Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund Publicerat Finlands Kommunförbund 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011"

Transkript

1 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund Publicerat Finlands Kommunförbund 2011

2 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första av sitt slag. Enkäten riktades till alla finländska kommuner, inklusive Åland. Enkäten sändes i september 2011 till alla kommuners registraturer med önskemålet att enkäten sänds till den person som ansvarar för kommunens webbkommunikation Svarsprocent: 40 (Antal svar: 134) Kommunstorlek som de svarande representerar: < 5000 inv.: 37% inv.: 20% inv.: 16% inv.: 14 % > inv.: 12% Den svarandes yrkesroll: Kommunikationsansvarig* 34% Övrigt** 66% *kommunikationschef, webbkommunikationsansvarig, informatör, marknadsföringsansvarig **förvaltningsdirektör, kommunsekreterare, kommundirektör, mm Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

3 Sociala medier ses i kommunerna främst som ett medel för att skapa samhörighet och som ett redskap för marknadsföring Hur viktigt tycker du det är att använda sociala medier? N= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I kommunens information 15% 45% 32% 7% För att hålla kontakt med samarbetspartners 8% 39% 36% 18% I kundtjänsten 34% 40% I hanteringen av respons 8% 39% 37% 15% I marknadsföringen 30% 43% 19% 8% För att skapa samhörighet 21% 46% 21% Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

4 Marknadsföring av evenemang och lockande av turister är de vanligaste skälen för att använda sociala medier i marknadsföring Använder ni sociala medier för marknadsföring? N = 124 För internationell marknadsföring 5% 7% 9% 78% För att rekrytera anställda 7% 10% 16% 67% För att locka turister 21% 14% 52% För att locka nya invånare 9% 12% 17% 62% För evenemang 38% 26% 6% 30% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Regelbundet Sporadiskt Under planering Inte alls Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

5 Kommunerna använder sociala mediekanaler för bl.a. följande ändamål: För att öka invånarnas delaktighet och för beslutsberedningen Svar på kommuninvånarnas frågor och inlägg i aktuella debatter Kommuninvånarna kallas till diskussionsmöten Kommuninvånarna ombeds kommentera handlingar som är under beredning, och svaren används i beslutsberedningen För att skapa vi-anda och sprida gemensam kunskap Lokal samhörighet skapas Stöd för internt teamarbete, kontakter mellan kommunens anställda Wiki-plattform För att informera och upprätthålla kontakter Information vid undantagsförhållanden (t.ex. vid störningar i vattendistributionen), utöver andra informationskanaler Kanal för kontakter, handledning och rådgivning inom ungdomsarbetet och för ungdomsfullmäktiges arbete Information om biblioteksevenemang Information om enskilda projekt, t.ex. i miljökampanjer Kontakter till skolor och daghem och mellan familjer För marknadsföring Marknadsföring för att locka turister Marknadsföring av tomter Gemensam marknadsföring av stadsregionen Spridning av reklam och videoklipp om evenemang Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

6 Sektorerna ansvarar oftast för sin egen verksamhet i sociala medier Hur är kommunens verksamhet i sociala medier organiserad? N = 114 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kommunikationen vid centralförvaltningen administrerar helheten och ger anvisningar 38% Varje sektor ansvarar för sin verksamhet 50% Näringsbolagen ansvarar för sin egen verksamhet Verksamheten i sociala medier är inte samordnad 30% Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

7 Ungdomsväsendet och biblioteket anväder sociala medier mest Vilka organisationer hos kommunen använder sociala medier?? N=106 Någon annan, vilken? 31% Orkesterverksamheten Teaterverksamheten 8% 15% Turismen 30% Näringsväsendet 20% Skolorna (grundskolor, gymnasier) 32% Social- och hälsovården 11% Idrottsväsendet Museiverksamheten 23% 23% Ungdomsväsendet Biblioteket 67% 73% Andra grupper av förtroendevalda Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 6% 4% 5% Centralförvaltningen 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kommunerna nämner även bland annat följande sektorer som utnyttjar sociala medier: kulturväsendet, arbis, bildningsväsender, dagvården, tekniska sektorn, stadsplaneringen, byggnadsväsendet Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

8 Centralförvaltningen väljer Facebook som kommunikationsforum Vilka sociala medier använder kommunen officiellt (i centralförvaltningens regi)? N=77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Facebook 75% Twitter LinkedIn 1% YouTube 17% Bloggar 30% Något annat, vad? 25% Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

9 En tiondel av kommundirektörerna figurerar i sociala medier 11% av kommunerna som besvarat enkäten berättar att kommundirektören utnyttjar sociala medier i sin yrkesroll. Främst skriver kommundirektörerna bloggar på kommunens webbplats, en del har även officiella Facebook-sidor Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

10 Information om röstningsställen i kommunalvalet Av de kommuner som besvarade enkäten planerar cirka en femtedel (21 %) att använda sociala mediekanaler vid kommunalvalet år Framför allt planeras initiativ till debatter och information om röstningsställen och om förhandsröstningen Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

11 Info om evenemang, kommunikation med utvalda målgrupper samt mottagande av respons är de populäraste sätten att använda sociala medier i kommunerna I vilka sammanhang och hur ofta använder ni sociala medier? N= 122 Kommunens ärenden behandlas i sociala medier i samråd med invånargrupper o.d. eller i organisationers regi 3% 7% 77% Vi publicerar fotografier och videor 16% 27% 43% Vi tar emot och besvarar respons 19% 30% 12% 40% Vi berättar om kommande evenemang 46% 30% 7% 18% Vi använder sociala medier för att nå utvalda målgrupper (t.ex. barnfamiljer) 26% 19% 42% Vi använder sociala medier för kundtjänst 15% 29% 43% Vi uppmuntrar kommuninvånarna att delta i diskussioner 8% 31% 19% 42% Vi berättar om ärenden som är under beredning 6% 31% 49% Vi förmedlar annan information till kommuninvånarna 28% 36% 8% 28% Vi lägger ut kommunens meddelanden 14% 19% 15% 52% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regelbundet Sporadiskt Under planering Inte alls Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

12 Målgrupper för sociala medier och marknadsföring av tjänster Genom sociala medier vill kommunerna nå Unga Kommunens invånare Fritidsboende Turister Utflyttade invånare Kulturintresserade Kommunen informerar om verksamheten i sociala medier På sina egna webbsidor I lokaltidningarna via information till medierna Genom marknadsföringskampanjer Genom reklam (t.ex. på bibliotekets eller ungdomsgårdens anslagstavla) I broshyrer I kommunens eget informationsblad Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

13 Resurser och planer för sociala medier Av de kommuner som besvarade enkäten har 20 % en webbinformatör som är insatt i sociala medier. Oftast sköts arbetet med sociala medier vid sidan av den egna befattningen. 14 % av kommunerna har införlivat sociala mediekanaler i sina årliga informations- och marknadsföringsplaner eller gjort upp en egen plan för sociala medier. Många av de tillfrågade uppger att bristande resurser begränsar kommunens möjligheter att använda sociala medier Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

14 Tjänster i sociala medier bjuds på olika språk både för invånare och turister Vilka språk använder kommunen i sociala medier? N = 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Finska 94% Svenska 23% Engelska 11% Franska 1% Tyska 0% Ryska 3% Något annat språk, vilket? 3% * En del av de Åländska kommunerna figurerar i sociala medier endast på svenska Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

15 En femtedel har gett anvisningar om sociala medier 20 % av de kommuner som besvarade enkäten har utarbetat anvisningar om hur man använder sociala medier. Totalt 4 % har utarbetat skriftliga anvisningar för förtroendevalda. 19 % av de kommuner som besvarade enkäten har ordnat utbildning för personalen om hur man använder sociala medier. 4 % har utbildat kommunledningen, 1 % också kommunens förtroendevalda Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

16 Anhängarna och tillfredsställelsen med servicen utvisar framgången med sociala medier De kommuner som besvarade enkäten använder följande mått för att bedöma hur väl de lyckats med sina sociala medietjänster: Antalet anhängare/besökare på den sociala mediesajten Ökad kundnöjdhet i fråga om en viss tjänst Ökat intresse för en viss tjänst (t.ex. fler besökare vid ett evenemang för barnfamiljer efter att en Facebook-grupp bildats för denna målgrupp). En del av kommunerna använder inga mått för uppföljning av de sociala mediekanalerna Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

17 Kommunerna är relativt nöjda med sin närvaro i sociala medier Hur tycker du att kommunen har lyckats när den använt sociala medier? N= 113 0% 20% 40% 60% 80% 100% Utmärkt 2%%2 2%% Bra 22% Rätt så bra 35% Dåligt 19% Vet inte 21% Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

18 Användningen av och intresset för sociala medier varierar Bra kanal, men med vilka resurser? En del av kommunerna använder inte sociala medier som informationskanal på grund av bristande resurser. Parallell information via flera kanaler är i praktiken en omöjlighet om kommunen inte ens har en heltidsanställd informatör. "Anvisningar om sociala medier efterlyses" En del kommuner överväger att införa sociala medietjänster och skulle behöva anvisningar om detta. "Används mångsidigt" Vissa kommuner använder sociala mediekanaler på ett mångsidigt sätt, och de sociala medierna ses som en metod att berätta om kommunens tjänster och ha kontakt med kommuninvånarna. "Vi behöver inga sociala medier" Vissa kommuner betvivlar att kommunen skulle ha någon nytta av att använda sociala medier Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

19 Exempel från kommunerna Nettineuvola-Nelli/ Vaala/ Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

20 Närmare upplysningar Webbkommunikationschef Pi Krogell-Magni, tfn Marknadsföringschef Merja Olari-Sintonen, tfn Läs även: Utredningen av de sociala medierna i stora städer (våren 2011) /2011/04/Sidor/Sociala-medier-banar-vag-for-deltagande-i-kommunalafragor.aspx Anvisningar för kommunernas webbkommunkation inkluderande anvisningar om sociala medier (kapitel 4) Ifall du arbetar med webbkommunikation i en kommun eller samkommun kan du delta i Kommunförbundets nätverk för webbkommunikationsansvariga. Nätverket kommunicerar främst på finska och har tillsvidare ca 400 medlemmar. Närmare information fås av webbkommunikationschef Pi Krogell-Magni, Enkäten Kommunernas bruk av sociala medier

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer