Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun."

Transkript

1 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013

2 Hagfors kommun Våren 2013 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern år för att besvara ett 50-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen utfördes av Statisticon AB och genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 57 procent som besvarat enkäten. I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker: Gator Parker Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Totalt ställdes ett 50-tal frågor. På vissa frågor har de svarande möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna. De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent p.g.a. avrundningar. I de fall andelen som inte besvarat frågan eller angett ogiltigt svar är lägre än 4 procent har den inte tagits med i diagrammen. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Bylund och Jan Lille på Bylund Tjänsteutveckling AB. 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Gator... 4 Parker... 9 Vatten och avlopp Avfall och avfallshantering Information och kontakter Bakgrundsuppgifter

4 Gator vägar 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. 83 procent av invånarna tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. Det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna in mot centrum. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna. Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Parker 50 procent är nöjda med parkernas skötsel. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna och med lekplatser. Sammanfattning Vatten avlopp Av de 79 procent som uppger att de har kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 74 procent säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 69 procent av samtliga tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Av de som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med sin enskilda vatten- och avloppslösning. Avfallshantering När de tillfrågade gör en helhetsbedömning av kommunens avfallshantering är 79 procent nöjda. 86 procent är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur återvinningscentralerna fungerar. 83 procent tycker att det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar. Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att bli av med sitt farliga avfall. Information och kontakter 14 procent av invånarna i åldern år har varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten. 3

5 Gator Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra 1 Ganska bra 9 Varken bra eller dålig 11 Ganska dålig 30 Mycket dålig 48 Vet ej/ingen åsikt 2 10 procent av kommunens invånare i åldern år är nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar och 78 procent är missnöjda med standarden. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att missnöjet är större bland de som åker bil dagligen inom kommunen än det är bland de som åker bil mer sällan. Dessutom är män inte lika nöjda som kvinnor är. Rent och snyggt 83 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar, medan 14 procent tycker att det är skräpigt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Hitta ledig p-plats 63 procent åker bil i kommunen varje dag eller nästan varje dag och 30 procent åker bil i kommunen någon eller några gånger i veckan. De som åker bil mer sällan än så är 6 procent. 92 procent av de som åker bil dagligen i kommunen tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i kommunens största tätort när affärerna har öppet. 2 procent tycker att det är svårt. 4

6 Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra 5 Ganska bra 53 Ganska dåligt 25 Mycket dåligt 13 Vet ej/ingen åsikt 4 Det är 58 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen och 38 procent som tycker att den sköts dåligt. Det framkommer inga skillnader i uppfattning när resultaten för olika grupper jämförs. Var skall man börja med snöröjningen På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 42 procent att det är viktigast att börja med De stora gatorna in mot centrum. Därefter kommer Viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor, som har markerats av 21 procent. Bostadsgatorna har markerats av 10 procent. Cykelvägarna/gångvägarna mot centrum har markerats av 6 procent och alternativet Busshållplatserna av 1 procent. För alla grupper som jämförs är de stora gatorna in mot centrum viktigast att börja med. De stora gatorna verkar vara viktigare för kvinnor än de är för män. Det är dock 17 procent av samtliga som säger att de inte har någon uppfattning. 5

7 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket. Tycker du att kommunen ska spara in på eller öka resurserna för belysningen? Kommunen skall spara 5 in på belysningen Bra som det är 45 Kommunen skall öka resurserna 50 för belysningen Det är 5 procent som tycker att kommunen ska spara in på belysningen, 45 procent tycker att den är bra som den är och 50 procent tycker att man skall öka resurserna för belysningen. Den enda skillnad som framkommer när olika grupper jämförs är att de som bor i utkanten av tätort tycker att resurserna för belysningen ska öka i större utsträckning än vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. 6

8 Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi då främst använda pengarna? Underhåll av asfalten på gatorna 67 Underhåll av gång- och cykelvägarna 13 Snöröjning och halkbekämpning 35 av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av 16 gång- och cykelvägarna Sopning av gatorna och 4 gång- och cykelvägarna Hastighetsdämpande åtgärder som 3 gupp och avsmalningar Trafiksignaler 0 Gatubelysning 17 Bättre skötsel av planteringar och 1 andra grönområden längs gatorna Annat 2 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När kommunens invånare ska välja vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna (67 procent). Därefter kommer snöröjning och halkbekämpning av gatorna (35 procent). Inte lika viktigt är det med gatubelysningen och snöröjning av gång- och cykelvägar, som markerats av 17 respektive 16 procent. Underhåll av gång- och cykelvägar har markerats av 13 procent. I samtliga grupper som jämförs prioriteras underhållet av asfalten högst. Särskilt viktig är underhållet av asfalten för de som åker bil dagligen inom kommunen. Det framgår också att underhållet av asfalten är viktigare för de som bor i utkanten av tätort jämfört med vad både de som bor i centrum respektive de som bor utanför tätort tycker. Det framgår även att kvinnor och de som bor utanför tätort tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av gatorna är viktigare än vad män respektive de som bor mer centralt tycker. Snöröjningen av gång- och cykelvägar är mer angeläget för de som bor i centrum och de som bor i flerbostadshus än det är för de som bor mindre centralt respektive de som bor i småhus. De som cyklar varje dag eller nästan varje dag under sommarhalvåret tycker att underhållet av gång- och cykelvägar är viktigare än vad de som cyklar mer sällan gör. Slutligen kan nämnas att både underhållet och snöröjningen av gång- och cykelvägar prioriteras högre av de som går/promenerar till arbetet skolan minst någon gång i veckan än det görs av de som går mer sällan. 7

9 En del personer känner oro för risken att råka ut för trafikolyckor. Vad tycker du att vi ska göra för att det ska bli mer trafiksäkert på gatan där du bor? Jag tycker att trafiksäkerheten 20 är bra som den är Skylta lägre hastighet 10 Hastighetsdämpande åtgärder som 13 t.ex. gupp, avsmalningar, blomlådor Fler varningsskyltar (t.ex. varning 4 för barn, farliga korsningar) Fler rondeller 5 Förbättra sikten vid gatukorsningar 12 Säkrare cykelvägar 1 Säkrare gångvägar 2 Bättre vägmarkeringar vid övergångs- 2 ställen, vid väjningsplikt med mera Bättre snöröjning och halkbekämpning 11 Bättre gatubelysning 11 Annat 5 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 20 procent som tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. Barnfamiljer är inte är lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn är. För att förbättra trafiksäkerheten är det flera saker som är ungefär lika viktiga. Det är hastighetsdämpande åtgärder, förbättra sikten vid gatukorsningar, bättre snöröjning och halkbekämpning, bättre gatubelysning samt att skylta lägre hastighet. Skillnaderna är inte stora men vissa skillnader i uppfattning kan märkas. Kvinnor tycker att det är viktigare att skylta lägre hastighet än vad män tycker, medan män tycker att det är viktigare att förbättra sikten vid gatukorsningar än vad kvinnor tycker. Hastighetsdämpande åtgärder verkar vara mer angeläget för de som cyklar varje dag under sommarhalvåret samt för de som går/promenerar till arbetet/skolan minst någon dag i veckan än de är för de som cyklar respektive går till arbetet/skolan mer sällan. Hastighetsdämpande åtgärder är även viktigare för de som bor mer centralt än de är för de som bor utanför centrum. Slutligen kan nämnas att bättre gatubelysning är mer angeläget för de som är yngre än 60 år än det är för de som är äldre än 59 år. 8

10 Parker Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? Mycket bra 12 Ganska bra 38 Varken bra eller dåligt 24 Ganska dåligt 7 Mycket dåligt 2 Vet ej/ingen åsikt procent är nöjda med parkernas skötsel medan 9 procent tycker att parkerna sköts dåligt. Vid en jämförelse mellan olika grupper framgår att det är en större andel nöjda bland kvinnor än det är bland män. Dessutom är familjer med barn upp till 14 år inte lika nöjda som övriga hushåll. Lekplatser/Lekparker Det är 41 procent som inte har någon uppfattning om de kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap. De som i störst utsträckning har en uppfattning är familjer med barn upp till 14 år särskilt bland familjer med barn upp till 7 år. Bland dessa barnfamiljer med barn upp till 14 år är det 16 procent som är nöjda och 50 procent som är missnöjda. 9

11 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då i första hand använda pengarna? Blomsterarrangemang 27 på gator och torg Blomsterrabatter i parkerna 7 Gräsklippning i parkerna 35 Ogräsrensning 8 Skötsel av naturmark 11 Städning i parkerna 12 Lekplatser 34 Gångstråk 5 Parksoffor 5 Annat 5 På den här frågan har de svarande fått ange högst två alternativ. Procentangivelsen vid varje alternativ visar hur många som gjort en markering vid just detta alternativ. Summan överstiger därför 100. När invånarna ska välja vad som bör prioriteras om kommunen får mindre pengar till parker är det viktigast med gräsklippningen i parkerna (35 procent) och med lekplatser (34 procent). Något mindre viktigt är det med blomsterarrangemang på gator och torg (27 procent). Övriga områden är inte lika angelägna. Jämförs resultaten mellan olika grupper framkommer att gräsklippningen i parkerna är viktigare för kvinnor än den är för män. Lekplatserna är mer angelägna för hushåll med barn upp till 14 år än de är för övriga hushåll. Lekplatser är dessutom mer angelägna för de som är yngre än 40 år än de är för de som är äldre än 39 år. 10

12 Vatten och avlopp Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? Mycket bra 79 Ganska bra 14 Varken bra eller dålig 1 Ganska dålig 0 Mycket dålig 0 Ej svar/ogiltigt svar 6 Det är 79 procent av de tillfrågade som uppger att de har kommunalt vatten. Av de med kommunalt vatten är det 93 procent som tycker att kvaliteten på vattnet är bra. 0 procent tycker att vattnets kvalitet är dålig. Det är för få som är missnöjda för att kunna redovisa vad som orsakar missnöjet. Vattenkonsumtion 87 procent av de med kommunalt vatten dricker kranvattnet flera gånger per dag. 5 procent dricker det en gång per dag och 2 procent dricker det någon eller några gånger i veckan. 0 procent dricker det mer sällan eller aldrig. Det framkommer inga skillnader i konsumtion mellan de olika grupper som jämförs. Störningar 78 procent av de med kommunalt vatten har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste 12 månaderna. Bland de som har varit utsatta för störningar verkar den vanligaste orsaken till störningar vara avbrott i vattenförsörjningen. Oro för vattnets kvalitet 74 procent av de med kommunalt vatten säger att de aldrig oroar sig för vattnets kvalitet. 11 procent säger att de sällan oroar sig. Andelen som oroar sig ibland är 9 procent och det är 1 procent som alltid eller ofta oroar sig. Den enda skillnaden mellan de olika grupper som jämförs när det gäller hur mycket man oroar sig är att de som bor i centrum av tätort inte oroar sig i lika stor utsträckning som de som bor mindre centralt. Enskilt vatten och avlopp Av de 21 procent som inte har kommunalt vatten är 88 procent nöjda med nuvarande enskilda vatten- och avloppslösning. Det är bara 2 procent som är missnöjda och de är för få för att kunna redovisa orsakerna till missnöjet. 11

13 I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt? I mycket hög utsträckning 27 I ganska hög utsträckning 42 Varken hög eller låg utsträckning 7 I ganska låg utsträckning 1 I mycket låg utsträckning 0 Vet ej procent av samtliga tillfrågade tror att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt. Det är 1 procent som inte tror att reningsverket gör det. 21 procent har inte någon uppfattning om huruvida reningsverket renar avloppsvattnet på tillfredställande sätt eller inte. Det verkar som om de som bor utanför tätort inte är lika övertygade om att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet som de som bor mer centralt är. De som bor utanför tätort svarar dock i större utsträckning att de inte har någon uppfattning. I övrigt framkommer inga skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Information om vad som får spolas ner i avloppet 57 procent av de med kommunalt vatten och avlopp tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet och 18 procent tycker att de är dåligt informerade om detta. Kvinnor tycker att de är bättre informerade än vad män tycker sig vara. 12

14 Avfall och avfallshantering Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? Mycket nöjd 28 Ganska nöjd 51 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 1 Vet ej 2 79 procent av de tillfrågade är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen om de gör en helhetsbedömning. 3 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Sortering av avfall Det ställdes även en övergripande fråga om man är tillräckligt informerad om hur avfallet ska sorteras. Det visar sig då att 83 procent tycker att de är tillräckligt informerade medan 4 procent inte tycker det. De som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus tycker att de är tillräckligt informerade i större utsträckning än vad de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus tycker sig vara. 13

15 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? Mycket nöjd 53 Ganska nöjd 33 Varken nöjd eller missnöjd 7 Ganska missnöjd 4 Mycket missnöjd 1 Vet ej 1 86 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfallet. 5 procent anger att de är missnöjda. De skillnader i uppfattning mellan olika grupper som framkommer är att de som är äldre än 59 år samt de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år respektive de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad som orsakar missnöjet. Det är få som är missnöjda så uppgifterna är osäkra, men det verkar vara att hämtningen sker för sällan som orsakar störst problem. Även att det är för långt till sopbehållaren, att behållarna är fulla samt dålig belysning vekar orsaka visst missnöje. Dessutom har 13 procent markerat Annat där man har möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som har skickats till kommunen. 14

16 Återvinningscentral är en bemannad insamlingsplats där hushållen kan lämna t.ex. grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det kan heta något annat än återvinningscentral i din kommun. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens återvinningscentral? Mycket nöjd 42 Ganska nöjd 36 Varken nöjd eller missnöjd 11 Ganska missnöjd 5 Mycket missnöjd 1 Vet ej 5 78 procent av kommunens invånare är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, medan 6 procent anger att de är missnöjda. Inga skillnader i uppfattning framkommer mellan olika grupper förutom att andelen som är nöjd verkar vara mindre bland de som är yngre än 60 år än bland de som är äldre än 59 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje verkar vara öppettiderna (26 procent). Det finns även ett missnöje med att det är svårt att ta sig dit utan bil (16 procent), att återvinningscentralerna ligger för långt bort (15 procent) samt fulla behållare (11 procent). 8 procent har angett alternativet Annat där det finns möjlighet att komplettera svaret med egna ord. Vad som står i dessa anonyma svar framgår av materialet som skickats till kommunen. Det är dessutom 18 procent av de som är missnöjda som inte har besvarat frågan om vad missnöjet beror på. 15

17 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel batterier m.m. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? Mycket nöjd 34 Ganska nöjd 44 Varken nöjd eller missnöjd 14 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 0 Vet ej 4 Det är 78 procent som är nöjda med hur det fungerar att lämna sitt farliga avfall. 2 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år förefaller vara nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. Dessutom framgår att de som bor i småhus är nöjda i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus är. De som inte är nöjda fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det som orsakar mest missnöje är att platserna där man kan lämna farligt avfall ligger för långt bort (39 procent) samt att man är osäker på vad som får lämnas in (31 procent). Information om var farligt avfall kan lämnas 82 procent tycker att de är tillräckligt informerade om var de kan lämna sitt farliga avfall. 5 procent tycker inte att de är tillräckligt informerade. Andelen som tycker att de är tillräckligt informerade ökar med stigande ålder. Dessutom framgår att de som bor i småhus tycker att de är bra informerade i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus tycker att de är. 16

18 Förpackningsavfall är t.ex. glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd 36 Ganska nöjd 47 Varken nöjd eller missnöjd 8 Ganska missnöjd 7 Mycket missnöjd 0 Vet ej 1 Det är 83 procent som tycker att det fungerar bra att lämna sitt förpackningsavfall och sina tidningar. 7 procent är missnöjda. De som är äldre än 59 år är nöjda i större utsträckning än de som är yngre än 60 år. De som inte är nöjda med hur det fungerar fick en fråga om vad de är mest missnöjda med. Det största missnöjet orsakas av fulla behållare (44 procent) och av att platserna ligger för långt bort (30 procent). Inlämningsplatser 67 procent av de tillfrågade lämnar sitt förpackningsavfall på en obemannad återvinningsstation. 24 procent lämnar det på en bemannad återvinningscentral och 5 procent lämnar det i egna behållare vid bostaden. Det är bara 2 procent som blandar det med hushållssoporna. Det är vanligare att de som bor i flerbostadshus lämnar förpackningsavfall och tidningar i egna behållare även om det är vanligast att lämna det på en obemannad återvinningsstation oavsett om man bor i flerbostadshus eller småhus. 17

19 Information och kontakter Har du haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna? Ja, 3 eller fler gånger 3 Ja, 1 eller 2 gånger 11 Nej, ingen gång under de 79 senaste 12 månaderna Vet ej/minns ej 7 Kontakter med kommunen Det är 14 procent av invånarna i åldern år som varit i kontakt med kommunen angående gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste 12 månaderna. De som bor i småhus har varit i kontakt med kommunen i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus har varit. Det vanligaste ärendet verkar vara vatten/avlopp (40 procent) samt gator/vägar trafik (25 procent). Det är få som varit i kontakt så uppgifterna är osäkra. Bland de som har varit i kontakt med kommunen är 38 procent nöjda med kontakten och 30 procent är missnöjda. Även här är uppgifterna osäkra. 18

20 Bakgrundsuppgifter Så här ser de kommuninvånare ut som besvarat frågorna. Ålder Kön år år 39 Kvinna 47 Man år 40 Villa, radhus, 76 kedjehus Lägenhet 21 Annat 1 Hur bor Du? I centrum av tätort 25 I utkanten av tätort 29 Utanför tätort 45 Var bor Du? 90 Barnfamilj Färdsätt Andel som färdas på nedanstående sätt varje dag eller nästan varje dag Inga barn under år Barn 0-6 år 8 Barn 7-13 år 12 Barn år 10 Åker bil 63 Åker med allmänna 0 färdmedel Cyklar sommartid 15 Cyklar vintertid 2 Går till arbetet 17 /skolan 19

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer