Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007

2 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker vatten/avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern år för att besvara ett 40-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av SCB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 6 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas resultaten under följande rubriker: Gator Parker Information och kontakter Totalt ställdes ett 40-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas mer om själva undersökningen samt några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p g a avrundningar. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB på uppdrag av Kommunförbundet. 1

3 Sammanfattning Gator och vägar När kommunens invånare skall avge ett omdöme om standarden på de stora gatorna tycker 57 procent att den är bra och 2 procent är missnöjda. 55 procent är nöjda med standarden på gatan eller vägen där de bor och 2 procent är missnöjda. I en undersökning 2001 hade Lidingö kommun beställt en annan variant av frågor så någon exakt jämförelse av resultaten går inte att göra då den fråga som ställdes i den föregående undersökningen behandlade standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar i en enda fråga. I undersökningen 2001 var 47 procent nöjda och 0 procent missnöjda. 77 procent av invånarna tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar i centrum. Lite färre, 74 procent, är nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför centrumområdet ställdes en sammanfattande fråga om det är rent och snyggt som då visade att 66 procent var nöjda. Det är 68 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra på de större gatorna/vägarna in mot centrum och 12 procent är missnöjda. 54 procent är nöjda med snöröjningen där de bor och 0 procent missnöjda. På enbart en fråga som ställdes om detta 2001 var 6 procent nöjda och 4 procent missnöjda. På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 5 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det tyckte man även Det är 27 procent som anser att trafiksäkerheten är bra som den är var 2 procent nöjda med den. För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigast att förbättra sikten vid gatukorsningar och hastighetsdämpande åtgärder var det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder. Parker Det är 54 procent som är nöjda med parkerna i centrum. Andelen som är nöjda med skötseln av parkerna i bostadsområdet är lägre, 45 procent ställdes enbart en fråga om parkernas skötsel i kommunen och då var 47 procent nöjda. Parkerna används i störst utsträckning för promenader. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är städning av parkerna. Information och kontakter Några frågor ställdes om invånarnas kontakter med kommunen i ärenden som gällde gator/vägar, trafik eller parker. Det är 17 procent som varit i kontakt med kommunen under de senaste 12 månaderna. Det går inte att jämföra svaren mot 2001 då det var flera ärendetyper som de tillfrågade fick svara på om de hade haft kontakter i. Av de som varit i kontakt är 41 procent nöjda med sin kontakt och 4 procent missnöjda. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet att resurserna skall användas till underhåll av asfalten. På andra plats kommer snöröjning och halkbekämpning av de större gatorna in mot centrum samt snöröjning av bostadsgatorna. Därefter kommer underhåll av gång och cykelvägar. Förutom att asfalten är viktigast både i årets undersökning och 2001 går det inte att gör några jämförelser då svarsalternativen är fler i den utökade undersökning som valdes detta år. 2

4 Gator Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på de stora gatorna i kommunen där Du bor?... gatan eller vägen där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Vet ej/ingen åsikt När kommunens invånare skall avge ett omdöme om standarden på de stora gatorna tycker 57 procent att den är bra och 2 procent är missnöjda. 55 procent är nöjda med standarden på gatan eller vägen där de bor och 2 procent är missnöjda. I en undersökning 2001 hade Lidingö kommun beställt en annan variant av frågor så någon exakt jämförelse av resultaten går inte att göra då den fråga som ställdes i den föregående undersökningen behandlade standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar i en enda fråga. I undersökningen 2001 var 47 procent nöjda och 0 procent missnöjda. De som bor i centrum är mindre nöjda med standarden på de stora gatorna än vad de som bor minde centralt är. Kvinnorna verkar vara mer nöjda med gatorna och vägarna där man bor än vad männen är.

5 Tycker Du att det är rent och snyggt eller att det är skräpigt på gator och vägar i centrum i kommunen där Du bor?... gator och vägar utanför centrumområdet? Det är mycket rent och snyggt Det är ganska rent och snyggt Det är ganska skräpigt Det är mycket skräpigt Vet ej/ingen åsikt procent av invånarna tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar i centrum. Lite färre, 74 procent, är nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför centrumområdet ställdes en sammanfattande fråga om det är rent och snyggt som då visade att 66 procent var nöjda. De som bor i småhus verkar vara mer nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför centrumområdet än vad de som bor i flerbostadshus är. Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på gång- och cykelvägarna? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Vet ej/ingen åsikt Det är 56 procent som tycker att standarden är bra på gång- och cykelvägar och 15 procent tycker att den är dålig. Det är 1 procent som inte har någon uppfattning om detta. Det som har en uppfattning om detta är främst de som cyklar minst några gånger i veckan under sommarhalvåret. Ungefär 70 procent av dessa tycker att standarden är bra och kring 15 procent att den är dålig. Även de som åker kollektivt flera gånger i veckan har en uppfattning om detta. Bland dem är 60 procent nöjda och 16 procent missnöjda. 4

6 Tycker Du att det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i centrum i kommunen där Du bor under följande tider, när affärerna har öppet? Från måndag morgon till fredag eftermiddag kl Fredag eftermiddag efter kl och under lördagar Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Ej svar Det är 27 procent av kommunens invånare som kör bil in till centrum tre eller fler gånger i veckan och 40 procent kör bil in till centrum en till två gånger i veckan. 28 procent kör sällan eller aldrig bil till centrum och 4 procent bor i centrum och behöver inte köra dit. Bland samtliga så tycker man att det är lättare att hitta en ledig p-plats på vardagar (56 procent) än på helger (fredag eftermiddagar och på lördagar), 2 procent ställdes enbart en fråga om hur man tycker det är att hitta en ledig p-plats och då var det 44 procent som tyckte det var lätt. Frågan ställdes till de med tilllgång till bil. Männen verkar tycka att det är lättare att hitta en ledig p-plats på vardagar än vad kvinnorna tycker. De som bor i centrum verkar tycka att det är lättare att hitta en ledig p-plats på vardagar jämfört med vad de som bor mindre centralt tycker. 5

7 Hur tycker Du att snöröjning och halkbekämpning sköts på de större vägarna och gatorna i kommunen där Du bor?... på gatan eller vägen där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt Det är 68 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra på de större gatorna/vägarna in mot centrum och 12 procent är missnöjda. 54 procent är nöjda med snöröjningen där de bor och 0 procent missnöjda. På enbart en fråga som ställdes om detta 2001 var 6 procent nöjda och 4 procent missnöjda. De som är mellan 60 och 74 år verkar inte lika nöjda med vare sig snöröjning av de större vägarna och gatorna som av gatan/vägen där de bor jämfört med de under 60 år. De som kör bil in till centrum minst en gång i veckan är mindre nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna/vägarna där man bor jämfört med de som inte åker in till centrum lika ofta. Cykelvägarna Det är 0 procent som är nöjda med snöröjningen av cykelvägarna och 1 procent är missnöjda. 4 procent har ingen uppfattning om detta. De som har en uppfattning är de som cyklar varje dag under sommarhalvåret och där tycker 44 procent att den sköts bra och 2 procent att den sköts dåligt. Uppgiften är förhållandevis osäker då den baseras på få svar. Gångvägarna Det är 40 procent nöjda som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar sköts bra och 0 procent som tycker att den sköts dåligt. Det är 7 procent som inte har någon uppfattning om detta. Jämförs de som åker bil ofta med de som sällan åker bil är de som åker bil sällan mer nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägarna. För övrigt är det inga skillnader i svaren mellan olika grupper. Var skall man börja med snöröjningen På en fråga om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 5 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Därefter kommer viktiga gångvägar till busshållplatser skolor mm (27 procent). 12 procent vill att man börjar med bostadsgatorna. Det är samma svarsmönster som För alla grupper är de stora gatorna viktiga att börja med om än med olika tyngd. De som kör bil in till centrum minst några gånger i veckan har en större andel som tycker att det är viktigt att snöröja och halkbekämpa de stora vägarna in mot centrum, medan de som kör bil mer sällan även tycker att det är viktigt med viktiga gångvägar. Fortsättning på nästa sida... 6

8 ... fortsättning från föregående sida Andelen som anser att man skall börja med de stora gatorna är större bland de som bor i småhus jämfört med de som bor i flerbostadshus. För de som bor i flerbostadshus är det lika viktigt med snöröjning av viktigare gångvägar som med snöröjning av de stora gatorna in mot centrum. Kvinnorna tycker inte att det är lika viktigt med snöröjning av de stora gatorna som vad männen tycker, kvinnorna har däremot en större andel jämfört med männen som vill ha snöröjning och halkbekämpning av viktiga gångvägar. 7

9 Man kan använda sand och salt för att minska halkrisken. Det är vanligt att salta på de stora gatorna och vägarna med mycket trafik. Saltet gör att man snabbt minskar halkan och därmed också risken för olyckor. Saltet har dock den nackdelen att det blir smutsigt, bilarna rostar mer och träd och annan vegetation kan skadas. Hur tycker du vi ska göra? Salta fler gator Salta färre gator Inte salta alls Göra på samma sätt som tidigare Det är 2 procent tycker att man inte skall salta alls, 28 procent tycker att man skall salta färre gator och 6 procent svarar att man skall göra på samma sätt som tidigare. Det är 7 procent som tycker att man ska salta fler gator. Jämfört med 2001 så är det fler i årets undersökning som tycker att man ska göra som tidigare samt salta färre gator. Det är en större andel bland männen än vad det är bland kvinnorna som tycker att man inte ska salta alls. Även bland de i småhus finns en större andel som svarar detta jämfört med vad det är bland de som bor i flerbostadshus som istället svarar att man ska göra som tidigare. En annan notering är att de som kör bil mer än två gånger i veckan in till centrum har en större andel som svarar att man inte ska salta alls, medan de som kör bil mer sällan vill salta färre gator. 8

10 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket pengar! Tycker Du att kommunen skall spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara in på belysningen Bra som det är Kommunen skall öka resurserna för belysningen Ej svar Som det framgår av diagrammet ovan är det 5 procent som tycker att det är bra som det är. 5 procent tycker att man skall öka resurserna för belysning och 4 procent tycker att kan spara på resurserna. Det är samma svarsmönster som i undersökningen Kvinnorna vill i högre utsträckning öka resurserna för belysning än vad männen vill som istället har en större andel som svarar att det är bra som det är. Boende i flerbostadshus verkar i högre grad vilja öka på resurserna jämfört med vad de som bor i småhus vill. Bland de äldsta i åldern mellan 60 och 74 år, är andelen lägre som vill öka resurserna för belysning jämfört med de under 60 år. Jämförs de som åker med allmänna färdmedel verkar det som att de som åker minst några gånger i månaden är en grupp som i högre utsträckning vill ha ökade resurser jämfört med de som åker mer sällan eller aldrig.

11 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad skall vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gång- och cykelvägarna Snöröjning och halkbekämpning av bostadsgatorna Snöröjning och halkbekämpning av de större gatorna mot centrum Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna Sopning av gator och gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och andra grönområden längs gatorna Annat På den här frågan har de svarande fått ange flera alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet att resurserna skall användas till underhåll av asfalten. På andra plats kommer snöröjning och halkbekämpning av de större gatorna in mot centrum samt snöröjning av bostadsgatorna. Därefter kommer underhåll av gång- och cykelvägar. Förutom att asfalten är viktigast både i årets undersökning och 2001 går det inte att göra några jämförelser då svarsalternativen är fler i den utökade undersökning som valdes detta år. Underhåll av asfalten är viktigt för alla grupper. Bland männen finns en större andel som svarar underhåll av asfalten, medan kvinnorna förutom underhåll av asfalten tycker att det är nästan lika viktigt med snöröjning och halkbekämpning av de större gatorna in mot centrum. De som bor i flerbostadshus önskar snöröjning och halkbekämpning av såväl gång- och cykelvägar som av bostadsgatorna i högre grad än vad boende i småhus önskar. De vill istället ha snöröjning och halkbekämpning av de större 10 gatorna samt underhåll av asfalten i större utsträckning. För övrigt kan noteras att bland de äldsta mellan 60 och 74 år är det lika angeläget med snöröjning av bostadsgatorna som med underhåll av asfalten. De som dagligen åker bil inom kommunen tycker att underhållet av asfalten är viktigare än vad de tycker som inte åker bil lika ofta. Miljön kring gator och torg På en fråga om var man skall förbättra miljön kring gator och torg är tycker 5 procent att det är viktigast att förbättra miljön längs bostadsgatorna. Därefter kommer på gågatorna som 22 procent har svarat. 18 procent tycker att det är viktigast att förbättra miljön längs de stora gatorna in mot centrum i kommunen och 12 procent att den ska förbättras på de större torgen i centrum. Slutligen så vill 7 procent att man börjar förbättra mijön längs de övriga affärsgatorna i centrum. Fortsättning på nästa sida...

12 ... fortsättning från föregående sida De som bor i flerbostadshus tycker att det är viktigare att börja längs bostadsgatorna medan boende i småhus vill att miljön förbättras längs de stora gatorna. Bland de som åker med kollektivtrafiken flera gånger i veckan är det viktigast att börja längs bostadsgatorna. 11

13 Om vi skall göra det bättre för cyklisterna, vad skall vi då främst satsa på? O Fler cykelvägar Bättre underhåll av cykelvägarna (t. ex. åtgärda gropar och ojämnheter) Bättre sopning av glas och dyl. från cykelvägarna Bättre snöröjning och sandning av cykelvägarna Bättre vägvisning på cykelvägarna Bredare cykelbanor Bättre belysning "Binda ihop" de olika cykelvägarna Annat Vet ej/ingen åsikt På den här frågan har de svarande fått ange flera alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. För att det skall bli bättre för cyklisterna är det viktigast att binda ihop de olika cykelvägarna, med bättre underhåll och fler cykelvägar. Det är 16 procent av kommunens invånare som cyklar varje dag under sommarhalvåret, 22 procent cyklar några gånger i veckan, 1 procent någon gång i veckan 1 procent cyklar någon gång i månaden och 0 procent cyklar sällan eller aldrig Om resultaten studeras för som de som cyklar minst några gånger i veckan under sommarhalvåret så framgår att det är samma områden som prioriteras samt dessutom sopning. Om resultatet studeras för enbart de som cyklar dagligen under sommar halvåret är det mest önskade i denna grupp bättre sopning av cykelvägarna. P m pr 12

14 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker Du att vi skall göra för att det skall bli mer trafiksäkert på gatan där Du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten är bra som den är 27 2 Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t.ex. gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t.ex. varning för barn, farliga korsningar) Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning Annat Ej svar Det är 27 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är var 2 procent nöjda med trafiksäkerheten. För att förbättra trafiksäkerheten är det ungefär lika viktigt med hastighetsdämpande åtgärder som att förbättra sikten vid gatukorsningar. Därefter kommer att skylta lägre hastighet var det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder. Hastighetsdämpande åtgärder är mer angeläget för barnfamiljer med hemmavarande barn upp till och med 1 år än vad det är i övriga hushåll. Boende i småhus önskar hastighetesdämpande åtgärder i större utsträckning än vad boende i flerbostadshus önskar. De mellan 60 och 74 år önskar snöröjning och halkbekämpning i högre utsträckning än vad de under 60 år önskar som istället vill ha hastighetsdämpande åtgärder. 1

15 Parker Hur tycker Du att parkerna i centrum i kommunen där Du bor sköts?... i bostadsområdena sköts? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt Som framgår av diagrammet ovan så är andelen som är nöjda med parkerna i centrum 54 procent. Andelen som är nöjda med skötseln av parkerna i bostadsområdet är lägre, 45 procent ställdes enbart en fråga om parkernas skötsel i kommunen och då var 47 procent nöjda. De som är mellan 40 och 5 år är mindre nöjda med parkerna i centrum än vad de under 40 år är och de över 5 år. Orsaken till missnöje med parkerna i centrum är att det är skräpigt. Missnöje med skötseln av bostadsparkerna är också att det är skräpigt och dåligt skött naturmark. Det är för få som är missnöjda för att några jämförelser skall kunna göras mellan olika delgrupper. Lekplatserna På en fråga om lekparkerna/ lekplatserna är det procent som saknar uppfattning. De som har en uppfattning är barnfamiljer med barn upp till och med 1 år. Bland dessa är det kring 2 procent nöjda och kring procent missnöjda var det 10 procent nöjda bland barnfamiljer med barn upp till 17 år och det var 50 procent missnöjda. 14

16 Hur använder Du parkerna huvudsakligen? Som kommunikationsled till arbetet, busshållplats mm För promenader För lek och rekreation För samvaro För att rasta hunden För att få naturupplevelser Annat På den här frågan har de svarande fått ange flera alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. P m Det är 20 procent som använder parkerna dagligen. 0 procent vistas i parkerna någon eller några gånger i veckan, medan 27 procent gör det någon eller några gånger i månaden. Samtidigt är det 21 procent som sällan eller aldrig vistas i parkerna. Barnfamiljer med barn upp till och med 6 år använder parkerna mer än vad övriga hushåll gör. Det är vanligast att använda parkerna för promenader, som markerats av 55 procent. Därefter kommer att parkerna används som kommunikationsled till arbetet, skolan (2 procent) samt för lek och rekreation (2 procent). 15 procent använder parkerna för naturupplevelser. Jämfört med 2001 så är det fler som använder parkerna som kommunikationsled medan färre använder parkerna i år för att få naturupplevelser. I nästan alla grupper är det vanligast att använda parkerna för promenader. Undantaget är småbarnsfamiljer med barn upp till och med 6 år där det är vanligast att använda parkerna för lek och rekreation. I familjer med barn mellan 7 och 1 år är det ungefär lika vanligt att använda parkerna för lek och rekreation som för promenader. I övrigt kan noteras att de i åldern 18 till år använder parkerna mer för lek och rekreation än vad de över år gör som i större utsträckning använder parkerna för promenader. Hushåll utan barn använder parkerna mer för att få naturupplevelser än vad hushåll med barn gör. De som bor mindre centralt använder parkerna mer för lek och rekreation än vad de gör som bor i centrum. 15

17 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad skall vi då främst använda pengarna? Blomsterarrangemang på gator och torg Blomsterrabatter i parker Gräsklippning i parkerna i centrum Gräsklippning i parkerna i bostadsområdena Ogräsrensning Skötsel av naturmark Städning i parkerna Lekplatser Isbanor Vattenanläggningar (t.ex. duschar och vattenlek) Parksoffor Annat På den här frågan har de svarande fått ange flera alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är städning av parkerna (6procent). Därefter kommer skötsel av naturmark 2 procent och lekplatser 28 procent. 18 procent önskar gräsklippning av parkerna i bostadsområdet och 14 procent vill ha blomsterarrangemang på gator och torg. Det går inte att jämföra svaren i årets undersökning med undersökningen 2001 då svarsalternativen är mer specificerade i denna undersökning I nästan alla grupper är städning viktigt. Bland barnfamiljer med barn upp till och med 1 år är även lekplatser viktigt. Barnfamiljer med barn upp till och med 6 år önskar lekplatser i första hand. De mellan 40-5 år tycker att städning och lekplatser är ungefär lika viktigt, något som även de som bor i centrum tycker. Skötsel av naturmark och städning önskas mer av de som bor mindre centralt jämfört med vad de som bor i centrum tycker. Kvinnorna önskar i större utsträckning städning än vad männen gör. P m 16

18 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, trafik eller parker under de senaste 12 månaderna? Ja, eller fler gånger Ja, 1 eller 2 gånger Nej, ingen gång under de senaste 12 månaderna Vet ej Kontakter med kommunen om gator/vägar, trafik eller parker Några frågor ställdes om invånarnas kontakter med kommunen i ärenden som gällde gator/vägar, trafik eller parker. Det är 17 procent som varit i kontakt med kommunen under de senaste 12 månaderna. Boende i småhus har haft mer kontakter med kommunen i dessa ärenden än vad de i flerbostadshus har. Det går inte att jämföra svaren mot 2001 då det var flera ärendetyper som de tillfrågade fick svara på om de hade haft kontakter i. Av de som varit i kontakt är 41 procent nöjda med sin kontakt och 4 procent missnöjda. Det är för få svar för att man ska kunna uttala sig om orsaken till missnöjet. 17

19 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön 18 - år 1 Män år 42 Kvinnor år Hur bor Du? Var bor Du? Villa, radhus, kedjehus 52 I centrum av tätort 2 Lägenhet 46 I utkanten av tätort 65 Annat 2 Utanför tätort Ej svar 0 Ej svar Barnfamilj Inga barn under 18 år Barn 0-6 år Barn 7-1 år Barn år

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 0 Nora kommun Våren 0 genomförde ett

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Förord. Svenska Kommunförbundet i september Kritik på teknik

Förord. Svenska Kommunförbundet i september Kritik på teknik Förord Under våren 2004 gjordes undersökningar i 80 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning/avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ENKÖPINGS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ENKÖPINGS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande... 5

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun EXAMENSARBETE 25:24 HIP En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun Christian Pakisjärvi Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. ARBOGA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4

Läs mer

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-10-06 Dnr: TN 2016/265 Tekniska nämnden Kritik på teknik Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kritik

Läs mer

LOMMA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

LOMMA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. LOMMA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4

Läs mer

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning 2016-12-14 Dnr Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till följande enkät. Kritik

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN KRISTINEHAMNS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg...

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

SOLLEFTEÅ KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. SOLLEFTEÅ KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg...

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01-1 Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se Innehållsförteckning

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016?

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Upplysningar om innehållet: Ulrika Appelberg,

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Kalix kommun KRITIK PÅ TEKNIK. Undersökningen där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken

Kalix kommun KRITIK PÅ TEKNIK. Undersökningen där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken KRITIK PÅ TEKNIK Kalix kommun Undersökningen där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken Institutet för kvalitetsindikatorer AB Tel: 031-730 31 00 E-mail: info@indikator.org www.indikator.org

Läs mer

Läsning av rapporten. Information om enkäten

Läsning av rapporten. Information om enkäten 1 Information om enkäten Enkäten är genomförd av C4 Teknik, avdelningen Offentliga rummet, under maj september 2015 med hjälp av konsultföretaget Markör AB som ett av underlagen till Grönplan 2017. Syftet

Läs mer

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm Medborgarundersökning Norrmalm Teknisk beskrivning Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval om av stadens invånare i åldersgruppen - år. Undersökningen gjordes med hjälp av postala utskick

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Cykelbokslut.

Cykelbokslut. Cykelbokslut 2017 www.skelleftea.se/cykelplan Älvsbackabron är en gång- och cykelbro i trä som invigdes 2011 Bakgrund Kommunfullmäktige godkände den 15 maj 2012 Cykelplan 2011 för Skellefteå kommun. Cykelplanen

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare Kallelse Datum 2016-11-25 STYRELSESAMMANTRÄDE Benita Vikström ordförande /Marianne Heman DELGES: ORDINARIE LEDAMÖTER: Benita Vikström Emil Carlsson Lars-Åke Lindman Lena Blomkvist Urpo Koivula Bo Jender

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) Kallelse styrelsesammanträde Datum 2016-11-25 STYRELSESAMMANTRÄDE Birger Svensson, ordförande/marianne Heman DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Birger Svensson Ingela Wahlstam

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Hyresgäst undersökning 2018

Hyresgäst undersökning 2018 Hyresgäst undersökning 2018 1. Hur gammal är du? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 30 år eller yngre 31 år-44 år 45 år - 60 år 61 år eller äldre 2. Hur många personer bor i ditt hushåll inklusive

Läs mer

Stockholms stad Medborgarundersökning Östermalm stadsdel Capital of Scandinavia

Stockholms stad Medborgarundersökning Östermalm stadsdel Capital of Scandinavia Stockholms stad Medborgarundersökning Capital of Scandinavia Disposition Teknisk beskrivning Svarsfrekvens Frågorna i enkäten Översikt av resultaten Resultat Capital of Scandinavia Teknisk beskrivning

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Stockholms stad Medborgarundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia

Stockholms stad Medborgarundersökning Kungsholmen Capital of Scandinavia Stockholms stad Medborgarundersökning Kungsholmen --9 Capital of Scandinavia Disposition Teknisk beskrivning Svarsfrekvens Frågorna i enkäten Översikt av resultaten Resultat --9 Capital of Scandinavia

Läs mer

Stockholms stad Medborgarundersökning Skärholmen Capital of Scandinavia

Stockholms stad Medborgarundersökning Skärholmen Capital of Scandinavia Stockholms stad Medborgarundersökning Skärholmen -11-9 Capital of Scandinavia Disposition Teknisk beskrivning Svarsfrekvens Frågorna i enkäten Översikt av resultaten Resultat -11-9 Capital of Scandinavia

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret. Medborgarundersökning 2013

Stadsledningskontoret. Medborgarundersökning 2013 Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Andel nöjda

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Män och kvinnor 0-25 år. Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan

Män och kvinnor 0-25 år. Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan Män och kvinnor 0-25 år Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan Kön Svar Graf Procent Antal Man 100% 28 Kvinna 0% 0 Vill ej uppge 0% 0 Totalt antal svar 28

Läs mer

Kundundersökning Cykel

Kundundersökning Cykel Kundundersökning Cykel 2015-11 TALA OM HUR DU TYCKER DET ÄR ATT CYKLA I GÄVLE! Kundundersökning cykel nov 2015. Kön Man Kvinna Vill ej svara Ålder 0-12 13-17 18-24 25-39 40-64 65-75 76-85 86 år eller äldre

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Innehållsförteckning KUNDEN I FOKUS Kunden i fokus hos teknik- och serviceförvaltningen... 3 Undersökningar mot externa kunder...

Läs mer

Om cykelkartan. Liten smal väg med minimal trafik.

Om cykelkartan. Liten smal väg med minimal trafik. 1 Om cykelkartan Att cykla är hälsosamt, miljövänligt, ekonomiskt och ofta avkopplande. Runt tätorterna finns det gott om cykelvägar för alla typer av cyklande. Välkommen till vår karta för cyklister!

Läs mer

Ide lista (konkreta fo rslag pa a tga rder)

Ide lista (konkreta fo rslag pa a tga rder) Ide lista (konkreta fo rslag pa a tga rder) Ej beslutade åtgärder, prioriteringar från höstmötet 2017. Övriga idéer är inte rangordnade. Förskola och skola Större skola, större matsal och bättre underhåll

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Riktlinjer för mobila farthinder Gummigupp

Riktlinjer för mobila farthinder Gummigupp Riktlinjer för mobila farthinder Gummigupp Bakgrund Halmstads kommun får många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Fasta hinder som gupp eller liknande byggs i första hand på huvudvägnätet på sträckor

Läs mer

Hägersten-Liljeholmen

Hägersten-Liljeholmen Stockholms stad Medborgarundersökning Capital of Scandinavia Disposition Teknisk beskrivning Svarsfrekvens Frågorna i enkäten Översikt av resultaten Resultat Capital of Scandinavia Teknisk beskrivning

Läs mer

Förbättringsvandring i Smedby 18/9

Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Handläggare Malin Vikman Sofie Nyström Datum 12 2013-09-25 Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Drygt 40 Smedbybor hade samlats utanför ICA i Smedby för att delta på kvällens förbättringsvandring. Det var

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun N A T U R I LINKÖPING 7:1 Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun Foto : Lennart Lundwall Statistik och Utredningar 7-11-1 Pernilla Davidsson Medborgarundersökning om natur och

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Stockholms stad Medborgarundersökning Södermalm stadsdel Capital of Scandinavia

Stockholms stad Medborgarundersökning Södermalm stadsdel Capital of Scandinavia Stockholms stad Medborgarundersökning Södermalm stadsdel -- Capital of Scandinavia Disposition Teknisk beskrivning Svarsfrekvens Frågorna i enkäten Översikt av resultaten Resultat -- Capital of Scandinavia

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Rapport enkät om Krausparken

Rapport enkät om Krausparken Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Rapport Sida 1 (6) 2018-04-03 Rapport enkät om Krausparken Resultat från enkät till besökare i Krausparken, Mälarhöjden, inför

Läs mer

FÖRSLAG OM LAGÄNDRING GÄLLANDE SMÅHUSÄGARES ANSVAR FÖR SNÖRÖJNING M.M. PÅ GÅNGBANOR

FÖRSLAG OM LAGÄNDRING GÄLLANDE SMÅHUSÄGARES ANSVAR FÖR SNÖRÖJNING M.M. PÅ GÅNGBANOR 2019-01-30 FÖRSLAG OM LAGÄNDRING GÄLLANDE SMÅHUSÄGARES ANSVAR FÖR SNÖRÖJNING M.M. PÅ GÅNGBANOR Villaägarnas Riksförbund Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna Besöksadress: Rotebergsvägen 3 Telefon: 010-750

Läs mer