Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho"

Transkript

1 Taito Craftnet projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar till att hjälpa hantverks- och designföretagare att bygga upp och utveckla sitt företags webbkommunikation samt begrunda näthandelns framtidspotential. Eftersom näthandel utgör en väsentlig del av ett hantverksföretags hela affärsverksamhet är det oundvikligen fråga om att utveckla hela företaget, med fokus på att man tillgodogör sig webben som marknadsföringsmedium samt noggrant utvärderar förutsättningarna och möjligheterna för näthandel. I följande kapitel presenteras verksamhetsmodellen Hantverkets virtuella verkstad. Vi redogör först för distanshandledning som en process, varefter vi lyfter fram de egenskaper som kännetecknar en webbaserad lärplattform och som visat sig vara viktiga för utbildningen. För det tredje vill vi betona vikten av växelverkan mellan företagarna. Avslutningsvis berättar vi om deltagarnas och tutorernas erfarenheter, ger synpunkter på utvecklingen av hantverksföretags nätmarknadsföring och redogör för de framtida utvecklingspunkterna för den virtuella verkstaden. Hur löper processen Utbildningen i Hantverkets virtuella verkstad framskrider i avsnitt, steg för steg. Den startar en process som syftar till att utarbeta och utveckla hantverksföretagets webbkommunikation. Man börjar med att sätta sig in i företagets verksamhet och marknadskommunikation i dag, och först efter det ställer man upp målen för näthandeln. Företagaren som avser att gå ut på internet tar sedan ställning till följande viktiga inledande frågor: Vilka är målgrupperna för webbplatsen? Vill jag presentera och marknadsföra eller driva handel? Vilka funktioner ska webbplatsen ha? Vilka tekniska alternativ finns det att tillgå för sidorna? Innehåller sidorna mycket sådan information som måste uppdateras? Behövs ett publiceringssystem? Före valet av publiceringssystem måste man ta reda på vilket underhållssystem som kommer att användas. När man fattat beslut om webbplatsens tekniska utförande, kan man börja skissa upp det grafiska uttrycket. Att utarbeta en sidkarta hjälper att få ett grepp om webbplatsens centrala innehåll, av hurdana bilder, texter och funktioner som kommer att behövas. Många företagare behöver hjälp av en kommunikationsexpert i synnerhet med att skriva texterna för webbplatsen. En företagare som redan har en egen webbplats i behov av bearbetning utvärderar självfallet också den existerande webbplatsen enligt de mål han eller hon ställt upp med avseende på synlighet och varumärke. Experter på näthandel och kommunikation står också här till tjänst med kommentarer och utvecklingsidéer. Ofta går förbättringsinsatserna ut på att förenkla webbplatsens struktur, göra den mer aktuell och göra rättelser i innehållet (fotografier och fakta om produkterna, översättningar, länkar m.m.). Dessutom diskuterar man med företagaren om vilka viktiga marknadsföringsevenemang företaget har under året, hur de för marknadsföringen viktiga elementen tas upp på webbplatsen och när webbplatsen behöver uppdateras. Under distansavsnittet kan det hända att företagaren utarbetar inte bara ett uppdateringsschema för webbplatsen, utan också hela företagets kommunikationsplan. I arbetsboken finns flera olika verktyg som stöder vid utarbetandet av webbplatsen. Förutom att webbplatsen byggs upp, poängteras även att den ska underhållas hela tiden. Det finns många lagar och förordningar som reglerar marknadsföringen av och handeln med hantverksprodukter och tjänster på internet, och därför har också juridiska frågor tagits med. I slutet av arbetsboken diskuteras dataskyddsfrågor som är viktiga för alla som använder internet. Temahelheterna i Taito Craftnetarbetsboken presenteras här nedan.

2 Bild: Temahelheter i Taito Craftnet-arbetsboken Riktlinjerna för näthandeln kan leva under utvecklingsprocessen och då justeras de enligt behov. I takt med att företagaren lär sig mer om internet måste eventuellt också ambitionsnivån justeras uppåt eller neråt. Utbildningen serverar därmed inte en och samma lösning eller likadana mål för näthandeln till alla deltagarna, utan den utgår från varje enskilt företags resurser och utvecklingsbehov. Kännetecknande drag för webbaserade studier En lärplattform på internet gör det möjligt att skräddarsy utbildningen för varje deltagare. Varje deltagare i den virtuella verkstaden kan själv avgöra i vilken mån han eller hon tillgodogör sig av det studiematerial som finns att tillgå; man fastställer alltså själv sitt utvecklingsmål och lägger upp det kursinnehåll som behövs, eventuellt med hjälp av tutorn. Hyperhoppa som du vill Inuti arbetsboken finns länkar som gör det lätt att gå tillbaka till sina tidigare svar och tutorns kommentarer. Å andra sidan är det enkelt att hyperhoppa över något sådant som inte är relevant för det egna utvecklingsprojektet. Om man till exempel inte vill starta näthandel, är det bara att klicka på musknappen och hoppa över det avsnittet. Craftnet-arbetsboken är länkad till flera word- och pdf-dokument som finns i lärplattformens dokumentmappar. Man kan välja att läsa dem när man svarar på frågorna om ett givet tema, eller vid ett senare tillfälle. Dokumenten kan också öppnas direkt i dokumentmappen, och då kan man återkomma till dem också då utvecklingsprocessen redan är inne i sitt slutskede och arbetsboken har fyllt sin uppgift. Givetvis kan man skriva ut de dokument som känns relevanta. Arbetsboken har dessutom länkats till flera webbplatser som innehåller mycket ytterligare information. Länkarna finns även samlade i alfabetisk ordning i slutet av arbetsboken. Företagarna kan spara de intressantaste länkarna bland Favoriter i sin egen webbläsare och hålla sig à jour med t.ex. ändringar i lagstiftningen genom att regelbundet gå in på de relevanta webbsidorna. När det passar dig Förutom att studiematerialet kan skräddarsys för varje deltagare är det i en lärplattform på internet möjligt att skapa individuella tidsscheman för lär- och utvecklingsprocessen. Hantverkets virtuella verkstad är alltid öppen, hantverksföretagaren behöver bara koppla upp sig till den när det passar. Att ta sig från den egna verkstaden till den virtuella går i en handvändning och kostar företagaren varken extra tid eller pengar. Att jobba enligt flexibla tidsscheman är viktigt för Hantverkets virtuella verkstad, eftersom det är en stor fråga för ett hantverksföretag att inleda näthandel och den upptar en hel del tid. Även om företagaren ursprungligen hade tänkt sig att bara omarbeta sin webbplats, blir det kanske ändå aktuellt med genomgripande nytänkande i hela företaget. Om man till exempel beslutar att lansera näthandel på en existerande webbplats, blir man kanske tvungen att omorganisera också produktionen och leveransrutinerna.

3 Dialog med tutorn Trots att vi har betonat hantverksföretagarens egen insats vid planeringen och utvecklingen av webbkommunikationen, lämnas företagaren inte ensam med sina frågor med arbetsboken i Hantverkets virtuella verkstad. I handboken finns efter varje avsnitt plats för tutorns kommentarer. Tutorn eller tutorerna kan hela tiden följa med hur varje deltagare arbetar i den virtuella verkstaden. Växelverkan begränsas inte till bara skriftliga kommentarer i arbetsboken, utan man kan också utbyta tankar med tutorn per telefon eller på något annat sätt. Bild: Undervisningsmetod

4 Växelverkan mellan företagarna Workshopdagen som inleder Hantverkets virtuella verkstad spelar en mycket viktig roll för växelverkan mellan deltagarna. Under startdagen läggs grunden till en förtroendefull atmosfär som möjliggör otvunget utbyte av information, erfarenheter och åsikter mellan företagarna senare under utvecklingsprojektet. Efter utbildningen tar tematräffar vid med den fortsatta handledningen av planeringen och utvecklingen av webbplatserna. Företagarna har upplevt det som viktigt att få arbeta vidare på utvecklingsprocessen med personer i samma situation. Exempelvis har uppläggningen och de första versionerna av företagets webbplats inte alltid motsvarat företagets målbild. Diskussioner i mindre temagrupper har hjälpt att precisera företagets mål och följande steg i utvecklingsprocessen. I gruppen har man kunnat lufta sina problem, framgångar och bästa praxis i fråga om näthandel. För företagarna har detta varit en viktig resurs. Växelverkan mellan företagarna har gett skapat samarbete också på andra fronter, bland annat inom marknadsföring. Bild: Distanshandledning i Hantverkets virtuella verkstad Deltagarnas och tutorernas erfarenheter Enligt företagarna var det bästa under distansperioden bland annat att man fritt fick välja när man ville gå in på Hantverkets virtuella verkstad. Positiva kommentarer fälldes också om att oavsett vad man frågade eller undrade över, så fick man genast ett professionellt svar och handledning i problemsituationer. För en del av deltagarna satte handledningen under distansperioden fart på uppbyggnaden eller uppdateringen av den egna webbplatsen. Distanshandledningen ger en effektiv ram för att sätta igång med webbplatsen. Den är som en sparringpartner och aktivator. De färdigheter i fotografering och bildbehandling som inhämtats i workshopen stärktes under distansperioden: Perioden hade klara och tydliga mål, och handledningen gjorde mig säkrare på

5 produktfotografering, bildbehandling och uppdatering av webbsidorna. I kommentarerna om det bästa under distansperioden framfördes bland annat följande: Att man måste reservera tid för en sådan analys. När man tog sig tid och fick ett klart program d.v.s. arbetsboken för hur man skulle gå tillväga, så blev det systematiskt gjort, och samtidigt uppdagades det flera punkter som måste omarbetas, förbättras och utvecklas. Jag hade helt enkelt inte sett dem tidigare. Jag kommer att få en mycket bättre webbplats. Utomstående personer hjälpte mig att se den med nya ögon. Det tycks passa mig att arbeta så här på distans! Det bästa är att man inte är bunden till en viss plats och en viss tidpunkt, och naturligtvis är temat enormt intressant! Distanshandledningen ställer materialet i ett vettigt perspektiv. Det bästa var att bli uppmuntrad och inspirerad i företagets målsättningar! Tutorernas erfarenheter Tuulevi Aschan som varit tutor under Hantverkets virtuella verkstads distansperiod beskriver sina erfarenheter så här: Modellen med tre tutorer i Hantverkets virtuella verkstad visade sig fungera väl. Då är en insatt i tekniska lösningar, en annan i det visuella och webbplatsens själ och en tredje i det informativa stoffet. Genom ett sådant fungerande samarbete som vi har i dag får deltagarna mångsidig nytta av handledningen. Tutorerna kan också slänga något halvfärdiga idéer in i diskussionen och lita på att dialogen ger upphov till ett gott slutresultat. Det har varit mycket stor variation i deltagarnas datakunskaper. Genom att samla in förhandsinformation om kunskaperna och hindren för deltagande kunde vi beakta detta på ett fungerande sätt. Varje deltagare inhämtade också nya tekniska färdigheter under processen. Vi lyckades med att ställa de rätta inledande frågorna. Enligt min mening är det en av våra viktigaste uppgifter. Genom att i samråd identifiera startsvårigheterna skapar man en motiverande grund för företagaren. Företagets egna utvecklingsplan som utarbetas utgående från startintervjun blir ett effektivt verktyg. Utgående från de erfarenheter vi har i dag kunde man väl utarbeta ett färdigt frågeunderlag för intervjuerna. Handledningen gavs under samma period men den var mer detaljerad. Den tjänade varje enskilt företag, samtidigt som man kunde dra nytta att informationen mellan företagarna (genom t.ex. fallstudier). Arbetsboken för utveckling av marknadsföringen tillämpades individualiserat på varje enskild företagare. Den utgjorde stommen för arbetet, medan handledningen styrdes av ett på förhand fastställt tidsschema. Det var företagarna som genom att agera aktivt i den gemensamma lärmiljön håvade in den egentliga fångsten. Genom att fråga, kommentera och spåna fick de i webbdiskussionerna hjälp med bland annat marknadsföringstexter, metoder för visuell kommunikation och stämningsskapande i produktfotografier samt utförandet av webbplatsen. Idéerna stimulerade inte bara företagets marknadsföring på internet utan marknadsföringen som helhet. När informationen härstammar från både tutorerna och de andra företagarna är den praktiskt inriktad, testad i verkligheten och inspirerande för nytänkande. Detaljerade resultat föds när man från det allmänna går vidare till detaljerade lösningar. Detta lyckas bäst i mindre grupper. Arja Ranta-aho, som varit både utbildare i näthandel under den virtuella verkstadens närundervisningsperiod och tutor, beskriver sina erfarenheter så här: Samarbetet med företagarna och experterna i Hantverkets virtuella verkstad har varit mycket lärorikt. För att kunna sätta fötterna i företagarens skor och fundera på konkreta utvecklingsåtgärder måste man sätta sig in i hela företaget. Ett förtroendefullt förhållande till företagaren var ett absolut måste för att målinriktat och framgångsrikt kunna arbeta virtuellt med att bygga upp näthandeln. När man etablerat pyskologisk kontakt och definierat målen så noggrant som möjligt på förhand var det möjligt att ställa till och med höga förväntningar på distanshandledningen. För att nå ett gott resultat måste båda parterna ha bundit sig vid målen. I detta har vi dragit nytta av samarbetet mellan tutorerna. Experterna har tagit del av webbtutorernas handledningsuppgifter

6 genom studiedagböckerna, vilket har utgjort en av hörnstenarna för handledningsperioden. Det är faktiskt svårt att virtuellt förklara tekniska saker på ett åskådligt sätt. Jag har brukat beskriva arbetet efter distanshandledningsperioderna med att också det kan vara svettigt. Ofta har de timmar som på förhand tilldelats uppgifterna inte räckt till, för allt går ju inte vägen när man stöter på tekniska problem och det behövs mer kontakt än man tänkt sig. Datorerna samt datormiljöerna och tekniken i dem kan variera mycket från ett företag till ett annat. Redan för enkla uppgifter måste man vara insatt i tekniken i datorn och förbindelserna, och det är svårt den virtuella vägen. I framtiden kunde handledningen göras åskådligare om tutorn kunde ta över företagets dator på distans. Då kunde tutorn styra olika åtgärder, speciellt installering av programvara, och ge handledning vid användningen av datorn och kanske också bildbehandlingen. Ytterligare en svårighet med IT är att det inte finns ett enda rätt sätt att utföra saker och ting. Det beror mycket på användaren hur olika situationer upplevs. Där en företagare har lätt för att lära sig programmering eller nya tekniker kan en annan uppleva det som helt omöjligt. Det är en verklig bedrift när företagaren själv upplever att han eller hon har lärt sig något datatekniskt som tidigare känts svårt. Ett exempel är ftp-överföring, för vilket man behöver ett separat litet program och som används för att föra över webbsidorna från den egna datorn till internetservern. Det är en svår process att handleda virtuellt, i synnerhet om företagaren bara besitter baskunskaper. Jag har ändå noterat att det går att handleda till och med svåra saker på distans om bägge parter är tillräckligt motiverade. Företagaren behöver sporras och handledas i lämpliga portioner. Därför är det viktigt att man inte försöker åstadkomma för mycket på alltför kort tid. Detta underlättas betydligt genom att webbtutorns veckouppgifter fastställs för experterna. Genom att skynda långsamt erhålls goda resultat även i svåra tekniska frågor. Under distanshandledningen kan också helt nya idéer födas affärsidéer. Genom att testa dessa idéer i den virtuella miljön med de andra företagen eller tutorerna som bollplank är det lätt att se om den egna idén är livsduglig. Att inleda och idka näthandel kräver en lika stor insats som att öppna en ny butik. Man måste se över hela sin affärsplan. I den processen är nya, fräscha tankegångar guld värda. Under distanshandledningen har man kunnat planera vilka synpunkter som måste beaktas innan näthandeln lanseras och hur kunderna ska hitta dit. Många företagare tror att det räcker med att lägga ut bilderna och texten på webben och sedan bara vänta på den första kunden. De har ingen uppfattning om hur de ska försäkra sig om att kunderna hittar webbplatsen och hur de ska rekrytera kunder på webben, för att inte tala om att värna om kunderna och ge dem god service. Den snabba utvecklingen inom näthandeln ställer också krav på att studiematerialet på webben ska hållas uppdaterat. Det är en sektor stadd i konstant förändring. Där hjälper en virtuell databank, som lever med användarna, dem att hållas à jour. Webbtutor Taina Tervonen poängterar att det handledningsmaterial som tagits fram under distansperioden bör sparas och nya tutorer ska köras in i sin uppgift. Fungerande verktyg för webblärplattformen och inlärningen sparar dessutom allas tid och krafter: Deltagarnas, utbildarnas och tutorernas kommentarer och erfarenheter av distansperioderna ger nya impulser för att bättre styra utvecklingen av företagets näthandel. Företagarna har haft olika beredskap att ta emot distanshandledning och arbeta med planeringen av den egna webbplatsen. Därför måste uppgiftsbeskrivningarna göras enklare och mer handledande. Många har upplevt det som mycket svårt att till exempel skriva texter för webbplatsen, och där har det behövts samarbete mellan företagarna och experter. Det handledningsmaterial som tagits fram under distansperioderna bör sparas i en databank. Det är viktigt att den handledning som tutorerna ger företagen är positiv och uppmuntrande. Detta måste betonas när man vidtalar nya tutorer för Hantverkets virtuella verkstad.

7 Synpunkter på utvecklingen av hantverksföretags marknadsföring på Internet Kommunikationsexpert Tuulevi Aschan: - Varje företagare i handledning har individuella behov och färdigheter. Ett färdigt underlag för den inledande kartläggningen av företagarnas behov (fotografering, bildbehandling, textskapande, tekniska färdigheter osv.) underlättar tutorernas arbete. Utgående från kartläggningen kan man lägga upp korta och koncisa utvecklingsplaner som omfattar utvecklingspunkterna, arbetsfördelningen, eventuella köptjänster och tidsschema. - Distanshandledningen syftar också till att stärka företagarens identitet. Företagaren behöver ofta hjälp med att identifiera det väsentliga i sin företagaridentitet: sina starka sidor, rötter, de centrala punkterna i verksamheten och produktsortimentet. Tutorn bör förbereda sig på att bringa klarhet i entreprenörskapet och sortimentet genom att hjälpa företagaren att se hur denne vill presentera sig på internet. - Marknadsföringen är lyckad då kundens behov och företagarens lösningar möts. En av Hantverkets virtuella verkstads uppgifter är att företagarna i stället för produktionsinriktat tänkande bör beakta kunden. Därför bör handledningen lära företagarna att fotografera och gruppera sortimentet och skriva marknadsföringstexter med tanke på kunden. De flesta företagarna i den virtuella verkstaden behöver också hjälp med att specificera sin egen identitet som företagare. Tutorn bör därför förbereda sig på att bringa klarhet i tänkandet genom att hjälpa företagaren att se hur denne vill presentera sig på internet. Näthandelsexpert Arja Ranta-aho: - Dagens företagare är motiverade att använda internet som marknadsföringsmedium och marknadskanal. - För lönsam näthandel behövs aktiv och pålitlig handledning distanshandledning. - De till buds stående teknikerna såsom publiceringssystem och marknadsplatser har utvecklats och blivit lättare att använda. En helt vanlig användare kan redan lägga ut material på internet. - Bättre överskådlighet på webben utgör en utmaning. Marknadsområdet breddas då ljud och rörliga bilder kommer med i näthandeln. - Nya tekniker och digital flerkanalskommunikation utgör stöttepelare för ett framgångsrikt företag i framtiden. Fotograferings- och bildbehandlingsexpert Tomi Aho: - Företagaren gör klokt i att välja om han eller hon skapar bilderna kontrollerat själv eller anlitar proffs. En fungerande lösning har visat sig vara att proffsen tar hand om huvudfotografierna på webbplatsen medan företagaren sköter om produktkatalogen. Ifall företagaren vill fotografera och behandla bilderna själv, är det bäst att han eller hon satsar tid på att förbättra sitt eget kunnande. Det är också klokt att satsa tillräckligt på anskaffning av kamera, dator och programvara. Innan man tar beslutet är det skäl att realistiskt bedöma sina egna resurser och sin kompetens i fråga om fotografering och bildbehandling. - På många företagares webbplatser finns förvånande stor variation i bildernas kvalitet. De stora skillnaderna påverkar sidornas helhetsintryck och bilden av företaget. Bilderna vittnar inte om kunnande och produkter av hög kvalitet. - I bästa fall får företagaren tillbaka kostnaderna för en fackpersons insats flerfalt om de högkvalitativa bilderna på företagets webbplats ger marknadsföringen ett lyft. Behov av vidareutveckling av verksamhetsmodellen I framtiden är det skäl att satsa mer än tidigare på den inledande kartläggningen av deltagarnas behov och utvecklingsmål för att skapa en bredare bild av företagarnas kunnande (fotografering, bildbehandling, textskapande, tekniska färdigheter m.m.). Kartläggningen, som görs genom enkäter och telefonintervjuer, hjälper experterna att sätta sig in i företagets ambitioner och styrning. Under den läggs i samarbete med företagaren upp en plan för utvecklingen av näthandeln. I och med att verkstaden involverar flera tutorer behöver de ett gemensamt diskussionsforum, en kanal för metaprat. De synpunkter som tagits upp vid handledningen registrerades nu i handledningsdagboken i form av ett Word-dokument som uppdateras efter varje handledningssession. Det bästa alternativet för framtiden är en webbaserad handledningsdagbok på ett färdigt underlag.

8 Vid distanshandledningen behövs ett bildarkiv för marknadsföringsfotografierna och webbexemplen. Utvecklingen av både hantverksentreprenörskapet och branschens marknadsföring på internet är visuellt arbete. Utvecklingssamtal som förs visuellt, med hjälp av bilder, bidrar till att likrikta uppfattningarna om det visuella innehållet. Det är svårt att enas om en visuell innebörd bara genom ord. I distanshandledningen behövs en länkförteckning/databank över olika publiceringssystem, lämpliga program och andra tekniska alternativ. Tutorerna kunde samarbeta med att samla ihop material för de olika områdena. Mer samverkan i den webbaserade lärplattformen är fortsättningsvis ett av de viktigaste målen för den fortsatta utvecklingen. Målet bör också vara att öka samarbetet mellan företagarna och ge alla deltagarna insyn i till exempel de andra företagens planer för webbkommunikation jämte experternas kommentarer. Diskussionsgruppen som fungerar i lärplattformen är inte nog för att aktivera samverkan. Följande steg är att omarbeta Hantverkets virtuella verkstad till en serviceprodukt. Distanshandledningen inbegriper olika utvecklingsstigar för näthandeln. Bild: Utvecklingsstigarna för näthandeln Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf, Taito Craftnet -projekt 2007 Projektet har fått ekonomiskt stöd från handels- och industriministeriet och Europeiska socialfonden.

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt 2004-2007 Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på

Läs mer

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN Sveriges Skolledarförbund Hur man kan arbeta och vad man ska tänka på i lokalavdelningen och som enskild medlem när det gäller skolledarens förutsättningar för personlig

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10 ATIVA-Kunskap Produktinformation Sidan 1 av 10 Allmänt om ATIVA-Kunskap ATIVA Development AB ATIVA-Kunskap är samlingsnamnet för ett antal kunskapsmoduler som stöder arbetet inom kvalitet och miljö. Dessa

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK Hur kan man göra en tryckt arbetsbok tillgänglig för fler? Vad kostar det och vad ska man tänka på när det gäller skälighetsbedömningen av vilka åtgärder för tillgänglighet

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer