Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren"

Transkript

1 Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren

2 Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen avsedd... 3 Hur kan multimedieföreställningen användas... 3 Diskussionsförberedelser... 4 Öppning av tillställningen... 5 Rör dig framåt sida för sida... 5 Sida 1 Webbplatsens syfte... 5 Sida 2 Bristfälligt uppdrag... 6 Sida 3 Samarbete... 6 Sidorna 4-7 Att informera om arbetsarrangemang i korridoren... 6 Sida 8 Förutsättningar för samarbete... 7 Sida 9 Arbetstagarens och chefens skyldigheter... 7 Sida 10 Arbetstagarens skyldigheter... 8 Sida 11 Chefens skyldigheter... 8 Sida 12 Psykologiskt avtal... 8 Sida 13 och 14 Icke uttalade förväntningar... 8 Sida 15 Avtalets varaktighet... 8 Sida 16 Icke uttalade förväntningar - utvecklingssamtal... 8 Sida 17 Ett budskap många tolkningar... 9 Sida 18 Vad förväntar vi oss av varandra... 9 Sida 19 En anställd som återgått till arbetet efter en sjukskrivning och lättade arbetsuppgifter Sida 20 Mobbning på arbetsplatsen Sida 21 Medarbetarkompetens Sida 22 Medarbetarkompetens Sida 23 Hur kan jag främja min medarbetarkompetens Sivu 24 Hur kan arbetstagaren utveckla sin medarbetarkompetens Sivu 25 Hur kan chefen främja medarbetarkompetensen Sivu 26 Smidigt och givande samarbete trots och tack vare olikhet!... 11

3 Med arbetsplatskompetens avses de färdigheter som behövs på arbetsplatsen. Chefen behöver chefskompetens och arbetstagaren arbetstagarkompetens. Arbetstagarkompetensen kan även kallas medarbetarkompetens. I multimedieföreställningen och denna guide innebär begreppen medarbetarkompetens och arbetstagarkompetens samma sak. Begreppet arbetstagarkompetens beskriver kanske bättre att arbetstagaren står i växelverkan förutom med chefen också med arbetskamraterna. Man ska observera att även chefen är medarbetare i förhållande till sin egen chef. Chefen behöver alltså både chefs- och medarbetarkompetens. Syftet med guiden Syftet med denna guide är att bereda chefen för användningen av multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens på arbetsplatsen och att ge vägkost för att leda diskussionen. Även en utomstående handledare kan fungera som diskussionsledare, men det väsentliga är att alla på arbetsplatsen, inklusive chefen, är på plats. Syftet är nämligen att fundera på den egna arbetsplatsens interna verksamhetssätt. Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Meningen med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens är att väcka diskussion om chefs- och medarbetarkompetens. Målet är att chefen och de anställda ska fundera över hur de genom sin egen verksamhet kan påverka hur samarbetet fungerar. Fungerande samarbete främjar arbetshälsan, vilket har konstaterats ha samband med hur framgångsrikt arbetet är. Ju smidigare samarbetet är, desto framgångsrikare är också arbetet. För vem är multimedieföreställningen avsedd Multimedieföreställningen är avsedd för alla chefer, som ser det som nödvändigt att föra diskussioner om arbetsplatskompetens med sina medarbetare. Också de anställda kan föreslå för chefen att man går igenom multimedieföreställningen på arbetsplatsen. Hur kan multimedieföreställningen användas Multimedieföreställningen finns på adressen För att kunna se multimedieföreställningen behöver du ett Adobe Flash Player -program. Du kan ladda ned det på Adobes webbplats på adressen På sidan finns 3

4 tangenten Get Adobe Flash Player, genom att klicka på den kommer du till sidan för nedladdning av programmet. Om du inte har tillgång till internetanslutning, kan du beställa en cd-romskiva med multimedieföreställningen på adressen Diskussionsförberedelser Sätt dig noggrant in i multimedieföreställningen och denna guide, så att du vet vad som ingår i multimedieföreställningen. Om du önskar ytterligare information om medarbetarkompetens, kan du bekanta dig med publikationen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla, som endast finns tillgänglig på finska. Publikationen finns på adressen Fundera hur mycket tid ni behöver för diskussionen. Att gå igenom hela multimedieföreställningen tar uppskattningsvis 3-4 timmar i anspråk. Multimedieföreställningen kan också gås igenom i delar, det lönar sig då att reservera minst en timme för en diskussion. Gör upp en riktgivande tidtabell för dig, så att ni hinner gå igenom de saker som du upplever som viktiga. På det sättet försäkrar du dig om att tiden inte av misstag går åt till att endast utföra de första uppgifterna. I multimedieföreställningen går man också igenom chefskompetensen. Det kan kännas besvärligt för chefen. Du kan förbereda dig för diskussionen om chefskompetens genom att för dig själv bedöma vad du är bra på och vad du borde utveckla som chef. Var öppen för den respons som kommer fram i diskussionen. Be också om motiveringar om du får kritisk respons av dina medarbetare. Ta emot responsen i syfte att utvecklas. Försök skapa en konstruktiv atmosfär för diskussionen. Meningen med diskussionen är att lyfta fram eventuella utvecklingsobjekt för de anställdas och chefens verksamhet. Fokus borde ligga på framtiden, inte på det förflutna. Hur ska vi framöver kunna förbättra vår samarbetskompetens? Vilka saker borde förändras för att underlätta samarbetet? Kom ihåg att det är frågan om saker som påverkar varje anställds välbefinnande, också chefens. Reservera en sådan tid för diskussionen att alla på arbetsplatsen kan delta. Om det finns många medarbetare eller om det är frågan om skiftarbete, ska du 4

5 anordna flera diskussionstillfällen. Det vore önskvärt att de arbetsgrupper som har mest samarbete deltar på samma gång. Var beredd på att göra anteckningar om de diskussioner som förts. Det lönar sig att utnyttja blädderblock eller motsvarande, så att alla deltagare ser vad som skrivs upp. Anteckningarna fungerar i fortsättningen till exempel som stöd för att skapa gemensamma spelregler. Om du blir tvungen att föra diskussionerna i flera omgångar, ska du efter de förda diskussionerna samla in anteckningarna och dela ut dem för kännedom till alla anställda. Informera de anställda i tid om tidpunkten för diskussionen. Kontrollera att behövliga medel finns i lokalen (dator och datakanon, nätanslutning eller cd-rom, blädderblock, papper och pennor för att göra anteckningar). Kontrollera att datorns ljudvolym är tillräcklig. Öppning av tillställningen Berätta att syftet med tillställningen är att föra diskussioner om medarbetaroch chefskompetens. Försäkra dig om att alla kan se filmduken eller datorskärmen ordentligt. Tala ännu om tidtabellen för tillställningen. Rör dig framåt sida för sida Sida 1 Webbplatsens syfte I sidans övre marginal till höger finns en punkt där man kan reglera ljudstyrkan. Du kan också dämpa ljudet och med egna ord berätta om sakerna på inledningssidan. Om du önskar att ljudet inte heller ska höras på följande sidor, kan du reglera ljudstyrkan till tyst på datorinstallationerna. I det här skedet lönar det sig knappast att använda tid för att studera forskningsrapporten som finns bakom länken. Du kan berätta att de anställda då de så önskar kan bekanta sig med den på adressen 5

6 Ge de anställda en möjlighet att ställa frågor i anslutning till hur tillställningen framskrider. Berätta att det på följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Den börjar genast när du har tryckt på piltangenten. Sida 2 Bristfälligt uppdrag Efter pratbubblorna kommer det fram en balk i sidans nedre marginal, där man uppmanas diskutera de tankar som dykt upp på grund av situationen. Fråga hurdana observationer de anställda gjorde angående situationen. Kolla efter diskussionen tillsammans vilka saker man kunde ha fäst uppmärksamhet vid. Det kan också dyka upp andra viktiga saker vid diskussionen. Listan som presenterats på sidan är inte avsedd att vara heltäckande. Avsikten är att väcka diskussion om uppdragens förfaringssätt. När det gäller detta och kommande uppdrag kan du fråga hur det är ställt med ifrågavarande saker på den egna arbetsplatsen. Till exempel: Händer sådant här hos oss? Hur anser ni att uppdragsgivandet har skötts hos oss? Finns det skäl att utveckla verksamhetssätten? Syftet med denna situation var att genast från början väcka intresse för praxis på den egna arbetsplatsen. På följande sida finns ännu motiveringar i anslutning också till denna situation gällande chefens och de anställdas roller och skyldigheter samt övriga förutsättningar för samarbete. Sida 3 Samarbete Denna text stöder de saker som tangerats i föregående situation. Ni kan antingen höra och läsa om sakerna på sidan eller också kan du med egna ord gå igenom dem. Genom att trycka på pilen börjar på följande sida en fyrsidig situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Be de anställda fästa uppmärksamhet vid de personer och pratbubblor som förekommer på bilderna. Sidorna 4-7 Att informera om arbetsarrangemang i korridoren På sidorna 4, 5 och 6 ser man endast på bilderna och går sedan vidare. På sidan 7 diskuteras de tankar som situationen gett upphov till. 6

7 Om ni vill se på scenerna på nytt, rör er med hjälp av balkarna i sidans övre marginal tillbaka till sidan 4. Observera att chefen är den samma i samtliga fyra scener. Sida 8 Förutsättningar för samarbete På denna sida finns grundläggande uppgifter om förutsättningarna för samarbete. Delvis stöder texten de teman som dykt upp i den föregående situationen (informationsutbyte och diskussionsforum). I det här skedet kan du fråga om saker förknippade med informationsutbyte och växelverkan på er arbetsplats. Är informationsutbytet tillräckligt hos oss? I vilket skede av informationsutbytet vore det skäl att göra förbättringar? Sida 9 Arbetstagarens och chefens skyldigheter Meningen är att fundera över officiella, på lag baserade skyldigheter. Tipset uppmanar de anställda att först fundera över svaren för sig själva, så att också de långsammaste ska hinna fundera över svaren innan de snabbaste säger ut svaren högt. Avsikten är att de anställda ska fundera både på arbetstagarens och på chefens skyldigheter, så att de bättre ska kunna förstå också chefens skyldigheter. Chefen kan delta i diskussionen i det skedet när hela gruppen funderar över svaren. Av de kommunalt anställda står 70 procent i arbetsavtalsförhållande och 30 procent i tjänsteförhållande år Antalet arbetsavtalsförhållanden ökar hela tiden och motsvarande minskar antalet tjänsteförhållanden. Den mest centrala skillnaden mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållande är rättsförhållandets karaktär. Tjänsteinnehavaren står i ett offentligrättsligt och arbetstagaren i ett privaträttsligt förhållande till kommunen. På tjänsteförhållanden tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) och på arbetsavtalsförhållanden arbetsavtalslagen (55/2001). De kommunala tjänsteoch kollektivavtalen gäller dock i regel personalen oberoende av anställningens natur. Vissa avtalsbestämmelser tillämpas endast på tjänsteinnehavare och vissa endast på arbetstagare. Ytterligare information får du på adressen På adressen finns tilläggsinformation om arbetsavtalslagen och arbetarskyddslagen. 7

8 Sida 10 Arbetstagarens skyldigheter Ni kan gå igenom ifall de saker nämndes i diskussionen som togs upp på sidan. Ni kan också fundera över vad ifrågavarande skyldigheter innebär i ert arbete. I det här skedet kan ni gå igenom reglerna på er egen arbetsplats. Sida 11 Chefens skyldigheter Du observerar väl att chefens skyldigheter inte har presenterats i viktighetsordning. Då ni så önskar kan ni tillsammans fundera över i hurdan viktighetsordning ni skulle ställa dessa chefsskyldigheter. Längre fram på webbplatsen kommer en uppgift där de anställda och chefen ska fundera på vilka förväntningar de riktar på varandra. Redan i detta skede kan det uppstå diskussion om hur du har lyckats som chef beträffande nämnda skyldigheter. Det väsentliga är inte att diskussionen om vissa teman förs på rätt ställe. Det viktigaste är att det överhuvudtaget uppstår en konstruktiv diskussion. Sida 12 Psykologiskt avtal När ni har läst eller hört texten på sidan, kan ni också tillsammans fundera över hurdana icke uttalade förväntningar ni har när det gäller arbetsgivaren och varandra. På följande sidor finns exempel på icke uttalade förväntningar. Sida 13 och 14 Icke uttalade förväntningar Ni kan diskutera hurdana tankar dessa exempel gav upphov till. Sida 15 Avtalets varaktighet Gå igenom texten. När ni går över till nästa sida börjar en situationsbeskrivning av ett utvecklingssamtal. Sida 16 Icke uttalade förväntningar - utvecklingssamtal Ni kan till exempel diskutera om situationen är typisk enligt er åsikt. Är det lätt att utrycka sina egna önskemål högt? Hur fungerar utvecklingssamtalen hos oss? Upplever ni utvecklingssamtalen som nyttiga? 8

9 När ni går över till följande sida börjar en situationsbeskrivning av ett arbetsplatsmöte. Sida 17 Ett budskap flera tolkningar Ni kan fundera över om situationen är typisk för er arbetsplats. Ni kan fundera över hur situationen kunde fortsätta. Hur skulle mötet nästa måndag förlöpa? Skulle de anställda rapportera till varandra om sina mest centrala uppgifter? Följden kunde ju vara att de anställda som förhåller sig negativt i situationen hade förberett sig att berätta om föregående veckas arbeten för de andra. De anställda som förhåller sig positivt i situationen hade däremot förmodligen inte förberett sig inför mötet. Varför sade de anställda inte sina åsikter högt? Hade de förstått vad man avser med rapporteringspraxis? Borde chefen ha frågat vars och ens åsikt om saken? Dessutom kan ni diskutera hurdana saker det vore bra att ni visste om varandras arbeten. Ordnas arbetsplatsmöten tillräckligt ofta? Hur kunde de utvecklas? Sida 18 Vad förväntar vi oss av varandra Syftet med denna uppgift är att lyfta fram verksamhetssätt, som främjar samarbetet på arbetsplatsen. Det är inte meningen att lägga sig i arbetskamraternas eller chefens personliga egenskaper, utan i verksamhetssätten på arbetsplatsen. Uppgiften har inga rätta svar. Det är frågan om hurdan praxis som underlättar att man uppnår arbetets mål. Det är heller inte väsentligt vem som för fram vilken sak. Om ni redan på sidorna funderade över vilka outtalade förväntningar ni har på varandra, kan det här till en del bli fråga om upprepningar. 9

10 Denna uppgift kan också fungera som stöd vid skapande av spelregler på arbetsplatsen. Om ni skapar spelregler, ska du försäkra dig om att alla förstår vad som avses med spelreglerna. Det är då lättare att förbinda sig till dem. Exempel på förväntningar: Arbetstagaren: Jag vill ha mer feedback på mitt arbete. Det vore trevligt om alla informerades i god tid om ändringar i tidtabellen. Chefen: Jag önskar att ni vore aktivare vid arbetsplatsmötena. Spelregler härledda ur exemplen: Vi ger feedback åt varandra i konstruktiv anda, och vi är också själva öppna för den respons vi får. Vi informerar om ändringar i tidtabellen i god tid till alla. Vi är aktiva på arbetsplatsmötena. På följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Sida 19 En anställd som återgått till arbetet efter en sjukskrivning och har lättare arbetsuppgifter Lite längre fram på webbplatsen går vi igenom medarbetarkompetensen. Medarbetarkompetens är framförallt en attitydfråga, som denna situation vill belysa. Ni kan diskutera hurdana tankar denna situation väckte. Hur skulle man förhålla sig på arbetsplatsen om någon anställd hade lättare arbetsuppgifter? Om det på arbetsplatsen för närvarande finns en person som har lättare arbetsuppgifter, lönar det sig att fundera hur man ska gå igenom saken. På följande sida finns en situationsbeskrivning från arbetsplatsen. Sida 20 Mobbning på arbetsplatsen Till god arbetstagarkompetens (medarbetarkompetens) hör också ansvarsfullhet och ingripande vid problem. 10

11 Ni kan till exempel fundera över om det är lätt att ingripa i arbetsplatsmobbning. Sida 21 Medarbetarkompetens Forskningens medarbetarkompetens var alltså definierad av de anställda. De svarade på frågan Vad kan jag göra för att få god ledning?. Forskarna delade in svaren i dessa kategorier. Sida 22 Medarbetarkompetens Ni kan fundera över vad medarbetarkompetensen i fråga innebär i ert arbete. Sida 23 Hur kan jag främja min medarbetarkompetens Chefen kan fundera över hur han eller hon kan främja utvecklingen av de anställdas medarbetarkompetens ur ifrågavarande synvinklar. Med andra ord kan han eller hon bemöta de förslag som de anställda kommit med. Det finns inga rätta svar på detta. På följande sidor presenterar vi några tips för att utveckla medarbetarkompetensen. Sida 24 Hur kan arbetstagaren utveckla sin medarbetarkompetens Sida 25 Hur kan chefen främja medarbetarkompetensen Sida 26 Smidigt och givande samarbete - trots och tack vare olikhet! Vi tar gärna emot feedback som gäller multimediets innehåll och funktionsduglighet. Ni kan lämna feedback genom att fylla i svarsblanketten på adressen > kontaktuppgifter > ge feedback eller genom att skicka e-post på adressen Multimedieföreställningen har producerats på finska år 2007 och på svenska år Båda versionerna har granskats år Producent är Keva. 11

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden Gott uppförande tillåtet osaklig behandling förbjuden Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling den riskeras, arbetskollektivet belastas och välmåendet

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning 2012-04-29 Syfte Verktyget för psykosocial skyddsrond kan användas för att identifiera de psykologiska och sociala

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010

Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010 Gott uppförande tillåtet! Vasa 8.12.2010 Osakligt bemötande, vad är det fråga om? Chefens och personalens möjligheter att förebygga och minska osakligt bemötande? Marjut Joki ledande konsult, psykolog

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Riskbedöma (2 min), och SAMhjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Riskbedöma (2 min), och SAMhjulet. DEL 1: Riskbedöma Modulen inleds med det övergripande målet för modul 3 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta och ta

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning 2012-04-29 Syfte Verktyget för psykosocial skyddsrond kan användas för att identifiera de psykologiska och sociala

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Psykosocial belastning på arbetsplatsen Psykosocial belastning på arbetsplatsen Vad är psykosociala belastningsfaktorer? Skadlig psykosocial belastning kan förekomma på vilken arbetsplats som helst. Med psykosociala belastningsfaktorer avses

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Avsikten med anvisningen Lovisa stad vill främja att dess personal är rökfri. Rökfriheten berör användning av alla tobaksprodukter.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Utvecklingssamtal våren Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo

Utvecklingssamtal våren Åbo Akademi Domkyrkotorget Åbo Utvecklingssamtal våren 2014 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 25.4.2014 1 Agenda Varför utvecklingssamtal Utvecklingssamtal under förändringsprocesser Nya utvecklingssamtalsblanketter Samtalsteknik

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 Vänligen tänk på miljön före du skriver ut denna manual. Behöver du den på papper? Hannu Sääskilahti hannu.saaskilahti@hanken.fi ÖPPNA

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Allmänna reflektioner

Allmänna reflektioner Allmänna reflektioner Behövd - efterlängtad Bra namn Belyser de viktigaste risk- och friskfaktorerna Möjliggör förhoppningsvis att FH kan bli mer av en strategisk partner och förflytta insatser från efterhjälpande

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning INNEHÅLL Inledning Teckenspråk Översättning och material Informationsproduktion på teckenspråk Video kriterier och lösningar Beställning och rådgivning Inledning Handbokens syfte är att fungera som vägledning

Läs mer

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall och guide inför utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet är det ett av dina bästa verktyg som chef och ledare att förbättra både verksamhetens och medarbetarens

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra?

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra? Vad VILL VI GÖRA? Genom att se vad andra har gjort, kan man ibland få egna idéer om vad man själv vill göra. I den här övningen ska vi därför titta på initiativ från andra arbetsplatser för att komma fram

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Roller och ansvar Modulen inleds med det övergripande målet för modul 5 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 23.11.2007 1 (11) ANVISNINGAR TILL HELPDESKEN OCH PROGRAM UPPDATERINGAR VIA INTERNET DL Helpdesk Online För att ytterligare hjälpa våra kunder har en Helpdesk byggts, som finns på adressen helpdesk.dlsoftware.com

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S)

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S) Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S) 2015-08-02 Syfte Verktyget för psykosocial skyddsrond kan användas för att identifiera de psykologiska och sociala

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete 2 Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete Innehåll Förord 3 Aktivt stöd och samarbetet med företagshälsovården 4 Tidigt stöd och samarbetet med företagshälsovården

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Appendix 2 Enkäter Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Personalenkät om härskartekniker bland kollegor Personalenkät om yttrandefrihet Skolkulturer enkät Förskolekulturer enkät Personalenkät

Läs mer