FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Innehållsförteckning 6 EL OCH TELESYSTEM... 3 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- TELESYSTEM... 6 SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD... 6 SBE DOSOR... 6 SBF KANALISATIONSSYSTEM... 7 SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON OD I EL- ELLER TELESYSTEM... 9 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Y MÄRKNING PROVNING DOKUNENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATION YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTLLATIONSSYSTEM YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIUONER YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL ELKRAFTSYSTEM TELESYSTEM CCB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CCB/1 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM ELEKTRONISK LÅSNING DBB/4 ENTRÉIGNALSYSTEM SYSTEM FÖR UPPTAGETSIGNAL EDB LOKALA DATANÄTSYSTEM QF SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR... 23

3 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 3(23) 6 EL- OCH TELESYSTEM Allmänt Entreprenaden omfattar anläggningar för kraft- belysning- motordrift- kanalisation och tele i enlighet med denna beskrivning för Polishuset i Arvidsjaur, Kv. Hippgärdan 6:9, Ombyggnad 2012 Entreprenaden skall bedrivas som totalentreprenad. Förfrågningsunderlag enligt AFB.22 i Administrativa Föreskrifter kap AF (separat del). I totalentreprenaden ingår projektering och installationer för El / Tele anläggningar Till fullt driftsfärdigt skick. Bestämmelser, föreskrifter mm - Administrativa Föreskrifter kap AF ( separat del ) - ELSÄK-FS 2008:1 och SS , utg 2 - BBR AMA EL09 - Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar IBL 96 - Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus - SS "Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering" De Råd och Anvisningar som hör till angivna publikationer skall beaktas. Omfattning Objektet avser ombyggnad av lokal för polisen. Objektets läge Objektet är beläget i Arvidsjaur. Personals kvalifikationer Entreprenören är skyldig att anlita personal som är väl förtrogen med resp anläggningsdel samt att om så erfordras, anlita underentreprenör med erforderlig behörighet och personal som är väl förtrogen med montage av ifrågavarande anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

4 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 4(23) Elförsörjning Elleverantör är Vattenfall Eldistribution AB. Centralutrustningar Befintlig centraler nyttjas, centralerna omdisponeras och kompletteras. Kanalisationssystem Kanalisation nyttjas inom ombyggnadslokaler samt fönsterbänkskanalisation installeras i kontor. Installationer utförs med infällda ledningar och apparater i nya väggar i övrigt utanpåliggande. Inom rum 1128a Besök och 1107a Förhörsrum skall all installation vara infälld, utanpåliggande ledningar får ej förekomma. Ledningssystem Strömbelastade ledningar som huvud- och gruppledningar skiljas från ledningar för styrning, övervakning och tele. Ledningsslag kraft och belysning: - FQ, EKLK i rör - EQLQ, EKRK utvändigt samt vid kapslad installation och i kanalisation. Samordning med inredning mm Samråd skall ske med beställare och brukare. Eluttag, maskinanslutningar, belysning, teleuttag mm anpassas till inredning och funktion i resp, utrymme. Besök på platsen Innan anbud avlämnas skall anbudsgivare, genom besök på platsen undersöka alla förutsättningar (hinder, framkomlighet, utrymmen etc) för att utföra erforderliga installationer inom befintlig byggnad. Kostnader härför samt kostnader för allt materiel för en komplett driftsfärdig anläggning skall inräknas i anbudet. Även omfattningen av demonteringsarbeten skall anbudsgivare bedöma vid detta platsbesök. Se även vad som sagts under kod BE Flyttning, rivning, demontering mm. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

5 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 5(23) Särskilda samordningskrav Det åligger anbudsgivare att informera övriga anbudsgivare, som berörs av installationerna, om i vilken omfattning resp. entreprenör påverkar deras installationsinsats (håltagnings- efterlagnings- målnings-arbete, försänkta tak, inklädnader, elinstallationer etc) så att arbetena finns med i den totala kostnadsbilden för objektet. Respektive entreprenör svarar för att hans entreprenadarbeten i samband med projektering samordnas med övriga entreprenörer. I anslutning till byggmöten skall entreprenören, tillsammans med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Inom befintligt rum 1128 omkl. demonteras 4 st armaturer i tak, 2 av dessa armaturer återmonteras efter ombyggnationen i rum I rum 1117 skall vägg mot 1116 påsalas ca: 80 mm. Inom rummet skall uttag placerad på aktuell vägg demonteras, Befintlig vertikal ledningskanal till fönsterbänkskanal med tillhörande ledningar demonteras och återmonteras när påsalning utförts. Befintlig fönsterbänkskanal avkortas. Inom rum 1107 demonteras 4 st befintliga armaturer samt befintlig rökdetektor. 2 st armaturer samt rökdetektor återmonteras i rum 1107 efter ombyggnad. Inom rum 1105 demonteras 4 st armaturer, 3 st kontorsarmaturer återmonteras enligt ny intredningsritning. Inom rum 1102 demonteras fönsterbänkskanal på vägg mot 1104 inkl. apparater och ledningar, all installation i receptionsdisk, summalarmtablå på vägg mot 1101, all belysning samt rökdetektor. Inom rum 1103 demonteras fönsterbänkskanal för att återmonteras efter ombyggnad, anpassas till ny rumsindelning. Inom rum 2108, 2109, 2110 och 2111 demonteras all installation med undantag av inbrottslam på fönster inom rum 2110 och central inom rum I övrigt skall elutrustning demonteras och återmonteras där så erfordras för bygg- eller VVS-åtgärder. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

6 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 6(23) Demonterat/rivet material källsorteras och bortforslas i enlighet med Kommuns anvisningar. Miljöfarligt avfall, såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater innehållande kvicksilver, skall omhändertas av entreprenören och bortforslas från arbetsområdet. När befintliga apparater och ledningar rivs skall infällda apparatdosor, kopplingsdosor förses med täcklock med skruvfastsättning, om dessa ej nyttjas för den nya installationen. Ritningar över befintliga installationer bifogas, ritningarna får ej betraktas som relationsritningar. S SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD Kabelstegar och kabelrännor SBD.22 SBE SBE.1 Kabelrännor DOSOR Anslutningsdosor SBE.2 Apparatdosor SBE.21 Runda apparatdosor SBE.311 Infällda kopplingsdosor SBE.312 Armaturdosor SEB.32 Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

7 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 7(23) SBF KANALSYSTEM Rörkanalisation installeras för framtida installation av passagekontrollsystem. Som sidoentreprenad skall Luleå Låskonsult installera installera passagekontrollsystemet. Installation av rörkanalisation gäller för följande dörrar: - Dörr mellan Passage 1131a och Besök 1128a med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum 1128a. - Dörr mellan Passage 1131a och korridor 1131 med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum Dörr mellan Korridor 1115 och Förhörsrum 1107a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Förhörsrum 1107a och Dagarkiv 1107 med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Passage 1142a och korridor 1142 med kortläsare i passage 1142a och tryckknap i korridor Dörr mellan Sluss 2108 och Beslag 2108a samt mellan Sluss 2108 och Förråd 2108b med kortläsare i Sluss 2108 och tryckknapp i Beslag 2108a och Förråd 2108b. - Dörr mellan 1102 och 1104 med kortläsare i rum 1104 och tryckknapp i rum Dörr mellan 1102a och 1102c med kortläsare i rum 1102a och tryckknapp i rum 1102c. - Dörr mellan 1102c och 1142a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan 1102b och 1104 medkortläsare i rum 1102b och tryckknapp i korridor SBF.3 Installationskanalsystem Inom rum 1128a installeras fönsterbänkskanal längs linje 2, monteras överkant 900 mm över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 1105 monteras fönsterbänkskanal längs koridorvägg, monteras överkant lika underkant fönster Inom rum 1107a monteras fönsterbänkskanal på vägg mot korridor 1114 och mellan vägg mot rum 1113 och dörr, monteras överkant 900 över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 2110 monteras fönsterbänkskanal längs yttervägg, monteras överkant lika underkant fönster. Inom Reception 1102 monteras fönsterbänkskanal skrivbord för passfotografering och under skrivbord för receptionsdisk. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

8 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 8(23) Inom Besök 1102c monteras fönsterbänkskanla på vägg mot 1102a, monteras +90 mm över golv. Fönsterbänkskanal utgörs av INKA 123 vit/aluminium med tillhörande fronter, utjämningsstycke Inom rum 1102c, 1107a och 1105 används konsol KV15 och inom rum 1128a och 2110 används konsol KV 56-2 med 2 st 10 mm ventilationsgaller, inom receptiondisk monteras fönsterbänkskanal dikt inredning/vägg samt inom rum 1103 används befintliga konsoler. SBF.5 Elkanalsystem Matarkanaler av vitlackerad aluminium monteras vertikalt mellan undertak och fönsterbänkskanal. SBG.1 SBJ.15 Uttagsstav Inom rum 2109 skall 2 st uttagsstavar dubbelsidig typ POL-T20 vit installeras för 4 st arbetsplatser, bestyckas med 4 st debbla kraftuttag, varav 2 st för data samt 4 st datauttag UTP Kat 6 / sida, Stavarna skall placeras mitt i kontorsarbetsplatsön. Brandavskiljande kabelgenomföringar i väggar eller bjälklag Genomföringar i Korridor och trapphus väggar tätas. SBQ.221 Elinstallationsrör i regelkonstruktion o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

9 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 9(23) SC EL- OCH TELEKABLAR MM SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SCG BRANDLARMSKABLAR SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING SC-.11 Kablar på väggyta eller takyta SC-.221 SC-.4 Kablar i regelkonstruktion Kablar skall förläggas i elinstallationsrör. Kablar på kabelstege, kabelränna ed SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDB.222 Skarvar på installationskabel SDB.231 Skarvar på brandlarmskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

10 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 10(23) SDC FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDC.3 Kopplingsplintar SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.2 Säkringar för högst 1 kv SEC.21 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTAR SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

11 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 11(23) Y MÄRKNING PROVNING DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer När överströmsskydd är installerat skall även överströmsskyddets inställningsvärde anges. Central förses med gruppnummerlister. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatt i ramar. 3-fas grupper skall ha ett nummer. Gruppförteckningar maskinskrivs. YTB Märkning av lådkapslade centraler YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av gruppledningar YTB.2 YTB2.6 Skyltning för installationer Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.263 Skyltning för elkraftinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

12 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 12(23) YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga system skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. YTC.1 Provning av installationssystem Följande prov skall utföras och protokollföras: Funktionsprov Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Injustering skall utföras i samband med leveransprovning och funktionskontroll. Provning skall utföras i tre steg: 1. Leveransprovning 2. Funktionsprov 3. Driftprov Leveransprovning Leveransprovning utförs av entreprenören i god tid före Funktionsprov och skall omfatta: 1. Isolationsmätning 2. Kontroll av skyddsjordning 3. Funktionskontroll av installerad utrustning Entreprenören skall samprova alla delinstallationer så att hela systemet blir avprovat. Funktionsprov Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

13 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 13(23) Driftprov Entreprenören skall tillsammans med övriga berörda entreprenörer utföra driftprov av anläggningar som omfattas av entreprenaden. Protokoll Separat protokoll skall upprättas och godkännas av beställarens representant. YTC.16 Provning av el- och telesystem YTC.163 Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem YTC.1634 Provning av motordriftsystem YTC.1642 Provning av teletekniska säkerhetssystem YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.26 Injustering av el- och telesystem YTC.263 Injustering av elkraftsystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem YTC.2642 Injustering av teletekniska säkerhetssystem YTC.46 Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer YTC463 Kontroll före idrifttagning av elkraftsinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

14 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 14(23) YU YUC TEKNISK DOKUMENATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617, SEN och SEN Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Arbetsritningar i plan Materielspecifikationer Funktionsbeskrivningar Utförande Handlingarna skall vara i format A1, A3 eller A4. Endast om särskilda skäl föreligger, godtas handlingar i annat format än A-serien. Handlingar i datamedia enligt kap AF (Administrativa Föreskrifter). Leverans Bygghandlingar levereras till beställaren i 1 omgång insatt i pärm (ritningar A1- format) samt digitalt på CD-skiva. YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Bygghandlingar justeras så att samtliga installationers verkliga utformning och typ redovisas. Relationshandlingarna levereras i 3 omgångar insatta i pärmar samt i digitalt på CD-skiva. Pärmat och CD-skivor skall vara märkta med objekt, status, datum och teknik. Omfattar planritningar för kraft, belysning, kanalisation, larm och teletekniska anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

15 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 15(23) Ritningar skall förses med text RELATIONSRITNING och datum. Överlämnas vid slutbesiktning. YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer YUD.64 Relationshandlingar teleinstallationer YUD.642 Relationshandlingar teletekniska säkerhetsinstallationer YUH YUH.6 DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftsinstruktioner för el-och teleinstallationer Driftinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall driftinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva YUH.63 YUH.64 Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

16 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 16(23) TUK TUK.6 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el-och teleinstallationer Underhållsinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall underhållsinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva TUK.63 TUK.64 YUP Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer INFORMATION TILL DRIFT-OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information utförs för slutbesiktning, beräknad tidsåtgång 2 tim. YUP.6 Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer YUP.63 YUP.64 Information till drift- och underhållspersonal för elkraftsinstallationer Information till drift- och underhållspersonal för teleinstallationer Se även separat redovisad AF-del För denna entreprenad gäller ABT 06. Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09. Denna beskrivning anger lägsta standard för i entreprenaden ingående utrustningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

17 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 17(23) 63 ELKRAFTSYSTEM Allmänt Generellt utförs nya installationer inom lokalerna som ombyggs. Befintliga ledningar och apparater i infälld installation ersätts. Belysningssystem och ljussystem Belysningar installeras för respektive rums funktion och verksamhet enligt nedan beskrivet, för rum enligt byggritningar. Armaturer anpassas till rumshöjd. 1128a och 1102c samt 1107a Förhörsrum Armaturer Sobra Light Ellips E monteras infällt i undertak, styrning via strömställare vid dörr/dörrar Dagarkiv Befintlig armatur anpassas till ny rumsindelning Avrapp 3 st befintliga armaturer anpassas till ny möblering Korridor 1 st lysrörsarmatur demonteras där nytt dörrparti monteras. Ny armatur Fab. Fagerhult typ. Sektor T , 1x21 W monteras Reception 2 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras infällt i undertak. Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus monteras för respektive arbetsplats. Belysningen skall styras via strömställare, gemensamt med strömställare för rum 1102a och 1102b 1102a Väntrum 4 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras symetriskt i rummet infällt i undertak. Befintlig nödljusarmatur flyttas till mittan av rummet. Belysningen skall styras från reception. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

18 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 18(23) 1102b Pass I tak moteras 1 st befintlig armatur med beteckningen L5 infällt i undertak. Vid passfotoapparat skall armatur Fab. Thorn typ Optus IV Whitebord 1x28 W E Armaturen placeras 15 cm framför bakgrundsskärm och 30 cm ovanför och riktas mot bakgrundsskärm. Belysningen skall styras från reception Kontor Befintliga armaturer anpassas till ny rumsindelning och möblering, strömställare och uttag flyttas till nytt läge för dörr Sluss, 2108a Beslag och 2108b Förråd Lysrörsarmatur monteras i tak, närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Armatur demonterad från korridor 1142 monteras på vägg mot luss 2108 och Förråd 2108b ansluts till övrig korridorbelysning Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Utomhusförråd 2 st armaturer med tillhörande ledningar demonteras. För respektive port (3 st) monteras armaturer Fab. Elektroskandia typ. Sensor Termo 2x28W, E , armaturerna skall förses med köldhärdiga lysrör. Armaturerna ansluts till direktström ej via ytterbelysningstyrd ledning. Generellt skall belysningsnivåer gälla i fortfarighet. Alla fasta armaturer skall ingå inkl, ljuskälla. Kompaktlysrörsarmaturer och lysrörsarmaturer skall ha HF-don för varmstart samt ljusreglering där så anges. Lysrör, kompaktlysrör Ljusfärg 830, 840 där så anges. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

19 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 19(23) Kraft Befintliga centraler A1A och A1R inom rum 1134 och A1B inom rum 2108 nyttjas. I central A1A finns 6 st 10 A automatsäkringar i reserv, i central A1B finns 3 st 10A automatsäkringar i reserv och i central A1R finns 1 st 10 A automatsäkring i reserv. Samtliga uttag för Data vid arbetsplatserna ansluts till central A1R. Ovan nämnda centraler kompletteras i erforderlig omfattning. Kraftinstallationer utförs för på byggritningar och beskrivningar redovisad utrustning samt enligt nedan. 1128a Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1 st dubbelt 230 V uttag monteras i fönsterbänkskanl vid besöksplats, dessutom monteras 2 st dubbla uttag på vägg mot rum 1128 omkl. och 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Avrapp. För respektive arbetsplats monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal (totalt 12 st uttag). 1107a Förhörsrum För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet Reception För respektive arbetsplate monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal, dessutom installeras 1 st 1-vägs uttag i kombination med strömställare vid dörr. Vid receptionsdisk skall motoriserad receptionslucka installeras. 1102b Pass 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras ovan undertak ovanför passmaskin. 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras på vägg mot Passage c Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

20 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 20(23) 1103 Kontor Befintlig förnsterbänkskanal anpassas (avkortas) till ny rumsindelning. Kraft och datauttag anpassas till den nya rumsindelningen och möblering Sluss, 2108a Beslag, 2108b Förråd 1 st enkelt 230 V uttag monteras i anslutning till dörr Kontor För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Kontor För respektive arbetsplats monteras 4 st 2-vägs 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i uttagsstavar. 2 st uttagsstavar monteras, varje uttagsstav skall betjäna 2 st arbetsplatser. Inom rummet monteras ytterligar 4 st dubbla 230 V uttag. Generellt skall uttag 230V vara 2-vägs. Jordfelsbrytare 30mA Motordrift, utrustning Elektriska installationer ingår för i entreprenaden ingående Vvs system för luftbehandling, värme, enligt Rambeskrivning Luft, Rör, samt utrustningar enligt Rambeskrivning Bygg. Utförs i samråd med respektive entreprenör. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

21 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 21(23) 64 TELESYSTEM De teletekniska anläggningarna omfattar följande anläggningsdelar: 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CCB/1 Entré- passagekontrollsystem elektronisk låsning 64.DBB/4 Entrésignalsystem system för upptagetsignal 64.EDB Lokala datanätsystem 64.QF System för stängning av branddörrar 64.CCB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem I fastigheten är ett automatisk brandlarmsystem installerat av fabrikat Telelarm typ EBL 500. Centralapparaten är placerad i Entré Detektorer är installerade i utrymningsvägar samt i vissa skyddsvärda lokaler. I entreprenaden ingår flyttning av detektor inom Dagarkiv 1107 och Väntrum 1102a samt komplettering av larmdon inom Besöksrum 1128a, 1102c samt inom kontor I entreprenaden ingår även revidering av servis- och orgenteringsritningar samt revidering av anläggarintyg. TBB.116 Larmdon 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem Omfattning/orientering Kanalisation för framtida installation av överfallslarmanläggning skall utföras i fönsterbänkskanalisation / receptionsdisk inom Besöksrum 1128a och 1102a, Förhörsrum 1107a samt i Reception o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

22 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 22(23) 64.CCB/1 Entré- och passerkontrollsystem elektromekanisk låsning För framtida installation av passerkontrollsystem monteras rörkanalisation, se under kod. SBF 64.DBB/4 Entresigalsystem system för upptagetsignal Vid dörr till Förhörsrum 1107a mot korridor 1115 och Besök 1128a mot Passage 1131a monteras upptagetsignalanläggning. TEB.111 Tryckknappar TEB.116 Manöverapparater i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. TEB.123 Optiska signaldon i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. 64.EDB Lokala datanätsystem Inom ombyggnadslokaler installeras ett stjärnformigt strukturerat lokalt datanät som uppfyller kraven för protokoll GIGABIT ITHERNET KAT 6 enligt EN-50288,IEC Uttag installeras enligt nedan: I kontor, besök,förhörsrum, avrapp och reception installeras 4st datauttag / arbetsplats. (data och telefon) Befintligt ställ är placerat i Server I systemet skall ingå ledningsnät och fast termineringsutrustning i mudularuttag och komplettering av stativ med patchpaneler och korskopplingskablar för spridningsnät. Ledningar kontakteras i 8-pol modularjack i uttag spridningsnät och i uttagspaneler i ställ. Kontaktpaneler för RJ45 kontakter för spridningsnät. Korskopplingskablar (patchkablar) med 1m längd i antal lika uttag. Datanätet skall mätas och dokumenteras och överlämnas vid besiktningen. Anläggningen märkes enligt svensk standard. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

23 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 23(23) 64.QF TKB.42 TKB.43 System för stängning av branddörrar Dörr mellan korridor 2101 och kontor 2109 förses med dörrhållarmagnet. Dörrhållarmagnet skall styras via det automatiska brandlarmsystemet. Tryckknapp Elektromagneter med dragplatta Luleå Ramböll Sverige AB o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer