Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200

2 Tyresö kommun Våren 200 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern 8-74 år för att besvara ett 40-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av Statisticon AB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 54 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 40-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. De summerade svaren kan ibland avvika från 00 procent p.g.a. avrundningar. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB på uppdrag av Kommunförbundet.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... Sammanfattning... 2 Gator... 4 Parker... 0 Vatten och avlopp... 2 Avfall och avfallshantering... 4 Information och kontakter... 9 Bakgrundsuppgifter... 20

4 Gator vägar 57 procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar och 8 procent är missnöjda med standarden. Vid undersökningen som genomfördes år 2007 var det en mindre andel (48 procent) som var nöjda och 7 procent var missnöjda med standarden på gator, vägar och cykelvägar. 74 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar, medan 22 procent tycker att det är skräpigt. Det är en större andel som är nöjda än det var 2007 då 67 procent tyckte att det var rent och snyggt och 3 procent tyckte att det var skräpigt. Den här gången är det färre (52 procent) som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra och 43 procent som tycker att den sköts dåligt. Vid undersökningen som genomfördes år 2007 var det 73 procent som var nöjda och 24 procent som var missnöjda. På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa är det viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det är samma resultat som förra gången. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det allra viktigast att använda pengarna till snöröjning och halkbekämpning av gatorna samt underhåll av asfalten på gatorna. Övriga alternativ är mindre önskade. Det är överlag samma prioriteringar som görs den här gången som gjordes vid undersökningen år 2007 även om andelen som har markerat snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna har ökat något och andelen som markerat underhållet av asfalten minskat något. Det är 22 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Det är samma resultat som förra gången då 23 procent markerade detta alternativ. För att Sammanfattning förbättra trafiksäkerheten är det liksom förra gången viktigast med hastighetsdämpande åtgärder. Det är i stort samma prioriteringar som gjordes förra gången. Parker 5 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 6 procent säger att de sköts dåligt. Jämfört med förra undersökningen har det inte skett några större förändringar, då det år 2007 var 54 procent som var nöjda med parkernas skötsel och 7 procent som var missnöjda. Det är samma områden som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker som förra gången även om tyngdpunkterna kanske har ändrats något. Viktigast är städning i parkerna. Därefter kommer lekplatser och gräsklippningen i parkerna. Vatten avlopp Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 87 procent som uppger att de har kommunalt vatten. Det är 95 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra, vilket är samma resultat som förra gången. Det är 89 procent som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. Förra gången var det 85 procent. 7 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. Förra gången var det 66 procent som sa att de aldrig oroar sig. 73 procent av de tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena och omhänderta avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Förra gången tyckte 75 procent att man levde upp till detta mål. 2

5 Avfallshantering 82 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 4 procent anger att de är missnöjda. År 2007 var 79 procent nöjda med detta. 74 procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar. År 2007 var 74 procent nöjda med detta. 65 procent tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. År 2007 var 72 procent nöjda med detta. Det är 62 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. År 2007 var 72 procent nöjda med detta. 74 procent är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt elektroniska avfall. År 2007 var 7 procent nöjda med detta. Information och kontakter Det är 26 procent som har varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 2 månaderna. Förra gången hade 23 procent haft kontakt med kommunen. Bland de som varit i kontakt med kommunen är 54 procent nöjda med kontakten och 29 procent är missnöjda. Vid undersökningen år 2007 var det 49 procent som var nöjda och 29 procent som var missnöjda. 3

6 Gator Hur tycker Du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra 9 6 Ganska bra Varken bra eller dålig 9 3 Ganska dålig 4 5 Mycket dålig 4 2 Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar och 8 procent är missnöjda med standarden. Vid undersökningen som genomfördes år 2007 var det en mindre andel (48 procent) som var nöjda och 7 procent var missnöjda med standarden på gator, vägar och cykelvägar. Jämförs resultaten för olika grupper framkommer inga skillnader i uppfattning. Rent och snyggt 74 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar, medan 22 procent tycker att det är skräpigt. Det är en större andel som är nöjda än det var 2007 då 67 procent tyckte att det var rent och snyggt och 3 procent tyckte att det var skräpigt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper utom möjligen att kvinnor tycker att det är rent och snyggt i större utsträckning än vad män tycker. Hitta ledig p-plats 27 procent kör bil in till centrum av kommunen tre eller flera dagar i veckan och 36 procent kör bil in till centrum -2 dagar i veckan. Det är 26 procent som sällan eller aldrig kör bil till centrum. 9 procent bor i centrum och behöver därför inte köra bil dit. Bland de som kör bil in till centrum minst en dag i veckan tycker 86 procent att det är lätt att hitta en ledig p-plats i centrum när affärerna har öppet. I undersökningen år 2007 var motsvarande andel 8 procent. Jämförs resultaten för olika grupper framkommer inga säkra skillnader i uppfattning utom att män verkar tycka att det är lättare än vad kvinnor tycker. 4

7 Hur tycker Du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra 9 9 Ganska bra Ganska dåligt 29 8 Mycket dåligt 4 6 Vet ej/ingen åsikt 3 3 Den här gången är det färre (52 procent) som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra och 43 procent som tycker att den sköts dåligt. Vid undersökningen som genomfördes år 2007 var det 73 procent som var nöjda och 24 procent som var missnöjda. De skillnader i uppfattning mellan olika grupper som framkommer är att de som bor utanför tätort möjligen är nöjdare än de som bor mer centralt. Var skall man börja med snöröjningen På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 46 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Det är samma resultat som förra gången då motsvarande andel var 44 procent. Efter de stora gatorna kommer Viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor, som har markerats av 25 procent, Bostadsgatorna, som har markerats av 6 procent samt Cykelvägarna/gångvägarna mot centrum och busshållplatser som har markerats av 2 procent vardera. Även detta är samma resultat som förra gången. För så gott som alla grupper som jämförs är de stora gatorna viktigast att börja med. Särskilt viktigt är det för de som åker bil inom kommunen minst två dagar i veckan jämfört med de som åker bil mer sällan. De senare tycker att det är lika viktigt att snöröja viktiga gångvägar som de stora gatorna. De som inte har några hemmavarande barn och de som bor i centrum är inte lika måna om att börja snöröjningen med de stora gatorna in mot centrum som barnhushåll respektive de som bor mindre centralt är. I övrigt kan nämnas att de som bor i flerbostadshus inte är lika intresserade av snöröjningen av de stora gatorna som de som bor i småhus är. De som bor i flerbostadshus är istället mer angelägna om snöröjningen och halkbekämpningen av viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor än vad de som bor i småhus är. 5

8 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket pengar! Tycker Du att kommunen skall spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara 7 in på belysningen 2 Bra som det är 6 63 Kommunen skall öka resurserna 28 för belysningen 34 Ej svar 3 Det är 7 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 6 procent som tycker att den är bra som den är och 28 procent som tycker att man skall öka resurserna för belysning. Det är ungefär samma resultat som förra gången. Möjligen har andelen som tycker att kommunen ska spara på belysningen ökat något medan andelen som tycker att kommunen ska öka resurserna för belysningen minskat något. De som är i åldern år vill öka resurserna i större utsträckning än vad både de som är yngre respektive äldre vill. I övrigt framkommer inga säkra skillnader i uppfattning mellan de olika grupper som jämförs. 6

9 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad skall vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gång- och cykelvägarna 4 3 Snöröjning och halkbekämpning 45 av gatorna 4 Snöröjning och halkbekämpning 22 av gång- och cykelvägarna 20 Sopning av gatorna och 0 gång- och cykelvägarna 3 Hastighetsdämpande åtgärder 3 som gupp och avsmalningar 4 Trafiksignaler Gatubelysning 2 3 Bättre skötsel av planteringar och 4 andra grönområden längs gatorna 5 Annat 3 5 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 00. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det allra viktigast att använda pengarna till snöröjning och halkbekämpning av gatorna (45 procent) samt underhåll av asfalten på gatorna (39 procent). Övriga alternativ är mindre önskade. Det är överlag samma prioriteringar som görs den här gången som gjordes vid undersökningen år 2007 även om andelen som har markerat snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna har ökat något och andelen som markerat underhållet av asfalten minskat något. I så gott som alla grupper som jämförs prioriteras snöröjning och halkbekämpning av gatorna samt underhåll av asfalten högst även om angelägenheten varierar. Män tycker att asfalten är viktigare än vad kvinnorna tycker som i sin tur är mer angelägna om snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar än vad män är. Det framgår att de som bor i centrum inte tycker att underhållet asfalten är lika viktigt som de som bor mindre centralt tycker. De som bor i centrum tycker istället att det är mer 7

10 angeläget med snöröjningen och halkbekämpningen av gång- och cykelvägar än vad de som bor i mindre centralt tycker. Underhållet av gång- och cykelvägar är viktigare för hushåll utan barn än det är för barnhushåll. Andra skillnader som märks är att de som bor i småhus är mer måna om underhållet av asfalten än vad de som bor i flerbostadshus är. Underhållet av asfalten prioriteras även högre av de som åker bil i kommunen mer frekvent än det gör av de som åker bil mer sällan. 8

11 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker Du att vi ska göra för att det skall bli mer trafiksäkert på gatan där Du bor? Jag tycker att trafik säkerheten 22 är bra som den är 23 Skylta lägre hastighet 0 Hastighetsdämpande åtgärder som 9 t.ex. gupp, avsmalningar, blomlådor 22 Fler varningsskyltar (t.ex. varning 4 för barn, farliga korsningar) 5 Fler rondeller 7 8 Förbättra sikten vid gatukorsningar 3 9 Bättre snöröjning och halkbekämpning 9 5 Bättre gatubelysning 4 5 Annat 6 6 Ej svar 6 7 Det är 22 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Det är samma resultat som förra gången då 23 procent markerade detta alternativ. Det framkommer inga skillnader mellan de olika grupper som jämförs utom möjligen att de som bor i småhus inte är lika nöjda med trafiksäkerheten som de som bor i flerbostadshus är. För att förbättra trafiksäkerheten är det liksom förra gången viktigast med hastighetsdämpande åtgärder. Det är i stort samma prioriteringar som gjordes förra gången. Hastighetsdämpande åtgärder är något som önskas i större utsträckning av barnfamiljer med barn upp till 3 år än av övriga hushåll. Dessutom önskas hastighetsdämpande åtgärder mer av de som bor mer centralt jämfört med de som bor utanför tätort. Det framgår även att de som är yngre än 60 år är mer intresserade av hastighetsdämpande åtgärder än vad de som är äldre än 59 år är. 9

12 Parker Hur tycker Du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra 9 Ganska bra Varken bra eller dåligt 8 23 Ganska dåligt 5 6 Mycket dåligt Vet ej/ingen åsikt 22 7 Ej svar 3 5 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 6 procent säger att de sköts dåligt. Jämfört med förra undersökningen har det inte skett några större förändringar, då det år 2007 var 54 procent som var nöjda med parkernas skötsel och 7 procent som var missnöjda. Det är samtidigt 22 procent som inte har någon uppfattning om parkernas skötsel. Det framkommer inga säkra skillnader i uppfattning mellan de olika grupper som jämförs. Lekplatserna Det är 4 procent som inte har någon uppfattning om de kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap, vilket är samma andel som förra gången. De som i störst utsträckning har en uppfattning är familjer med barn upp till 4 år och särskilt de med barn upp till 7 år. Uppgiften är osäker då den baseras på få svar, men det verkar vara 37 procent av hushåll med barn upp till 4 år som är nöjda och 23 procent som är missnöjda. 0

13 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad skall vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang 6 på gator och torg 2 Blomsterrabatter i parkerna 6 6 Gräsklippning i parkerna 24 8 Ogräsrensning 5 5 Skötsel av naturmark 6 7 Städning i parkerna 40 4 Lekplatser Gångstråk 4 Parksoffor 9 8 Annat 3 2 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 00. Det är samma områden som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker som förra gången även om tyngdpunkterna kanske har ändrats något. Viktigast är Städning i parkerna (40 procent) Därefter kommer Lekplatser och Gräsklippningen i parkerna, som har markerats av 26 procent respektive 24 procent. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer det att städningen är viktigast för så gott som samtliga grupper. Familjer med barn upp till 7 år tycker att lekplatser är viktigare. Det framkommer även att städningen och lekplatser är viktigare för de som är yngre än 40 år än den är för de som är äldre än 39 år. Städningen är även viktigare för de som bor mer centralt än den är för de som bor utanför centrum. Det kan även nämnas att skötsel av naturmark är viktigare för män än det är för kvinnor.

14 Vatten och avlopp Vad tycker Du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra Ganska bra 20 3 Varken bra eller dålig 3 2 Ganska dålig 2 Mycket dålig 0 0 Frågorna om vatten och avlopp har besvarats av de 87 procent som uppger att de har kommunalt vatten. Det är 95 procent av dessa som tycker att kvaliteten på vattnet är bra, vilket är samma resultat som förra gången. Det är inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Det är för få som är missnöjda med vattnets kvalitet för att kunna uttala sig om orsaken till missnöjet. Vattenkonsumtion Det är 89 procent som dricker vattenledningsvattnet flera gånger per dag. 6 procent dricker det en gång per dag. 2 procent dricker det någon eller några gånger i veckan och procent dricker det mer sällan eller aldrig. Förra gången var det 85 procent som drack vattenledningsvattnet flera gånger per dag. Det framkommer inga skillnader i vattenkonsumtion mellan de grupper som jämförs utom att kvinnor möjligen dricker vattenledningsvatten oftare än vad män gör och att de som är äldre än 39 år dricker vattenledningsvattnet oftare än vad de som är yngre än 40 år gör. Störningar 77 procent har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 2 månaderna. Det är ungefär samma resultat som förra gången då 80 procent inte hade varit utsatta för några störningar. Det verkar vara vanligare med störningar bland de som bor i flerbostadshus än det är bland de som bor i småhus. Bland de som varit utsatta för störningar är det liksom förra gången avbrott som är den vanligaste orsaken. Oro för vattnets kvalitet 7 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 3 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är procent och det är 3 procent som alltid eller ofta oroar sig. Förra gången var det 66 procent som sa att de aldrig oroar sig. Möjligen är det en mindre andel som oroar sig bland barnfamiljer än bland hushåll utan barn. Det framkommer i övrigt inga skillnader mellan de olika grupper som jämförs. 2

15 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning 5 52 Varken hög eller låg utsträckning 9 9 I ganska låg utsträckning 0 I mycket låg utsträckning 0 Vet ej 4 3 Vet ej 3 73 procent av de tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Det är procent som inte tror att reningsverket gör det. Det är samtidigt 4 procent som inte har någon uppfattning om huruvida reningsverket klarar av detta eller inte. Det är ungefär samma svar som förra gången. Det framkommer inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 70 procent tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Det är en ökning då motsvarande andel förra gången var 62 procent. De som är äldre än 39 år tycker att de är tillräckligt informerade i större utsträckning än vad de som är yngre än 40 år anser sig vara. 3

16 Avfall och avfallshantering Är Du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 2 0 Ganska missnöjd 2 9 Mycket missnöjd 2 2 Vet ej 82 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 4 procent anger att de är missnöjda. År 2007 var 79 procent nöjda med detta. De som är äldre än 39 år är nöjda i större utsträckning än vad de som är yngre än 40 år är. Dessutom framkommer att de som bor i småhus är nöjda med hämtningen av hushållsavfall i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad som orsakar missnöjet. Det är få som är missnöjda så uppgifterna är osäkra, men den främsta orsaken till missnöje verkar vara fulla sopbehållare (22 procent) och dålig lukt från soprum/sopkärl (6 procent). Dessutom har 4 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. Det är dessutom 24 procent som inte har besvarat frågan. 4

17 Grovsopor är t.ex. kasserade kylar, spisar, diskmaskiner, möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, större leksaker och större emballage. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med grovsopor? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 2 4 Ganska missnöjd 9 8 Mycket missnöjd 3 2 Vet ej 74 procent av kommunens invånare är nöjda med hur grovsophanteringen fungerar, medan 2 procent är missnöjda. Det är samma resultat som förra gången då det var 74 procent som var nöjda och 0 procent som var missnöjda. De som är äldre än 39 år är nöjdare än de som är yngre än 40 år. Dessutom verkar de som bor i småhus vara nöjdare än de som bor i flerbostadshus. I övrigt framkommer inga skillnader mellan de olika grupper som jämförs. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är öppettiderna/tillgängligheten (32 procent) samt att de platser där man kan lämna grovsopor ligger för långt bort (20 procent). Det finns även ett visst missnöje med att information och anvisningar är otydlig (2 procent). Dessutom har 0 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord och 24 procent har inte besvarat frågan. 9 procent av de som bor i flerbostadshus och 29 procent av de som bor i flerbostadshus lämnar för det mesta sina grovsopor på en återvinningscentral eller liknande. 54 procent av de som bor i flerbostadshus lämnar grovsoporna i närheten av bostaden på plats ordnad av bostadsföretag eller liknande. 5

18 Förpackningsavfall är t. ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd 3 29 Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 2 6 Ganska missnöjd Mycket missnöjd 2 Vet ej Det är 65 procent som tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 3 procent är missnöjda. Förra gången var det 72 procent som var nöjda och 2 procent som var missnöjda. De som är äldre än 39 år är nöjdare än de som är äldre än 40 år. Det framkommer också att en större andel bland de som bor i flerbostadshus är nöjd än bland de som bor i småhus. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla behållare (39 procent). Det finns även ett missnöje med att allt inte kan lämnas på samma ställe (7 procent), att det är skräpigt (5 procent) samt att platserna för lämning av förpackningsavfall och tidningar ligger för långt bort (3 procent). Dessutom har 6 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. Det är dessutom 9 procent som inte har besvarat frågan. 62 procent av de som bor i småhus lämnar sitt förpackningsavfall och sina tidningar på en återvinningsstation medan motsvarande andel för de som bor i flerbostadshus är 7 procent. De som bor i flerbostadshus utnyttjar även platser nära bostaden ordnade av bostadsföretag eller liknande (70 procent). Det är 4 procent av samtliga som säger att de lämnar detta avfall på en kommunal anläggning. 6

19 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt farliga avfall? Mycket nöjd 23 2 Ganska nöjd 39 4 Varken nöjd eller missnöjd 6 6 Ganska missnöjd 7 5 Mycket missnöjd 3 3 Vet ej 3 Det är 62 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. 0 procent är missnöjda. Förra gången var det 72 procent som var nöjda och det var 8 procent som var missnöjda. Det är en större andel bland männen som är nöjda än vad det är bland kvinnorna. De som är äldre än 39 år är nöjdare än de som är äldre än 40 år. Dessutom framgår att det är en större andel nöjda bland de som bor i småhus än det är bland de som bor i flerbostadshus. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där farligt avfall kan lämnas ligger för långt bort (25 procent), att information och anvisningar är otydliga (20 procent) samt öppettiderna/tillgängligheten (8 procent). Dessutom har 8 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. Det är dessutom 8 procent som inte har besvarat frågan. 7

20 Elektroniskt avfall är t.ex. eltandborstar, brödrostar, TV- och radioapparater, elektriska borrmaskiner mm. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att bli av med ditt elektroniska avfall? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd 0 6 Ganska missnöjd 9 5 Mycket missnöjd 2 3 Vet ej 5 4 Det är 74 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt elektroniska avfall. procent är missnöjda. Förra gången var 7 procent nöjda och 8 procent missnöjda. De som är äldre än 39 år är nöjdare än de som är äldre än 40 år. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan lämna elektroniskt avfall ligger för långt bort (32 procent), att information och anvisningar är otydliga (23 procent) samt öppettiderna/tillgängligheten (20 procent). Dessutom har 4 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. Det är dessutom 8 procent som inte har besvarat frågan. 8

21 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 2 månaderna? Ja, 3 eller fler gånger 7 6 Ja, eller 2 gånger 9 7 Nej, ingen gång under de 64 senaste 2 månaderna 7 Vet ej/minns ej 7 6 Det är 26 procent som har varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 2 månaderna. Förra gången hade 23 procent haft kontakt med kommunen i något eller några av dessa ärenden. De som bor i småhus har haft fler kontakter med kommunen än vad de som bor i flerbostadshus har haft. De vanligaste ärendena verkar vara gator/vägar/trafik samt sophämtning/avfallshantering. Bland de som varit i kontakt med kommunen är 54 procent nöjda med kontakten och 29 procent är missnöjda. Vid undersökningen år 2007 var det 49 procent som var nöjda och 29 procent som var missnöjda. 9

22 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön 8-39 år år år 38 Kvinnor 4 Män 59 Hur bor Du? Var bor Du? Villa, radhus, kedjehus 64 Lägenhet 33 I centrum av tätort 3 I utkanten av tätort 57 Annat Utanför tätort 0 Ej svar Ej svar 2 Barnfamilj Inga barn under 8 år 6 Barn 0-6 år 8 Barn 7-3 år 9 Barn 4-7 år 3 20

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. ARBOGA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4

Läs mer

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun EXAMENSARBETE 25:24 HIP En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun Christian Pakisjärvi Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-10-06 Dnr: TN 2016/265 Tekniska nämnden Kritik på teknik Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kritik

Läs mer

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning 2016-12-14 Dnr Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till följande enkät. Kritik

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts UDDEVALLA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN KRISTINEHAMNS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg...

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande... 5

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016?

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Upplysningar om innehållet: Ulrika Appelberg,

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare Kallelse Datum 2016-11-25 STYRELSESAMMANTRÄDE Benita Vikström ordförande /Marianne Heman DELGES: ORDINARIE LEDAMÖTER: Benita Vikström Emil Carlsson Lars-Åke Lindman Lena Blomkvist Urpo Koivula Bo Jender

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014.

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014. Brf Trönninge äng Medlemsundersökning hösten 2013. Enkäten är till för att hjälpa styrelsen att prioritera och ta beslut som gör att föreningen förbättras. Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer