över ställ o dyl. Registreringshandlingar YUD.64 RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Följande handlingar kan vara aktuella att föreskriva att entreprenören ska tillhandahålla, t ex: Monteringsritningar över ställ o dyl. Nätschema. Registreringshandlingar enligt SS Plintkort. Förbindningsschema. Blockschema. Ställförteckning.

13 Sid 13 (14) YUE.64 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Ange vilka bygghandlingar som ska ingå som underlag för relationshandlingar. Normalt förekommande är att planritningar och nätscheman påförs avvikelser och ändringar genom entreprenörens försorg medan renritning utförs av konsulten. Tänk på att här upptagna bygghandlingar inte samtidigt hamnar under YUD.64 Relationshandlingar. YUH.64 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Ange omfattning t ex: Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för utrustning bör medfölja. Handhavandeinstruktioner för centralutrustningar samt apparater som kräver särskild instruktion. Beskrivning över hur systemet arbetar, kompletterade med erforderliga ritningar, scheman o dyl. Datablad, broschyrer o dyl. Reservdelsförteckning över delar som kan bytas av den egna drift- och underhållspersonalen. Ange till sist antalet omgångar som ska levereras och när. YUJ.64 UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Används i de fall beställaren själv vill sammanställa gemensamma driftinstruktioner. YUK.64 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Samordning bör ske med driftinstruktioner i gemensamma pärmar. I övrigt samma innehåll som driftinstruktioner, men med en tonvikt lagd på felsökningsinstruktioner. YUL.64 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Används i de fall beställaren själv vill sammanställa gemensamma underhållsinstruktioner.

14 Sid 14 (14) YUM.1 DEKLARATION AV MILJÖPÅVERKAN AV VAROR OCH MATERIAL I INSTALLATIONER Ange för vilka varor, materiel och material som entreprenören skall överlämna deklaration med avseende på miljöpåverkan. Dokumentation bör upprättas enligt Byggsektorns Kretsloppsråd skrift Byggvarudeklarationer. YUP.64 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR TELEINSTALLATIONER Beställarens driftpersonal måste utbildas angående anläggningens funktionssätt, drift samt underhåll. Ange skälig tidsåtgång med hänsyn till anläggningens storlek och komplexitet. Utbildningen bör vara såväl teoretisk som praktisk. Ge även gärna entreprenören en möjlighet att själv komma med förslag till tidsåtgång.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Internsystem Accent Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Accent är ett internsystem som är utvecklat för servicehus och särskilda boendeformer inom omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm.

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra kommer från det finska företaget Innovativt finskt företag med huvudkontor i Åbo (svenskspråkigt) Finns i

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Riktlinjer för projektering och installation av: KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Dat: 2013-02-15 Utgivare Frans Stoops, MKB Net AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA RIKTLINJER...

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Allmänt... 4 Systemenhet... 4

Allmänt... 4 Systemenhet... 4 I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 4 Systemenhet... 4 Montering/Inställningar... 5 Systemenhet Accept Recense... 5 Strömförsörjningskort TIS002... 5 Kopplingsplint TIP002... 5 Anslutningar abonnentkort

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Respond Kallelsesignalsystem

Respond Kallelsesignalsystem www.tjeders.se Respond Kallelsesignalsystem Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar. Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (16) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20100910

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer