Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00

2 Avesta kommun Våren 00 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern 18-4 år för att besvara ett 40-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av SCB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 68 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 40-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. Dessutom görs både i diagram och text jämförelser med resultaten från föregående undersökning. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p g a avrundningar. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB på uppdrag av Kommunförbundet. 1

3 Sammanfattning Gator vägar procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något fler än 004, då 9 procent var nöjda. 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta. På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Förra gången var det samma inställning till trafiksäkerheten då 6 procent ansåg att den var bra som den var. Parker 40 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. 004 var 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). I undersökningen 004 var det dessa områden som var mest önskade. Vatten avlopp Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004, då 9 procent var nöjda. Det är många, 91 procent, som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. Det är 65 procent som tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra. Avfallshantering 8 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga år 004, om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen, framgick att 8 procent var nöjda. 9 procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar och det är 8 procent som tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt farliga avfall. procent är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt elektroniska avfall. Information och kontakter Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. 004 hade 1 procent varit i kontakt. Bland de som varit i kontakt med kommunen är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var 4 procent nöjda och 6 procent missnöjda.

4 Gator Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det är något färre än 004, då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Rent och snyggt 66 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Förra gången var det något fler, procent, som tyckte att det var rent och snyggt. De som åker bil in till centrum mer än två dagar i veckan verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de som inte åker in till centrum lika ofta. I övrigt är det inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Hitta ledig p-plats 9 procent åker in till centrum av kommunen tre eller flera dagar i veckan och 4 procent åker bil in till centrum en till två dagar i veckan. procent kör sällan eller aldrig bil till centrum och procent bor i centrum och behöver inte köra dit. Bland de som kör bil in till centrum minst en dag i veckan, tycker 96 procent att det är lätt att hitta en ledig p-plats när affärerna har öppet. 004 var det lika många,95 procent, bland de som hade tillgång till bil som tyckte att det var lätt att hitta en ledig p-plats. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper.

5 Hur tycker Du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt Det är 4 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 61 procent tycker att den sköts dåligt. Det är ungefär på samma nivå som 004 då 1 procent var nöjda med detta och 6 procent tyckte att den sköttes dåligt. De som bor i centrum är inte lika nöjda med detta som de som bor mindre centralt är. De som kör bil minst två dagar i veckan in till centrum är inte lika nöjda med detta som de som kör bil in till centrum mer sällan än två dagar i veckan. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med snöröjningen än vad männen är. Var skall man börja med snöröjningen På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 41 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Betydligt mindre viktigt är det med viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor (0 procent). 14 procent tycker att man ska börja med bostadsgatorna och lika många med cykelvägarna/gångvägarna mot centrum. Det är ungefär samma prioriteringar som gjordes 004. För de flesta grupper som jämförs är de stora gatorna viktigast att börja med. Undantaget är de 1 procent som cyklar varje dag under sommarhalvåret. För dem är det viktigast med snöröjning och halkbekämpning av cykel- och gångvägar mot centrum. Särskilt viktigt är det för de som bor i småhus och minst centralt. De som bor i flerbostadshus prioriterar, förutom snöröjning av de stora gatorna, även viktiga gångvägar in mot centrum, samt cykelvägarna/gångvägarna mot centrum, i högre utsträckning, än vad boende i småhus gör. De som bor i centrum önskar också i större utsträckning att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar än vad de som bor mindre centralt gör. De som är mellan 18 och 9 år önskar också i högre grad att man börjar snöröja och halkbekämpa viktiga gångvägar jämfört med vad de över 9 år gör. Att börja snöröjningen och halkbekämpningen är också viktigare för de som åker bil dagligen inom kommunen, jämfört med de som inte åker bil lika ofta. 4

6 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket pengar! Tycker Du att kommunen skall spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara in på belysningen Bra som det är Kommunen skall öka resurserna för belysningen Ej svar Det är 9 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 61 procent tycker att den är bra som den är, medan 8 procent tycker att man skall öka resurserna. Det är något färre i årets undersökning som tycker att man ska spara på belysningen och fler att man ska öka resurserna för belysning. De som är yngre än 60 år önskar ökad belysning i större utsträckning än vad de som är äldre gör. Kvinnorna har också en större önskan om mer resurser till belysning jämfört med männen som istället har en större andel som vill att man sparar på resurserna. Hushåll med barn upp till och med 1 år vill i större utsträckning att resurserna för belysning ska öka jämfört med hushåll utan barn. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret är en grupp som önskar mer resurser för belysning jämfört med de som cyklar mer sällan. 5

7 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad skall vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gång- och cykelvägarna Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och andra grönområden längs gatorna Annat På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är de främsta önskemålen att de skall användas till underhåll av asfalten och för snöröjning och halkbekämpning av gatorna. Det var samma områden som var viktigast 004. I de flesta grupper är underhåll av asfalt och snöröjning och halkbekämpning av gatorna viktigast. Undantaget är de som cyklar dagligen under sommarhalvåret som tycker att det är viktigast med underhåll av gång- och cykelvägar. Ju yngre man är, desto viktigare är det med underhåll av asfalten. Underhåll av asfalten är mer angeläget bland de som bor i småhus jämfört med de boende i flerbostadshus. Jämförs könen, så framgår att männen tycker att underhåll av asfalten är viktigare än vad kvinnorna anser, vilka tycker att snöröjning och halkbekämpning av gatorna är viktigast I övrigt kan nämnas att de som bor mer centralt önskar snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av gång- och cykelvägar i högre utsträckning än vad de önskar som bor minst centralt. De som bor i utkanten av och utanför en tätort tycker att underhåll av asfalten och snöröjning och halkbekämpning av gatorna är särskilt viktigt. När det gäller de andra alternativen framgår det att de som bor utanför tätort är mindre intresserade av snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar än vad de som bor mer centralt är. De mellan 40 och 4 år önskar också snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar i större utsträckning än vad de yngre under 40 år gör.

8 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker Du att vi skall göra för att det skall bli mer trafiksäkert på gatan där Du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten är bra som den är 5 6 Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t ex varning för barn, farliga korsningar) Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning Annat/Flera svar Ej svar Det är 5 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Det är ungefär lika många som 004 då det var 6 procent. Kvinnorna är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som vad männen är. Hushåll med barn upp till 1 år är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder samt att förbättra sikten vid gatukorsningar och bättre snöröjning och halkbekämpning. I förgående undersökning 004 var det viktigast att förbättra sikten och hastighetsdämpande åtgärder. Det verkar som om hastighetsdämpande åtgärder upplevs som något viktigare i årets undersökning. Barnfamiljerna med barn mellan och 1 år önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än vad övriga hushåll gör. Kvinnorna har en större andel som vill att sikten vid gatukorsningar förbättras, jämfört med männen, som i mycket större utsträckning är nöjda med trafiksäkerheten. Bättre sikt vid gatukorsningar är även något som de i åldern mellan 18 och 9 år önskar i högre grad, jämfört med de över 9 år gör. De som är äldre än 9 år önskar istället bättre snöröjning och halkbekämpning.

9 Parker Hur tycker Du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 16 procent säger att de sköts dåligt. Det är på samma nivå som 004 då 8 procent var nöjda, medan andelen missnöjda har minskat då den 004 var 8 procent. Det är inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Lekplatserna De som i störst utsträckning har en uppfattning är barnfamiljer med barn upp till och med 1 år. Bland dessa är det ungefär 5 procent nöjda och lika många missnöjda. I föregående undersökning var det barnfamiljer med barn upp till och med 6 år som hade en uppfattning om detta. I den gruppen var knappt 0 procent nöjda och drygt 0 procent missnöjda. Det är 45 procent som inte har någon uppfattning om lekplatsernas skötsel och lekredskap, vilket är fler än 004 då det var 8 procent. 8

10 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad skall vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna Gräsklippning i parkerna Ogräsrensning Skötsel av naturmark Städning i parkerna Lekplatser Gångstråk Parksoffor Annat Den här gången har de svarande haft möjlighet att markera två alternativ. Förra gången fick endast ett alternativ markeras. Därför är procentangivelserna överlag högre denna gång. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning ( procent) samt städning av parkerna (1 procent). Därefter kommer lekplatser (4 procent) samt blomsterarrangemang på gator och torg (1 procent). I undersökningen 004 var det också dessa områden som var mest markerade, dock är andelarna större, i årets undersökning, som önskar att dessa områden prioriteras. Anledningen till detta är att man i årets undersökning hade möjlighet att markera två alternativ. 004 fick man bara markera ett alternativ. Gräsklippning och städning är viktigt för de flesta grupper. Barnfamiljer med barn upp till och med 1 år prioriterar dock lekplatser och särskilt viktigt är det för barnfamiljer med barn upp till och med 6 år. Även hushåll med barn mellan 1 och 1 år tycker det är viktigt, även om gräsklippning är viktigare. De i åldern mellan 18 och 9 år tycker att lekplatser är viktigare än vad de över 9 år tycker. Dessa önskar istället blomsterarrangemang på gator och torg. 9

11 Vatten och avlopp Vad tycker Du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 81 procent som har kommunalt vatten. Det är 96 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. Det är samma höga nivå som 004 då 9 procent var nöjda. Det är inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Det är för få som varit missnöjda för att man ska kunna uttala sig om orsaken till missnöjet. Vattenkonsumtion Det är 91 procent som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag. procent dricker det någon eller några gånger i veckan och 1 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det är samma svarsmönster som 004. Störningar 86 procent har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 1 månaderna. Det är ungefär samma resultat som 004 då 89 procent inte hade varit utsatta för störningar. Bland de få som varit utsatta verkar avbrott vara den vanligaste orsaken. Det verkar vara vanligare att vara utsatt för avbrott bland de som bor i flerbostadshus jämfört med vad det är bland de som bor i småhus. Oro för vattnets kvalitet procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 1 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 10 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Det är en större andel som inte oroar sig bland de som bor i småhus jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt är det inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. 10

12 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning Varken hög eller låg utsträckning I ganska låg utsträckning I mycket låg utsträckning Vet ej procent av de tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt detta. 10 procent svarar varken eller. Det är procent som säger att reningsverket inte klarar av det. Det är 1 procent som inte har någon uppfattning om detta. 004 ställdes en liknande fråga med frågeställningen huruvida reningsverket klarade av att leva upp till sitt mål att rena och omhänderta avloppsvattnet. Då tyckte 69 procent att man klarade av sin uppgift bra medan 0 procent svarade att man inte klarade sin uppgift. 1 procent svarade varken eller. 004 var det hela 0 procent som uppgav att man saknade uppfattning. De som bor i småhus har en större andel som tycker att man klarar av denna uppgift jämfört med de som bor i flerbostadshus. För övrigt finns inte några skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 5 procent tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Det är 4 procent som känner sig otillräckligt informerade. Ju äldre man är desto fler är det som känner sig tillräckligt informerade om detta.

13 Avfall och avfallshantering Är Du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall? Mycket nöjd 49 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen åsikt procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. procent anger att de är missnöjda. På en fråga 004 om man var nöjd med sophämtningen/avfallshanteringen framgick att lika många, 8 procent, var nöjda med detta. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med detta, än vad männen verkar vara. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla sopbehållare (8 procent). 1

14 Grovsopor är t.ex. kasserade kylar, spisar, diskmaskiner, möbler, cyklar, skidor, större leksaker och större emballage. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med grovsopor? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar. Det är 8 procent som är missnöjda. De över 59 år är mer nöjda med detta än vad de under 60 år är. Boende i småhus är också mer nöjda med detta, jämfört med vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser man kan lämna grovsopor ligger för långt bort (41 procent). Öppettiderna/ tillgänglighet orsakar även problem ( procent). 84 procent av kommunens invånare lämnar för det mesta sina grovsopor på kommunens återvinningscentral eller liknande. Boende i flerbostadshus lämnar också vanligen sina grovsopor där, som 60 procent har svarat. Motsvarande andel bland de som bor i småhus är 95 procent. Några lämnar också dem på ordnad plats i närheten av bostaden (1 procent). 1

15 Förpackningsavfall är t. ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 8 procent som tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 9 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de boende i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas att platserna för att lämna grovsopor ligger för långt bort ( procent), samt fulla behållare (8 procent). Bland de som bor i småhus orsakas missnöjet främst av fulla behållare, medan de som bor i flerbostadshus är missnöjda med att platserna ligger för långt bort. Hela 41 procent har inte besvarat frågan var man för det mesta lämnar sitt förpackningsavfall. I övrigt är det vanligaste svaret att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar på en återvinningsstation, som 6 procent gör. 14

16 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt farliga avfall? Mycket nöjd 8 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är 66 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. 8 procent är missnöjda och 14 procent är varken nöjda eller missnöjda. Det är en större andel bland de som är yngre än 40 år som saknar uppfattning om detta, jämfört med de som är äldre än 9 år. Äldre än 9 år är mer nöjda med hur det fungerar att bli av med farligt avfall jämfört med de under 40 år. Boende i småhus är mer nöjda jämfört med de som bor i flerbostadshus. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (9 procent). Därefter kommer missnöje med otydlig information och anvisning, vilket har markerats av procent. Ett visst missnöje finns med dåliga öppettider/tillgänglighet, som har markerats av 10 procent. 15

17 Elektroniska avfall är t.ex. eltandborstar, brödrostar, TV- och radioapparater och elektriska borrmaskiner. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt elektroniska avfall? Mycket nöjd 1 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vet ej Det är procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt elektroniska avfall. 8 procent är missnöjda. De som bor i småhus är mer nöjda med detta än vad de är som bor i flerbostadshus. De som är 40 år och äldre verkar vara mer nöjda med detta jämfört med de under 40 år. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna elektroniskt avfall ligger för långt bort (4 procent). Därefter kommer otydlig information och anvisning( procent) samt öppettiderna/ tillgänglighet (19 procent). 16

18 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 1 månaderna? Ja, eller fler gånger Ja, 1 eller gånger Nej, ingen gång under de senaste 1 månaderna Vet ej Kontakter med kommunen Det är 15 procent som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering. Boende i småhus har haft fler kontakter med kommunen jämfört med vad de i flerbostadshus har haft. Det går inte att uttala sig om vilka ärenden det är vanligast att ha kontakter i, då svaren är jämnt fördelade på de flesta ärendetyper. Det som går att säga är att det är minst kontakter i frågor som handlar om parker. 004 hade 1 procent varit i kontakt med kommunen. Då var det vanligaste ärendet gator/ vägar/trafik. Bland de som varit i kontakt med kommunen i årets undersökning är 59 procent nöjda med dessa kontakter och procent är missnöjda. 004 var färre nöjda då 4 procent var nöjda och 6 procent missnöjda. 1

19 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön 18-9 år 6 Män år 45 Kvinnor år Hur bor Du? Var bor Du? Villa, radhus, kedjehus 64 I centrum av tätort 9 Lägenhet I utkanten av tätort 9 Annat 4 Utanför tätort Ej svar 0 Ej svar Barnfamilj Inga barn under 18 år Barn 0-6 år Barn - 1 år Barn 14-1 år

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. ARBOGA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4

Läs mer

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-10-06 Dnr: TN 2016/265 Tekniska nämnden Kritik på teknik Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kritik

Läs mer

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun EXAMENSARBETE 25:24 HIP En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun Christian Pakisjärvi Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning 2016-12-14 Dnr Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till följande enkät. Kritik

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN KRISTINEHAMNS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg...

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts UDDEVALLA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande... 5

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016?

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Upplysningar om innehållet: Ulrika Appelberg,

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun N A T U R I LINKÖPING 7:1 Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun Foto : Lennart Lundwall Statistik och Utredningar 7-11-1 Pernilla Davidsson Medborgarundersökning om natur och

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare Kallelse Datum 2016-11-25 STYRELSESAMMANTRÄDE Benita Vikström ordförande /Marianne Heman DELGES: ORDINARIE LEDAMÖTER: Benita Vikström Emil Carlsson Lars-Åke Lindman Lena Blomkvist Urpo Koivula Bo Jender

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Medlemsenkät Resultat. Om förvaltningen. Hantering av felanmälan. Värmepanna

Medlemsenkät Resultat. Om förvaltningen. Hantering av felanmälan. Värmepanna BRF Trönninge Äng Olsbjärsvägen 66 432 92 Varberg Medlemsenkät 2013 Detta dokument beskriver resultatet av den medlemsenkät som skickades ut till medlemmarna i Brf Trönninge äng under hösten 2013. Förutom

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014.

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014. Brf Trönninge äng Medlemsundersökning hösten 2013. Enkäten är till för att hjälpa styrelsen att prioritera och ta beslut som gör att föreningen förbättras. Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer