Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer:

2 Grunduppgifter Utbildningens namn Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 200 YH-poäng. Ansvarig utbildningsanordnare KY-Akademien vid Studium Organisationsnummer Organisationsform Primärkommuner Besöks- och postadress Postadress: Besöksadress: Organisation: Postadress: Postnr/ort: KY-Akademien vid Studium Box KY-Akademien vid Studium Styrmansgatan 21 B Göteborg Telefonnummer och webbadress Telefon: Webbadress: Uppgifter om eventuella externa utbildningsanordnare Org.nummer: Org.namn: Kontaktperson: Telefon: Epostadress: Dotterbolag: Utbildningen Utbildningens mål Sida 2(10)

3 Utbildningen syftar till att specialistutbilda barnskötare inom förskoleverksamheten med inriktning mot ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt, där en tydlig kompetenshöjning kan leda till ny nivå och nya ansvarsuppgifter i förskolan. I enlighet med den nya läroplanen för förskolan läggs en allt större betoning på det pedagogiska arbetet där arbetslaget ska vara delaktig i genomförandet av den nya läroplanen. Utbildningen har som mål att ge specialiserade kunskaper inom utvecklingspedagogiskt arbetssätt i förskolan för att säkerställa en spetskompetens och kvalitet i verksamheten och ge ett förankrat utvecklingspedagogiskt synsätt. Det innebär att det lekande lärande barnet är ett kreativt, aktivt och erfarande barn som skapar mening och förståelse för sin omvärld i interaktion med andra barn och vuxna. Leken är en av många arenor för barns lärande, en lek där barn spontant agerar både på en kommunikativ och en metakommunikativ nivå, det kompetenta barnet. Efter fullgjord utbildning ska den studerande kunna: Att med ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt definiera barns olika lärprocesser utifrån barns kompetenser. Att genom ett tematiskt arbetssätt, där pedagogen lyssnar in barns tankar och funderingar, utveckla barns nyfikenhet och förmåga att förstå sin omvärld. Bli förtrogen med dokumentation som verktyg för att synliggöra barns kunskapande process där barn medvetandegörs om sitt eget lärande. Erövra handlingsberedskap för att skapa lärmiljöer där barns lustfyllda lärande vidareutvecklas. Ta tillvara barns upptäckarlust och kreativitet och erbjuda olika kommunikativa uttrycksformer utifrån ett vidgat kunskaps- och språkbegrepp. Att utifrån samhällets värdegrund ha kompetens att utveckla lärprocesser i språk, matematik, naturvetenskap och teknik för enskilda barn såväl som för barngrupp. Att tillsammans med arbetslaget utveckla och förankra ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt, så att man genom tematiskt arbetssätt erövrar ett synsätt som utgår från det kompetenta barnet. Att tillsammans med arbetslaget utveckla arbete med lärandeprocesser och planering för verksamheten. Att tillsammans med arbetslaget initiera, utveckla och följa upp dokumentation och kvalitetsarbete. Att tillsammans med arbetslaget skapa lärsituationer och lärmiljöer som förstärker barns inflytande i förhållande till sin omvärld. Efter fullgjord utbildning ska den studerande kunna arbeta: Med vidgad kompetens inom förskolan med inriktning mot det utvecklingspedagogiska arbetssättet i den inre och yttre miljön Som medansvarig i att utveckla det tematiska arbetssättet/projektarbete Som medansvarig av den pedagogiska dokumentationen Som medansvarig att utveckla de pedagogiska principerna för arbete i förskolan Som medansvarig att skapa lärmiljöer där barns lärande tas tillvara och utvecklas Som ansvarig mentor för nyanställd personal inom det egna yrkesområdet Sida 3(10)

4 Kurser Utbildningen har 6 huvudmoment/delkurs(er). Utvecklingspedagogiskt synsätt (25p) Kursen syftar till att utifrån styrdokument för förskolan ge den studerande en reflekterad kunskapssyn och fördjupade kunskaper i barns lärande, barnsyn och förhållningssätt. Detta överensstämmer med ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt, att se pedagogiken som en föränderlig process i ett föränderligt samhälle. Kursen ska ge den studerande verktyg att tillsammans med arbetslaget överföra och implementera detta synsätt i förskolan. Förskolepedagogiska lärprocesser (30p) Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om hur barn utvecklas, lär och går tillväga för att lära sig individuellt och i grupp utifrån förskolans läroplan. Kursen ska ge den studerande kompetens att utveckla lärprocesser i lek, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik som leder till ett meningsfullt lärande. Kursen ska också tydliggöra den studerandes roll som ledare av de förskolepedagogiska principerna där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i den dagliga verksamheten. Pedagogisk dokumentation och utvärdering (45p) Kursen syftar till att den studerande reflekterar över barns lärprocesser liksom det egna lärandet och ger redskap att synliggöra delar av denna kunskapsprocess i form av dokumentation. Dokumentationen är en metod som ger en reflektion kring etik och demokrati i det pedagogiska arbetet, ett arbetssätt som eftersträvar att hålla det pedagogiska arbetet i ständig förändring. Detta innebär att den studerande ska få möjligheter att utveckla sina färdigheter i att observera och analysera interaktionen mellan barn och vuxen. Kursen ska ge kunskap i olika dokumentationsmetoder där den digitala lärmiljön är i fokus. Kursen syftar också till kunskaper om uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet och hur man genomför ett systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogisk miljö och skapande processer (40p) Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om miljöns och naturens betydelse för barns nyfikenhet och upptäckarlust för att förstå och tolka sig själv och världen samt medvetenhet om betydelsen av ett förhållningssätt utifrån hållbar utveckling. Kursen ska även ge en förståelse för mångfalden av uttrycksformer som har betydelse för barns kommunikation och ge en handlingsberedskap för att utöva kreativa arbetsformer som lek, bild och form, rörelse, sång, rytmik, musik, dans och drama. Tematiskt arbetssätt - projektarbete (30p) Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om ett tematiskt arbetssätt där barnskötarens roll är att i samspel med barnet lyssna och ställa frågor utifrån barnets perspektiv. Det forskande barnet och den forskande barnskötaren genomför tillsammans, och med utgångspunkt i barns nyfikenhet och frågor, ett projektarbete där barnskötarens roll är att utmana och problematisera kring barns tankar om olika fenomen i deras omvärld. Sida 4(10)

5 Lärande i arbete (30p) Lärande i arbetet ska ge den studerande möjlighet att självständigt tillämpa och utveckla praktiska och teoretiska kunskaper och utveckla förmågan till reflektion över lärandemiljöns betydelse för barns utveckling. Utifrån ämnesinriktade temastudier skall den studerande genom aktuell forskning kunna genomföra och presentera verksamhetsanknutna projekt. Den medforskande barnskötaren ska tillsammans med barnen genomföra ett projektarbete utifrån det kompetenta barnet. Under lärande i arbetet skall ingå perspektiv på hållbar utveckling samt entreprenörskap. Det entreprenöriella lärandet kommer ur ett socialt samspel där något nytt skapas som en nära koppling till lärandet. Lärande i arbete (LIA) Kursföreståndaren som har samordningsansvar för LIA kommer i god tid att informera gruppen och redovisa en tydlig tidsplan för LIAans anskaffning och mål. Val av tillgängliga platser kommer att ske i samråd med studerande då erfarenheter har visat att det bästa resultatet uppnås när de studerande är med och påverkar sin LIA. Studerande som önskar genomföra sin LIA på hemorten kommer vi i möjligaste mån tillmötesgå under förutsättning att inriktningen på förskolan har ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt. Innehållet i den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen samordnas så att den av de studerande uppfattas som en helhet. Den arbetsplatsförlagda delen är integrerad i de olika huvudmomenten. LIA planeras till slutet av första terminen och början av termin två och omfattar 6 veckor. Den ska knyta an till och integreras med mål och arbetsuppgifter inom kurserna Pedagogisk miljö och skapande processer och Tematiskt arbetssätt / projektarbete. Under LIA ska de studerande delta i den löpande verksamheten, självständigt eller tillsammans med handledare utföra kvalificerade pedagogiska arbetsuppgifter och ett projektarbete utifrån barns tankar om olika fenomen i deras omvärld. Den studerande skriver rapporter och lämnar in arbetsuppgifter med anknytning till de mål som gäller för de integrerade kurserna. Vid gemensamma seminarier efter periodens slut får de studerande redovisa erfarenheter, tankar och idéer från sina LIA. På detta sätt får de inblick i de olika arbetsplatserna och kan jämföra med hur de arbetar i ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt i förskolan. Under LIA har den studerande en huvudansvarig handledare som väljs ut av verksamheten i samråd med skolan. Handledarutbildning erbjuds. Handledaren ska ha erforderlig yrkesutbildning och erfarenheter samt vara välinformerad om utbildningens innehåll och mål. Handledaren ansvarar för att LIA-målen och den studerandes individuella mål tillgodoses. Avtal upprättas mellan LIA-platsen och skolan rörande ansvar, kontakt, genomförande och utvärdering. En individuell plan för LIAns mål och arbetsinnehåll upprättas och anpassas till den studerandes egna behov och intressen samt arbetsplatsens möjligheter. Under LIA gör den ansvarige kontaktläraren besök på arbetsplatsen för att säkerställa att de studerande arbetar i enlighet med mål och innehåll enligt kursplanen för LIA. Vid dessa besök ges stort utrymme för studerande och handledare att ta upp funderingar och frågor till diskussion. Under LIA följer de studerande upp sitt arbete med stöd av handledaren och läraren, i samtal och genom egen reflektion och utvärdering. Kursledningen ansvarar för att anordna en återsamling under LIA då de studerande träffas. I slutet av LIA genomförs en individuell utvärdering med enkäter som vänder sig till såväl de studerande som handledarna. Handledarnas synpunkter i enkäterna är av stor betydelse för att säkerställa att arbetslivets synpunkter på den teoretiska utbildningens yrkesrelevans Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Sida 5(10)

6 Motivering För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att den sökande har godkända betyg från karaktärsämnena inom gymnasiets Barn- och fritidsprogram eller motsvarande samt godkända betyg i Svenska A, Engelska A alternativt Matematik A. I förekommande fall görs validering av sökande med äldre utbildningar och folkhögskoleutbildning. Sökande kan tillgodoräkna sig relevant fortbilning som man fullgjort inom ramen för en anställning inom förskoleverksamheten. Vidare krävs minst ett års yrkeserfarenhet inom förskoleområdet. Utbildningens teoretiska såväl som LIA-baserade utformning bygger vidare på baskunskaper från gymnasialt yrkesprogram samt relevant och bekräftad arbetslivserfarenhet. Det krävs yrkeserfarenhet från arbetsområdet för att de studerande ska ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i och nå målen för Yrkeshögskoleexamen, 200poäng. Urvalsgrunder och urvalsprocessen Urvalsgrunder Betyg och yrkeserfarenhet Meritvärdering görs enligt följande: 1) Betyg från Barn- och fritidsprogrammets karaktärsämneskurser eller motsvarande samt kurserna Svenska A (SV 1201) och Engelska A (EN 1201) eller Matematik A (MA 1201) IG= 1 poäng, G = 3, VG= 4, MVG = 5 Eventuell validering av svensk/utländsk kompetens sker gentemot Barn- och fritidsprogrammets karaktärsämneskurser eller motsvarande samt kurserna Svenska A (SV 1201) och Engelska A (EN 1201) eller Matematik A (MA 1201). 2) Yrkeserfarenhet inom förskoleområdet Till betygspoängen adderas för relevant yrkeserfarenhet 0,1 poäng per arbetad månad på heltid, högst 6 poäng medräknas. Poängen från betyg samt yrkeserfarenhet adderas. Platserna fördelas efter rangordning. Övriga blir reserver enligt rangordning. Resultatet föreläggs ledningsgruppen för beslut. Dokumentation av urvalsprocess Följande antagningsrutiner gäller för utbildningen: Den sökande insänder: Ansökningsblankett, kopior på skolbetyg och arbetsbetyg/intyg Ansökningshandlingen ankomststämplas och registreras därefter i utbildningsförvaltningens databaserade elevregistreringssystem. Ansökningarna behörighetsgranskas och eventuella kompletteringar begärs in. Resultatet av meritvärdering sammanställs på en lista som föreläggs ledningsgruppen för beslut. Antagningsresultatet förs in i vårt datasystem och uppdateras fortlöpande vid reservantagning För betryggande arkivering av dokumenten följer vi det regelsystem som är fastställt för Göteborgs stad. Ansökningshandlingen arkiveras och bevaras så länge som utbildningen pågår. Sida 6(10)

7 Utbildningens huvudsakliga upplägg Utbildningens organisationsbeskrivning Utbildningen kommer att bedrivas på deltid med en studiedag i veckan och resterande dagar i veckan på en arbetsplats inom verksamhetsområdet. En processinriktad syn på lärandet ligger till grund för utbildningen. Vi kommer att arbeta problemorienterat för att skapa en helhet rörande kommande yrkesroll. Undervisningens arbetsformer och metoder kommer att bygga på att den studerande är väl förtrogen med arbetet inom förskolan. Eftersom de studerande arbetar under studietiden sker en ständig integrering mellan teoretiska studier och praktisk erfarenhet. Utgångspunkten för våra pedagogiska metoder är ett elevaktivt arbetssätt. De studerande kommer att nå fördjupade kunskaper genom basgruppsdiskussioner, bearbetningar av olika fallbeskrivningar, projektarbeten, rollspel, stödföreläsningar, studiebesök, litteraturseminarier, loggboksskrivande, kort skrivande samt egen reflektion. Varje studerande har en individuell studieplan som följer dem genom utbildningen och som används aktivt av studerande och lärare och där lärandet är starkt individualiserat utifrån varje persons erfarenheter. Läraren besöker den studerande kontinuerligt under utbildningstiden och använder tillfällena till ett aktivt erfarenhetsutbyte och återkoppling i lärprocessen. Den studerande genomför moment och uppgifter som bearbetas i gruppen under studiedagen/dagarna i skolan. De studerande kommer att tillhöra en basgrupp under utbildningstiden. När basgruppen träffas under teoridagen sker återkoppling mellan deltagarna i gemensamma diskussioner och reflektioner. Dessa erfarenhetsutbyten är en mycket viktig del i det arbetslivsanknutna lärandet. Det kommer också att finnas möjlighet till möten och diskussion på vår webbbaserade lärplattform Hjärntorget. Arbetslivet kommer också att medverka i utbildningens teoretiska moment. Representanter från ledningsgruppen kommer att medverka som gästföreläsare, andra representanter kommer att gästföreläsa inom specifika specialområden. Metoder för kunskapskontroll Betyg i utbildningens kurser sätts enligt den tregradiga skalan Icke godkänd (IG), Godkänd (G) och Väl godänd (VG). Till grund för betygssättning ligger bedömning av graden av måluppfyllelse. Stor vikt läggs vid förmågan att självständigt och med god kvalitet genomföra uppgifter och projekt. Uppföljning och därmed utvärdering av loggboksanteckningar, insända projektuppgifter och personliga kontakter med handledare kommer att utgöra examinerande lärares betygsunderlag. Till varje kurs krävs även en individuellt utformad reflektion över tillämpning av kursens innehåll och moment med preciserade krav för Väl godkänt. I kursen Lärande i arbete utgör handledarnas bedömning av de studerande och de studerandes rapporter från LIA samt ett avslutande seminarium kursens betygsunderlag. Betygskriterier och betygskrav Sida 7(10)

8 Betygskriterierna följer kunskapsmålen för varje enskild kurs. Betygsnivåerna Godkänd och Väl godkänd skiljer sig åt genom att det ställs olika kvalitativa krav. Vid bedömningen av ett arbete har den studerande rätt att få veta vad som krävs för att få betyget Godkänd, samt rätt att veta om man befinner sig i en utvecklingszon mellan Godkänd och Väl godkänd för att man ska få möjlighet att göra kompletteringar och utmana sig själv på olika vis. Kvalitetsnivåerna kan beskrivas på följande vis; Nivå för Godkänd Den studerande beskriver, undersöker och återger relevant information. Analysen bygger på sammanställning av fakta och begrepp och belyser samband och sammanhang. Den studerande identifierar motsägelser och reflekterar över undersökningarnas resultat. Den studerande anger vägar att handla utifrån undersökningarnas resultat och kan motivera sitt handlingsalternativ. Utvecklingszon Den studerande visar förståelse för och kan använda relevanta begrepp i resonemang och tillämpning. Den studerande har påbörjat en integrering av målen i olika kurser och reflekterar utifrån sin kommande roll i yrket. Den studerande reflekterar över sitt eget lärande och tar ansvar för detta. Nivå för Väl godkänd Den studerande gör självständigt analyser och tillämpar dessa i nya situationer. Den studerande kan göra helhetsbedömningar och kan skapa alternativa vägar att nå mål. Den studerande tar ansvar för och visar intresse inför arbetsuppgifterna och arbetar krativt och utvecklingsinriktat. Den studerande reflejterar över intentioner bakom ideologiska och organisatoriska mål och värderar olika handlingsalternativ. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar Den fasta studiedagen per vecka omfattar 7 undervisningstimmar. På utbildningsdagen finns det alltid minst en lärare som ansvarar för undervisningen. Vid redovisningar och handledningssituationer kan fler lärare medverka. Individuell handledning erbjuds utanför den schemalagda tiden i direktmöte eller via lärplattformen Hjärntorget, mail och telefon. Handledningen omfattar 7 timmar per vecka. Skolans studiehall är öppen 5 dagar/vecka där två heltidsanställda finns tillgänglig för handledning. Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar LIA perioden skall den studerande vara 30 timmar i veckan på sin LIA-plats med sin LIA-handledare. Kursföreståndare/undervisande lärare gör handledningsbesök under LIA-perioden. Examen och examenskrav Examenskrav Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter ansökan erhålla examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter ansökan erhålla utbildningsbevis som omfattar de kurser som fullgjorts med minst betyget Godkänt. Examensbeteckning Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Sida 8(10)

9 Kvalitetssäkring av utbildningen SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Målet för kvalitetssäkringsarbetet är att vi skall försäkra oss om att vi har fungerande processer, når avsedda resultat och att vi som en effekt av detta får nöjda kunder. Detta når vi genom att använda oss av förbättringscirkeln där planering, genomförande, utvärdering och förbättring ingår som kontinuerliga processer. KY-Akademien arbetar i enlighet med Göteborgs Stads kvalitetssystem och använder balanserade styrkort för att mäta och utvärdera det dagliga arbetet. Göteborgs Stad samarbetar med SCB och SIQ för att försäkra sig om att kvalitetsarbetet genomförs professionellt. Inom KY-Akademien pågår ett arbete med att utveckla ett gemensamt kvalitetssystem. Vi använder oss av Göteborgs Stads verktyg för verksamhetsutveckling Utmärkelsen kvalitet i Göteborgs Stad. Såväl uppföljning som utvärdering syftar till att tidigt upptäcka eventuella avvikelser från den kvalitet som utlovas i utbildnings- och kursmål så att nödvändiga korrigeringar kan göras. Rektor/Utbildningsledare är ytterst ansvarig för arbetet med kvalitetsfrågor. Ledningen för KY-Akademien har identifierat och kartlagt de processer som ingår i verksamheten. För att försäkra oss om att våra processer fungerar och leder till önskat resultat genomför vi inom ramen för utbildningen följande: KURSENKÄT Utbildningsanordnaren ansvarar för att deltagarna utvärderar utbildningens delkurser. Resultaten av dessa följs upp i öppna samtal mellan de studerande och respektive kursledare och eventuella åtgärder vidtas. LIA-ENKÄTER FÖR STUDERANDE OCH HANDLEDARE Såväl studerande som handledare utvärderar hur LIA-perioden fungerat. Genom handledarnas synpunkter får vi feedback på utbildningens yrkesrelevans. LIA-BESÖK Under LIA-perioderna får studerande och handledare besök av en representant för utbildningen. Samtal förs kring bland annat utbildningens yrkesrelevans, kursmålen för LIA och hur den studerandes kunskaper förhåller sig till dessa. Utfallet av lärandet i arbetet rapporteras till ledningsgruppen. TERMINSUTVÄRDERING/HELHETSUTVÄRDERING Utbildningsledaren ansvarar för att en enkätutvärdering som tar upp utbildningen som helhet genomförs en gång per termin. Resultaten av utvärderingarna redovisas såväl skriftligt som muntligt för de studerande. De studerande tar del av resultaten och diskuterar med utbildningsanordnaren förslag till åtgärder. Det sammanställda resultaten redovisas och diskuteras i ledningsgruppen. UTBILDNINGSRÅD Genom hela utbildningen hålls regelbundet utbildningsråd med studerande och kursföreståndaren och/eller utbildningsledaren där de studerande ger feedback på utbildningen. Resultaten av genomförda uppföljningar och utvärderingar analyseras och åtgärder diskuteras. Tack vare dessa regelbundna möten där form och innehåll diskuteras har man vid behov möjlighet att snabbt vidta åtgärder och göra förbättringar. PLANERINGSMÖTEN PERSONAL Vid planeringsmöten med lärare behandlas i förekommande fall studerandesynpunkter från utvärderingar och diskussioner förs kring vilka åtgärder som behöver vidtas. LEDNINGSGRUPPEN Ledningsgruppens medlemmar får en introduktion av utbildningsanordnaren som går igenom vad uppdraget och ansvaret som ledamot i utbildningens ledningsgrupp innebär. Sida 9(10)

10 Utbildningsanordnaren ansvarar för att ledamoten får alla de styrdokument som är kopplade till utbildningen. En genomgång av utbildningens innehåll, form och upplägg ges också. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år. Vid ledningsgruppens möten behandlas fortlöpande frågan om hur utbildningens innehåll och genomförande svarar mot arbetslivets aktuella kompetensbehov. Erforderliga åtgärder diskuteras och fastställs. Vid behov av ändring av utbildningens innehåll som påverkar utbildningsplanen beslutar ledningsgruppen om detta och uppdrar åt utbildningsanordnaren att ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om detta. Utbildningsledaren ansvarar för att resultaten av genomförda utvärderingar redovisas för ledningsgruppen, som beslutar om eventuella åtgärder. De åtgärder och ändringar som beslutas av ledningsgruppen dokumenteras och genomförs med utbildningsledaren som ansvarig. Utbildningsledaren förankrar tillsammans med studeranderepresentanten i ledningsgruppen åtgärdsförslagen i studerandegruppen och följer upp att åtgärderna genomförs samt utvärderar resultatet. Vid behov utförs förnyade enkäter. Resultatet dokumenteras och rapporteras till ledningsgruppen. Genom att ledningsgruppen tar del av utvärderingsresultat och följer upp utbildningen kontinuerligt kommer en fortlöpande utveckling av de skolförlagda delarna med fokusering på deras yrkesrelevans att ske under medverkan av företagsrepresentanterna. Genom de systematiska kontakterna mellan skolans lärare och företagen/handledarna främst under LIA-perioderna förstärks detta. På detta sätt görs en fortlöpande kontroll av att utbildningen stämmer överens med arbetslivets krav. Sida 10(10)

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola

Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola Kanehalls förskola är en plats för lek, lärande och utforskande där barnens behov och intressen styr verksamheten. En förskola som är mer bortalik än

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska Yrkeshögskoleutbildning 2011 Undersköterska med specialistkompetens inom äldrepedagogik Utbildningsstart: 17 jan 2011 Sista ansökningsdag: 19 nov

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR. Glanshammar. Ringblomman

ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR. Glanshammar. Ringblomman ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR Glanshammar Ringblomman 1 Inledning I Glanshammarsområdet finns tre förskolor, Lillkyrka, Ringblomman och Rinkaby. Förskolorna leds av 2 förskolechefer. Förskole

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer