SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat"

Transkript

1 SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk , som grundar sig på handelsoch industriministeriets Käsillä yrittäminen: utvecklingsstrategi för företagande inom hantverksbranschen Tyngdpunkten för detta projekt har legat på utveckling av företagens marknadsföring. Åtgärderna inom projektet Taitomarknadsföring har koncentrerats på att genomföra utredningar, att utveckla Taito-företagstjänster, att förstärka marknadsföringsfärdigheterna för hantverksföretagare och Taito-företagsrådgivare och att producera nytt inlärningsmaterial, att producera och utveckla innehållet i webbtjänsten Hantverksnätet samt att förmedla information. Företag inom hantverksbranschen och företagsrådgivare för hemslöjds- och konsthantverksföreningarna samt branschens experter har hört till målgruppen för projektet. Projektet har finansierats av arbets- och näringslivsministeriet och Europeiska socialfonden. Längd: Målsättningar Målsättningarna för projektet Taitomarknadsföring har varit följande: förverkliga utredningarna för marknadsföringen av hantverks- och designbranschens företag i Finland och Europa påbörja åtgärder för insamling och förmedling av undersökningsmaterialet samt skapa en verksamhetsmodell för produktionen av undersökningsmaterialet i webbtjänsten. utveckla och testa företagsservicepaket för marknadsföring fördjupa Taito-företagsrådgivarnas expertis genom skolning träna hantverksföretagarnas marknadsföringskunnande genom skolning och webbundervisning producera undervisningsmaterial för öppna webbsidor och för inlärningsmiljöer upprätthålla en webbtjänst som presenterar företagen och produkterna samt innehåller information om evenemang och marknadsföring. I tjänsten ingår öppet undervisningsmaterial och en inlärningsmiljö på webben. förmedla information om nya tjänster, inlärningsmaterial och utredningar Huvudresultat De huvudresultat som uppnåddes i enlighet med målsättningarna för projektet kan delas in i sex grupper: 1) ma rknadsföringsutredningar, 2) undersökningsuppgifter-verksamhetsmodell, 3) nya företagstjänster: Taito-marknad I och Taito-webbstart, 4) nytt inlärningsmaterial till webbhandeln och fjärrstyrningsmiljö för webbhandeln för företag inom hantverksbranschen till Taitocampus, 5) internetsidor för Taito-företagstjänster och förnyelse av Hantverksnätets radannnonseringstjänst och 6) Taito-företagstjänster, utredningar, undersökningsuppgifter och

2 inlärningsmaterial för webbhandeln samt uppgifter om hantverksföretagens marknadsföring i webbtjänsten. Resultat, bedömning och utvecklingsbehov Marknadsföringsutredningar Utredningar av hantverks- och designbranschens företags marknadsföring i Finland och Europa Utredning av hantverks- och designföretagens marknadsföring i Finland har publicerats (pdf) Utredning över marknadsföringen av hantverk och design i Europa har publicerats på finska och engelska (pdf) Projektet genomförde i juni-juli 2007 ett antal internetenkäter om marknadsföring av produkter och tjänster bland företagare, konsumenter, inköpare och företagsrådgivare inom hantverk och design. Internetenkäten besvarades av 292 företagare, inköpare och företagsrådgivare och 10 företagare inom hantverk och design deltog i gruppintervjuer. Konsumentförfrågan besvarades av 220 personer. Den internationella förfrågan som utredde marknadsföringen av hantverksbranschen sändes i september 2007 till de europeiska organisationerna inom branschen. Man sände inbjudningar till 20 länder och man fick svar från 13 olika länder genom 14 olika organisationer. Den internationella marknadsföringsenkäten visade att marknadsföringens medel och utmaningar är i huvudsak likadana på olika håll i Europa. I Finland anser man att verksamheten på webben är särskilt viktig. Av utredningarna framkom ett tydligt behov av att förnya produkturvalet. Av dem som besvarade den internationella enkäten var det 86 % som tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt och 67 % av de finska inköparna och 80 % av företagsrådgivarna, men endast 33 % av företagarna tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt. Av dem som besvarade den internationella enkäten fann 70 % det viktigt eller mycket viktigt att förnya tjänsteurvalet och detsamma tyckte också 66 % av dem som besvarat inköpar- och företagsrådgivarenkäten samt 17 % av företagarna. Man bad dem som besvarat den internationella enkäten att bedöma hantverks- och designbranschens företagares produkt- och kundkännedom. Man ansåg att företagarna var bäst på kvaliteten på produkterna och tjänsterna (71 %) och sämst på utvecklingen av produkterna och tjänsterna (7 %) samt kundmedvetenheten och identifieringen av kundgrupperna (8 %). På motsvarande sätt ansåg de som besvarat enkäten i Norden att företagarna hanterade kvaliteten på produkterna och tjänsterna ganska bra. Mest brister fann man i kundmedvetenheten och i identifieringen av kundgrupperna och näst mest i produktutvecklingen. I den finländska utredningen anser företagarna att de har ganska bra kontroll över dessa saker, men enligt företagsrådgivarna finns det behov av utveckling, främst med tanke på kundmedvetenheten, produktutvecklingen och förmågan att leverera produkterna. Utredningen i Finland visade att företagarna inom hantverks- och designbranschen önskar utbildning för identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen. Man ansåg också att den största utmaningen var utvecklingen av kommunikationen. Företagen tycker att de behärskar företagets nät- och mediekommunikation sämst. Man tyckte att utveckling av företagarnas marknadsföringsfärdigheter var mycket viktigt. I samband med nästan alla frågor om utveckling av marknadsföringen hade över hälften av dem som besvarat den internationella enkäten svarat att utveckling är viktigt eller mycket viktigt. Allra viktigast ansågs det vara att identifiera nya marknader och kundgrupper. Nästa steg är utveckling av företagets image och identifiering av företagets styrkor, kommersialisering eller produktifiering av produkterna för nyttjande av t.ex. turismen, kommunikationsfärdigheter,

3 produktförpackningar och produktinformation, prissättning samt utnyttjande av webben vid marknadsföring. Utvecklingsmålen anknyter till en utveckling av företaget och dess produkter samt av marknadsförings- och webbfärdigheterna. Det var en positiv överraskning att de europeiska hemslöjds- och konsthantverksorganisationerna var villiga att samarbeta. Av dem som besvarade enkäten var det 13 hemslöjds- och konsthantverksorganisationer som var intresserade av samarbete. Hädanefter kan man via internet genomföra datainsamling och -utbyte (förfrågningar, nyhetsbrev, fördelning av god praxis). Senare finns det behov av att t.ex. följa upp webbhandelns förändrade betydelse i fråga om marknadsföring och handel inom hantverks- och designbranschen. Dessutom finns det även ett behov av att följa upp de förändrade utvecklingsbehoven när det gäller företagens produkter och marknadsföringen ur företagarnas, inköparnas och konsumenternas synvinkel. I framtiden används internetförfrågningar som ett medel vid insamling av data. Hädanefter utreds mer noggrant vilken typ av samarbete de europeiska hemslöjds- och konsthantverk sorganisationerna önskar ha. Man har som målsättning att finna ett sätt genom vilket man tillsammans samlar in och förmedlar god praxis för att utveckla företagsverksamheten. Man sänder nyhetsbrev till samarbetskompanjoner. Undersökningsdata Sida med undersökningar, utredningar i webbtjänsten med länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer Tre artiklar: yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille (Pirita Seitamaa-Hakkarainen), Esineet kodin peilinä (Sinikka Olkola), Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä (Satu Miettinen) Undersökningsdata-verksamhetsmodell Att arbetslivet skall få användning av de undersökningsresultat som utförs vid universitet och yrkeshögskolor är en utmanande uppgift. Man har funderat mycket på saken, men har inte funnit någon välfungerande praxis. Universiteten har inte nog resurser för att tillkännage vilka undersökningar som utförts och ofta är det den enskilda forskarens möjligheter och intressen som styr frågan. Det forskas mycket inom hantverksvetenskapen och kulturbranschen och den forskningen kunde intressera t.ex. hantverks- och designbranschens företagare. Dessa företag har för sin del inga medel för att få tag i den informationen. Projektet Taitomarknadsföring fattade det ambitiösa beslutet att ta tag i denna fråga och prova en verksamhetsmodell där forskning och arbetsliv kan mötas. Under det korta projektet hann man bara komma igång, men man fann ändå en bra början för en verksamhet som kan bilda en mötesplats för växelverkan. För att samla in och fördela forskningsdata utarbetade man som en första åtgärd sidan Forskning, utredning på webbtjänsten Hantverksnätet. Målet är att fortsätta samla ihop länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer inom branschen. I framtiden är det viktigt att samarbetet utvidgas till att gälla aktörer som producerar forskningsdata inom branschen. Popularisering av vetenskapen, alltså att göra vetenskapen mer lättfattlig, för företagarna inom hantverksbranschen genom att publicera artiklar kräver mer resurser. Om det skall finnas forskningsartiklar på Hemslöjds- och konsthantverksförbundets webbtjänst, borde man ha resurser för att producera innehållet (redigering och förberedelse för publicering på webbsidorna). Förverkligandet av denna målsättning behöver vidareutvecklas. Webbtjänsten kan förmedla nyheter om nya pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar, om skribenterna själva sänder in uppgifterna om nyheten till webbsidan. För att öka samarbetet mellan hantverksvetenskapen eller lärarutbildningen inom hantverk och företagarna

4 inom branschen genomför man på försök en blankett om forskningssamarbete med vars hjälp företagaren kan erbjuda branschens studerande forskningsämnen. Uppgifter om de samarbetsansökningar som sänds in av företagarna skickas per e-post automatiskt till de universitet man samarbetar med. Verksamhetsmodellen måste testas i mer omfattande utsträckning och vidareutvecklas tillsammans med flera samarbetspartners. Utveckling av marknadsföringens företagstjänster För företagare inom hantverksbranschen har man utvecklat två företagstjänster för marknadsföring: Taito-marknad I och Taito-webbstart (1. E-post som hjälpmedel, 2. Bygg ditt företags e-image, 3. Tänk att ha en egen webbplats, 4. Drömmen om en e-handel). Under projektets gång har en förnyad sida om Taito-företagstjänster blivit färdig (servicebroschyrer och blanketter för order- och förhandsuppgifter). Taito-marknad I för företagstjänst är en producerad arbetsbok. För företagarna inom hantverksbranschen har man utvecklat en inlärningsmiljö i Taitocampus som fått namnet den Virtuella verkstaden (http://www.taitocampus.fi). I projektet utvecklade man två Taito-företagstjänster. Man erbjöd Taito-marknad I- och Taito-webbstarttjänsterna till företagarna för ett nedsatt pris under tiden Man gav rådgivning åt företagare i Nyland, Birkaland, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. De tjänster som var populärast var Taitomarknaden I och delen Drömmen om en e-handel i Taito-webbstarten. På basis av den feedback man fick från kund- och bedömningsförfrågan fortsatte man att utveckla tjänsten Taito-marknad I. Åt de företag som fått konsultation genom Taito-marknad I och Taito-webbstart sände man en kundförfrågan i form av en internetblankett. Sex företagare svarade på förfrågan. Medeltalet för all kundfeedback var 5,65 (6 utmärkt 1 dåligt). Vid kundförfrågan bedömdes följande frågor: hur Taito-företagstjänsten motsvarade de förväntningar jag hade på den, innehållet i Taito-företagstjänsten, Taito-företagsrådgivarens sakkunnighet, växelverkan under den tid konsultationen pågick samt tjänstens arrangemang och information. Enligt företagarna var det bästa med Taito-marknaden I bl.a. att samla ihop tankar och planer tillsammans med en expert samt att stanna upp för att fundera över vad man gör och vad det lönar sig att göra. Med hjälp av företagsrådgivaren fick man nya synvinklar på produkterna och på hur kundrelationer skall skötas. Man önskade att företagstjänsten skulle följa upp hur utvecklingsmålsättningarna och marknadsföringsåtgärderna hade förverkligats. Man tyckte att konsultationens längd var lämplig. Man sände en bedömningsförfrågan till de Taito-företagsrådgivare som givit Taito-marknad I- och Taitowebbstart konsultationer. Åt sig själva gav Taito-företagsrådgivarna ett vitsord på 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt) för hur väl de i egenskap av experter lyckats med Taito-marknad I-konsultationen. Taito-företagsrådgivarna erfor att företagen fick bl.a. följande nytta av konsultationerna: Kan diskutera konfidentiellt med en expert inom branschen om sitt företags problem. Får snabbt praktiska anvisningar och tips för verksamhetssättet, får tilläggsinformation och information om tjänster. Företagsrådgivarna kan även berätta om resultaten av aktuella undersökningar. Företagarna lär sig att analysera egna frågor och göra sammanfattningar när de kommer på konsultationer. De stannar upp för att fundera på utvecklingsmålsättningar och redan det upplevs som en bra sak. Företagen gav utbildningsfeedback där de önskade sig rådgivning vid utvecklingen av produkterna och marknadsföringen, utvecklingen av webbsidorna och förverkligandet av e-handeln. Enligt utredningen är företagens utvecklingsbehov 1) identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen, 2) kommunikationsplaner och informationskampanjer för media och kunder och 3) produkthandledning. Företagen har behov av expertishjälp i affärsverksamheten inom delområdena finansiering och ekonomi samt prissättning.

5 Företagarnas nya behov inom företagstjänsterna har att göra med förberedelser för mässevenemang, förmedlare-manager-producent-tjänster och samarbetsförmedling (att finna samarbetskompanjoner). Senare finns ett behov av att fortsätta med serviceproduktutvecklingen, utvecklingen av företagsrådgivarnas virtuella kunnande inom handledning och produktionen av undervisningsmaterial för tjänsterna samt marknadsföringen av Taito-företagstjänsterna. Att fördjupa expertisen för Taito-företagsrådgivarna Med hjälp av utbildning har man givit stöd åt utvecklingen av Taito-företagstjänsterna. Under projektets gång har paketbroschyrer om Taito-företagstjänsterna färdigställts Nio Taito-företagsrådgivare har fått fördjupad expertis. I Taitocampus har man har färdigställt ett teamutrymme som används av Taito-företagsrådgivarna, och där finns det bl.a. material om handledning och utbildning. Taito-företagsrådgivarna fick utbildning med anknytning till tjänstepaketen. Feedbacken från utbildningen var 5,1 (6 utmärkt 1 dåligt). Positivt med utbildningen var att man fick bekanta sig med tjänsterna och tillsammans diskutera företagstjänsterna. Man förväntade sig att utbildningen skulle innehålla mer praktiska övningar med anknytning till konsultationerna. Feedbacken från Taitocampus-utbildningen gav ett medeltal på 5,25. Bäst med skolningen var följande saker: Man kan tillämpa utbildningen i praktiken när det gäller företagstjänsterna. Utbildningen gav även genast idéer som kan användas inom övriga verksamhetsområden inom förbundet. Utbildningen gav även en tankeställare om hur miljön skulle fungera i praktiken i de elektroniska tjänstepaketen. Man fortsätter att utveckla expertisen för Taito-företagsrådgivningen. Till detta hör: 1.) Paketering av Taitoföretagstjänsterna, 2.) utveckling av de elektroniska Taito-företagstjänsterna, 3.) förstärkning av expertisen och handledning åt Taito-företagsrådgivarna, 4.) utveckling av kommunikationen och 5) att skapa nätverk och samarbeta med nationella och internationella utvecklare av den kreativa branschen samt med riksomfattande företagsrådgivningsorganisationer. Att förbättra företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel Med hjälp av utbildningen har man utvecklat marknadsföringsfärdigheterna för 50 företag. Med hjälp av skolningen har man utvecklat företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel. Man uppnådde det målsättningen i fråga om antalet deltagare i projektets företagarutbildning (målet var 40 deltagare och 50 företagare deltog). I temadagarna deltog 32 företagare och i utbildningen och rådgivningen Drömmen om en e-handel deltog 18 företagare. Medeltalet för all utbildningsfeedback var 5,22 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för utbildningen under temadagarna var 4,94 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för den Virtuella verkstadens distansrådgivning var 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt). Av den feedback man fick från Taito-marknadens temadagar framgick att företagarna tyckte att aktuella frågor var viktiga: marknadsföring och webbkommunikation samt de praktiska erfarenheter av marknadsföring som framgick av företagarnas berättelser. Det som var bäst med temadagen var att internet även kan användas i marknadsföring på annat sätt än med hjälp av webbsidor och e-post samt att man vaknade till för att börja leta efter försäljningskanaler och utvärdera de egna produkterna. I den utbildningsfeedback som gavs tackades också för den Taito Craftnet-arbetsbok man fått samt för det att det var roligt att träffa andra företagare inom branschen och diskutera med dem. De svar man fick från marknadsutredningen under temadagen och framför allt det, hur företagarnas och de övriga svarsgruppernas resultat avvek från varandra, gav skäl till att verkligen lära sig något av konsumenternas och inköparnas feedback. Temadagen gav nya tankar i synnerhet om användning av nätet för att skapa sammanslutningar. Det är inte enbart ett verktyg vid marknadsföringen.

6 Gällande distansrådgivningen gladdes man åt följande saker: behandlingen av frågor som är aktuella för företaget, den uppbyggande feedbacken på frågor som man grubblat på samt att man med hjälp av experterna fått en mer flytande form på en webbtext eller ett marknadsföringsbrev. Dessutom var man tacksam för feedback på egna texter, foton och på redan existerande sidor och att man fick förbättringsförslag för sidorna och deras innehåll. Dessutom tyckte man att distansrådgivningen var enkel, eftersom man kunde studera när det var lämpligt för en själv. För expertarbetet under distansperioden av den Virtuella verkstaden gav experterna vitsordet 5,0 för hur väl de lyckats med distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taitocampus fick vitsordet 5,0 som plats för distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taito Craftnet-undervisningsmaterialet bedömdes fungera med ett vitsord om 5,5 (6 utmärkt 1 dåligt). För att distansrådgivningen skall lyckas gavs bl.a. följande motivering: En förutsättning för att man skall lyckas är att rådgivningen skräddarsys noggrant för företaget. I den här processen lyckades vi mycket bra sätta oss in i varje företagares behov och de aktuella frågorna. Rollen som tutor förstärkte arbetet: han/hon fungerar som en länk i det nav som bildas av oss och företagarna. Med hjälp av tutorn blev kontakten med företagarna klarare och starkare. Enligt en expert var det bästa under distansperioden den intensiva kontakten med företagarna. Jourtiderna vid Taitocampus, då även företagarna samtidigt var närvarande för att diskutera. Detta skapade ett positivt sug och en dialog i arbetet. Enligt distansperiodens experter behöver företagarna i synnerhet utveckla hur de uttrycker sig inom marknadsföringen samt förstärka och klargöra ett kundinriktat tankesätt för att utveckla webbkommunikationen. Det behövs en förmåga att se de egna produkterna och tjänsterna med ur kundens synvinkel och med tanke på kundens behov. Vid marknadsföring behövs mod att vara personlig. Under verkstadsperioden har man haft ett särskilt behov av att ge företagarna råd om hur de skall utveckla de texter som riktas till kunden. Hantverksnätets produkt- och företagarintervjuer pekar på hur viktig webbkommunikationen är som hjälpmedel vid företagens marknadsföring. Av feedbacken från utredningarna och temadagarna framgick att företagen saknar nya marknadsområden och kundgrupper. Företagen är intresserade av sådana medel inom marknadsföring som ger maximalt resultat med minimala satsningar. Företagen behöver träning och rådgivning av experter samt stöd av andra företag i fråga om marknadsföring. Företagen önskar få fler möjligheter att skapa nätverk i samband med utbildningar. Undervisningsmaterial på de öppna webbsidorna och i inlärningsmiljön Man har producerat nytt undervisningsmaterial om webbhandel för företagarna: Taito Craftnetarbetsboken för webbinlärningsmiljön Taitocampus och en arbetsbok (pdf) på de öppna webbsidorna 12 artiklar om månadens produkter och företag (marknadsföringens bästa metoder) Man har uppdaterat sidan Hantverksföretagens marknadsföring som är öppen för alla. På sidan finns hantverksföretagens erfarenheter av marknadsföring, undervisningsmaterial samt uppgifter om webbhandel och kommunikation. Projektet producerade nytt material till Taito-Craftnet-arbetsboken och för sidan Hantverksföretagets marknadsföring. Materialet behandlar planering och utveckling av marknadsföring och webbhandel för företag inom hantverksbranschen. Dessutom färdigställdes 12 artiklar på finska, svenska och engelska om Månadens produkt och företagare. Dessa artiklar marknadsför företagare inom hantverksbranschen och berättar om företagens produktutveckling, samarbete och marknadsföringsknep och om betydelsen av internetmarknadsföring. Inlärningsmaterialet har fått tack av de företag som deltagit i projektet. Det inlärningsmaterial som finns på webbsidan Hantverksnätet har använts aktivt. Under projektets gång har Taito Craftnet-arbetsboken laddats ner gånger från Hantverksnätet. Undervisningsmetoden för projektets webbhandel och inlärningsmaterialet i samband med detta har även intresserat övriga branscher. Hantverksnätet delar öppet ut

7 största delen av det inlärningsmaterial som producerats under projektet åt alla intresserade. Utvecklingbehov: Utvecklingen av webbhandeln går framåt med sådan fart att det även finns behov av att uppdatera inlärningsmaterialet senare. Hantverksnätet marknadsplats och kunskapsnät I Hantverksnätet presenterades produkter, tjänster och företag. Man har förmedlat produktsökningar till företagarna från Artenet-partiaffären och från internationella inköpare. Man har givit stöd åt företagens marknadsföring genom att ge ut artiklarna om Månadens produkt och företagare (på finska, svenska och engelska). Man har förnyat sidorna Taito-företagstjänster på finska, svenska och engelska Man har skapat sidan undersökningar och utredningar. I Hantverksnätet har utredningarna, inlärningsmaterialet och uppgifterna om branschens evenemang varit öppna för alla. Hantverksnätet är ett skyltfönster för hantverk och fungerar på finska, svenska och engelska. I webbtjänsten upprätthöll man radannonser för företag och affärer. Varje månad valde man ut en produkt och företagare till Hantverksnätet. I webbtjänsten sammanfattade man uppgifter om utställnings- och försäljningshändelser samt nyheter om branschen. Genom projektet Taitomedia har Förbundet för hemslöjd och konsthantverk genomfört förnyandet av webbsidorna Taito Group och Hantverksnätet, och man har övergått till ett nytt kontrollsystem för innehållet. Under projektet har man framställt sidor och beställningsblanketter för tjänster både för det gamla och det nya kontrollsystemet för innehållet. Den nya webbtjänsten Taito.fi öppnas När det gäller webbtjänsten har hantverksföretagen uppskattat att tjänsten gett ny synlighet åt företaget, skapat kontakter och att man genom medlemsbreven har hjälpt företagen att hålla sig á jour. Besökarantalet på sidorna har ökat från år till år. Det är i synnerhet nerladdningarna av utredningarna, projektrapporterna och inlärningsmaterialen som ökar. Att bevara och förbättra Hantverksnätets ställning kräver utvecklingsåtgärder och att nya funktioner och möjligheter för växelverkan byggs upp i tjänsten. Utvecklingen av dessa fortsätter. Ett ökat samarbete medför nya möjligheter för webbtjänsten. Målsättningen är att i framtiden ha omfattande kontaktuppgifter till branschens företagare i webbtjänsten. Härefter kan företagarna själva gratis lägga till uppgifter och uppdatera dem i Hantverksnätet. Dessutom finns den avgiftsbelagda tjänsten Hantverksnätet, där företaget kan presentera sina produkter. Information, informationsutbyte Genom projektet har man informerat aktörerna inom branschen om resultaten från utredningarna, om de nya företagstjänsterna och om inlärningsmaterialet genom att arrangera tre temadagar och genom att informera via e-post. I webbtjänsten finns information om projektet och utredningarna samt inlärningsmaterial De viktigaste sätten att informera om de nyaste verksamhetsmodellerna och inlärningsmaterialet samt den nyaste praxisen för projektet har varit information via temadagarna Taitomarknad, artiklar i tidningen Taito, nyhetsbrev, direktmarknadsföring och information via webbsidorna Dessutom har man informerat om projektets verksamhet vid olika evenemang och om Taito-företagstjänsterna vid mässevenemanget Kädentaidot 2007.

8 För att utveckla branschen är det även i framtiden viktigt att arrangera temadagar, där företagarna, representanter för utbildningsenheterna och branschens utvecklare kan träffas. De nyaste forskningsuppgifterna och nya möjligheter för marknadsföringen skulle tillsammans ge upphov till utvecklingsåtgärder. Hädanefter kunde målsättningen vara att ordna temadagar tillsammans med aktörerna i branschen och att skapa nätverk för information. Skulle man på så sätt nå företagarna inom branschen ännu bättre? Bild Referensram för tolkning av utvecklingsstegen

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt 2004-2007 Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på

Läs mer

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete 1B/2017 Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete BAKGRUND Europeiska unionens program

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 UTREDNING FÖRETAGSSÄKERHET I FINLAND Att avvärja brott och oegentligheter är mera fördelaktigt än att utreda skador. Företagssäkerhet skyddar företagets

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Degerby skola

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Degerby skola Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 0 genomförde i april 0 en uppföljningsförfrågan till barn och vårdnadshavare gällande den grundläggande undervisningens

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Kan vi bli en Sälle-hamn?

Kan vi bli en Sälle-hamn? Kan vi bli en Sälle-hamn? INNEHÅLL Vad går Sälle-hamnprogrammet ut på? Vad förutsätts av Sälle-hamnarna? Så här stöds Sälle-hamnarna av HSR rf Hur kan vi bli en Sälle-hamn? Sälle-hamnprogrammet pågår året

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet 9/2015 I det här nyhetsbrevet berättar vi om att projektet för lärande är på slutrakan, om höstens gemensamma ansökan till yrkesutbildning, kommunikationen i Studieinfo, materialet för höstens infodagar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bli en bättre jobbsökare på webben!

Bli en bättre jobbsökare på webben! Bli en bättre jobbsökare på webben! te-tjanster.fi/jobitti CV-netti hjälp arbetsgivaren hitta dig Du kan lämna din jobbansökan i arbets- och näringstjänsternas avgiftsfria CV-netti. För att kunna lämna

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Målen för lärarutbildningen 2013 2016

Målen för lärarutbildningen 2013 2016 SOOL Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra

Läs mer

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling

Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling Bedömning av kvaliteten på den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet 0 Kyrkfjärdens skola/ genomförde i april 0 en uppföljningsförfrågan till barn och vårdnadshavare gällande

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Autenticitet

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Autenticitet Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Autenticitet Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning INNEHÅLL Inledning Teckenspråk Översättning och material Informationsproduktion på teckenspråk Video kriterier och lösningar Beställning och rådgivning Inledning Handbokens syfte är att fungera som vägledning

Läs mer