Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem"

Transkript

1 Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit en ny generation internsystem har vi tagit fram denna konsulthandling. Den nya generationens internsystem är byggt på en ny teknik som ger vårdpersonalen en större frihet eftersom de kan besvara ett avgivet larm antingen i lägenhetsapparaten eller i en bärbar telefon. Den uppkopplade talkommunikationen ger personalen möjlighet att göra nödvändiga bedömningar och prioriteringar om vilken hjälp som erfordras. I många fall kan det räcka med att tala med vårdtagaren och besök i lägenheten kan besparas. Internsystemet är ett rationellt och effektivt kommunikationshjälpmedel med valfrihet att välja olika sätt att kommunicera mellan vårdtagare och personal, men även mellan personalen. Det nya internsystemet erfordrar ingen konventionell larmmottagare med PC eftersom den nya tekniken ger möjlighet att besvara larm i en bärbar telefon. Därför finns inte larmmottagare med PC beskrivet i denna konsulthandling. Systemet ska kunna anslutas till de vanligast förekommande trådlösa personsökarsystemen på marknaden och av den anledningen är kravspecifikationen för dessa ej medtagen. Allmänt Här anges anläggningarnas gemensamma funktioner och funktionssamband som t.ex. om någon av anläggningssorterna är integrerad med telefonväxel, brandlarm eller om strömförsörjningen är gemensam med en annan anläggning. Följande funktionskrav bör kunna ställas på ett Trygghetslarmsystem: Avgivna larm ska kunna presenteras med talsyntes och eller i display i en bärbar telefon. Den bärbara telefonen används då även för larmsvaret. Alternativt kan larmet presenteras i en personsökare med display, varvid larmsvar då också kan göras i valfri lägenhetsapparat. Det bör även vara möjligt att välja att larmen ska presenteras på displayer i korridor och gemensamma utrymmen, displayen bör vara lättläst och ha skilda färger för larm och närvaro. et bör tillsammans med vissa trådlösa telefonsystem kunna presentera larmet både med talsyntes och i displayen på den bärbara telefonen. Larmadresser samordnas med brandlarm.

2 Sid 2 (14) Larm ska även kunna skickas till larmmottagare typ PNC4, Wilma, MIP, VIS och ALARM. et ska ha fullständig systemövervakning och ett systemlarm ska erhållas om det blir fel på ledningsnät, lägenhetsapparat eller på anslutet telefonabonnemang. Systemet ska även övervaka att programmerade lägenhetsapparater är anslutna till respektive väggjack. En lokal dator med skrivare eller centralt placerad dator med webbaserad mjukvara via nätverksanslutning ska kontinuerligt kunna logga samtliga larmhändelser i systemet. Varje aktivitet loggas med tid, händelse och larmkod. Av uppgifterna i loggen ska framgå när larmet aktiverades, när och vem som besvarade larmet, när larmet blev åtgärdat samt hur många gånger larmet repeterades innan det blev besvarat. Systemet bör ha en inbyggd larmkö med prioritering, väntfunktion och bevakningsläge med påminnelsefunktion. Bevakningsläget innebär att den som besvarar larmet kan, vid nedkopplingen, sätta larmet på bevakning så att ett påminnelselarm automatiskt skickas till den ansvarige om inte larmet blivit åtgärdat inom en viss tid. Personsökare Anläggningen bör kunna anslutas till en personsökare, och larmpresentationen sker då i personsökarens display. Efter larmpresentationen kan den som tar emot larmet antingen gå direkt till den lägenhet där larmet aktiverades och där trycka på lägenhetsapparatens återställningsknapp alternativt närvaromarkering, eller gå fram till någon annan lägenhetsapparat i systemet och där besvara larmanropet. Det ska även vara möjligt att välja mellan larm i larmkön innan larmet besvaras. Vid återställning eller larmsvar skickas ett återställningsbesked till samtliga personsökare och larmhändelsen skrivs då ut i loggen. Bärbar telefon av GSM och eller DECT typ I anläggningen ska finnas talsyntes som används för larmidentifiering när larmet rings ut till bärbar, mobil eller fast telefoni. Vid larm ringer telefonen och när man svarar så får man informationen Trygghetslarm lägenhet 35. Vid tryck på knapp 4 kvitteras larmet och därefter kan man prata direkt med den som har larmat. Om apparaten ansluts till ett DECT (fabrikat Cobs eller Ascom) telefonsystem med bärbara telefoner så kan larmidentifieringen även gå ut direkt till den bärbara telefonens inbyggda display och om Cobs telefonisystem används kan s.k. Call-back användas. Call-back innebär att en grupp telefoner erhåller sökning till personsökardelen i telefonen och efter att larmet visats i sökaren kan vem som helst i gruppen (via call-back) svara på larmet varvid återställning skickas till gruppen för att meddela att larmet besvarats. Larmmottagare Systemet ska också som alternativ kunna överföra samtliga larm till en larmmottagare typ PNC4, Wilma, MIP, VIS eller ALARM. Vid överföring till en vanlig larmmottagare så ska larmet presenteras som vanligt i den anslutna persondatorn. Samtliga larm i systemet ska loggas både lokalt och i larmcentralen.

3 Sid 3 (14) Gränsdragning Gränsdragning mot annan anläggningsdel. Här anges det som angränsar mot annan anläggningsdel. Anläggningsdel: Ansvarsområden: Leverans Montage Inkoppling Funktion Uttag 230 V. EE EE EE EE Fasta anslutningar till 230 EE EE EE EE VKanalisation, tomrör & EE EE EE EE dkorgkabel hiss. HE HE HE HE Utrustning till hiss. UE HE HE UE Lägenhetsutrustning. UE EE EE UE Porttelefon. UE EE EE UE Telefonabonnemang. Telia Telia Telia B/Telia Ange om gränsdragningslistan är gemensam för samtliga berörda entreprenader. Förklaringar till gränsdragningslista. B: Beställare. HE: Hissentreprenör BE: Byggentreprenör. UE: TeleLarm Care EE: Elentreprenör. Telia: Telia Särskilda samordningskrav Redovisa hur entreprenaden och sidoentreprenader samordnas i de fall utrustningar placeras i samma utrymmen. Personalens kvalifikationer För att kunna kvalitetssäkra bör det klart och tydligt anges vilka krav som här ställs. I princip skall installatören vara teletekniker eller 6-års montör med kunskaper i registrering. Material i och metod för uppförande av byggnad. Ange om särskilt byggnadssätt, t.ex. överkantsarmering, gjutning av väggar i stålform eller andra prispåverkande byggmetoder kommer att användas. Ange monteringsunderlag. El- och Teleförsörjning. Här kan man redovisa telenätsägarens överlämningspunkts placering. Miljöbetingelser Här är det viktigt att informera om de miljöbetingelser som kan påverka vid valet av material, t.ex. explosionsfarligt område, hygien, kemisk aggression, hög- eller låg temperatur samt störmiljö.

4 Sid 4 (14) Utrymmen Här anges hur centralapparat och annan utrustning (ställ, strömförsörjning, centralenheter, batterier m.m.) ska ställas upp i ett telerum, elnisch, etc, så att framtida utbyggnader underlättas. Övrigt Tekniska uppgifter i anbud Ange i de fall att det är särskilt motiverat att: anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer, mm som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet. i anbud skall anges om offererad utrustning inte får plats inom angivna utrymmen och om angivna vägar för intransport är otillräckliga. Anbudsgivare i anbud skall ange om redovisat ledningsnät är otillräckligt med hänsyn till den utrustning som är tänkt att ingå i entreprenaden. SYSTEM OCH FUNKTION Larmaktivering kan ske på följande sätt: Trygghetslarm Trygghetslarm aktiveras genom att lägenhetsinnehavaren trycker på den bärbara larmknappen eller använder det speciella dragsnöre som finns i lägenhetsapparaten. Larm kan även aktiveras med fasta larmknappar. Brandvarning Brandvarning aktiveras via en eller flera brandvarnare som anslutas via kabel till lägenhetsapparaten. Brandvarnaren strömförsörjs från lägenhetsapparaten och behöver alltså inget eget batteri. Dörrlarm Till lägenhetsdörren kan man ansluta ett dörrlarm vilket består av en magnetkontakt. Dörrlarmet kan styras av en tidzon i centralutrustningen så att det är aktivt endast under en del av dygnet, exempelvis nattetid, och kan då fungera som ett demenslarm. Dörrlarmet kan tillfälligt, via en förbikopplare utanför dörren, kopplas bort av personalen vid besök i lägenheten. Sänglarm Ett sänglarm kan enkelt anslutas till lägenhetsapparaten. Sänglarmet kan programmeras så att larm aktiveras om den boende lämnar sängen och inte återvänder inom en viss programmerad tid. Sänglarm kan även aktiveras av en larmmatta som placeras framfor sängen och indikerar när den boende stiger upp ur sängen. Sänglarmet kan styras av en tidzon i centralutrustningen så att larmet endast är aktivt under t.ex. nattetid.

5 Sid 5 (14) Presentation av larm - Larmmottagning Varje lägenhetsapparat eller larmgivare bör fritt kunna programmeras att, via sekvensringning, grupputringning eller via call-back, överföra larm till en serie av larmmottagare. För varje lägenhetsapparat eller larmgivare kan man då ha en lista för larmmottagare dagtid, kvällstid och nattetid. Omkopplingen mellan lägena ska styras av tidzoner i centralutrustningen eller med en yttre omkopplare. Under dagtid och kvällstid kan apparaten t.ex. fördela larmen till förutbestämda vårdlag och på natten kan samtliga larm gå till nattpersonalen eller till en extern larmcentral. Vissa larmtyper kan programmeras att gå till annan larmmottagare än den inprogrammerade sekvensringningen för lägenhetsapparaten. Exempelvis kan systemlarm alltid gå till vaktmästarens bärbara telefon. B BE BEC BEC.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING. DEMONTERING DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER. Ange här arbetets omfattning med begränsningslinjer på ritningen. Ta reda på om det är några kostnader förknippade med hanteringen av demonterat material (även om denna leverantör inte skulle få den nya entreprenaden). BEC.61 DEMONTERING AV ELINSTALLATIONER FÖR ÅTERANVÄNDNING. Ange även om det finns material som ska återanvändas eller förbli beställarens egendom, samt hur detta ska hanteras och förvaras. S SB SBD APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Här redovisas vilken typ av kanalisation som tillhandahålls samt om någon speciell färgmarkering ska följas. Ange även om kanalisation/rörläggning för egna ledningar kan bli aktuellt där sådan saknas på kanalisationsritningar. Glöm ej att skicka med en omgång kanalisationsritningar som information. Ange om kablar för tele och data som förläggs på stege eller i ränna tillsammans med kabel för kraft skall ha avskilt utrymme. SBE.4 KOPPLINGSDOSOR FÖR KABLAR I TELESYSTEM

6 Sid 6 (14) Material- och varuföreskrifter. Ange om kopplingselement ska utföras med: Skruv/lödklämma Skruv/skruvklämma Slitsklämma Mantelslidklämma Utförandeföreskrifter: Ange om locket ska plomberas. Kopplingsdosa bör ej monteras över 3 meters höjd. SBJ.15 BRANDAVSKILJANDE KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG ELLER BJÄLKLAG Ange eventuell typ av brandtätningssystem, alternativt krav på ljud- och brandavskiljning. Tätningen måste uppfylla minst samma brandklass som väggen. SBK.2 STATIV FÖR TELEUTRUSTNING Ange placering och antal stativ (fält) på ritningen, samt hur stativ ska sättas fast och om dessa ska stagas. Ange även om stativen ska disponeras på ett visst sätt. SBQ.4 ELINSTALLATIONSRÖR PÅ KABELSTEGE, KABELRÄNNA E D Ange om ledning till platsutrustning på kabelstege (som saknar teleränna) ska förläggas i skyddsrör. Detta gäller även ledning som passerar genom vägg, tak eller golv. SCF TELE- OCH DATAKABLAR Se projekteringsanvisningar för Servicehuset Lövet. Ledningsnätet består av matarledning (oftast EKKX 10x2x0,2) samt spridningsledning (oftast 4x0,2). Eventuell dataledning för kommunikation med brandlarmcentral. Ange om ledningsnätet skall utgöras av halogenfria ledningar. SDC.422 KORSKOPPLINGSPANELER. Ange hur korskoppling skall utföras (visas även på ritning) och att denna i så fall sker med särskild korskopplingstråd i motsvarande area. SE SEB.2 RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM RELÄSKYDD

7 Sid 7 (14) SEB.23 SPÄNNINGSSKYDD Ange var skydden bör finnas (centralutrustning, ute på nätet etc.) Hänvisning kan göras till svensk standard SS (transient och spänningstålighet). SJB.1 SJB.112 LADDNINGSBARA BATTERIER VENTILREGLERADE BATTERIER Batterier bör placeras i ett utrymme som har en temperatur på max 20 C. Glöm inte att ange den reservdrifttid som är aktuell (vanligt med 2-4 timmar) Ange även: Hur batterierna skall ställas upp. Batteriets märkspänning. Batteriets kapacitet (Ah). Förväntad brukstid, t.ex. 10 år. SJF.1 LIKRIKTARE FÖR SAMDRIFT MED BATTERIER Likriktare kan byggas samman med centralenhet och batterier. I större system är det dock vanligt att den placeras intill centralenheten. Följande krav bör ställas: Larm vid nätbortfall. Automatisk uppladdning av batterier. Om ackumulatorerna faller bort måste nätaggregatet ensamt kunna strömförsörja anläggningen i driftläge. TBB.4 TBB.41 APPARATER I TRYGGHETSLARMSYSTEM. CENTRALAPPARATER. Centralutrustningen styr samtliga funktioner. Till centralutrustningen ansluts lägenhetsapparater eller hiss- och porttelefoner. Till centralutrustningen ska kunna anslutas upp till 144 st enheter för tal. Centralutrustningen bör kunna ha upp till 128 ingångar och styrbara utgångar för fast anslutna larmgivare av typ slutande eller brytande kontakter. Dessa fasta ingångar bör vara fritt programmerbara vad avser slutning/brytning, larmtyp och larmkod. De styrbara utgångarna ska kunna förses med reläer för att kunna styra högre strömstyrkor.

8 Sid 8 (14) Samtliga funktioner bör kunna programmeras via en PC som ansluts till centralutrustningen antingen lokalt eller fjärr via nätverksanslutning. Ett Web-baserat program används för att göra programmeringen. En viktig funktion är att via nätverksanslutning kunna programmera och fjärrserva anläggningen från t.ex. leverantörens servicekontor. Detta gör att driftsättning, service och framtida förändringar av systemet blir både enkla, snabba och billiga. Centralutrustningen bör kunna hantera ett avancerat kösystem där larmen är prioriterade enligt en fastställd prioritetslista. Brandvarning har högsta prioritet och skickas omedelbart ut till den bärbara larmmottagaren. Pågående larmsamtal blir uppmärksammade med Prioriterat larm, via talsyntesen, när brandvarning eller personallarm finns i kön. En speciell väntkö bör finnas i systemet. Ett larm som, under rundringningen, inte har blivit besvarat av någon av de programmerade larmmottagarna, läggs i väntkö. Larminformationen skrivs ut på skrivaren och efter en programmerbar tid, i minuter, görs ett nytt försök med uppringning till larmmottagarna. Om larmet fortfarande inte blir besvarat så läggs det i väntkön igen och nu blir väntan 3 minuter. Detta upprepas ytterligare en gång varvid väntan blir 5 minuter. Om fortfarande inget svar erhållits efter detta så avslutas larmet och informationen skrivs ut på skrivaren. Alla ovanstående tider ska vara programmerbara. En viktig funktion att kräva är bevakningskö som innebär att när ett larm blir besvarat i bärbar telefon kan den som besvarat larmet, i samband med nedkopplingen lägga larmet i en bevakningskö. Om den som tog emot larmet inte har gjort närvaromarkering i lägenheten inom en viss tid, t.ex. 15 minuter, skickas automatiskt ett påminnelselarm till samma person. Under tiden som larmet ligger i bevakningskön skickas inga nya larm, med samma larmkod och larmtyp, ut till larmmottagaren. Detta ger personalen trygghet och arbetsro, eftersom man aldrig kan glömma bort ett larm och man blir aldrig störd av att larm upprepas. All aktivitet i lägenheten ska loggas även om larmet lagts i bevakningskö. I centralenheten bör finnas möjlighet att programmera minst 16 tidzoner. Varje tidzon är veckobaserad och kan ha olika start och stopptider för måndag - fredag, lördag och söndag. Varje tidzon har en starttid och en stopptid per dygn. Tidzonerna kan lämpligen styra olika funktioner i systemet. Exempelvis kan en tidzon styra till- och frånkoppling av dörrlarm, sänglarm, porttelefon, m.m. Om närvaromarkering önskas kan personalen göra närvaromarkering när man finns i en lägenhet. Närvaromarkeringen indikeras med en lysdiod i lägenhetsapparaten och kan även, om så önskas, indikeras med en lampa

9 Sid 9 (14) utanför dörren. Larm från lägenheten indikeras med egan lampa på samma vis. När personalen lämnar lägenheten kopplar man bort närvaromarkeringen och då loggas händelsen med uppgift om när personalen kom till lägenheten samt när personalen lämnade lägenheten. TBB.43 MANÖVERAPPARATER Platsutrustningar Här bör man få med lägenhetsutrustningens placering med hänsyn tagen till ev möblering och lägenhetens utformning så att vårdgivaren lätt kan nå avsedd utrustning och en optimal talkommunikation kan uppnås. Lägenhetsapparat Lägenhetsapparaten ska ses som en kommunikationsapparat för den boende och en manöverapparat för personalen. Den bör alltid kunna monteras på vägg med en speciell medlevererad vägghållare. Lägenhetsapparaten bör lämpligast placeras i hallen. Varje lägenhetsapparat bör ha en inbyggd radiomottagare som kan hantera upp till 3 olika bärbara larmknappar. Radiomottagaren bör vara jackbar för att lätt kunna tas bort om bärbar larmknapp inte erfordras. På lägenhetsapparaten bör det finnas möjlighet att montera ett dragsnöre. Dragsnöret kan då användas för att aktivera ett trygghetslarm. Det bör finnas upp till 5 larmingångar för fast anslutning av yttre larmgivare. Det är en fördel om larmgivarna kan strömförsörjas via kabeln från centralutrustningen så att det ej behövs separat strömförsörjning eller egna batterier i lägenheten. Alla ingångar i lägenhetsapparaten bör kunna programmeras till valfri larmtyp. Detta gör att man kan ansluta många olika typer av larmgivare så som passivlarm, epilepsilarm, spisvakt m.m. Om närvaro görs i lägenheten bör larmknappen och även övrig till apparaten inkopplade larmgivare ändra karaktär från trygghetslarm till personallarm och prioriteten höjas på dessa larrm. Det bör även finnas två separata utgångar i lägenhetsapparaten som kan användas för att ge närvaromarkering samt för larmindikering med lampa utanför dörren. Närvaromarkering ska även kunna ges på personsökare och korridordisplayer, om så önskas.

10 Sid 10 (14) Följande manöverknappar avsedda för personalens manövrering av systemet bör finnas: Knapp för närvaromarkering Knapp för besvarande av larm (när systemet används tillsammans med ett personsökar- eller displaysystem) Personallarm, återställning av larm, manöver, m.m. Bärbar larmknapp Den bärbara larmknappen bör levereras med både ett armband och ett halsband. Larmknappen ska vara vattentät (IP67) så att man inte behöver ta av den vid bad eller dusch, eftersom de flesta olyckorna sker i badrummet och det då är viktigt att knappen är lätt tillgänglig. Till den bärbara larmknappen bör det också finnas ett speciellt väggfäste som kan fastas vid sängen och användas som förvaringsplats för larmknappen under nattetid. Väggfästet kan även användas för att få en väggmonterad larmknapp som då inte erfordrar någon kabeldragning. Larmknappen ska vara lätt att trycka även för äldre eller handikappade som har nedsatt kraft. Vid behov bör den bärbara larmknappen även förses med en liten tillsats som underlättar tryckningen. Larmknappen bör ha ett inbyggt batteri med lång livslängd och när detta börjar bli dåligt så skickas, vid varje aktivering, ett batterilarm till personalen eller till en speciell larmcentral. Om så önskas ska den bärbara larmknappen även kunna generera larm från gemensamhetsutrymmen så väl som från respektive lägenhet. Apparat för hiss/porttelefon Hiss/porttelefon bör vara försedd med talkommunikation och automatisk talväxling, samt med manöverutgång som kan styra ett ellås. Apparaten måste vara tillverkad av väderbeständigt och slagtåligt material. Y YTB.16 YTB.164 YTB.1641 YTB.1642 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. MÄRKNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV CENTRALUTRUSTNINGAR I TELEINSTALLATIONER MÄRKNING AV LEDNINGSNÄT I TELEINSTALLATIONER Ange om matarledningar ska märkas med ledningsbeteckning och om så är fallet vilken beteckning som gäller (nummerserie).

11 Sid 11 (14) Ange också hur långt det ska vara mellan respektive märkning (t.ex. var 30:e meter) och om det ska finnas t ex på varje sida om en vägg eller ett valv. Här anges lämpligen om monteringsritning ska sättas upp i plastram intill monteringsstativet. YTB.1643 MÄRKNING AV PLATSUTRUSTNINGAR I TELEINSTALLATIONER Ange de enheter som ska märkas. YTB.26 SKYLTNING FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER

12 Sid 12 (14) YTB.264 SKYLTNING FÖR TELEINSTALLATIONER Skyltar ska vara utförda i ett beständigt material och anbringas på ett varaktigt sätt. Montering på löstagbart lock bör undvikas. Ange om skylt ska anbringas på eller bredvid respektive apparat. Kulör på skylt anges, t.ex. svart text på vit botten. YTC.164 PROVNING AV TELESYSTEM Ange tider för provning. Anslå tillräckligt med tid för provning under entreprenadtiden (tiden innan brukaren övertar anläggningen eller installationen). Beakta att del av sidoentreprenad som kan påverka provning (så att funktionssamband kan provas), måste vara slutförd innan denna påkallas eller utförs. Samråd med berörd projektör. Det är viktigt att de funktionsprov som görs omfattar hela funktionskedjan, så att totalt funktionssamband erhålls. Provningar ska verifieras med protokoll. YTC.264 INJUSTERING AV TELESYSTEM Ange tider för provning. Anslå tillräckligt med tid för injustering under entreprenadtiden (tiden innan brukaren övertar anläggningen eller installationen). Beakta att del av sidoentreprenad som kan påverka injusteringen (så att funktionssamband kan provas), måste vara slutförd innan denna påkallas YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Ange här hur de olika dokumenten ska levereras, t ex insatta i pärmar, i rullar, mappar etc. Pärmar bör vara med stålrygg, innehållsförteckning samt register. YUC.64 BYGGHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Ange om entreprenören ska tillhandahålla beställaren bygghandlingar för granskning, t ex: Monteringsritningar över ställ o dyl. Registreringshandlingar YUD.64 RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Följande handlingar kan vara aktuella att föreskriva att entreprenören ska tillhandahålla, t ex: Monteringsritningar över ställ o dyl. Nätschema. Registreringshandlingar enligt SS Plintkort. Förbindningsschema. Blockschema. Ställförteckning.

13 Sid 13 (14) YUE.64 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER Ange vilka bygghandlingar som ska ingå som underlag för relationshandlingar. Normalt förekommande är att planritningar och nätscheman påförs avvikelser och ändringar genom entreprenörens försorg medan renritning utförs av konsulten. Tänk på att här upptagna bygghandlingar inte samtidigt hamnar under YUD.64 Relationshandlingar. YUH.64 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Ange omfattning t ex: Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för utrustning bör medfölja. Handhavandeinstruktioner för centralutrustningar samt apparater som kräver särskild instruktion. Beskrivning över hur systemet arbetar, kompletterade med erforderliga ritningar, scheman o dyl. Datablad, broschyrer o dyl. Reservdelsförteckning över delar som kan bytas av den egna drift- och underhållspersonalen. Ange till sist antalet omgångar som ska levereras och när. YUJ.64 UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Används i de fall beställaren själv vill sammanställa gemensamma driftinstruktioner. YUK.64 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Samordning bör ske med driftinstruktioner i gemensamma pärmar. I övrigt samma innehåll som driftinstruktioner, men med en tonvikt lagd på felsökningsinstruktioner. YUL.64 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER Används i de fall beställaren själv vill sammanställa gemensamma underhållsinstruktioner.

14 Sid 14 (14) YUM.1 DEKLARATION AV MILJÖPÅVERKAN AV VAROR OCH MATERIAL I INSTALLATIONER Ange för vilka varor, materiel och material som entreprenören skall överlämna deklaration med avseende på miljöpåverkan. Dokumentation bör upprättas enligt Byggsektorns Kretsloppsråd skrift Byggvarudeklarationer. YUP.64 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR TELEINSTALLATIONER Beställarens driftpersonal måste utbildas angående anläggningens funktionssätt, drift samt underhåll. Ange skälig tidsåtgång med hänsyn till anläggningens storlek och komplexitet. Utbildningen bör vara såväl teoretisk som praktisk. Ge även gärna entreprenören en möjlighet att själv komma med förslag till tidsåtgång.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Allmänt... 4 Systemenhet... 4

Allmänt... 4 Systemenhet... 4 I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 4 Systemenhet... 4 Montering/Inställningar... 5 Systemenhet Accept Recense... 5 Strömförsörjningskort TIS002... 5 Kopplingsplint TIP002... 5 Anslutningar abonnentkort

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 3 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 3 1.2 TRYGGHETSTELEFON SMART CALL 4200... 4 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 5 2.1 ALLMÄNT... 5 2.2 LARMFÖRLOPP... 6 2.3 LOGGLARM,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät

Riktlinjer för fastighetsnät Riktlinjer för fastighetsnät Skapad: Senast ändrad: R 19.1 Riktlinje för fastighetsnät inklusive bilagor Doknr: R 19.1 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21 Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av trygghetslarm Gäller från: 2014-05-21 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Ansvarig

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande

Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande Produktkatalog Tunstall Självständighet, hälsa och välbefinnande Innehåll Självständighet, hälsa och välbefinnande 4 TrygghetsCentralen 6 Larmmottagning och administration 7 Effektivare hemtjänst 8 Nyckelfri

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer