SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring 2007-2008 verksamhet och resultat"

Transkript

1 SAMMANDRAG Projektet Taitomarknadsföring verksamhet och resultat Projektet Taitomarknadsföring är en del av utvecklingsprogrammet för hantverksnäringen inom förbundet för hemslöjd och konsthantverk , som grundar sig på handelsoch industriministeriets Käsillä yrittäminen: utvecklingsstrategi för företagande inom hantverksbranschen Tyngdpunkten för detta projekt har legat på utveckling av företagens marknadsföring. Åtgärderna inom projektet Taitomarknadsföring har koncentrerats på att genomföra utredningar, att utveckla Taito-företagstjänster, att förstärka marknadsföringsfärdigheterna för hantverksföretagare och Taito-företagsrådgivare och att producera nytt inlärningsmaterial, att producera och utveckla innehållet i webbtjänsten Hantverksnätet samt att förmedla information. Företag inom hantverksbranschen och företagsrådgivare för hemslöjds- och konsthantverksföreningarna samt branschens experter har hört till målgruppen för projektet. Projektet har finansierats av arbets- och näringslivsministeriet och Europeiska socialfonden. Längd: Målsättningar Målsättningarna för projektet Taitomarknadsföring har varit följande: förverkliga utredningarna för marknadsföringen av hantverks- och designbranschens företag i Finland och Europa påbörja åtgärder för insamling och förmedling av undersökningsmaterialet samt skapa en verksamhetsmodell för produktionen av undersökningsmaterialet i webbtjänsten. utveckla och testa företagsservicepaket för marknadsföring fördjupa Taito-företagsrådgivarnas expertis genom skolning träna hantverksföretagarnas marknadsföringskunnande genom skolning och webbundervisning producera undervisningsmaterial för öppna webbsidor och för inlärningsmiljöer upprätthålla en webbtjänst som presenterar företagen och produkterna samt innehåller information om evenemang och marknadsföring. I tjänsten ingår öppet undervisningsmaterial och en inlärningsmiljö på webben. förmedla information om nya tjänster, inlärningsmaterial och utredningar Huvudresultat De huvudresultat som uppnåddes i enlighet med målsättningarna för projektet kan delas in i sex grupper: 1) ma rknadsföringsutredningar, 2) undersökningsuppgifter-verksamhetsmodell, 3) nya företagstjänster: Taito-marknad I och Taito-webbstart, 4) nytt inlärningsmaterial till webbhandeln och fjärrstyrningsmiljö för webbhandeln för företag inom hantverksbranschen till Taitocampus, 5) internetsidor för Taito-företagstjänster och förnyelse av Hantverksnätets radannnonseringstjänst och 6) Taito-företagstjänster, utredningar, undersökningsuppgifter och

2 inlärningsmaterial för webbhandeln samt uppgifter om hantverksföretagens marknadsföring i webbtjänsten. Resultat, bedömning och utvecklingsbehov Marknadsföringsutredningar Utredningar av hantverks- och designbranschens företags marknadsföring i Finland och Europa Utredning av hantverks- och designföretagens marknadsföring i Finland har publicerats (pdf) Utredning över marknadsföringen av hantverk och design i Europa har publicerats på finska och engelska (pdf) Projektet genomförde i juni-juli 2007 ett antal internetenkäter om marknadsföring av produkter och tjänster bland företagare, konsumenter, inköpare och företagsrådgivare inom hantverk och design. Internetenkäten besvarades av 292 företagare, inköpare och företagsrådgivare och 10 företagare inom hantverk och design deltog i gruppintervjuer. Konsumentförfrågan besvarades av 220 personer. Den internationella förfrågan som utredde marknadsföringen av hantverksbranschen sändes i september 2007 till de europeiska organisationerna inom branschen. Man sände inbjudningar till 20 länder och man fick svar från 13 olika länder genom 14 olika organisationer. Den internationella marknadsföringsenkäten visade att marknadsföringens medel och utmaningar är i huvudsak likadana på olika håll i Europa. I Finland anser man att verksamheten på webben är särskilt viktig. Av utredningarna framkom ett tydligt behov av att förnya produkturvalet. Av dem som besvarade den internationella enkäten var det 86 % som tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt och 67 % av de finska inköparna och 80 % av företagsrådgivarna, men endast 33 % av företagarna tyckte att förnyandet av produkturvalet var viktigt. Av dem som besvarade den internationella enkäten fann 70 % det viktigt eller mycket viktigt att förnya tjänsteurvalet och detsamma tyckte också 66 % av dem som besvarat inköpar- och företagsrådgivarenkäten samt 17 % av företagarna. Man bad dem som besvarat den internationella enkäten att bedöma hantverks- och designbranschens företagares produkt- och kundkännedom. Man ansåg att företagarna var bäst på kvaliteten på produkterna och tjänsterna (71 %) och sämst på utvecklingen av produkterna och tjänsterna (7 %) samt kundmedvetenheten och identifieringen av kundgrupperna (8 %). På motsvarande sätt ansåg de som besvarat enkäten i Norden att företagarna hanterade kvaliteten på produkterna och tjänsterna ganska bra. Mest brister fann man i kundmedvetenheten och i identifieringen av kundgrupperna och näst mest i produktutvecklingen. I den finländska utredningen anser företagarna att de har ganska bra kontroll över dessa saker, men enligt företagsrådgivarna finns det behov av utveckling, främst med tanke på kundmedvetenheten, produktutvecklingen och förmågan att leverera produkterna. Utredningen i Finland visade att företagarna inom hantverks- och designbranschen önskar utbildning för identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen. Man ansåg också att den största utmaningen var utvecklingen av kommunikationen. Företagen tycker att de behärskar företagets nät- och mediekommunikation sämst. Man tyckte att utveckling av företagarnas marknadsföringsfärdigheter var mycket viktigt. I samband med nästan alla frågor om utveckling av marknadsföringen hade över hälften av dem som besvarat den internationella enkäten svarat att utveckling är viktigt eller mycket viktigt. Allra viktigast ansågs det vara att identifiera nya marknader och kundgrupper. Nästa steg är utveckling av företagets image och identifiering av företagets styrkor, kommersialisering eller produktifiering av produkterna för nyttjande av t.ex. turismen, kommunikationsfärdigheter,

3 produktförpackningar och produktinformation, prissättning samt utnyttjande av webben vid marknadsföring. Utvecklingsmålen anknyter till en utveckling av företaget och dess produkter samt av marknadsförings- och webbfärdigheterna. Det var en positiv överraskning att de europeiska hemslöjds- och konsthantverksorganisationerna var villiga att samarbeta. Av dem som besvarade enkäten var det 13 hemslöjds- och konsthantverksorganisationer som var intresserade av samarbete. Hädanefter kan man via internet genomföra datainsamling och -utbyte (förfrågningar, nyhetsbrev, fördelning av god praxis). Senare finns det behov av att t.ex. följa upp webbhandelns förändrade betydelse i fråga om marknadsföring och handel inom hantverks- och designbranschen. Dessutom finns det även ett behov av att följa upp de förändrade utvecklingsbehoven när det gäller företagens produkter och marknadsföringen ur företagarnas, inköparnas och konsumenternas synvinkel. I framtiden används internetförfrågningar som ett medel vid insamling av data. Hädanefter utreds mer noggrant vilken typ av samarbete de europeiska hemslöjds- och konsthantverk sorganisationerna önskar ha. Man har som målsättning att finna ett sätt genom vilket man tillsammans samlar in och förmedlar god praxis för att utveckla företagsverksamheten. Man sänder nyhetsbrev till samarbetskompanjoner. Undersökningsdata Sida med undersökningar, utredningar i webbtjänsten med länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer Tre artiklar: yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille (Pirita Seitamaa-Hakkarainen), Esineet kodin peilinä (Sinikka Olkola), Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä (Satu Miettinen) Undersökningsdata-verksamhetsmodell Att arbetslivet skall få användning av de undersökningsresultat som utförs vid universitet och yrkeshögskolor är en utmanande uppgift. Man har funderat mycket på saken, men har inte funnit någon välfungerande praxis. Universiteten har inte nog resurser för att tillkännage vilka undersökningar som utförts och ofta är det den enskilda forskarens möjligheter och intressen som styr frågan. Det forskas mycket inom hantverksvetenskapen och kulturbranschen och den forskningen kunde intressera t.ex. hantverks- och designbranschens företagare. Dessa företag har för sin del inga medel för att få tag i den informationen. Projektet Taitomarknadsföring fattade det ambitiösa beslutet att ta tag i denna fråga och prova en verksamhetsmodell där forskning och arbetsliv kan mötas. Under det korta projektet hann man bara komma igång, men man fann ändå en bra början för en verksamhet som kan bilda en mötesplats för växelverkan. För att samla in och fördela forskningsdata utarbetade man som en första åtgärd sidan Forskning, utredning på webbtjänsten Hantverksnätet. Målet är att fortsätta samla ihop länkar till lärdomsprov och forskningspublikationer inom branschen. I framtiden är det viktigt att samarbetet utvidgas till att gälla aktörer som producerar forskningsdata inom branschen. Popularisering av vetenskapen, alltså att göra vetenskapen mer lättfattlig, för företagarna inom hantverksbranschen genom att publicera artiklar kräver mer resurser. Om det skall finnas forskningsartiklar på Hemslöjds- och konsthantverksförbundets webbtjänst, borde man ha resurser för att producera innehållet (redigering och förberedelse för publicering på webbsidorna). Förverkligandet av denna målsättning behöver vidareutvecklas. Webbtjänsten kan förmedla nyheter om nya pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar, om skribenterna själva sänder in uppgifterna om nyheten till webbsidan. För att öka samarbetet mellan hantverksvetenskapen eller lärarutbildningen inom hantverk och företagarna

4 inom branschen genomför man på försök en blankett om forskningssamarbete med vars hjälp företagaren kan erbjuda branschens studerande forskningsämnen. Uppgifter om de samarbetsansökningar som sänds in av företagarna skickas per e-post automatiskt till de universitet man samarbetar med. Verksamhetsmodellen måste testas i mer omfattande utsträckning och vidareutvecklas tillsammans med flera samarbetspartners. Utveckling av marknadsföringens företagstjänster För företagare inom hantverksbranschen har man utvecklat två företagstjänster för marknadsföring: Taito-marknad I och Taito-webbstart (1. E-post som hjälpmedel, 2. Bygg ditt företags e-image, 3. Tänk att ha en egen webbplats, 4. Drömmen om en e-handel). Under projektets gång har en förnyad sida om Taito-företagstjänster blivit färdig (servicebroschyrer och blanketter för order- och förhandsuppgifter). Taito-marknad I för företagstjänst är en producerad arbetsbok. För företagarna inom hantverksbranschen har man utvecklat en inlärningsmiljö i Taitocampus som fått namnet den Virtuella verkstaden (http://www.taitocampus.fi). I projektet utvecklade man två Taito-företagstjänster. Man erbjöd Taito-marknad I- och Taito-webbstarttjänsterna till företagarna för ett nedsatt pris under tiden Man gav rådgivning åt företagare i Nyland, Birkaland, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. De tjänster som var populärast var Taitomarknaden I och delen Drömmen om en e-handel i Taito-webbstarten. På basis av den feedback man fick från kund- och bedömningsförfrågan fortsatte man att utveckla tjänsten Taito-marknad I. Åt de företag som fått konsultation genom Taito-marknad I och Taito-webbstart sände man en kundförfrågan i form av en internetblankett. Sex företagare svarade på förfrågan. Medeltalet för all kundfeedback var 5,65 (6 utmärkt 1 dåligt). Vid kundförfrågan bedömdes följande frågor: hur Taito-företagstjänsten motsvarade de förväntningar jag hade på den, innehållet i Taito-företagstjänsten, Taito-företagsrådgivarens sakkunnighet, växelverkan under den tid konsultationen pågick samt tjänstens arrangemang och information. Enligt företagarna var det bästa med Taito-marknaden I bl.a. att samla ihop tankar och planer tillsammans med en expert samt att stanna upp för att fundera över vad man gör och vad det lönar sig att göra. Med hjälp av företagsrådgivaren fick man nya synvinklar på produkterna och på hur kundrelationer skall skötas. Man önskade att företagstjänsten skulle följa upp hur utvecklingsmålsättningarna och marknadsföringsåtgärderna hade förverkligats. Man tyckte att konsultationens längd var lämplig. Man sände en bedömningsförfrågan till de Taito-företagsrådgivare som givit Taito-marknad I- och Taitowebbstart konsultationer. Åt sig själva gav Taito-företagsrådgivarna ett vitsord på 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt) för hur väl de i egenskap av experter lyckats med Taito-marknad I-konsultationen. Taito-företagsrådgivarna erfor att företagen fick bl.a. följande nytta av konsultationerna: Kan diskutera konfidentiellt med en expert inom branschen om sitt företags problem. Får snabbt praktiska anvisningar och tips för verksamhetssättet, får tilläggsinformation och information om tjänster. Företagsrådgivarna kan även berätta om resultaten av aktuella undersökningar. Företagarna lär sig att analysera egna frågor och göra sammanfattningar när de kommer på konsultationer. De stannar upp för att fundera på utvecklingsmålsättningar och redan det upplevs som en bra sak. Företagen gav utbildningsfeedback där de önskade sig rådgivning vid utvecklingen av produkterna och marknadsföringen, utvecklingen av webbsidorna och förverkligandet av e-handeln. Enligt utredningen är företagens utvecklingsbehov 1) identifiering av nya marknadsområden och kundgrupper samt planering av marknadsföringen, 2) kommunikationsplaner och informationskampanjer för media och kunder och 3) produkthandledning. Företagen har behov av expertishjälp i affärsverksamheten inom delområdena finansiering och ekonomi samt prissättning.

5 Företagarnas nya behov inom företagstjänsterna har att göra med förberedelser för mässevenemang, förmedlare-manager-producent-tjänster och samarbetsförmedling (att finna samarbetskompanjoner). Senare finns ett behov av att fortsätta med serviceproduktutvecklingen, utvecklingen av företagsrådgivarnas virtuella kunnande inom handledning och produktionen av undervisningsmaterial för tjänsterna samt marknadsföringen av Taito-företagstjänsterna. Att fördjupa expertisen för Taito-företagsrådgivarna Med hjälp av utbildning har man givit stöd åt utvecklingen av Taito-företagstjänsterna. Under projektets gång har paketbroschyrer om Taito-företagstjänsterna färdigställts Nio Taito-företagsrådgivare har fått fördjupad expertis. I Taitocampus har man har färdigställt ett teamutrymme som används av Taito-företagsrådgivarna, och där finns det bl.a. material om handledning och utbildning. Taito-företagsrådgivarna fick utbildning med anknytning till tjänstepaketen. Feedbacken från utbildningen var 5,1 (6 utmärkt 1 dåligt). Positivt med utbildningen var att man fick bekanta sig med tjänsterna och tillsammans diskutera företagstjänsterna. Man förväntade sig att utbildningen skulle innehålla mer praktiska övningar med anknytning till konsultationerna. Feedbacken från Taitocampus-utbildningen gav ett medeltal på 5,25. Bäst med skolningen var följande saker: Man kan tillämpa utbildningen i praktiken när det gäller företagstjänsterna. Utbildningen gav även genast idéer som kan användas inom övriga verksamhetsområden inom förbundet. Utbildningen gav även en tankeställare om hur miljön skulle fungera i praktiken i de elektroniska tjänstepaketen. Man fortsätter att utveckla expertisen för Taito-företagsrådgivningen. Till detta hör: 1.) Paketering av Taitoföretagstjänsterna, 2.) utveckling av de elektroniska Taito-företagstjänsterna, 3.) förstärkning av expertisen och handledning åt Taito-företagsrådgivarna, 4.) utveckling av kommunikationen och 5) att skapa nätverk och samarbeta med nationella och internationella utvecklare av den kreativa branschen samt med riksomfattande företagsrådgivningsorganisationer. Att förbättra företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel Med hjälp av utbildningen har man utvecklat marknadsföringsfärdigheterna för 50 företag. Med hjälp av skolningen har man utvecklat företagens färdigheter inom marknadsföring och webbhandel. Man uppnådde det målsättningen i fråga om antalet deltagare i projektets företagarutbildning (målet var 40 deltagare och 50 företagare deltog). I temadagarna deltog 32 företagare och i utbildningen och rådgivningen Drömmen om en e-handel deltog 18 företagare. Medeltalet för all utbildningsfeedback var 5,22 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för utbildningen under temadagarna var 4,94 (6 utmärkt 1 dåligt). Medeltalet för den Virtuella verkstadens distansrådgivning var 5,50 (6 utmärkt 1 dåligt). Av den feedback man fick från Taito-marknadens temadagar framgick att företagarna tyckte att aktuella frågor var viktiga: marknadsföring och webbkommunikation samt de praktiska erfarenheter av marknadsföring som framgick av företagarnas berättelser. Det som var bäst med temadagen var att internet även kan användas i marknadsföring på annat sätt än med hjälp av webbsidor och e-post samt att man vaknade till för att börja leta efter försäljningskanaler och utvärdera de egna produkterna. I den utbildningsfeedback som gavs tackades också för den Taito Craftnet-arbetsbok man fått samt för det att det var roligt att träffa andra företagare inom branschen och diskutera med dem. De svar man fick från marknadsutredningen under temadagen och framför allt det, hur företagarnas och de övriga svarsgruppernas resultat avvek från varandra, gav skäl till att verkligen lära sig något av konsumenternas och inköparnas feedback. Temadagen gav nya tankar i synnerhet om användning av nätet för att skapa sammanslutningar. Det är inte enbart ett verktyg vid marknadsföringen.

6 Gällande distansrådgivningen gladdes man åt följande saker: behandlingen av frågor som är aktuella för företaget, den uppbyggande feedbacken på frågor som man grubblat på samt att man med hjälp av experterna fått en mer flytande form på en webbtext eller ett marknadsföringsbrev. Dessutom var man tacksam för feedback på egna texter, foton och på redan existerande sidor och att man fick förbättringsförslag för sidorna och deras innehåll. Dessutom tyckte man att distansrådgivningen var enkel, eftersom man kunde studera när det var lämpligt för en själv. För expertarbetet under distansperioden av den Virtuella verkstaden gav experterna vitsordet 5,0 för hur väl de lyckats med distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taitocampus fick vitsordet 5,0 som plats för distansrådgivningen (6 utmärkt 1 dåligt). Taito Craftnet-undervisningsmaterialet bedömdes fungera med ett vitsord om 5,5 (6 utmärkt 1 dåligt). För att distansrådgivningen skall lyckas gavs bl.a. följande motivering: En förutsättning för att man skall lyckas är att rådgivningen skräddarsys noggrant för företaget. I den här processen lyckades vi mycket bra sätta oss in i varje företagares behov och de aktuella frågorna. Rollen som tutor förstärkte arbetet: han/hon fungerar som en länk i det nav som bildas av oss och företagarna. Med hjälp av tutorn blev kontakten med företagarna klarare och starkare. Enligt en expert var det bästa under distansperioden den intensiva kontakten med företagarna. Jourtiderna vid Taitocampus, då även företagarna samtidigt var närvarande för att diskutera. Detta skapade ett positivt sug och en dialog i arbetet. Enligt distansperiodens experter behöver företagarna i synnerhet utveckla hur de uttrycker sig inom marknadsföringen samt förstärka och klargöra ett kundinriktat tankesätt för att utveckla webbkommunikationen. Det behövs en förmåga att se de egna produkterna och tjänsterna med ur kundens synvinkel och med tanke på kundens behov. Vid marknadsföring behövs mod att vara personlig. Under verkstadsperioden har man haft ett särskilt behov av att ge företagarna råd om hur de skall utveckla de texter som riktas till kunden. Hantverksnätets produkt- och företagarintervjuer pekar på hur viktig webbkommunikationen är som hjälpmedel vid företagens marknadsföring. Av feedbacken från utredningarna och temadagarna framgick att företagen saknar nya marknadsområden och kundgrupper. Företagen är intresserade av sådana medel inom marknadsföring som ger maximalt resultat med minimala satsningar. Företagen behöver träning och rådgivning av experter samt stöd av andra företag i fråga om marknadsföring. Företagen önskar få fler möjligheter att skapa nätverk i samband med utbildningar. Undervisningsmaterial på de öppna webbsidorna och i inlärningsmiljön Man har producerat nytt undervisningsmaterial om webbhandel för företagarna: Taito Craftnetarbetsboken för webbinlärningsmiljön Taitocampus och en arbetsbok (pdf) på de öppna webbsidorna 12 artiklar om månadens produkter och företag (marknadsföringens bästa metoder) Man har uppdaterat sidan Hantverksföretagens marknadsföring som är öppen för alla. På sidan finns hantverksföretagens erfarenheter av marknadsföring, undervisningsmaterial samt uppgifter om webbhandel och kommunikation. Projektet producerade nytt material till Taito-Craftnet-arbetsboken och för sidan Hantverksföretagets marknadsföring. Materialet behandlar planering och utveckling av marknadsföring och webbhandel för företag inom hantverksbranschen. Dessutom färdigställdes 12 artiklar på finska, svenska och engelska om Månadens produkt och företagare. Dessa artiklar marknadsför företagare inom hantverksbranschen och berättar om företagens produktutveckling, samarbete och marknadsföringsknep och om betydelsen av internetmarknadsföring. Inlärningsmaterialet har fått tack av de företag som deltagit i projektet. Det inlärningsmaterial som finns på webbsidan Hantverksnätet har använts aktivt. Under projektets gång har Taito Craftnet-arbetsboken laddats ner gånger från Hantverksnätet. Undervisningsmetoden för projektets webbhandel och inlärningsmaterialet i samband med detta har även intresserat övriga branscher. Hantverksnätet delar öppet ut

7 största delen av det inlärningsmaterial som producerats under projektet åt alla intresserade. Utvecklingbehov: Utvecklingen av webbhandeln går framåt med sådan fart att det även finns behov av att uppdatera inlärningsmaterialet senare. Hantverksnätet marknadsplats och kunskapsnät I Hantverksnätet presenterades produkter, tjänster och företag. Man har förmedlat produktsökningar till företagarna från Artenet-partiaffären och från internationella inköpare. Man har givit stöd åt företagens marknadsföring genom att ge ut artiklarna om Månadens produkt och företagare (på finska, svenska och engelska). Man har förnyat sidorna Taito-företagstjänster på finska, svenska och engelska Man har skapat sidan undersökningar och utredningar. I Hantverksnätet har utredningarna, inlärningsmaterialet och uppgifterna om branschens evenemang varit öppna för alla. Hantverksnätet är ett skyltfönster för hantverk och fungerar på finska, svenska och engelska. I webbtjänsten upprätthöll man radannonser för företag och affärer. Varje månad valde man ut en produkt och företagare till Hantverksnätet. I webbtjänsten sammanfattade man uppgifter om utställnings- och försäljningshändelser samt nyheter om branschen. Genom projektet Taitomedia har Förbundet för hemslöjd och konsthantverk genomfört förnyandet av webbsidorna Taito Group och Hantverksnätet, och man har övergått till ett nytt kontrollsystem för innehållet. Under projektet har man framställt sidor och beställningsblanketter för tjänster både för det gamla och det nya kontrollsystemet för innehållet. Den nya webbtjänsten Taito.fi öppnas När det gäller webbtjänsten har hantverksföretagen uppskattat att tjänsten gett ny synlighet åt företaget, skapat kontakter och att man genom medlemsbreven har hjälpt företagen att hålla sig á jour. Besökarantalet på sidorna har ökat från år till år. Det är i synnerhet nerladdningarna av utredningarna, projektrapporterna och inlärningsmaterialen som ökar. Att bevara och förbättra Hantverksnätets ställning kräver utvecklingsåtgärder och att nya funktioner och möjligheter för växelverkan byggs upp i tjänsten. Utvecklingen av dessa fortsätter. Ett ökat samarbete medför nya möjligheter för webbtjänsten. Målsättningen är att i framtiden ha omfattande kontaktuppgifter till branschens företagare i webbtjänsten. Härefter kan företagarna själva gratis lägga till uppgifter och uppdatera dem i Hantverksnätet. Dessutom finns den avgiftsbelagda tjänsten Hantverksnätet, där företaget kan presentera sina produkter. Information, informationsutbyte Genom projektet har man informerat aktörerna inom branschen om resultaten från utredningarna, om de nya företagstjänsterna och om inlärningsmaterialet genom att arrangera tre temadagar och genom att informera via e-post. I webbtjänsten finns information om projektet och utredningarna samt inlärningsmaterial De viktigaste sätten att informera om de nyaste verksamhetsmodellerna och inlärningsmaterialet samt den nyaste praxisen för projektet har varit information via temadagarna Taitomarknad, artiklar i tidningen Taito, nyhetsbrev, direktmarknadsföring och information via webbsidorna Dessutom har man informerat om projektets verksamhet vid olika evenemang och om Taito-företagstjänsterna vid mässevenemanget Kädentaidot 2007.

8 För att utveckla branschen är det även i framtiden viktigt att arrangera temadagar, där företagarna, representanter för utbildningsenheterna och branschens utvecklare kan träffas. De nyaste forskningsuppgifterna och nya möjligheter för marknadsföringen skulle tillsammans ge upphov till utvecklingsåtgärder. Hädanefter kunde målsättningen vara att ordna temadagar tillsammans med aktörerna i branschen och att skapa nätverk för information. Skulle man på så sätt nå företagarna inom branschen ännu bättre? Bild Referensram för tolkning av utvecklingsstegen

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho

Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Taito Craftnet 2004-2007 projekt Verksamhet i Hantverkets virtuella verkstad Text: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan och Arja Ranta-aho Distanshandledningen i Hantverkets virtuella verkstad syftar

Läs mer

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen

DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen 1 DEN FRAMTIDA MARKNADEN FÖR HANTVERK OCH DESIGN Text: Marketta Luutonen, Tuulevi Aschan, Arja Ranta-aho, Taina Tervonen Taito Craftnet projekt 2004-2007 Marknadsföringen av hantverksprodukter håller på

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Privatekonomisk folkbildning

Privatekonomisk folkbildning Privatekonomisk folkbildning 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Danske Bank är sedan många år engagerade i privatekonomisk folk bild ning. Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsu menter ska

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform

Medlemmens nättjänst. LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst LSO Andelslags nya elektroniska serviceform Medlemmens nättjänst betjänar andelslagets aktiva medlemmar Medlemmens nättjänst är LSO Andelslags nya elektroniska serviceform. Den fungerar

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök GARANTERAT 20% ÖKAD TRAFIK Utan Jajja SEO Din hemsida besöks inte av potentiella kunder De som hittar din hemsida tillhör inte din målgrupp Dina besökare lämnar

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 10 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 135.1.a i direktiv 2006/112/EG

Lagrum: 3 kap. 10 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 135.1.a i direktiv 2006/112/EG HFD 2015 ref 29 En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer