Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013

2 Hagfors kommun Våren 2013 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern år för att besvara ett 50-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av Statisticon AB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 57 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 50-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p.g.a. avrundningar. I de fall andelen som inte besvarat frågan eller angett ogiltigt svar är lägre än 4 procent har den inte tagits med i diagrammen. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB. 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Gator... 4 Parker... 9 Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Bakgrundsuppgifter

4 Gator vägar 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. 83 procent av invånarna tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. Det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna in mot centrum. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna. Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Parker 50 procent är nöjda med parkernas skötsel. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna och med lekplatser. Sammanfattning Vatten avlopp Av de 79 procent som uppger att de har kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 74 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 69 procent av samtliga tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Av de som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med sin enskilda vatten- och avloppslösning. Avfallshantering När de tillfrågade gör en helhetsbedömning av kommunens avfallshantering är 79 procent nöjda. 86 procent är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur återvinningscentralerna fungerar. 83 procent tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. Information och kontakter 14 procent av invånarna i åldern år har varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten. 3

5 Gator Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra 1 Ganska bra 9 Varken bra eller dålig 11 Ganska dålig 30 Mycket dålig 48 Vet ej/ingen åsikt 2 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar och 78 procent är missnöjda med standarden. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att missnöjet är större bland de som åker bil dagligen inom kommunen än det är bland de som åker bil mer sällan. Dessutom är män inte lika nöjda som kvinnor är. Rent och snyggt 83 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar, medan 14 procent tycker att det är skräpigt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Hitta ledig p-plats 63 procent åker bil i kommunen varje dag eller nästan varje dag och 30 procent åker bil i kommunen någon eller några gånger i veckan. De som åker bil mer sällan än så är 6 procent. 92 procent av de som åker bil dagligen i kommunen tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i kommunens största tätort när affärerna har öppet. 2 procent tycker att det är svårt. 4

6 Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra 5 Ganska bra 53 Ganska dåligt 25 Mycket dåligt 13 Vet ej/ingen åsikt 4 Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen och 38 procent som tycker att den sköts dåligt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Var skall man börja med snöröjningen På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 42 procent att det är viktigast att börja med De stora gatorna in mot centrum. Därefter kommer Viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor, som har markerats av 21 procent. Bostadsgatorna har markerats av 10 procent. Cykelvägarna/gångvägarna mot centrum har markerats av 6 procent och alternativet Busshållplatserna av 1 procent. För alla grupper som jämförs är de stora gatorna in mot centrum viktigast att börja med. De stora gatorna verkar vara viktigare för kvinnor än de är för män. Det är dock 17 procent av samtliga som säger att de inte har någon uppfattning. 5

7 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket. Tycker du att kommunen ska spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara 5 in på belysningen Bra som det är 45 Kommunen skall öka resurserna 50 för belysningen Det är 5 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 45 procent tycker att den är bra som den är och 50 procent tycker att man skall öka resurserna för belysningen. Den enda skillnad som framkommer när olika grupper jämförs är att de som bor i utkanten av tätort tycker att resurserna för belysningen ska öka i större utsträckning än vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. 6

8 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna 67 Underhåll av gång- och cykelvägarna 13 Snöröjning och halkbekämpning 35 av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av 16 gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och 4 gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som 3 gupp och avsmalningar Trafiksignaler 0 Gatubelysning 17 Bättre skötsel av planteringar och 1 andra grönområden längs gatorna Annat 2 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna (67 procent). Därefter kommer snöröjning och halkbekämpning av gatorna (35 procent). Inte lika viktigt är det med gatubelysningen och snöröjning av gång- och cykelvägar, som markerats av 17 respektive 16 procent. Underhåll av gång- och cykelvägar har markerats av 13 procent. I samtliga grupper som jämförs prioriteras underhållet av asfalten högst. Särskilt viktig är underhållet av asfalten för de som åker bil dagligen inom kommunen. Det framgår också att underhållet av asfalten är viktigare för de som bor i utkanten av tätort jämfört med vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. Det framgår även att kvinnor och de som bor utanför tätort tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna är viktigare än vad män respektive de som bor mer centralt tycker. Snöröjningen av gång- och cykelvägar är mer angeläget för de som bor i centrum och de som bor i flerbostadshus än det är för de som bor mindre centralt respektive de som bor i småhus. De som cyklar varje dag eller nästan varje dag under sommarhalvåret tycker att underhållet av gång- och cykelvägar är viktigare än vad de som cyklar mer sällan gör. Slutligen kan nämnas att både underhållet och snöröjningen av gång- och cykelvägar prioriteras högre av de som går/promenerar till arbetet skolan minst någon gång i veckan än det görs av de som går mer sällan. 7

9 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker du att vi ska göra för att det ska bli mer trafiksäkert på gatan där du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten 20 är bra som den är Skylta lägre hastighet 10 Hastighetsdämpande åtgärder som 13 t.ex. gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t.ex. varning 4 för barn, farliga korsningar) Fler rondeller 5 Förbättra sikten vid gatukorsningar 12 Säkrare cykelvägar 1 Säkrare gångvägar 2 Bättre vägmarkeringar vid övergångs- 2 ställen, vid väjningsplikt med mera Bättre snöröjning och halkbekämpning 11 Bättre gatubelysning 11 Annat 5 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Barnfamiljer är inte är lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Skillnaderna är inte stora men vissa skillnader i uppfattning kan märkas. Kvinnor tycker att det är viktigare att skylta lägre hastighet än vad män tycker, medan män tycker att det är viktigare att förbättra sikten vid gatukorsningar än vad kvinnor tycker. Hastighetsdämpande åtgärder verkar vara mer angeläget för de som cyklar varje dag under sommarhalvåret samt för de som går/promenerar till arbetet/skolan minst någon dag i veckan än de är för de som cyklar respektive går till arbetet/skolan mer sällan. Hastighetsdämpande åtgärder är även viktigare för de som bor mer centralt än de är för de som bor utanför centrum. Slutligen kan nämnas att bättre gatubelysning är mer angeläget för de som är yngre än 60 år än det är för de som är äldre än 59 år. 8

10 Parker Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra 12 Ganska bra 38 Varken bra eller dåligt 24 Ganska dåligt 7 Mycket dåligt 2 Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 9 procent tycker att parkerna sköts dåligt. Vid en jämförelse mellan olika grupper framgår att det är en större andel nöjda bland kvinnor än det är bland män. Dessutom är familjer med barn upp till 14 år inte lika nöjda som övriga hushåll. Lekplatser/Lekparker Det är 41 procent som inte har någon uppfattning om de kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap. De som i störst utsträckning har en uppfattning är familjer med barn upp till 14 år särskilt bland familjer med barn upp till 7 år. Bland dessa barnfamiljer med barn upp till 14 år är det 16 procent som är nöjda och 50 procent som är missnöjda. 9

11 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang 27 på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna 7 Gräsklippning i parkerna 35 Ogräsrensning 8 Skötsel av naturmark 11 Städning i parkerna 12 Lekplatser 34 Gångstråk 5 Parksoffor 5 Annat 5 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna (35 procent) och med lekplatser (34 procent). Något mindre viktigt är det med blomsterarrangemang på gator och torg (27 procent). Övriga områden är inte lika angelägna. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att gräsklippningen i parkerna är viktigare för kvinnor än den är för män. Lekplatserna är mer angelägna för hushåll med barn upp till 14 år än de är för övriga hushåll. Lekplatser är dessutom mer angelägna för de som är yngre än 40 år än de är för de som är äldre än 39 år. 10

12 Vatten och avlopp Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra 79 Ganska bra 14 Varken bra eller dålig 1 Ganska dålig 0 Mycket dålig 0 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 79 procent av de tillfrågade som uppger att de har kommunalt vatten. Av de med kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 0 procent tycker att vattnets kvalitet är dålig. Det är för få som är missnöjda för att kunna redovisa vad som orsakar missnöjet. Vattenkonsumtion 87 procent av de med kommunalt vatten dricker kranvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag och 2 procent dricker det någon eller några gånger i veckan. 0 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det framkommer inga skillnader i konsumtion mellan de olika grupper som jämförs. Störningar 78 procent av de med kommunalt vatten har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit utsatta för störningar verkar den vanligaste orsaken till störningar vara avbrott i vattenförsörjningen. Oro för vattnets kvalitet 74 procent av de med kommunalt vatten säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 11 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 9 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Den enda skillnaden mellan de olika grupper som jämförs när det gäller hur mycket man oroar sig är att de som bor i centrum av tätort inte oroar sig i lika stor utsträckning som de som bor mindre centralt. Enskilt vatten och avlopp Av de 21 procent som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med nuvarande enskilda vatten- och avloppslösning. Det är bara 2 procent som är missnöjda och de är för få för att kunna redovisa orsakerna till missnöjet. 11

13 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning 27 I ganska hög utsträckning 42 Varken hög eller låg utsträckning 7 I ganska låg utsträckning 1 I mycket låg utsträckning 0 Vet ej procent av samtliga tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Det är 1 procent som inte tror att reningsverket gör det. 21 procent har inte någon uppfattning om huruvida reningsverket renar avloppsvattnet på tillfredställande sätt eller inte. Det verkar som om de som bor utanför tätort inte är lika övertygade om att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet som de som bor mer centralt är. De som bor utanför tätort svarar dock i större utsträckning att de inte har någon uppfattning. I övrigt framkommer inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 57 procent av de med kommunalt vatten och avlopp tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet och 18 procent tycker att de är dåligt informerade om detta. Kvinnor tycker att de är bättre informerade än vad män tycker sig vara. 12

14 Avfall och avfallshantering Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? Mycket nöjd 28 Ganska nöjd 51 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 1 Vet ej 2 79 procent av de tillfrågade är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen om de gör en helhetsbedömning. 3 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Sortering av avfall Det ställdes även en övergripande fråga om man är tillräckligt informerad om hur avfallet ska sorteras. Det visar sig då att 83 procent tycker att de är tillräckligt informerade medan 4 procent inte tycker det. De som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus tycker att de är tillräckligt informerade i större utsträckning än vad de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus tycker sig vara. 13

15 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? Mycket nöjd 53 Ganska nöjd 33 Varken nöjd eller missnöjd 7 Ganska missnöjd 4 Mycket missnöjd 1 Vet ej 1 86 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfallet. 5 procent anger att de är missnöjda. De skillnader i uppfattning mellan olika grupper som framkommer är att de som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad som orsakar missnöjet. Det är få som är missnöjda så uppgifterna är osäkra, men det verkar vara att hämtningen sker för sällan som orsakar störst problem. Även att det är för långt till sopbehållaren, att behållarna är fulla samt dålig belysning vekar orsaka visst missnöje. Dessutom har 13 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. 14

16 Återvinningscentral är en bemannad insamlingsplats där hushållen kan lämna t.ex. grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det kan heta något annat än återvinningscentral i din kommun. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens återvinningscentral? Mycket nöjd 42 Ganska nöjd 36 Varken nöjd eller missnöjd 11 Ganska missnöjd 5 Mycket missnöjd 1 Vet ej 5 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, medan 6 procent anger att de är missnöjda. Inga skillnader i uppfattning framkommer mellan olika grupper förutom att andelen som är nöjd verkar vara mindre bland de som är yngre än 60 år än bland de som är äldre än 59 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje verkar vara öppettiderna (26 procent). Det finns även ett missnöje med att det är svårt att ta sig dit utan bil (16 procent), att återvinningscentralerna ligger för långt bort (15 procent) samt fulla behållare (11 procent). 8 procent har angett alternativet Annat där det finns möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som skickats till kommunen. Det är dessutom 18 procent av de som är missnöjda som inte har besvarat frågan om vad missnöjet beror på. 15

17 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel batterier m.m. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? Mycket nöjd 34 Ganska nöjd 44 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 0 Vet ej 4 Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att lämna sitt farliga avfall. 2 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år förefaller vara nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Dessutom framgår att de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att platserna där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (39 procent) samt att man är osäker på vad som får lämnas in (31 procent). Information om var farligt avfall kan lämnas 82 procent tycker att de är tillräckligt informerade om var de kan lämna sitt farliga avfall. 5 procent tycker inte att de är tillräckligt informerade. Andelen som tycker att de är tillräckligt informerade ökar med stigande ålder. Dessutom framgår att de som bor i småhus tycker att de är bra informerade i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus tycker att de är. 16

18 Förpackningsavfall är t.ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd 36 Ganska nöjd 47 Varken nöjd eller missnöjd 8 Ganska missnöjd 7 Mycket missnöjd 0 Vet ej 1 Det är 83 procent som tycker att det fungerar bra att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 7 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla behållare (44 procent) och av att platserna ligger för långt bort (30 procent). Inlämningsplatser 67 procent av de tillfrågade lämnar sitt förpackningsavfall på en obemannad återvinningsstation. 24 procent lämnar det på en bemannad återvinningscentral och 5 procent lämnar det i egna behållare vid bostaden. Det är bara 2 procent som blandar det med hushållssoporna. Det är vanligare att de som bor i flerbostadshus lämnar förpackningsavfall och tidningar i egna behållare även om det är vanligast att lämna det på en obemannad återvinningsstation oavsett om man bor i flerbostadshus eller småhus. 17

19 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna? Ja, 3 eller fler gånger 3 Ja, 1 eller 2 gånger 11 Nej, ingen gång under de 79 senaste 12 månaderna Vet ej/minns ej 7 Kontakter med kommunen Det är 14 procent av invånarna i åldern år som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. De som bor i småhus har varit i kontakt med kommunen i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus har varit. Det vanligaste ärendet verkar vara vatten/avlopp (40 procent) samt gator/vägar trafik (25 procent). Det är få som varit i kontakt så uppgifterna är osäkra. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten och 30 procent är missnöjda. Även här är uppgifterna osäkra. 18

20 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön år år 39 Kvinna 47 Man år 40 Villa, radhus, 76 kedjehus Lägenhet 21 Annat 1 Hur bor Du? I centrum av tätort 25 I utkanten av tätort 29 Utanför tätort 45 Var bor Du? 90 Barnfamilj Färdsätt Andel som färdas på nedanstående sätt varje dag eller nästan varje dag Inga barn under år Barn 0-6 år 8 Barn 7-13 år 12 Barn år 10 Åker bil 63 Åker med allmänna 0 färdmedel Cyklar sommartid 15 Cyklar vintertid 2 Går till arbetet 17 /skolan 19

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Förändring mot åtagande år 2015 Ingen förändring eller begränsningar föreslås.

Förändring mot åtagande år 2015 Ingen förändring eller begränsningar föreslås. Tekniska nämnden Förslag till ÅTAGANDEN 2016-2017 Inklusive förändring mot nuvarande åtaganden 2015-05-10 sid 2(7) Gata Hur vägarna sköts under vintern Vintertid ser kommunen till att vägarna plogas och

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 1 Gemensamma bestämmelser Inledande bestämmelser/tillämpningsområde 1 Kommunens ansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Renhållningsordningen

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern

Brf Pilastern Sff gemensamt för medlemmar. Brf Pilastern Brf Pilastern Sammanställda ordningsregler och information gemensamt för samfällighetsföreningen Portalens medlemmar Sff regler och tips gemensamt 2011-05-15 2011-05-18 14:35 Sida 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Sammanställning av kundenkät 2012

Sammanställning av kundenkät 2012 BILAGA 7 Sammanställning av kundenkät 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Förutsättningar och avgränsningar... 3 1.3 Metod... 3 2 Frågor om bakgrund, fråga 1 5...

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015

Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015 Enkätundersökning Friskvården i Klippan 2015 Enkätundersökning Friskvården/ Klippans Badhus våren 2015 Enkätundersökningar har i flera år genomförts vid Klippans Badhus och kommunens två friskvårdsanläggningar.

Läs mer