DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen"

Transkript

1 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på att förändras. Kunderna nås allt oftare på elektronisk väg via information på internet. Direkt kontakt med kunderna kan företagarna få på mässor eller andra evenemang där de säljer sina produkter. Kunder som köper hantverk över nätet har i allmänhet förtroende för företagaren och dennes produkter från förut. All marknadsföring utgår från en produkt som intresserar kunden. Kunden hittar sällan sin väg till företagarens verkstad, och då endast om den ligger till exempel nära ett turistmål eller om det finns också andra intressanta objekt till buds. Konsumenterna styrs allt mer till olika servicecentrum, som har ett mångsidigt urval under ett och samma tak. Följaktligen börjar de också förvänta sig mångsidighet och allt oftare söka sig till sådana centrum. Hur passar hantverksföretagarens verkstad och tjänster in i denna typ av konsumtion och kundströmstrend? Hur ofta har du stött på en inspirerande hantverksverkstad i köpcentren längs vägarna? I detta kapitel presenteras först resultaten från intervjuerna om månadens produkt och tillverkare på Hantverksnätet, som avslöjar vad företagarna i branschen anser vara den bästa möjliga marknadsföringen. Därefter presenterar vi idéer om framtida marknadsföring och företagstjänster, den internationella näthandelns möjligheter samt resultat från workshopar. Slutligen begrundar vi den framtida marknadsföringens utveckling. Hantverkföretagens bästa marknadsföringsmetoder Från mars 2004 till april 2007 har sammanlagt 38 Produkt och tillverkare-intervjuer producerats för Hantverksnätet inom projektet Taito Craftnet. Marketta Luutonens artikel Pajalta verkkoon ja asiakkaille (Från verkstaden till nätet och kunderna) grundar sig på Produkt och tillverkare intervjuerna, där företagarna berättar om sina erfarenheter av marknadsföring: Många av de företagare som intervjuades påminde om att all marknadsföring utgår från en bra produkt. Ett nyetablerat företag eller en ny produkt behöver mycket synlighet. Företaget och dess produkter görs kända på mässor och andra försäljningsevenemang. Samarbete med andra företagare är ett bra sätt att öka företagets synlighet och förbättra marknadsföringsmöjligheterna. Det är av största vikt att företagarna samarbetar med aktörer inom turism och andra branscher i regionen. En nöjd kund och en bra samarbetspartner är företagets bästa budbärare då de berättar om dess produkter och tjänster. En effektiv form av marknadsföring är att synas i tv och tidningsartiklar. Direktförsäljning fungerar bäst i kombination med turism. De flesta hantverksföretagare marknadsför företagets produkter personligen. Det är ändå viktigt att ha återförsäljare; de utgör oftast en central försäljningskanal för etablerade företag. Den elektroniska marknadsföringen blir allt viktigare, och allmän välkändhet i kombination med webbsidor är ett effektivt verktyg. Att göra ett företag känt kräver många olika metoder och aktivitet från företagarens sida. Det är viktigt att i enlighet med företagets resurser synas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Företagarnas erfarenheter kan sammanfattas som fyra punkter: 1) utgångsläget är en bra produkt eller tjänst samt ett fungerande företag, 2) personlig kontakt med företagaren på mässor samt kunder och

2 2 samarbetspartner som budbärare, 3) kunderna förväntar sig att företaget kan nås elektroniskt, och 4) aktiv marknadsföring via många kanaler, både genom samarbete och personligen. Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster Målet med workshopen Tulevaisuuden markkinointia ja yrityspalveluiden oivalluksia (Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster), som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen, var att undersöka och begrunda olika marknadsföringsmetoder med hjälp av vilka hantverken i framtiden når ut till konsumenterna samt att komma med idéer om företagstjänster som främjar marknadsföringen av hantverks- och konstindustriföretag. I workshopen deltog hantverksföretagare, Taitoföretagsrådgivare, representanter för olika läroanstalter samt projektchefer för pågående projekt i branschen. Gruppordförande Tuulevi Aschan inledde workshopen med att presentera Rolf Jensens uppfattning om framtidens konsumentmarknad. Exemplen var anpassade för och tagna ur hantverks- och konstindustribranschen. Enligt Jensen finns framtidens konsumenter på följande marknader: äventyrsmarknaden, gemenskaps-, vänskaps- och kärleksmarknaden, omsorgsmarknaden, Vem är jagmarknaden, marknaden för sinnesro och övertygelsernas marknad. Gruppen diskuterade och kom med idéer om beaktansvärda marknadsföringsmetoder samt planerade utifrån dessa tjänster som främjar företagandet inom branschen. Gruppen såg företagarens mångfacetterade roll och den press denna medför som en utmaning. En och samma person måste ofta fungera som planerare, tillverkningsexpert, marknadsförare och lagerarbetare. Marknadsföringen, i synnerhet marknadsföringen av egna produkter, upplevdes genomgående som en tuff utmaning. Ändå höjdes röster för nya marknadsområden och kundgrupper. Eftersom alla är intresserade av högre täckning, fick diskussionen ett särskilt lyft av de positiva erfarenheter man haft på marknader där hantverksprodukter och -tjänster är mer främmande. Deltagarna tände på idén om gerillamarknadsföring som en lämplig marknadsföringsmetod med tanke på småföretagarens strategi och kostnadsstruktur. Alla praktiska idéer på områden där deltagarna hade upptäckt ett klart behov eller problem väckte också stort intresse. Tjänster saknas för sådana vardagliga uppgifter som företagaren inte längre själv vill ta sig an i sitt yrke. Som exempel kan nämnas skrivservicen. Under workshopen begrundades och planerades följande metoder för marknadsföring och företagstjänster i framtiden. Identitetsträning går ut på att företagarna får hjälp med att identifiera sina starka sidor, undersöka hur dessa kan stärkas ytterligare samt lära sig värdera sina starka sidor högre. Det konstaterades att det finns ett behov av en företagstjänst som erbjuder produktanalys i förhållande till målgruppen och styrd marknadsföringsplanering som skräddarsytts utifrån denna analys. Verksamhet på marknaden för hälsofrämjande tjänster och stöd för därtill ansluten nätverksbildning efterlystes, likaså workshopar tillsammans med företagare inom hälsa och välbefinnande. När det gäller att komma in på marknaden för arbetsplatscoachning behövs produktifieringskurser för att sammanställa aktivitetstjänster till ett servicepaket som kan säljas till arbetsplatserna. En idé som lyftes fram särskilt kraftigt var att marknadsföra produkter till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av hantverks- och konstindustrin. Man bollade med idéer om att skräddarsy gåvotjänster, utveckla kund- och produktprofileringen i form av expertservice och coachning samt stödja uppbyggandet av kontaktnät. Ett förslag som lades fram var att anordna coachning för att främja korsmarknadsföring hantverkarna emellan. Denna skulle innefatta marknadsföringsstyrning i studio-/butiksförhållanden, där egenskaperna och säljargumenten för produkterna definieras. På så sätt skulle företagarna ha goda resurser att marknadsföra varandras produkter. En marknadsföringsmetod som diskuterades var gerillamarknadsföring, för vilken företagarna skulle behöva workshoputbildning och gerillacoachning. Även webbmediemöjligheterna dryftades. Gruppen övervägde möjligheten att arrangera en workshop för att säkerställa att de nya webbmediemetoderna, som uppdateras hela tiden, utnyttjas. Betydelsen av tematiska diskussionsspalter begrundades och en gemensam uppdateringstjänst för företagarnas webbsidor efterlystes. Det finns också ett behov av en skrivservice inom hantverks- och konstindustribranschen. Deltagarna önskade att det fanns en tjänst, där en expert utifrån kärnmeddelanden skriver och utformar säljande och marknadsföringsinriktad text, bland annat mediemeddelanden, fackartiklar och webbtexter.

3 3 Utvecklingen skulle främjas av Speakers forum evenemang, där människor från olika branscher kan ventilera sina uppfattningar om hantverk och hantverkstjänster, friska upp atmosfären i branschen och bidra med nya, fördomsfria aspekter. Den internationella näthandelns möjligheter Målet med workshopen Kansainvälisen verkkokaupankäynnin mahdollisuudet (Den internationella näthandelns möjligheter) som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen var att sammanställa och begrunda utvecklingsidéer för att främja den internationella näthandeln inom hantverksområdet och konstindustrin samt samarbetet mellan aktörerna i branschen. I workshopen deltog bland annat företagare inom hantverk och design, projektchefer för pågående projekt i branschen samt experter inom affärsverksamhet på nätet. Som ordförande för workshopen fungerade Arja Ranta-aho från It- Mind Oy. I början av workshopen jämförde och diskuterade deltagarna med hjälp av företagsexempel vilka utmaningar och möjligheter den internationella näthandeln erbjuder dels nyetablerade företagare, dels nätverk som har fungerat redan en längre tid. Under workshopen diskuterades problemet att små hantverksföretag inte har resurser att sätta igång med internationell handel på egen hand. Det är tryggare för dessa företag att börja exportera sina produkter via nätverk eller i samarbete med ett större finländskt företag. Också säkerställandet av produktionen och samarbetet med underleverantörer upplevdes som en utmaning, framför allt frågan om hur man kan skydda produkten och specialkompetensen bakom dess produktion. Erfarenheter av underleverantörsföretag som i fortsättningen har utnyttjat produktidén och specialkompetensen bakom tillverkningen av en produkt för egen vinning har gjort företagarna försiktiga. Utvecklingsidéer Främja nätverksbaserad affärsverksamhet Nätverksbaserad affärsverksamhet gör det möjligt för ett litet företag att tryggt och kontrollerat utvidga sitt marknadsområde. Verksamhetsmodellen förbättrar företagets möjligheter att expandera sin verksamhet. Coacha företagen att bygga upp och utveckla en webbplats och/eller nätbutik samt samarbeta i nätverk och bedriva nätverksbaserad affärsverksamhet. Utvecklingen av affärsverksamheten på nätet drivs som ett utvecklingsprojekt för hela företaget och som en naturlig del av dess verksamhet och marknadsföring. Utveckla virtuell handledning och virtuella läromedel Affärsverksamheten på nätet och de relaterade teknikerna utvecklas snabbt. Det gäller för aktörerna att aktivt följa utvecklingen och reagera på snabba förändringar i verksamhetsmiljön. Den virtuella miljön gör det möjligt att snabbt sprida information och bilda nätverk med företag som ligger långt borta geografiskt sett. Producera expertservice och information på nätet särskilt när det gäller kommunikation, deltagande i olika evenemang i branschen, internationalisering och affärsverksamhet på nätet. Kundkontakterna skapas ofta på andra sätt än via nätet, varför företagen bör bedriva aktiv kommunikation och söka kunder på bred front. Små företag har begränsat med resurser och kompetens. Företagen behöver stöd och handledning på de olika delområdena inom kommunikation. Kartlägga nya modeller för affärsverksamhet på nätet och marknadsplatsernas verksamhet. Tyngdpunkten läggs på att främja internationell affärsverksamhet på nätet via köp- och anskaffningsportaler samt kanaler som erbjuder marknadsplatser. Detta förutsätter att utvecklingen på de internationella marknadsplatserna uppföljs aktivt och att samarbetsmöjligheterna utreds. Uppfölja och producera forskningsinformation om affärsverksamhet på nätet och den internationella marknaden i samarbete med aktörer i branschen. Främjande av samarbete för att samla in och förmedla forsknings- och marknadsinformation tillsammans med olika aktörer (yrkeshögskolor, universitet, Finpro osv.).

4 4 Ut på den framtida marknaden Marketta Luutonen Under utvecklingsdagen fördes mångsidiga diskussioner om marknadsföringens viktigaste utmaningar. Marknadsföringen utgör en fast del av företagets hela verksamhet, och en framgångsrik marknadsföring förutsätter bra produkter och tjänster. Något som väckte eftertanke var i synnerhet frågan hur ett företag kan skilja sig från mängden och hitta sin egen identitet. Detta i sig är inte heller tillräckligt, utan produkterna och tjänsterna skall produktifieras och utvecklas så att de blir lättillgängliga för kunden. Många av de problem som hantverksföretagen tampas med hänger ihop med företagets litenhet. Ett litet företag kan fungera effektivt genom att bilda nätverk och utnyttja olika former av samarbete och externa tjänster. Det är viktigt att företagaren stannar upp och funderar över vilka produkter han eller hon tillverkar, för vilket behov, och för vem. Designutvecklarna har under den senaste tiden betonat att det kundcentrerade tänkandet bör fördjupas och att företagarna bör utveckla sina produkter tillsammans med kunderna. Detta är bekant för många hantverksföretagare. Produkter utvecklas ofta utifrån kundens önskemål. Den möjlighet som ett litet och flexibelt företag har att personifiera och skräddarsy produkter kan vara en resurs också med tanke på marknadsföringen. Det finns ett naturligt samband mellan hantverk och turism. Turister vill ha upplevelser och minnen som är kännetecknande för kulturen på den ort de besöker och som skiljer sig från kulturen i hemlandet. Det finns således många möjligheter att skapa olika tjänster och individuella produkter. Tjänster och produkter som turisten själv får vara med om att tillverka är kanske de mest attraktiva. Hantverksföretagarnas viktigaste resurser är deras färdighet och förmågan att tillverka individuella produkter och tjänster, betjäna personligen och berätta historier som kunden kan relatera till sitt eget liv. Framgångsrik försäljning förutsätter också att företagaren är genuint engagerad och förstår kundens perspektiv. Tuulevi Aschan Identitetscoachning är något som många små företag behöver. Det behövs ofta hjälp av en utomstående expert för att utreda vilken image företaget och företagaren har samt objektivt granska det egna företaget och företagandet. Experten kan hjälpa företagaren att identifiera sina starka sidor så att han eller hon kan stärka dem ytterligare och värdera dem högre. Den nuvarande allmänna produktutvärderingen kunde utvecklas till en produktanalys i förhållande till målgruppen. På basis av denna analys kunde man genomföra skräddarsydd marknadsföringsplanering. Också när det gäller att kombinera aktivitetstjänster med coachning inom växelverkan, teamarbete, arbetshälsa m.m. behövs expertis till exempel i form av utbildning. Den effektivaste utbildningen är i det här fallet att lära sig av någon som redan har gjort arbetet i fråga och som kan visa att så här lyckades jag. Det vore också på sin plats med en aktörs- och kompetensbank inom hälsa och välbefinnande. Vem kunde alltså koncentrera sig på att föra fram hälsofrämjande hantverk med fart? Det finns ett behov av välbefinnande, och tjänster bör produktifieras kring detta behov. Tjänster för hälsa och välbefinnande är ett växande område på dagens marknad. Spacentren erbjuder välbefinnande bl.a. i form av lymf- och shindomassage. Dessa tjänster tillhandahålls ofta av en liknande grupp småföretagare som hantverksföretagarna. Ett spacenter kan också vara utrustat med ett lugnt terum och en butik. Hur kan man alltså på ett enhetligt sätt betjäna kunder som letar efter välbefinnande? Även en hantverksföretagare kan skapa välbefinnande med såväl konkreta produkter som tjänster. Hur skulle det vara med ett aktivitets-spa? I nummer 2/2007 av tidningen Voi hyvin presenterades ett samarbete mellan tre verkstäder en avslappnings-, en känslobearbetnings- och en keramikverkstad, av vilka den sista leds av Helena Sarvela. Att främja denna typ av serviceproduktion kräver utan tvivel någon form av styrning. Detsamma gäller marknadsföringen av hantverksprodukter och -tjänster till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av dessa oavsett om det är fråga om idrottsvärlden eller till exempel IT-branschen. Bör man alltså satsa på utbildning eller coachning i dessa fall?

5 5 Gerillamarknadsföring kommer antagligen att bli en av hantverkarnas viktigaste marknadsföringsmetoder i framtiden. Med gerillamarknadsföring avses sådana atypiska marknadsföringsmetoder som ger maximalt resultat med minimal insats och som utnyttjas av företagare som har mer ambition än pengar. Gerillamarknadsförare investerar i första hand inte pengar, utan snarare tid, energi och fantasi. De söker sig till de ställen där kunderna finns och lägger in riktade marknadsföringsstötar, ibland även chockerande sådana. Dessa metoder kostar i regel ingenting. Gerillamarknadsförare söker också efter möjligheter att samarbeta med sina konkurrenter. Det finns ytterligare en faktor som styr marknadsföringen, nämligen varumärket. Ponera att ett hantverks och en hantverksföretagares varumärke i framtiden är allt mer gripbart, doftande, synligt och hörbart. Redan i dag vädjar många företagares varumärken inte bara till vår syn, utan också vårt känselsinne, och vissa även till vårt luktsinne. Som exempel på detta kan nämnas olika material och hur de känns samt doften av stearinljus eller tvålar. Men kunde alla våra mottagliga sinnen kanske utnyttjas i ännu högre grad? För närvarande tar vi emot mer än 80 procent av all information visuellt. Konsumenterna håller på att drunkna i ett oavbrutet informationsflöde och förmår inte längre komma ihåg alla meddelanden som de bara förnimmer med ögonen. De starkaste varumärkena i framtiden är utan tvekan de som vädjar till alla våra sinnen, oavsett om det är fråga om en produkt, en butik, en gatupratare eller en monter. Upplevelsen och mötet får en starkare betydelse som marknadsföringsmetod. Det som berör och fastnar i minnet, det går hem. Arja Ranta-aho Internationell näthandel kräver en helt ny typ av kompetens av småföretagarna inom hantverks- och konstindustrin, detta på grund av teknikerna, den internationella affärspraxisen och lagstiftningen. I samarbete med flera andra företagare är detta dock en bra och resultatrik möjlighet. Exempelföretaget i workshopen, Finspirit Oy (nuförtiden Kalevala Spirit Oy), har redan i tio års tid systematiskt byggt upp såväl en traditionell handel i Tyskland som en global elektronisk affärsverksamhet. En liten aktör stöter dock på precis samma problem och hinder som en internationell koncern. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett litet eller ett större företag; internationell affärsverksamhet kräver alltid dels specialkompetens när det gäller produkternas lämplighet för målmarknaden, kulturkännedom och språkkunskaper, dels näsa för rätt prissättning och potentiella kundgrupper. Logistiken är ett kapitel för sig inom den internationella näthandeln. Det kan kosta överraskande mycket att skicka produkter från Finland per post. Dessutom kan man inte alltid räkna med att posten utomlands fungerar lika pålitligt och snabbt som i Finland, så visst finns det utmaningar. Småföretagare gör därför klokt i att utvidga sin verksamhet internationellt via ett lämpligt nätverk. Här spelar företagarens egen ambition och företagets varumärke en stor roll. Dessa faktorer får allt större betydelse inom den internationella handeln. Den rätta kanalen ut på den internationella marknaden är för ett litet företag alltså att hitta ett nätverk och koncentrera sig på den egna produktionen och hur denna kan säkerställas. Alla andra ärenden och åtgärder i anslutning till den internationella näthandeln tar nätverket hand om. Finland är ett ansett land, men det krävs mycket arbete för att hävda sig i den hårda konkurrensen. Affärsverksamheten på nätet och dess olika former för oss närmare den internationella kunden. Det gäller bara att hålla fast i den egna identiteten och göra den mer synlig för den internationella marknaden såväl elektroniskt som traditionellt. Näthandeln kommer att växa stort i framtiden. Nya sätt att sälja produkter över nätet skapas hela tiden, bland annat internationella elektroniska marknadsplatser. De största utmaningarna i den internationella miljön är fortfarande språk och kulturkännedom. Utvecklingen av tekniken och affärsverksamhetsformerna stödjer en snabb effektivisering av näthandeln. Datasäkerheten är en avgörande utmaning, men inget hinder. Bankernas system för elektronisk identifiering och verifieringen av smartkort utvecklas i samma takt som missbrukarna utvecklar olika sätt att göra intrång i dessa. Internationell affärsverksamhet på nätet är i rätt miljö en stor möjlighet för småföretagare, och företagarna bör sporras i denna riktning.

6 6 Bild: Idéer om framtida marknader, företagstjänster och produkter (Tuulevi Aschan, Onnenoma) Förbundet för Hemslöjd och konsthantverk Taito rf

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat

SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx

WorkShop 2 - Tillvaxt - Svar.pdf.xlsx id Meddelande Från 620 Slopa skattegränser Bord 03 622 Bättre transporter till och från Åland Bord 11 623 Minska på byråkratin och förenkla tullförfarandet. 624 Massor av internationella kontakter inom

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Produktkort bakgrund I projektet ville man utveckla leverantörernas

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN INNEHÅLL 1. Våra goda vanor... 2 2. Återblick på framtiden som metod... 2 3. Frågor att ta upp vid Återblick på framtiden... 2 4. Mätare för skolfreden... 2 5. Lördagsskola ett exempel

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer