Fullmäktige Sida 1 / 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 35 Sammanträde Tid måndag kl Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämndens 4 sektion för social- och hälsovårdstjänster 4 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och 5 stadsplaneringsnämnden 5 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran 7 jalkapallohalli Oy Förhandsbesked om 2013 års bokslut 11 7 Deltagande i en särskild kommunindelningsutredning 16 8 Förlängning av Västmetron från Mattby till Stensvik 21 9 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om 25 principerna för var de får placeras 10 Motion om ett program för utveckling och företagande inom 30 social- och hälsovården 11 Fullmäktigefråga om kartläggning och publicering av fornminnen 33 Esbo Markus Torkki ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 35 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 35 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för SDP och SFP.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2013 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion för social- och hälsovårdstjänster Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Saml) till personlig ersättare för Johanna Ruuth-Karvonen (Saml), som är medlem i social- och hälsovårdsnämndens sektion för social- och hälsovårdstjänster, istället för Sirkka-Liisa Furu (Saml). Redogörelse Sirkka-Liisa Furu (Saml), som är personlig ersättare för Johanna Ruuth- Karvonen (Saml) i social- och hälsovårdsnämndens sektion för social- och hälsovårdstjänster, ber om avsked från ovannämnda sektion med motiveringen att hon tillbringar tid utomlands. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till ersättare vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (Saml) till personlig ersättare för Johanna Ruuth-Karvonen (Saml), som är medlem i social- och hälsovårdsnämndens sektion för social- och hälsovårdstjänster, istället för Sirkka-Liisa Furu (Saml). Beslut Tiedoksi Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Sektionens sekreterare - Den valda - Sirkka-Liisa Furu

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och stadsplaneringsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige befriar ersättaren Minna Ihamuotila (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hennes förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till personlig ersättare i stadsplaneringsnämnden för Kimmo Oila (Saml) istället för Minna Ihamuotila (Saml) nu Leena Hoppania (Saml). Redogörelse Minna Ihamuotila (Saml), som är rrsättare i fullmäktige och i stadsplaneringsnämnden för Kimmo Oila (Saml), ber om avsked från de ovannämnda förtroendeuppdragen på grund av personliga skäl. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i fullmäktige. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättaren Minna Ihamuotila (Saml) från sitt uppdrag och konstaterar att hennes förtroendeuppdrag har upphört samt väljer till personlig ersättare i stadsplaneringsnämnden Kimmo Oila (Saml) istället för Minna Ihamuotila (Saml) nu Leena Hoppania (Saml). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterare - Minna Ihamuotila

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 35

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 7 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar 1 att bevilja stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Leppävaaran jalkapallohalli Oy Långivare på basis av konkurrensutsättning Lånebeloppet högst euro som ett eller flera lån Lånetid högst 10 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar annuitet, högst ett amorteringsfritt år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor eller fast referensränta eller annan allmän referensränta. 2 att befullmäktiga stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen 3 att staden som kontrasäkerhet för borgen ska få en anläggningsinteckning i arrenderätten som är 1,3 gånger så stor som det lånebelopp för vilket borgen ges

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / 35 4 att staden dessutom som kontrasäkerhet kräver att Leppävaaran Pallo ry förbinder sig att svara för Leppävaaran jalkapallohalli Oy:s lån och samtycker till att delar av lånet som staden som borgenär måste betala kvitteras ur eventuella bidrag av staden. 5 att staden uppbär en borgensprovision på 0,1 procent per år räknat på lånets medelsaldo 6 att borgensförbindelsen kan undertecknas först efter att arrendeavtalet undertecknats. Redogörelse Leppävaaran jalkapallohalli Oy ansöker om proprieborgen av Esbo stad för ett lån för finansiering av byggandet av en konstgräsplan samt en övertryckshall för vinterbruk på Grindvaktsplanen i Alberga. Leppävaaran jalkapallohalli Oy har anhållit om att få arrendera en ca m2 stor del av tomt 1 i kvarter nr som ägs av Esbo stad och av det allmänna området 51P27 i stadsdel 51 (Alberga) för att bygga en övertryckshall och en konstgräsplan. Gränserna för arrendeområdet preciseras i samband med planerings- och tillståndsprocessen. Beslut om arrendering fattades av stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion Leppävaaran jalkapallohalli Oy har grundats i januari 2014 och ägs av Leppävaaran Pallo ry. Bolaget har grundats för detta projekt och kommer också att styra hallens verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är dock inte att uppnå företagsekonomisk vinst. Leppävaaran Pallo ry är ett idrottssällskap som har specialiserat sig på fotboll och som driver sin verksamhet i Albergas storområde. Sällskapets verksamhet koncentrerar sig på fotboll för barn och ungdomar samt på amatörfotboll och I form för livet-verksamhet för vuxna. Medlemsantalet har under de senaste åren ökat med cirka 100 per år och i slutet av perioden hade sällskapet drygt spelare. Leppävaaran jalkapallohalli Oy ämnar bygga en övertryckshall för vinterbruk på arrendeområdet. Den nuvarande sandplanen byggs om till en konstgräsplan med gummikross. Eftersom marken i området består av mjuk lerjord måste planen först grundläggas. Vid schaktningsskedet byggs också övertryckshallens förankring. Spelplanen kommer att vara 48 x 70 meter och hallen 54 x 79 meter. Beräkningen av projektets investeringskostnader i euro är följande: Schaktning

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 35 Konstgräsplan Övertryckshall Kringteknik och konst ruktio ner Sammanlagt Investeringen finansieras med understöd och lån. Understöd ansöks hos närings-, trafik- och miljöcentralen och Finlands Bollförbund. Cirka euro finansieras genom lån. För lånet ansöks om proprieborgen av Esbo stad. Återbetalningstiden är 10 år. Hallens årliga avkastning består av hyrorna för sällskapets spelturer under kvällar och veckoslut samt av intäkterna av skolornas användning av hallen under vardagar. Det beräknas att hallen ger en avkastning på cirka euro efter momsredovisning. Beräkningen av årliga kostnader är euro. Det har ännu inte avtalats med staden om en kompensationsmodell för skolornas användning av hallen, som ingår i avkastningsprognosen. Bildningssektorn bifaller projektet: "Projektet ger en möjlighet att bygga en bollhall tidigare än genom planlösningar. Dessutom förbättras Grindvaktsplanens kvalitet och användningsgrad. Projektet utgör inget väsentligt hinder för utvecklandet av Albergas skolcentrum. Hallen finns till samtidigt som skolcentret förmodligen ska byggas." Gatu- och parkförvaltningen vid tekniska centralen ser inget hinder för projektet, men de kräver specialvillkor för byggande och underhåll. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 1 att bevilja stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Leppävaaran jalkapallohalli Oy Långivare på basis av konkurrensutsättning

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 10 / 35 Lånebeloppet högst euro som ett eller flera lån Lånetid högst 10 år efter att borgensförbindelsen undertecknats Amorteringar annuitet, högst ett amorteringsfritt år efter att den första låneposten lyfts Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor eller fast referensränta eller annan allmän referensränta. 2 att befullmäktiga stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av schemaläggningen av amorteringarna och ränteposterna på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga återbetalningstiden - en ändring av referensräntan - en ändring av marginalen 3 att staden som kontrasäkerhet för borgen ska få en anläggningsinteckning i arrenderätten som är 1,3 gånger så stor som det lånebelopp för vilket borgen ges 4 att staden dessutom som kontrasäkerhet kräver att Leppävaaran Pallo ry förbinder sig att svara för Leppävaaran jalkapallohalli Oy:s lån och samtycker till att delar av lånet som staden som borgenär måste betala kvitteras ur eventuella bidrag av staden. 5 att staden uppbär en borgensprovision på 0,1 procent per år räknat på lånets medelsaldo 6 att borgensförbindelsen kan undertecknas först efter att arrendeavtalet undertecknats. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Leppävaaran Pallo ry

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / / /2013 Stadsstyrelsen Förhandsbesked om 2013 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2013 års bokslut. Bilaga Redogörelse 1 Tilinpäätöksen ennakkotieto Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen 3 Pöytäkirjamerkinnät 2013 Stadens bokslut för 2013 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på beredningssituationen där nästan alla noteringar i bokslutet är gjorda med undantag för avskrivningarna. De ännu inte noterade avskrivningarna minskar resultatet för räkenskapsperioden, men en uppskattning av dem har gjorts i totalsummorna. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen och av fullmäktige Bokslutsprognos Enligt bokslutsprognosen för 2013 var räkenskapsperiodens resultat ca 56 miljoner euro, och årsbidraget omkring 164 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 67 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Det förbättrade årsbidraget och resultatet berodde bl.a. på registreringar av engångsposter i finansiella intäkter och en tidtabellsändring i skatteavräkningarna. Styrning av kostnadsutvecklingen under hösten dämpade också kostnadsökningen. Att de finansiella intäkterna blev större än förväntat beror på uppsägningen av ett kapitalförvaltningsavtal, vilket innebar att de finansiella intäkter avtalet omfattade realiserades i stadens bokföring. De finansiella intäkterna bokförs som intäkter då de realiseras. I slutet av året ändrades den neutrala allokeringen i tre avtal om kapitalförvaltning, vilket också

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 35 medförde att intäkter realiserades i bokföringen. Dessutom påverkades intäkterna av en gynnsammare utveckling på aktiemarknaden än förutsett. Finansieringen av stadens driftsekonomi kan inte baseras på finansiella intäkter, bl.a. till följd av deras stora årliga fluktuation. De finansiella intäkterna kan vara negativa just då utvecklingen av de övriga inkomsterna också är svag. Fondernas avkastning bokförs i fondernas balansräkningar. Fonder kan genom fullmäktiges beslut användas för att utjämna behovet av investeringsfinansiering under enstaka år. Till följd av en ändring i tidtabellen för avräkning av skatteintäkter avräknades skatteintäkter som tidigare bokförts för januari redan i december. De finansiella intäkternas och de extraordinära skatteavräkningsposternas inverkan på resultatet är ca 41 miljoner euro, och det jämförbara resultatet för räkenskapsperioden är således ca 16 miljoner euro. Driftsekonomi Stadens verksamhetsbidrag, d.v.s. täckningen före finansiella intäkter, förbättrades en aning jämfört med fjolåret, men då ändringarna i skatteavräkningen beaktas försvagades verksamhetsbidraget de facto med ca 10 miljoner euro från året innan. Täckningen har minskat eftersom de externa kostnaderna ökat mer än de externa intäkterna och skatteintäkterna. Stadens externa intäkter ökade med ca 10 procent och uppgick till 278 miljoner euro. De externa intäkterna inkluderade fordringar av engångsnatur som ökade totalintäkterna. Stadens externa kostnader var miljoner euro och de ökade från fjolåret med 4 procent. Ökningen var måttlig, men särskilt i relation till skatteintäktsutvecklingen var utgiftsökningen för stor. I slutet av år 2013 var antalet anställda i staden Ökningen från början av året var 183 anställda. Antalet anställda i social- och hälsovårdssektorn ökade med 123 personer och i bildningssektorn med 74 personer. Antalet anställda i affärsverkssektorn minskade däremot med 17 personer. Stadens personalkostnader uppgick till 613,6 miljoner euro och de ökade med 3,7 procent från året innan. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft var 27,6 miljoner euro och de ökade med 0,8 procent. För köp av externa tjänster användes under året 685 miljoner euro och för bidrag 142 miljoner euro. Den största enskilda posten för köp av tjänster utgjorde den specialiserade sjukvården, 228 miljoner euro. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården ökade med 18 miljoner euro, d.v.s. 8,6 procent. Den största bidragsformen var utkomststödet, som utbetalades till ett belopp av 50 miljoner euro, vilket innebar en ökning med 4 miljoner euro, d.v.s. 8,7 procent mer än året innan. Skattefinansiering

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 35 Skatteintäkterna överskred budgeten med 5,5 miljoner euro. I skatteintäkter redovisades 1 307,2 miljoner euro, vilket var 57,9 miljoner euro (4,6 procent) mer än föregående år. Jämförelsen försvåras av korrigeringar som skett under året samt ändringar av avräkningstidtabellerna. Med beaktande av ändringarna i avräkningstidtabellerna är den verkliga ökningen av skatteintäkterna 3,9 procent. Den influtna kommunalskatten för förvärvsinkomster uppgår till 1 129,1 miljoner euro. Ökningen är 61,6 miljoner euro (5,8 procent) jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Noteras kan, att det avräknades mindre samfundsskatt än året innan. I skatteintäkter avräknades totalt 109,6 miljoner euro, vilket var 7,1 miljoner euro (6,2 procent) mindre än föregående år. Avkastningen av samfundsskatten har varit svag flera år i rad och avräkningarna har varje år varit lägre än året innan. Investeringar och upplåning Stadens investeringsnivå var fortsättningsvis hög och staden genomförde investeringar för 225 miljoner euro, en ökning på 9 miljoner euro jämfört med året innan. Dessutom investerade staden 112 miljoner euro via dotterbolagen i västmetron och i ombyggnad av skolor. Av upplåningsfullmakten på 116 miljoner euro som antecknats i budgeten 2013 upplånades hela summan. Resten av finansieringsbehovet ombesörjdes genom kortfristig finansiering och genom fonduttag på 40 miljoner euro. Långfristiga lån avbetalades med 62,7 miljoner euro och stadens lånestock uppgick i slutet av året till 211,7 miljoner euro. Utfallet av resultatmålen i strategin I Esbostrategin för 2013 ingick 72 resultatmål av vilka en del var gemensamma för alla sektorer. Avvikelserna från resultatmålen fram till slutet av oktober behandlades i fullmäktige. Efter det har utfallet av fyra resultatmål visat sig vara bättre än man trodde i oktober och de nåddes enligt målsättningen. De aktuella resultatmålen gäller utvecklingen av stadens verksamhetsbidrag, årsbidrag och produktivitet samt andelen anställda med invandrarbakgrund i teknik- och miljösektorn. Av resultatmålen nåddes 12 inte eller nåddes försenat. Totalt sett nåddes resultatmålen för 2013 väl. Omvärlden Befolkningsökningen i Esbo har utfallit nästan helt som prognosticerat under 2013 och invånarantalet ökade enligt preliminära uppgifter med personer, d.v.s. 1,5 procent. Det uppskattade invånarantalet i Esbo är enligt uppgifterna vid årsskiftet personer. Immigrationen har sedan 2005 ökat och verkar år 2013 vara personer och stå för över 40 procent av befolkningsökningen i Esbo under året. Födelseöverskottet

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 35 är dock för tillfället den faktor som mest bidrar till befolkningsökningen. År 2013 var antalet födda personer fler än antalet avlidna. I slutet av december 2013 var antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 8,4 procent, vilket är 1,9 procentenheter högre än året innan. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 12,6 procent. Antalet arbetslösa under 25 år var och över 50 år personer. Andelen arbetslösa under 25 år ökade med 57,1 procent jämfört med året innan. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) var personer, d.v.s. 26 procent av de arbetslösa. År 2013 bjöd på stora omställningar. Kommunreformen, förutredningen om metropolområdet, social- och hälsovårdens strukturreform samt stadens investeringsprojekt av historiska dimensioner präglade såväl personalens som de förtroendevaldas arbetsfyllda år. Sammanfattning Svackan i den ekonomiska omvärlden fördjupades ytterligare och staden vidtog utifrån höstens prognoser åtgärder för att stabilisera ekonomin. Uppskattningarna i ekonomiplanen för visade på ett rejält underskott i budgeten under hela planperioden. Åtgärderna för att stävja utgiftsutvecklingen lyckades, men nuvarande resultatnivå nåddes till största delen p.g.a. engångsposter. Engångsposterna åtgärdar inte den strukturella obalansen i stadens ekonomi. De kan också inverka negativt på stadens resultat, som det gick i samband med den internationella finanskrisen som började år 2008, då man tvingades göra betydande nedskrivningar av placeringstillgångarna. Obalansen mellan driftskostnaderna och inkomstbasen är den största utmaningen i stadens ekonomi som inte avhjälps av den resultatförbättrande verkan ett års engångsposter har. Det jämförbara resultatet för fjolårets räkenskapsperiod var ca 16 miljoner euro och det jämförbara årsbidraget ca 124,4 miljoner euro. Årsbidraget ligger redan 56 miljoner euro under en hållbar finansieringsnivå som de redan pågående investeringsprojekten kräver. Det jämförbara årsbidraget har minskat med 60 miljoner euro. Samtidigt har soliditeten sjunkit från 100 till 40 procent. Under de närmaste åren kommer stadens ekonomi att vara mycket ansträngd på grund av den långsamma ekonomiska utvecklingen och hållbarhetsgapet inom den offentliga ekonomin. Staden växer med invånare per år som tillsammans med förändringen i befolkningens åldersstuktur ökar stadens serviceförpliktelser. Instabiliteten i den allmänna ekonomiska situationen avspeglas i den långsamma ökningen av skatteintäkter och i arbetslösheten. Fjolårets positiva resultat minskar inte hållbarhetsgapet. Det rimliga resultat för räkenskapsperioden som uppnåtts genom engångsposter

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 15 / 35 reparerar inte disproportionen mellan förpliktelserna och inkomstbasen. Fullmäktige har beslutat att på våren godkänna ett program för produktivitet och balansering av ekonomin för hela fullmäktigeperioden. Det preliminära resultatet för år 2013 avlägsnar inte behovet av ett sådant program. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Beslutsförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2013 års bokslut. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / / /2014 Stadsstyrelsen Deltagande i en särskild kommunindelningsutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 uttalar sig om deltagandet i den särskilda kommunindelningsutredningen på följande sätt: Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen , , och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller inledandet av en utredning med sikte på kommunsammanslagning av huvudstadsregionen. Enligt förslaget ur metropolområdets förundersökning har Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis redan kört igång en gemensam, frivillig kommunstrukturutredning enligt kommunstrukturlagen. Dessutom har beredningen av metropollagen inletts. 2 beslutar att Esbo stad deltar i den särskilda kommunindelningsutredningen eftersom 16 i kommunstrukturagen stadgar att kommunerna ska delta i en särskild kommunindelningsutredning och i beredningen av kommunindelningsutredarens förslag. 3 utnämner till uppföljningsgruppen på grund av deras ställning fullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören. 4 förutsätter att man gör en omfattande riskanalys i samband med utredningen om att slå samman de nio kommunerna. Tilläggsmaterial - Beslut erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta - Selvitysryhmän kirje

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 35 Redogörelse Eftersom beslutet om att tillsätta en utredning avviker från det som fullmäktige tidigare beslutat föreläggs deltagandet fullmäktige. Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen , , och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller inledandet av en utredning med sikte på kommunsammanslagning av huvudstadsregionen. Finansministeriet beslutade om en särskild kommunindelningsutredning mellan Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda städer samt Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vichtis kommuner i enlighet med 15 i kommunstrukturlagen. Enligt förslaget ur metropolområdets förundersökning har Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis redan kört igång en gemensam, frivillig kommunstrukturutredning enligt kommunstrukturlagen. I beslutet utsåg ministeriet vice häradshövding Mikko Pukkinen, politices doktor Cay Sevón och arkitekten Matti Vatilo till kommunindelningsutredare. Utredningsarbetet inleddes och det avslutas efter att utredningen står klar, men senast Med tanke på minimiinnehållet för en utredning om sammanslagning som definierats i kommunstrukturlagen (4 b 4 och 4 e 3) samt uppgiftsdefinieringen i ministeriets beslut anser utredningsgruppen att utredningen ska göras med tyngdpunkt på initialfasen och i stark samverkan med kommunerna i området. Om kommunernas deltagande i en särskild kommunindelningsutredning och om beredningen av kommunindelningsutredarnas förslag stadgas i 16 i kommunstrukturlagen. Utredningsgruppen utser en uppföljningsgrupp dit utredarna ber representanter från de berörda städerna: fullmäktiges ordförande, stadseller kommunstyrelsens ordförande samt stads- eller kommundirektören. Dessutom kan städerna eller kommunerna, om de anser det vara nödvändigt för att garantera tillräcklig representation, till uppföljningsgruppen utnämna en eller två representanter som innehar centrala förtroendeuppdrag. Utredningsgruppen ber att stadens representanter anmäls till uppföljningsgruppen senast Enligt 17 2 moment i kommunstrukturlagen har kommunindelningsutredaren, oberoende av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få behövliga uppgifter som gäller förvaltningen och ekonomin i kommunerna och kommunkoncernernas sammanslutningar och också annan hjälp. För att garantera lokal expertis vill utredningsgruppen ställa upp sju beredande tjänsteinnehavargrupper för följande temaområden:

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 18 / 35 - Kommunekonomi - Markanvändning, boende, trafik och miljö (MBTM) - Bildningstjänster - Social- och hälsovård - Personal - Demokrati - Konkurrenskraft. Utredningsgruppen ber att stadens representanter för varje tema anmäls senast Esbos tidigare utlåtanden Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen , , och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller inledandet av en utredning med sikte på kommunsammanslagning av huvudstadsregionen. Målen med kommunreformen och metropollösningen i Helsingforsregionen ska vara kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektivitet, regionens konkurrenskraft och livskraft, ekologisk hållbarhet, avvärjning av segregation samt välfärd och gemenskap. en ska basera sig på de bästa argumenten för dessa mål. Bakom förslagen till ändring av kommunstrukturen ska alltid finnas omsorgsfullt övervägda alternativ, av vilka det ska vara möjligt att välja den modell som bäst tjänar målsättningarna i regionen. Helsingforsregionens 14 kommuner kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Området behöver en egen metropollösning för planeringen av markanvändning, boende och trafik, liksom för att öka den sociala sammanhållningen och bekämpa segregation, samt för regional beredning och regionala beslut om dessa frågor. Esbo godkänner varken tvångssammanslagningar av kommuner i huvudstadsregionen eller tvångsutredningar. Ett stort Helsingfors vore en otillräcklig och felaktig region för styrning av utvecklingen i metropolområdet och för lösning av regionens problem. Den kommun som bildas i utredningsområdet skulle till sin budget uppgå till mer än tio miljarder euro. Antalet anställda skulle vara närmare De extra kostnader som en sammanslagning för med sig är av engångsnatur men mycket höga. Dessutom skulle utgifterna permanent förbli på en högre nivå än hittills. Storleksklassen för de ekonomiska verkningarna kan exemplifieras med att verksamhetskostnaderna för storkommunen skulle bli en miljard euro högre enligt Helsingfors kostnadsnivå, än om man beräknar enligt Esbos kostnadsnivå. Att samordna de viktigaste datasystemen i en storkommun (klientdatasystem, verksamhetsstyrning och elektroniska arbetsmiljöer) föranleder kostnader på upp till en kvarts miljard. Städerna har också hundratals andra system.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / 35 Att samordna dessa system eller ersätta dem skulle vara ett minst lika stort arbete. Förändringen skulle binda alla resurser för flera år framåt. Att förenhetliga storkommunens lönenivåer föranleder tilläggskostnader på över 100 miljoner euro i jämförelse med den nuvarande nivån. Allt som allt leder tilläggskostnaderna till ett stort tryck på att höja skattesatsen i den föreslagna storkommunen samtidigt som de inte förminskar hållbarhetsgapet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 uttalar sig om deltagandet i den särskilda kommunindelningsutredningen på följande sätt: Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen , , och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller inledandet av en utredning med sikte på kommunsammanslagning av huvudstadsregionen. Enligt förslaget ur metropolområdets förundersökning har Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis redan kört igång en gemensam, frivillig kommunstrukturutredning enligt kommunstrukturlagen. Dessutom har beredningen av metropollagen inletts. 2 beslutar att Esbo stad deltar i den särskilda kommunindelningsutredningen eftersom 16 i kommunstrukturagen stadgar att kommunerna ska delta i en särskild kommunindelningsutredning och i beredningen av kommunindelningsutredarens förslag. 3 utnämner till uppföljningsgruppen på grund av deras ställning fullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören. 4 förutsätter att man gör en omfattande riskanalys i samband med utredningen om att slå samman de nio kommunerna. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 29. Hyrkkö understödd av Elo m.fl. framställde följande förslag till tillägg: 5

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / 35 förutsätter att kommunernas egna utredningar som nu pågår, beredningen av metropollagen samt beredningen av lagen om anordnandet av socialoch hälsovården tas som centrala utgångspunkter för utredningen, att näroch lokaldemokratin lyfts fram till en central roll i utredningen och att de olika mindre alternativen för sammanslagning inom utredningsområdet utreds som en del av den särskilda utredningen. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det hade lämnats ett understött förslag som avvek från föredragningen, vilket föranledde omröstning. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade förkastat Hyrkkös tilläggsförslag med 11 röster mot 3 och 1 blankröst. Röstningslistan bifogas till protokollet. Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes.

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Statsrådets principbeslut

Statsrådets principbeslut Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2003:6 Statsrådets principbeslut om riktlinjerna för alkoholpolitiken SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2003 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1410-1

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer