Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren"

Transkript

1 Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren

2 Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen avsedd... 3 Hur kan multimedieföreställningen användas... 3 Diskussionsförberedelser... 4 Öppning av tillställningen... 5 Rör dig framåt sida för sida... 5 Sida 1 Webbplatsens syfte... 5 Sida 2 Bristfälligt uppdrag... 6 Sida 3 Samarbete... 6 Sidorna 4-7 Att informera om arbetsarrangemang i korridoren... 6 Sida 8 Förutsättningar för samarbete... 7 Sida 9 Arbetstagarens och chefens skyldigheter... 7 Sida 10 Arbetstagarens skyldigheter... 8 Sida 11 Chefens skyldigheter... 8 Sida 12 Psykologiskt avtal... 8 Sida 13 och 14 Icke uttalade förväntningar... 8 Sida 15 Avtalets varaktighet... 8 Sida 16 Icke uttalade förväntningar - utvecklingssamtal... 8 Sida 17 Ett budskap många tolkningar... 9 Sida 18 Vad förväntar vi oss av varandra... 9 Sida 19 En anställd som återgått till arbetet efter en sjukskrivning och lättade arbetsuppgifter Sida 20 Mobbning på arbetsplatsen Sida 21 Medarbetarkompetens Sida 22 Medarbetarkompetens Sida 23 Hur kan jag främja min medarbetarkompetens Sivu 24 Hur kan arbetstagaren utveckla sin medarbetarkompetens Sivu 25 Hur kan chefen främja medarbetarkompetensen Sivu 26 Smidigt och givande samarbete trots och tack vare olikhet!... 11

3 Med arbetsplatskompetens avses de färdigheter som behövs på arbetsplatsen. Chefen behöver chefskompetens och arbetstagaren arbetstagarkompetens. Arbetstagarkompetensen kan även kallas medarbetarkompetens. I multimedieföreställningen och denna guide innebär begreppen medarbetarkompetens och arbetstagarkompetens samma sak. Begreppet arbetstagarkompetens beskriver kanske bättre att arbetstagaren står i växelverkan förutom med chefen också med arbetskamraterna. Man ska observera att även chefen är medarbetare i förhållande till sin egen chef. Chefen behöver alltså både chefs- och medarbetarkompetens. Syftet med guiden Syftet med denna guide är att bereda chefen för användningen av multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens på arbetsplatsen och att ge vägkost för att leda diskussionen. Även en utomstående handledare kan fungera som diskussionsledare, men det väsentliga är att alla på arbetsplatsen, inklusive chefen, är på plats. Syftet är nämligen att fundera på den egna arbetsplatsens interna verksamhetssätt. Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Meningen med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens är att väcka diskussion om chefs- och medarbetarkompetens. Målet är att chefen och de anställda ska fundera över hur de genom sin egen verksamhet kan påverka hur samarbetet fungerar. Fungerande samarbete främjar arbetshälsan, vilket har konstaterats ha samband med hur framgångsrikt arbetet är. Ju smidigare samarbetet är, desto framgångsrikare är också arbetet. För vem är multimedieföreställningen avsedd Multimedieföreställningen är avsedd för alla chefer, som ser det som nödvändigt att föra diskussioner om arbetsplatskompetens med sina medarbetare. Också de anställda kan föreslå för chefen att man går igenom multimedieföreställningen på arbetsplatsen. Hur kan multimedieföreställningen användas Multimedieföreställningen finns på adressen För att kunna se multimedieföreställningen behöver du ett Adobe Flash Player -program. Du kan ladda ned det på Adobes webbplats på adressen På sidan finns 3

4 tangenten Get Adobe Flash Player, genom att klicka på den kommer du till sidan för nedladdning av programmet. Om du inte har tillgång till internetanslutning, kan du beställa en cd-romskiva med multimedieföreställningen på adressen Diskussionsförberedelser Sätt dig noggrant in i multimedieföreställningen och denna guide, så att du vet vad som ingår i multimedieföreställningen. Om du önskar ytterligare information om medarbetarkompetens, kan du bekanta dig med publikationen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla, som endast finns tillgänglig på finska. Publikationen finns på adressen Fundera hur mycket tid ni behöver för diskussionen. Att gå igenom hela multimedieföreställningen tar uppskattningsvis 3-4 timmar i anspråk. Multimedieföreställningen kan också gås igenom i delar, det lönar sig då att reservera minst en timme för en diskussion. Gör upp en riktgivande tidtabell för dig, så att ni hinner gå igenom de saker som du upplever som viktiga. På det sättet försäkrar du dig om att tiden inte av misstag går åt till att endast utföra de första uppgifterna. I multimedieföreställningen går man också igenom chefskompetensen. Det kan kännas besvärligt för chefen. Du kan förbereda dig för diskussionen om chefskompetens genom att för dig själv bedöma vad du är bra på och vad du borde utveckla som chef. Var öppen för den respons som kommer fram i diskussionen. Be också om motiveringar om du får kritisk respons av dina medarbetare. Ta emot responsen i syfte att utvecklas. Försök skapa en konstruktiv atmosfär för diskussionen. Meningen med diskussionen är att lyfta fram eventuella utvecklingsobjekt för de anställdas och chefens verksamhet. Fokus borde ligga på framtiden, inte på det förflutna. Hur ska vi framöver kunna förbättra vår samarbetskompetens? Vilka saker borde förändras för att underlätta samarbetet? Kom ihåg att det är frågan om saker som påverkar varje anställds välbefinnande, också chefens. Reservera en sådan tid för diskussionen att alla på arbetsplatsen kan delta. Om det finns många medarbetare eller om det är frågan om skiftarbete, ska du 4

5 anordna flera diskussionstillfällen. Det vore önskvärt att de arbetsgrupper som har mest samarbete deltar på samma gång. Var beredd på att göra anteckningar om de diskussioner som förts. Det lönar sig att utnyttja blädderblock eller motsvarande, så att alla deltagare ser vad som skrivs upp. Anteckningarna fungerar i fortsättningen till exempel som stöd för att skapa gemensamma spelregler. Om du blir tvungen att föra diskussionerna i flera omgångar, ska du efter de förda diskussionerna samla in anteckningarna och dela ut dem för kännedom till alla anställda. Informera de anställda i tid om tidpunkten för diskussionen. Kontrollera att behövliga medel finns i lokalen (dator och datakanon, nätanslutning eller cd-rom, blädderblock, papper och pennor för att göra anteckningar). Kontrollera att datorns ljudvolym är tillräcklig. Öppning av tillställningen Berätta att syftet med tillställningen är att föra diskussioner om medarbetaroch chefskompetens. Försäkra dig om att alla kan se filmduken eller datorskärmen ordentligt. Tala ännu om tidtabellen för tillställningen. Rör dig framåt sida för sida Sida 1 Webbplatsens syfte I sidans övre marginal till höger finns en punkt där man kan reglera ljudstyrkan. Du kan också dämpa ljudet och med egna ord berätta om sakerna på inledningssidan. Om du önskar att ljudet inte heller ska höras på följande sidor, kan du reglera ljudstyrkan till tyst på datorinstallationerna. I det här skedet lönar det sig knappast att använda tid för att studera forskningsrapporten som finns bakom länken. Du kan berätta att de anställda då de så önskar kan bekanta sig med den på adressen 5

6 Ge de anställda en möjlighet att ställa frågor i anslutning till hur tillställningen framskrider. Berätta att det på följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Den börjar genast när du har tryckt på piltangenten. Sida 2 Bristfälligt uppdrag Efter pratbubblorna kommer det fram en balk i sidans nedre marginal, där man uppmanas diskutera de tankar som dykt upp på grund av situationen. Fråga hurdana observationer de anställda gjorde angående situationen. Kolla efter diskussionen tillsammans vilka saker man kunde ha fäst uppmärksamhet vid. Det kan också dyka upp andra viktiga saker vid diskussionen. Listan som presenterats på sidan är inte avsedd att vara heltäckande. Avsikten är att väcka diskussion om uppdragens förfaringssätt. När det gäller detta och kommande uppdrag kan du fråga hur det är ställt med ifrågavarande saker på den egna arbetsplatsen. Till exempel: Händer sådant här hos oss? Hur anser ni att uppdragsgivandet har skötts hos oss? Finns det skäl att utveckla verksamhetssätten? Syftet med denna situation var att genast från början väcka intresse för praxis på den egna arbetsplatsen. På följande sida finns ännu motiveringar i anslutning också till denna situation gällande chefens och de anställdas roller och skyldigheter samt övriga förutsättningar för samarbete. Sida 3 Samarbete Denna text stöder de saker som tangerats i föregående situation. Ni kan antingen höra och läsa om sakerna på sidan eller också kan du med egna ord gå igenom dem. Genom att trycka på pilen börjar på följande sida en fyrsidig situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Be de anställda fästa uppmärksamhet vid de personer och pratbubblor som förekommer på bilderna. Sidorna 4-7 Att informera om arbetsarrangemang i korridoren På sidorna 4, 5 och 6 ser man endast på bilderna och går sedan vidare. På sidan 7 diskuteras de tankar som situationen gett upphov till. 6

7 Om ni vill se på scenerna på nytt, rör er med hjälp av balkarna i sidans övre marginal tillbaka till sidan 4. Observera att chefen är den samma i samtliga fyra scener. Sida 8 Förutsättningar för samarbete På denna sida finns grundläggande uppgifter om förutsättningarna för samarbete. Delvis stöder texten de teman som dykt upp i den föregående situationen (informationsutbyte och diskussionsforum). I det här skedet kan du fråga om saker förknippade med informationsutbyte och växelverkan på er arbetsplats. Är informationsutbytet tillräckligt hos oss? I vilket skede av informationsutbytet vore det skäl att göra förbättringar? Sida 9 Arbetstagarens och chefens skyldigheter Meningen är att fundera över officiella, på lag baserade skyldigheter. Tipset uppmanar de anställda att först fundera över svaren för sig själva, så att också de långsammaste ska hinna fundera över svaren innan de snabbaste säger ut svaren högt. Avsikten är att de anställda ska fundera både på arbetstagarens och på chefens skyldigheter, så att de bättre ska kunna förstå också chefens skyldigheter. Chefen kan delta i diskussionen i det skedet när hela gruppen funderar över svaren. Av de kommunalt anställda står 70 procent i arbetsavtalsförhållande och 30 procent i tjänsteförhållande år Antalet arbetsavtalsförhållanden ökar hela tiden och motsvarande minskar antalet tjänsteförhållanden. Den mest centrala skillnaden mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållande är rättsförhållandets karaktär. Tjänsteinnehavaren står i ett offentligrättsligt och arbetstagaren i ett privaträttsligt förhållande till kommunen. På tjänsteförhållanden tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) och på arbetsavtalsförhållanden arbetsavtalslagen (55/2001). De kommunala tjänsteoch kollektivavtalen gäller dock i regel personalen oberoende av anställningens natur. Vissa avtalsbestämmelser tillämpas endast på tjänsteinnehavare och vissa endast på arbetstagare. Ytterligare information får du på adressen På adressen finns tilläggsinformation om arbetsavtalslagen och arbetarskyddslagen. 7

8 Sida 10 Arbetstagarens skyldigheter Ni kan gå igenom ifall de saker nämndes i diskussionen som togs upp på sidan. Ni kan också fundera över vad ifrågavarande skyldigheter innebär i ert arbete. I det här skedet kan ni gå igenom reglerna på er egen arbetsplats. Sida 11 Chefens skyldigheter Du observerar väl att chefens skyldigheter inte har presenterats i viktighetsordning. Då ni så önskar kan ni tillsammans fundera över i hurdan viktighetsordning ni skulle ställa dessa chefsskyldigheter. Längre fram på webbplatsen kommer en uppgift där de anställda och chefen ska fundera på vilka förväntningar de riktar på varandra. Redan i detta skede kan det uppstå diskussion om hur du har lyckats som chef beträffande nämnda skyldigheter. Det väsentliga är inte att diskussionen om vissa teman förs på rätt ställe. Det viktigaste är att det överhuvudtaget uppstår en konstruktiv diskussion. Sida 12 Psykologiskt avtal När ni har läst eller hört texten på sidan, kan ni också tillsammans fundera över hurdana icke uttalade förväntningar ni har när det gäller arbetsgivaren och varandra. På följande sidor finns exempel på icke uttalade förväntningar. Sida 13 och 14 Icke uttalade förväntningar Ni kan diskutera hurdana tankar dessa exempel gav upphov till. Sida 15 Avtalets varaktighet Gå igenom texten. När ni går över till nästa sida börjar en situationsbeskrivning av ett utvecklingssamtal. Sida 16 Icke uttalade förväntningar - utvecklingssamtal Ni kan till exempel diskutera om situationen är typisk enligt er åsikt. Är det lätt att utrycka sina egna önskemål högt? Hur fungerar utvecklingssamtalen hos oss? Upplever ni utvecklingssamtalen som nyttiga? 8

9 När ni går över till följande sida börjar en situationsbeskrivning av ett arbetsplatsmöte. Sida 17 Ett budskap flera tolkningar Ni kan fundera över om situationen är typisk för er arbetsplats. Ni kan fundera över hur situationen kunde fortsätta. Hur skulle mötet nästa måndag förlöpa? Skulle de anställda rapportera till varandra om sina mest centrala uppgifter? Följden kunde ju vara att de anställda som förhåller sig negativt i situationen hade förberett sig att berätta om föregående veckas arbeten för de andra. De anställda som förhåller sig positivt i situationen hade däremot förmodligen inte förberett sig inför mötet. Varför sade de anställda inte sina åsikter högt? Hade de förstått vad man avser med rapporteringspraxis? Borde chefen ha frågat vars och ens åsikt om saken? Dessutom kan ni diskutera hurdana saker det vore bra att ni visste om varandras arbeten. Ordnas arbetsplatsmöten tillräckligt ofta? Hur kunde de utvecklas? Sida 18 Vad förväntar vi oss av varandra Syftet med denna uppgift är att lyfta fram verksamhetssätt, som främjar samarbetet på arbetsplatsen. Det är inte meningen att lägga sig i arbetskamraternas eller chefens personliga egenskaper, utan i verksamhetssätten på arbetsplatsen. Uppgiften har inga rätta svar. Det är frågan om hurdan praxis som underlättar att man uppnår arbetets mål. Det är heller inte väsentligt vem som för fram vilken sak. Om ni redan på sidorna funderade över vilka outtalade förväntningar ni har på varandra, kan det här till en del bli fråga om upprepningar. 9

10 Denna uppgift kan också fungera som stöd vid skapande av spelregler på arbetsplatsen. Om ni skapar spelregler, ska du försäkra dig om att alla förstår vad som avses med spelreglerna. Det är då lättare att förbinda sig till dem. Exempel på förväntningar: Arbetstagaren: Jag vill ha mer feedback på mitt arbete. Det vore trevligt om alla informerades i god tid om ändringar i tidtabellen. Chefen: Jag önskar att ni vore aktivare vid arbetsplatsmötena. Spelregler härledda ur exemplen: Vi ger feedback åt varandra i konstruktiv anda, och vi är också själva öppna för den respons vi får. Vi informerar om ändringar i tidtabellen i god tid till alla. Vi är aktiva på arbetsplatsmötena. På följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Sida 19 En anställd som återgått till arbetet efter en sjukskrivning och har lättare arbetsuppgifter Lite längre fram på webbplatsen går vi igenom medarbetarkompetensen. Medarbetarkompetens är framförallt en attitydfråga, som denna situation vill belysa. Ni kan diskutera hurdana tankar denna situation väckte. Hur skulle man förhålla sig på arbetsplatsen om någon anställd hade lättare arbetsuppgifter? Om det på arbetsplatsen för närvarande finns en person som har lättare arbetsuppgifter, lönar det sig att fundera hur man ska gå igenom saken. På följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Sida 20 Mobbning på arbetsplatsen Till god arbetstagarkompetens (medarbetarkompetens) hör också ansvarsfullhet och ingripande vid problem. 10

11 Ni kan till exempel fundera över om det är lätt att ingripa i arbetsplatsmobbning. Sida 21 Medarbetarkompetens Forskningens medarbetarkompetens var alltså definierad av de anställda. De svarade på frågan Vad kan jag göra för att få god ledning?. Forskarna delade in svaren i dessa kategorier. Sida 22 Medarbetarkompetens Ni kan fundera över vad medarbetarkompetensen i fråga innebär i ert arbete. Sida 23 Hur kan jag främja min medarbetarkompetens Chefen kan fundera över hur han eller hon kan främja utvecklingen av de anställdas medarbetarkompetens ur ifrågavarande synvinklar. Med andra ord kan han eller hon bemöta de förslag som de anställda kommit med. Det finns inga rätta svar på detta. På följande sidor presenterar vi några tips för att utveckla medarbetarkompetensen. Sida 24 Hur kan arbetstagaren utveckla sin medarbetarkompetens Sida 25 Hur kan chefen främja medarbetarkompetensen Sida 26 Smidigt och givande samarbete - trots och tack vare olikhet! Vi tar gärna emot feedback som gäller multimediets innehåll och funktionsduglighet. Ni kan lämna feedback genom att fylla i svarsblanketten på adressen > kontaktuppgifter > ge feedback eller genom att skicka e-post på adressen Multimedieföreställningen har producerats på finska år 2007 och på svenska år Båda versionerna har granskats år Producent är Keva. 11

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015

Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Anvisningar för övervakare övningsprov 2.10.2015 Dessa anvisningar gäller övervakning av provsituationen. Provlokalen och studerandes sittplatser har förberetts före provsituationen enligt instruktioner

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer