Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/ Presentation av alla deltagare, se bifogad lista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/11 2014 Presentation av alla deltagare, se bifogad lista."

Transkript

1 1 (6) Lärande Aspenäsenheten Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/ Presentation av alla deltagare, se bifogad lista. Budgetläge Uppföljningar görs varje månad. Det underskott som varit är inhämtat, ca 200 tusen plus med till nästa år. Budgetförutsättningarna inför 2015 ännu ej klara. Frågan uppkommer om man kan få mindre pengar om man har pengar kvar, men så är det inte. Målsättningen för verksamheten är alltid att gå med nollresultat, ett litet planerat överskott eller underskott får bäras med till nästa år (3%). Nya budgeten läggs, men inget blir fastslaget innan nya kommunstyrelsen sagt sitt. Fråga från förälder: Finns det planer för överskottet? Överskottet används till personalförstärkning. Solveig pratar om giftfri förskola. Naturskyddsföreningen har flaggat för giftfri miljö och riktat in sig på förskolan. Kommunen har get förskolorna i uppdrag att jobba med detta. Personal inom Aspenäsenheten har varit på utbildning och får nu var med centralt och göra en handlingsplan för detta. Målet är att ta bort så mycket kemikalier som möjligt från förskolor. Detta gäller även nybyggnation och ombyggnad. Flera av kommunens verksamheter är med i projektet. Mer och mer information kommer att komma. På förskolorna har redan en folder gått ut till vårdnadshavare. LERUM1000, v2.1, En utbyggnad av skolan är på gång, men vi väntar fortfarande på att ett beslut ska fattas. Tanken är att det ska byggas en tvåvåningsbyggnad där i dag Bojen och Bryggan finns. I den processen är det tänkt att matsalen byggs om också. Detta är ett stort projekt, det blir en byggarbetsplats. Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Aspenässkolan Frödings Allé Pg LERUM (fax) Bg

2 2 (6) Läxpolicy Aspenässkolan har tagit fram en läxpolicy efter att diskuterat och tagit del av aktuell forsking. Ligger på enhetens hemsida. Fritids ger inte läxhjälp, ibland kan barn få göra det på fritids, men pedagogerna har inte möjlighet att hjälpa till. Medel gällande läxhjälp kommer troligen betalas ut från Skolverket. Skolan söker när möjlighet ges. Från åk tre bekräftar föräldrar att de flesta är positiva med de läxor som ges. Kort diskussion kring detta. Maria berättar kort om några forskningsrön. Elever med särskilt stöd Rektorerna har tagit beslut om hur de vill arbeta med detta. Målsättningen är på sikt att endast ha utbildade pedagoger som har förutsättningar att arbeta med dessa elever genom att mer flexibelt arbetssätt. All årskursers pedagoger arbetar med inkludering av dessa elever, all personal får fortbildning kring arbetssättet på studiedagar, APT mm. Fråga från personal; hur kan förskolan bygga broar? Ofta accelerera problemen i åk 2 och uppåt. Därför kan det vara svårt att påverka i förskolan. Vad förskolan gör är att förebygga med liknande arbetssätt. Skolan försöker ta till sig från förskolan, andra skolor, litteratur och forskning. Det är ett arbete som kommer att ta tid. Det generella är att det som är bra för dessa enskilda elever är bra för alla elever. Skolan har under hösten rekryterat en ny specialpedagog för förskolan till åk 1 då Boel går i pension under våren. Mötet delas Aspenäsenheternas två skolenheter F-2 & 3-5 Kort diskussion om budgetläget och hur det fungerar. Systematiskt kvalitetsarbete: Maria berättar om vad det innebär för skolan. Det handlar om att följa upp eleverna både kunskapsmässigt och socialt. En SKArapport har skrivits av pedagogerna efter analys av resultaten. Maria belyser vissa delar av rapporten. Rapporten finns att läsa i sin helhet på enhetens hemsida. Kort presentation av mätmetoder som Örebroenkäten och GR enkäten samt undersökning om entreprenöriellt lärande. Utvecklingsområde blir entreprenöriellt lärande, inkludering och öka antalet aktiviterer som eleverna får vara med och påverka. Fritidshemmen kommer ha lite extra fokus på språkutveckling.

3 3 (6) NO satsningen: en pedagog från skolan och en från skolan har utbildats lite extra inom NO/teknik. De har nu i uppdrag att viss tid gå in och hjälpa till med undervisningen. Femmorna har fått prova att programmera robotar. De har också varit iväg på Rädda ägget på Chalmers. Resultat nationella prov i åk tre: Peder visar resultaten, de är mycket bra. En förälder efterlyser återkoppling av de positiva resultaten, även från åk två Språket lyfter. På fritidshemmen händer också saker, pedagoger arbetar med ökad måluppfyllelse. Fråga: vad får skolan för del av den socioekonomiska potten, svar; inget. Trafiksituationen är en katastrof! Både barn och föräldrar har reagerat på den farliga situationen utanför Aspenässkolan på morgon och eftermiddag. Rektorernas uppmaning är att parkera en bit ifrån och gå till skolan. Diskussion kring detta. Önskemål från pedagogerna att detta kommer från vårdnadshavare. Förslag uppkom att parkeringen vid gympan ska stängas för föräldrar och bara var till för personal, då den en farlig plats för barnen. Skolans elevantal har ökat mycket de senare åren. Frågan om fler parkeringar ligger utanför skolans område. Det bästa resultatet med ökad trafiksäkerhet är när polisen varit här ett par gånger. Önskemål från föräldrar att skolan går ut med rekommendation. Skolfotografering Avtalet med Stibe går ut. Skolan vill ta bort momentet med fotografering av enskilda barn. Gruppfoto kan vara kvar. Diskussion om detta. Åsikterna går isär. Förslag att vårdnadshavarna själva sköter den enskilda fotograferingen. Rektorerna arbetar vidare med denna idé. Skolgården Skolgårdens entréer är tråkiga. Firman som tog över skötseln av skolgården har inte riktigt förstått hur barnen fungerar och har planterat växter som inte håller. Kommunen köper trädgårdstjänster av andra, det finns ingen ansvarig. Rektorerna söker nu ett antal trädgårds- och växtkunniga föräldrar som kan hjälp till med en plan för skolan, hur ska skolgården kunna bli grönare? Intresserade kan kontakta Peder.

4 4 (6) Frågan om lekutrustning kom upp, jämförelse med Knappekulla kom upp. Hur kan de ha fått så fint men inte vi? Vilken plan finns, och inom vilken tid? Rektorerna ställer frågan vidare. Tills vidare försöker vi påverka det vi kan, med t.ex. utökad rastverksamhet, både pedagog och elevledd. Frågan har uppkommit om pengarna från Aspenässkolans dag kan gå till skolgården. Frågan om konflikter när det gäller puttekulor uppkommer och diskuteras. Screeningplan Screeningplan gjord när det gäller svenska och matte, när och hur ska vi testa barnens färdigheter i förskoleklass och skola. Varför jobbar det bara kvinnor på Piren nere (och andra avdelningar)? Hur går rekryteringarna till? Peder berättar om rekryteringsarbetet och svårigheten att hitta lämpliga pedagoger, som dessutom är män. Ventilation Görs tester? Ja, vars tredje år, senast var Nästa blir Övrig uppgift Skolan börjar 8.20, eleverna får komma 8.10 då först är ansvarig personal på plats. Aspenäs Förskoleenhet Systematiskt kvalitetsarbete Solveig informerade om enhetens systematiska kvalitetsarbete. Förskollärare tillsammans med arbetslaget har ett särskilt ansvar att kontinuerligt och systematiskt dokumentera och utveckla arbetet på förskolan. Förskolechefen har som ansvar att följa upp och se till att ett systematiskt kvalitetsarbete sker i verksamheten. Förskoleenhetens kvalitetsrapport för året finns att läsa på hemsidan under fliken Handlingsplaner. Frågor från arbetsenhetsråden Föräldramöte under våren

5 5 (6) Arbetsenhetsråden kommer anordna föräldramöte på respektive förskola i vår. Olika förslag på inbjudna gäster diskuterades, föräldrarådgivningen, biblioteket, skolpsykologen, BVC osv Utvärdering av fotografering På Riddarsten och Åtorp ej fungerande. Otydlig ansvarsfördelning mellan förskola och fotograf. Seatons allé fungerade bra, sist ut i turordningen och här var två fotografer på plats. Förskolan kommer i fortsättningen endast ta gruppbild tillsammans med barnen. Den individuella fotograferingen är frivillig och tillsammans med arbetsenhetsrådet kommer varje förskolas föräldragrupp diskutera på föräldramöte om behov finns och hur den individuella fotograferingen ska genomföras. Unikum Ibland upplevs Unikum som krångligt av vårdnadshavare. Solveig lyfter synpunkten till de IKT-ansvariga på sektor lärande. Belysning på parkeringen Seatons allé Nya stolpar kommer att sättas upp under nästa vecka. Synpunkt från Åtorp om för tidig julledighetslapp Solveig tar till sig det och förklarar att när vi går ut med tidig förfrågan är det för att få en uppfattning om barnomsorgsbehovet för att kunna personalplanera. Som vårdnadshavare kan du inte så tidigt lämna exakt besked, men det hjälper oss i verksamheten är få en uppfattning om hur det kommer att se ut. Nästa höst sker förfrågan i början av november. Åtorps förskola kommer att hålla stängt 27 dec- 2 jan. Barn samt personal på Åtorps förskola är dessa dagar på Riddarsten. Organisationsförändringar Information: Om en större organisationsförändring behöver göras pga nya förutsättningar skall förskolan alltid göra en barnkonsekvensanalys enligt de allmänna råden för förskolan. Utifrån barns bästa skall olika konsekvenser av förändringen göras innan beslut fattas att genomföra den nya organisationen. I höstas hade vi få barn som inskolades på Styrbord Seatons allé och därför gjorde vi en avdelning av två vilket har utvecklat innehåll och verksamheten positivt. Från våren utökas Styrbord med två pedagoger och 6 nya barn. Arbetslaget planerar nu för hur de på bästa sätt (ur barnens synvinkel) ska fortsätta arbetet när arbetslaget utökas. Kunskapen om att små barn behöver små sammanhang och få kontaktytor är en av hörnstenarna i planeringen. Klasslistor

6 6 (6) I skolan är klasslistor offentlig handling, därav delas de ut till samtliga elever. Förskolan har en strängare sekretess och lämnar därför inte ut listor på barnens olika uppgifter. Vårdnadshavarna kan dock själva ordna med frivilliga kontaktlistor om man vill komma i kontakt med varandra inom avdelningen.

7

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer