FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Innehållsförteckning 6 EL OCH TELESYSTEM... 3 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- TELESYSTEM... 6 SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD... 6 SBE DOSOR... 6 SBF KANALISATIONSSYSTEM... 7 SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON OD I EL- ELLER TELESYSTEM... 9 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Y MÄRKNING PROVNING DOKUNENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATION YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTLLATIONSSYSTEM YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIUONER YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL ELKRAFTSYSTEM TELESYSTEM CCB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CCB/1 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM ELEKTRONISK LÅSNING DBB/4 ENTRÉIGNALSYSTEM SYSTEM FÖR UPPTAGETSIGNAL EDB LOKALA DATANÄTSYSTEM QF SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR... 23

3 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 3(23) 6 EL- OCH TELESYSTEM Allmänt Entreprenaden omfattar anläggningar för kraft- belysning- motordrift- kanalisation och tele i enlighet med denna beskrivning för Polishuset i Arvidsjaur, Kv. Hippgärdan 6:9, Ombyggnad 2012 Entreprenaden skall bedrivas som totalentreprenad. Förfrågningsunderlag enligt AFB.22 i Administrativa Föreskrifter kap AF (separat del). I totalentreprenaden ingår projektering och installationer för El / Tele anläggningar Till fullt driftsfärdigt skick. Bestämmelser, föreskrifter mm - Administrativa Föreskrifter kap AF ( separat del ) - ELSÄK-FS 2008:1 och SS , utg 2 - BBR AMA EL09 - Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar IBL 96 - Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus - SS "Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering" De Råd och Anvisningar som hör till angivna publikationer skall beaktas. Omfattning Objektet avser ombyggnad av lokal för polisen. Objektets läge Objektet är beläget i Arvidsjaur. Personals kvalifikationer Entreprenören är skyldig att anlita personal som är väl förtrogen med resp anläggningsdel samt att om så erfordras, anlita underentreprenör med erforderlig behörighet och personal som är väl förtrogen med montage av ifrågavarande anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

4 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 4(23) Elförsörjning Elleverantör är Vattenfall Eldistribution AB. Centralutrustningar Befintlig centraler nyttjas, centralerna omdisponeras och kompletteras. Kanalisationssystem Kanalisation nyttjas inom ombyggnadslokaler samt fönsterbänkskanalisation installeras i kontor. Installationer utförs med infällda ledningar och apparater i nya väggar i övrigt utanpåliggande. Inom rum 1128a Besök och 1107a Förhörsrum skall all installation vara infälld, utanpåliggande ledningar får ej förekomma. Ledningssystem Strömbelastade ledningar som huvud- och gruppledningar skiljas från ledningar för styrning, övervakning och tele. Ledningsslag kraft och belysning: - FQ, EKLK i rör - EQLQ, EKRK utvändigt samt vid kapslad installation och i kanalisation. Samordning med inredning mm Samråd skall ske med beställare och brukare. Eluttag, maskinanslutningar, belysning, teleuttag mm anpassas till inredning och funktion i resp, utrymme. Besök på platsen Innan anbud avlämnas skall anbudsgivare, genom besök på platsen undersöka alla förutsättningar (hinder, framkomlighet, utrymmen etc) för att utföra erforderliga installationer inom befintlig byggnad. Kostnader härför samt kostnader för allt materiel för en komplett driftsfärdig anläggning skall inräknas i anbudet. Även omfattningen av demonteringsarbeten skall anbudsgivare bedöma vid detta platsbesök. Se även vad som sagts under kod BE Flyttning, rivning, demontering mm. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

5 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 5(23) Särskilda samordningskrav Det åligger anbudsgivare att informera övriga anbudsgivare, som berörs av installationerna, om i vilken omfattning resp. entreprenör påverkar deras installationsinsats (håltagnings- efterlagnings- målnings-arbete, försänkta tak, inklädnader, elinstallationer etc) så att arbetena finns med i den totala kostnadsbilden för objektet. Respektive entreprenör svarar för att hans entreprenadarbeten i samband med projektering samordnas med övriga entreprenörer. I anslutning till byggmöten skall entreprenören, tillsammans med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Inom befintligt rum 1128 omkl. demonteras 4 st armaturer i tak, 2 av dessa armaturer återmonteras efter ombyggnationen i rum I rum 1117 skall vägg mot 1116 påsalas ca: 80 mm. Inom rummet skall uttag placerad på aktuell vägg demonteras, Befintlig vertikal ledningskanal till fönsterbänkskanal med tillhörande ledningar demonteras och återmonteras när påsalning utförts. Befintlig fönsterbänkskanal avkortas. Inom rum 1107 demonteras 4 st befintliga armaturer samt befintlig rökdetektor. 2 st armaturer samt rökdetektor återmonteras i rum 1107 efter ombyggnad. Inom rum 1105 demonteras 4 st armaturer, 3 st kontorsarmaturer återmonteras enligt ny intredningsritning. Inom rum 1102 demonteras fönsterbänkskanal på vägg mot 1104 inkl. apparater och ledningar, all installation i receptionsdisk, summalarmtablå på vägg mot 1101, all belysning samt rökdetektor. Inom rum 1103 demonteras fönsterbänkskanal för att återmonteras efter ombyggnad, anpassas till ny rumsindelning. Inom rum 2108, 2109, 2110 och 2111 demonteras all installation med undantag av inbrottslam på fönster inom rum 2110 och central inom rum I övrigt skall elutrustning demonteras och återmonteras där så erfordras för bygg- eller VVS-åtgärder. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

6 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 6(23) Demonterat/rivet material källsorteras och bortforslas i enlighet med Kommuns anvisningar. Miljöfarligt avfall, såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater innehållande kvicksilver, skall omhändertas av entreprenören och bortforslas från arbetsområdet. När befintliga apparater och ledningar rivs skall infällda apparatdosor, kopplingsdosor förses med täcklock med skruvfastsättning, om dessa ej nyttjas för den nya installationen. Ritningar över befintliga installationer bifogas, ritningarna får ej betraktas som relationsritningar. S SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD Kabelstegar och kabelrännor SBD.22 SBE SBE.1 Kabelrännor DOSOR Anslutningsdosor SBE.2 Apparatdosor SBE.21 Runda apparatdosor SBE.311 Infällda kopplingsdosor SBE.312 Armaturdosor SEB.32 Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

7 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 7(23) SBF KANALSYSTEM Rörkanalisation installeras för framtida installation av passagekontrollsystem. Som sidoentreprenad skall Luleå Låskonsult installera installera passagekontrollsystemet. Installation av rörkanalisation gäller för följande dörrar: - Dörr mellan Passage 1131a och Besök 1128a med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum 1128a. - Dörr mellan Passage 1131a och korridor 1131 med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum Dörr mellan Korridor 1115 och Förhörsrum 1107a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Förhörsrum 1107a och Dagarkiv 1107 med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Passage 1142a och korridor 1142 med kortläsare i passage 1142a och tryckknap i korridor Dörr mellan Sluss 2108 och Beslag 2108a samt mellan Sluss 2108 och Förråd 2108b med kortläsare i Sluss 2108 och tryckknapp i Beslag 2108a och Förråd 2108b. - Dörr mellan 1102 och 1104 med kortläsare i rum 1104 och tryckknapp i rum Dörr mellan 1102a och 1102c med kortläsare i rum 1102a och tryckknapp i rum 1102c. - Dörr mellan 1102c och 1142a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan 1102b och 1104 medkortläsare i rum 1102b och tryckknapp i korridor SBF.3 Installationskanalsystem Inom rum 1128a installeras fönsterbänkskanal längs linje 2, monteras överkant 900 mm över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 1105 monteras fönsterbänkskanal längs koridorvägg, monteras överkant lika underkant fönster Inom rum 1107a monteras fönsterbänkskanal på vägg mot korridor 1114 och mellan vägg mot rum 1113 och dörr, monteras överkant 900 över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 2110 monteras fönsterbänkskanal längs yttervägg, monteras överkant lika underkant fönster. Inom Reception 1102 monteras fönsterbänkskanal skrivbord för passfotografering och under skrivbord för receptionsdisk. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

8 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 8(23) Inom Besök 1102c monteras fönsterbänkskanla på vägg mot 1102a, monteras +90 mm över golv. Fönsterbänkskanal utgörs av INKA 123 vit/aluminium med tillhörande fronter, utjämningsstycke Inom rum 1102c, 1107a och 1105 används konsol KV15 och inom rum 1128a och 2110 används konsol KV 56-2 med 2 st 10 mm ventilationsgaller, inom receptiondisk monteras fönsterbänkskanal dikt inredning/vägg samt inom rum 1103 används befintliga konsoler. SBF.5 Elkanalsystem Matarkanaler av vitlackerad aluminium monteras vertikalt mellan undertak och fönsterbänkskanal. SBG.1 SBJ.15 Uttagsstav Inom rum 2109 skall 2 st uttagsstavar dubbelsidig typ POL-T20 vit installeras för 4 st arbetsplatser, bestyckas med 4 st debbla kraftuttag, varav 2 st för data samt 4 st datauttag UTP Kat 6 / sida, Stavarna skall placeras mitt i kontorsarbetsplatsön. Brandavskiljande kabelgenomföringar i väggar eller bjälklag Genomföringar i Korridor och trapphus väggar tätas. SBQ.221 Elinstallationsrör i regelkonstruktion o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

9 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 9(23) SC EL- OCH TELEKABLAR MM SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SCG BRANDLARMSKABLAR SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING SC-.11 Kablar på väggyta eller takyta SC-.221 SC-.4 Kablar i regelkonstruktion Kablar skall förläggas i elinstallationsrör. Kablar på kabelstege, kabelränna ed SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDB.222 Skarvar på installationskabel SDB.231 Skarvar på brandlarmskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

10 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 10(23) SDC FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDC.3 Kopplingsplintar SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.2 Säkringar för högst 1 kv SEC.21 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTAR SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

11 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 11(23) Y MÄRKNING PROVNING DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer När överströmsskydd är installerat skall även överströmsskyddets inställningsvärde anges. Central förses med gruppnummerlister. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatt i ramar. 3-fas grupper skall ha ett nummer. Gruppförteckningar maskinskrivs. YTB Märkning av lådkapslade centraler YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av gruppledningar YTB.2 YTB2.6 Skyltning för installationer Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.263 Skyltning för elkraftinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

12 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 12(23) YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga system skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. YTC.1 Provning av installationssystem Följande prov skall utföras och protokollföras: Funktionsprov Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Injustering skall utföras i samband med leveransprovning och funktionskontroll. Provning skall utföras i tre steg: 1. Leveransprovning 2. Funktionsprov 3. Driftprov Leveransprovning Leveransprovning utförs av entreprenören i god tid före Funktionsprov och skall omfatta: 1. Isolationsmätning 2. Kontroll av skyddsjordning 3. Funktionskontroll av installerad utrustning Entreprenören skall samprova alla delinstallationer så att hela systemet blir avprovat. Funktionsprov Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

13 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 13(23) Driftprov Entreprenören skall tillsammans med övriga berörda entreprenörer utföra driftprov av anläggningar som omfattas av entreprenaden. Protokoll Separat protokoll skall upprättas och godkännas av beställarens representant. YTC.16 Provning av el- och telesystem YTC.163 Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem YTC.1634 Provning av motordriftsystem YTC.1642 Provning av teletekniska säkerhetssystem YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.26 Injustering av el- och telesystem YTC.263 Injustering av elkraftsystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem YTC.2642 Injustering av teletekniska säkerhetssystem YTC.46 Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer YTC463 Kontroll före idrifttagning av elkraftsinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

14 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 14(23) YU YUC TEKNISK DOKUMENATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617, SEN och SEN Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Arbetsritningar i plan Materielspecifikationer Funktionsbeskrivningar Utförande Handlingarna skall vara i format A1, A3 eller A4. Endast om särskilda skäl föreligger, godtas handlingar i annat format än A-serien. Handlingar i datamedia enligt kap AF (Administrativa Föreskrifter). Leverans Bygghandlingar levereras till beställaren i 1 omgång insatt i pärm (ritningar A1- format) samt digitalt på CD-skiva. YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Bygghandlingar justeras så att samtliga installationers verkliga utformning och typ redovisas. Relationshandlingarna levereras i 3 omgångar insatta i pärmar samt i digitalt på CD-skiva. Pärmat och CD-skivor skall vara märkta med objekt, status, datum och teknik. Omfattar planritningar för kraft, belysning, kanalisation, larm och teletekniska anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

15 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 15(23) Ritningar skall förses med text RELATIONSRITNING och datum. Överlämnas vid slutbesiktning. YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer YUD.64 Relationshandlingar teleinstallationer YUD.642 Relationshandlingar teletekniska säkerhetsinstallationer YUH YUH.6 DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftsinstruktioner för el-och teleinstallationer Driftinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall driftinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva YUH.63 YUH.64 Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

16 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 16(23) TUK TUK.6 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el-och teleinstallationer Underhållsinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall underhållsinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva TUK.63 TUK.64 YUP Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer INFORMATION TILL DRIFT-OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information utförs för slutbesiktning, beräknad tidsåtgång 2 tim. YUP.6 Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer YUP.63 YUP.64 Information till drift- och underhållspersonal för elkraftsinstallationer Information till drift- och underhållspersonal för teleinstallationer Se även separat redovisad AF-del För denna entreprenad gäller ABT 06. Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09. Denna beskrivning anger lägsta standard för i entreprenaden ingående utrustningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

17 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 17(23) 63 ELKRAFTSYSTEM Allmänt Generellt utförs nya installationer inom lokalerna som ombyggs. Befintliga ledningar och apparater i infälld installation ersätts. Belysningssystem och ljussystem Belysningar installeras för respektive rums funktion och verksamhet enligt nedan beskrivet, för rum enligt byggritningar. Armaturer anpassas till rumshöjd. 1128a och 1102c samt 1107a Förhörsrum Armaturer Sobra Light Ellips E monteras infällt i undertak, styrning via strömställare vid dörr/dörrar Dagarkiv Befintlig armatur anpassas till ny rumsindelning Avrapp 3 st befintliga armaturer anpassas till ny möblering Korridor 1 st lysrörsarmatur demonteras där nytt dörrparti monteras. Ny armatur Fab. Fagerhult typ. Sektor T , 1x21 W monteras Reception 2 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras infällt i undertak. Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus monteras för respektive arbetsplats. Belysningen skall styras via strömställare, gemensamt med strömställare för rum 1102a och 1102b 1102a Väntrum 4 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras symetriskt i rummet infällt i undertak. Befintlig nödljusarmatur flyttas till mittan av rummet. Belysningen skall styras från reception. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

18 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 18(23) 1102b Pass I tak moteras 1 st befintlig armatur med beteckningen L5 infällt i undertak. Vid passfotoapparat skall armatur Fab. Thorn typ Optus IV Whitebord 1x28 W E Armaturen placeras 15 cm framför bakgrundsskärm och 30 cm ovanför och riktas mot bakgrundsskärm. Belysningen skall styras från reception Kontor Befintliga armaturer anpassas till ny rumsindelning och möblering, strömställare och uttag flyttas till nytt läge för dörr Sluss, 2108a Beslag och 2108b Förråd Lysrörsarmatur monteras i tak, närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Armatur demonterad från korridor 1142 monteras på vägg mot luss 2108 och Förråd 2108b ansluts till övrig korridorbelysning Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Utomhusförråd 2 st armaturer med tillhörande ledningar demonteras. För respektive port (3 st) monteras armaturer Fab. Elektroskandia typ. Sensor Termo 2x28W, E , armaturerna skall förses med köldhärdiga lysrör. Armaturerna ansluts till direktström ej via ytterbelysningstyrd ledning. Generellt skall belysningsnivåer gälla i fortfarighet. Alla fasta armaturer skall ingå inkl, ljuskälla. Kompaktlysrörsarmaturer och lysrörsarmaturer skall ha HF-don för varmstart samt ljusreglering där så anges. Lysrör, kompaktlysrör Ljusfärg 830, 840 där så anges. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

19 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 19(23) Kraft Befintliga centraler A1A och A1R inom rum 1134 och A1B inom rum 2108 nyttjas. I central A1A finns 6 st 10 A automatsäkringar i reserv, i central A1B finns 3 st 10A automatsäkringar i reserv och i central A1R finns 1 st 10 A automatsäkring i reserv. Samtliga uttag för Data vid arbetsplatserna ansluts till central A1R. Ovan nämnda centraler kompletteras i erforderlig omfattning. Kraftinstallationer utförs för på byggritningar och beskrivningar redovisad utrustning samt enligt nedan. 1128a Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1 st dubbelt 230 V uttag monteras i fönsterbänkskanl vid besöksplats, dessutom monteras 2 st dubbla uttag på vägg mot rum 1128 omkl. och 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Avrapp. För respektive arbetsplats monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal (totalt 12 st uttag). 1107a Förhörsrum För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet Reception För respektive arbetsplate monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal, dessutom installeras 1 st 1-vägs uttag i kombination med strömställare vid dörr. Vid receptionsdisk skall motoriserad receptionslucka installeras. 1102b Pass 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras ovan undertak ovanför passmaskin. 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras på vägg mot Passage c Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

20 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 20(23) 1103 Kontor Befintlig förnsterbänkskanal anpassas (avkortas) till ny rumsindelning. Kraft och datauttag anpassas till den nya rumsindelningen och möblering Sluss, 2108a Beslag, 2108b Förråd 1 st enkelt 230 V uttag monteras i anslutning till dörr Kontor För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Kontor För respektive arbetsplats monteras 4 st 2-vägs 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i uttagsstavar. 2 st uttagsstavar monteras, varje uttagsstav skall betjäna 2 st arbetsplatser. Inom rummet monteras ytterligar 4 st dubbla 230 V uttag. Generellt skall uttag 230V vara 2-vägs. Jordfelsbrytare 30mA Motordrift, utrustning Elektriska installationer ingår för i entreprenaden ingående Vvs system för luftbehandling, värme, enligt Rambeskrivning Luft, Rör, samt utrustningar enligt Rambeskrivning Bygg. Utförs i samråd med respektive entreprenör. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

21 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 21(23) 64 TELESYSTEM De teletekniska anläggningarna omfattar följande anläggningsdelar: 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CCB/1 Entré- passagekontrollsystem elektronisk låsning 64.DBB/4 Entrésignalsystem system för upptagetsignal 64.EDB Lokala datanätsystem 64.QF System för stängning av branddörrar 64.CCB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem I fastigheten är ett automatisk brandlarmsystem installerat av fabrikat Telelarm typ EBL 500. Centralapparaten är placerad i Entré Detektorer är installerade i utrymningsvägar samt i vissa skyddsvärda lokaler. I entreprenaden ingår flyttning av detektor inom Dagarkiv 1107 och Väntrum 1102a samt komplettering av larmdon inom Besöksrum 1128a, 1102c samt inom kontor I entreprenaden ingår även revidering av servis- och orgenteringsritningar samt revidering av anläggarintyg. TBB.116 Larmdon 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem Omfattning/orientering Kanalisation för framtida installation av överfallslarmanläggning skall utföras i fönsterbänkskanalisation / receptionsdisk inom Besöksrum 1128a och 1102a, Förhörsrum 1107a samt i Reception o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

22 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 22(23) 64.CCB/1 Entré- och passerkontrollsystem elektromekanisk låsning För framtida installation av passerkontrollsystem monteras rörkanalisation, se under kod. SBF 64.DBB/4 Entresigalsystem system för upptagetsignal Vid dörr till Förhörsrum 1107a mot korridor 1115 och Besök 1128a mot Passage 1131a monteras upptagetsignalanläggning. TEB.111 Tryckknappar TEB.116 Manöverapparater i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. TEB.123 Optiska signaldon i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. 64.EDB Lokala datanätsystem Inom ombyggnadslokaler installeras ett stjärnformigt strukturerat lokalt datanät som uppfyller kraven för protokoll GIGABIT ITHERNET KAT 6 enligt EN-50288,IEC Uttag installeras enligt nedan: I kontor, besök,förhörsrum, avrapp och reception installeras 4st datauttag / arbetsplats. (data och telefon) Befintligt ställ är placerat i Server I systemet skall ingå ledningsnät och fast termineringsutrustning i mudularuttag och komplettering av stativ med patchpaneler och korskopplingskablar för spridningsnät. Ledningar kontakteras i 8-pol modularjack i uttag spridningsnät och i uttagspaneler i ställ. Kontaktpaneler för RJ45 kontakter för spridningsnät. Korskopplingskablar (patchkablar) med 1m längd i antal lika uttag. Datanätet skall mätas och dokumenteras och överlämnas vid besiktningen. Anläggningen märkes enligt svensk standard. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

23 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 23(23) 64.QF TKB.42 TKB.43 System för stängning av branddörrar Dörr mellan korridor 2101 och kontor 2109 förses med dörrhållarmagnet. Dörrhållarmagnet skall styras via det automatiska brandlarmsystemet. Tryckknapp Elektromagneter med dragplatta Luleå Ramböll Sverige AB o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver BOX Boxarna som samlar alla uttag du behöver De flesta behov löser du själv med våra standardboxar Överallt krävs det uttag kraft, tele, data och signal. Många gånger också på samma ställe. Lösningen är

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

SORTIMENT FOR HIDDEN SOLUTIONS

SORTIMENT FOR HIDDEN SOLUTIONS SORTIMENT K a t a l o g FOR HIDDEN SOLUTIONS Här hittar du ett vårt sortiment. För mer information eller frågor kring våra produkter, kontakta oss: mikael@eurolineint.com - VD johanna@eurolineint.com -

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357 RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LNDSTING DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTT., NDERSTORP VB-2357 GG/GG 2004-07-16 Rev 2004-07-22 Rev B 2004-09-01 Rev C 2004-09-03 2 G = Golv V = Vägg T = Tak I = Inredning El VVS 101

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

TYPRUM: Vårdrum isolering

TYPRUM: Vårdrum isolering TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Vårdrum isolering Innehåll Checklista vårdrum isolering Typrumsritningar: Vårdrum isolering Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 3.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät

Riktlinjer för fastighetsnät Riktlinjer för fastighetsnät Skapad: Senast ändrad: R 19.1 Riktlinje för fastighetsnät inklusive bilagor Doknr: R 19.1 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA 6.52.3 TEKNISK TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM Antal sidor 27 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00 fax 08-638 30 99 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 64 TELESYSTEM 3 S T YT APPARATER, UTRUSTNINGAR,

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: 2014-01-23 Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig:

Läs mer

Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc.

Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc. Thorsman Möbelboxar Kundanpassade Möbelboxar för installation av el, tele och data i skrivbord, konferensbord etc. Nära till kontakt Thorsman Möbelboxar Thorsman Möbelboxar är avsedda för kundanpassad

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! MED Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg) MSU003IT ITS180 MRJxxxx MSU006IT Tillbehör Monterad MED1140

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer