Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik"

Transkript

1 Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig och redovisa kommunens mål, riktlinjer och åtgärder för cykelfrågor. För att samla in information om medborgarnas cykelvanor och synpunkter har kommunen använt sig av en webbenkät som fanns på kommunens hemsida 20 juni 5 september Resultatet ska fungera rådgivande i framtagandet av cykelplanen. Eftersom enkäten är en webbenkät har inget statistiskt säkerställt urval av respondenterna gjorts och resultatet kan inte räknas som representativt för befolkningen. Det innebär också en begränsning i möjlighet att analysera och att dra slutsatser av resultatet. Svaren betraktas som ett informativt underlag och diskussionsmaterial i arbetsprocessen med cykelplanen. Enkäten bestod av totalt 14 frågor som handlar om resvanor och synpunkter på gång-och cykelbanor, cykelparkeringar m.m. Enkäten byggdes anpassad till GIS (Geografiskt informationssystem) och det fanns därför möjlighet att förtydliga en del svar genom att markera och rita på kartan. Det fanns också möjlighet att besvara en enklare variant av enkäten i pappersform, för den som inte ville eller kunde använda dator. Papperenkäterna fylldes därefter i manuellt i webbenkäten så att de registrerades i databasen. Respondenterna informerades om att alla svar som lämnades var anonyma, men offentliga. Enkäten marknadsfördes i media, på kommunens hemsida och särskilt till hälsotrampets deltagare. Hälsotrampet är en cykeltävling för arbetsplatser och eftersom enkäten marknadsförts särskilt till dessa deltagare kan det innebära att de flesta respondenterna har ett intresse av cykelfrågor. En del av frågorna som gav möjlighet att lämna synpunkter i text eller på karta, har sammanfattats i gemensamma slutsatser för att få en mer samlad bild av synpunkterna. Vilka frågor det är specificeras senare i rapporten. Synpunkter som uttalat riktats till andra platser än centralorten, behandlas ej i arbetet med cykelplanen, de lämnades dock vidare till ansvarig verksamhet inom kommunen. Några enstaka svar kunde inte registreras i databasen på grund av tekniska problem vilket kan bero på flera olika faktorer. En del bortfall förekommer också på grund av svårigheter att tolka materialet. Respondenterna (fråga 1,2,3) 173 började besvara enkäten, därefter tappade enkäten svarande allt eftersom frågorna fortgick. Att alla respondenter inte fullföljde hela enkäten kan ha flera orsaker. Det kan bero på att respondenternas intresse för att svara på enkäten avtog, bland annat på grund av enkätens utformning eller tekniska problem. Antalet svarande ses därmed i förhållande till respektive fråga och inte enkäten som helhet. Trots bortfallet så är informationen om respondenterna intressant för att få en uppfattning i ålder och könsfördelningen. 1

2 Över Svarande: (Den totala procenten blir högre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) Åldersfördelning Över 75 Antal Flest svarande var mellan 26 och 64 år och lägst var gruppen över 75 år. Könsfördelningen var ganska jämn med 90 kvinnor (52 %) och 83 män (48 %). Det var en stor spridning bland respondenternas postnummer till bostaden, de områden som hade flest svarande, mellan -15 stycken var Själevad (894 30), Hörnett (892 51), Järved (891 77) och Högland/Brösta/Svartby (891 51). På grund av ett relativt lågt svarsantal och spridning av postnummer har det inte gjorts något urval av svaren utifrån respondenternas postnummer. Dina resor till vardags: Vad är ditt förstahandsval? (fråga 4) 156 svarande och ett svar kunde anges i frågan. Jag går 16 Jag cyklar Jag åker buss 8 5 Jag åker bil Annat 4 3 Totalt Jag går Förstahandsval till vardags Jag cyklar Jag åker buss Jag Annat åker bil Procent 156 personer har svarat på frågan av de 173 som påbörjat enkäten, vilket innebär ett bortfall på 17 personer. 70 personer (45 %) väljer cykel som transportmedel för sina vardagsresor och därefter är det bilen som nyttjas mest, vilket 58 personer (37 %) svarat. 2

3 Hur långt har du till arbete/skola? (fråga 5) 155 svarande och endast ett svar kunde anges. Inget avstånd (jobbar inte, jobbar hemifrån) 9 6 Mindre än 3 km km - 5 km km- km Mer än km Totalt Avståndet från hemmet till arbetet eller skolan påverkar val av färdmedel. De flesta av respondenterna (30 %) har angett att de har 5- km till arbetet eller skola, därefter är sträckorna 3-5 km (26 %) eller mindre än 3 km vanligast (24 %). Urval i databasen visar att av de som uppger att de väljer buss eller bil som förstahandsval av transportsätt för vardagsresor, är det 40 stycken (61 %) som har 5 km eller längre till arbete/skola. Av 86 personer som väljer att gå eller cykla till arbete/skola är det 56 personer (65 %) som har ett avstånd mellan 0-5 km. 32 stycken (37 %) anger att de har mindre än 3 km till arbete eller skola. Av de 70 respondenter som uppger cykel som förstahandsval för vardagsresor har 17 stycken (24 %) mindre än 3 km till arbete/skola och 24 stycken (34 %) 3 km - 5 km till arbete/skola. 19 stycken (27 %) har 5 km- km till arbete/skola och 7 stycken ( %) uppger att de har mer än km till arbete eller skola. Även om variationerna inte är så stora visar det inte överraskande att de flesta som cyklar har mellan 0- km. Avståndet kan också anses vara för kort för att cykla, av de som väljer att gå har samtliga angett att de har upp till 3 km till arbete/skola arbete. Hur ofta går du till/från jobbet eller skolan? (fråga 6) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 154 svarande och endast ett svar kunde anges gällande respektive kategori. Svarsalternativ Antal Procent Antal Procent vinter vinter sommar sommar Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb Totalt (Den totala procenten blir lägre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) 3

4 Procent vinter Procent sommar 0 Alltid Några Några gånger i gånger i veckan månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb 36 personer av 154 (23 %) angav att de alltid eller några gånger i veckan går under sommartid. Antal som svarat att de alltid eller några gånger i veckan går under vintertid är däremot 49 personer (32 %). Att fler personer anger att de går under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret kan hänga samman med att en del väljer att gå istället för att cykla vintertid. Att det är många som aldrig går, varken under sommar eller vinter kan bero på att avståndet är för långt. Hur ofta cyklar du till/från jobbet eller skolan? (fråga 7) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 154 svarande och endast ett svar kunde anges gällande respektive kategori. Antal Procent vinter vinter sommar sommar Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb Svarande:

5 Procent vinter 20 Procent sommar 0 Alltid Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Jag reser ej till skola eller jobb 88 personer av 154 (57 %) anger att de alltid eller några gånger i veckan cyklar under sommartid. Antal som har svarat att de alltid eller några gånger i veckan cyklar under vintertid är 20 personer (13 %). Sammanlagt är det endast 35 personer (23 %) som cyklar under vintern. Respondenterna ställer i hög grad undan cykeln på vintertid. Om du inte brukar cykla till arbete/skola, vad är orsaken? (Fråga 8 ) Enbart respondenter som svarar att de aldrig brukar cykla fick möjlighet att svara på denna fråga. Antal svarande 9, varje respondent kan ge flera svar. Avståndet är för långt Har ingen cykel 7 4 Behöver bilen i jobbet 6 4 Måste lämna/hämta barn 13 8 Svårigheter med ombyte/dusch 8 5 Tidsbrist Gillar inte att cykla 1 1 Cyklar inte vintertid Annat Totalt antal svar: (Den totala procenten blir högre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) 5

6 Orsak till att inte cykla Procent I föregående fråga var det många som redovisade att de aldrig cyklar vintertid, vilket också blir tydligt när de som aldrig cyklar får frågan om orsaken till att de inte cyklar. Bortsett från alternativet cyklar inte vintertid är det flest som svarat annat, att avståndet är för långt eller på grund av tidsbrist. Variationerna mellan alternativen är dock inte så stora. Under svarsalternativet annat var det flera som kommenterade att cykelväg saknas. Andra faktorer som angavs var bland annat dålig drift och underhåll, att avståndet är för kort och respondenten hellre går, att det är för mycket uppförsbackar, eller att respondenten istället åker buss eller samåker. Hur ofta cyklar du på fritiden? (Fråga 9) Frågan bestod av två underkategorier gällande vinterhalvåret och sommarhalvåret. 152 svarande och endast ett svar var möjligt att ange gällande respektive kategori. Svarsalternativ Antal Procent Antal Procent sommar sommar vinter vinter Dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig Svarande:

7 Procent sommar Procent vinter 0 Dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Aldrig 80 procent av de svarande cyklar aldrig på vintern medan 5 procent aldrig cyklar på sommaren. Även på fritiden är årstiden är en betydande faktor för om respondenterna väljer att cykla. Det vanligaste är att under sommaren cykla några gånger i veckan. Vad skulle påverka dig att cykla/gå oftare eller börja cykla/gå? (Fråga ) 150 svarande och 2 svar kunde anges. Bättre underlag på cykelbanor Fler och bättre cykelparkeringar 12 5 Fler cykelbanor Snabb snöröjning Möjlighet att byta om på arbete/skola 9 4 Möjligheter att ta med cykel på bussen 13 5 Tydligare vägvisning 3 1 Ökad trygghet och säkerhet 20 8 Inget 17 7 Övrigt 18 7 Totalt:

8 Procent Fler cykelbanor och bättre underlag på cykelbanor var de viktigaste faktorerna för att respondenterna skulle cykla eller gå oftare eller börja cykla eller gå. Även snabb snöröjning och ökad trygghet och säkerhet var enligt flera viktiga faktorer. Återkommande kommentarer till ökad trygghet och säkerhet gällde behovet av bättre belysning, tydligare skyltning/hänvisning och bättre trafikplanering. Svaren under övrigt varierade bland annat gällande fler cykelbanor, ny cykel, säkerhet samt utlåning av elcyklar. För din säkerhet: Använder du... cykelhjälm, reflexväxt, dubbdäck? (Fråga 11) 150 svarande och ett ja eller nej svar kunde anges under respektive tillbehör. Cykelhjälm: 58 % (87 st) använder cykelhjälm Reflexväst: 39 % (58 st) använder reflexväst Dubbdäck: 19 % (29 st) använder dubbdäck. Att fler använder cykelhjälm än reflexväst kan bero på att det är färre respondenter som cyklar på vinter och i mörker än under sommarhalvåret. Av de 35 respondenterna som angav att de cyklar på vintertid har 29 angett att de har dubbdäck. Alltså 83 procent av vintercyklisterna har dubbdäck. Vad anser du om utbudet av cykelvägar? (Fråga 12) 139 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade Behövs fler kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att rita på kartan. Finns tillräckligt 7 Vet ej Behövs fler (rita/skriv) Svarande:

9 På fråga 12 vad anser du om utbudet av cykelvägar? svarade 96 stycken av 139 svarande, alltså 69 procent att det behövs fler. 58 personer har ritat i kartan vilket resulterat i att 168 platser markerades på kartan. 24 personer valde att inte rita i kartan utan att istället skriva förslag i text. Kartorna nedan visar en överblick på gång- och cykelvägarna som markerades i kartan. En sammanfattning av kommentarer och ritade objekt för frågorna 12, 13 och övriga synpunkter finns längre fram i dokumentet. 9

10

11 Anser du att det finns behov av åtgärder/förbättringar på cykelvägarna? (Fråga 13) 135 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade ja kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att markera en plats på kartan. Nej 14 Vet ej Ja (rita/skriv) Svarande: (Den totala procenten blir lägre än 0 på grund av avrundning av decimaler. ) Antal som anser att det finns behov av åtgärder/förbättringar Nej Vet ej Ja (rita/skriv) 80 personer av 135, alltså 59 procent svarade ja på frågan om det finns behov av åtgärder eller förbättringar på cykelvägarna. Kartan visar platser där det finns behov av åtgärder eller förbättringar. 16 personer har ritat i kartan vilket resulterade i att 39 ställen markerades i kartan. 55 personer hade lämnat synpunkter i text utan att markera en plats på kartan. Se sammanfattning av kommentarer och ritade objekt för frågorna 12, 13 och övriga synpunkter längre fram i dokumentet. 11

12 Vad anser du om cykelparkeringar? (Fråga 14) 130 svarande och ett svar var möjligt att ange i frågan. Om respondenten svarade behövs fler kunde synpunkter på utbyggnad lämnas genom att rita/markera på kartan och kommentera objektet eller skriva ett förslag i text utan att rita på kartan. Finns tillräckligt Vet ej Behövs fler (rita/skriv) Svarande: Behovet av cykelparkeringar (antal) Finns tillräckligt Vet ej 70 Behövs fler (rita/skriv) 12

13 Av de 130 personer som svarade på frågan var det 26 personer (20 %) som ansåg att det fanns tillräckligt många cykelparkeringar. 70 personer (54 %) har svarat att det inte vet och 34 personer (26 %) har svarat att det behövs fler cykelparkeringar i centrum. 11 personer har ritat i kartan vilket resulterade i 31 ställen som är markerade i kartan. Kartorna nedan visar platser där det finns behov av cykelparkeringar. 12 personer har lämnat kommentarer till behövs fler. Av de som har svarat att det behövs fler cykelparkeringar är det många som har angett att det behövs fler cykelparkeringar i centrum. Endast ett område angavs utanför centrum och centralorten. Med anledning av att mer än hälften av respondenterna har svarat vet ej", kan det finnas ett behov av att synliggöra och informera om de befintliga cykelparkeringarna. 13

14 De platser som omnämns och som många anser behöver kompletteras med cykelparkeringar är Storgatan, vid Stora Torget, vid parallellgator till Storgatan, vid hamnen, vid Örnparken, utanför stadshuset, vid Paradisgaraget och vid Paradisbadet. Det efterfrågas fler cykelparkeringar som är under tak vid Örnsköldsviks resecentrum. Generellt sett efterfrågas flera cykelparkeringar under tak och det anges också att det finns ett behov av fler cykelpumpar. Några har även nämnt att det saknas cykelparkeringar vid skolor och inne på privata fastigheter, vilket är ett beslut som åligger respektive fastighetsägare. Sammanfattning av kommentarer och ritade objekt gällande fråga 12, 13 och övriga synpunkter (fråga 16). Utbyggandsförslag för nya gång- och cykelvägar I enkäten framkom att sträckan längs med Åsvägen mellan Centrum och Själevad fram till Onsdagsvägen, var den gång- och cykelväg som flest kommenterat. I samband med denna sträcka nämns också önskemål om att cykelbanan längs med Målevägen ska förlängas ned till korsningen med Översjälavägen. Det framförs också önskemål om gång och cykelväg längs Järvedsvägen, Sund till Nyänget, Domsjövägen förbi Domsjösågen och ut mot Vårby/Gullvik samt sträckan Bonäset till Dekarsön. Ett enkelt och tydligt sätt att ta sig genom centrum efterfrågas också, framför allt sträckan Domsjö- Sjukhuset och Gullänget samt Själevad- Sjögatan-Järved/Bonäset. Det har även kommit in synpunkter på att en cykelväg till Skyttis området behövs, men att man samtidigt konstaterar att lutningen från centrum till området är brant och inte så cykelvänligt. I kartan finns även många kommentarer att cykelbanor slutar plötsligt och att man borde se över möjligheterna att hitta naturligare avslut samt att binda ihop lösa länkar. Det har också framkommit önskemål om en gång- och cykelväg längst Gottnevägen samt längst E4:an från Gålnäs till Centrum. Utanför planområdet efterfrågas en gång- och cykelväg från Billsta till Överhörnäs vidare mot Själevad, Haffsta Åte, längst flygfältsvägen samt från Bonäset till E4:an. Det har också framkommit önskemål om gång- och cykelväg längst sträckan Nätragatan i Bjästa till Köpmanholmen via Åmynnet. Beläggning och underhåll Synpunkter som framkommit gällande beläggningen på gång- och cykelvägar handlar över lag om bättre och slätare underlag. Ett alltför dåligt underlag innebär att cyklister istället väljer att cykla på vägbanan. Fler sträckor anses behöva åtgärder på grund av dålig beläggning som är guppig eller har tjälskott, sprickor och hål. Snabbare åtgärder efterfrågas vid tjälskott och om beläggningen gått sönder vid snöskottning eller vid andra typer av åtgärder. Metoden för att laga beläggningen är viktig så att lagningen inte upplevs hal och ojämn, vilket uppges vara fallet i Måle. Snöröjning och sandning Det efterfrågas en förbättrad snöröjning. Bland annat framförs att det behövs snöröjas oftare och snabbare. Ytterligare synpunkter som framkom var kritik mot att vallar bildats efter Modovägen och 14

15 att snö från vägbana plogas upp på cykelvägen (t ex Björnavägen ). Tidig morgonsandning anses möjliggöra flera cykeltillfällen. Sopning En del svarande ville se att grus/sand sopades upp tidigare på våren. En person uppgav sig ha kört omkull flera gånger på grund av sand på cykelbanan. Det framkom också synpunkter att ta bort glassplitter från cykelvägarna t.ex. på grund av sönderslagna busshållplatser och glasflaskor. Utformning Flera har efterfrågat så kallade planfria korsningar vilket innebär jämnare övergångar mellan cykelbanor, gator/väg och trottoarer. Det efterfrågas också genomtänkta dragningar av cykelvägar utan plötsliga avslut på gång- och cykelvägen eller att den växlar mellan olika sidor av gatan. Flera personer har framfört behovet av att separera cykelbanor från bilvägen och att separera cyklister och gångtrafikanter på gång- och cykelvägen. Det framfördes även synpunkter om att det inte är lämpligt att dra cykelvägar utmed hårt trafikerade vägar p.g.a. avgaser samtidigt som någon istället känner sig säkrare om cykelbanan är nära vägen så att bilister lättare uppfattar cyklisterna. Attityder och trafiksäkerhet Det var svarande som efterfrågade en positivare syn på och attityd till cyklister. Flera svarande framförde också behovet av allmän information om cyklistens trafikregler, bland annat i skola och media. De nämndes också att det är viktigt att samma hänsyn ska visas mot cyklister som bilister och att en cykelbana aldrig borde blockeras av servicefordon. Flera påpekar platser och korsningar som upplevs osäkra och farliga, bland annat nämns Kilgatan, passager över E4:an, rondellen i Hörnett, Lasarettsgatan, korsningen mellan Köpmangatan och E4:an. Avsaknade av gång- och cykelväg till - från Bonäset och Bodum/Lakasund anses osäker av flera. Det rör främst barns säkerhet då många barn rör sig längst denna sträcka bland annat till skola och fotbollsplan i Bodum. Flera svarande anser att bristerna i beläggning som sprickor och hål upplevs riskfyllt. Vikten av god belysning påpekades då det annars finns risk att cykla ned i ojämnheter i vägbanan eller köra på en annan cyklist eller en fotgängare. Även synpunkter med problem med bländning från biltrafiken längst Järvedsleden framfördes. Skyltning, vägvisning och målning Det råder viss osäkerhet var det är tillåtet att cykla t.ex. i centrum och vid resecentrum. Flera efterfrågar därför tydliga vägmarkeringar och skyltning om var det är tillåtet att cykla och på vilken sida gångare och cyklister ska röra sig på gång- och cykelvägen. Även cykelöverfarter behöver markeras bättre t.ex. vid E4. Vägvisning efterfrågades till och längs befintliga cykelvägar, vart de leder och avstånd. Att cykla genom centrum och vidare ut till ett annat område anses svårt då det inte finns tydlig vägvisning. Det finns idag en del markeringar för cykelleder här och där, men de är omöjliga att följa utan karta. Önskemål framförs om en broschyr med förslag på olika cykelsäkra turer. Det framkom också synpunkter om att det på flera platser är skyltat som endast gångväg där det istället borde vara gångoch cykelväg. 15

16 Signaler Några har framfört synpunkter på trafikljus och olika förslag framkom; trafiksignaler som slår om utan att man behöver stanna och trycka på knappen, att cyklister/gångare ska få 1-2 sekunder försprång in i korsningen så att bilister hinner uppmärksamma att de ska över, att synkronisera trafikljus så att gångare och cyklister får grönt samtidigt som bilister (som det är idag kan det vara grönt för bilister och gångare men ej cyklister t.ex. vid brandstationen). En person svarar att det är väldigt många cyklister som kör mot rött ljus vid brandstationen när de tycker det är lämpligt i stället för att stanna, trycka på knappen och invänta grönt. Parkering Det framkom synpunkter att det råder brist på cykelparkeringar. Det behövs även fler parkeringar som känns säkra att lämna cykeln en hel dag. Det framkom också önskemål om tak över cykelställ vid tåg och busstationer. Vad är din uppfattning om Örnsköldsviks kommun som cykelkommun? 130 personer svarade på frågan och endast ett svar var möjligt att ange. Mycket bra 0 0 Bra Godtagbar Dålig Mycket dålig 13 Svarande: Vad är din uppfattning om Örnsköldsvik som cykelkommun Procent De flesta uppfattade Örnsköldsvik som en godtagbar eller dålig cykelkommun. 54 personer (42 %) svarade godtagbar, 17 stycken (13%) svarade bra och ingen respondent svarade mycket bra. 16

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Allmänna uppgifter och cykelvanor... 6 Cykelmöjligheter... 9 Cykelmöjligheter i olika delar av Jönköpings kommun... 12 Cykelvägnätets

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resultatredovisning av slutenkät för delprojektet Cykelspanaren

Resultatredovisning av slutenkät för delprojektet Cykelspanaren Resultatredovisning av slutenkät för delprojektet Cykelspanaren 2015-06-17 Thea Eriksson Almgren Jonny Eliasson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Trollhättans kommun Resvaneundersökning Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Sammanfattning Koucky & Partners och Enkätfabriken har för Trollhättans Stad genomfört en resvaneundersökning.

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Fem anledningar att cykla

Fem anledningar att cykla Cykla i Piteå Fem anledningar att cykla 1. Cykla för tiden Du slipper lägga flera timmar i veckan på gymmet/annan träning Du slipper lägga tid på att åka och tanka Du slipper serva bilen lika ofta Du slipper

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning.

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Bilaga till utvärdering av servicedeklaration om vinterväghållning 2009 Jag tycker att snöröjningen där vi bor fungerar bra. Däremot när det gäller

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Titel: Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014. Ärendenummer: KS0469/12 Utgivningsdatum: juni

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

medborgardialog ardialog

medborgardialog ardialog medborgardialog ardialog Slutrapport för Kartverkstad - underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan och delaktivitet i projekt medborgardialog 1 TACK Tack till alla er som besvarade webbenkäten

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Tvåvånings cykelställ typ CA

Tvåvånings cykelställ typ CA 1.1 Tvåvånings cykelställ Den optimala lösningen på cykelparkeringsproblemen när det är utrymmesbrist. Vid järnvägsstationer, busstationer etc. Överallt där cyklar parkeras en längre tid. Standard utförande

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga!

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! B I L A G A 1 Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! Flicka Pojke Namn. Årskurs.. 1. Var bor du? Skriv din adress både gata och nummer (exempelvis Odengatan

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 1 (2) UTDRAG ur protokoll Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-05-28 71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-05-14

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan för Gnesta kommun 2014-06-16 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden

Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden VTI notat 20 2002 VTI notat 20-2002 Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning Omslagsbild: Tecknare Lotta Persson, Göteborg Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer