Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik"

Transkript

1 Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig och redovisa kommunens mål, riktlinjer och åtgärder för cykelfrågor. För att samla in information om medborgarnas cykelvanor och synpunkter har kommunen använt sig av en webbenkät som fanns på kommunens hemsida 20 juni 5 september Resultatet ska fungera rådgivande i framtagandet av cykelplanen. Eftersom enkäten är en webbenkät har inget statistiskt säkerställt urval av respondenterna gjorts och resultatet kan inte räknas som representativt för befolkningen. Det innebär också en begränsning i möjlighet att analysera och att dra slutsatser av resultatet. Svaren betraktas som ett informativt underlag och diskussionsmaterial i arbetsprocessen med cykelplanen. Enkäten bestod av totalt 14 frågor som handlar om resvanor och synpunkter på gång-och cykelbanor, cykelparkeringar m.m. Enkäten byggdes anpassad till GIS (Geografiskt informationssystem) och det fanns därför möjlighet att förtydliga en del svar genom att markera och rita på kartan. Det fanns också möjlighet att besvara en enklare variant av enkäten i pappersform, för den som inte ville eller kunde använda dator. Papperenkäterna fylldes därefter i manuellt i webbenkäten så att de registrerades i databasen. Respondenterna informerades om att alla svar som lämnades var anonyma, men offentliga. Enkäten marknadsfördes i media, på kommunens hemsida och särskilt till hälsotrampets deltagare. Hälsotrampet är en cykeltävling för arbetsplatser och eftersom enkäten marknadsförts särskilt till dessa deltagare kan det innebära att de flesta respondenterna har ett intresse av cykelfrågor. En del av frågorna som gav möjlighet att lämna synpunkter i text eller på karta, har sammanfattats i gemensamma slutsatser för att få en mer samlad bild av synpunkterna. Vilka frågor det är specificeras senare i rapporten. Synpunkter som uttalat riktats till andra platser än centralorten, behandlas ej i arbetet med cykelplanen, de lämnades dock vidare till ansvarig verksamhet inom kommunen. Några enstaka svar kunde inte registreras i databasen på grund av tekniska problem vilket kan bero på flera olika faktorer. En del bortfall förekommer också på grund av svårigheter att tolka materialet. Respondenterna (fråga 1,2,3) 173 började besvara enkäten, därefter tappade enkäten svarande allt eftersom frågorna fortgick. Att alla respondenter inte fullföljde hela enkäten kan ha flera orsaker. Det kan bero på att respondenternas intresse för att svara på enkäten avtog, bland annat på grund av enkätens utformning eller tekniska problem. Antalet svarande ses därmed i förhållande till respektive fråga och inte enkäten som helhet. Trots bortfallet så är informationen om respondenterna intressant för att få en uppfattning i ålder och könsfördelningen. 1

2 Över Svarande: (Den totala procenten blir högre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) Åldersfördelning Över 75 Antal Flest svarande var mellan 26 och 64 år och lägst var gruppen över 75 år. Könsfördelningen var ganska jämn med 90 kvinnor (52 %) och 83 män (48 %). Det var en stor spridning bland respondenternas postnummer till bostaden, de områden som hade flest svarande, mellan -15 stycken var Själevad (894 30), Hörnett (892 51), Järved (891 77) och Högland/Brösta/Svartby (891 51). På grund av ett relativt lågt svarsantal och spridning av postnummer har det inte gjorts något urval av svaren utifrån respondenternas postnummer. Dina resor till vardags: Vad är ditt förstahandsval? (fråga 4) 156 svarande och ett svar kunde anges i frågan. Jag går 16 Jag cyklar Jag åker buss 8 5 Jag åker bil Annat 4 3 Totalt Jag går Förstahandsval till vardags Jag cyklar Jag åker buss Jag Annat åker bil Procent 156 personer har svarat på frågan av de 173 som påbörjat enkäten, vilket innebär ett bortfall på 17 personer. 70 personer (45 %) väljer cykel som transportmedel för sina vardagsresor och därefter är det bilen som nyttjas mest, vilket 58 personer (37 %) svarat. 2

3 Hur långt har du till arbete/skola? (fråga 5) 155 svarande och endast ett svar kunde anges. Inget avstånd (jobbar inte, jobbar hemifrån) 9 6 Mindre än 3 km km - 5 km km- km Mer än km Totalt Avståndet från hemmet till arbetet eller skolan påverkar val av färdmedel. De flesta av respondenterna (30 %) har angett att de har 5- km till arbetet eller skola, därefter är sträckorna 3-5 km (26 %) eller mindre än 3 km vanligast (24 %). Urval i databasen visar att av de som uppger att de väljer buss eller bil som förstahandsval av transportsätt för vardagsresor, är det 40 stycken (61 %) som har 5 km eller längre till arbete/skola. Av 86 personer som väljer att gå eller cykla till arbete/skola är det 56 personer (65 %) som har ett avstånd mellan 0-5 km. 32 stycken (37 %) anger att de har mindre än 3 km till arbete eller skola. Av de 70 respondenter som uppger cykel som förstahandsval för vardagsresor har 17 stycken (24 %) mindre än 3 km till arbete/skola och 24 stycken (34 %) 3 km - 5 km till arbete/skola. 19 stycken (27 %) har 5 km- km till arbete/skola och 7 stycken ( %) uppger att de har mer än km till arbete eller skola. Även om variationerna inte är så stora visar det inte överraskande att de flesta som cyklar har mellan 0- km. Avståndet kan också anses vara för kort för att cykla, av de som väljer att gå har samtliga angett att de har upp till 3 km till arbete/skola arbete. Hur ofta går du till/från jobbet eller skolan? (fråga 6) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 154 svarande och endast ett svar kunde anges gällande respektive kategori. Svarsalternativ Antal Procent Antal Procent vinter vinter sommar sommar Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb Totalt (Den totala procenten blir lägre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) 3

4 Procent vinter Procent sommar 0 Alltid Några Några gånger i gånger i veckan månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb 36 personer av 154 (23 %) angav att de alltid eller några gånger i veckan går under sommartid. Antal som svarat att de alltid eller några gånger i veckan går under vintertid är däremot 49 personer (32 %). Att fler personer anger att de går under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret kan hänga samman med att en del väljer att gå istället för att cykla vintertid. Att det är många som aldrig går, varken under sommar eller vinter kan bero på att avståndet är för långt. Hur ofta cyklar du till/från jobbet eller skolan? (fråga 7) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 154 svarande och endast ett svar kunde anges gällande respektive kategori. Antal Procent vinter vinter sommar sommar Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb Svarande:

5 Procent vinter 20 Procent sommar 0 Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb 88 personer av 154 (57 %) anger att de alltid eller några gånger i veckan cyklar under sommartid. Antal som har svarat att de alltid eller några gånger i veckan cyklar under vintertid är 20 personer (13 %). Sammanlagt är det endast 35 personer (23 %) som cyklar under vintern. Respondenterna ställer i hög grad undan cykeln på vintertid. Om du inte brukar cykla till arbete/skola, vad är orsaken? (Fråga 8 ) Enbart respondenter som svarar att de aldrig brukar cykla fick möjlighet att svara på denna fråga. Antal svarande 9, varje respondent kan ge flera svar. Avståndet är för långt Har ingen cykel 7 4 Behöver bilen i jobbet 6 4 Måste lämna/hämta barn 13 8 Svårigheter med ombyte/dusch 8 5 Tidsbrist Gillar inte att cykla 1 1 Cyklar inte vintertid Annat Totalt antal svar: (Den totala procenten blir högre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) 5

6 Orsak till att inte cykla Procent I föregående fråga var det många som redovisade att de aldrig cyklar vintertid, vilket också blir tydligt när de som aldrig cyklar får frågan om orsaken till att de inte cyklar. Bortsett från alternativet cyklar inte vintertid är det flest som svarat annat, att avståndet är för långt eller på grund av tidsbrist. Variationerna mellan alternativen är dock inte så stora. Under svarsalternativet annat var det flera som kommenterade att cykelväg saknas. Andra faktorer som angavs var bland annat dålig drift och underhåll, att avståndet är för kort och respondenten hellre går, att det är för mycket uppförsbackar, eller att respondenten istället åker buss eller samåker. Hur ofta cyklar du på fritiden? (Fråga 9) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 152 svarande och endast ett svar var möjligt att ange gällande respektive kategori. Svarsalternativ Antal Procent Antal Procent sommar sommar vinter vinter Dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Svarande:

7 Procent sommar Procent vinter 0 Dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig 80 procent av de svarande cyklar aldrig på vintern medan 5 procent aldrig cyklar på sommaren. Även på fritiden är årstiden är en betydande faktor för om respondenterna väljer att cykla. Det vanligaste är att under sommaren cykla några gånger i veckan. Vad skulle påverka dig att cykla/gå oftare eller börja cykla/gå? (Fråga ) 150 svarande och 2 svar kunde anges. Bättre underlag på cykelbanor Fler och bättre cykelparkeringar 12 5 Fler cykelbanor Snabb snöröjning Möjlighet att byta om på arbete/skola 9 4 Möjligheter att ta med cykel på bussen 13 5 Tydligare vägvisning 3 1 Ökad trygghet och säkerhet 20 8 Inget 17 7 Övrigt 18 7 Totalt:

8 Procent Fler cykelbanor och bättre underlag på cykelbanor var de viktigaste faktorerna för att respondenterna skulle cykla eller gå oftare eller börja cykla eller gå. Även snabb snöröjning och ökad trygghet och säkerhet var enligt flera viktiga faktorer. Återkommande kommentarer till ökad trygghet och säkerhet gällde behovet av bättre belysning, tydligare skyltning/hänvisning och bättre trafikplanering. Svaren under övrigt varierade bland annat gällande fler cykelbanor, ny cykel, säkerhet samt utlåning av elcyklar. För din säkerhet: Använder du... cykelhjälm, reflexväxt, dubbdäck? (Fråga 11) 150 svarande och ett ja eller nej svar kunde anges under respektive tillbehör. Cykelhjälm: 58 % (87 st) använder cykelhjälm Reflexväst: 39 % (58 st) använder reflexväst Dubbdäck: 19 % (29 st) använder dubbdäck. Att fler använder cykelhjälm än reflexväst kan bero på att det är färre respondenter som cyklar på vinter och i mörker än under sommarhalvåret. Av de 35 respondenterna som angav att de cyklar på vintertid har 29 angett att de har dubbdäck. Alltså 83 procent av vintercyklisterna har dubbdäck. Vad anser du om utbudet av cykelvägar? (Fråga 12) 139 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade Behövs fler kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att rita på kartan. Finns tillräckligt 7 Vet ej Behövs fler (rita/skriv) Svarande:

9 På fråga 12 vad anser du om utbudet av cykelvägar? svarade 96 stycken av 139 svarande, alltså 69 procent att det behövs fler. 58 personer har ritat i kartan vilket resulterat i att 168 platser markerades på kartan. 24 personer valde att inte rita i kartan utan att istället skriva förslag i text. Kartorna nedan visar en överblick på gång- och cykelvägarna som markerades i kartan. En sammanfattning av kommentarer och ritade objekt för frågorna 12, 13 och övriga synpunkter finns längre fram i dokumentet. 9

10

11 Anser du att det finns behov av åtgärder/förbättringar på cykelvägarna? (Fråga 13) 135 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade ja kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att markera en plats på kartan. Nej 14 Vet ej Ja (rita/skriv) Svarande: (Den totala procenten blir lägre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) Antal som anser att det finns behov av åtgärder/förbättringar Nej Vet ej Ja (rita/skriv) 80 personer av 135, alltså 59 procent svarade ja på frågan om det finns behov av åtgärder eller förbättringar på cykelvägarna. Kartan visar platser där det finns behov av åtgärder eller förbättringar. 16 personer har ritat i kartan vilket resulterade i att 39 ställen markerades i kartan. 55 personer hade lämnat synpunkter i text utan att markera en plats på kartan. Se sammanfattning av kommentarer och ritade objekt för frågorna 12, 13 och övriga synpunkter längre fram i dokumentet. 11

12 Vad anser du om cykelparkeringar? (Fråga 14) 130 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade behövs fler kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att rita på kartan. Finns tillräckligt Vet ej Behövs fler (rita/skriv) Svarande: Behovet av cykelparkeringar (antal) Finns tillräckligt Vet ej 70 Behövs fler (rita/skriv) 12

13 Av de 130 personer som svarade på frågan var det 26 personer (20 %) som ansåg att det fanns tillräckligt många cykelparkeringar. 70 personer (54 %) har svarat att det inte vet och 34 personer (26 %) har svarat att det behövs fler cykelparkeringar i centrum. 11 personer har ritat i kartan vilket resulterade i 31 ställen som är markerade i kartan. Kartorna nedan visar platser där det finns behov av cykelparkeringar. 12 personer har lämnat kommentarer till behövs fler. Av de som har svarat att det behövs fler cykelparkeringar är det många som har angett att det behövs fler cykelparkeringar i centrum. Endast ett område angavs utanför centrum och centralorten. Med anledning av att mer än hälften av respondenterna har svarat vet ej", kan det finnas ett behov av att synliggöra och informera om de befintliga cykelparkeringarna. 13

14 De platser som omnämns och som många anser behöver kompletteras med cykelparkeringar är Storgatan, vid Stora Torget, vid parallellgator till Storgatan, vid hamnen, vid Örnparken, utanför stadshuset, vid Paradisgaraget och vid Paradisbadet. Det efterfrågas fler cykelparkeringar som är under tak vid Örnsköldsviks resecentrum. Generellt sett efterfrågas flera cykelparkeringar under tak och det anges också att det finns ett behov av fler cykelpumpar. Några har även nämnt att det saknas cykelparkeringar vid skolor och inne på privata fastigheter, vilket är ett beslut som åligger respektive fastighetsägare. Sammanfattning av kommentarer och ritade objekt gällande fråga 12, 13 och övriga synpunkter (fråga 16). Utbyggandsförslag för nya gång- och cykelvägar I enkäten framkom att sträckan längs med Åsvägen mellan Centrum och Själevad fram till Onsdagsvägen, var den gång- och cykelväg som flest kommenterat. I samband med denna sträcka nämns också önskemål om att cykelbanan längs med Målevägen ska förlängas ned till korsningen med Översjälavägen. Det framförs också önskemål om gång och cykelväg längs Järvedsvägen, Sund till Nyänget, Domsjövägen förbi Domsjösågen och ut mot Vårby/Gullvik samt sträckan Bonäset till Dekarsön. Ett enkelt och tydligt sätt att ta sig genom centrum efterfrågas också, framför allt sträckan Domsjö- Sjukhuset och Gullänget samt Själevad- Sjögatan-Järved/Bonäset. Det har även kommit in synpunkter på att en cykelväg till Skyttis området behövs, men att man samtidigt konstaterar att lutningen från centrum till området är brant och inte så cykelvänligt. I kartan finns även många kommentarer att cykelbanor slutar plötsligt och att man borde se över möjligheterna att hitta naturligare avslut samt att binda ihop lösa länkar. Det har också framkommit önskemål om en gång- och cykelväg längst Gottnevägen samt längst E4:an från Gålnäs till Centrum. Utanför planområdet efterfrågas en gång- och cykelväg från Billsta till Överhörnäs vidare mot Själevad, Haffsta Åte, längst flygfältsvägen samt från Bonäset till E4:an. Det har också framkommit önskemål om gång- och cykelväg längst sträckan Nätragatan i Bjästa till Köpmanholmen via Åmynnet. Beläggning och underhåll Synpunkter som framkommit gällande beläggningen på gång- och cykelvägar handlar över lag om bättre och slätare underlag. Ett alltför dåligt underlag innebär att cyklister istället väljer att cykla på vägbanan. Fler sträckor anses behöva åtgärder på grund av dålig beläggning som är guppig eller har tjälskott, sprickor och hål. Snabbare åtgärder efterfrågas vid tjälskott och om beläggningen gått sönder vid snöskottning eller vid andra typer av åtgärder. Metoden för att laga beläggningen är viktig så att lagningen inte upplevs hal och ojämn, vilket uppges vara fallet i Måle. Snöröjning och sandning Det efterfrågas en förbättrad snöröjning. Bland annat framförs att det behövs snöröjas oftare och snabbare. Ytterligare synpunkter som framkom var kritik mot att vallar bildats efter Modovägen och 14

15 att snö från vägbana plogas upp på cykelvägen (t ex Björnavägen ). Tidig morgonsandning anses möjliggöra flera cykeltillfällen. Sopning En del svarande ville se att grus/sand sopades upp tidigare på våren. En person uppgav sig ha kört omkull flera gånger på grund av sand på cykelbanan. Det framkom också synpunkter att ta bort glassplitter från cykelvägarna t.ex. på grund av sönderslagna busshållplatser och glasflaskor. Utformning Flera har efterfrågat så kallade planfria korsningar vilket innebär jämnare övergångar mellan cykelbanor, gator/väg och trottoarer. Det efterfrågas också genomtänkta dragningar av cykelvägar utan plötsliga avslut på gång- och cykelvägen eller att den växlar mellan olika sidor av gatan. Flera personer har framfört behovet av att separera cykelbanor från bilvägen och att separera cyklister och gångtrafikanter på gång- och cykelvägen. Det framfördes även synpunkter om att det inte är lämpligt att dra cykelvägar utmed hårt trafikerade vägar p.g.a. avgaser samtidigt som någon istället känner sig säkrare om cykelbanan är nära vägen så att bilister lättare uppfattar cyklisterna. Attityder och trafiksäkerhet Det var svarande som efterfrågade en positivare syn på och attityd till cyklister. Flera svarande framförde också behovet av allmän information om cyklistens trafikregler, bland annat i skola och media. De nämndes också att det är viktigt att samma hänsyn ska visas mot cyklister som bilister och att en cykelbana aldrig borde blockeras av servicefordon. Flera påpekar platser och korsningar som upplevs osäkra och farliga, bland annat nämns Kilgatan, passager över E4:an, rondellen i Hörnett, Lasarettsgatan, korsningen mellan Köpmangatan och E4:an. Avsaknade av gång- och cykelväg till - från Bonäset och Bodum/Lakasund anses osäker av flera. Det rör främst barns säkerhet då många barn rör sig längst denna sträcka bland annat till skola och fotbollsplan i Bodum. Flera svarande anser att bristerna i beläggning som sprickor och hål upplevs riskfyllt. Vikten av god belysning påpekades då det annars finns risk att cykla ned i ojämnheter i vägbanan eller köra på en annan cyklist eller en fotgängare. Även synpunkter med problem med bländning från biltrafiken längst Järvedsleden framfördes. Skyltning, vägvisning och målning Det råder viss osäkerhet var det är tillåtet att cykla t.ex. i centrum och vid resecentrum. Flera efterfrågar därför tydliga vägmarkeringar och skyltning om var det är tillåtet att cykla och på vilken sida gångare och cyklister ska röra sig på gång- och cykelvägen. Även cykelöverfarter behöver markeras bättre t.ex. vid E4. Vägvisning efterfrågades till och längs befintliga cykelvägar, vart de leder och avstånd. Att cykla genom centrum och vidare ut till ett annat område anses svårt då det inte finns tydlig vägvisning. Det finns idag en del markeringar för cykelleder här och där, men de är omöjliga att följa utan karta. Önskemål framförs om en broschyr med förslag på olika cykelsäkra turer. Det framkom också synpunkter om att det på flera platser är skyltat som endast gångväg där det istället borde vara gångoch cykelväg. 15

16 Signaler Några har framfört synpunkter på trafikljus och olika förslag framkom; trafiksignaler som slår om utan att man behöver stanna och trycka på knappen, att cyklister/gångare ska få 1-2 sekunder försprång in i korsningen så att bilister hinner uppmärksamma att de ska över, att synkronisera trafikljus så att gångare och cyklister får grönt samtidigt som bilister (som det är idag kan det vara grönt för bilister och gångare men ej cyklister t.ex. vid brandstationen). En person svarar att det är väldigt många cyklister som kör mot rött ljus vid brandstationen när de tycker det är lämpligt i stället för att stanna, trycka på knappen och invänta grönt. Parkering Det framkom synpunkter att det råder brist på cykelparkeringar. Det behövs även fler parkeringar som känns säkra att lämna cykeln en hel dag. Det framkom också önskemål om tak över cykelställ vid tåg och busstationer. Vad är din uppfattning om Örnsköldsviks kommun som cykelkommun? 130 personer svarade på frågan och endast ett svar var möjligt att ange. Mycket bra 0 0 Bra Godtagbar Dålig Mycket dålig 13 Svarande: Vad är din uppfattning om Örnsköldsvik som cykelkommun Procent De flesta uppfattade Örnsköldsvik som en godtagbar eller dålig cykelkommun. 54 personer (42 %) svarade godtagbar, 17 stycken (13%) svarade bra och ingen respondent svarade mycket bra. 16

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Kundundersökning Cykel

Kundundersökning Cykel Kundundersökning Cykel 2015-11 TALA OM HUR DU TYCKER DET ÄR ATT CYKLA I GÄVLE! Kundundersökning cykel nov 2015. Kön Man Kvinna Vill ej svara Ålder 0-12 13-17 18-24 25-39 40-64 65-75 76-85 86 år eller äldre

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Medborgardialog Cyckliga Väsby

Medborgardialog Cyckliga Väsby Medborgardialog Cyckliga Väsby April 2015 1 Innehållsförteckning Medborgardialog... 3 Utvärdering/resultat av enkäten... 4 Deltagandet... 4 Fördelning av deltagande... 4 Hur transporterar du dig oftast

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET BETYDELSEN AV DRIFT OCH UNDERHÅLL Standarden i cykelnätet är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är även avgörande för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2015/2016

Utvärdering Vintercyklisten 2015/2016 Utvärdering Vintercyklisten 2015/2016 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Allmänna uppgifter och cykelvanor... 6 Cykelmöjligheter... 9 Cykelmöjligheter i olika delar av Jönköpings kommun... 12 Cykelvägnätets

Läs mer

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2014 en funktionskontroll av Bergnässtråket enligt den metodik som är Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar FORSKNINGSRAPPORT Cykling och gående vid större vägar Resultat av enkät Sebastian Arnehed, Charlotta Johansson Slutlig version ISSN: 1402-1528 ISBN 98-91-439-396-5 Luleå 2012 www.ltu.se FÖRORD Denna rapport

Läs mer

Trygghetskartan i Ulricehamn - rapport utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Trygghetskartan i Ulricehamn - rapport utifrån ett jämställdhetsperspektiv Trygghetskartan i Ulricehamn - rapport utifrån ett jämställdhetsperspektiv Winnet Västra Götaland och Jämställdhetskartan Winnet Västra Götaland arbetar på regeringens uppdrag för att bidra till en jämställd

Läs mer

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn Gångstråket används frekvent av fotgängare mellan parkeringsplatsen och centrumhandeln. Rådhuset har flera gången fått fönstren krossade.gångstråket upplevs som mörkt och otryggt. Platsen nyttjas som toalett.

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Faluns remissvar på förslag till Cykelplan för Falu Kommun

Naturskyddsföreningen i Faluns remissvar på förslag till Cykelplan för Falu Kommun Falu kommun Stadsbyggnadskontoret Falun 2013-11-09 Remisshandling 2013-09-10 Naturskyddsföreningen i Faluns remissvar på förslag till Cykelplan för Falu Kommun Vi vill börja med att tacka för en mycket

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad

Caroline Almgren Mars Cykelkultur En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Caroline Almgren Mars 2011 Cykelkultur 2011 En attitydundersökning bland cyklister i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Sammanfattning Om cykling generellt 9 av 10 cyklar flera gånger i veckan.

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer