Kritik på teknik Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning"

Transkript

1 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

2

3 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

4 Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN/Bestnr: Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille Foto: Niklas Almesjö/Bildarkivet Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB, 2013

5 Förord Under våren 2013 gjordes undersökningar i 100 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningarna genomfördes som postenkäter och samordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med hjälp av konsulten Bylund Tjänsteutveckling AB. Liknande undersökningar genomfördes 1987, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 och Undersökningarna 1987 och 1989 genomfördes under ledning av Örebro tekniska förvaltning. Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som måste åtgärdas. Alla kommuner som deltog i årets kundenkäter har, utöver tabeller från Statisticon (det företag som genomförde datainsamlingen), kunnat beställa skriftliga rapporter som överskådligt sammanfattar och illustrerar de viktigaste resultaten för den egna kommunen. Avsikten med denna redovisning är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sina resultat med andra kommuners. Den ger en samlad bild av vad medborgarna i kommunerna tycker om den egna kommunens service. Vi tror att kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp verksamhetens resultat och en hjälp vid prioriteringar och avvägningar mellan olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. Vi hoppas också att denna skrift ska öka intresset för kundenkäter som ett uppföljningsinstrument i kommunerna och skapa en god grund för ännu en omgång gemensamma kundenkäter om några år. Rapporten har skrivits av Elisabeth Bylund och Jan Lille vid Bylund Tjänsteutveckling AB. Patrik Wirsenius har varit ansvarig projektledare på SKL. Stockholm i oktober Gunilla Glasare Avdelningschef Jan Söderström Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting

6 Innehåll 5 Nyttan av kundenkäter 6 Så redovisas resultaten från 2013 års kundenkäter 7 Standarden på gator, vägar och cykelvägar 9 Renhållning av gator och vägar 11 Vinterväghållning 15 Trafiksäkerhet 17 Belysning 18 Prioriteringar inom gatuverksamheten 20 Parkernas skötsel 23 Prioriteringar inom parkverksamheten 25 Vatten och avlopp 28 Avfallshantering 38 Kontakter med kommunen 4 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

7 Nyttan av kundenkäter Kommunerna har stora krav på sig att bli effektivare och att styra resurserna till de verksamheter där de gör mest nytta. För att klara detta på ett bra sätt behöver man ha kunskap om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Den kunskapen kan man få bland annat genom att fråga kommuninvånarna om vilken service de vill ha och hur mycket de är villiga att betala för denna. Man tar helt enkelt kunderna till hjälp för att prioritera på bästa sätt. Det handlar inte om att ersätta det politiska systemet med enkätundersökningar, men kundenkäterna ger de politiska beslutsfattarna värdefull vägledning. Svarsprocenten på kundenkäterna varierar mellan 39 och 60 procent. En del av de svarande har inte följt en hoppinstruktion i VA-avsnittet. Cirka 6 procent har hoppat över en stor del av frågorna. Samtliga VA-frågor berörs utom frågorna som gäller om man är ansluten till kommunalt vatten, är nöjd med sitt enskilda vatten samt hur man ser på reningsverkets förmåga att rena avloppsvattnet. Det är inte fel i redovisningen, men en för stor andel hamnar i kategorin ej svar. De ingår i basen för procentberäkningarna så andelarna för övriga alternativ (t.ex. de som tycker att kvaliteten på vattnet är bra) blir något för låg. Jämförelserna mellan kommunerna fungerar. Däremot blir jämförbarheten med föregående år något lidande. Det är viktigt att undersökningarna genomförs med viss regelbundenhet. Några kommuner har deltagit i samtliga tio undersökningar och kan därför följa eventuella förändringar i medborgarnas uppfattningar om verksamheten. För andra kommuner är årets kundenkäter det första försöket att ta reda på vad medborgarna tycker om den kommunala servicen inom gator/vägar, parker, vatten/avlopp och sophämtning/avfallshantering. Det finns även kommuner som regelbundet genomför egna kundenkäter för att kontrollera att man uppnår målen för sin verksamhet. Både årets och tidigare års kundenkäter visar att de flesta är nöjda med den kommunala servicen när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. Att presentera dessa resultat för personalen kan ge bra motvikt till den ibland onyanserade kritiken av den kommunala verksamheten i massmedia, men det är naturligtvis viktigt att ta till sig de svar som visar på en sämre service. Dessa pekar ju ut de områden som kommunen måste bli bättre på att sköta. Man kan kanske säga att de många positiva omdömena ger inspiration och kraft att ta itu med bristerna. Om kundenkäterna ska kunna bli denna kraft är det naturligtvis mycket viktigt att kommunerna samlar personalen och informerar om samt diskuterar och analyserar resultaten av undersökningarna. Läs mer om detta i SKL:s skrift Teknik med öppna öron. Kundtjänst i teknisk förvaltning från Rätt använda kan således kundenkäterna vara ett bra instrument för att förbättra servicen och använda de begränsade resurserna på det för kommunens invånare bästa sättet. Det är också viktigt att kommunen använder kundenkäterna och resultaten från dessa i marknadsföringen av sig själv och sin verksamhet. Kommunen måste visa invånarna att man faktiskt bryr sig om deras åsikter och önskemål. Man får inte heller tveka att visa upp bra resultat och goda omdömen. Detta kan göras genom presskonferenser, pressmeddelanden eller direktinformation till kommuninvånarna. De kommuner som har gjort det har haft framgång. Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 5

8 Så redovisas resultaten från 2013 års kundenkäter SKL:s gemensamma kundenkäter 2013 genomfördes i 95 kommuner eller grupper av kommuner. I några fall har kommuner gått samman om en gemensam undersökning. Totalt har invånarna i 100 kommuner besvarat frågorna. I varje kommun gjordes ett urval av minst 500 personer i åldern år, vilka fick besvara enkäterna. Enkäterna genomfördes som postenkäter. I årets undersökning skickades tre skriftliga påminnelser. Kommunerna kunde välja en enklare undersökning med frågor om alla de fyra verksamhetsområdena i samma frågeformulär eller en mer detaljerad undersökning med fler frågor om två områden i samma frågeformulär. Det ena detaljerade formuläret gällde gator/vägar och parker och det andra vatten/avlopp samt avfallshantering. Vid jämförelser av värden mellan olika år där flera kommuner ingår, bör man tänka på att de deltagande kommunerna varierar mellan åren. Av diagrammen i rapporten framgår vilka kommuner som deltog i de olika undersökningarna. Totalt ställdes mellan 50 och 100 frågor beroende på vilket/vilka frågeformulär som användes. I alla frågeformulär fanns frågor inom flera olika områden och av olika art, till exempel: > > Frågor om information och kontakter med kommunen, till exempel Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen? > > Attitydfrågor som till exempel Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? > > Prioriteringsfrågor som till exempel Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då främst använda pengarna? Dessutom fanns utrymme för egna lokala frågor i respektive kommun. I de följande avsnitten finns resultaten från samtliga kommuner samlade. Resultaten redovisas i diagram och text under följande rubriker: > > Standarden på gator, vägar och cykelvägar > > Renhållning av gator och vägar > > Vinterväghållning > > Trafiksäkerhet > > Belysning > > Prioriteringar inom gatuverksamheten > > Parkernas användning > > Parkernas skötsel > > Prioriteringar inom parkverksamheten > > Vattenkvalitet > > Avlopp > > Avfall och avfallshantering > > Helhetsomdöme om avfallshanteringen > > Hushållsavfall > > Återvinningscentraler > > Förpackningsavfall och tidningar > > Farligt avfall > > Matavfall > > Kontakter med kommunen I diagrammen är det möjligt att jämföra svaren från den egna kommunen med resultaten från andra kommuner som har använt samma frågeformulär. Svaren på frågorna om prioriteringar redovisas samlat för alla kommuner. Svaren på frågorna om medborgarnas kontakter med kommunen och erfarenheterna av dessa redovisas också samlat. Orsaken till detta är att antalet kontakter är så få att resultatet för respektive kommun är mycket osäkert. Genom att behandla alla kommuner gemensamt ökar säkerheten i resultaten väsentligt. 6 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

9 Standarden på gator, vägar och cykelvägar Allmänhetens bedömning av standarden ( jämnhet, 0 gropar och 30 spår) 40 det 50enklare 60 formuläret Arvika Bergslagen Av invånarna Boden i samtliga 56 kommuner som använt det Bollebyggd enklare frågeformuläret där gator, vägar och cykelvägar Enköping bedömdes tillsammans är det 35 procent Eslöv som tycker att standarden är bra. I 2010 års undersökning ansåg 40 procent att standarden var bra. Gotland Vid Grums en jämförelse av uppfattningen mellan olika grupper Hagfors framgår att de som åker bil dagligen i kommunen Halmstad inte är lika nöjda med standarden på gator och Hammarö vägar som de som åker bil mer sällan eller aldrig. Höganäs De som bor mer centralt är något nöjdare med standarden Höör än de som bor mindre centralt. Vidare Kalix framgår det att boende i flerbostadshus är mer nöj- Kristianstad da med standarden än boende i småhus. Kristinehamn Kommunerna med den största andelen nöjda in- Kumla vånare Kungsbacka är Värnamo där 52 procent är nöjda, Fagersta/Norberg Kävlinge där 51 procent är nöjda och Vellinge med 50 Lerum procent nöjda. År 2010 var invånarna i Vellinge Lidingö mest nöjda med 61 procent. Fagersta/Norberg Lomma Motala Allmänhetens bedömning av standarden Nacka ( jämnhet, Norrtälje gropar och spår) det detaljerade formuläret (se diagram nästa sida) Oxelösund Partille Invånarna Robertfors i de 38 kommuner som har använt det mer detaljerade Sjöbo formuläret har bedömt standarden Skellefteå på de stora gatorna, gatorna/vägarna där de bor samt Sollefteå gång- och cykelvägar var för sig. Av Storuman invånarna i samtliga kommuner som har an- Sundbyberg vänt det detaljerade formuläret tycker 40 procent Svedala att standarden på de stora gatorna är bra. 37 procent Säter tycker att standarden är bra på gatan/vägen där de bor. Trollhättan 45 procent tycker att standarden är bra på gångoch cykelvägar. Tyresö När det gäller gång- och cykelvägar är det 21 procent Täby som inte har någon uppfattning. I de kommuner Uddevalla som deltog i undersökningen 2010 tyckte 44 procent av invånarna att standarden var bra på de Vallentuna stora gatorna, 41 procent var nöjda med standarden Vaxholm på gatan/vägen där de bor och 46 procent var nöjda Vellinge med standarden på gång- och cykelvägar. Tre kommuner i Upplands Väsby Värnamo Växjö Ystad Diagram 1. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gro- Öckerö par och spår) på kommunens gator, vägar och cykelvägar enklare Österåker formuläret. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra. *Tre kommuner i samverkan. De tre kommunerna är Mariestad, Töreboda och Gullspång % Arvika Bergslagen Boden Bollebyggd Enköping Eslöv Fagersta/Norberg Gotland Grums Hagfors Halmstad Hammarö Höganäs Höör Kalix Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kävlinge Lerum Lidingö Lomma Motala Nacka Norrtälje Oxelösund Partille Robertfors Sjöbo Skellefteå Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säter Tre kommuner i * Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Vellinge Värnamo Växjö Ystad Öckerö Österåker Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 7

10 De stora gatorna Vid en jämförelse av olika gruppers bedömning av standarden på de stora gatorna framgår att de i åldern 18 till 39 år är mer nöjda med standarden än de som är äldre än 39 år. Dessutom är de som dagligen åker bil inom kommunen inte lika nöjda som de som åker bil mindre ofta. De kommuninvånare som är nöjdast med standarden på de stora gatorna bor i Jönköping (59 procent) och Olofström (59 procent). Även 2010 hade Jönköping en stor andel nöjda kommuninvånare. Gatan/vägen där man bor Om man studerar resultaten för gatan/vägen där invånarna bor framgår det att de i åldern 18 till 39 år är nöjdare än de över 39 år. Ju mer centralt man bor, desto nöjdare är man med standarden. Boende i flerbostadshus är nöjdare med standarden än de i småhus. De som dagligen åker bil inom kommunen är inte lika nöjda med standarden som de som inte kör bil lika ofta. Den kommun som har flest nöjda invånare är Skurup med 54 procent. Gång- och cykelvägar 21 procent saknar uppfattning om standarden på gång- och cykelvägar. Andelen som saknar uppfattning varierar mellan 7 och 36 procent i de olika kommunerna. 45 procent är nöjda med standarden på gång- och cykelvägar. Även i de kommuner som deltog i undersökningen 2010 tyckte 45 procent att standarden var bra. I samtliga kommuner återfinns den största andelen som har en uppfattning bland de som cyklar dagligen under sommarhalvåret. I den gruppen är 58 procent nöjda. Även bland de som cyklar några gånger i veckan är andelen som har en uppfattning stor och av dessa är 55 procent nöjda. De som går till arbetet/skolan/affären minst en gång i veckan är mer nöjda med standarden än de som mer sällan eller aldrig går till arbetet/skolan/affären. Kommunen med störst andel nöjda är Lidköping med 58 procent. Även 2010 fanns Lidköping bland de kommuner som hade störst andel nöjda invånare. Diagram 2. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår) det detaljerade formuläret. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra. De stora gatorna Gatorna där man bor Gång- och cykelvägar % Avesta Borlänge Borås Botkyrka Falkenberg Falun Gävle Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Järfälla Jönköping Karlskrona Karlstad Katrineholm Kungälv Köping Laholm Lidköping Linköping Luleå Mark Mjölby Olofström Sigtuna Skurup Säffle Södertälje Upplands-Bro Varberg Vaxholm Åmål Älmhult Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra Göinge A Bor Bot Falke Helsin Hudi Härnö Jä Jönk Karls Ka Katrine Ku K La Lidk Link M Olofs Si S Söde Uppland Va Vax Älm Ö Örnskö Öste Östra G 8 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

11 Renhållning av gator och vägar Fagersta/Norberg Allmänhetens 0 20 bedömning av gatornas 100 och vägarnas renhållning det enklare Arvika formuläret Bergslagen Boden I alla kommuner som använt det enklare formuläret tycker 79 procent av invånarna att det är rent och snyggt Eslöv på gator och vägar. I de kommuner som deltog i undersökningen 2010 tyckte 75 procent att det var rent och snyggt. Grums De som bor i småhus tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar i större utsträckning än de som bor i flerbostadshus. De under 60 år är mer nöjda med renhållningen av gator och vägar än de mellan 60 och 74 år. Höör De kommuner som har störst andel nöjda med Kalix renhållningen är Värnamo med 93 procent nöjda och Höganäs med 92 procent nöjda invånare. Även Kumla 2010 återfanns Höganäs bland de kommuner som fick bäst omdömen av sina invånare. Bollebyggd Enköping Gotland Hagfors Halmstad Hammarö Höganäs Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kävlinge Lerum Lidingö Lomma Motala Nacka Norrtälje Oxelösund Partille Robertfors Sjöbo Skellefteå Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säter Tre kommuner i Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Vellinge Värnamo Växjö Diagram 3. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas Ystad renhållning enklare formuläret. Andel som svarat ganska rent Öckerö och snyggt eller mycket rent och snyggt. Österåker *Tre kommuner i samverkan. De tre kommunerna är Mariestad, Töreboda och Gullspång % Arvika Bergslagen Boden Bollebyggd Enköping Eslöv Fagersta/Norberg Gotland Grums Hagfors Halmstad Hammarö Höganäs Höör Kalix Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kävlinge Lerum Lidingö Lomma Motala Nacka Norrtälje Oxelösund Partille Robertfors Sjöbo Skellefteå Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säter Tre kommuner i * Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Vellinge Värnamo Växjö Ystad Öckerö Österåker Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 9

12 Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning det detaljerade formuläret I alla de kommuner som har använt det detaljerade formuläret, där renhållningen av gator/vägar i centrum respektive utanför centrum bedömts var för sig, är det 70 procent av invånarna som tycker att det är rent och snyggt i centrum och 64 procent som tycker att det är rent och snyggt utanför centrum. Av invånarna i de kommuner som deltog i undersökningen 2010 tyckte 66 procent att renhållningen var bra på gator/vägar i centrum och 61 procent var nöjda med renhållningen på gator/vägar utanför centrumområdet. De mellan 18 och 59 år är nöjdare med renhållningen utanför centrumområdet än de mellan 60 och 74 år. Åldersgruppen år är mer nöjd med renhållningen av gator/vägar i centrum än de över 39 år. De som bor i flerbostadshus är inte lika nöjda med renhållningen, varken i centrum eller utanför centrumområdet, som de som bor i småhus. De som bor mindre centralt är mer nöjda både med renhållningen i centrum och utanför centrumområdet. De som går till arbetet/skolan/affären minst en gång i veckan är mindre nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför centrum än de som går mer sällan till arbetet/skolan/affären. Renhållningen av gator och vägar i centrum får bäst betyg i Olofström (93 procent nöjda) och Lidköping (90 procent nöjda). Lidköping hörde även år 2010 till de kommuner som fick bäst omdömen. Renhållningen av vägarna utanför centrumområdet fungerar bäst i Olofström (82 procent). Diagram 4. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning detaljerade formuläret. Andel som svarat ganska rent och snyggt eller mycket rent och snyggt. I centrum Utanför centrum % Avesta Borlänge Borås Botkyrka Falkenberg Falun Gävle Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Järfälla Jönköping Karlskrona Karlstad Katrineholm Kungälv Köping Laholm Lidköping Linköping Luleå Mark Mjölby Olofström Sigtuna Skurup Säffle Södertälje Upplands-Bro Varberg Vaxholm Åmål Älmhult Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra Göinge A Bo Bo Falke Helsin Hud Härn J Jönk Karls Ka Katrin Ku K L Lidk Link M Olof S S Söd Uppland Va Va Äl Ö Örnskö Öste Östra G 10 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

13 Vinterväghållning Fagersta/Norberg Tre kommuner i Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det enklare Arvika formuläret Bergslagen Boden Av invånarna i samtliga kommuner som har använt det enklare formuläret tycker 58 procent att snöröjningen Eslöv och halkbekämpningen sköts bra. Det är ungefär samma resultat som 2010 då 54 procent var nöjda. Grums Då olika grupper jämförs framgår det att de under 40 år är mer nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen än de mellan 40 och 74 år. De som reser med allmänna färdmedel flera gånger i veckan är mindre nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen än de Höör som reser mer sällan eller aldrig. Även de som cyklar minst en gång i veckan under vinterhalvåret är Kalix mindre nöjda än de som cyklar mer sällan eller aldrig under vintern. Kumla Mest nöjda med snöröjning och halkbekämpning är invånarna i Kristinehamn (76 procent). Bollebyggd Enköping Gotland Hagfors Halmstad Hammarö Höganäs Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kävlinge Lerum Lidingö Var ska man börja snöröja/halkbekämpa? Lomma Motala En fråga ställdes om var man ska börja snöröja. Nacka Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: Norrtälje Oxelösund Partille > > 45 procent svarar att det är viktigast att börja med Sjöbo de stora gatorna in mot centrum > > 21 procent svarar viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor > > 11 procent svarar bostadsgatorna > > 9 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum Säter > > 1 procent svarar busshållplatserna > > 9 procent svarar att de inte vet > > 4 procent har inte besvarat frågan eller angett flera Tyresö svarsalternativ Robertfors Skellefteå Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Trollhättan Täby Uddevalla Upplands I Väsby de kommuner som deltog 2010 fanns samma Vallentuna svarsmönster. Vaxholm Nästan alla grupper som jämförs tycker att det Vellinge är viktigast att börja med de stora gatorna in mot Värnamo Växjö Diagram Ystad 5. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning enklare formuläret. Andel som svarat ganska bra Öckerö Österåker eller mycket bra. *Tre kommuner i samverkan. De tre kommunerna är Mariestad, Töreboda och Gullspång % Arvika Bergslagen Boden Bollebyggd Enköping Eslöv Fagersta/Norberg Gotland Grums Hagfors Halmstad Hammarö Höganäs Höör Kalix Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kävlinge Lerum Lidingö Lomma Motala Nacka Norrtälje Oxelösund Partille Robertfors Sjöbo Skellefteå Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säter Tre kommuner i * Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Vellinge Värnamo Växjö Ystad Öckerö Österåker Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 11

14 centrum. Undantagna är de som cyklar vintertid minst en gång i veckan. Dessa vill främst ha snöröjning och halkbekämpning av cykel- och gångvägar in mot centrum. Särskilt viktig är snöröjningen av de stora gatorna in mot centrum för de som åker bil dagligen. Ju mindre centralt man bor, desto viktigare tycker man det är att börja snöröja/halkbekämpa de stora gatorna. Boende i småhus tycker också att det är viktigare att börja med de stora gatorna in mot centrum än boende i flerbostadshus. Av de som bor i flerbostadshus och de som åker med allmänna färdmedel flera gånger i veckan tycker en ganska stora andel att man ska börja med viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor. Även de som går till arbetet/skolan/affären minst en gång i veckan tycker att det är viktigare att börja med viktiga gångvägar än de som mer sällan eller aldrig går till arbetet/skolan/affären. De som bor mer centralt tycker att det är viktigare att börja snöröja/halkbekämpa viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser samt bostadsgator än de som bor mindre centralt. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det detaljerade formuläret Invånarna i de kommuner som använde det detaljerade formuläret bedömde de större gatorna/vägarna och gatan/vägen där man bor var för sig. 61 procent av invånarna i samtliga kommuner tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av de större vägarna och gatorna sköts bra och 48 procent tycker att den sköts bra på gatan/vägen där de bor. Av invånarna i de kommuner som deltog i undersökningen 2010 var det 56 procent som var nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna. 41 procent var nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av bostadsgatorna. Invånarna tycker överlag att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bättre på de stora gatorna/ vägarna i kommunen än på gatan/vägen där de bor. De som bor i småhus är mer nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna än boen- Diagram 6. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning detaljerade formuläret. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra. De stora gatorna Gatorna där man bor Cykelvägar Gångvägar % Avesta Borlänge Borås Botkyrka Falkenberg Falun Gävle Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Järfälla Jönköping Karlskrona Karlstad Katrineholm Kungälv Köping Laholm Lidköping Linköping Luleå Mark Mjölby Olofström Sigtuna Skurup Säffle Södertälje Upplands-Bro Varberg Vaxholm Åmål Älmhult Örebro Örnsköldsvik Östersund Östra Göinge 12 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

15 de i flerbostadshus. De som bor utanför en tätort är mer nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av gatan/vägen där de bor än de som bor mer centralt. Bäst, enligt kommuninvånarna, fungerar snöröjningen/halkbekämpningen av de större vägarna och gatorna i Olofström (76 procent). När det gäller gatan/vägen där man bor fungerar snöröjningen och halkbekämpningen bäst i Olofström (63 procent nöjda) och Varberg (63 procent nöjda). Cykelvägarna Hela 34 procent saknar uppfattning om snöröjning/ halkbekämpning av cykelvägarna. Andelen som saknar uppfattning varierar från 20 till 53 procent i de olika kommunerna. Bland de som cyklar dagligen under sommarhalvåret (23 procent) varierar andelen mellan 8 och 43 procent. Andelen bland de som cyklar minst en gång i veckan under vinterhalvåret (11 procent) varierar mellan 1 och 25 procent. Det är därför svårt att göra några jämförelser mellan kommunerna. Av de 23 procent som cyklar dagligen under sommarhalvåret är 41 procent nöjda, 14 procent svarar att snöröjningen varken sköts bra eller dåligt och 35 procent anser att den sköts dåligt. 9 procent av dessa cyklister saknar uppfattning om vinterväghållningen. I de kommuner som deltog 2010 var 34 procent av de som cyklade dagligen under sommarhalvåret nöjda. Av de 11 procent som cyklar minst en gång i veckan under vinterhalvåret är 44 procent mycket eller ganska nöjda, 15 procent svarar att snöröjningen varken sköts bra eller dåligt och 38 procent anser att den sköts mycket eller ganska dåligt. 3 procent av dessa cyklister saknar uppfattning om vinterväghållningen. I undersökningen 2010 fanns det ingen fråga om cykling under vinterhalvåret. Gångvägar 35 procent tycker att vinterväghållningen av gångvägarna sköts mycket eller ganska bra, 18 procent svarar att den varken sköts bra eller dåligt och 34 procent tycker att den sköts ganska eller mycket dåligt. 13 procent har ingen uppfattning om vinterväghållningen. I de kommuner som deltog i undersökningen 2010 var 28 procent av invånarna nöjda. Det finns inga skillnader i resultatet mellan olika grupper. Snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar anses fungera bäst i Olofström (56 procent nöjda) och Luleå (53 procent). Även år 2010 fanns Luleå bland de kommuner som fick bäst omdömen. Var ska man börja snöröja/halkbekämpa? Även i det detaljerade formuläret ingick en fråga om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: > > 47 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum > > 21 procent svarar viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor > > 11 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum > > 8 procent svarar bostadsgatorna > > 1 procent svarar busshållplatserna > > 8 procent svarar att de inte vet > > 3 procent har inte besvarat frågan eller markerat flera svarsalternativ I de kommuner som deltog 2010 fanns samma svarsmönster. För de flesta grupper som jämförs är det viktigast att börja med de stora gatorna. Ju mindre centralt man bor, desto viktigare anser man det vara att börja snöröja/halkbekämpa de stora gatorna. Boende i småhus tycker att det är viktigare att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna, än de som bor i flerbostadshus. Ju oftare man åker bil inom kommunen, desto viktigare tycker man det är att de stora gatorna/vägarna snöröjs/halkbekämpas först. De som bor mer centralt och i flerbostadshus tycker att det är viktigare att börja med viktiga gångvägar till busshållplatser och skolor än de som bor mindre centralt och i småhus. De som går till arbetet/skolan/affären önskar i större utsträckning att man ska snöröja/halkbekämpa viktiga gångvägar än de som sällan eller aldrig går till arbetet/skolan/affären. De som åker med allmänna färdmedel minst en gång i veckan tycker att det är viktigare att börja med viktiga gångvägar än de som mer sällan eller aldrig reser med allmänna färdmedel. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret samt de som cyklar vintertid minst en gång i veckan tycker att det är viktigare att börja snöröja/halkbekämpa cykelvägarna/gångvägarna än de som inte cyklar lika ofta på sommaren eller vintern. Slutligen tycker de som bor i flerbostadshus att det är viktigare att börja snöröja/halkbekämpa bostadsgatorna än de som bor i småhus. Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 13

16 Användning av sand och salt för att minska halkrisken. Diagrammet visar andelen som anser att man inte ska salta alls det detaljerade formuläret. 9 procent tycker att man ska salta fler gator. 22 procent vill att man ska salta färre gator och 29 procent anser att man inte ska salta alls. Slutligen vill 37 procent att man ska göra på samma sätt som tidigare. Det är samma svarsmönster som i undersökningen Resultaten visar att männen i större utsträckning än kvinnorna tycker att man inte ska salta alls. De som är äldre än 39 år vill i större utsträckning än de yngre inte salta alls. De som bor i småhus vill i något större utsträckning än de som bor i flerbostadshus inte salta alls. De kommuner som ligger norrut har en större andel som tycker att man inte ska salta alls. I Östersund svarar 65 procent att man inte ska salta alls. Även 2010 fanns Östersund bland de kommuner som hade störst andel som inte ville att man skulle salta alls % Avesta Borlänge Borås Botkyrka Falkenberg Falun Gävle Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Järfälla Jönköping Karlskrona Karlstad Katrineholm Kungälv Köping Laholm Lidköping Linköping Luleå Mark Mjölby Olofström Sigtuna Skurup Säffle Södertälje Upplands-Bro Varberg Vaxholm Åmål Älmhult Örebro Örnsköldsvik Diagram 7. Användning av sand och salt för att minska halkrisken detaljerade formuläret. Diagrammet visar andelen som svarat att man inte ska salta alls. Östersund Östra Göinge 14 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

17 Trafiksäkerhet Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Diagrammet visar de som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. 23 procent av de svarande tycker att den nuvarande trafiksäkerheten är bra som den är. I de kommuner som deltog i undersökningen 2010 var 25 procent nöjda med trafiksäkerheten. Männen är mer nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten än kvinnorna. Hushåll med barn, och särskilt de med barn upp till 13 år, är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn. Vellinge (35 procent), Svedala (34 procent) och Ystad (34 procent) är de kommuner som har störst andel invånare som är nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten. Diagram 8. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Diagrammet visar dem som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. *Tre kommuner i samverkan. De tre kommunerna är Mariestad, Töreboda och Gullspång % Arvika Avesta Bergslagen Boden Bollebyggd Borlänge Borås Botkyrka Enköping Eslöv Fagersta/Norberg Falkenberg Falun Gotland Grums Gävle Hagfors Halmstad Hammarö Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Höganäs Höör Järfälla Jönköping Kalix Karlskrona Karlstad Katrineholm Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Lerum Lidingö Lidköping Linköping Lomma Luleå Mark Mjölby Motala Nacka Norrtälje Olofström Oxelösund Partille Robertfors Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skurup Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säffle Säter Södertälje Tre kommuner i * Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Varberg Vaxholm, vägt Vellinge Värnamo Växjö Ystad Åmål Älmhult Öckerö Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östra Göinge Berg Bolle Bo En Bo Fagersta/N Falk G Ha H Ham Helsin Hud Härn Hö Jön Karl Katrin K Kristi Kristin Kung Kä K L Lid L Lin L M Olo No Oxe Rob S Ske Sto So Sund S Söd Tre kommu Trol Ud Upplands Upplan Vall Vaxholm V Vä V Ä Örnsk ÖÖ Öst Ös Östra G Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 15

18 Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor? Diagram 9. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor? Andel som prioriterar respektive åtgärd. De mest önskade åtgärderna för att öka trafiksäkerheten är hastighetsdämpande åtgärder (14 procent) och förbättrad sikt vid gatukorsningar (12 procent). Därefter kommer bättre snöröjning och halkbekämpning (9 procent) samt lägre hastighet (8 procent). Hastighetsdämpande åtgärder önskas främst av hushåll med barn upp till 13 år. Ju yngre man är, desto viktigare är det med hastighetsdämpande åtgärder. De som bor mer centralt önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än de som bor mindre centralt. De mellan 60 och 74 år önskar snöröjning/halkbekämpning i större utsträckning än yngre. Säkrare cykelvägar är ett starkare önskemål hos de som cyklar dagligen under sommarhalvåret och minst en gång i veckan under vinterhalvåret än hos de som cyklar mer sällan % Jag tycker trafiksäkerheten är bra som den är Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp i gatan Fler varningsskyltar (t ex varning för barn, farliga korsningar) Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Säkrare cykelvägar Säkrare gångvägar Bättre vägmarkeringar vid övergångställe, korsningrar m.m. Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning Annat Ej svar 16 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

19 Belysning Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för den som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar pengar. Tycker du att kommunen kan spara in på eller öka resurserna för belysningen? Diagrammet visar andelen som svarat att man ska öka resurserna för belysningen. 30 procent vill att man ska öka resurserna för belysning och 6 procent vill att man ska spara på resurserna. 62 procent tycker att det är bra som det är. Det är ungefär samma resultat som 2010 då 32 procent ville ha ökade resurser, 7 procent ville spara på resurserna och 63 procent tyckte det var bra som det var. Vid en jämförelse mellan olika grupper framgår att kvinnorna i högre grad än männen vill ha mer resurser för belysningen. De under 60 år anser också i högre grad än de äldre att man ska öka resurserna. De som bor i flerbostadshus är mer angelägna om ökade resurser än de som bor i småhus. Även de som reser med allmänna färdmedel minst en gång i veckan är mer angelägna om ökade resurser än de som reser mer sällan eller aldrig med allmänna färdmedel. De kommuner som har störst andel som vill öka resurserna för belysning är Hagfors (50 procent) och Östersund (47 procent). Även 2010 var Östersund bland de kommuner där invånarna var mest angelägna om ökade resurser för belysning. Sparviljan är störst i Gotland, där 14 procent anser att kommunen bör spara in på belysningen. I Oxelösund finns störst andel som tycker att belysningen är bra som den är (79 procent). Diagram 10. Tycker du att kommunen kan spara in på eller öka resurserna för belysning? Andel som svarar att kommunen ska öka resuserna för belysning. *Tre kommuner i samverkan. De tre kommunerna är Mariestad, Töreboda och Gullspång % Arvika Avesta Bergslagen Boden Bollebyggd Borlänge Borås Botkyrka Enköping Eslöv Fagersta/Norberg Falkenberg Falun Gotland Grums Gävle Hagfors Halmstad Hammarö Helsingborg Hudiksvall Håbo Härnösand Höganäs Höör Järfälla Jönköping Kalix Karlskrona Karlstad Katrineholm Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Lerum Lidingö Lidköping Linköping Lomma Luleå Mark Mjölby Motala Nacka Norrtälje Olofström Oxelösund Partille Robertfors Sigtuna Sjöbo Skellefteå Skurup Sollefteå Storuman Sundbyberg Svedala Säffle Säter Södertälje Tre kommuner i * Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Varberg Vaxholm, vägt Vellinge Värnamo Växjö Ystad Åmål Älmhult Öckerö Örebro Örnsköldsvik Östersund Österåker Östra Göinge Arv Ave Bergsla Bo Bolleby Borlä Bo Botky Enköp Fagersta/Norb Es Falkenb Fa Gotl Gru Hag Gä Halms Hamm Helsingb Hudiks Härnös H Höga H Järf Jönköp Karlskr K Karls Katrineh Kristians Kristineha Ku Kungsba Kung Kävli Köp Lah Ler Lidi Lidköp Linköp Lom Mjö MLu Mo Na Norrt Olofstr Oxelös Par Robert Sigt Skelle Sj Sku Solle Storum Sundbyb Sved Sä Sä Södert Tre kommuner Trollhät Tyr Uddev T Upplands Vä Upplands- Vallent Varb Vaxholm, v Velli Värna Vä Älm ÅYs Öck Öre Örnsköld Östers Österå Östra Göi Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning 17

20 Prioriteringar inom gatuverksamheten Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi främst använda pengarna? det enklare formuläret Summan av svaren överstiger 100 procent då det fanns möjlighet att markera flera alternativ. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet i de flesta grupper att medlen ska användas till underhåll av asfalten på gator och därefter snöröjning/halkbekämpning av gatorna. Underhåll av asfalten är mer angeläget för män än för kvinnor. Boende i småhus är mer angelägna om underhåll av asfalten än boende i flerbostadshus. Det framgår även att önskemålet om underhåll av asfalten ökar ju mindre centralt man bor. De som är 60 år och äldre är inte lika intresserade av asfaltunderhåll som de yngre. Bland de mellan 60 och 74 år anses det viktigare med snöröjning av gång- och cykelvägar än bland de under 60 år. Kvinnorna tycker även att det är viktigare med snöröjning/halkbekämpning av såväl gator som gång- och cykelvägar än vad männen tycker. Boende i flerbostadshus tycker att det är viktigare med snöröjning/ halkbekämpning av gång- och cykelvägar än boende i småhus. De önskar istället snöröjning/halkbekämpning av gator och vägar i större utsträckning än de som bor i flerbostadshus. Underhåll samt snöröjning av gång- och cykelvägar är viktigare för de som bor mer centralt, medan de som bor mindre centralt i större utsträckning önskar snöröjning/ halkbekämpning av gatorna. Ju oftare kommuninvånarna åker bil, desto mer angelägna är de om underhåll av asfalten. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret och minst en gång i veckan under vinterhalvåret önskar både underhåll och snöröjning/halkbekämpning av gång- och cykelvägar i större utsträckning än de som cyklar mer sällan. Även de som går till arbetet/ skolan/affären önskar i större utsträckning underhåll och snöröjning/halkbekämpning av gång- och cykelvägar än de som sällan eller aldrig går till arbetet/skolan/affären. I de flesta kommuner ses underhållet av asfalten som viktigast. Det förekommer dock att det anses lika viktigt eller viktigare med snöröjning och halkbekämpning. Särskilt viktigt med underhåll av asfalten är det i Höganäs (71 procent) och Öckerö (71 procent). Snöröjning önskas mest av invånarna i Norrtälje (62 procent) och Sollefteå (62 procent). Diagram 11. Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi främst använda pengarna? enklare formuläret. Andel som prioriterar respektive åtgärd % Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gångoch cykelvägar Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar Sopning av gator och gångoch cykelvägar Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och dylikt Annat 18 Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Senior alert Jämförelse PPM-mätningar (sida 1/3) v40 2013, v11 2014, v37 2014, v11 2015, v40 2015 och v11 2016 v40-13 v11-14 v37-14 v11-15 v40-15

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex steg till 133,3 fjärde kvartalet 2012 Lägre ränta och högre inkomster förstärkte husköpkraften Hushållens förutsättningar för

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Antal matematiklärare Ale kommun 37 2 Alingsås kommun 167 9 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 15 1 Alvesta kommun 101 5 AMISGO AB 6 1 ANTONSKOLAN

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03 Boindex steg till 154,4 fjärde kvartalet 2009 husköpkraften stärks ytterligare Boindex steg till 154,4 fjärde kvartalet ifjol, från

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-06-26 Boindex sjönk till 128,8 första kvartalet 2014 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 128,8 första kvartalet

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-12-12 Boindex steg till 142,5 tredje kvartalet 2013 Sjunkande medianpris och ökad inkomst förklarar uppgången Boindex uppgick till 142,5 tredje

Läs mer