SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat"

Transkript

1 SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk , som grundar sig på handelsoch industriministeriets Käsillä yrittäminen: utvecklingsstrategi för företagande inom hantverksbranschen Tyngdpunkten för detta projekt har legat på utveckling av företagens marknadsföring. Åtgärderna inom projektet Taitomarknadsföring har koncentrerats på att genomföra utredningar, att utveckla Taito-företagstjänster, att förstärka marknadsföringsfärdigheterna för hantverksföretagare och Taito-företagsrådgivare och att producera nytt inlärningsmaterial, att producera och utveckla innehållet i webbtjänsten Hantverksnätet samt att förmedla information. Företag inom hantverksbranschen och företagsrådgivare för hemslöjds- och konsthantverksföreningarna samt branschens experter har hört till målgruppen för projektet. Projektet har finansierats av arbets- och näringslivsministeriet och Europeiska socialfonden. Längd: Målsättningar Målsättningarna för projektet Taitomarknadsföring har varit följande: förverkliga utredningarna för marknadsföringen av hantverks- och designbranschens företag i Finland och Europa påbörja åtgärder för insamling och förmedling av undersökningsmaterialet samt skapa en verksamhetsmodell för produktionen av undersökningsmaterialet i webbtjänsten. utveckla och testa företagsservicepaket för marknadsföring fördjupa Taito-företagsrådgivarnas expertis genom skolning träna hantverksföretagarnas marknadsföringskunnande genom skolning och webbundervisning producera undervisningsmaterial för öppna webbsidor och för inlärningsmiljöer upprätthålla en webbtjänst som presenterar företagen och produkterna samt innehåller information om evenemang och marknadsföring. I tjänsten ingår öppet undervisningsmaterial och en inlärningsmiljö på webben. förmedla information om nya tjänster, inlärningsmaterial och utredningar Huvudresultat De huvudresultat som uppnåddes i enlighet med målsättningarna för projektet kan delas in i sex grupper: 1) ma rknadsföringsutredningar, 2) undersökningsuppgifter-verksamhetsmodell, 3) nya företagstjänster: Taito-marknad I och Taito-webbstart, 4) nytt inlärningsmaterial till webbhandeln och fjärrstyrningsmiljö för webbhandeln för företag inom hantverksbranschen till Taitocampus, 5) internetsidor för Taito-företagstjänster och förnyelse av Hantverksnätets radannnonseringstjänst och 6) Taito-företagstjänster, utredningar, undersökningsuppgifter och

2 inlärningsmaterial för webbhandeln samt uppgifter om hantverksföretagens marknadsföring i webbtjänsten. Resultat, bedömning och utvecklingsbehov Marknadsföringsutredningar Utredningar av hantverks- och designbranschens företags marknadsföring i Finland och Europa Utredning av hantverks- och designföretagens marknadsföring i Finland har publicerats (pdf) Utredning över marknadsföringen av hantverk och design i Europa har publicerats på finska och engelska (pdf) Projektet genomförde i juni-juli 2007 ett antal internetenkäter om marknadsföring av produkter och tjänster bland företagare, konsumenter, inköpare och företagsrådgivare inom hantverk och design. Internetenkäten besvarades av 292 företagare, inköpare och företagsrådgivare och 10 företagare inom hantverk och design deltog i gruppintervjuer. Konsumentförfrågan besvarades av 220 personer. Den internationella förfrågan som utredde marknadsföringen av hantverksbranschen sändes i september 2007 till de europeiska organisationerna inom branschen. Man sände inbjudningar till 20 länder och man fick svar från 13 olika länder genom 14 olika organisationer. Den internationella marknadsföringsenkäten visade att marknadsföringens medel och utmaningar är i huvudsak likadana på olika håll i Europa. I Finland anser man att verksamheten på webben är särskilt viktig. Av utredningarna framkom ett tydligt behov av att förnya produkturvalet. Av dem som besvarade den internationella enkäten var det 86 % som tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt och 67 % av de finska inköparna och 80 % av företagsrådgivarna, men endast 33 % av företagarna tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt. Av dem som besvarade den internationella enkäten fann 70 % det viktigt eller mycket viktigt att förnya tjänsteurvalet och detsamma tyckte också 66 % av dem som besvarat inköpar- och företagsrådgivarenkäten samt 17 % av företagarna. Man bad dem som besvarat den internationella enkäten att bedöma hantverks- och designbranschens företagares produkt- och kundkännedom. Man ansåg att företagarna var bäst på kvaliteten på produkterna och tjänsterna (71 %) och sämst på utvecklingen av produkterna och tjänsterna (7 %) samt kundmedvetenheten och identifieringen av kundgrupperna (8 %). På motsvarande sätt ansåg de som besvarat enkäten i Norden att företagarna hanterade kvaliteten på produkterna och tjänsterna ganska bra. Mest brister fann man i kundmedvetenheten och i identifieringen av kundgrupperna och näst mest i produktutvecklingen. I den finländska utredningen anser företagarna att de har ganska bra kontroll över dessa saker, men enligt företagsrådgivarna finns det behov av utveckling, främst med tanke på kundmedvetenheten, produktutvecklingen och förmågan att leverera produkterna. Utredningen i Finland visade att företagarna inom hantverks- och designbranschen önskar utbildning för identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen. Man ansåg också att den största utmaningen var utvecklingen av kommunikationen. Företagen tycker att de behärskar företagets nät- och mediekommunikation sämst. Man tyckte att utveckling av företagarnas marknadsföringsfärdigheter var mycket viktigt. I samband med nästan alla frågor om utveckling av marknadsföringen hade över hälften av dem som besvarat den internationella enkäten svarat att utveckling är viktigt eller mycket viktigt. Allra viktigast ansågs det vara att identifiera nya marknader och kundgrupper. Nästa steg är utveckling av företagets image och identifiering av företagets styrkor, kommersialisering eller produktifiering av produkterna för nyttjande av t.ex. turismen, kommunikationsfärdigheter,

3 produktförpackningar och produktinformation, prissättning samt utnyttjande av webben vid marknadsföring. Utvecklingsmålen anknyter till en utveckling av företaget och dess produkter samt av marknadsförings- och webbfärdigheterna. Det var en positiv överraskning att de europeiska hemslöjds- och konsthantverksorganisationerna var villiga att samarbeta. Av dem som besvarade enkäten var det 13 hemslöjds- och konsthantverksorganisationer som var intresserade av samarbete. Hädanefter kan man via internet genomföra datainsamling och -utbyte (förfrågningar, nyhetsbrev, fördelning av god praxis). Senare finns det behov av att t.ex. följa upp webbhandelns förändrade betydelse i fråga om marknadsföring och handel inom hantverks- och designbranschen. Dessutom finns det även ett behov av att följa upp de förändrade utvecklingsbehoven när det gäller företagens produkter och marknadsföringen ur företagarnas, inköparnas och konsumenternas synvinkel. I framtiden används internetförfrågningar som ett medel vid insamling av data. Hädanefter utreds mer noggrant vilken typ av samarbete de europeiska hemslöjds- och konsthantverk sorganisationerna önskar ha. Man har som målsättning att finna ett sätt genom vilket man tillsammans samlar in och förmedlar god praxis för att utveckla företagsverksamheten. Man sänder nyhetsbrev till samarbetskompanjoner. Undersökningsdata Sida med undersökningar, utredningar i webbtjänsten med länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer Tre artiklar: yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille (Pirita Seitamaa-Hakkarainen), Esineet kodin peilinä (Sinikka Olkola), Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä (Satu Miettinen) Undersökningsdata-verksamhetsmodell Att arbetslivet skall få användning av de undersökningsresultat som utförs vid universitet och yrkeshögskolor är en utmanande uppgift. Man har funderat mycket på saken, men har inte funnit någon välfungerande praxis. Universiteten har inte nog resurser för att tillkännage vilka undersökningar som utförts och ofta är det den enskilda forskarens möjligheter och intressen som styr frågan. Det forskas mycket inom hantverksvetenskapen och kulturbranschen och den forskningen kunde intressera t.ex. hantverks- och designbranschens företagare. Dessa företag har för sin del inga medel för att få tag i den informationen. Projektet Taitomarknadsföring fattade det ambitiösa beslutet att ta tag i denna fråga och prova en verksamhetsmodell där forskning och arbetsliv kan mötas. Under det korta projektet hann man bara komma igång, men man fann ändå en bra början för en verksamhet som kan bilda en mötesplats för växelverkan. För att samla in och fördela forskningsdata utarbetade man som en första åtgärd sidan Forskning, utredning på webbtjänsten Hantverksnätet. Målet är att fortsätta samla ihop länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer inom branschen. I framtiden är det viktigt att samarbetet utvidgas till att gälla aktörer som producerar forskningsdata inom branschen. Popularisering av vetenskapen, alltså att göra vetenskapen mer lättfattlig, för företagarna inom hantverksbranschen genom att publicera artiklar kräver mer resurser. Om det skall finnas forskningsartiklar på Hemslöjds- och konsthantverksförbundets webbtjänst, borde man ha resurser för att producera innehållet (redigering och förberedelse för publicering på webbsidorna). Förverkligandet av denna målsättning behöver vidareutvecklas. Webbtjänsten kan förmedla nyheter om nya pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar, om skribenterna själva sänder in uppgifterna om nyheten till webbsidan. För att öka samarbetet mellan hantverksvetenskapen eller lärarutbildningen inom hantverk och företagarna

4 inom branschen genomför man på försök en blankett om forskningssamarbete med vars hjälp företagaren kan erbjuda branschens studerande forskningsämnen. Uppgifter om de samarbetsansökningar som sänds in av företagarna skickas per e-post automatiskt till de universitet man samarbetar med. Verksamhetsmodellen måste testas i mer omfattande utsträckning och vidareutvecklas tillsammans med flera samarbetspartners. Utveckling av marknadsföringens företagstjänster För företagare inom hantverksbranschen har man utvecklat två företagstjänster för marknadsföring: Taito-marknad I och Taito-webbstart (1. E-post som hjälpmedel, 2. Bygg ditt företags e-image, 3. Tänk att ha en egen webbplats, 4. Drömmen om en e-handel). Under projektets gång har en förnyad sida om Taito-företagstjänster blivit färdig (servicebroschyrer och blanketter för order- och förhandsuppgifter). Taito-marknad I för företagstjänst är en producerad arbetsbok. För företagarna inom hantverksbranschen har man utvecklat en inlärningsmiljö i Taitocampus som fått namnet den Virtuella verkstaden (http://www.taitocampus.fi). I projektet utvecklade man två Taito-företagstjänster. Man erbjöd Taito-marknad I- och Taito-webbstarttjänsterna till företagarna för ett nedsatt pris under tiden Man gav rådgivning åt företagare i Nyland, Birkaland, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. De tjänster som var populärast var Taitomarknaden I och delen Drömmen om en e-handel i Taito-webbstarten. På basis av den feedback man fick från kund- och bedömningsförfrågan fortsatte man att utveckla tjänsten Taito-marknad I. Åt de företag som fått konsultation genom Taito-marknad I och Taito-webbstart sände man en kundförfrågan i form av en internetblankett. Sex företagare svarade på förfrågan. Medeltalet för all kundfeedback var 5,65 (6 utmärkt 1 dåligt). Vid kundförfrågan bedömdes följande frågor: hur Taito-företagstjänsten motsvarade de förväntningar jag hade på den, innehållet i Taito-företagstjänsten, Taito-företagsrådgivarens sakkunnighet, växelverkan under den tid konsultationen pågick samt tjänstens arrangemang och information. Enligt företagarna var det bästa med Taito-marknaden I bl.a. att samla ihop tankar och planer tillsammans med en expert samt att stanna upp för att fundera över vad man gör och vad det lönar sig att göra. Med hjälp av företagsrådgivaren fick man nya synvinklar på produkterna och på hur kundrelationer skall skötas. Man önskade att företagstjänsten skulle följa upp hur utvecklingsmålsättningarna och marknadsföringsåtgärderna hade förverkligats. Man tyckte att konsultationens längd var lämplig. Man sände en bedömningsförfrågan till de Taito-företagsrådgivare som givit Taito-marknad I- och Taitowebbstart konsultationer. Åt sig själva gav Taito-företagsrådgivarna ett vitsord på 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt) för hur väl de i egenskap av experter lyckats med Taito-marknad I-konsultationen. Taito-företagsrådgivarna erfor att företagen fick bl.a. följande nytta av konsultationerna: Kan diskutera konfidentiellt med en expert inom branschen om sitt företags problem. Får snabbt praktiska anvisningar och tips för verksamhetssättet, får tilläggsinformation och information om tjänster. Företagsrådgivarna kan även berätta om resultaten av aktuella undersökningar. Företagarna lär sig att analysera egna frågor och göra sammanfattningar när de kommer på konsultationer. De stannar upp för att fundera på utvecklingsmålsättningar och redan det upplevs som en bra sak. Företagen gav utbildningsfeedback där de önskade sig rådgivning vid utvecklingen av produkterna och marknadsföringen, utvecklingen av webbsidorna och förverkligandet av e-handeln. Enligt utredningen är företagens utvecklingsbehov 1) identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen, 2) kommunikationsplaner och informationskampanjer för media och kunder och 3) produkthandledning. Företagen har behov av expertishjälp i affärsverksamheten inom delområdena finansiering och ekonomi samt prissättning.

5 Företagarnas nya behov inom företagstjänsterna har att göra med förberedelser för mässevenemang, förmedlare-manager-producent-tjänster och samarbetsförmedling (att finna samarbetskompanjoner). Senare finns ett behov av att fortsätta med serviceproduktutvecklingen, utvecklingen av företagsrådgivarnas virtuella kunnande inom handledning och produktionen av undervisningsmaterial för tjänsterna samt marknadsföringen av Taito-företagstjänsterna. Att fördjupa expertisen för Taito-företagsrådgivarna Med hjälp av utbildning har man givit stöd åt utvecklingen av Taito-företagstjänsterna. Under projektets gång har paketbroschyrer om Taito-företagstjänsterna färdigställts Nio Taito-företagsrådgivare har fått fördjupad expertis. I Taitocampus har man har färdigställt ett teamutrymme som används av Taito-företagsrådgivarna, och där finns det bl.a. material om handledning och utbildning. Taito-företagsrådgivarna fick utbildning med anknytning till tjänstepaketen. Feedbacken från utbildningen var 5,1 (6 utmärkt 1 dåligt). Positivt med utbildningen var att man fick bekanta sig med tjänsterna och tillsammans diskutera företagstjänsterna. Man förväntade sig att utbildningen skulle innehålla mer praktiska övningar med anknytning till konsultationerna. Feedbacken från Taitocampus-utbildningen gav ett medeltal på 5,25. Bäst med skolningen var följande saker: Man kan tillämpa utbildningen i praktiken när det gäller företagstjänsterna. Utbildningen gav även genast idéer som kan användas inom övriga verksamhetsområden inom förbundet. Utbildningen gav även en tankeställare om hur miljön skulle fungera i praktiken i de elektroniska tjänstepaketen. Man fortsätter att utveckla expertisen för Taito-företagsrådgivningen. Till detta hör: 1.) Paketering av Taitoföretagstjänsterna, 2.) utveckling av de elektroniska Taito-företagstjänsterna, 3.) förstärkning av expertisen och handledning åt Taito-företagsrådgivarna, 4.) utveckling av kommunikationen och 5) att skapa nätverk och samarbeta med nationella och internationella utvecklare av den kreativa branschen samt med riksomfattande företagsrådgivningsorganisationer. Att förbättra företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel Med hjälp av utbildningen har man utvecklat marknadsföringsfärdigheterna för 50 företag. Med hjälp av skolningen har man utvecklat företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel. Man uppnådde det målsättningen i fråga om antalet deltagare i projektets företagarutbildning (målet var 40 deltagare och 50 företagare deltog). I temadagarna deltog 32 företagare och i utbildningen och rådgivningen Drömmen om en e-handel deltog 18 företagare. Medeltalet för all utbildningsfeedback var 5,22 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för utbildningen under temadagarna var 4,94 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för den Virtuella verkstadens distansrådgivning var 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt). Av den feedback man fick från Taito-marknadens temadagar framgick att företagarna tyckte att aktuella frågor var viktiga: marknadsföring och webbkommunikation samt de praktiska erfarenheter av marknadsföring som framgick av företagarnas berättelser. Det som var bäst med temadagen var att internet även kan användas i marknadsföring på annat sätt än med hjälp av webbsidor och e-post samt att man vaknade till för att börja leta efter försäljningskanaler och utvärdera de egna produkterna. I den utbildningsfeedback som gavs tackades också för den Taito Craftnet-arbetsbok man fått samt för det att det var roligt att träffa andra företagare inom branschen och diskutera med dem. De svar man fick från marknadsutredningen under temadagen och framför allt det, hur företagarnas och de övriga svarsgruppernas resultat avvek från varandra, gav skäl till att verkligen lära sig något av konsumenternas och inköparnas feedback. Temadagen gav nya tankar i synnerhet om användning av nätet för att skapa sammanslutningar. Det är inte enbart ett verktyg vid marknadsföringen.

6 Gällande distansrådgivningen gladdes man åt följande saker: behandlingen av frågor som är aktuella för företaget, den uppbyggande feedbacken på frågor som man grubblat på samt att man med hjälp av experterna fått en mer flytande form på en webbtext eller ett marknadsföringsbrev. Dessutom var man tacksam för feedback på egna texter, foton och på redan existerande sidor och att man fick förbättringsförslag för sidorna och deras innehåll. Dessutom tyckte man att distansrådgivningen var enkel, eftersom man kunde studera när det var lämpligt för en själv. För expertarbetet under distansperioden av den Virtuella verkstaden gav experterna vitsordet 5,0 för hur väl de lyckats med distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taitocampus fick vitsordet 5,0 som plats för distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taito Craftnet-undervisningsmaterialet bedömdes fungera med ett vitsord om 5,5 (6 utmärkt 1 dåligt). För att distansrådgivningen skall lyckas gavs bl.a. följande motivering: En förutsättning för att man skall lyckas är att rådgivningen skräddarsys noggrant för företaget. I den här processen lyckades vi mycket bra sätta oss in i varje företagares behov och de aktuella frågorna. Rollen som tutor förstärkte arbetet: han/hon fungerar som en länk i det nav som bildas av oss och företagarna. Med hjälp av tutorn blev kontakten med företagarna klarare och starkare. Enligt en expert var det bästa under distansperioden den intensiva kontakten med företagarna. Jourtiderna vid Taitocampus, då även företagarna samtidigt var närvarande för att diskutera. Detta skapade ett positivt sug och en dialog i arbetet. Enligt distansperiodens experter behöver företagarna i synnerhet utveckla hur de uttrycker sig inom marknadsföringen samt förstärka och klargöra ett kundinriktat tankesätt för att utveckla webbkommunikationen. Det behövs en förmåga att se de egna produkterna och tjänsterna med ur kundens synvinkel och med tanke på kundens behov. Vid marknadsföring behövs mod att vara personlig. Under verkstadsperioden har man haft ett särskilt behov av att ge företagarna råd om hur de skall utveckla de texter som riktas till kunden. Hantverksnätets produkt- och företagarintervjuer pekar på hur viktig webbkommunikationen är som hjälpmedel vid företagens marknadsföring. Av feedbacken från utredningarna och temadagarna framgick att företagen saknar nya marknadsområden och kundgrupper. Företagen är intresserade av sådana medel inom marknadsföring som ger maximalt resultat med minimala satsningar. Företagen behöver träning och rådgivning av experter samt stöd av andra företag i fråga om marknadsföring. Företagen önskar få fler möjligheter att skapa nätverk i samband med utbildningar. Undervisningsmaterial på de öppna webbsidorna och i inlärningsmiljön Man har producerat nytt undervisningsmaterial om webbhandel för företagarna: Taito Craftnetarbetsboken för webbinlärningsmiljön Taitocampus och en arbetsbok (pdf) på de öppna webbsidorna 12 artiklar om månadens produkter och företag (marknadsföringens bästa metoder) Man har uppdaterat sidan Hantverksföretagens marknadsföring som är öppen för alla. På sidan finns hantverksföretagens erfarenheter av marknadsföring, undervisningsmaterial samt uppgifter om webbhandel och kommunikation. Projektet producerade nytt material till Taito-Craftnet-arbetsboken och för sidan Hantverksföretagets marknadsföring. Materialet behandlar planering och utveckling av marknadsföring och webbhandel för företag inom hantverksbranschen. Dessutom färdigställdes 12 artiklar på finska, svenska och engelska om Månadens produkt och företagare. Dessa artiklar marknadsför företagare inom hantverksbranschen och berättar om företagens produktutveckling, samarbete och marknadsföringsknep och om betydelsen av internetmarknadsföring. Inlärningsmaterialet har fått tack av de företag som deltagit i projektet. Det inlärningsmaterial som finns på webbsidan Hantverksnätet har använts aktivt. Under projektets gång har Taito Craftnet-arbetsboken laddats ner gånger från Hantverksnätet. Undervisningsmetoden för projektets webbhandel och inlärningsmaterialet i samband med detta har även intresserat övriga branscher. Hantverksnätet delar öppet ut

7 största delen av det inlärningsmaterial som producerats under projektet åt alla intresserade. Utvecklingbehov: Utvecklingen av webbhandeln går framåt med sådan fart att det även finns behov av att uppdatera inlärningsmaterialet senare. Hantverksnätet marknadsplats och kunskapsnät I Hantverksnätet presenterades produkter, tjänster och företag. Man har förmedlat produktsökningar till företagarna från Artenet-partiaffären och från internationella inköpare. Man har givit stöd åt företagens marknadsföring genom att ge ut artiklarna om Månadens produkt och företagare (på finska, svenska och engelska). Man har förnyat sidorna Taito-företagstjänster på finska, svenska och engelska Man har skapat sidan undersökningar och utredningar. I Hantverksnätet har utredningarna, inlärningsmaterialet och uppgifterna om branschens evenemang varit öppna för alla. Hantverksnätet är ett skyltfönster för hantverk och fungerar på finska, svenska och engelska. I webbtjänsten upprätthöll man radannonser för företag och affärer. Varje månad valde man ut en produkt och företagare till Hantverksnätet. I webbtjänsten sammanfattade man uppgifter om utställnings- och försäljningshändelser samt nyheter om branschen. Genom projektet Taitomedia har Förbundet för hemslöjd och konsthantverk genomfört förnyandet av webbsidorna Taito Group och Hantverksnätet, och man har övergått till ett nytt kontrollsystem för innehållet. Under projektet har man framställt sidor och beställningsblanketter för tjänster både för det gamla och det nya kontrollsystemet för innehållet. Den nya webbtjänsten Taito.fi öppnas När det gäller webbtjänsten har hantverksföretagen uppskattat att tjänsten gett ny synlighet åt företaget, skapat kontakter och att man genom medlemsbreven har hjälpt företagen att hålla sig á jour. Besökarantalet på sidorna har ökat från år till år. Det är i synnerhet nerladdningarna av utredningarna, projektrapporterna och inlärningsmaterialen som ökar. Att bevara och förbättra Hantverksnätets ställning kräver utvecklingsåtgärder och att nya funktioner och möjligheter för växelverkan byggs upp i tjänsten. Utvecklingen av dessa fortsätter. Ett ökat samarbete medför nya möjligheter för webbtjänsten. Målsättningen är att i framtiden ha omfattande kontaktuppgifter till branschens företagare i webbtjänsten. Härefter kan företagarna själva gratis lägga till uppgifter och uppdatera dem i Hantverksnätet. Dessutom finns den avgiftsbelagda tjänsten Hantverksnätet, där företaget kan presentera sina produkter. Information, informationsutbyte Genom projektet har man informerat aktörerna inom branschen om resultaten från utredningarna, om de nya företagstjänsterna och om inlärningsmaterialet genom att arrangera tre temadagar och genom att informera via e-post. I webbtjänsten finns information om projektet och utredningarna samt inlärningsmaterial De viktigaste sätten att informera om de nyaste verksamhetsmodellerna och inlärningsmaterialet samt den nyaste praxisen för projektet har varit information via temadagarna Taitomarknad, artiklar i tidningen Taito, nyhetsbrev, direktmarknadsföring och information via webbsidorna Dessutom har man informerat om projektets verksamhet vid olika evenemang och om Taito-företagstjänsterna vid mässevenemanget Kädentaidot 2007.

8 För att utveckla branschen är det även i framtiden viktigt att arrangera temadagar, där företagarna, representanter för utbildningsenheterna och branschens utvecklare kan träffas. De nyaste forskningsuppgifterna och nya möjligheter för marknadsföringen skulle tillsammans ge upphov till utvecklingsåtgärder. Hädanefter kunde målsättningen vara att ordna temadagar tillsammans med aktörerna i branschen och att skapa nätverk för information. Skulle man på så sätt nå företagarna inom branschen ännu bättre? Bild Referensram för tolkning av utvecklingsstegen

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt 2004-2007 Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på

Läs mer

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE ERIKA LÖFSTRÖM, KAISA KANERVA, LEENA TUUTTILA, ANU LEHTINEN OCH ANNE NEVGI Utvärderingsfas för inlärning Spelregler Almänna

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

QR-koden som guide. En stadsvandring i Västra Orminge SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN QR-koden som guide En stadsvandring i Västra Orminge Författare: Stina Ekmark, Agneta Krohn och Emma Söderholm ARTIKEL NUMMER 16/2014 Skolportens

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

KVALITET, SAMARBETE, KOMMUNIKATION. Åtgärder för att stärka små och medelstora företag på marknaden för gröna energitjänster. www.prometheus-iee.

KVALITET, SAMARBETE, KOMMUNIKATION. Åtgärder för att stärka små och medelstora företag på marknaden för gröna energitjänster. www.prometheus-iee. KVALITET, SAMARBETE, KOMMUNIKATION Åtgärder för att stärka små och medelstora företag på marknaden för gröna energitjänster 1 Sammanfattning European Renewable Energy Council (EREC) anser att förnybar

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström Utvärdering av SABIR FSKC ARBETSPAPPER 6/2011 Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström: Utvärdering av SABIR FSKC Arbetspapper 6/2011 Ab Det finlandssvenska

Läs mer

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter

Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Företagsamhetsattityd Kontroll över ekonomin Arbetslivsfärdigheter Enkäten om UF-verkningarna 2014 Innehåll Ni öppnade mina ögon för min egen framtid Verkningar av programmet UF Ett år som företagare Verkningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer