OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN"

Transkript

1 Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st :

2 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM J MOTORDRIFTSSYSTEM TELESYSTEM SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION 13 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 14 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 15 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 15 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 15 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 19 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 21 YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 21 YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 21 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 22 YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER 23

3 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Installation 09 6 EL- OCH TELESYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Orientering Objektet avser ombyggnad av reception för Polisen, inom kvarteret Vipan 14,. Ombyggnaden avser del av plan 3 enligt ritningar. m.m. Byggnaden består av 7 våningar där Plan 3 innehåller reception, vakt, brottsförebyggande delen, områdesledning, internservice, WC, förråd m.m. Denna beskrivning är en rambeskrivning för totalentreprenad enligt ABT 06. Entreprenören svarar således för konstruktion, projektering och funktionsansvar av i entreprenaden ingående komponenter och utförande. Anbudsgivaren skall före anbudets avgivande ha skaffat sig den kännedom om Arbetsområdena och andra förhållanden av betydelse, som kan erhållas genom besök på plats. För entreprenaden gäller även separat redovisad AF-del samt rumsbeskrivning. Entreprenaden omfattar kompletta funktionsfärdig anläggning för El- och Telesystem i enlighet med efterföljande beskrivning samt bestämmelser. Denna entreprenad omfattat i huvudsak följande arbeten som är angivna i rumsbeskrivning: -Leverans och montage av kanalisationssystem. -Leverans och montage av belysningssystem. -Leverans och montage av kraftsystem. -Leverans och montage av telesystem. -Leverans och montage av potentialutjämningsystem. -Leverans och montage av nummertablåsystem.

4 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Gällande föreskrifter För entreprenaden gäller - Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2010:1, 2010:2, 2010:3, 2008:4, 2006:1, 2007:2 samt elinstallatörsförordningen (1990:806) med tillhörande elinstallationsregler SS utg. 2 med senaste revideringar. - Följande standard skall gälla: IEC, SS-EN-, SEN- och SS-standard. - Installationsbestämmelserna för lågspänningsanläggningar SS med tillhörande revideringar. - SS Elinstallationer i byggnader uttag och andra anslutningspunkter. - Svenska Elverksföreningen 1990: Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar med tillhörande bilagor. - Ljuskultur-Riktlinjer och Rekommendationer. - Samtliga levererade elapparater skall uppfylla EMC-direktivet. - Allt levererat och monterat material skall vara CE-märkt enligt berört direktiv. - Intyg om CE-märkning för nya installationer skall överlämnas till beställaren senast i samband med slutbesiktning. - För ritningar gäller att grafiska symboler för elinstallationsritningar och scheman enligt SEK-handbok 412 skall användas. - Svenska Pass Guide för optimala bilder.

5 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan Entreprenad Monteringsföreskrifter för: - Kyl-anläggningar tillhandahålls av Kyl-entreprenören. - Vent- anläggningar tillhandahålls av Vent-entreprenören - Låscylindrar, Larm, Passage tillhandahålls av Hyresgästen Elkanalisation Kanalisation fram till apparater etc. utförs av ELE. Samförläggning Övriga entreprenörer skall på kanalisation ingående i denna entreprenad förlägga sitt kablage. Särskilda samordningskrav Entreprenören skall på arbetsplatsen tillsammans med beställaren eller den som utsetts som samordningsansvarig som ett led i samordningen - detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivning som grund. - bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning. - kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. - kontrollera att placering av armaturer med inredning innan montage av dessa sker så att exakt placering eftersträvas i största möjliga utsträckning. Samordning med övriga entreprenörer för att undvika kollisioner mellan olika installationer skall ske genom samordnings/planeringsmöten. El- och teleförsörjning Entreprenören skall beakta de krav och allmänna fordringar som finns i SS beträffande anslutning av kundanläggning till nätägarens nät. Elleverans: Energi och Miljö Spänningssystem och strömart: 400/230V, 50HZ, enligt SS Mätning: Befintlig mätning. Elservis Befintlig Serviskabel bibehålls. Mätaranordning Befintlig mätning. Teleservis

6 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Befintlig Serviskabel för allmänt telenät bibehålls. Larm och Passage Nya kablar för larm ska gå till rum A366. Kablage till passersystem förläggs från rum A413 till elcentral i reception och därifrån ut till dörrarna. Kanalisation för överfallslarm förläggs mellan varje disk och till rum A366 Data/IT Nya kablar för data förläggs från rum A413 till uttag. System och funktioner Sektionering av installation Elinstallationen skall sektioneras. Miljöbetingelser Korrosivitetsklasser för olika utrymmen med hänsyn till miljöns aggressivitet skall beaktas. Utrymmen I samråd med beställaren uppställs och anordnas utrustning så att framtida utbyggnad underlättas. Om entreprenören finner att redovisade utrymmen är otillräckliga skall detta anges vid anbudsgivningen. Elentreprenören ansvarar för att angivna mått på utrymmen etc. är tillräckliga för av entreprenören offererad utrustning. Uppgifter om utrustningar, storlek mm skall överlämnas till beställaren före beställning av materialen. Samordningen skall ske mellan de olika anläggningsdelarna så att utrymmen utnyttjas väl för kommande utbyggnader. Samordning skall ske mellan sido-entreprenörer, byggnads-entreprenör, luftbehandlings-entreprenör samt kyl-entreprenör. CENTRALUTRUSTNINGAR Centraler inom lokalen (arbetsområdet) bibehålls men kompletteras med jordfelsbrytare och eventuellt nya grupper för att klara hyresgästens verksamhet Centraler och apparatskåp ingår i ELE att leverera och montera. Centralutrustning skall utföras för TN-S-system utan nollskruv. Central skall vara förtillverkad. Central skall tåla 25 ka kortslutningseffekt. Varje grupplednings neutralledare skall ha separat anslutningsklämma av frånskiljbar typ.

7 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Central skall förses med plintar för anslutning av -samtliga in- och utgående kablar upp till 80 A. Gruppcentral skall förses med huvudsäkring i det fall flera gruppcentraler är kopplade till samma huvudledning. Kapsling skall vara utförd av metall Vid central skall förvaringsskåp sättas upp för smältpatroner i reserv. Central skall ha utbyggnadsmöjlighet. Uppsättning av central Utrustning som skall betjänas skall placeras högst 1,8 m över golv. Uppsättning på vägg Central skall sättas upp direkt på vägg med luftspalt. Uppsättning på vägg med monteringsskena Central skall sättas upp på vägg med monteringsskena. Monteringsskena skall nå upp till tak och ned till golv. KANALISATIONSSYSTEM Erforderlig kanalisation för kraft, belysning, tele och data. Denna kanalisation planeras med tanke på största möjliga flexibilitet så att framtida ändringar och tillbyggnader med enkelhet kan utföras. Kabelstegar och dylikt monteras lätt åtkomliga. Kabelstråk ovan undertak skall vara åtkomliga. Befintliga kabelstegar och dylikt skall bibehållas. Där brist på plats på befintliga kabelstegar uppstår skall kanalisationen kompletteras i erfoderlig omfattning. Ny kanalisation och dylikt skall dimensioneras för minst 30% utökning av elkraftsystem och minst 50% för telesystem. Stegar skall vara av typ galvaniserade stegar eller trådnätsstegar, allt skall monteras med tillhörande beslag och detaljer. Strömbelastade kablar skall vid förläggning skiljas från kablar för tele, data och s.öv där dessa förläggs parallellt. Kanalisationen skall utföras dold i hela sin sträckning. Kanalisationssystem utförs så att svensk Standard SS Kabelförläggning i byggnader, kan följas. Kanalisation (horisontell och vertikal) installeras så att en sammanhängande kanalisation erhålls inom fastigheten. LEDNINGSSYSTEM Ledningsnätet utförs som 5-ledarsystem (TN-S-system). Ledningssystem skall dimensioneras med 30% reservkapacitet. Befintligt ledningsnät för elinstallationer skall bibehållas i så stor utsträckning som möjligt. Kabel- och ledningsförläggning inom byggnad utförs enligt SS Belastningsberäkning och ledningsdimensionering utförs enligt SS , utg. 2.

8 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Ledningar förläggs i rör i största möjliga utsträckning. Installation i väggar utförs i infällt utförande. Samtliga ledningar skall ingå i entreprenaden så att full funktion i nläggningarna erhålls. Matarledningar skall härvid dimensioneras så att: - Minst 30% reservkapacitet erhålls för framtida utbyggnad - Ledare ansluts till samtliga kopplingselement på kopplingsplintar och spridningsplintar - Spänningsfallet över ledare inte äventyrar anläggningens funktion. Vid ojordade ledningar skall ledning säkras 2-poligt anläggningsvis. PLATSUTRUSTNINGAR Verktyg, reservsmältpatroner o d som ingår i entreprenaden för elanläggningens drift och skötsel skall sättas upp i säkringsskåp med min 30% av varje använd typ/storlek i reserv. Där knivsäkringar använd skall en knivsäkringsapparat levereras och monteras vid varje central. Entreprenören ombesörjer erforderligt fästmaterial, upphängningsanordningar o dyl. som behövs för montage av utrustningar. Fästdon för inomhus skall vara varmförzinkade. Fästdon utomhus skall vara i rostfritt utförande. Samtliga installationer skall vara utfört i infällt utförande. Uttag och anslutningspunkter Samtliga vägguttag skall vara i 2-vägsutförande om annat ej anges. Utrustning ska fast anslutas. Utöver SS monteras följande uttag och anslutningspunkter. Uttag och anslutningspunkter - För omfattning se branschgemensam rumsbeskrivning. -samtliga apparater såsom vägguttag o. dyl. skall bytas till nya. I installationen skall fabrikat och typ av använt materiel vara enhetligt. ÖVRIGT Tekniska uppgifter i anbud Anbud skall innehålla teknisk data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer och typbeteckningar för offererat material i den utsträckningen som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, personsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

9 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) 61 KANALISATIONSSYSTEM Platsutrustningar Erforderlig kanalisation i form av stegar, rännor, rör och kanaler etc. levereras och monteras. Dessa förses med avskiljningsenheter för kraft/tele/data. För fastsättningar kopplingsdosor, kopplingsplintar för teletekniska anläggningar etc. på stege eller ränna skall montageplåtar användas. Skyddsåtgärder mot brand Genomföringar i brandklassade väggar ska utföras med brandtätningsmassa. Genomföringar i Valv-väggar ska tätas med tätmassa. 63 ELKRAFTSYSTEM LEDNINGSSYSTEM Infällda ledningar Ledningssystem utförs i huvudsak med ledningar som skall installeras i infällt utförande. Utanpåliggande ledningar Utanpåliggande ledningar accepteras i rör ovan undertak. 63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM Reception med tillhörande lokaler samt förråd skall förses med ny belysning. Allmänbelysningen skall vara infälld. Arbetsplatsbelysning skall vara hängande över arbetsplatsen med upp och ner ljus reglerbar var för sej. Samtliga armaturer inom lokalen skall demonteras, Belysningen i RWC skall förses med blått UV-ljus eller liknanade för injektionsförsvårande belysning samt allmänbelysning styrd från reception. Ljusarmatur levereras med erforderliga montage- och fästdetaljer för angivet montagesätt. Kottling utförs vid uppsättning av armaturer i undertak av gips. Entreprenören svarar för att ledningsutlopp placeras så att de passar respektive armaturtyp. Ledningsinföringspunkt förses med strypnippel eller förskruvning. Entreprenören ombesörjer borttransport av tomemballage. Krav på i entreprenaden ingående typer av ljusarmaturer är specificerade under resp. kod och rubrik. Så få ljuskälletyper som möjligt skall användas. Samtliga apparater såsom strömbrytare o. dyl. skall bytas till nya. I installationen skall fabrikat och typ av använt materiel vara enhetligt.

10 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Utrymmen Entreprenören svarar för att ledningsutlopp placeras så att de passar respektive armaturtyp. Samtliga armaturer skyddsjordas. Ledningsinföringspunkt förses med strypnippel eller förskruvning. PLATSUTRUSTNINGAR Entreprenören redovisar i anbud armaturer System och funktioner Samtlig belysning tänds och släcks via lokalt placerade strömbrytare. Respektive armaturtyp i rum förses med separat tändning. Allmänbelysning i RWC skall manövreras från reception. Nödljus/Hänvisningsbelysning Nöd och Hänvisningsarmaturer skall vara av typ diodarmaturer med inbyggt reservkraftaggregat (min 60 min) samt självtestsystem. Utrymmen Omfattning av ursparningar för infällda ljusarmaturer sammanordnas med A. Undertak ingår i entreprenaden för byggentreprenören. 63.J MOTORDRIFTSSYSTEM Rulljalusi i reception skall anslutas Elanslutningar från övriga entreprenörer 64 TELESYSTEM Generellt I entreprenaden ingår att leverera och montera erforderligt antal plintar, linjaler, korskopplingstråd etc. för en komplett anläggning. Kanalisationssystem Teleledningar förläggs i separata rör, telerännor på kabelstegar och kabelrännor och kanaler. Ledningsnät Ny 25 pars kabel förläggs från rum A413 till rum A229 Kabel kontakteras i båda ändar enligt senare besked från hyresgäst Personals kvalifikationer Anslutningar till starkströmsnät skall utföras av behörig installatör. Dokumentering

11 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Referensbeteckningar enligt SS Ledningsnätet skall uppkopplas i korskopplingsstativ samt på kopplingsplintar. Ledningsförbindelser inom ställ skall utföras medelst korskoppling. Följande registreringshandlingar skall upprättas: -Monteringsritningar över ställ och dylikt. -Registreringshandlingar enligt SS Nätschema med adress och sektionsbeteckningar. 64.CBH Nödsignalsystem System och funktioner Nödsignal ska kunna utställas från följande utrymmen: -RWC. Larmet skall registreras i vakt samt reception Strömförsörjning Systemet ska anslutas till separat strömförsörjningsutrustning. 64.CCB/1 Entré- och passerkontrollsystem elektromekaniska Låssystem Funktioner - Elslutbleck i RWC som öppnas via tryckknapp i reception och vakt - Övriga funktioner och utformningar för lås, larm och passagesystem anges i Dörr och fönstermiljöer samt Byggnadstekniskt Säkerhetsprogram daterad Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad Leverarns av elslutbleck och motorlås ingår i annan entreprenad. I ELE ingår att koppla in, funktionsprova samt leverera kablage, tryckknappar samt strömförsörjningar för ovanstående funktioner. 64.DBE Kösignalsystem System och funktioner Nummertablåsystem levereras och installeras för betjäningsområden (pass, almänt och vakt / anmälningar). Tablåerna styrs från respektive betjäningsplats (7st). Betjänat nummer skall synas från samtliga sittplatser i vänthallen samt skall indikeras över respektive betjäningsplats. I entreprenaden skall även biljettautomat levereras Strömförsörjning Systemet ska anslutas till separat strömförsörjningsutrustning.

12 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) 64.EBB Allmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet Utrustningar som ansluts till det allmänna telenätet ska uppfylla kraven enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter. Nät för rikstelefoni skall uppfylla standard SS Samtliga anmälningar etc. skall utföras av ELE efter genomgång med beställaren vilka önskemål som finns (Detta utförs i ett tidigt stadium av byggnationen) 64.ECB/31Ljudöverföringssystem - Teleslinga Utrymmen enligt branschgemensam rumsbeskrivning skall förses med teleslinga. System och funktioner Systemet består av slingförstärkare samt ledningsnät.utrustningen skall vara utformad så allmäna utrop kan utföras och skall höras i väntrum och entrehall. Beakta att hörslingan ej får överhöras i angränsande rum. 64.ECC/2 Bildöverföringssystem - kabel-tv-system System och funktioner Systemet ska vara för anslutning till det befintliga data nätet. I ELE ingår att förlägga nya datakablar från rum A413 till uttag i tak vid TV enligt branschgemensam typrumsbeskrivning. 64.ED. Datakommunikationssystem Datakommunikationssystemet integreras med telefonsystemet enligt E64.EBB. Kabelsystem Kablar för uttag i plan 3 ansluts till stativ i rum A413 Nytt datakablage skall vara utfört i cat 6. I installation skall fabrikat och typ av använt materiel vara enhetligt. För befintliga kameror skall det förläggas 1st kabel till respektive kamera. Kanalisation från respektive kamera skall gå till vakt/nattreception. Kameror är placerade i: -Trapphall plan 3 Kontaktsystem Alla kontakter skall vara typen RJ45 och anpassade till kabelsystemets leverantör så att hela kabelsystemet uppfyller normerna. Uttag typ RJ45, cat 6 monteras enligt branschgemensam rumsbeskrivning. Samtliga befintliga uttag skall bytas till nya uttag. I installationen skall fabrikat och typ av använt materiel vara enhetligt. I entreprenaden ingår komplett utrustning för att koppla upp nytt kablage ingående i denna entreprenad.

13 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Uppkoppling av kabelsystem i stativ skall ske i modularpaneler. Allmänt datanät Under installationen måste kabeln skyddas mot yttre påverkan, t.ex. tramp, den måste rullas ut utan att kinkar uppstår. Minsta tillåtna böjradie är 4 ggr kabeldiametern dvs. 50 mm. För siameskabel gäller parts diameter och den böjs i långsida. Installation i paneler och uttag utförs enligt fabrikantens föreskrift. KALIBRERING OCH INMÄTNING AV KABELSYSTEM Allt kablage skall vara inmätt. Protokoll Automatgenererat mätprotokoll skall finnas och överlämnas till beställaren i både pappersform och elektronisk form. MÄRKNING Märkning av fastighetsnätet skall vara utformad så att effektiv drift- och förvaltning möjliggörs. Märkning av rumsuttag och spridningsnät Rumsuttag märkes enligt följande: <Ställ><Fält><Position><uttag>. Stativet märkes: <Ställ><Fält>. Paneler märkes: <Ställ><Fält><Position>. Märkningen skall motsvara avgiven dokumentation. CERTIFIERING All installation av produkter skall ske av personal som är certifierad för produkten ifråga. 66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION Jordningssystem Jordningssystem ingående i denna entreprenad enligt nedan: Potentialutjämningssystem skall utföras enligt anvisningar i SS utgåva 2 samt SEK Handbok G System för potentialutjämnad närmiljö Potentialutjämningssystem av följande omfattning skall installeras: -Huvudpotentialutjämningsskena monteras i fördelningscentral samt potentialutjämningsskenor vid el-centraler. -Stegar, rännor, fönsterbänkssystem, matarkanaler etc. (ledande material) skall anslutas till potentialutjämningsskena. -Komplett system för potentialutjämning skall levereras och monteras för ovanstående anläggningsdelar bestående av potentialutjämningsskenor, jordkablar, anslutningar etc. för en komplett anläggning. Förbindningar skall verifieras och dokumenteras.

14 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) B BEC.6 BED.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Innan demontering samt rivning påbörjas av befintliga elinstallationer skall man gå en SYN med beställaren för en översiktlig okulär besiktning och genomgång. Demontering av el- och teleinstallationer De ledningar som matar både apparater inom ombyggnadsdelarna samt de utrymmen som ej berörs av ombyggnaden omläggs och skarvas så att de utrymmen som ej berörs av ombyggnaden skall fungera lika som innan ombyggnaden. Extra stor vikt läggs vid demontering, urkoppling samt flytt. Då resterande utrymmen skall vara i drift under byggtiden, då de inryms och kommer att utnyttjas. All omkoppling och demontering som berörs av ombyggnaden skall vara medräknat och inkluderat i anbudet samt erforderligt material för att erhålla en likvärdig anläggning sedan omläggning och monteringsarbete har blivit utfört. Vissa omkopplingsarbeten kan ej ske på ordinarie arbetstid. Kablaget ansluts till befintlig apparater, centraler etc. så att samma funktion erhålls som innan ovanstående åtgärder utfördes. Vid behov skall ingå i entreprenaden att utföra erforderliga skarvningar av kablaget. Nedan är vissa delar av anläggningen upptaget som skall rivas, demonteras samt bibehålls. Det åligger ELE att på plats informera sig om den exakta mängden rivning, demontering etc. enligt kod B med tillhörande underkoder som ingår i entreprenaden att utföra: -Allt kablage från serverrummet som kommunicerar med andra lokaler i huset skall ej rivas Rivning av el- och teleinstallationer I entreprenaden ingår att urkoppla och riva samtlig utrustning inom de utrymmen som berörs av ombyggnaden och som ej skall bibehållas. All rivning som berörs av ombyggnaden skall vara medräknat och inkluderat i anbudet. Rivet material som beställaren önskar behålla skall märkas av beställaren och av entreprenören transporteras till anvisad plats. Övrig rivet material skall transporteras till och dumpas i av byggnadsentreprenören uppställd sopcontainer, eller annan anvisad plats. Miljöfarligt avfall såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater innehållande kvicksilver skall omhändertas av entreprenören och forslas bort från arbetsområdet.

15 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT YTB YTB.1 YTB.16 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Hela installationen skall märkas. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på ritningar som i drift- och underhållsinstruktioner. För utrustning där den ordinarie skylten är oläsbar på grund av placering, t ex ovan kabelstege eller på hög höjd, skall ytterligare en skylt monteras rakt under på vägg eller på pelare. Denna skylt skall vara graverad. Märkning av el- och teleinstallationer Skylttexter skall redovisas för beställaren innan tillverkning sker. Märkning skall utföras med skylt och ej vara förväxlingsbar, varför märkning ej får anbringas på lock eller annan löstagbar del av enhet. Märkband Accepteras ej. Skyltar typ dymo eller likvärdigt accepteras ej. Skyltar och märkbrickor Samtliga skyltar skall vara i graverat utförande. Skyltstorlek minst höjd 30 mm och texthöjd 20 mm. Samtliga skyltar skall vara läsbara från golv. YTB.161 YTB.163 Märkning av el- och telekanalisationsinstallationer Outnyttjad elrörskanalisation skall förses med färgmärkt detekterbar dragtråd i kulör enligt rörkanalisations färgmärkning. Märkning av elkraftsinstallationer Märkning av ledningar, anordningar och utrustningar skall utföras enligt SSEN , SS-EN och anvisningar i SEK Handbok 419. YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Märkning av apparater i kopplingsutrustning Termiskt skydd skall märkas med inställt värde. Hållare för smältpatron skall märkas med smältpatrons märkström. Apparater skall märkas med postbeteckning. Märkning av huvudströmkrets inom kopplingsutrustning

16 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) YTB.16313Märkning av lådkapslade centraler I central med flera neutral- och skyddsledarskenor skall neutral- och skyddsledare märkas med gruppnummer. Märkning med märkskyltar Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända samt uppgift om förimpedans, IK3 och kortslutningseffekt. Vid gruppledning skall märkskylt sättas upp som anger kabeltyp, ledarantal och ledningsarea. Vid gruppledning skall märkskylt sättas upp som anger kabeltyp, ledarantal, ledararea samt uppgift om längsta tillåtna kabellängd för utlösningsvillkoret. Vid smältpatron understigande 6A skall monteras skylt som anger största tillåtna smältpatron. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med -orienteringsritning med införda rumsnummer -gruppschema -jordfelsbrytares skyddsområde -handhavandeinstruktion för jordfelsbrytare YTB.16315Märkning av apparatskåp Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända samt uppgift om förimpedans och kortslutningsskydd. Vid gruppledning skall märkskylt sättas upp som anger kabeltyp, ledarantal och ledningsarea. Vid gruppledning skall märkskylt sättas upp som anger kabeltyp, ledarantal, ledararea samt uppgift om längsta tillåtna kabellängd för utlösningsvillkoret. Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända samt uppgift om förimpedans och kortslutningsskydd. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med: - jordfelsbrytares skyddsområde - handhavandeinstruktion för jordfelsbrytare

17 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) - motorskydds inställningsvärde - motorskyddsbrytare som ej föregås av gruppsäkring Vid smältpatron understigande 6 A skall monteras skylt som anger största tillåtna smältpatron. YTB.16321Märkning av huvudledningar Blank skyddsledare skall i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang. Blank ledare som utgör PEN-ledare skall i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang med ljusblå tilläggsmärkning. YTB.16322Märkning av gruppledningar Kabeländar skall märkas med gruppnummer. YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer Apparater som ingår i centralutrustningar skall märkas enligt SS Apparater skall märkas med postbeteckning. Apparater skall märkas med utrustningsnummer. Alla utrustningar och apparater skall märkas med utrustningsnummer, UNR-nr. Utöver vad som sägs i AMA skall utrustningar märkas med: apparatbenämning registreringsbeteckning Ovan redovisad märkning skall utföras med skylt av typ skylt utan hållare. För jackbara utrustningar skall registreringsbeteckning placeras vid uttag. Märkning av tryckknapp, signallampa eller lysdiod i manöverpanel skall graveras direkt i panelens front. Säkringar Huvudsäkringar skall märkas med: - Huvudsäkring system positionsmärkning systemspänning högsta tillåta avsäkring. Gruppsäkring skall märkas med UNR-nr. Gruppschema Gruppschema skall monteras i gruppförteckningsram vid säkringarna. Schema skall för varje grupp ange: anslutna systemdelar eller objekt

18 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) märkström YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Stamledningar skall märkas med utrustningsnummer, UNR-nummer och löpande kabelnummer. Skylt skall placeras på ledning innan den lämnar stället. Monteringsritning skall sättas upp invid montagestativet. Ledningslista skall upprättas med redovisning av stamledningar. Skylt/märkband på kabel skall vara svart text på vit botten. Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Monteringsritning skall sättas upp invid monteringsstativ. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer Platsutrustningar skall märkas med UNR-nummer. YTB.26 YTB.263 Skyltning för el- och teleinstallationer Varningsskylt med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" skall sättas upp i elcentralrum och driftrum. Skyltning för elkraftsinstallationer Skyltar, tavlor och anslag skall vara utförda av beständigt och icke-korrosiv material och ha beständig text. Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Förbudsskylt typ F11 enligt starkströmsföreskrifterna punkt skall sättas upp vid huvudjordningsskena, kompletterande jordningsskenor monteras och på de platser där särskild jord- eller potentialutjämningsledare ansluts. Varningsskyltning enligt starkströmsföreskrifterna skall utföras för följande system och utrustningar: - kopplingsutrustningar (V1 + F12) Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Vid kopplingsutrustning som betjänar kretsar med elektroniska komponenter skall sättas upp skylt med texten "I krets som innehåller elektroniska komponenter skall isolationsmätning utföras med fas- och neutralledare förbundna. Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall sättas upp skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Skyltning vid säkerhetsbrytare Skyltas med matande central, gruppnummer, ledningsarea samt säkringsstorlek.

19 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Översiktsscheman Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema skall sättas upp vid följande fördelningscentraler och apparatskåp: YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Beställaren meddelas i god tid innan entreprenören utför provningar och mätningar enligt eget upprättat provningsprogram. Provningar och protokoll utförs enligt SS utg. 2 med tillhörande standarder. Protokoll: Protokoll skall insändas tillsammans med anmälan till slutbesiktning. Protokoll skall levereras i 3 omgångar till beställarens ombud. Följande skall protokollföras: Isolationsmätning - Kontroll- och uppmätning av skydds- och systemjordning -Utlösningsprov av säkringar med angivande av utlösningstid och ström. - Injustering av levererad utrustning. - Funktionskontroll av samtliga anläggningsdelar och dess funktionssamband. Protokoll utvisande mätresultat skall upprättas och innehålla impedansvärden och kortslutningsströmmar. YTC.16 Provning av el- och telesystem Entreprenören skall ombesörja och bekosta provning som krävs för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Provning skall även omfatta provning enligt SS Reviderad kontroll före idrifttagning Provningar och mätningar skall utföras i följande ordning: - provning av skydds-, PEN-, jordtags- och potentialutjämningsledarnas kontinuitet från utsatt del på elapparat respektive eluttags skyddsledarkontakt till sann jord - mätning av elinstallationens isolationsresistans mellan spänningsförande delar och jord. Anslutna apparater skall vara bortkopplade. Vid TN-S-system skall isolationsresistansen även mätas mellan neutralledare och skyddsjord. - kontroll och mätning av skydd genom SELV och PELV

20 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) - kontroll och mätning av skydd genom skyddsseparation - provning av automatisk frånkoppling av matningen - provning av polariteten - funktionsprovning - kontroll av spänningsfall Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Utlösningsprov skall utföras i samband med funktionsprov. Funktionsprovning Funktionsprovning av samtliga anläggningsdelar ingår i samordnad provning. YTC.163 Provning av elkraftsystem Beställaren skall meddelas innan provning och mätning utförs. Provning av kopplingsutrustningar Isolationsmätning av strömbelastade kablar skall utföras. YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem Belysningsmätningar skall utföras och dokumenteras enligt följande: Rum och del. Följande provningar skall utföras: - funktionsprovning av belysningsmanövrering YTC.1636 Provning av strömförsörjningssystem för elkraftsystem YTC.164 YTC.166 Provning av telesystem Provning av system för spänningsutjämning eller elektrisk Separation YTC.1666 Provning av system för potentialutjämnad närmiljö Kontroll och fastställande av uppnådd skyddsgrad skall utföras av person som äger erforderlig teoretisk och praktisk kunskap om potentialutjämnande närmiljö. YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras och dokumenteras enligt följande:

21 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) -Bästa ljusutbyte -Minsta bländning YTC.4 YTC.46 YTC.464 YU YUC YUD Kontroll före idrifttagning av installationer Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer Kontrollen skall utföras och verifieras enligt följande kontrollprogram: - SS Åtgärdslista skall godkännas av beställaren innan installationsarbetena påbörjas. Kontroll före idrifttagning av teleinstallationer TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören skall upprätta relationshandlingar för samtliga bygghandlingar som upprättas av entreprenören samt för övriga delar av lokalen. Relationshandlingar skall även levereras på datamedia med justerbara filer (ej i pdf). Typ dwg, doc etc. Relationshandling skall förses med påskrift RELATIONSHANDLING samt datum. Relationshandlingar skall levereras till beställaren i 2 kopieomgångar. Handlingar skall levereras i 2 omgångar format A3 och 2 omgång i format A1. Översatt handling skall även levereras på originalspråket. Relationshandlingarna skall levereras: - insatta i 2 st pärmar -uppsatta För ritning som redovisar flera installationer skall installationstyperna framgå av namnrutan. Teknisk dokumentation skall vara skriven på svenska. Datablad, broschyrer, tillverkares driftinstruktioner och underhållsinstruktioner enligt tillverkares egen standard får levereras under förutsättning att: -principschema, flödesschema, o d överensstämmer med entreprenadens utförande -beteckningar överensstämmer med märkskyltar -typ, storlek och utförande tydligt markeras - för entreprenaden inte aktuella texter, bilder o d avlägsnas. Följande leveranstider gäller för relationshandlingar, 2 veckor innan

22 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) Slutbesiktning YUH YUH.6 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktion för samtliga installerade anläggningsdelar skall upprättas och levereras i 2 omg. för fastighetspärmar. Samtliga driftinstruktioner skall vara anläggningsanpassade och skrivna på svenska. Entreprenör skall med undantag för katalogfört material tillhandahålla datablad, broschyrer o dyl. över utrustningar, apparater och komponenter vilka skall ingå enligt följande: - Armaturförteckning, fabrikat, bestyckning och skyddsform -Kopplingsutrustningar - Effektbrytare, säkringar, kontaktorer, reläer, jordfelsbrytare etc. -Programvaror -Nödsignalsystem -Beskrivning över utrustning, verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, schema samt monterings och driftanvisningar. - Anvisning om skötsel och tillsyn av i entreprenaden ingående apparater. -Adressförteckning över leverantörer till installerad utrustning Driftinstruktion skall innehålla beskrivning av tekniska skyddsåtgärder och metoder som skall användas när de ursprungliga tekniska skyddsåtgärderna är satta ur spel. YUP YUP.6 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el- och Teleinstallationer Entreprenören skall informera utsedd anläggningsskötare så att denna får kännedom om anläggningens omfattning, funktion och handhavande. Med anläggningsskötare avses person som skall ha goda kunskaper om anläggningens funktioner och handhavande, samt god erfarenhet gällande provning och kontroll av anläggningen samt, är lämplig för uppgiften. Anläggningsskötaren bör deltaga vid entreprenadens egenprovning och samordnande funktionsprovning. Entreprenören skall tillhandahålla särskild utbildning beträffande drift och underhåll av programmerbara dator- och styrsystem. Beräknad tidsåtgång är 2 timmar vid 2 st tillfällen.

23 Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget (23) YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER YYV.6 Tillsyn, skötsel och underhåll av el installationer Service I entreprenaden ingår 5 st servicebesök med 12 månaders intervall under de 5 garantiåren. Tid för besöken skall avtalas med Beställarens driftpersonal 3 veckor före besöket. Servicen skall omfatta erforderliga reservdelar samt skötsel och tillsyn av alla i entreprenaden ingående komponenter. Protokoll från besöken skall signeras av både entreprenör och driftpersonal och därefter överlämnas till Beställaren.

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler.

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. 2008:1 1. Vad menas med friledning? 2. Räknas ett utomhusställverk som ett driftrum? 3. Hur uppfyller vi kraven i kap. 2 om god elsäkerhetsteknisk

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (21) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP , RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM AP Postadress Ledel AB, Kustvägen 40,312 60 Mellbystrand www.ledel.se Telefon 0346-751600 anton@ledel.se 2(11) EL- OCH TELESYSTEM Totalentreprenad för el- och telesystem

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för optokabel TBE 122 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 PRODUKTKRAV... 2 3.1 Standardisering...

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (37) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning El och Tele Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare Reviderad 18-12-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Besiktningar av elinstallationer 3. Mätarcentraler och mätare 4. Serviskabel 5. Luftledningsservis 6.

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN AV ELINSTALLATIONSARBETE 3 1.1 Allmänt 3 1.2 Föranmälan 3 1.3 Ändring av mätarsäkring eller huvudledning före

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt 1(7) Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. EL AMA 09 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 1 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 2 05.2 TEKNISK BESKRIVNING 3 BILAGOR: INFORMATIONSRITNINGAR 4 06.1 ANBUDSFORMULÄR

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

STAFFANSTORPS ENERGI AB

STAFFANSTORPS ENERGI AB 1 STAFFANSTORPS ENERGI AB Lokala Bestämmelser Enligt SS 437 01 40 utgåva 2 2 Föranmälan av elinstallationsarbete. Blanketten sänds in i ett exemplar till Staffanstorps Energi AB. Föranmälan skall inlämnas

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE 1 (13) FÖR PROJEKTERING EL OCH TELE 2 (13) EL OCH TELE INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELANLÄGGNINGAR...3 Elcentraler...3 Kanalisationssystem...4 Ledningar...4 Platsutrustning...4 Kraftanläggningar...5 Styrning av

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

KV BULTEN 17, LÅNGHOLMSGATAN 13 & 13A I STOCKHOLM. Ombyggnad av flerfamiljshus.

KV BULTEN 17, LÅNGHOLMSGATAN 13 & 13A I STOCKHOLM. Ombyggnad av flerfamiljshus. A 4241 ELEKTROKONSULT HANS NORBERG AB Roslagsgatan 25 761 31 NORRTÄLJE Tfn 0176-22 41 00 Fax 0176-22 42 50 E-post:hans@hnelektrokonsult.se BILAGA SB1-EL1 OBJEKT KV BULTEN 17, LÅNGHOLMSGATAN 13 & 13A I

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra lokalnyttjare.

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: TE= Totalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning GE= Generalentreprenör ME = Markentreprenör E: Egenprovning RE = Rörentreprenör

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T21-101 Elinstallationer -

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T21-101 Elinstallationer - Elinstallationer - 1. Förutsättningar 1.1 Tillämplighet: Denna handling beskriver hur elinstallationer i skyddsrum får utföras samt hur underhåll av ingående komponenter skall ske. 1.2 Granskning: Ett

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad. Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD

C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad. Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD NYBYGGNAD AV MARKLÄGENHETER FÖR C4 HUS AB BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR UPPDRAG NUMMER: 733

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag Sidantal 1+13 Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun Färdigställande av påbörjad entreprenad Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD Mängdbeskrivning EL Förfrågningsunderlag Jönköping 2012-12-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tekniska anvisningar LÅS 2015-12-18

Tekniska anvisningar LÅS 2015-12-18 Tekniska anvisningar LÅS 2015-12-18 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning William Persäter STF/W Persäter Elkonsultering Vad är en elanläggning? Med elektrisk anläggning avses i ellagen en anläggning med däri ingående

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? EL & maskinsäkerhet Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Elinstallation Elinstallationsreglerna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Teknisk anvisning 7 TRANSPORTSYSTEM Ver. 2.0

Teknisk anvisning 7 TRANSPORTSYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 20 7 TRANSPORTSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7 TRANSPORTSYSTEM... 3 71 HISSYSTEM...

Läs mer