Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p."

Transkript

1 Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p. är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen inte håller samma tempo. Ett stort behov finns av entreprenörer, projektledare, trädgårdsföretagare, verksamhetsutvecklare, arbetsledare inom den gröna sektorn, som har kompetens att producera och leverera ekologiskt/hållbart. Kombinationen entreprenör/trädgård/ekologi i denna utbildning skapar den efterfrågade kompetensen. Utbildningsperiod: Januari 2017 till januari 2018 Utbildningens upplägg och organisation Stora delar av utbildningen är förlagd här på Skillebyholm i naturskön omgivning. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar. Gården innefattar ett jordbruk, ett trädgårdsmästeri med grönsaksodling på friland och i växthus, örtagård, blomsterodling, plantförsäljning och gårdsbutik. Närheten till trädgårdsmästarens olika arbetsmiljöer bidrar till att undervisningen blir förankrad i både teori och praktik. På skolans område finns studentbostäder som de studerande kan hyra. Vissa delar av utbildningen är förlagda till Campus Telge där de studerande får användbar kontakt med andra som läser liknande kurser men till andra yrkesroller. Där finns också flera olika rådgivningsorganisationer för entreprenörskap samt EU-projektet Matkraft. Den lärarledda undervisningen hålls i stor utsträckning av externa föreläsare som är yrkesverksamma inom trädgård, odling och eget företagande och har gedigna yrkeskunskaper i ämnena. Undervisningen bygger på närvaro vid föreläsningar, skolförlagt praktiskt arbete och grupparbete, samt på att den studerande utöver skolförlagd tid självständigt bearbetar och fördjupar sig i kursernas innehåll. Genom självständiga studier som ligger i linje med den individuella studieplanen har den studerande stora möjligheter att utforma utbildningen. Den lärarledda undervisningen är för vissa kurser helt eller delvis teoretisk men alltid med inslag av praktiska moment eller grupparbeten så den studerande blir säker i utövandet. Den studerande arbetar självständigt eller i grupp med inlämningsuppgifter och projekt.

2 Utbildningens kurser Följande kurser ingår i : Kurs Poäng Arbetsledning i ekologisk produktion 20 Biodynamisk och ekologisk växtproduktion 35 Driva ekologisk trädgårdsverksamhet 20 Ekonomi och styrning, IT-verktyg 30 Examensarbete 30 Innovation och förnyelsearbete 20 Juridik för arbetsledare/entreprenörer i Trädgårdsbranschen 15 Kvalitet och miljö i trädgårdsbranschen 15 LIA* 40 Marknadsföring, försäljning och distribution 25 Summa: 250 poäng *LIA -Lärande i Arbete: LIA-perioden syftar till att fördjupa den studerandes yrkeskunnande och ge arbetsmarknadsorientering samt möjlighet för den studerande att knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om LIA hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Kursbeskrivningar Arbetsledning i ekologisk produktion, 20p. teori och praktik om arbetsledning, gruppdynamiska processer och konflikthantering olika perspektiv på ledarskap och ledarstilar samtalstekniker personaladministration arbetsrätt, kollektivavtal rekrytering, anställning och uppsägning arbetsmiljö och ergonomi Mål: Efter färdig kurs ska de studerande veta vad en arbetsledares roll innebär i trädgårdsbranschen samt: kunna planera och uppskatta tidsåtgång leda arbetet förstå den egna drivkraften och skillnaden mellan chef och ledare genomföra medarbetar- och lönesamtal arbetsmiljöfrågor

3 hantera konflikter och kriser motverka alla former av ohälsa på arbetsplatsen skapa god teamkänsla och välfungerande arbetsgrupper skapa arbetsmotivation och ge feedback handleda personal rekrytera, anställa och säga upp personal kunna tillämpa avtal och bestämmelser kunna genomföra planerade organisationsförändringar självständigt leda och driva projekt inom ekologisk/biodynamisk produktion och trädgårdsarbete Biodynamisk och ekologisk växtproduktion, 35 p. Kursen syftar till att ge kunskap om professionell ekologisk och biodynamisk produktion av nyttoväxter, bär och frukt på friland och i växthus samt insikter om dess påverkan på miljö och livsmedelskvalitet. Kursen ska ge färdighet i yrkesutövandet, kunskap att välja ekonomiskt och miljömässigt hållbar produktionsmetod samt kompetens att driva en professionell odling av nyttoväxter. Flera av kursens moment övas praktiskt så den studerande uppnår färdighet och säkerhet i odling. Kursen innehåller odlings- och växtföljdsplanering, plantering, skötsel, skörd, lagring och försäljning, samt växtnäringsbalansberäkning och biologiskt växtskydd för grönsaker, snittblommor, frukt och bär till avsalu. Kursen innehåller studiebesök hos odlare. Driva ekologisk trädgårdsverksamhet, 20 p. Kursen är en introduktion till företagande och entreprenörskap i trädgårdsbranschen. Affärsidé Affärsplan Entreprenörskap Olika företagsformer och finansiering Affärsmannaskap Nätverk, samverkan Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna skapa en välstrukturerad affärs- eller projektplan, förstå entreprenörskapets villkor och betydelse som en individuell och social process. Ha kännedom om olika företagsformer, finansieringsformer och hållbart företagande. Finna rätt företagslösningar för nya projekt och utvärdera ett företag. Överta och driva vidare en befintlig verksamhet. Förstå företagsekonomiska principer, ekonomiska begrepp och de ekonomiska faktorer som påverkar ett trädgårdsföretag, skapa nätverk, samarbeta med och skapa kontaktytor mellan personer, företag och offentliga aktörer. Ha kunskap om hur man bygger upp värdegrund som en del av det goda affärsmannaskapet. Ha mod att ta risker och skapa nya möjligheter för att starta företag och utveckla dessa.

4 Ekonomi och styrning, IT-verktyg, 30 p. Det krävs kunskaper om ekonomi och styrning för att kunna driva ett trädgårdsföretag. Organisations- och ledarskapsteorier och dess tillämpning Budget Bokföring Offert- och fakturahantering samt inköpsrutiner och tidrapportering Skatter och moms Offert och upphandling Ekonomisk planering och kalkyler IT-verktyg för ekonomi och företagsstyrning Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna skapa och använda en budget, bokföra och deklarera. De ska kunna skriva och beräkna vid offert och upphandling samt arbeta med budget- och investeringskalkyler. De ska förstå och tillämpa ekonomisk planering, samt kunna ekonomiskt styra och kontrollera sitt företag. De studerande ska förstå nyttan av en god administration samt kunna bygga upp rutiner för en sådan. Använda datorn som ett arbetsredskap i styrningen av ett trädgårdsföretag och använda organisations- och ledarskapsteorier i den egna verksamheten. Utveckla och realisera nya initiativ och företag samt förvalta och driva etablerade verksamheter på ett ekonomiskt hållbart sätt. Examensarbete 30 p. Problemformulering Uppsatsskrivandets ABC Analysera Planera en undersökning/rapport Skriva rapport Presentation av rapport muntligt Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna formulera och analysera ett problem inom branschen, förstå skriftliga rapporters struktur och utförande, planera, genomföra och sammanställa ett projekt eller en undersökning relaterat till trädgård eller företagande, samt skriva och presentera en egen rapport Innovation och förnyelsearbete, 20 p. Innovationsprocesser, teori och praktik Innovationsförmåga/kraft och kreativitet Metoder vid förnyelsearbete Produkt- och tjänsteutveckling Skydd av produkter/tjänster Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna arbeta med förbättringsprocesser och

5 förnyelsearbete, förända inom befintliga ramar och finna nya sätt att tänka och agera som ger mervärde till projektet. De studerande ska kunna identifiera och se möjligheter med nya produkter/tjänster med ett hållbarhetsperspektiv. De ska kunna avgöra vad en innovation är och veta hur man får igång kreativitet att utveckla en idé till en säljbar produkt. De ska kunna hitta nya lösningar för att nå marknaden, se sambanden mellan affärsidé, strategier och mål, samt veta hur man skyddar produkter/tjänster. Till detta ska de kunna nyttja nya trender och nya forskningsrön och förstå konsekvenserna vid ändringar av produkter/ tjänster. De ska utveckla tilltron till sina personliga resurser, stimulera sin lust att anta utmaningar och omsätta idéer i praktisk verksamhet för att kunna genomföra tjänste- och produktutveckling med syfte att öka tillgången på ekologiska produkter. Juridik för arbetsledare/entreprenörer i trädgårdsbranschen, 15 p. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som styr deras kommande verksamhet och var de ska vända sig. Arbetsrätt Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Skattelagstiftning Kollektivavtal Styrdokumenten inom entreprenadjuridik AB, ABT, AMA AF, AMA Anläggning, Aff Konsumenttjänstlagen Lagen om offentlig upphandling Kommunallagen Miljöbalken Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna vilka lagar och avtal som styr den egna verksamheten och tillämpa branschens standardavtal. De ska kunna upphandla och bli upphandlade, använda de lagar, avtal och andra juridiska dokument som styr villkoren för Personal, samt bedriva trädgårdsverksamhet och veta var man vänder sig vid behov av juridisk hjälp Kvalitet och miljö i trädgårdsbranschen, 15 p. Metoder och verktyg för kvalitetsarbete Kvalitetssäkringssystem och certifieringar Miljösäkringssystem och -certifieringar Resurshantering och -användning, återvinning, ekosystem och kretslopp Val av maskiner och metoder ur ett miljöperspektiv Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna kvalitetskraven för verksamheten och delge sina medarbetare vilka de är, samt vilka krav som då ställs på deras arbete. De ska kunna arbeta kvalitets- och miljöfokuserat och förstå värdet av att arbeta på ett sådant sätt. De ska förstå att hållbar utveckling utgör en konkurrensfaktor i ett företag inom trädgårdsnäringen, samt förstå och använda olika certifieringar, kvalitets- och miljöledningssystem. De ska

6 kunna utveckla och driva kvalitetssäkringssystem, miljösäkringssystem samt miljöcertifieringar och driva kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder inom företaget. Dessutom ha kompetens att utveckla och formulera kvalitets- och miljöstyrdokument för den egna verksamheten, samt att t.ex. vid upphandlingar ta till sig nya rön, råd och anvisningar. LIA, 40 p. LIA-periodens syfte är att ge den studerande fördjupade yrkeskunskaper, kontaktnät inom branschen, samt möjlighet till orientering av dennes framtida branschinriktning. Under LIA prövar den studerande sina förvärvade kunskaper och färdigheter i skarpt läge vilket stärker den studerande och ger ett kvitto på dennes kunskaper, färdigheter och kompetenser. LIA ger också den studerande möjlighet att identifiera vad som behöver vidareutvecklas för att klara yrkeskraven vilket blir till hjälp inför resterande studietid. Val av inriktning görs utifrån den studerandes individuella studieplan och mål för framtida roll inom gröna näringar. Marknadsföring, försäljning och distribution, 25 p. Hela värdekedjan från produktion till konsumtion Bransch- och marknadsanalys Marknadsföringsplan Aktivitetsplan Presentera muntligt/skriftligt Storytelling Lagerhållande och distribution av ekologiska varor Olika försäljningskanaler, från e-handel till torgmarknad Mål: Efter färdig kurs ska de studerande kunna välja hållbar och effektiv lagring och distribution med hänsyn till ekologiska produkter. De ska kunna ta hjälp av ny teknik för försäljning och distribution, förstå marknadsföringsprinciper, t.ex. design, paketering och varumärke för ekologiska produkter, samt metoder för marknadsanalys och positionering. De ska kunna välja rätt kanaler, verktyg och metoder vid försäljning och skriva säljande storytelling. Ha kompetens att göra en försäljnings-, konkurrent- och marknadsplan och aktivitetsplan, förstå konsumentbeteende och vad som påverkar det. De ska kunna genomföra omvärlds-, målgrupps- och branschanalys och skapa mervärde med hjälp av tjänster/produkter, samt marknadsföra och sälja produkter/tjänster och bygga långsiktiga kund- och samarbetsrelationer. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: produktion av ekologiska grönsaker, frukt och bär på friland och i växthus och dess påverkan på miljö och livsmedelskvalitet lagringsduglighet och hållbarhet för ekologiska produkter kvalitets- och miljöledningssystem

7 företagsformer, hållbart företagande finansieringsformer affärsplan budget, bokföring och skatter entreprenörskapets villkor innovationsförmåga, hur en idé utvecklas till säljbar produkt och hållbart företagande omvärldsanalys arbetsledning och arbetsplanering arbetsmiljöfrågor grupputveckling, gruppdynamik, ledarskapsstilar projektledning avtal och bestämmelser vid personalansvar lagar och avtal som åberopas i branschen logistik, distribution med hållbarhetsperspektiv marknadsföring: design, paketering, bygga varumärke, marknadsanalys marknadskommunikation, att skriva säljande försäljning: omvärlds-, konkurrent- och marknadsplan, aktivitetsplan, säljverktyg, e- handel inköpsprocesser offertskrivning och upphandling skriftliga rapporters struktur Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: välja metod för avsalugrödor som är hållbar både för miljön och företagets ekonomi sköta och utveckla en ekologisk produktion inom gröna näringar driva kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder utveckla och realisera nya initiativ samt förvalta pågående verksamheter på ett ekonomiskt hållbart sätt finna rätt företagslösningar för nya projekt budgetera, offerera, kalkylera, bokföra och deklarera skriva en strukturerad affärs- eller projektplan kunna gå ifrån idé till affär, hitta nya lösningar att nå marknaden identifiera och se möjligheter med nya produkter/tjänster upphandla och bli upphandlad planera arbetsuppgifter och tidsåtgång handleda personer i arbete skapa nätverk med andra i branschen, kunder och leverantörer tillämpa avtal och bestämmelser för personal, samt lagar och branschföreskrifter marknadsföra, förpacka och sälja sina produkter överblicka marknaden välja hållbara distributionskanaler och rätt lagerhållning planera, skriva och genomföra en undersökning

8 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: driva kommersiell produktion av ekologiska avsalugrödor utveckla och driva kvalitets- och miljösäkringssystem få miljöcertifiering utveckla, leda och driva projekt självständigt kunna utveckla nya företagsidéer och driva etablerade verksamheter som ledare eller anställd, i grupp eller självständigt sköta ekonomisk planering och genomförande i företaget kunna starta och driva eget företag inom trädgårdsbranschen överta, driva och utveckla en befintlig verksamhet leda, planera och utveckla arbetsplatsen motivera personalen, skapa god teamkänsla och motverka ohälsa sätta mål och jobba med ett planerat fokus upprätta avtal- både som företagare och ur arbetsledare bygga långsiktiga, lönsamma relationer med kunder och samarbetspartners samarbeta och skapa kontaktytor med individer, företag och kommuner utföra marknadsföring och försäljning kunna skapa mervärde genom produkter och tjänster utveckla, skydda, marknadsföra och sälja produkter/ tjänster göra egna undersökningar Krav på särskilda förkunskaper: Förutom den obligatoriska behörigheten för att studera på Yrkeshögskola, krävs även dessa särskilda förkunskaper: 1. Minst betyg E i följande gymnasiekurser: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1 samt kursen Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner, alternativt Minst betyg G i följande gymnasiekurser Kretslopp och Mikrobiologi och Växt och djurliv, Växtkunskap 1 samt kursen Basmaskin körning. eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. 2. Två års relevant yrkeserfarenhet på motsvarande heltid inom gröna näringar eller motsvarande kunskaper eller motsvarande kunskaper. 3. Minst betyg E i Matematik 1a/b/c alternativt betyg minst G Matematik A eller motsvarande. 4. Minst betyg E i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 alternativt betyg minst G Svenska A /Svenska som andra språk A eller motsvarande kunskaper. Vi kommer erbjuda en preparandutbildning som riktar sig till dig som inte uppnår formell behörighet. Mer information om preparandutbildningen kommer.

9 Urvalsgrunder Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Särskilt prov Vid ett bestämt tillfälle kommer det göras ett särskilt prov som alla behöriga kallas till. Datum förprovet annonseras i samband med information om ansökan. Provet mäter den sökandes potential att tillgodogöra sig utbildningen. Provet består av ett praktiskt moment och en muntlig intervju. Provet ska visa på den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildning och dennes förkunskaper, samt problemlösningsförmåga. Maxpoäng 6,0. Tidigare utbildning Den sökande får meritpoäng för tidigare utbildningar inom den gröna sektorn som gör att de har förkunskaper liksom att de redan visat ett starkt intresse för sektorn. Dessutom gör det att de kan ha en hög potential att tillgodogöra sig utbildningen. Dokumentation av tidigare utbildning inom naturbruk övrig inriktning eller annan motsvarande utbildning inom den gröna sektorn eller på tidigare utbildning inom trädgård eller motsvarande utbildning, inlämnas vid ansökan. Värderas enligt följande: 1. Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller annan avslutad utbildning inriktad mot trädgård: 1 poäng 2. Naturbruksprogrammet övrig inriktning eller annan motsvarande avslutad utbildning inom den gröna sektorn på minst en termin heltid: 0,5 poäng 3. Eftergymnasiala utbildningar inom relevant område t.ex. inom botanik, ekologi, trädgård eller motsvarande 15hp: 0,5 poäng; 30hp:1,0 poäng Maxpoäng 2,5 poäng Yrkeserfarenhet Den sökande får meritpoäng för tidigare yrkeserfarenhet i branschen. Dokumentation av tidigare yrkeserfarenhet inom trädgård alternativt liknande yrke inom den gröna sektorn. Yrkeserfarenheten värderas. Dokumentation av godkända intyg måste skickas in. Relevant yrkeserfarenhet ger poäng enligt följande: månader motsvarande heltid: 1 poäng månader motsvarande heltid: 2 poäng 45 månader motsvarande heltid eller mer: 3 poäng Maxpoäng 3,0 Den sökande får meritpoäng för tidigare yrkeserfarenhet av arbetsledning eller projektledning, eftersom det har visat sig att de som har haft det har klarat av utbildningen och varit attraktiva för branschen. Dokumentation av tidigare yrkeserfarenhet av arbetsledning eller projektledning måste skickas in, därefter värderas den. Relevant yrkeserfarenhet ger poäng enligt följande: 6-12 månader motsvarande heltid: 1 poäng månader motsvarande heltid: 2 poäng 25 månader motsvarande heltid eller mer: 3 poäng Maxpoäng 3,0

10 Tillgodoräknande Om en studerande har kunskaper från annan utbildning eller beprövade praktiska kunskaper med en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella kursen (t.ex. yrkesverksamhet) kan den studerande tillgodoräkna sig kursen. Med tillgodoräknande menas att studerande kan avstå från att delta i viss del av utbildningen för att man redan har dessa kunskaper. Detta ska styrkas genom betyg, kursplaner, arbetsbetyg eller validering. Ett tillgodoräknande kan göras på hela kursen eller del av kurs, samt på LIA. Ansökan och antagning Ansökning sker via Södertälje vuxenutbildnings webbansökan. Preliminär ansökningsperiod: oktober 2016 Kontakt Björn Eriksson Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Södertälje Kommun Södertälje Tfn: Daniel Björklund Jonsson Yrkeshögskoleansvarig Stiftelsen Skillebyholm Skillebyholm Järna Tfn: ,

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se LL LÄRLING I BUTIK DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK G U I D E Syftet med denna guide är att ge en överblick och en struktur för i vilken ordning du bäst kan använda materialet inom

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion Yrkesintroduktion Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram Programmet vänder sig till dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

3 veckor Heltid (eller motsvarande arbetsutbud).

3 veckor Heltid (eller motsvarande arbetsutbud). Letar du jobb och är intresserad av skog, lantbruk eller trädgård? Vi erbjuder en förberedande utbildning för dig som är intresserad av ett arbete inom gröna näringar. Gröna näringar är ett samlingsnamn

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap UTVÄRDERING AV TRÄDGÅRDSINGENJÖRSPROGRAMMET

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap UTVÄRDERING AV TRÄDGÅRDSINGENJÖRSPROGRAMMET Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap UTVÄRDERING AV TRÄDGÅRDSINGENJÖRSPROGRAMMET Du som står i begrepp att ta ut din examen, har erfarenhet av hela utbildningsprogrammet.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege 1 Innehåll Definition av validering... 3 Bakgrund struktur... 3 Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege... 4 Bilagor Bilaga 1. Europeisk

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Hantverksprogrammet (HV)

Hantverksprogrammet (HV) 124 gymnasieskola 2011 (HV) Examensmål för hantverksprogrammet Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket,

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Benämningen

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-258-2009 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Diplomerad Företagarutbildning

Diplomerad Företagarutbildning Diplomerad Företagarutbildning 38 Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand. Vi på Consensus

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer