Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/3086 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Besöksadress Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (16)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Trädgårdsmästare, anläggning Trädgårdsanläggare Trädgårdsföreståndare Trädgårdsförvaltare Trädgårdsförman Parkmästare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om - grundläggande växtkunskap och arbetsledning. - ett omfattande växtsortiment - att självständigt gestalta en trädgårdsidé. - att kostnadsberäkna en gestaltningsidés genomförande, skötsel och underhåll. - miljöhänsyn vid samtliga steg fram till färdig praktisk trädgårdsgestaltning. - tillgänglighetsanpassning av gröna offentliga ytor - moderna energieffektiva belysningstekniska armaturer och utrustning - samverkan mellan olika led/funktioner inom ett arbetsprojekt samt mellan de olika yrkeskategorier i branschen. - olika grupprocesser och ledarskapsstilar, grundläggande företagsekonomi och arbetsrätt. Sida 2 (16)

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att - arbeta praktiskt med och ansvara för skötsel och underhåll av parker och trädgårdar utifrån ett hållbarhetstänkande kvalitativt och ekonomiskt. - kostnadsberäkna, genomföra, sköta och underhålla olika skiftande gestaltningsidéer. - självständigt kunna gestalta en trädgårdsidé. - med stöd av olika beskärningstekniker och beskärningsverktyg kunna beskära buskar och träd på ett yrkesmässigt sätt. - med hjälp av moderna belysningstekniska armaturer kunna ljussätta växt- och parkarrangemang. - presentera sina arbeten muntligt, skriftligt och med datorstöd. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att - kunna välja lämpligt växtsortiment för stora såväl som små anläggningar, med utgångspunkt från estetisk utformning, växtplatsens förutsättningar och krav samt skötselbehov och platsens användning. - kunna förstå helheten i anläggning av större trädgårdsgestaltningar i varierade miljöer. - kunna utföra en regelbunden säkerhetsbesiktning/daglig tillsyn av pedagogiska gröna ytor/lekplatser och andra anläggningar. - kunna fungera i olika arbetslag samt aktivt delta i och leda en grupp. - kunna fungera som arbetsledare och ha förmågan att utveckla andra inom organisationen - självständigt kunna söka information gällande växtmaterial, verktyg och redskap, leverantörer, bestämmelser och föreskrifter. - kunna fungera som rådgivare vad gäller att välja, använda och hantera växter samt ge råd i olika gestaltningsprojekt. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Delar av kursmaterialet samt vissa av anvisningarna för den utrustning/det material som används är skrivet på engelska. Översättningar saknas för dessa delar idagsläget. Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Arbetsledning 27 Examensarbete 20 Gestaltning, Skötsel och Underhåll 73 Lärande i Arbete, LIA Lärande i Arbete, LIA Lärande i Arbete, LIA Perenner, Lök- och knölväxter 38 Sommarblommor 22 Trädgårdshistoria 11 Växtbiologi 48 Vedartade växter och beskärning 56 Summa: 400 Sida 3 (16)

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Arbetsledning Kurstyp: Standard Yh-poäng: 27 Beskrivning: Kursen skall ge de studerande kunskaper om arbetsmiljö, arbetsrätt och ekonomi samt gruppdynamik, chefs- och ledarskapsstilar och personlig utveckling. De studerande skall få insikter och förståelse för gruppdynamik och inom detta studeras utvecklingsfaser, risker och möjligheter. De studerande kommer att arbeta med personlig utveckling där självbildsanalys är ett hjälpmedel. Vidare kommer de studerande få tillämpade kunskaper inom arbetsmiljö, den svenska arbetsmiljölagen och ergonomi. Arbetsrättslagstiftningen studeras utifrån så kallad Casemetodik där arbetsledning och förvaltning ligger som central utgångspunkt. Inom kursen skall de studerande även få kunskaper inom projekt- och personaladministration. Kursmål; Efter kursen genomförande skall den studerande kunna redogöra för teorier och lagar inom dessa arbetsområden samt skaffa sig en klarare självbild och utvecklas som ledare. LIA 2-3 är integrerade som tillämpande delar av kursen. Kursens namn: Examensarbete Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursen skall ge kunskaper i att skriva ett självständigt arbete kring ett specifikt ämne inom ett för utbildningen närliggande område. Kursen avser att ge träning i att samla in relevant information från litteratur, elektroniska källor, intervjuer, empiriska studier etc, samt att värdera och behandla insamlad information på ett objektivt och vetenskapligt sätt för att slutligen kunna redogöra för arbetets syfte och resultat på ett tydligt och strukturerat sätt. Kursen skall ge träning i att problematisera, reflektera,analysera samt kritiskt granska andra motsvarande arbeten genom opposition. Arbetet genomförs individuellt eller i grupp om två studerande. Varje arbete tilldelas en handledare som kan vara en inom utbildningen verksam lärare eller annan med särskild kunskap om ämnet. Kursmål; Examensarbetets roll skall ses som en individuell profilering av utbildningen för den enskilde studerande och skall kunna användas som en merit för att söka anställning inom närliggande område. Kursens namn: Gestaltning, Skötsel och Underhåll Kurstyp: Standard Yh-poäng: 73 Beskrivning: De studerande skall utifrån ett arbetsledande perspektiv få fördjupade kunskaper i hur park- och trädgårdsmiljöer kan utformas för olika användare/ funktioner, samt hur man upprättar relevanta skötselplaner. Skötselmomentet har en tydlig koppling Sida 4 (16)

6 till växtmaterialkurserna. De studerande skall kunna bedöma skötselbehov för befintliga anläggningar samt leda och fördela skötsel- och underhållsmoment. Ritteknik, färg och form skall ge färdigheter för tillämpade gestaltningar. De studerande skall få kunskaper inom ljussättning, vattenmiljöer, pedagogiska miljöer och rehabiliteringsträdgårdar. I anläggningsmomenten skall de studerande lära sig läsa och tolka ritningar, dimensionera, bygga överbyggnader samt välja lämpligt material för ändamålet. Vidare hantera laser eller annat mätningsinstrument. Kursmål; att kursen slutligen integreras med delar av kurserna inom gestaltning, växtbiologi, och ledarskap med anläggningsmomentet i ett projekt som resulterar i färdigställda idéträdgårdar. Kursens namn: Lärande i Arbete, LIA 1. Kurstyp: LIA Yh-poäng: 15 Beskrivning: Kursens inriktning är odling. Kursen skall ge den studerande en inblick i och en praktisk erfarenhet av yrkesmässig odling i växthus. De studerande skall praktiskt tillämpa arbetsmetoder och tekniker inom växthusodling. LIA 1 är tre veckor och infaller under utbildningens första termin och förläggs till olika företag med växthusproduktion av prydnadsväxter (sommarblommor, perenner etc.). Denna LIA-period föregås av några veckors studier som huvudsakligen ägnas åt växtbiologi. Vidare skall de studerande skriva rapporter om företaget och sina erfarenheter samt redovisa detta för lärare och övriga studenter. Kursmål; Att kursen blir en kopplad praktisk förlängning av de teoretiska momenten i kurserna Växtbiologi och Sommarblommor. Kursens namn: Lärande i Arbete, LIA 2. Kurstyp: LIA Yh-poäng: 55 Beskrivning: Inriktningen på denna period skall vara växthantering och växtkunskap i olika sammanhang och olika typer av anläggningar. De studerande skall även, under perioder eller i olika moment, praktisera eller studera arbetsledningen på arbetsplatsen. Detta kommer att redovisas separat i kursen Arbetsledning. LIA 2 är elva veckor lång. Infaller under tredje terminens senare hälft (vårsäsongen). De studerande skall dessutom skriva en rapport om företaget och sina erfarenheter och redovisa detta för lärare och övriga studenter. Om den studerande vill bredda sin erfarenhet finns möjlighet att dela upp perioden på två företag. Kursmål; Att kursen skall ge den studerande under LIA-perioden får en bredare och fördjupad praktisk erfarenhet av företag inom odling, försäljning, anläggning, skötsel och underhåll främst gällande perenner och vedartade växter. Kursens namn: Lärande i Arbete, LIA 3. Kurstyp: LIA Yh-poäng: 35 Beskrivning: Inriktningen på denna LIA-period skall i huvudsak vara skötsel och underhåll, framför allt av vegetationsytor. Den studerande skall även under perioder eller i olika moment praktisera samt studera arbetsledningen på arbetsplatsen. Detta kommer dessutom redovisas och på så sätt kopplas tillbaka till separat i kursen Sida 5 (16)

7 Arbetsledning. LIA 3 är sju veckor lång. Infaller under sista terminens första del (sensommar/höstsäsong). Vidare skall den studerande skriva rapport om företaget och sina erfarenheter samt redovisa detta för skolan och övriga studenter. Om den studerande vill bredda sin erfarenhet finns möjlighet att dela upp perioden på två företag. Kursmål; Att kursen skall ge den studerande en bredare och fördjupad praktisk erfarenhet och tillämpning inom odling, försäljning, anläggning, skötsel och underhåll samt fått en möjlighet att praktisera och studera arbetsledning på arbetsplatsen. Kursens namn: Perenner, Lök- och knölväxter Kurstyp: Standard Yh-poäng: 38 Beskrivning: Kursen skall ge de studerande kunskaper att identifiera och med svenskt och vetenskapligt namn namnge ett brett sortiment av perenner, lök- och knölväxter samt få goda kunskaper om växternas egenskaper och utveckling både i kortare och längre perspektiv samt funktion och lämpliga användningsområden. Kursmål; att kursen skall ge goda kunskaper i ståndortsanpassad växtanvändning samt fokus på skötselbehov och underhåll av olika typer av perenn-/ lök- och knölplanteringar. Kursens namn: Sommarblommor Kurstyp: Standard Yh-poäng: 22 Beskrivning: Kursen skall ge de studerande kunskaper att identifiera och med svenskt och vetenskapligt namn namnge ett brett sortiment av sommarblommor lämpliga främst i offentlig miljö, känna till ståndorter, egenskaper, funktion samt användningsområden och utveckling. De skall även praktiskt kunna sköta olika typer av sommarblomsplanteringar. Arbetsområdet skötselbehov och underhåll inom kursen kommer att poängteras. Kursen ger även kunskaper om olika typer av ogräs, i såväl teori som genom praktiska övningar och observationer lokalt. Kursmål; Att de studerande efter kursen skall kunna identifiera ett brett sortiment av sommarblommor samtidigt som de fått vidgade kunskaper inom skötselbehov och underhåll av planeringar. Kursens namn: Trädgårdshistoria Kurstyp: Standard Yh-poäng: 11 Beskrivning: Kursen skall ge den studerande övergripande kunskaper om trädgårdars och parkmiljöers historia och förändringar, i Sverige och övriga världen. Kursmål; Att de kunskaper studenterna får ska göra det möjligt för de studerande att sätta in företeelser och trädgårdar i deras historiska sammanhang, kunna se strömningar i trädgårdshistorien och känna igen de olika epokernas utmärkande drag. Kursens namn: Växtbiologi Kurstyp: Standard Yh-poäng: 48 Beskrivning: Kursen skall ge fördjupade kunskaper och insikter om växternas byggnad och Sida 6 (16)

8 funktion samt olika faktorer i miljön som påverkar växterna, och på så sätt bidra till förståelsen av helheten och sambandet mellan växterna i naturen och anlagda växtbäddar. Kursen skall genom teoretiska studier och praktik ge sådana kunskaper att de blir användbara redskap för bedömningar och problemlösningar i befintliga anläggningar samt nyanläggning. De studerande skall även få kunskaper om de vanligaste sjukdomarna och skadedjuren som kan bli ett hot för olika växtmiljöer. Vidare skall de studerande kunna föreslå de vanligaste åtgärderna för att förebygga, kurera och bekämpa angrepp och skador på ett flertal olika typer växter. Kursmål; Att de studerande efter kursen fått fördjupade kunskaper och insikter om växternas byggnad och funktion, sambandet mellan växterna i naturen och anlagda växtbäddar och åtgärder för att åtgärda angrepp och skador på olika typer av växter. Kursens namn: Vedartade växter och beskärning Kurstyp: Standard Yh-poäng: 56 Beskrivning: Kursen skall ge kunskaper i att utifrån utseende identifiera och med svenskt och vetenskapligt namn namnge ett brett sortiment av buskar och träd för stads-, parkoch trädgårdsmiljöer. Vidare god förståelse för ståndortsanpassad växtanvändning, egenskaper, användningsområden och utveckling samt praktiskt lärt sig sköta och underhålla buskar och träd i olika miljöer. Dessutom skall de studerande kritiskt kunna granska växtmiljöer ur ett skötsel- och underhållsperspektiv. Beskärnings- och hanteringsmomentet skall ge grundläggande kunskaper inom anatomi, fysiologi och försvarsmekanismer. Kursmål; Efter avslutad kurs skall de studerande kunna beskära och vårda träd, buskar och klätterväxter på ett yrkesmässigt sätt. Dessutom leda och fördela praktiska beskärningsuppgifter. Dessutom är målet att studenterna fått insyn i svensk plantskoleproduktion och fått tillämpade praktiska kunskaper om växthantering, kvaliteter, kloner, provenienser, nomenklatur och teckenförklaringar. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande skall för utbildningsledaren; - uppvisa betyg på relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser på redan genomförda utbildningsmoment alternativt de certifikat eller intyg som ligger till grund och är kompetenser som svarar mot den aktuella delen av denna utbildning. - visa upp certifieringar inom en modul exempelvis beskärning eller anläggning kommer att bedömas som fullvärdiga och kan tillgodoräknas av den studerande. - visa upp intyg på flerårig yrkeserfarenhet och kunskaper/färdigheter och andra kompetenser från något/några av arbetsområdena anläggning, beskärning, skötsel/underhåll. Dessa studerande kommer då, efter bedömning av branschrepresentanter i ledningsgruppen, erbjudas möjlighet till tillgodoräknande av sina kunskaper. En bedömning av studentens kunskaper/färdigheter kommer göras och betänkandet delges ledningsgruppen för beslut. Ledningsgruppen avgör slutligen vad den enskilde student skall kunna tillgodoräkna sig för del/delar av utbildningen. Sida 7 (16)

9 Utbildningsanordnaren har ansvar för att dokumentera hela processen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning - Kontakter med behöriga lärare finns redan upparbetade med den kommunala vuxenutbildningen och SFI (Svenska för invandrare). - De studerande som har behov av extra undervisning i svenska med yrkesinriktning, kommer att under de dagar som är avsatta för egna studier erbjudas extra undervisningsstöd. - Kursmaterialet som kommer att behandlas skall ha nära koppling till aktuella kursmoment och ta upp fackuttryck med fokus på utbildningsmålen/kursmålen. - Dessa utbildningsdagar är frivilliga, kostnadsfria och ingår ej som delar i examinationen av trädgårdsmästarutbildningen. Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Sida 8 (16)

10 Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Minst två års arbetslivserfarenhet, oavsett bransch. Examen från Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård Särskilda förkunskaper - motivering Utbildningens speciella inriktning mot arbetsledning av andra, kräver minst två års egen erfarenhet av att ha förvärvsarbetat. Eftersom utbildningen i så stor utsträckning bygger på tidigare gymnasiala kunskaper och kompetenser inom trädgårdsområdet, är examen från Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning nödvändig Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens - I samband med att ansökningarna kommer in och såväl den grundläggande behörigheten som de särskilda förkunskaperna skall bedömas diarieförs till att börja med alla inkomna ansökningar. Ev. behov av extra kompletteringar kommuniceras ut till de sökande som skyndsamt får komplettera. Efter sista ansökningsdag antecknas försenad ansökan i dokumenteringen. - Kontroll av behörighet görs av alla ansökningar succesivt de kommer in utifrån antagna behörighetskriterier. - Den reella kompetensen kontrolleras för de ansökningar där de formella kraven inte till fullo uppfyllts. Arbetslivserfarenhet, särskilt om möjligt branscherfarenhet, beaktas noga och värdesätts stort. I de fall behörighet fortfarande är tveksamt, efterfrågas ytterligare vidimerade uppgifter/ information. I en del fall kan även branschföreträdare kallas in för att uppge om de tror den sökande har realistiska chanser att tillgodogöra sig utbildningen. - De antagna behöriga sökande förs så upp i bokstavsordning, medan övriga icke behöriga sökandes ansökningar skiljs ifrån. Dessa sökande meddelas så omgående som möjligt om att de inte antagits. Meddelande går ut till dessa sökande via och brev. Vi erbjuder oss dessutom förklara vårt formella ställningstagande. - Hela behörighetsprocessen genomförs, följs upp och dokumenteras av utbildningsanordnaren. - Utbildningsledaren kommer att ansvara för att sätta upp rutiner för de kursansvariga föreläsande konsulterna angående traditionell examination eller en valideringsprocess. Informationen/riktlinjerna för validering tas fram tillsammans med ett råd av yrkes- och branschrepresentanter kopplade till utbildningen. - För att mäta en sökandes/studerandes faktiska kunskaper kommer branschrådet ta fram kontrollmetoder av de praktiska och teoretiska kunskaperna utifrån olika former av yrkesprov med muntliga uppföljande seminarier. Dessa skrivningar kommer att rättas av yrkeskunniga personer kopplade till utbildningen och erbjudas de sökande som önskar validera sina kunskaper. De praktiska momenten genomförs av fackkunniga. - Ett yrkesråd av representanter från branschen kommer att ansvara för genomförande av bedömningarna vid validering av de studerandes kunskaper. - Utbildningsanordnaren ansvara för dokumentation av hela processen för fastställande av reell Sida 9 (16)

11 kompetens. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Betyg - gymnasiebetygets jämförelsetal, eller motsvarande kunskaper/ examina. Maxpoäng: 5,0 (G ger 3,0 i poängmeritering, VG ger 4,0 i poängmeritering, MVG ger 5,0 i poängmeritering) Särskilt prov - ett särskilt skriftligt test. Maxpoäng: 3,0 Testet kommer att utformas och följas upp av det utsedda branschrådet för att ge en bild av varje bedömd behörig sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen utifrån de mest grundläggande teoretiska kunskaperna kring trädgårdsbranschen. (Klart begränsade kunskaper ger ej poängmeritering, Goda kunskaper ger 2,0 i poängmeritering och Mycket goda kunskaper ger 3,0 i poängmeritering ) Tidigare utbildning Sökande som examinerats från Naturbruks-, Bygg- eller det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet eller sökande som har liknande formella examina från trädgårds- och anläggningsutbildningar kommer att prioriteras. - Trädgårdsutbildning, exempelvis en preparandutbildning eller utbildning på exempelvis Yrkesvuxnivå med trädgårdsinriktning eller likvärdig utbildning. Maxpoäng: 5,0 (Utbildning upp till 6 mån ger 3,0 i poängmeritering, utbildning upp till 12 mån ger 6,0 i poängmeritering) Yrkeserfarenhet Sökande med arbetslivserfarenhet från trädgårdsbranschen/gröna näringar och särskilt de med erfarenheter av arbetsledning, kommer prioriteras. - skriftliga intyg om längre branscherfarenhet. Maxpoäng: 5,0 (1 månad ger 0,5 i poängmeritering, 10 månader eller längre ger 5,0) dessutom/ytterligare: - arbetslivserfarenhet av arbetsledning, oavsett bransch. Maxpoäng: 6,0 (1 månad ger 0,6 i poängmeritering, 10 månader 6,0) Sida 10 (16)

12 Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen - Tydligt kommunicera ut formerna för den kommande urvalsprocessen och tidsplanen till utbildningens ledningsgrupp och de sökande studenterna. - Efter att grundläggande behörighet och särskild behörighet kontrollerats för de sökande, sker om det finns fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser ett urval. - Alla fullt behöriga sökandes meritvärde räknas samman och de rangordnas utefter den totala poängsumman som har uppnåtts utifrån betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. - De 28 sökande med högst poängmeritering föreslås, för ledningsgruppen, antas. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som skall antas till utbildningen. - Slutligen beslutar ledningsgruppen om de övriga sökande som skall föras upp på reservlistan i fallande rangordning utifrån meritvärde. - Hela processen, från dokumentationen av alla inkomna ansökningar till den slutgiltiga antagningen av studerande och reservlistan kommer att dokumenteras med protokoll och arkiveras av utbildningsanordnaren. - De antagna meddelas med brev och där samtliga skall meddela om de vill anta sin utbildningsplats eller avsäga sig den. Samtliga uppmanas även skyndsamt meddela utbildningsanordnaren om de inte har för avsikt att påbörja utbildningen. - Samtliga reserver meddelas per brev och om sin reservplats och uppmanas meddela utbildningsanordnaren om de inte vill kvarstå som reserv. - Samtliga ansökningar med bilagor och skriftliga dokumentationer av urvalsprocesserna och dokumentationen av alla formerna kunskapskontroll dokumenteras av utbildningsanordnaren. Detta för att ha skriftlig bekräftelse på att hela processen följer de uppsatta kriterierna och att värderingarna genom urvalsprocessen haft en så saklig grund som möjligt för antagande. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation - För att råda bot på eventuella problem för de studerande att klara av sina studier inom avsatt tid kommer extra studerandehjälp att erbjudas. - Studiehjälpen som resurs, kommer knyta ökade kontakter mellan studenterna och föreläsarna efter kursernas avslut, bistå med studiematerial och hålla koll på studieuppföljningarna för berörda studenter. - Om möjligt kommer alternativa examinationsformer och ett antal extra chanser att examinera av tidigare kurser erbjudas. - Studerande med vissa former av funktionshinder så som dyslexi, kommer att ha chans till längre skrivtider/ examinationstider. - För att nå utbildningens uppsatta mål, genomförs trädgårdsmästarutbildningen i grunden genom att teori och praktisk tillämpning varvas så mycket som möjligt. Detta brukar innebära att de studerande ser den praktiska nyttan med de teoretiska kunskaperna. - Utbildningsmodulerna delas upp mellan de involverade företagen, de studerande genomför såväl tre längre LIA-perioder på olika företag som ett omfattande temaarbete ut mot företagen i samband med projektet Idéträdgårdar där de teoretiska delarna varvas med det praktiska utförandet. - De föreläsare som involveras är såväl pedagogiskt skickliga som teoretiskt framstående. Sida 11 (16)

13 Våra föreläsare får mycket goda resultat i utvärderingarna vilket dessutom visar sig i de studerandes studieresultat. Det goda anseendet för trädgårdsmästarutbildade i Enköping ger på så sätt de studerande en särskilt stark ställning efter examen. - En del av utbildningen genomförs vidare som problembaserat lärande, PBL, vilket ger en praktiskt anpassad utbildning. Varje övning som den kursansvarige går igenom på utbildningen följs då av arbetsuppgifter. Dessa blir därefter lösta utifrån den kunskap studenterna fått. De studerande ser den praktiska nyttan med de teoretiska kunskaperna, vilket vanligtvis förhöjer studieresultaten. - De studerande får chansen att både praktiskt och teoretiskt visa sina kunskaper inom vad utbildningen är inriktad emot. På bland annat dessa sätt utgår vi ifrån att samtliga studenter skall ges förutsättningar nå utbildningsmålen. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd - De studenter som kan uppvisa intyg om ex. läs- och skrivsvårigheter kommer att beaktas med såväl längre skrivtid/varierande examinationsform och om nödvändigt, fler examinationstillfällen. - Vi har redan idag ett omfattande kontaktnät av pedagoger på andra nivåer inom utbildningsområdet. Om nödvändigt kan vi vända oss till den kommunala vuxenutbildningen för mer individuellt utbildningsstöd. - Inom Enköpings kommun finns ett flertal specialpedagoger som ytterligare stöd för studerande med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. - Examinationsformerna kommer att varieras mellan kurserna och om nödvändigt för omtentamen för en kurs. - I samband med att inspelade föreläsningar/genomgångar lägg ut digitalt kommer om nödvändigt instuderingsfrågor bifogas till de studerande som behöver extra stöd. - Förhoppningen är dessutom att de studerande får stöd både pedagogiskt inom de mer praktiska momenten, men dessutom mentalt ifrån handledarna på de olika LIA-företagen. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen - Den största delen av det verksamma arbetet som trädgårdsmästare är traditionellt anläggningsoch praktiskt underhållsarbete. Därför är det mycket viktigt med en utbildning som varvar teori och praktik. Teoridelen blir dessutom viktig, då många anställda inte bara vill veta vad de skall göra, utan även varför. Därför blir det viktigare med teori för att bl. a kunna kommunicera ut arbetet med kunder och personal. - Utöver LIA-perioderna sker studiebesök på olika arbetsplatser. Vid de här tillfällena får studenterna se hur det som de läst teoretiskt fungerar i praktiken. Dessutom genomförs ett antal gästföreläsningar av yrkesverksamma med särskilda kunskaper/vissa smalare segment av trädgårdsnäringen. - I och med utbildningslokalernas placering i anslutning till de flesta av Enköpings parker/ fickparker, är klassrummet många gånger lika mycket i den omgivande parkmiljön i staden som i lektionssal. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Information ges om LIA; - I den allmänna utbildningsinformationen, i samband med introduktionen till utbildningens start, särskild fördjupade informationstillfällen med utbildningssamordnaren. - Ett särskilt informationsmaterial tas fram till studenter och handledare digitalt inför varje LIA-periods start. - En lista över möjliga LIA-företag delas ut till studenterna från utbildningssamordnarna. Egna LIAplaceringar accepteras. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen av utbildningen har varje LIA-period ett syftesmål om verksamhet. Det viktigaste, när alla LIA-perioder sammanställs, är att samtliga delar finns genomförda för var och en av de studerande. - Ledningsgruppens representanter är anställda i olika företag som kommer att ta emot flera Sida 12 (16)

14 studerande, vilket gör att de har god insikt i vad som skall ingå i de studerandes LIA-perioder Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser - Branschföreträdare har påverkat innehåll och form i utbildningens uppbyggnad. Därför har företag uttalat önska få vara med och utbilda/handleda LIA-studerande. - Tillsammans med företrädare för trädgårdsnäringen kommer vi att anordna handledarutbildning för utsedda framtida handledare. Då kommer utbildningens och LIA-periodernas syften och mål behandlas. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen av utbildningen har varje LIA-period ett syftesmål. Det är viktigt att samtliga delar finns genomförda för varje student. Några av ledningsgruppens representanter kommer via sina företag att ta emot studerande, vilket säkrar god insikt i LIA-perioderna syftesmål. - Som utbildningsanordnare har vi tillsammans med branschen ansvar för att ordna LIA-platser till de studerande. De studerande har ändå för sin egen del under utbildningstiden tid avsatt för att söka LIA-placering. På så sätt ge träning i personlig försäljning. - De studerande får inför LIA-perioderna ta kontakt med de företag/organisationer som erbjudit sig ta emot LIA-studenter. Yrkeshögskolan i Enköping har i dagsläget ett omfattande kontaktnät av företag inom gröna näringar och närliggande yrkesområden i Sverige. De flesta ställer LIA platser till förfogande. Uppgifterna sammanställs av samordnaren och delas ut till de studerande. - Studenternas erfarenheter redovisas muntligt inför klassen och avslutas med ett erfarenhetsutbyte med utsedd seminarieledare. Metoder för kunskapskontroll Kunskapskontrollerna av kursmomenten kommer att variera. Många av kurserna kommer att vara möjliga att examinera rent teoretiskt i form av skriftliga prov, medan andra kurser är mer praktiska. Kunskapskontrollerna kommer att ske genom; - Praktiska tillämpningar - Laborationsrapporter - Interna och externa projekt - Muntliga och skriftliga redovisningar - Skriftliga tentamina. - Examensarbetet - LIA-intyg/ LIA-omdöme från handledarna Det är centralt med varierande examinationsformer. På så sätt kan de studerandes kunskaper på skiftande sätt och för de olika kurserna uppvisas. Beroende på kursernas innehåll, kommer examinationernas form variera. För de studenter som behöver omprövning kan alternativa metoder och annan examinator användas. Betygskriterier och betygskrav - Kunskapsnivån är satt utifrån den acceptabla kunskaps- och färdighetsnivå som branschen i dagsläget kan tänka sig direkt anställa på. - Betygskriterierna för varje delkurs har dessutom arbetats fram och successivt reviderats av de kursansvariga företagens representanter och utbildningssamordnaren som ett resultat av ett flertal tidigare utbildningsomgångar. På samma sätt har utbildningsplanen formats som resultat av skiftande krav om aktuella kunskaper och kunskapsnivåer. - Betygskriterierna och betygskraven har arbetas fram tillsammans med det branschråd av yrkesverksamma som skall kopplas till utbildningen. Vidare skall dessa bedömningsgrunder beslutas av ledningsgruppen för utbildningen. - Bedömningen av de studerandes kunskaper kommer att utgå från kunskapskriterierna; faktakunskaper, färdighet, förståelse och förmågan att omsätta de samlade kunskaperna i att Sida 13 (16)

15 genomföra bedömningar och ge sakligt förankrade råd vid exempelvis anläggningsarbete och underhållsplaner. Entreprenörskap i utbildningen - Genomgående skall utbildningen bidra till en ökad kreativitet och problemorientering inom trädgårdsnäringarna. - Perspektivmålen på entreprenörskap kommer att vara att de studerande skall ta del av ett flertal företagares start, uppbyggnad och utveckling av sina verksamheter. Den entreprenöriella drivkraften hos föreläsare och kursansvariga skall ligga som en del av vad de tar upp inom sina kurser. Det innebär att entreprenörskapet kommer färga alla kurserna och studiemiljön. - De teoretiska kunskaperna inom kurserna skall dessutom varvas med möjliga vägar att utveckla nytt och hitta alternativa lösningar. Med den inriktningen tvingas studenterna att sätta sig in i frågor rörande uppbyggnad och ledning av verksamheter och därigenom vidga sina perspektiv, vilket kan leda till ett senare engagemang som entreprenör. - Projektet Idéträdgårdarna är helt uppfyllt av kreativa lösningar. - Examensarbetet innefattar möjliga lösningar på verkliga projekt handledande företag tagit fram. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 24 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete 18 tim/vecka per studerande Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen - Kvalitetssäkringsarbetet sker genom att företrädare från trädgårdsnäringarna varit med och utformat utbildningens kursplan/ önskade kvalitetsmål. Näringslivsrepresentanter medverkar för att förbättra utbildningen genom föreläsande om aktuella arbetsmetoder och förvisande av olika produkter. Kvalitetsmål som tagits fram av branschens företrädare; - att uppnå den kompetens och samlade kunskapsnivå som branschen förväntar sig. Ledningsgruppens och de involverade företagsrepresentanternas betydelse är särskilt stor, så även de näringslivs-/branschkontakter utbildningssamordnaren har. - att näringslivet föreläser, handleder och utbildar. Så styr trädgårdsbranschens företrädare upp vilka kompetenser som i första hand skall säkras. - att utbildningen ligger i fas med den aktuella utvecklingsnivån. Upprätthålls genom att de föreläsare som medverkar i utbildningen företräder de företag inom branschen som arbetar med de senaste idéerna och de senaste tekniska hjälpmedlen, vidare är SLU-representanten nära kopplad till den aktuella grundforskningen. - att den studerande under LIA perioderna utvecklats till att arbeta självständigt och i grupp, gärna med ambition om att ta en aktiv roll inom arbetsområdet. Detta försöker vi uppnå genom att informera handledarna om LIA och dess syften/betygskriterier. - att studerandesäkerheten upprätthålls samtidigt som utvärderingarna visar att de studerande känner stora chanser att kontinuerligt kunna påverka sina utbildningars upplägg. Detta upprätthålls genom regelbundna utvärderingar och ett öppet diskussionsklimat internt. - att de studerande kort efter examen skall få en anställning inom något företagen i Sida 14 (16)

16 branschen. Utbildningen måste vara så up-to-date som möjligt, vilket upprätthålls även genom ett flertal externa studiebesök och särskilda projekt med branschföreträdare. Underlaget för de studerandes utveckling kommer sammanställas av utbildningssamordnaren och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Översyn - Genom ledningsgruppsmöten kontrollerar ledningsgruppen utbildningen och tar beslut om åtgärder för att rätta till eventuella kvalitetsbrister. - Ledningsgruppen följer upp utvärderingar och hur tidigare beslutade åtgärder genomförts av utbildningsanordnaren. - Ledningsgruppen ser utifrån en SWOT-analys över hur de studerande upplever utbildningen och hur utbildningen kan styras åt rätt håll. Denna genomförs av utbildningsanordnaren och kursansvariga. - Ledningsgruppen ansvarar för att genom utbildningsledaren revidera utbildningens kursplan så att planen ligger i fas med branschens uppfattningar om vad som är centralt att lägga in i utbildningen för att få adekvata kunskaper för yrkesrollen. En indikation på att utbildningsplanen inte motsvarar kraven, uppkommer vid större förändringar inom branschen. - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är i diskussion med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren om upplägg och specificerad inriktning. Utöver det är utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning viktiga för att föra fram och kunna utvärdera de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Kvalitetsbristerna som uppkommit tas omgående upp av utbildningsledaren med klassen. Och i förekommande fall med den undervisande läraren/konsulten. - Ifall åtgärderna för att förbättra verksamheten inte antas kunna ge en tillräckligt bra förändring, får utbildningsledaren med hjälp av det involverade företaget försöka hitta annan föreläsare som kan genomföra kursen framöver. - De administrativa rutinerna kvalitetssäkras genom regelbundna utvärderingarna/ SWOT-analyser vid varje termins avslutning samt som möjlig punkt att kommentera efter varje kurs genomförande och efterföljande utvärdering. Det är utbildningsledarens ansvar att åtgärda brister i administrationen då det upptäcks/ uppfattas. - Utvärderingarna arkiveras av utbildningsanordnaren och följs upp vid efterkommande ledningsgruppsmöte. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningsledaren är verksamhetsansvarig. Uppgifter; - ser till att dess huvudsakliga syften uppfylls, - har det ekonomiska, juridiska och PR-mässiga ansvaret, - kallar till ledningsgruppsmöten och tar fram beslutsunderlag. - ansvarar för att konkret revidera utbildningsplanerna allteftersom branschens krav förändras. - marknadsför utbildningen och håller kontakt med media. - säkerställer att alla studerande har LIA-placering vid varje LIA-period. - betygssätter LIA-perioderna utifrån bedömningsunderlag från LIA-handledarna - har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen - lägger fram underlag till ledningsgruppen inför beslut om vilka av de studerande som skall examineras. - svarar för kontakter med myndigheten. Utbildningsassistenten; - ser till att verksamheten fungerar rent praktiskt/ logistiskt. - svarar för studiedokumentationen och förteckningar över antagna studenter samt reviderar klasslistorna. Rapporterar därefter till utbildningsanordnaren, utbildningssamordnarna och ledningsgruppen. Sida 15 (16)

17 - administrerar registreringen och arkiveringen av de studerandes examinationsresultat för varje kurs och moment. - inhämtar omdömen från LIA- perioderna, föreläsarna/ handledarna, som underlag för senare betygssättning och betygssammanställning. - ansvarar för att hantera och dokumentera studieuppehåll, avhopp och omfattande frånvaro. Utbildningssamordnaren - ansvarar för att planera och genomföra utbildningen samt ta fram föreläsare till varje kursmoment. - ansvarar för schemaläggning, lärarförsörjning och framtagande av LIA-platser. - svarar för uppföljning av elevernas utveckling och resultat minst en gång per termin. Ledningsgruppen; - styr, utifrån utbildningsplanen, upp verksamhetens innehåll samt lägger upp riktlinjerna inför utbildningens framtida form och utveckling. - följer upp de utvärderingar som genomförs - ansvarar för att kontrollera att utbildningsplanen följs genom utbildningen. - gemensamt ansvar för att utifrån den rangordningslista som tagits fram av utbildningsledaren, anta sökande till utbildningen och examinera de studenter som uppfyller kraven för examination. Studerandeinflytande - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är diskussioner med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren om upplägg och specificerad inriktning. Utöver detta är utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning viktigt för att föra fram och kunna utvärdera de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Ledningsgruppsmötena utformas så att utvecklingen av utbildningen och reflektioner från de studerande prioriteras. På alla ledningsgruppsmöten finns en stående punkt -studentärenden. Här har de studerande, via sitt ombud, chans och utrymme ta upp sådant som de anser behöver belysas för hela ledningsgruppen. - De studerande ges genom kursutvärderingarna och ledningsgruppsmötena möjligheter till insyn i utbildningen samt ges regelbundet tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. - Inför att utbildningen går in på arbetsområden där studerande har tidigare djupa erfarenheter, informeras/ uppmanas dessa studerande ta kontakt med aktuell föreläsare så att så mycket som möjligt av de kunskaper som finns samlade kan tas tillvara och kommenteras. - Studentgruppsmöten skall hållas regelbundet där en representant för respektive kurs träffas tillsammans med ledningen för utbildningen. Vid detta tillfälle skall frågor tas upp som berör respektive utbildning samt informeras om olika saker som berör den lokala verksamheten i stort. Sida 16 (16)

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Metallformgivning Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Idrottsvetenskapligt program Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Juni 2013 Allmän information till handledare och student Syftet med praktik Ett viktigt led i det Idrottsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Behandlingspedagog Integrationspedagog Kulturkommunikatör Medicinsk sekreterare Tandsköterska Affärsinriktad redovisningsekonom Lönekonsult Avancerad GIS-användare IT-säkerhetstekniker Etisk hackare Javautvecklare

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-385/12 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-10-15 Revidering: 2014-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Energi- och miljöutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Vägga Gymnasieskola VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs VF15 Valen till högre årskurs sker i två steg och görs i Dexter.

Läs mer

UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård

UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård Dokument: Plan för utbildningsinnehåll, mål och pedagogiskt upplägg 20151017 Utbildning: UPH Equiopat, ET003 Utbildningsanordnare: UPH Education AB Sammanfattning: Utbildningen omfattar ca 2700 timmar

Läs mer

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola BF15 Barn- och fritidsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Välkommen I denna katalog kan du läsa om Barn och fritidsprogrammets olika inriktningar. Här

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer