Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till Myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare Åsbro Kursgård AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Besöksadress Adress: Åsbro Kursgård AB Åsbro Knottebo Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post Sida 1 (15)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Projektledare Elkraft Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Projektledare elkraft Konsult elkraft Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -lagar och föreskrifter inom området -praktisk ledarskap (arbetsledning, arbetsrätt) -kvalité, miljö och arbetsmiljö och branschens system för elsäkerhet ESA -projekt som arbetsmetod -entreprenadjuridik, allmänna bestämmelser och kontraktsvillkor -projektering samt elektrisk och mekanisk dimensionering av elkraftanläggningar -system för kalkylering, projektering, beredning och utförande av elkraftsanläggningar -metoder för tids- och resursplanering, uppföljning -elkraftnätet, ingående apparater och dimensionerande kriterier -byggmetoder inom elkraftområdet -besiktning av elkraftsanläggningar -energibranschens organisation och struktur -dokumentation av elkraftsanläggningar och GIS-system -mötesteknik Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att -leda och genomföra projekt inom elkraftområdet enligt ställda krav, lagar och föreskrifter -projektera elkraftanläggningar -göra kalkyler kopplade till anläggnings- och underhållsprojekt -tids- och resursplanera Sida 2 (15)

4 -tolka, analysera och skriva dokument kopplade till genomförande av anläggnings- och underhållsprojekt -genomföra inköp för planerade anläggningar -genomföra affärsförhandlingar -upprätta och genomföra miljö- arbetsmiljö- kvalitetsplaner och riskanalyser -arbeta enligt elsäkerhetsföreskrifter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att -ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenadåtagande -planera och leda projekt från början till slut inom elkraftområdet -fatta ekonomiska beslut och dra egna slutsatser -bygga långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder/leverantörer och samarbetspartners -leda projekt enligt upprättade miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsplaner samt genomföra riskanalyser - arbeta enligt elsäkerhetsföreskrifter Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska Vissa delar av utbildningen kommer genomföras på engelska för att utveckla de studerandes kompetens i fackengelska. Många tekniska specifikationer och standards är på engelska. Vid större anläggningsprojekt deltar personal från olika länder. Vid omfattande störningar på elnätet deltar personal från flera olika länder vid reparationsarbetet. Att behärska engelska i såväl tal som skrift är nödvändigt för projektledare elkraft. Detta tränas under utbildningen inom kursen E. Projektledarrollen. Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng A Energibranschen 40 B Anläggningsteknik för Projektledare Elkraft 80 C Affärsmannaskap för Projektledare Elkraft 50 D Projektgenomförande elkraft 45 E Projektledarrollen elkraft 40 F Lärande i arbete 100 G Projektarbete 25 H Examensarbete 20 Summa: 400 Sida 3 (15)

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Kursen har 8 huvudmoment/delkurs(er) Kursens namn: Kurstyp: Valbar: A Energibranschen Standard Nej Yh-poäng: 40 Beskrivning: Kursen ger en sammanfattning av elkraftnätets utveckling. Genomgång av nuvarande elproduktionskällor samt hur de olika produktionsslagen samkörs för att klara energi- och effektbehov. Vidare ges grundläggande kunskaper om elkraftnätets uppbyggnad i Sverige och EU. Kursen ger fördjupad kunskap om elnät för olika spänningsnivåer. Vidare ingår en orientering om beräkningsmetoder för att dimensionera och planera olika typer av elnät. Kunskaper om redskap, verktyg och arbetsmetoder samt materielkännedom för anläggningar kv. Kursen ger kunskaper om hur elnät drivs och övervakas samt organisation av detta arbete med avseende på normal drift, planerade avbrott och även nationell nivå gällande frekvens. På kraftsystemssimulatorn görs laborationer i driftstörningar. Kursen ger orientering om elnäts- och entreprenadföretagens verksamhet och en helhetsbild av ett företags ekonomi. Geografiska koncessionsområden, taxesättning och nätnyttomodellen. Kursens namn: B Anläggningsteknik för Projektledare Elkraft Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 80 Sida 4 (15)

6 Beskrivning: Kursen ger fördjupade kunskaper om elnätets huvudkomponenter; ledningar, stationer och transformatorer. Orientering om hur dessa i anläggningsdelar byggs samt om skydds- och kontrollanläggningar för olika typer av elnät. Verktyg och metoder för projektering av elnät presenteras. Praktiska övningar i att tillämpa det vanligaste verktyget/metoden för projektering, bl.a energi- branschens system EBR. Kunskap om frågor kring miljö, tillstånd och markåtkomst. Kursen ger en orientering om konstruktion och uppbyggnad enligt lagar, föreskrifter och standard. Kunskap om teknisk dimensionering, standardiserade konstruktioner, ekonomiska kalkyler, produktionsteknik, underhållsteknik och säkra arbetsmetoder ingår i denna kurs föra att kunna leda, kontrollera och följa upp anläggningsprojekt mot uppdraget. Kursen ger en orientering om konstruktion uppbyggnad och driftsättning av olika stationstyper, inomhusställverk, utomhusställverk, apparatbestyckning, relä- och kontrollutrustning samt prov Kursens namn: Kurstyp: Valbar: C Affärsmannaskap för Projektledare Elkraft Standard Nej Yh-poäng: 50 Beskrivning: Kursen ger fördjupade kunskap om lagar och förordningar, affärsjuridik, förhandlingar och inköp - Förfrågan och upphandling - Lagar och avtal * Val av entreprenadform * Val av leveransbestämmelse * Administrativa föreskrifter * Specifikationer * Tekniska bestämmelser och standard * Tidplaner * Utvärderingskriterier - Offert * Analys av förfrågningsunderlag och taktiska överväganden * Materialspecifikation och resursbehov * Kalkylering och riskhantering * Hantering av skallkrav och tillägg * Utformning och presentation av offerten på ett säljande sätt - Utvärdering och förhandling * Jämförelse och rangordning av anbud utifrån olika aspekter * Förberedelser och taktiska överväganden inför förhandling * Roller i förhandlingen * Finna lösningar där alla parter känner sig som vinnare. * Upphandling, leveransvillkor Kursens namn: D Projektgenomförande elkraft Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 45 Sida 5 (15)

7 Beskrivning: För att kunna arbeta som projektledare elkraft krävs fördjupade kunskaper inom områdena: -Projektledning, uppföljning och styrning -Arbetsorganisation kopplat till olika typer av projekt -Ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör -Arbetsmiljöplan och miljöplan -Bas-P, Byggarbetsmiljösamordnaren för planeringen och projekteringen och Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet -Ellagen och säkerhetsföreskrifter, ESA -Planering av elsäkerhetsarbetet utifrån ESA -Samordningsansvar -Kvalitet- och miljöledning -Produktionskalkyl, resursplanering med hjälp av EBR och andra system -Tidsplanering -Byggmöten, rapportering och uppföljning -Besiktningar enligt byggprotokoll och beställning -Idrifttagning av elkraftanläggningar och projektöverlämnande Kursens namn: Kurstyp: Valbar: E Projektledarrollen elkraft Standard Nej Yh-poäng: 40 Beskrivning: -Ledarskap Ger insikt om styrkor och svagheter och hur dessa kan utvecklas för att bli en bra ledare. Ge träning i teamutveckling, motivation, konflikthantering mm. Skapa förståelse kring gruppdynamik -Företags- och projektekonomi, ekonomistyrning -Kommunikation och förhandlingsteknik Ger kunskaper för att behärska olika förhandlingssituationer, hitta rätt argument, få acceptans för egna förslag till lösningar och nå ett resultat där alla parter är nöjda. -Fackengelska Ger färdigheter i engelska språket som krävs för att förstå anvisningar, instruktioner mm samt förmedla dessa i tal och skrift på engelska. -Projekt som arbetsform Ger kunskap om metoder och hjälpmedel för att leda projekt på ett effektivt sätt -Tilläggsförsäljning -Reklamationer Kursens namn: F Lärande i arbete Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 100 Sida 6 (15)

8 Beskrivning: Del 1 (35 yh-poäng): Delta i arbetet med en erfaren tekniker ute i fält för att: - få kunskap om hur fältarbetet fungerar på projektstyrning, ekonomi, tider, arbetsmiljö och elsäkerhet - få apparat- och materielkunskap, kännedom om verktyg och maskiner - få kännedom om fackuttryck och terminologi i branschen Del 2 (30 yh-poäng): Delta i arbetet med en beredning eller i kalkyl- och offertarbetet för att få kunskap om: - projektering - resursplanering - kalkylering Del 3 (35 yh-poäng): Delta i ett underhålls- eller anläggningsprojekt för att få erfarenhet av: - projektstyrning - ekonomisk och tidsmässig uppföljning - planering och genomförande av byggmöte - besiktning och uppföljning av arbetet på plats Kursens namn: Kurstyp: Valbar: G Projektarbete Standard Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Projektarbetet består av två delar. I den första delen genomförs en planering och projektering av en elanläggning med hjälp av EBR eller annat system. Projektarbetet avslutas med framtagning av en anbudsförfrågan. Denna förfrågan utgör underlag för andra delen av projektarbetet. Den andra delen består av att utifrån en förfrågan ta fram ett komplett anbud inklusive kommersiella villkor. I projektarbetet ingår affärsförhandling kring anbudet och efter avslutad förhandling kontraktsskrivning. Projektarbetet genomförs som ett projekt i arbetslivet med handledare samt andra fackkunniga från företag. Kursens namn: H Examensarbete Kurstyp: Examensarbete Valbar: Nej Yh-poäng: 20 Sida 7 (15)

9 Beskrivning: Examensarbetet innebär att man planerar genomförandet av ett anläggningsprojekt utifrån entreprenörens perspektiv i ett autentiskt projekt. I examensarbetet ingår att: - analysera kontraktet och göra ekonomisk riskanalys - tids- och resursplanering av projektet inklusive plan för uppföljning, - göra produktionskalkyl - göra arbetsmiljöplan och riskanalys av arbetet, inkl. BAS P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) och BAS U (byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads- och anläggningsarbetet) - planera arbetet och välja arbetsmetoder speciellt med avseende på elsäkerheten - göra kvalitets- och kontrollplaner - mängda och beställa material - beställa och boka resurser - ta fram produktionsritningar - leda projektet - överlämna underlag till arbetsledare - genomföra byggmöte med beställaren - uppföljning, rapportering - genomföra besiktningar Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande kan själv när som helst ta upp frågan om tillgodoräknande på hel kurs eller del av kurs, och har rätt att få den prövad. Den studerande lämnar en skriftlig ansökan tillsammans med underlag för bedömning av de kurser/kursmål som önskas prövas. För tillgodoräknande av annan utbildning lämnas kursplan(er) samt betyg. Om det gäller kunskaper förvärvade på annat sätt än genom studier lämnas en noggrann skriftlig beskrivning av arbetsuppgifter kopplade till kunskapsmål i aktuell kurs, samt arbetsintyg/betyg eller referenser. Bedömning av underlagen görs av utbildningsledaren, vid behov i samarbete med lärare eller branschföreträdare. Bedömningen resulterar i en plan för validering av kunskaperna med målsättningen att identifiera, bedöma och dokumentera aktuella kunskaper och kompetenser, oavsett på vilket sätt de förvärvats. Valideringen ska ge underlag för betyg i kursen utifrån i kursplanen fastställda betygskriterier. Exempel på åtgärder kan vara arbetsprov, intervju, skriftligt prov. Planen delges den studerande som bedömer om man vill gå vidare med processen eller läsa kursen på sedvanligt sätt. I de fall den studerande vill gå vidare i processen fattar ledningsgruppen på nästkommande möte beslut om tillgodoräknande, med utgångspunkt i ovanstående underlag. Beslutet protokollförs och delges den studerande skriftligen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Utbildningen i svenska med yrkesinriktning erbjuds vid behov i samarbete med Sydnärkes utbildningsförbund som har stor erfarenhet av detta och som Åsbro Kursgård samarbetar med i flera olika utbildningar. Stödundervisning kommer att ske utanför ordinarie schema. Tillträde till utbildningen Tillträde Sida 8 (15)

10 Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Grundläggande högskolebehörighet. Godkänd i Matematik 1C alternativt Matematik 1B och Praktisk ellära alternativt Ellära B och trefas eller motsvarande kunskaper. Engelska 5. Minst 1 års relevant yrkeserfarenhet, t.ex. som elektriker, distributionsmontör, anläggningsmontör eller som deltagare i stora projekt. Om tjänstgöringsgraden varit lägre än 100% räknas yrkeserfarenheten om till motsvarande tid för heltidstjänst. Särskilda förkunskaper - motivering För att tillgodogöra sig utbildningen krävs grundläggande naturvetenskapliga och tekniska kunskaper såsom ellära samt motsvarande Matematik 1C alternativt Matematik 1B. Det krävs också relevant yrkeserfarenhet för att ha förståelse för projektarbete som arbetsmetod. Projektledare elkraft arbetar i projektform inom fastställda tidsramar. För att förbereda studeranden för den typen av arbetssätt genomförs utbildningen till stor del i projektform med fastställda tidsramar. Utbildningen har högt tempo vilket ställer krav på förmågan att leda sitt eget arbete. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Ansökan sker skriftligt med betyg, arbetslivserfarenheter och kopia på körkort. Uppgifterna granskas och kontrolleras med avseende på behörighetskraven av utbildningsadministratören. Vid avvikelser begärs kompletteringar in. Endast fullständiga ansökningar går vidare till antagningsprovet. Ansökan med bilagor arkiveras på Åsbro Kursgård. Reell kompetens Sida 9 (15)

11 Vid behov av validering används process som har utvecklats i samverkan med Svensk Energi och används bl.a. av Arbetsförmedlingen. Den sökande kallas till intervju och praktiska prov där den sökandes kunskaper, färdigheter och kompetens kartläggs. Även intyg från ideella engagemang eller olika kurser kan ha betydelse i bedömning av sökandes reella kompetens motsvarar behörighetskraven. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Betyg Ett betygsmedelvärde beräknas för samtliga ämnen. Betygen översätts till tal efter följande skala: MVG=20, VG=15, G=10 och IG=0. För studerande som har betyg enligt GY11 används skalan A= 20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0. Medelvärdet av betygen räknas fram. Särskilt prov Antagningsprov genomförs på Åsbro Kursgård, Askersunds kommun. Det består av intervju och teoretiska prov och ska mäta den studerandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Yrkeserfarenhet Arbetslivserfarenhet, utöver vad som under särskilda förkunskaper (1 år)t; 0,1 poäng ges för varje månad i max 5 år plus 0,15 poäng för varje månad max 5 år i relevant yrke maximalt 15 poäng (totalt 6+9 poäng). Om tjänstgöringsgraden varit lägre än 100 % räknas arbetslivserfarenheten om till motsvarande tid för heltidstjänst. Med relevant yrke menas elektriker, distributionsmontör, anläggningsmontör eller deltagit i stora projekt. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Antagningsprov består av intervju och teoretiska prov som ska testa den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Två personer från branschen deltar vid varje intervju. För att bedöma den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen utvärderas den sökande efter en poängskala från 1-20 där 20 är högst, utifrån: möjligheten att samarbeta i och driva projekt då en stor del av utbildning bedrivs i projektform problemlösning och analytisk förmåga entreprenörskap, Genomsnittet av poängen från de tre områdena ger ett poängtal för intervju. Varje del protokollförs. Eftersom intervjuerna genomförs av flera olika personer görs en genomgång av intervjumaterialet före och efter intervjuerna för att kalibrera bedömningsgrunderna. Ett teoretiskt prov görs för att bedöma förmågan att lösa matematiska problem och uppgifter kopplade till ellära. Provet ger följande poäng; MVG=20, VG=15, G=10 och IG=0. Om antalet behöriga sökande är fler än tjugo sker urval enligt följande regel: Högsta värdet av 0,15*Betygsmedelvärde + 0,15*Yrkeserfarenhet+ 0,5*Intervju+ 0,2*teoretiskt prov. De sökandes ansökningshandlingar arkiveras och protokoll från urvalet görs där det framgår hur ansökan bedömts. Det antagningsprovet dokumenteras och protokoll från de olika testerna och proven arkiveras. Ledningsgruppen fastställer antagningen med ett antal reservplatser. Antagningsbeslut protokollförs. Sida 10 (15)

12 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Utbildningen kommer att erbjudas som undervisning förlagd till Åsbro Kursgård. I utbildningen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten, realistiska övningar och laborationer på övningsanläggningar. Teoriundervisningen kommer att varvas med övningar och laborationer för att på ett naturligt sätt tillämpa de teoretiska kunskaperna. Utbildningen leds av en utbildningsledare som rapporterar direkt till VD. Utbildningsledaren ansvarar för att utbildningen genomförs enligt utbildningsplanen. För utbildningen finns en budget. Inom ramen för budget avropar utbildningsledaren lärare och föreläsare samt disponerar resurser på kursgården. Utbildningsledaren beställer också externa utbildningar. Utbildningen organiseras så att t.ex. kunskaper inom området projekt succesivt utvecklas till att omfatta mer komplicerade projektarbeten. Kunskapsutvecklingen följs upp genom teoretiska prov och utvecklingssamtal. Lärarna sammanställer information om studerandens utveckling månadsvis under en studiedag. Bedömningen grundas på kursplanernas bedömningskriterier. Under utvecklinssamtal och avslutande bedömningssamtal lyfts studerandens egna åsikter om utveckling och lärandet fram för att ge en rättvis bedömning. Läraren sätter betyg med hänsyn till LIA-handledarens underlag i kurser för LIA. Bedömningen diskuteras av utbildningsledaren, studeranden och handledaren för att ge stöd till studerandes vidareutveckling. I varje kurs finns möjlighet att göra om eller förbättra sitt resultat. Betyget sätts av ansvarig lärare. Varje kurs börjar med en genomgång av kursplanen och dess lärandemål samt betygskriterier. Dessa kursplaner är tillgängliga i studieplattformen under hela utbildningen. I studieplattformen sparas läromedel och andra gemensamma dokument. Varje vecka startar med en genomgång av kommande veckas uppgifter. Vid behov delas de studerande in i basgrupper för att träna arbetsformen projekt. Det underlättar även undervisningen då studeranden får mera uppmärksamhet av läraren. Utvärdering av lärandet sker löpande i en mindre grupp. Utbildningen utvecklas kumulativt med innehåll som bygger vidare mot större komplexitet. LIA kurserna ger möjlighet att praktisk testa och vidareutveckla de kunskaper man har tillgodogjort sig i klassrummet. Arbete med studerande i behov av pedagogiskt stöd Utbildningen börjar med enskilda utvecklingssamtal mellan läraren och de studerande då det kartläggs om speciella behov föreligger, både i form av pedagogiskt stöd eller hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Samtliga lärare får informationen och eventuella åtgärder planeras med de berörda. Vid behov utbildas personalen. Det dagliga utbildningsarbetet omfattar genomgångar i klassrummet och på övningsfältet. Dokumentation från genomgångarna finns digitalt tillgänglig för samtliga studeranden. Sida 11 (15)

13 Under utbildningen finns det repetitionstillfällen då det erbjuds möjlighet att klara av underkända moment och prov. Möjlighet till stödundervisning finns under hela utbildningen. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Genom anställda och inhyrda lärare från branschen samt yrkesverksamma montörer som deltar i olika former av vidareutbildning på kursgården ges en nära anknytning till verkligheten. Specialkompetens hyrs in från branschföretagen. Instruktörerna får genom sitt dagliga arbete i branschen kunskap om nya metoder och material. Flera av instruktörerna är också engagerade i vidareutbildning av yrkesverksam personal. På kursgården sker också utveckling av branschgemensamma arbetsmetoder som till exempel ESA14 och Heta Arbete. Utbildningen har ett brett kontaktnät inom branschen. Studiebesök på olika projektplatser anordnas då företagsrepresentant presenterar objektet och arbetsmetodiken. Gästföreläsare anlitas för att ge en verklig anknytning till projekt som arbetsform Dessa föreläsare fungerar som förebilder till projektledare med dess arbetsuppgifter. För att vara uppdaterade om nya arbetsmetoder och material deltar lärarna i olika utbildningar, mässor och föreläsningar som erbjuds av tillverkarna. Facklitteratur i form av tidningar och digitala databaser används. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna En stor del av utbildningen bygger på projektarbete som ger färdigheter som erfordras under LIAperioden. De studerande måste också ha genomgått och ha godkänt på vissa kurser, t.ex. elsäkerhet och säkerhet på väg, för att få en LIA-plats. Studeranden får information om LIA-företagen och dess vanligen förekommande arbetsuppgifter från utbildningsledare och ledningsgruppsledamot. Inför LIA-perioden gås kursplanen i genom. Utbildningsledaren tar fram kontaktpersoner på företag som erbjuder LIA. De studerande tar själva kontakt och kommer överens om LIA-platsen. Studeranden kontaktar handledaren för att presentera sig och att komma överens om viktiga tider, första mötesplats, möjligt boende och vilken utrustning man ska ha med sig till företaget, speciellt LIA del 1. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser En stor del av utbildningen bygger på praktiska övningar som ger färdigheter som erfordras under LIA-perioden. Detta innebär att utbildningen är organiserad så att de grundläggande yrkeskunskaperna och viktiga säkerhetsutbildningarna är genomförda före första LIA-perioden. De studerande måste också ha genomgått och ha godkänt på vissa kurser, t.ex. elsäkerhet och säkerhet på väg, för att få en LIA-plats. Studeranden får information om LIA-företagen och hos LIA-företagen vanligen förekommande arbetsuppgifter från utbildningsledare och ledningsgrupp ledamot. Inför LIA-perioden gås kursplan för LIA igenom. Utbildningsledaren har anskaffat rätt antal LIA- platser inför perioden och förberett dem med behövlig information. Studerandes egna önskemål om LIA-platsen respekteras och den studerande kan själv anskaffa sin LIA-plats. Den studeranden skickar sitt CV till LIA-företagen som ska ta emot henne/honom. Studeranden kontaktar handledaren för att presentera sig och för att komma överens om viktiga tider, första mötesplats, möjligt boende och vilken utrustning man ska ha med sig till företaget. Denna kontakt är träning inför sökande av arbete. De studerande för dagbok som redovisas. Kvalitetssäkring av LIA-platsernas lämplighet görs i planeringsfasen genom att granska vanligen förekommande arbetsuppgifter i LIA-företagen mot utbildningsplanen under samtal och studiebesök. Företagen erbjuds att delta på handledarträff där information om utbildningen och kurserna delges. Sida 12 (15)

14 Metoder för kunskapskontroll De teoretiska kurserna och momenten avslutas med skriftligt prov. Där ges möjlighet till två omprövningar. I praktiska kurser och laborationer utvärderas de studerandes kunskap löpande. De studerande får direkt återkoppling om det finns områden där de måste utveckla sig ytterligare för att få godkänt eller högre betyg på kursen eller momentet. I vissa kurser eller moment tillämpas av branschen antagna formella kunskapsprov för att studenterna ska få kompetensbevis, t.ex. elsäkerhet. Här ges möjlighet till en eller två omprövningar. LIA-kursplanen anger tydliga riktlinjer inför LIA-perioden och bedöms utifrån angivna kriterier Ansvarig lärare sätter betyget i samråd med handledare. Betygskriterier och betygskrav I varje kursplan anges mål för kursen och betygskriterier. Ledningsgruppen fattar beslut och godkänner kursplanerna och betygskriterierna. Studeranden informeras om alla kursplaner med tillhörande betygskriterier i början av terminen och de finns tillgängliga i studieplattformen. Utbildningen är organiserad utifrån kursplanerna så att kunskapsmålen uppnås i ökande grad. Under utbildningen går man igenom och reflekterar över kursplanerna i samband med varje utvecklingssamtal. Kursens kunskapsmål är utgångspunkt för bedömningen och studeranden ges tillfälle att reflektera över sin utveckling. Lärarna får handledning i bedömning under studiedagarna i samråd med utbildningsledaren. Kursinnehåll och betygskriterierna ingår som en del av studiedagen för lärare så att de blir påminda om vikten att se studerandens utveckling i tid. Entreprenörskap i utbildningen Genom arbetsformen projekt utvecklas studerandens förmågor att planera, organisera och styra arbetet båda självständigt och i grupp. I samspel med övriga i gruppen utvecklas initiativ- och problemlösningsförmåga. Viktiga beslut fattas i samråd med handledaren. Det är dock viktigt att i utbildningen trycka på att tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att hantera de risker som finns i ett anläggningsprojekt. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 24 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vid LIA 10 tim/vecka per studerande Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Det övergripande målet med utbildningen är att ge yrkeskompetens för att arbeta som projektledare elkraft och de som går utbildnigen ska bli anställningsbara. Utvärderingen sker i tre steg: Sida 13 (15)

15 Översyn Att vi når rätt målgrupp med information och får sökande med rätta förutsättningar och kompetens. Att utbildningen har ett innehåll som motsvarar arbetsmarknadens krav och de studerandes förväntningar. Att de studerande får arbete inom branschen och att utbildningen har gett en bra grund. Att vi når rätt målgrupp följs upp genom uppföljning av antagningsprovet. Hur många av de sökande är lämpliga och har rätt bakgrund. Vidare görs intervjuer med de studerande som av olika skäl väljer att avsluta utbildningen i förtid. Efter halva utbildningstiden görs en intervju med de studerande för att utvärdera deras uppfattning om sitt yrkesval och utbildningens kvalité samt uppfattning om sina egna studieinsatser. Under utbildningen görs tre enkätundersökningar bland de studerande enligt följande: 1. Efter första skolperioden samt LIA del 1 då de studerandes uppfattning undersöks om det kommande yrket, kvalitén på utbildningen i hittills lästa ämnen och LIA del Efter andra skolperioden samt LIA del 2 då de studerandes uppfattning undersöks om kvalitén på utbildningen i den senaste periodens ämnen och LIA del Efter genomförd utbildning då de studerandes uppfattning undersöks om kvalitén på LIA del 3 och hela utbildningen. Vid detta tillfälle undersöks också de studerandes uppfattning om möjlighet att erhålla arbete inom yrket. Under slutfasen av LIA del 3 görs en enkätundersökning bland LIAföretagen för att utvärdera LIA- periodernas kvalité och de studerandes kompetens.sex och tolv månader efter avslutad utbildning görs en enkät bland de studerande och deras arbetsgivare för att utröna hur många som jobbar i branschen och deras kompetens. Ansvarig för enkätundersökningen är utbildningsledare som sammanställer, dokumenterar och redovisar för ledningsgruppen. Ovanstående enkäter, med kommentarer och utvecklingsförslag presenteras på närmast efterföljande ledningsgruppsmöte. Ledningsgruppen diskuterar enkätresultatet och ger utbildningsledaren uppdraget att genomföra eventuella förbättringsåtgärder. Resultatet av förbättringsåtgärderna redovisas för ledningsgruppen. Granskningsrapporter från YH-Myndigheten presenteras för ledningsgruppen. Ledningsgruppen fattar beslut om åtgärder som utbildningsledaren får i uppdrag att genomföra. Återrapportering till YH-Myndigheten redovisas för ledningsgruppen. Kvalitetsfrågorna finns som en fast punkt på ledningsgruppens dagordning. Vid varje nytt intag presenteras förbättringar jämfört med tidigare intag för de studerande. Åsbro Kursgård arbetar med framtagning av kvalitetsledningssystem för hela verksamheten. Där ingår bland annat processchema och rutinbeskrivning för YH-utbildningen. Grunden för kvalitetsarbete är PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningen leds av en utbildningsledare. Utbildningsledaren arbetar med planering och uppföljning av genomförandet såväl på kursgården som på arbetsplatserna där LIA genomförs. Utbildningsledaren använder i sitt arbete lärare, handledare och föreläsare. Utbildningsledaren har det operativa ansvaret att utbildningen genomförs enligt utbildnings- och kursplaner samt håller ledningsgruppen informerad. Utbildningsledaren rapporterar direkt till VD. Utbildningsledaren ska: - se till att utbildningsplan och kursplaner följs och utvecklas utifrån myndigheters och branschens krav. - se till att utbildningen uppfyller säkerhetskraven så att tillbud och olyckor undviks. - se till att lärare får information om ändringar i lagar och föreskrifter. - se till att kommunikation sker mellan ledningsgruppen och de studerandes representanter och rapporterar till ledningsgruppen. - se till att kvalitén uppfylls och utbildningen utvecklas med hänsyn till förbättringsåtgärder som ledningsgruppen beslutat Sida 14 (15)

16 -ansvara för omvärldsbevakning. Lärare, instruktör: Ansvarar för säkerheten tar hand om den teoretiska och praktiska utbildningen i enlighet med kursplanerna genomför lärande samtal dagligen informerar om avvikelser i studiegång, material och utrustning löpande Utbildningsadministratör: sammanställer enkätresultaten. Resultatet presenteras till ledningsgrupp. Analys presenteras för ledningsgruppen som fattar beslut om åtgärder. tar emot, bokför och sammanställer ankomna ansökningar med respektive handling VD är ordförande för ledningsgruppen är ytterst ansvarig för kvalitets- och jämställdhetsarbete Studerandeinflytande Studeranderåd, där alla studerande deltar, hålls var fjortonde dag. Där har de studerande möjlighet att diskutera utbildningens mål och innehåll. De studerande väljer två studeranderepresentanter som regelbundet har möten med utbildningsledaren. Ansvarig lärare genomför individuella utvecklingssamtal där den studerande kan framföra sina synpunkter. Studerande kan vidare påverka utbildningen i ledningsgruppen via sina valda studeranderepresentanter som återrapporterar till övriga studerande från ledningsgruppen. Ledningsgruppmötena har en stående punkt för studeranderepresentanten Utbildningsledaren ansvarar dock alltid att återrapportering sker till de studerande. Sida 15 (15)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Energi- och miljöutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Behandlingspedagog Integrationspedagog Kulturkommunikatör Medicinsk sekreterare Tandsköterska Affärsinriktad redovisningsekonom Lönekonsult Avancerad GIS-användare IT-säkerhetstekniker Etisk hackare Javautvecklare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hovslagare Grundutbildning Ansvarig utbildningsanordnare: Flyinge AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Flyinge Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola BF15 Barn- och fritidsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Välkommen I denna katalog kan du läsa om Barn och fritidsprogrammets olika inriktningar. Här

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Metallformgivning Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Teknisk försäljning Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Ljungby

Läs mer

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Vägga Gymnasieskola VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs VF15 Valen till högre årskurs sker i två steg och görs i Dexter.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Behandlingspedagog Stockholm Ansvarig utbildningsanordnare: Stadsmissionens Yrkeshögskola Omfattning, poäng: 400 Studieort: Liljeholmen Studieform:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Massage och- friskvårdsterapeut

Massage och- friskvårdsterapeut Massage och- friskvårdsterapeut YH-utbildning, 400 poäng Hösten 2013 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan 1990. Grundades

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010 4700637 BESLUT 2014 06 26 Reg. Nr. 411 01654 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15. Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15. Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Du gör dina val i perioden 1 15 mars. Valen till årskurs 3 görs i Dexter. Logga

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer