DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen"

Transkript

1 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på att förändras. Kunderna nås allt oftare på elektronisk väg via information på internet. Direkt kontakt med kunderna kan företagarna få på mässor eller andra evenemang där de säljer sina produkter. Kunder som köper hantverk över nätet har i allmänhet förtroende för företagaren och dennes produkter från förut. All marknadsföring utgår från en produkt som intresserar kunden. Kunden hittar sällan sin väg till företagarens verkstad, och då endast om den ligger till exempel nära ett turistmål eller om det finns också andra intressanta objekt till buds. Konsumenterna styrs allt mer till olika servicecentrum, som har ett mångsidigt urval under ett och samma tak. Följaktligen börjar de också förvänta sig mångsidighet och allt oftare söka sig till sådana centrum. Hur passar hantverksföretagarens verkstad och tjänster in i denna typ av konsumtion och kundströmstrend? Hur ofta har du stött på en inspirerande hantverksverkstad i köpcentren längs vägarna? I detta kapitel presenteras först resultaten från intervjuerna om månadens produkt och tillverkare på Hantverksnätet, som avslöjar vad företagarna i branschen anser vara den bästa möjliga marknadsföringen. Därefter presenterar vi idéer om framtida marknadsföring och företagstjänster, den internationella näthandelns möjligheter samt resultat från workshopar. Slutligen begrundar vi den framtida marknadsföringens utveckling. Hantverkföretagens bästa marknadsföringsmetoder Från mars 2004 till april 2007 har sammanlagt 38 Produkt och tillverkare-intervjuer producerats för Hantverksnätet inom projektet Taito Craftnet. Marketta Luutonens artikel Pajalta verkkoon ja asiakkaille (Från verkstaden till nätet och kunderna) grundar sig på Produkt och tillverkare intervjuerna, där företagarna berättar om sina erfarenheter av marknadsföring: Många av de företagare som intervjuades påminde om att all marknadsföring utgår från en bra produkt. Ett nyetablerat företag eller en ny produkt behöver mycket synlighet. Företaget och dess produkter görs kända på mässor och andra försäljningsevenemang. Samarbete med andra företagare är ett bra sätt att öka företagets synlighet och förbättra marknadsföringsmöjligheterna. Det är av största vikt att företagarna samarbetar med aktörer inom turism och andra branscher i regionen. En nöjd kund och en bra samarbetspartner är företagets bästa budbärare då de berättar om dess produkter och tjänster. En effektiv form av marknadsföring är att synas i tv och tidningsartiklar. Direktförsäljning fungerar bäst i kombination med turism. De flesta hantverksföretagare marknadsför företagets produkter personligen. Det är ändå viktigt att ha återförsäljare; de utgör oftast en central försäljningskanal för etablerade företag. Den elektroniska marknadsföringen blir allt viktigare, och allmän välkändhet i kombination med webbsidor är ett effektivt verktyg. Att göra ett företag känt kräver många olika metoder och aktivitet från företagarens sida. Det är viktigt att i enlighet med företagets resurser synas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Företagarnas erfarenheter kan sammanfattas som fyra punkter: 1) utgångsläget är en bra produkt eller tjänst samt ett fungerande företag, 2) personlig kontakt med företagaren på mässor samt kunder och

2 2 samarbetspartner som budbärare, 3) kunderna förväntar sig att företaget kan nås elektroniskt, och 4) aktiv marknadsföring via många kanaler, både genom samarbete och personligen. Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster Målet med workshopen Tulevaisuuden markkinointia ja yrityspalveluiden oivalluksia (Framtida marknadsföring och idéer om företagstjänster), som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen, var att undersöka och begrunda olika marknadsföringsmetoder med hjälp av vilka hantverken i framtiden når ut till konsumenterna samt att komma med idéer om företagstjänster som främjar marknadsföringen av hantverks- och konstindustriföretag. I workshopen deltog hantverksföretagare, Taitoföretagsrådgivare, representanter för olika läroanstalter samt projektchefer för pågående projekt i branschen. Gruppordförande Tuulevi Aschan inledde workshopen med att presentera Rolf Jensens uppfattning om framtidens konsumentmarknad. Exemplen var anpassade för och tagna ur hantverks- och konstindustribranschen. Enligt Jensen finns framtidens konsumenter på följande marknader: äventyrsmarknaden, gemenskaps-, vänskaps- och kärleksmarknaden, omsorgsmarknaden, Vem är jagmarknaden, marknaden för sinnesro och övertygelsernas marknad. Gruppen diskuterade och kom med idéer om beaktansvärda marknadsföringsmetoder samt planerade utifrån dessa tjänster som främjar företagandet inom branschen. Gruppen såg företagarens mångfacetterade roll och den press denna medför som en utmaning. En och samma person måste ofta fungera som planerare, tillverkningsexpert, marknadsförare och lagerarbetare. Marknadsföringen, i synnerhet marknadsföringen av egna produkter, upplevdes genomgående som en tuff utmaning. Ändå höjdes röster för nya marknadsområden och kundgrupper. Eftersom alla är intresserade av högre täckning, fick diskussionen ett särskilt lyft av de positiva erfarenheter man haft på marknader där hantverksprodukter och -tjänster är mer främmande. Deltagarna tände på idén om gerillamarknadsföring som en lämplig marknadsföringsmetod med tanke på småföretagarens strategi och kostnadsstruktur. Alla praktiska idéer på områden där deltagarna hade upptäckt ett klart behov eller problem väckte också stort intresse. Tjänster saknas för sådana vardagliga uppgifter som företagaren inte längre själv vill ta sig an i sitt yrke. Som exempel kan nämnas skrivservicen. Under workshopen begrundades och planerades följande metoder för marknadsföring och företagstjänster i framtiden. Identitetsträning går ut på att företagarna får hjälp med att identifiera sina starka sidor, undersöka hur dessa kan stärkas ytterligare samt lära sig värdera sina starka sidor högre. Det konstaterades att det finns ett behov av en företagstjänst som erbjuder produktanalys i förhållande till målgruppen och styrd marknadsföringsplanering som skräddarsytts utifrån denna analys. Verksamhet på marknaden för hälsofrämjande tjänster och stöd för därtill ansluten nätverksbildning efterlystes, likaså workshopar tillsammans med företagare inom hälsa och välbefinnande. När det gäller att komma in på marknaden för arbetsplatscoachning behövs produktifieringskurser för att sammanställa aktivitetstjänster till ett servicepaket som kan säljas till arbetsplatserna. En idé som lyftes fram särskilt kraftigt var att marknadsföra produkter till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av hantverks- och konstindustrin. Man bollade med idéer om att skräddarsy gåvotjänster, utveckla kund- och produktprofileringen i form av expertservice och coachning samt stödja uppbyggandet av kontaktnät. Ett förslag som lades fram var att anordna coachning för att främja korsmarknadsföring hantverkarna emellan. Denna skulle innefatta marknadsföringsstyrning i studio-/butiksförhållanden, där egenskaperna och säljargumenten för produkterna definieras. På så sätt skulle företagarna ha goda resurser att marknadsföra varandras produkter. En marknadsföringsmetod som diskuterades var gerillamarknadsföring, för vilken företagarna skulle behöva workshoputbildning och gerillacoachning. Även webbmediemöjligheterna dryftades. Gruppen övervägde möjligheten att arrangera en workshop för att säkerställa att de nya webbmediemetoderna, som uppdateras hela tiden, utnyttjas. Betydelsen av tematiska diskussionsspalter begrundades och en gemensam uppdateringstjänst för företagarnas webbsidor efterlystes. Det finns också ett behov av en skrivservice inom hantverks- och konstindustribranschen. Deltagarna önskade att det fanns en tjänst, där en expert utifrån kärnmeddelanden skriver och utformar säljande och marknadsföringsinriktad text, bland annat mediemeddelanden, fackartiklar och webbtexter.

3 3 Utvecklingen skulle främjas av Speakers forum evenemang, där människor från olika branscher kan ventilera sina uppfattningar om hantverk och hantverkstjänster, friska upp atmosfären i branschen och bidra med nya, fördomsfria aspekter. Den internationella näthandelns möjligheter Målet med workshopen Kansainvälisen verkkokaupankäynnin mahdollisuudet (Den internationella näthandelns möjligheter) som hölls i samband med seminariet Taitomatkalla tulevaisuuteen var att sammanställa och begrunda utvecklingsidéer för att främja den internationella näthandeln inom hantverksområdet och konstindustrin samt samarbetet mellan aktörerna i branschen. I workshopen deltog bland annat företagare inom hantverk och design, projektchefer för pågående projekt i branschen samt experter inom affärsverksamhet på nätet. Som ordförande för workshopen fungerade Arja Ranta-aho från It- Mind Oy. I början av workshopen jämförde och diskuterade deltagarna med hjälp av företagsexempel vilka utmaningar och möjligheter den internationella näthandeln erbjuder dels nyetablerade företagare, dels nätverk som har fungerat redan en längre tid. Under workshopen diskuterades problemet att små hantverksföretag inte har resurser att sätta igång med internationell handel på egen hand. Det är tryggare för dessa företag att börja exportera sina produkter via nätverk eller i samarbete med ett större finländskt företag. Också säkerställandet av produktionen och samarbetet med underleverantörer upplevdes som en utmaning, framför allt frågan om hur man kan skydda produkten och specialkompetensen bakom dess produktion. Erfarenheter av underleverantörsföretag som i fortsättningen har utnyttjat produktidén och specialkompetensen bakom tillverkningen av en produkt för egen vinning har gjort företagarna försiktiga. Utvecklingsidéer Främja nätverksbaserad affärsverksamhet Nätverksbaserad affärsverksamhet gör det möjligt för ett litet företag att tryggt och kontrollerat utvidga sitt marknadsområde. Verksamhetsmodellen förbättrar företagets möjligheter att expandera sin verksamhet. Coacha företagen att bygga upp och utveckla en webbplats och/eller nätbutik samt samarbeta i nätverk och bedriva nätverksbaserad affärsverksamhet. Utvecklingen av affärsverksamheten på nätet drivs som ett utvecklingsprojekt för hela företaget och som en naturlig del av dess verksamhet och marknadsföring. Utveckla virtuell handledning och virtuella läromedel Affärsverksamheten på nätet och de relaterade teknikerna utvecklas snabbt. Det gäller för aktörerna att aktivt följa utvecklingen och reagera på snabba förändringar i verksamhetsmiljön. Den virtuella miljön gör det möjligt att snabbt sprida information och bilda nätverk med företag som ligger långt borta geografiskt sett. Producera expertservice och information på nätet särskilt när det gäller kommunikation, deltagande i olika evenemang i branschen, internationalisering och affärsverksamhet på nätet. Kundkontakterna skapas ofta på andra sätt än via nätet, varför företagen bör bedriva aktiv kommunikation och söka kunder på bred front. Små företag har begränsat med resurser och kompetens. Företagen behöver stöd och handledning på de olika delområdena inom kommunikation. Kartlägga nya modeller för affärsverksamhet på nätet och marknadsplatsernas verksamhet. Tyngdpunkten läggs på att främja internationell affärsverksamhet på nätet via köp- och anskaffningsportaler samt kanaler som erbjuder marknadsplatser. Detta förutsätter att utvecklingen på de internationella marknadsplatserna uppföljs aktivt och att samarbetsmöjligheterna utreds. Uppfölja och producera forskningsinformation om affärsverksamhet på nätet och den internationella marknaden i samarbete med aktörer i branschen. Främjande av samarbete för att samla in och förmedla forsknings- och marknadsinformation tillsammans med olika aktörer (yrkeshögskolor, universitet, Finpro osv.).

4 4 Ut på den framtida marknaden Marketta Luutonen Under utvecklingsdagen fördes mångsidiga diskussioner om marknadsföringens viktigaste utmaningar. Marknadsföringen utgör en fast del av företagets hela verksamhet, och en framgångsrik marknadsföring förutsätter bra produkter och tjänster. Något som väckte eftertanke var i synnerhet frågan hur ett företag kan skilja sig från mängden och hitta sin egen identitet. Detta i sig är inte heller tillräckligt, utan produkterna och tjänsterna skall produktifieras och utvecklas så att de blir lättillgängliga för kunden. Många av de problem som hantverksföretagen tampas med hänger ihop med företagets litenhet. Ett litet företag kan fungera effektivt genom att bilda nätverk och utnyttja olika former av samarbete och externa tjänster. Det är viktigt att företagaren stannar upp och funderar över vilka produkter han eller hon tillverkar, för vilket behov, och för vem. Designutvecklarna har under den senaste tiden betonat att det kundcentrerade tänkandet bör fördjupas och att företagarna bör utveckla sina produkter tillsammans med kunderna. Detta är bekant för många hantverksföretagare. Produkter utvecklas ofta utifrån kundens önskemål. Den möjlighet som ett litet och flexibelt företag har att personifiera och skräddarsy produkter kan vara en resurs också med tanke på marknadsföringen. Det finns ett naturligt samband mellan hantverk och turism. Turister vill ha upplevelser och minnen som är kännetecknande för kulturen på den ort de besöker och som skiljer sig från kulturen i hemlandet. Det finns således många möjligheter att skapa olika tjänster och individuella produkter. Tjänster och produkter som turisten själv får vara med om att tillverka är kanske de mest attraktiva. Hantverksföretagarnas viktigaste resurser är deras färdighet och förmågan att tillverka individuella produkter och tjänster, betjäna personligen och berätta historier som kunden kan relatera till sitt eget liv. Framgångsrik försäljning förutsätter också att företagaren är genuint engagerad och förstår kundens perspektiv. Tuulevi Aschan Identitetscoachning är något som många små företag behöver. Det behövs ofta hjälp av en utomstående expert för att utreda vilken image företaget och företagaren har samt objektivt granska det egna företaget och företagandet. Experten kan hjälpa företagaren att identifiera sina starka sidor så att han eller hon kan stärka dem ytterligare och värdera dem högre. Den nuvarande allmänna produktutvärderingen kunde utvecklas till en produktanalys i förhållande till målgruppen. På basis av denna analys kunde man genomföra skräddarsydd marknadsföringsplanering. Också när det gäller att kombinera aktivitetstjänster med coachning inom växelverkan, teamarbete, arbetshälsa m.m. behövs expertis till exempel i form av utbildning. Den effektivaste utbildningen är i det här fallet att lära sig av någon som redan har gjort arbetet i fråga och som kan visa att så här lyckades jag. Det vore också på sin plats med en aktörs- och kompetensbank inom hälsa och välbefinnande. Vem kunde alltså koncentrera sig på att föra fram hälsofrämjande hantverk med fart? Det finns ett behov av välbefinnande, och tjänster bör produktifieras kring detta behov. Tjänster för hälsa och välbefinnande är ett växande område på dagens marknad. Spacentren erbjuder välbefinnande bl.a. i form av lymf- och shindomassage. Dessa tjänster tillhandahålls ofta av en liknande grupp småföretagare som hantverksföretagarna. Ett spacenter kan också vara utrustat med ett lugnt terum och en butik. Hur kan man alltså på ett enhetligt sätt betjäna kunder som letar efter välbefinnande? Även en hantverksföretagare kan skapa välbefinnande med såväl konkreta produkter som tjänster. Hur skulle det vara med ett aktivitets-spa? I nummer 2/2007 av tidningen Voi hyvin presenterades ett samarbete mellan tre verkstäder en avslappnings-, en känslobearbetnings- och en keramikverkstad, av vilka den sista leds av Helena Sarvela. Att främja denna typ av serviceproduktion kräver utan tvivel någon form av styrning. Detsamma gäller marknadsföringen av hantverksprodukter och -tjänster till målgrupper som inte har någon som helst erfarenhet av dessa oavsett om det är fråga om idrottsvärlden eller till exempel IT-branschen. Bör man alltså satsa på utbildning eller coachning i dessa fall?

5 5 Gerillamarknadsföring kommer antagligen att bli en av hantverkarnas viktigaste marknadsföringsmetoder i framtiden. Med gerillamarknadsföring avses sådana atypiska marknadsföringsmetoder som ger maximalt resultat med minimal insats och som utnyttjas av företagare som har mer ambition än pengar. Gerillamarknadsförare investerar i första hand inte pengar, utan snarare tid, energi och fantasi. De söker sig till de ställen där kunderna finns och lägger in riktade marknadsföringsstötar, ibland även chockerande sådana. Dessa metoder kostar i regel ingenting. Gerillamarknadsförare söker också efter möjligheter att samarbeta med sina konkurrenter. Det finns ytterligare en faktor som styr marknadsföringen, nämligen varumärket. Ponera att ett hantverks och en hantverksföretagares varumärke i framtiden är allt mer gripbart, doftande, synligt och hörbart. Redan i dag vädjar många företagares varumärken inte bara till vår syn, utan också vårt känselsinne, och vissa även till vårt luktsinne. Som exempel på detta kan nämnas olika material och hur de känns samt doften av stearinljus eller tvålar. Men kunde alla våra mottagliga sinnen kanske utnyttjas i ännu högre grad? För närvarande tar vi emot mer än 80 procent av all information visuellt. Konsumenterna håller på att drunkna i ett oavbrutet informationsflöde och förmår inte längre komma ihåg alla meddelanden som de bara förnimmer med ögonen. De starkaste varumärkena i framtiden är utan tvekan de som vädjar till alla våra sinnen, oavsett om det är fråga om en produkt, en butik, en gatupratare eller en monter. Upplevelsen och mötet får en starkare betydelse som marknadsföringsmetod. Det som berör och fastnar i minnet, det går hem. Arja Ranta-aho Internationell näthandel kräver en helt ny typ av kompetens av småföretagarna inom hantverks- och konstindustrin, detta på grund av teknikerna, den internationella affärspraxisen och lagstiftningen. I samarbete med flera andra företagare är detta dock en bra och resultatrik möjlighet. Exempelföretaget i workshopen, Finspirit Oy (nuförtiden Kalevala Spirit Oy), har redan i tio års tid systematiskt byggt upp såväl en traditionell handel i Tyskland som en global elektronisk affärsverksamhet. En liten aktör stöter dock på precis samma problem och hinder som en internationell koncern. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett litet eller ett större företag; internationell affärsverksamhet kräver alltid dels specialkompetens när det gäller produkternas lämplighet för målmarknaden, kulturkännedom och språkkunskaper, dels näsa för rätt prissättning och potentiella kundgrupper. Logistiken är ett kapitel för sig inom den internationella näthandeln. Det kan kosta överraskande mycket att skicka produkter från Finland per post. Dessutom kan man inte alltid räkna med att posten utomlands fungerar lika pålitligt och snabbt som i Finland, så visst finns det utmaningar. Småföretagare gör därför klokt i att utvidga sin verksamhet internationellt via ett lämpligt nätverk. Här spelar företagarens egen ambition och företagets varumärke en stor roll. Dessa faktorer får allt större betydelse inom den internationella handeln. Den rätta kanalen ut på den internationella marknaden är för ett litet företag alltså att hitta ett nätverk och koncentrera sig på den egna produktionen och hur denna kan säkerställas. Alla andra ärenden och åtgärder i anslutning till den internationella näthandeln tar nätverket hand om. Finland är ett ansett land, men det krävs mycket arbete för att hävda sig i den hårda konkurrensen. Affärsverksamheten på nätet och dess olika former för oss närmare den internationella kunden. Det gäller bara att hålla fast i den egna identiteten och göra den mer synlig för den internationella marknaden såväl elektroniskt som traditionellt. Näthandeln kommer att växa stort i framtiden. Nya sätt att sälja produkter över nätet skapas hela tiden, bland annat internationella elektroniska marknadsplatser. De största utmaningarna i den internationella miljön är fortfarande språk och kulturkännedom. Utvecklingen av tekniken och affärsverksamhetsformerna stödjer en snabb effektivisering av näthandeln. Datasäkerheten är en avgörande utmaning, men inget hinder. Bankernas system för elektronisk identifiering och verifieringen av smartkort utvecklas i samma takt som missbrukarna utvecklar olika sätt att göra intrång i dessa. Internationell affärsverksamhet på nätet är i rätt miljö en stor möjlighet för småföretagare, och företagarna bör sporras i denna riktning.

6 6 Bild: Idéer om framtida marknader, företagstjänster och produkter (Tuulevi Aschan, Onnenoma) Förbundet för Hemslöjd och konsthantverk Taito rf

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Hur marknadsför sig pensionsbolagen?

Hur marknadsför sig pensionsbolagen? UPPSALA UNIVERISTET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTUTITIONEN KANDIDATUPPSATS VT-12 2012-03-14 HANDLEDARE: OLIVIA KANG FÖRFATTARE: JOAKIM ANDERSSON, TIMUR ERMAN Hur marknadsför sig pensionsbolagen? En kvalitativ

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Kommunikationsplan för Ab Cubelux Oy

Kommunikationsplan för Ab Cubelux Oy Kommunikationsplan för Ab Cubelux Oy Johanna Nyman Johanna Nyman Examensarbete / Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 4478 Författare: Johanna

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Riktning mot Arbetsmarknaden. Möjligheter och Utmaningar i Integrationsarbetet i Raseborg

Riktning mot Arbetsmarknaden. Möjligheter och Utmaningar i Integrationsarbetet i Raseborg Riktning mot Arbetsmarknaden Möjligheter och Utmaningar i Integrationsarbetet i Raseborg Michela Jansson 013617419 Cecilia Wester 013617558 Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Praktikforskning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer