Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013

2 Hagfors kommun Våren 2013 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern år för att besvara ett 50-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av Statisticon AB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 57 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 50-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p.g.a. avrundningar. I de fall andelen som inte besvarat frågan eller angett ogiltigt svar är lägre än 4 procent har den inte tagits med i diagrammen. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB. 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Gator... 4 Parker... 9 Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Bakgrundsuppgifter

4 Gator vägar 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. 83 procent av invånarna tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. Det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna in mot centrum. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna. Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Parker 50 procent är nöjda med parkernas skötsel. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna och med lekplatser. Sammanfattning Vatten avlopp Av de 79 procent som uppger att de har kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 74 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 69 procent av samtliga tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Av de som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med sin enskilda vatten- och avloppslösning. Avfallshantering När de tillfrågade gör en helhetsbedömning av kommunens avfallshantering är 79 procent nöjda. 86 procent är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur återvinningscentralerna fungerar. 83 procent tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. Information och kontakter 14 procent av invånarna i åldern år har varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten. 3

5 Gator Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra 1 Ganska bra 9 Varken bra eller dålig 11 Ganska dålig 30 Mycket dålig 48 Vet ej/ingen åsikt 2 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar och 78 procent är missnöjda med standarden. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att missnöjet är större bland de som åker bil dagligen inom kommunen än det är bland de som åker bil mer sällan. Dessutom är män inte lika nöjda som kvinnor är. Rent och snyggt 83 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar, medan 14 procent tycker att det är skräpigt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Hitta ledig p-plats 63 procent åker bil i kommunen varje dag eller nästan varje dag och 30 procent åker bil i kommunen någon eller några gånger i veckan. De som åker bil mer sällan än så är 6 procent. 92 procent av de som åker bil dagligen i kommunen tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i kommunens största tätort när affärerna har öppet. 2 procent tycker att det är svårt. 4

6 Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra 5 Ganska bra 53 Ganska dåligt 25 Mycket dåligt 13 Vet ej/ingen åsikt 4 Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen och 38 procent som tycker att den sköts dåligt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Var skall man börja med snöröjningen På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 42 procent att det är viktigast att börja med De stora gatorna in mot centrum. Därefter kommer Viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor, som har markerats av 21 procent. Bostadsgatorna har markerats av 10 procent. Cykelvägarna/gångvägarna mot centrum har markerats av 6 procent och alternativet Busshållplatserna av 1 procent. För alla grupper som jämförs är de stora gatorna in mot centrum viktigast att börja med. De stora gatorna verkar vara viktigare för kvinnor än de är för män. Det är dock 17 procent av samtliga som säger att de inte har någon uppfattning. 5

7 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket. Tycker du att kommunen ska spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara 5 in på belysningen Bra som det är 45 Kommunen skall öka resurserna 50 för belysningen Det är 5 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 45 procent tycker att den är bra som den är och 50 procent tycker att man skall öka resurserna för belysningen. Den enda skillnad som framkommer när olika grupper jämförs är att de som bor i utkanten av tätort tycker att resurserna för belysningen ska öka i större utsträckning än vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. 6

8 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna 67 Underhåll av gång- och cykelvägarna 13 Snöröjning och halkbekämpning 35 av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av 16 gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och 4 gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som 3 gupp och avsmalningar Trafiksignaler 0 Gatubelysning 17 Bättre skötsel av planteringar och 1 andra grönområden längs gatorna Annat 2 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna (67 procent). Därefter kommer snöröjning och halkbekämpning av gatorna (35 procent). Inte lika viktigt är det med gatubelysningen och snöröjning av gång- och cykelvägar, som markerats av 17 respektive 16 procent. Underhåll av gång- och cykelvägar har markerats av 13 procent. I samtliga grupper som jämförs prioriteras underhållet av asfalten högst. Särskilt viktig är underhållet av asfalten för de som åker bil dagligen inom kommunen. Det framgår också att underhållet av asfalten är viktigare för de som bor i utkanten av tätort jämfört med vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. Det framgår även att kvinnor och de som bor utanför tätort tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna är viktigare än vad män respektive de som bor mer centralt tycker. Snöröjningen av gång- och cykelvägar är mer angeläget för de som bor i centrum och de som bor i flerbostadshus än det är för de som bor mindre centralt respektive de som bor i småhus. De som cyklar varje dag eller nästan varje dag under sommarhalvåret tycker att underhållet av gång- och cykelvägar är viktigare än vad de som cyklar mer sällan gör. Slutligen kan nämnas att både underhållet och snöröjningen av gång- och cykelvägar prioriteras högre av de som går/promenerar till arbetet skolan minst någon gång i veckan än det görs av de som går mer sällan. 7

9 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker du att vi ska göra för att det ska bli mer trafiksäkert på gatan där du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten 20 är bra som den är Skylta lägre hastighet 10 Hastighetsdämpande åtgärder som 13 t.ex. gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t.ex. varning 4 för barn, farliga korsningar) Fler rondeller 5 Förbättra sikten vid gatukorsningar 12 Säkrare cykelvägar 1 Säkrare gångvägar 2 Bättre vägmarkeringar vid övergångs- 2 ställen, vid väjningsplikt med mera Bättre snöröjning och halkbekämpning 11 Bättre gatubelysning 11 Annat 5 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Barnfamiljer är inte är lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Skillnaderna är inte stora men vissa skillnader i uppfattning kan märkas. Kvinnor tycker att det är viktigare att skylta lägre hastighet än vad män tycker, medan män tycker att det är viktigare att förbättra sikten vid gatukorsningar än vad kvinnor tycker. Hastighetsdämpande åtgärder verkar vara mer angeläget för de som cyklar varje dag under sommarhalvåret samt för de som går/promenerar till arbetet/skolan minst någon dag i veckan än de är för de som cyklar respektive går till arbetet/skolan mer sällan. Hastighetsdämpande åtgärder är även viktigare för de som bor mer centralt än de är för de som bor utanför centrum. Slutligen kan nämnas att bättre gatubelysning är mer angeläget för de som är yngre än 60 år än det är för de som är äldre än 59 år. 8

10 Parker Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra 12 Ganska bra 38 Varken bra eller dåligt 24 Ganska dåligt 7 Mycket dåligt 2 Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 9 procent tycker att parkerna sköts dåligt. Vid en jämförelse mellan olika grupper framgår att det är en större andel nöjda bland kvinnor än det är bland män. Dessutom är familjer med barn upp till 14 år inte lika nöjda som övriga hushåll. Lekplatser/Lekparker Det är 41 procent som inte har någon uppfattning om de kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap. De som i störst utsträckning har en uppfattning är familjer med barn upp till 14 år särskilt bland familjer med barn upp till 7 år. Bland dessa barnfamiljer med barn upp till 14 år är det 16 procent som är nöjda och 50 procent som är missnöjda. 9

11 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang 27 på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna 7 Gräsklippning i parkerna 35 Ogräsrensning 8 Skötsel av naturmark 11 Städning i parkerna 12 Lekplatser 34 Gångstråk 5 Parksoffor 5 Annat 5 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna (35 procent) och med lekplatser (34 procent). Något mindre viktigt är det med blomsterarrangemang på gator och torg (27 procent). Övriga områden är inte lika angelägna. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att gräsklippningen i parkerna är viktigare för kvinnor än den är för män. Lekplatserna är mer angelägna för hushåll med barn upp till 14 år än de är för övriga hushåll. Lekplatser är dessutom mer angelägna för de som är yngre än 40 år än de är för de som är äldre än 39 år. 10

12 Vatten och avlopp Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra 79 Ganska bra 14 Varken bra eller dålig 1 Ganska dålig 0 Mycket dålig 0 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 79 procent av de tillfrågade som uppger att de har kommunalt vatten. Av de med kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 0 procent tycker att vattnets kvalitet är dålig. Det är för få som är missnöjda för att kunna redovisa vad som orsakar missnöjet. Vattenkonsumtion 87 procent av de med kommunalt vatten dricker kranvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag och 2 procent dricker det någon eller några gånger i veckan. 0 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det framkommer inga skillnader i konsumtion mellan de olika grupper som jämförs. Störningar 78 procent av de med kommunalt vatten har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit utsatta för störningar verkar den vanligaste orsaken till störningar vara avbrott i vattenförsörjningen. Oro för vattnets kvalitet 74 procent av de med kommunalt vatten säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 11 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 9 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Den enda skillnaden mellan de olika grupper som jämförs när det gäller hur mycket man oroar sig är att de som bor i centrum av tätort inte oroar sig i lika stor utsträckning som de som bor mindre centralt. Enskilt vatten och avlopp Av de 21 procent som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med nuvarande enskilda vatten- och avloppslösning. Det är bara 2 procent som är missnöjda och de är för få för att kunna redovisa orsakerna till missnöjet. 11

13 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning 27 I ganska hög utsträckning 42 Varken hög eller låg utsträckning 7 I ganska låg utsträckning 1 I mycket låg utsträckning 0 Vet ej procent av samtliga tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Det är 1 procent som inte tror att reningsverket gör det. 21 procent har inte någon uppfattning om huruvida reningsverket renar avloppsvattnet på tillfredställande sätt eller inte. Det verkar som om de som bor utanför tätort inte är lika övertygade om att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet som de som bor mer centralt är. De som bor utanför tätort svarar dock i större utsträckning att de inte har någon uppfattning. I övrigt framkommer inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 57 procent av de med kommunalt vatten och avlopp tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet och 18 procent tycker att de är dåligt informerade om detta. Kvinnor tycker att de är bättre informerade än vad män tycker sig vara. 12

14 Avfall och avfallshantering Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? Mycket nöjd 28 Ganska nöjd 51 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 1 Vet ej 2 79 procent av de tillfrågade är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen om de gör en helhetsbedömning. 3 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Sortering av avfall Det ställdes även en övergripande fråga om man är tillräckligt informerad om hur avfallet ska sorteras. Det visar sig då att 83 procent tycker att de är tillräckligt informerade medan 4 procent inte tycker det. De som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus tycker att de är tillräckligt informerade i större utsträckning än vad de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus tycker sig vara. 13

15 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? Mycket nöjd 53 Ganska nöjd 33 Varken nöjd eller missnöjd 7 Ganska missnöjd 4 Mycket missnöjd 1 Vet ej 1 86 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfallet. 5 procent anger att de är missnöjda. De skillnader i uppfattning mellan olika grupper som framkommer är att de som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad som orsakar missnöjet. Det är få som är missnöjda så uppgifterna är osäkra, men det verkar vara att hämtningen sker för sällan som orsakar störst problem. Även att det är för långt till sopbehållaren, att behållarna är fulla samt dålig belysning vekar orsaka visst missnöje. Dessutom har 13 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. 14

16 Återvinningscentral är en bemannad insamlingsplats där hushållen kan lämna t.ex. grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det kan heta något annat än återvinningscentral i din kommun. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens återvinningscentral? Mycket nöjd 42 Ganska nöjd 36 Varken nöjd eller missnöjd 11 Ganska missnöjd 5 Mycket missnöjd 1 Vet ej 5 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, medan 6 procent anger att de är missnöjda. Inga skillnader i uppfattning framkommer mellan olika grupper förutom att andelen som är nöjd verkar vara mindre bland de som är yngre än 60 år än bland de som är äldre än 59 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje verkar vara öppettiderna (26 procent). Det finns även ett missnöje med att det är svårt att ta sig dit utan bil (16 procent), att återvinningscentralerna ligger för långt bort (15 procent) samt fulla behållare (11 procent). 8 procent har angett alternativet Annat där det finns möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som skickats till kommunen. Det är dessutom 18 procent av de som är missnöjda som inte har besvarat frågan om vad missnöjet beror på. 15

17 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel batterier m.m. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? Mycket nöjd 34 Ganska nöjd 44 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 0 Vet ej 4 Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att lämna sitt farliga avfall. 2 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år förefaller vara nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Dessutom framgår att de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att platserna där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (39 procent) samt att man är osäker på vad som får lämnas in (31 procent). Information om var farligt avfall kan lämnas 82 procent tycker att de är tillräckligt informerade om var de kan lämna sitt farliga avfall. 5 procent tycker inte att de är tillräckligt informerade. Andelen som tycker att de är tillräckligt informerade ökar med stigande ålder. Dessutom framgår att de som bor i småhus tycker att de är bra informerade i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus tycker att de är. 16

18 Förpackningsavfall är t.ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd 36 Ganska nöjd 47 Varken nöjd eller missnöjd 8 Ganska missnöjd 7 Mycket missnöjd 0 Vet ej 1 Det är 83 procent som tycker att det fungerar bra att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 7 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla behållare (44 procent) och av att platserna ligger för långt bort (30 procent). Inlämningsplatser 67 procent av de tillfrågade lämnar sitt förpackningsavfall på en obemannad återvinningsstation. 24 procent lämnar det på en bemannad återvinningscentral och 5 procent lämnar det i egna behållare vid bostaden. Det är bara 2 procent som blandar det med hushållssoporna. Det är vanligare att de som bor i flerbostadshus lämnar förpackningsavfall och tidningar i egna behållare även om det är vanligast att lämna det på en obemannad återvinningsstation oavsett om man bor i flerbostadshus eller småhus. 17

19 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna? Ja, 3 eller fler gånger 3 Ja, 1 eller 2 gånger 11 Nej, ingen gång under de 79 senaste 12 månaderna Vet ej/minns ej 7 Kontakter med kommunen Det är 14 procent av invånarna i åldern år som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. De som bor i småhus har varit i kontakt med kommunen i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus har varit. Det vanligaste ärendet verkar vara vatten/avlopp (40 procent) samt gator/vägar trafik (25 procent). Det är få som varit i kontakt så uppgifterna är osäkra. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten och 30 procent är missnöjda. Även här är uppgifterna osäkra. 18

20 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön år år 39 Kvinna 47 Man år 40 Villa, radhus, 76 kedjehus Lägenhet 21 Annat 1 Hur bor Du? I centrum av tätort 25 I utkanten av tätort 29 Utanför tätort 45 Var bor Du? 90 Barnfamilj Färdsätt Andel som färdas på nedanstående sätt varje dag eller nästan varje dag Inga barn under år Barn 0-6 år 8 Barn 7-13 år 12 Barn år 10 Åker bil 63 Åker med allmänna 0 färdmedel Cyklar sommartid 15 Cyklar vintertid 2 Går till arbetet 17 /skolan 19

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning

Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning 2016-12-14 Dnr Kritik på Teknik SKLs enkät till medborgare år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till följande enkät. Kritik

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts.

ARBOGA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. ARBOGA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kritik på teknik. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-10-06 Dnr: TN 2016/265 Tekniska nämnden Kritik på teknik Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kritik

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts UDDEVALLA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN KRISTINEHAMNS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering skötts. 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg...

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i

Läs mer

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun

EXAMENSARBETE. En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun EXAMENSARBETE 25:24 HIP En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun Christian Pakisjärvi Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Projektingenjör Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande... 5

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts

ÖSTERSUNDS KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts ÖSTERSUNDS KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur gator och parker skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet... 5 Resande...

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016?

Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Kritik på teknik HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2016? Upplysningar om innehållet: Ulrika Appelberg,

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Per Alm VD Annika Lindblom, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare Kallelse Datum 2016-11-25 STYRELSESAMMANTRÄDE Benita Vikström ordförande /Marianne Heman DELGES: ORDINARIE LEDAMÖTER: Benita Vikström Emil Carlsson Lars-Åke Lindman Lena Blomkvist Urpo Koivula Bo Jender

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Medborgarenkät. Nora möjligheternas kommun där historia och framtid skapas!

Medborgarenkät. Nora möjligheternas kommun där historia och framtid skapas! Medborgarenkät Nora möjligheternas kommun där historia och framtid skapas! Nu pågår arbete med att utveckla kommunen genom ny översiktsplan, grönplan och miljöplan. Mellan den 29 augusti 30 september 2015

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?

Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås? Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås? Bakgrund Under februari 2016 gjorde en enkätundersökning för att få input kring hur återvinningsstationerna i Borås kan förbättras. Enkäten riktade

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Formulärsresultat - Teknisk verksamhet

Formulärsresultat - Teknisk verksamhet Formulärsresultat - Teknisk verksamhet 1. Vad tycker du om tillgängligheten till återvinningscentralen (där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)? Val Svar % av svarande

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014.

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014. Brf Trönninge äng Medlemsundersökning hösten 2013. Enkäten är till för att hjälpa styrelsen att prioritera och ta beslut som gör att föreningen förbättras. Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se

Läs mer

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte passar

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer