Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00

2 Avesta kommun Våren 00 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern 18-4 år för att besvara ett 40-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av SCB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 68 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 40-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. Dessutom görs både i diagram och text jämförelser med resultaten från föregående undersökning. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p g a avrundningar. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB på uppdrag av Kommunförbundet. 1

3 Sammanfattning Gator vägar procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något fler än 004, då 9 procent var nöjda. 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta. På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Förra gången var det samma inställning till trafiksäkerheten då 6 procent ansåg att den var bra som den var. Parker 40 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. 004 var 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). I undersökningen 004 var det dessa områden som var mest önskade. Vatten avlopp Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004, då 9 procent var nöjda. Det är många, 91 procent, som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. Det är 65 procent som tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra. Avfallshantering 8 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga år 004, om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen, framgick att 8 procent var nöjda. 9 procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar och det är 8 procent som tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt farliga avfall. procent är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt elektroniska avfall. Information och kontakter Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. 004 hade 1 procent varit i kontakt. Bland de som varit i kontakt med kommunen är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var 4 procent nöjda och 6 procent missnöjda.

4 Gator Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något färre än 004, då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Rent och snyggt 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. De som åker bil in till centrum mer än två dagar i veckan verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de som inte åker in till centrum lika ofta. I övrigt är det inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Hitta ledig p-plats 9 procent åker in till centrum av kommunen tre eller flera dagar i veckan och 4 procent åker bil in till centrum en till två dagar i veckan. procent kör sällan eller aldrig bil till centrum och procent bor i centrum och behöver inte köra dit. Bland de som kör bil in till centrum minst en dag i veckan, tycker 96 procent att det är lätt att hitta en ledig p-plats när affärerna har öppet. 004 var det lika många,95 procent, bland de som hade tillgång till bil som tyckte att det var lätt att hitta en ledig p-plats. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper.

5 Hur tycker Du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta och 6 procent tyckte att den sköttes dåligt. De som bor i centrum är inte lika nöjda med detta som de som bor mindre centralt är. De som kör bil minst två dagar i veckan in till centrum är inte lika nöjda med detta som de som kör bil in till centrum mer sällan än två dagar i veckan. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med snöröjningen än vad männen är. Var skall man börja med snöröjningen På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Betydligt mindre viktigt är det med viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor (0 procent). 14 procent tycker att man ska börja med bostadsgatorna och lika många med cykelvägarna/gångvägarna mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. För de flesta grupper som jämförs är de stora gatorna viktigast att börja med. Undantaget är de 1 procent som cyklar varje dag under sommarhalvåret. För dem är det viktigast med snöröjning och halkbekämpning av cykel- och gångvägar mot centrum. Särskilt viktigt är det för de som bor i småhus och minst centralt. De som bor i flerbostadshus prioriterar, förutom snöröjning av de stora gatorna, även viktiga gångvägar in mot centrum, samt cykelvägarna/gångvägarna mot centrum, i högre utsträckning, än vad boende i småhus gör. De som bor i centrum önskar också i större utsträckning att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar än vad de som bor mindre centralt gör. De som är mellan 18 och 9 år önskar också i högre grad att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar jämfört med vad de över 9 år gör. Att börja snöröjningen och halkbekämpningen är också viktigare för de som åker bil dagligen inom kommunen, jämfört med de som inte åker bil lika ofta. 4

6 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket pengar! Tycker Du att kommunen skall spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara in på belysningen Bra som det är Kommunen skall öka resurserna för belysningen Ej svar Det är 9 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 61 procent tycker att den är bra som den är, medan 8 procent tycker att man skall öka resurserna. Det är något färre i årets undersökning som tycker att man ska spara på belysningen och fler att man ska öka resurserna för belysning. De som är yngre än 60 år önskar ökad belysning i större utsträckning än vad de som är äldre gör. Kvinnorna har också en större önskan om mer resurser till belysning jämfört med männen som istället har en större andel som vill att man sparar på resurserna. Hushåll med barn upp till och med 1 år vill i större utsträckning att resurserna för belysning ska öka jämfört med hushåll utan barn. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret är en grupp som önskar mer resurser för belysning jämfört med de som cyklar mer sällan. 5

7 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad skall vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gång- och cykelvägarna Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och andra grönområden längs gatorna Annat På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. I de flesta grupper är underhåll av asfalt och snöröjning och halkbekämpning av gatorna viktigast. Undantaget är de som cyklar dagligen under sommarhalvåret som tycker att det är viktigast med underhåll av gång- och cykelvägar. Ju yngre man är, desto viktigare är det med underhåll av asfalten. Underhåll av asfalten är mer angeläget bland de som bor i småhus jämfört med de boende i flerbostadshus. Jämförs könen, så framgår att männen tycker att underhåll av asfalten är viktigare än vad kvinnorna anser, vilka tycker att snöröjning och halkbekämpning av gatorna är viktigast I övrigt kan nämnas att de som bor mer centralt önskar snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av gång- och cykelvägar i högre utsträckning än vad de önskar som bor minst centralt. De som bor i utkanten av och utanför en tätort tycker att underhåll av asfalten och snöröjning och halkbekämpning av gatorna är särskilt viktigt. När det gäller de andra alternativen framgår det att de som bor utanför tätort är mindre intresserade av snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar än vad de som bor mer centralt är. De mellan 40 och 4 år önskar också snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar i större utsträckning än vad de yngre under 40 år gör.

8 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker Du att vi skall göra för att det skall bli mer trafiksäkert på gatan där Du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten är bra som den är 5 6 Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t ex varning för barn, farliga korsningar) Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning Annat/Flera svar Ej svar Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Det är ungefär lika många som 004 då det var 6 procent. Kvinnorna är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som vad männen är. Hushåll med barn upp till 1 år är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder samt att förbättra sikten vid gatukorsningar och bättre snöröjning och halkbekämpning. I förgående undersökning 004 var det viktigast att förbättra sikten och hastighetsdämpande åtgärder. Det verkar som om hastighetsdämpande åtgärder upplevs som något viktigare i årets undersökning. Barnfamiljerna med barn mellan och 1 år önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än vad övriga hushåll gör. Kvinnorna har en större andel som vill att sikten vid gatukorsningar förbättras, jämfört med männen, som i mycket större utsträckning är nöjda med trafiksäkerheten. Bättre sikt vid gatukorsningar är även något som de i åldern mellan 18 och 9 år önskar i högre grad, jämfört med de över 9 år gör. De som är äldre än 9 år önskar istället bättre snöröjning och halkbekämpning.

9 Parker Hur tycker Du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. Det är på samma nivå som 004 då 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det är inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Lekplatserna De som i störst utsträckning har en uppfattning är barnfamiljer med barn upp till och med 1 år. Bland dessa är det ungefär 5 procent nöjda och lika många missnöjda. I föregående undersökning var det barnfamiljer med barn upp till och med 6 år som hade en uppfattning om detta. I den gruppen var knappt 0 procent nöjda och drygt 0 procent missnöjda. Det är 45 procent som inte har någon uppfattning om lekplatsernas skötsel och lekredskap, vilket är fler än 004 då det var 8 procent. 8

10 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad skall vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna Gräsklippning i parkerna Ogräsrensning Skötsel av naturmark Städning i parkerna Lekplatser Gångstråk Parksoffor Annat Den här gången har de svarande haft möjlighet att markera två alternativ. Förra gången fick endast ett alternativ markeras. Därför är procentangivelserna överlag högre denna gång. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). Därefter kommer lekplatser (4 procent) samt blomsterarrangemang på gator och torg (1 procent). I undersökningen 004 var det också dessa områden som var mest markerade, dock är andelarna större, i årets undersökning, som önskar att dessa områden prioriteras. Anledningen till detta är att man i årets undersökning hade möjlighet att markera två alternativ. 004 fick man bara markera ett alternativ. Gräsklippning och städning är viktigt för de flesta grupper. Barnfamiljer med barn upp till och med 1 år prioriterar dock lekplatser och särskilt viktigt är det för barnfamiljer med barn upp till och med 6 år. Även hushåll med barn mellan 1 och 1 år tycker det är viktigt, även om gräsklippning är viktigare. De i åldern mellan 18 och 9 år tycker att lekplatser är viktigare än vad de över 9 år tycker. Dessa önskar istället blomsterarrangemang på gator och torg. 9

11 Vatten och avlopp Vad tycker Du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004 då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Det är för få som varit missnöjda för att man ska kunna uttala sig om orsaken till missnöjet. Vattenkonsumtion Det är 91 procent som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag. procent dricker det någon eller några gånger i veckan och 1 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det är samma svarsmönster som 004. Störningar 86 procent har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 1 månaderna. Det är ungefär samma resultat som 004 då 89 procent inte hade varit utsatta för störningar. Bland de få som varit utsatta verkar avbrott vara den vanligaste orsaken. Det verkar vara vanligare att vara utsatt för avbrott bland de som bor i flerbostadshus jämfört med vad det är bland de som bor i småhus. Oro för vattnets kvalitet procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 1 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 10 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Det är en större andel som inte oroar sig bland de som bor i småhus jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt är det inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. 10

12 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning Varken hög eller låg utsträckning I ganska låg utsträckning I mycket låg utsträckning Vet ej procent av de tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt detta. 10 procent svarar varken eller. Det är procent som säger att reningsverket inte klarar av det. Det är 1 procent som inte har någon uppfattning om detta. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra medan 0 procent svarade att man inte klarade sin uppgift. 1 procent svarade varken eller. 004 var det hela 0 procent som uppgav att man saknade uppfattning. De som bor i småhus har en större andel som tycker att man klarar av denna uppgift jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt finns inte några skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 5 procent tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Det är 4 procent som känner sig otillräckligt informerade. Ju äldre man är desto fler är det som känner sig tillräckligt informerade om detta.

13 Avfall och avfallshantering Är Du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall? Mycket nöjd 49 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen åsikt procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga 004 om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen framgick att lika många, 8 procent, var nöjda med detta. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med detta, än vad männen verkar vara. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla sopbehållare (8 procent). 1

14 Grovsopor är t.ex. kasserade kylar, spisar, diskmaskiner, möbler, cyklar, skidor, större leksaker och större emballage. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med grovsopor? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar. Det är 8 procent som är missnöjda. De över 59 år är mer nöjda med detta än vad de under 60 år är. Boende i småhus är också mer nöjda med detta, jämfört med vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser man kan lämna grovsopor ligger för långt bort (41 procent). Öppettiderna/ tillgänglighet orsakar även problem ( procent). 84 procent av kommunens invånare lämnar för det mesta sina grovsopor på kommunens återvinningscentral eller liknande. Boende i flerbostadshus lämnar också vanligen sina grovsopor där, som 60 procent har svarat. Motsvarande andel bland de som bor i småhus är 95 procent. Några lämnar också dem på ordnad plats i närheten av bostaden (1 procent). 1

15 Förpackningsavfall är t. ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 8 procent som tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 9 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas att platserna för att lämna grovsopor ligger för långt bort ( procent), samt fulla behållare (8 procent). Bland de som bor i småhus orsakas missnöjet främst av fulla behållare, medan de som bor i flerbostadshus är missnöjda med att platserna ligger för långt bort. Hela 41 procent har inte besvarat frågan var man för det mesta lämnar sitt förpackningsavfall. I övrigt är det vanligaste svaret att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar på en återvinningsstation, som 6 procent gör. 14

16 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt farliga avfall? Mycket nöjd 8 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. 8 procent är missnöjda och 14 procent är varken nöjda eller missnöjda. Det är en större andel bland de som är yngre än 40 år som saknar uppfattning om detta, jämfört med de som är äldre än 9 år. Äldre än 9 år är mer nöjda med hur det fungerar att bli av med farligt avfall jämfört med de under 40 år. Boende i småhus är mer nöjda jämfört med de som bor i flerbostadshus. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (9 procent). Därefter kommer missnöje med otydlig information och anvisning, vilket har markerats av procent. Ett visst missnöje finns med dåliga öppettider/tillgänglighet, som har markerats av 10 procent. 15

17 Elektroniska avfall är t.ex. eltandborstar, brödrostar, TV- och radioapparater och elektriska borrmaskiner. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt elektroniska avfall? Mycket nöjd 1 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt elektroniska avfall. 8 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de är som bor i flerbostadshus. De som är 40 år och äldre verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de under 40 år. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna elektroniskt avfall ligger för långt bort (4 procent). Därefter kommer otydlig information och anvisning( procent) samt öppettiderna/ tillgänglighet (19 procent). 16

18 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 1 månaderna? Ja, eller fler gånger Ja, 1 eller gånger Nej, ingen gång under de senaste 1 månaderna Vet ej Kontakter med kommunen Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. Boende i småhus har haft fler kontakter med kommunen jämfört med vad de i flerbostadshus har haft. Det går inte att uttala sig om vilka ärenden det är vanligast att ha kontakter i, då svaren är jämnt fördelade på de flesta ärendetyper. Det som går att säga är att det är minst kontakter i frågor som handlar om parker. 004 hade 1 procent varit i kontakt med kommunen. Då var det vanligaste ärendet gator/ vägar/trafik. Bland de som varit i kontakt med kommunen i årets undersökning är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var färre nöjda då 4 procent var nöjda och 6 procent missnöjda. 1

19 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön 18-9 år 6 Män år 45 Kvinnor år Hur bor Du? Var bor Du? Villa, radhus, kedjehus 64 I centrum av tätort 9 Lägenhet I utkanten av tätort 9 Annat 4 Utanför tätort Ej svar 0 Ej svar Barnfamilj Inga barn under 18 år Barn 0-6 år Barn - 1 år Barn 14-1 år

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer