Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00

2 Avesta kommun Våren 00 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern 18-4 år för att besvara ett 40-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av SCB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 68 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 40-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. Dessutom görs både i diagram och text jämförelser med resultaten från föregående undersökning. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p g a avrundningar. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB på uppdrag av Kommunförbundet. 1

3 Sammanfattning Gator vägar procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något fler än 004, då 9 procent var nöjda. 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta. På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Förra gången var det samma inställning till trafiksäkerheten då 6 procent ansåg att den var bra som den var. Parker 40 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. 004 var 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). I undersökningen 004 var det dessa områden som var mest önskade. Vatten avlopp Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004, då 9 procent var nöjda. Det är många, 91 procent, som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. Det är 65 procent som tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra. Avfallshantering 8 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga år 004, om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen, framgick att 8 procent var nöjda. 9 procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar och det är 8 procent som tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt farliga avfall. procent är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt elektroniska avfall. Information och kontakter Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. 004 hade 1 procent varit i kontakt. Bland de som varit i kontakt med kommunen är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var 4 procent nöjda och 6 procent missnöjda.

4 Gator Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något färre än 004, då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Rent och snyggt 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. De som åker bil in till centrum mer än två dagar i veckan verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de som inte åker in till centrum lika ofta. I övrigt är det inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Hitta ledig p-plats 9 procent åker in till centrum av kommunen tre eller flera dagar i veckan och 4 procent åker bil in till centrum en till två dagar i veckan. procent kör sällan eller aldrig bil till centrum och procent bor i centrum och behöver inte köra dit. Bland de som kör bil in till centrum minst en dag i veckan, tycker 96 procent att det är lätt att hitta en ledig p-plats när affärerna har öppet. 004 var det lika många,95 procent, bland de som hade tillgång till bil som tyckte att det var lätt att hitta en ledig p-plats. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper.

5 Hur tycker Du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta och 6 procent tyckte att den sköttes dåligt. De som bor i centrum är inte lika nöjda med detta som de som bor mindre centralt är. De som kör bil minst två dagar i veckan in till centrum är inte lika nöjda med detta som de som kör bil in till centrum mer sällan än två dagar i veckan. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med snöröjningen än vad männen är. Var skall man börja med snöröjningen På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Betydligt mindre viktigt är det med viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor (0 procent). 14 procent tycker att man ska börja med bostadsgatorna och lika många med cykelvägarna/gångvägarna mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. För de flesta grupper som jämförs är de stora gatorna viktigast att börja med. Undantaget är de 1 procent som cyklar varje dag under sommarhalvåret. För dem är det viktigast med snöröjning och halkbekämpning av cykel- och gångvägar mot centrum. Särskilt viktigt är det för de som bor i småhus och minst centralt. De som bor i flerbostadshus prioriterar, förutom snöröjning av de stora gatorna, även viktiga gångvägar in mot centrum, samt cykelvägarna/gångvägarna mot centrum, i högre utsträckning, än vad boende i småhus gör. De som bor i centrum önskar också i större utsträckning att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar än vad de som bor mindre centralt gör. De som är mellan 18 och 9 år önskar också i högre grad att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar jämfört med vad de över 9 år gör. Att börja snöröjningen och halkbekämpningen är också viktigare för de som åker bil dagligen inom kommunen, jämfört med de som inte åker bil lika ofta. 4

6 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket pengar! Tycker Du att kommunen skall spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara in på belysningen Bra som det är Kommunen skall öka resurserna för belysningen Ej svar Det är 9 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 61 procent tycker att den är bra som den är, medan 8 procent tycker att man skall öka resurserna. Det är något färre i årets undersökning som tycker att man ska spara på belysningen och fler att man ska öka resurserna för belysning. De som är yngre än 60 år önskar ökad belysning i större utsträckning än vad de som är äldre gör. Kvinnorna har också en större önskan om mer resurser till belysning jämfört med männen som istället har en större andel som vill att man sparar på resurserna. Hushåll med barn upp till och med 1 år vill i större utsträckning att resurserna för belysning ska öka jämfört med hushåll utan barn. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret är en grupp som önskar mer resurser för belysning jämfört med de som cyklar mer sällan. 5

7 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad skall vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gång- och cykelvägarna Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och andra grönområden längs gatorna Annat På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. I de flesta grupper är underhåll av asfalt och snöröjning och halkbekämpning av gatorna viktigast. Undantaget är de som cyklar dagligen under sommarhalvåret som tycker att det är viktigast med underhåll av gång- och cykelvägar. Ju yngre man är, desto viktigare är det med underhåll av asfalten. Underhåll av asfalten är mer angeläget bland de som bor i småhus jämfört med de boende i flerbostadshus. Jämförs könen, så framgår att männen tycker att underhåll av asfalten är viktigare än vad kvinnorna anser, vilka tycker att snöröjning och halkbekämpning av gatorna är viktigast I övrigt kan nämnas att de som bor mer centralt önskar snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av gång- och cykelvägar i högre utsträckning än vad de önskar som bor minst centralt. De som bor i utkanten av och utanför en tätort tycker att underhåll av asfalten och snöröjning och halkbekämpning av gatorna är särskilt viktigt. När det gäller de andra alternativen framgår det att de som bor utanför tätort är mindre intresserade av snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar än vad de som bor mer centralt är. De mellan 40 och 4 år önskar också snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar i större utsträckning än vad de yngre under 40 år gör.

8 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker Du att vi skall göra för att det skall bli mer trafiksäkert på gatan där Du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten är bra som den är 5 6 Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t ex varning för barn, farliga korsningar) Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning Annat/Flera svar Ej svar Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Det är ungefär lika många som 004 då det var 6 procent. Kvinnorna är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som vad männen är. Hushåll med barn upp till 1 år är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder samt att förbättra sikten vid gatukorsningar och bättre snöröjning och halkbekämpning. I förgående undersökning 004 var det viktigast att förbättra sikten och hastighetsdämpande åtgärder. Det verkar som om hastighetsdämpande åtgärder upplevs som något viktigare i årets undersökning. Barnfamiljerna med barn mellan och 1 år önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än vad övriga hushåll gör. Kvinnorna har en större andel som vill att sikten vid gatukorsningar förbättras, jämfört med männen, som i mycket större utsträckning är nöjda med trafiksäkerheten. Bättre sikt vid gatukorsningar är även något som de i åldern mellan 18 och 9 år önskar i högre grad, jämfört med de över 9 år gör. De som är äldre än 9 år önskar istället bättre snöröjning och halkbekämpning.

9 Parker Hur tycker Du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. Det är på samma nivå som 004 då 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det är inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Lekplatserna De som i störst utsträckning har en uppfattning är barnfamiljer med barn upp till och med 1 år. Bland dessa är det ungefär 5 procent nöjda och lika många missnöjda. I föregående undersökning var det barnfamiljer med barn upp till och med 6 år som hade en uppfattning om detta. I den gruppen var knappt 0 procent nöjda och drygt 0 procent missnöjda. Det är 45 procent som inte har någon uppfattning om lekplatsernas skötsel och lekredskap, vilket är fler än 004 då det var 8 procent. 8

10 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad skall vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna Gräsklippning i parkerna Ogräsrensning Skötsel av naturmark Städning i parkerna Lekplatser Gångstråk Parksoffor Annat Den här gången har de svarande haft möjlighet att markera två alternativ. Förra gången fick endast ett alternativ markeras. Därför är procentangivelserna överlag högre denna gång. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). Därefter kommer lekplatser (4 procent) samt blomsterarrangemang på gator och torg (1 procent). I undersökningen 004 var det också dessa områden som var mest markerade, dock är andelarna större, i årets undersökning, som önskar att dessa områden prioriteras. Anledningen till detta är att man i årets undersökning hade möjlighet att markera två alternativ. 004 fick man bara markera ett alternativ. Gräsklippning och städning är viktigt för de flesta grupper. Barnfamiljer med barn upp till och med 1 år prioriterar dock lekplatser och särskilt viktigt är det för barnfamiljer med barn upp till och med 6 år. Även hushåll med barn mellan 1 och 1 år tycker det är viktigt, även om gräsklippning är viktigare. De i åldern mellan 18 och 9 år tycker att lekplatser är viktigare än vad de över 9 år tycker. Dessa önskar istället blomsterarrangemang på gator och torg. 9

11 Vatten och avlopp Vad tycker Du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004 då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Det är för få som varit missnöjda för att man ska kunna uttala sig om orsaken till missnöjet. Vattenkonsumtion Det är 91 procent som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag. procent dricker det någon eller några gånger i veckan och 1 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det är samma svarsmönster som 004. Störningar 86 procent har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 1 månaderna. Det är ungefär samma resultat som 004 då 89 procent inte hade varit utsatta för störningar. Bland de få som varit utsatta verkar avbrott vara den vanligaste orsaken. Det verkar vara vanligare att vara utsatt för avbrott bland de som bor i flerbostadshus jämfört med vad det är bland de som bor i småhus. Oro för vattnets kvalitet procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 1 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 10 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Det är en större andel som inte oroar sig bland de som bor i småhus jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt är det inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. 10

12 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning Varken hög eller låg utsträckning I ganska låg utsträckning I mycket låg utsträckning Vet ej procent av de tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt detta. 10 procent svarar varken eller. Det är procent som säger att reningsverket inte klarar av det. Det är 1 procent som inte har någon uppfattning om detta. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra medan 0 procent svarade att man inte klarade sin uppgift. 1 procent svarade varken eller. 004 var det hela 0 procent som uppgav att man saknade uppfattning. De som bor i småhus har en större andel som tycker att man klarar av denna uppgift jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt finns inte några skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 5 procent tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Det är 4 procent som känner sig otillräckligt informerade. Ju äldre man är desto fler är det som känner sig tillräckligt informerade om detta.

13 Avfall och avfallshantering Är Du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall? Mycket nöjd 49 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen åsikt procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga 004 om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen framgick att lika många, 8 procent, var nöjda med detta. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med detta, än vad männen verkar vara. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla sopbehållare (8 procent). 1

14 Grovsopor är t.ex. kasserade kylar, spisar, diskmaskiner, möbler, cyklar, skidor, större leksaker och större emballage. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med grovsopor? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar. Det är 8 procent som är missnöjda. De över 59 år är mer nöjda med detta än vad de under 60 år är. Boende i småhus är också mer nöjda med detta, jämfört med vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser man kan lämna grovsopor ligger för långt bort (41 procent). Öppettiderna/ tillgänglighet orsakar även problem ( procent). 84 procent av kommunens invånare lämnar för det mesta sina grovsopor på kommunens återvinningscentral eller liknande. Boende i flerbostadshus lämnar också vanligen sina grovsopor där, som 60 procent har svarat. Motsvarande andel bland de som bor i småhus är 95 procent. Några lämnar också dem på ordnad plats i närheten av bostaden (1 procent). 1

15 Förpackningsavfall är t. ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 8 procent som tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 9 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas att platserna för att lämna grovsopor ligger för långt bort ( procent), samt fulla behållare (8 procent). Bland de som bor i småhus orsakas missnöjet främst av fulla behållare, medan de som bor i flerbostadshus är missnöjda med att platserna ligger för långt bort. Hela 41 procent har inte besvarat frågan var man för det mesta lämnar sitt förpackningsavfall. I övrigt är det vanligaste svaret att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar på en återvinningsstation, som 6 procent gör. 14

16 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt farliga avfall? Mycket nöjd 8 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. 8 procent är missnöjda och 14 procent är varken nöjda eller missnöjda. Det är en större andel bland de som är yngre än 40 år som saknar uppfattning om detta, jämfört med de som är äldre än 9 år. Äldre än 9 år är mer nöjda med hur det fungerar att bli av med farligt avfall jämfört med de under 40 år. Boende i småhus är mer nöjda jämfört med de som bor i flerbostadshus. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (9 procent). Därefter kommer missnöje med otydlig information och anvisning, vilket har markerats av procent. Ett visst missnöje finns med dåliga öppettider/tillgänglighet, som har markerats av 10 procent. 15

17 Elektroniska avfall är t.ex. eltandborstar, brödrostar, TV- och radioapparater och elektriska borrmaskiner. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt elektroniska avfall? Mycket nöjd 1 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt elektroniska avfall. 8 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de är som bor i flerbostadshus. De som är 40 år och äldre verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de under 40 år. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna elektroniskt avfall ligger för långt bort (4 procent). Därefter kommer otydlig information och anvisning( procent) samt öppettiderna/ tillgänglighet (19 procent). 16

18 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 1 månaderna? Ja, eller fler gånger Ja, 1 eller gånger Nej, ingen gång under de senaste 1 månaderna Vet ej Kontakter med kommunen Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. Boende i småhus har haft fler kontakter med kommunen jämfört med vad de i flerbostadshus har haft. Det går inte att uttala sig om vilka ärenden det är vanligast att ha kontakter i, då svaren är jämnt fördelade på de flesta ärendetyper. Det som går att säga är att det är minst kontakter i frågor som handlar om parker. 004 hade 1 procent varit i kontakt med kommunen. Då var det vanligaste ärendet gator/ vägar/trafik. Bland de som varit i kontakt med kommunen i årets undersökning är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var färre nöjda då 4 procent var nöjda och 6 procent missnöjda. 1

19 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön 18-9 år 6 Män år 45 Kvinnor år Hur bor Du? Var bor Du? Villa, radhus, kedjehus 64 I centrum av tätort 9 Lägenhet I utkanten av tätort 9 Annat 4 Utanför tätort Ej svar 0 Ej svar Barnfamilj Inga barn under 18 år Barn 0-6 år Barn - 1 år Barn 14-1 år

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Förändring mot åtagande år 2015 Ingen förändring eller begränsningar föreslås.

Förändring mot åtagande år 2015 Ingen förändring eller begränsningar föreslås. Tekniska nämnden Förslag till ÅTAGANDEN 2016-2017 Inklusive förändring mot nuvarande åtaganden 2015-05-10 sid 2(7) Gata Hur vägarna sköts under vintern Vintertid ser kommunen till att vägarna plogas och

Läs mer

Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön. Undersökning av Länsförsäkringar

Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön. Undersökning av Länsförsäkringar Miljöbarometern: Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning Vad gör svensken för att spara på miljön? Svensken är fortfarande mycket duktig på att källsortera

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007 Miljöbarometern 07 Undersökning av Länsförsäkringar 07 Sammanfattning Fler svenskar än tidigare uppger att det är viktigt att ta miljöhänsyn när de köper varor eller tjänster. Det gäller främst vid köp

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015

Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015 Enkätundersökning Friskvården i Klippan 2015 Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015 Enkätundersökningar har i flera år genomförts vid Klippans Badhus och kommunens två friskvårdsanläggningar.

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern Brf Pilastern Sammanställda ordningsregler och information gemensamt för samfällighetsföreningen Portalens medlemmar Sff regler och tips gemensamt 2011-05-15 2011-05-18 14:35 Sida 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer